Anbudsgrunnlag/tilbudsforespørsel. Opparbeidelse av kommunal hovedvannledning ved Ytre Agdenes vannverk Totalentreprise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudsgrunnlag/tilbudsforespørsel. Opparbeidelse av kommunal hovedvannledning ved Ytre Agdenes vannverk Totalentreprise"

Transkript

1 Anbudsgrunnlag/tilbudsforespørsel Opparbeidelse av kommunal hovedvannledning ved Ytre Agdenes vannverk Totalentreprise Agdenes kommune 3/ Side 1

2 Anbudsinnbydelse Agdenes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på opparbeidelse av kommunal vannledning ved ytre Agdenes vannverk. Anbudet er en totalentreprise, der entreprenør er tildelt prosjekterings- og utførelsesansvar i henhold til etterfølgende beskrivelse. Entreprisen omfatter ca 3300m grøftegraving, levering og legging av ca. 1750m Ø160mm PVC SDR21 og ca. 1550m Ø110mm PVC SDR21, 12 nye kummer, trykkprøving/spyling, gjenfylling og opprydding/planering i ledningstraseen. Anbyderen skal kunne sannsynliggjøre eller dokumentere nødvendige kvalifikasjoner i tiltaksklasse 2 for vannforsyning-, grunn og terrengarbeider. Anbyder skal stå ansvarlig som søker, utførende og kontrollerende. Interesserte entreprenører melder seg på til: Agdenes kommune, 7316 Lensvik Telefon Telefaks innen onsdag Kontaktperson: Ole Edvard Meland Telefon: Anbudsbefaring onsdag kl med oppmøte på Agdenes rådhus. Antatt byggestart medio mai I byggefasen vil anlegget bli fulgt opp av FDV-leder og driftsoperatører. Anbudet leveres til Agdenes kommune, sektor Næring og drift, 7316 Lensvik i forseglet konvolutt, merket " Vannledning Reitan Grøthaugbekken " innen torsdag kl Kunngjøring er kunngjort i DOFFIN-basen Anbudsdokumentene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av: Ole Edvard Meland, teknisk fagleder Fouad Benounis, FDV leder Leif Martin Nordvik, geodataing, redaktør Ole Kristian Ølstøren, driftsoperatør Anders Indergård, driftsoperatør Agdenes kommune 3/ Side 2

3 INNHOLDSLISTE Prosjekt: Ny hovedvannledning Reitan - Grøthaugbekken 0. Generelt 1. Administrasjon 2. Orientering 3. Anbudsbestemmelser 4. Kontraktbestemmelser 5. Tekniske bestemmelser 6. Anbudssammendrag enhetspriser Kart, tegninger og vedlegg. V1: Oversiktskart M=1:7500 V2 : Kart 1 Reitan - Grøthaugbekken, M=1: 2000 V3 : Kart 2 Reitan - Grøthaugbekken, M=1: 2000 V4 : Kart 3 Reitan - Grøthaugbekken, M=1: 2000 V5 : Kart 4 Reitan - Grøthaugbekken, M=1: 2000 V6: Generelt grøftetverrsnitt, revidert V7: Kart over eksisterende el. kabler 4 kart V8: Kart over eksisterende telekabler 3 kart V9: Prinsipp av overgang fra fjell/jord V10: Forankring av trykkledning Vedlegg: Forventet fremdrift pr. 1/3-2011: Utsendelse av anbud fra mandag 7/ Anbudsbefaring onsdag 16/ kl Anbudsfrist torsdag 7/ kl Anbudsåpning fredag 8/ kl Tildeling av anbud uke Oppstart medio mai 2011 Ferdigstillelse antatt før 1/ Tilbudet vedstås i 2 måneder Agdenes kommune 3/ Side 3

4 0 GENERELT Prosjekt: Ny hovedvannledning Reitan - Grøthaugbekken 0.1 Beliggenhet/omfang For Agdenes kommune skal det legges ny Ø160mm/Ø110 PVC SDR21 vannledning mellom Reitan og Grøthaugbekken. Området ligger i Vassbygda i ytre del av Agdenes kommune, fra Reitan ved Storvatnet langs den kommunale Eidemsvegen til Hegg bru og videre langs FV 277 i retning Værens til Grøthaugbekken. Bakgrunnen for tiltaket er å sikre beredskap og bedre kapasitet for vannforsyningen til Ytre Agdenes vannverk. Eks ø63mm ledning tilfredsstiller ikke kommunens krav til sikker vannforsyning. Arbeidet vil bestå i grøftegraving, levering og legging av rør/rørmateriell, nærføring til kabler og veg, tilpasningsarbeider, gjennfylling og opprydding/planering i ledningstraseen Kvalifisert firma innbys til å gi anbud på de arbeider som fremgår av vedlagte dokument. Ved arbeid nærmere enn 30m fra høyspentlinjer skal Trønderenergis nettsentral kontaktes for fastsetting av sikringstiltak. Tlf Påvisning av jordkabler bestilles på tlf Arbeidene skal utføres i henhold til: etterfølgende anbuds- og kontraktsbestemmelser beskrivelser med mengdeberegninger og vedlagte tegninger norske standarder tekniske standarder NORVAR s VA/miljøblad standard abonnementsvilkår for Agdenes kommune rørprodusentenes leggeanvisninger 0.2 Konkurranseforhold Tildeling av oppdraget vil skje administrativt etter følgende tildelingskriterier: Pris Ved prislikhet vektes byggetiden for tildeling Kvalifikasjonskrav: Anbyderen skal kunne sannsynliggjøre eller dokumentere nødvendige kvalifikasjoner i tiltaksklasse 2 for vannforsyning-, grunn og terrengarbeider. Anbyder skal stå ansvarlig som søker, utførende og kontrollerende. Attester ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av skatteoppkreveren i kommunen og skattefogden i fylke på at det ikke er restanser på skatter, trygdeavgifter og MVA. HMS- egenerklæring Liste over de viktigste og mest relevante leveranser de siste 3 år, inkl. deres verdi, tidspunkt og mottaker. Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig teknisk utstyr med relevans for utførelse av denne kontrakt. Tilbud og dokumentasjon skal være på norsk. Kommunikasjon i gjennomføringsfasen skal være på norsk. Agdenes kommune 3/ Side 4

5 Byggherren tar forbehold om endelig finansiering og tillatelser. Omfanget kan bli redusert i samsvar med kommunal bevilgning. 0.3 Utfylling av dokumenter Anbudssammendraget må være riktig utfylt og underskrevet. Entreprenøren skal oppgi når arbeidene kan oppstartes og når de kan ferdigstilles. Forbehold av enhver art skal vedlegges anbudet i eget følgeskriv. Eventuelle forbehold må formuleres konkret, det skal gjøres rede for de økonomiske konsekvensene forbeholdet får for kommunen. Kap. 6. Anbudssammendrag, enhetspriser kan utleveres som Excel-fil. Eventuelle vedlegg i form av følgeskriv etc. oppgis. 0.4 Innlevering Anbud skal leveres i forseglet konvolutt, tydelig merket " Vannledning Reitan Grøthaugbekken ", og innleveres som angitt i anbudsinnbydelsen. Anbud som ikke er innkommet innen fristen utløp avvises. 1. Administrasjon Byggherre: Agdenes kommune, 7316 Lensvik Prosjektering/byggeledelse: Ole Edvard Meland Telefon sentralbord: Telefon direkte: Fax: E-post: Kommunens daglige representant på byggeplassen blir: Ole Kristian Ølstøren og Anders Indergård. Agdenes kommune 3/ Side 5

6 2. Orientering Prosjekt: Ny hovedvannledning Reitan - Grøthaugbekken 2.1 Ledningstrase Jfr. kart V2, V3, V4 og V5. Anlegget starter ved Gammel kum 19 på eksisterende hovedledning til Eidem ved Storvatnet. Her erstattes den gamle kummen med en ny kum VK 1. Traseen fortsetter langs gammel ø63mm ca. 180m til kommuneveien til VK 2. Fra VK 2 langs kommunevegen ca. 310m til ny VK 3 Fra VK 3 langs kommunevegen ca. 350m til Hegg bru og ny VK 4 Fra VK 4 langs sørlig side av FV277 ca. 340m til ny VK 5 Fra VK 5 langs sørlig side av FV277 ca. 560m til ny VK 6 (lufting) Fra VK 6 langs sørlig side av FV277 ca. 200m til kryssing av FV277, videre ca. 230m på nordre side av FV277 til VK 7. Fra VK 7 ligger hele traseen på nordre side av og langs FV277, Fra VK 7 er det ca. 190m til VK 8. Fra VK 8 er det ca. 200m til VK 9 Fra VK 9 er det ca. 250m til VK 10 Fra VK 10 er det ca. 280m til VK 11 Fra VK 11 er det ca. 150m til VK 12 som er siste kum på traseen der gammel Ø63mm tilknyttes. Total lengde på traseen er ca meter. Største del av traseen går i løsmasser, det er noen partier med fjell, og noen plasser går traseen over plen/gårdsplass. Lengden av traseen må kontrollmåles før endelig rørbestilling. Det er viktig at entreprenøren gjør seg kjent med ledningstraseen og stedlige forhold. 2.2 Arbeidets omfang Arbeidet omfatter grøftegraving, levering og legging av rør/rørmateriell, gjenfylling, trykkprøving og ev spyling og opprydding i og langs ledningstraseen. Det monteres 12 kummer, jfr. tegninger/beskrivelser. Ø2000/Ø1600 i 2 meteres høyde. Lengde ny ledningstrase er ca m. Grøftedybde vil bli ca. 1,8 m med bunnbredde 0,5 m. En må tilstrebe å få til 1,5 m overdekning over røra. Områder med redusert overdekning må sikres og isoleres. Det skal benyttes ø160mm PVC SDR21 til VK 6. Fra VK 6 til VK 12 skal det benyttes ø110mm PVC SDR21. I de partier det er mest fjell vil en anta at en må tilføre løsmasser for å få forsvarlig fundamentering og omkringfylling. Til gjenfylling benyttes stedlige masser. Rørledninger, rørmateriell og kummer leveres komplett i samsvar med beskrivelse. Jfr. ellers det som står om regulering av poster. Etter gjenfylling grøft skal terrenget i ledningstrase planeres/ryddes og i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig stand. Her hensyntas spesielt dyrka jord og plen/gårdsplasser, der matjorda blir tatt vare på og tilbakeført til traseen. En Agdenes kommune 3/ Side 6

7 forutsetter at traseen planeres med massebalanse, slik at det ikke er aktuelt med bortkjøring av masser. Lavbrekk kan med fordel strekkes ut. Generelt gjelder at anleggsområdets natur og vegetasjon skal bevares mest mulig intakt både under og etter anleggsperioden. Nødvendige arbeider må således utføres under nødvendig hensyn til dette. Ingen form for transport utenom ledningstrase tillates uten tillatelse fra byggherren. Entreprenøren skal utbedre nødvendig sår de måtte påføre naturen. På store deler av strekningen blir det nærføring til veg og eksisterende vannledning, strømledninger/kabler og teleledninger/kabler. Det kan være aktuelt å gå parallelt med kabler i ca. 2-3 meters avstand. Fornminner må hensyntas i henhold til regelverk. Orientering om planene er oversendt fylkeskommunen (kulturminner) og Statens Vegvesen. Anlegget må i minst mulig grad føre til trafikkomlegging. Arbeid/begrensning/regulering på og ved veg skal godkjennes av kommunen på kommunevegen og av vegvesenet på fylkesvegen. Eiendommer og virksomheter skal sikres adkomst i anleggsperioden. Trafikksikkerheten skal ikke forringes i anleggsperioden. Traseen og ledningen må gjøres klar til bruk etappevis gjennom nærmere avtale med byggherre. Entreprenøren legger fram en plan over framdrift og etappevis driftsinnføring/overtakelse. Kommunen vil ha beredskap på reserveløsning, hvis eksisterende hovedvannforsyning skulle bli skadet. Ved eventuell skade må denne utbedres umiddelbart og fortløpende. Grunneierne vil bli innkalt til ferdigbefaringen. 2.3 Anleggsledelse Entreprenør skal oppgi hvem som er anleggsleder, samt hvilke fullmakter og kvalifikasjoner vedkommende har. Entreprenøren stiller med kvalifisert anleggsledelse med ADK kompetanse eller tilsvarende, denne skal delta på byggemøter. Kommunen vil foreta kontroll av arbeidets utførelse. Denne kontroll fritar ikke entreprenør for ansvar når det gjelder feil eller mangler ved det utførte arbeid. 2.4 Utstyr Entreprenør skal oppgi hva slags type utstyr som vil bli benyttet. 2.5 Tidsfrister Det er lagt opp til en romslig anleggsperiode med antatt avslutning før 1/ Entreprenøren oppgir byggestart og ferdigstillelse. 2.6 Diverse opplysninger Entreprenøren skal før han avgir sitt anbud ha gjort seg kjent med de lokale forhold som kan ha innflytelse på hans priser. Unnlatelse av dette berettiger ikke entreprenøren senere til noe form for ekstra betaling eller andre fordeler. Agdenes kommune 3/ Side 7

8 2.7 HMS Entreprenøren er ansvarlig for alt HMS arbeid. Entreprenøren skal vedlegge/dokumentere IK-protokoll. 2.8 Skatteattest Skatteattest ikke eldre enn 6 mnd. skal vedlegges. 2.9 Gjennomgang før kontraktsinngåelse Det forutsettes at entreprenør foretar mengdekontroll og kontroll av plandokumenter i samsvar med sitt prosjekteringsansvar. Kontraktsavklaringsmøte vil bli avholdt før kontrakt blir skrevet. Kumskisser/tegninger med innhold skal godkjennes av byggherre før varebestilling Sikkerhet/forsikringer/overtakelse/priser Entreprenøren skal stille sikkerhet for reklamasjonsperioden i samsvar med NS Entreprenøren skal stille ting- og ansvarsforsikring (også overfor 3.person) som dekker denne entreprisen. Sluttoppgjør kan fremlegges etter at overtakelse av anlegget er skjedd. Anbudets priser er faste i byggetiden. Det fremkommer av de forskjellige poster i anbudet under kap. 6 hvilke poster som er regulerbare. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 3 Anbudsbestemmelser 3.1 Alminnelige anbudsbestemmelser NS 8406 benyttes som alminnelige anbudsbestemmelser 4 Kontraktsbestemmelser 4.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS Tekniske bestemmelser Følger generelt NS Arbeidsbeskrivelse for utskifting ledningsnett vannledninger 1. Alle ledninger legges i overensstemmelse med planer og profiler godkjent av byggherren. Agdenes kommune 3/ Side 8

9 2. Før graving må nødvendig offentlig etater varsles. Videre må televerket og Trønderenergi varsles for påvisning av kabler. Entreprenøren er ansvarlig for dette. Entreprenøren vil være ansvarlig for evt. skader på rør og kabler. Viser til vedlagte kabelkart fra Telenor og Trønderenergi. 3. Grøftebunnen skal utføres slik at den blir fri for ettersetninger og at stabil understøttelse av rørene er sikret. I fjellgrøft sprenges det min. 15 cm under rør og grøftebunnen avrettes med beskrevne friksjonsmasser. 4. Overgang fra fjellgrunn, eller fra annen grunn til løsere grunn skal være myk med god utspissing og med setningsutjevnede gruslag. 5. Grøftene skal sikres mot brudd og utglidning, slik at skader på personer og materiell unngås. Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet forskrifter for graving og avstiving av grøfter, fastsatt 19. november 1985, og ikrafttreden 1. mars Disse forskriftene med veiledning forutsettes gjennomført slik at nødvendige vernetiltak i grøft blir iverksatt. 6. Før overfylling av ledning foretas, skal godkjennelse fra byggherren på legging av rørene foreligge. Byggheren skal før gjenfylling måle inn ledningen og andre tekniske innretninger med totalstasjon. Utgått. 7. Det tillates ikke at masser tippes i grøften før ledningen har en overfyllingshøyde på min. 50 cm. 8. Steinfrie masser benyttes til 30 cm over rør. Resten av grøften fylles med opprinnelig eller annen masse. Ved bruk av steinmasser skal D-maks være 30 cm. Rundt rørene må massene pakkes og komprimeres omhyggelig. 9. Ved grøftedybder større enn 4 m skal oppfyllingen over rørene foregå slik: Til 1 m over øverste ledning fylles med godkjente masser i maks. 20 cm tykke lag som komprimeres med mekanisk jordstampingsredskap eller på annen likeverdig måte. Resten av grøften fylles med opprinnelig eller annen masse som ikke inneholder stein større enn 30 cm. 10. Vannlensing av grøfta skal utføres av entreprenøren i den utstrekning dette er påkrevd. Vannet skal avledes så langt fra grøften at rasfare ikke oppstår. 11. Hvor ikke annet er bestemt skal alle rør leveres med tetningsringer og være NS-merket. 12. Hvor ikke annet er vist skal ledningene ligge rettlinjet, både i horisontal- og vertikalplanet. Dersom ledningene er lagt i bue, skal krummingen være jevn og uten skarpe knekk, og i henhold til leverandørs kriterier. 13. Eventuelle monteringskoblinger fjernes etter hvert som gjenfylling foretas. 14. Det graves ut for muffer slik at rørene ligger an mot underlaget i hele sin lengde. Agdenes kommune 3/ Side 9

10 15. Ved ethvert opphold i rørleggingen tettes de frie rørender med propper forsynt med tetningsringer. 16. Vannledningen trykkprøves etter NS 3420 og NS Ellers gjelder for alle typer rør at fabrikkens forskrifter må følges nøye. 18. Dersom drensledninger blir avskåret under arbeidet, må disse settes i fullt brukbar stand under gjenfyllingen. Over grøften legges drensrør på "bru" av 2" plank, som opplagres minst 1 m på fast bakke på hver side av grøfta. Fyllmassene må stampes godt under plankebrua. Skjøting av drensledninger skal innmåles og godkjennes av byggherren. 19. Kummer skal tilfredsstille material- og funksjonskravene gitt i Norsk Standard. 20. Kumlokk skal tilfredsstille kravene etter NS 1992, NS 1993 eller NS 1994, avhengig av belastningen. Kumlokkrammer skal tilfredsstille kravene etter NS For alle rørdimensjoner over 100 mm bør det være muffe ved kummens utside. Dette gjelder spesielt hvor ledningen er innstøpt i kumveggen. 22. Alle kummer skal utføres vanntette med tetningsbånd i fugen mellom kumringene. 23. Byggherren forbeholder seg rett til å påby forandringer eller forbedringer som måtte være ønskelig eller nødvendig under arbeidets gang. 24. Generelt gjelder at rør og deler behandles meget forsiktig, slik at skader og feil ikke oppstår. Byggherren har rett til å forlange skadet materiell utskiftet. 25. Oppmåling: Første gangs utstikking foretas av byggherre. Entreprenøren er ansvarlig for at all innmåling. Alle lagte ledninger skal bestemmes i grunnriss og høyde, det samme gjelder alle kryssinger av eksisterende teknisk utstyr som drens, el. kabler, telekabler, gamle vannledninger, overvannsrør osv. All innmåling oversendes byggherre på papir og som filer som kan leses av kommunens datasystem (kof eller sosi format). Nøyaktighet settes til C-pos nøyaktighet. 26. As-buildt dokumentasjon. Komplett anleggsdokumentasjon og as-buildt dokumentasjon som inneholder all nødvendig informasjon om anlegget og teknisk utstyr, oversendes byggherre i 2 eksemplar på papir og ett eksemplar elektronisk. Agdenes kommune 3/ Side 10

Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad

Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Side 39-00-1 00 Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon ANBUDSDOKUMENTER 01 ANBUDSINNBYDELSE 00.01.1 TILTAKSHAVER/RÅDGIVERE Tiltakshaver: Rådgivere: Fredrikstad Kommune, TD v/ Tomteveien

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG

KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG Skippagurra avløpsrenseanlegg 1 KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG A.2 Tilbudsinnbydelse Tana kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i tilknytting til avløpsanlegg

Detaljer