FEILENE MED BA BRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEILENE MED BA BRANSJEN"

Transkript

1 FEILENE MED BA BRANSJEN v/ siv.ing. Hans J. Berge, invitert innlegg ved kurset/seminaret Veien til riktig utførte bygg en ledelsesutfordring, avholdt i regi av Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF) og Tekniske Foreningers Servicekontor (TFSK) Kort tilbakeblikk og de dårlige erfaringene: Dette kurset er en gjenganger i de senere år, dessverre kanskje, som følge (sier mange) av myndighetenes endringer i PBL av 1997, der kommunenes medvirkning og kontroll med byggeprosjekter, som til da nok kunne være mangelfull pga. utilstrekkelige ressurser og innsatsvilje, skulle overtas/erstattes av et nytt regime basert på dokumentasjon av ansvarlighet og egenkontroll av de utøvende på byggesiden. Hensikten var naturligvis å få til en byggevirksomhet alle var interessert i skulle være beheftet med færre av de feil og tvister en erfarte fra den forrige jappetiden på 1980 tallet. Med de erfaringene en har gjort senere i forbindelse med den siste boligboble og mange kurs, det pågående Byggekostnadsprogrammet og andre innsatser, ser det ikke ut til at myndighetenes intensjoner om færre feil og mangler er blitt innfridd, snarere tvert i mot. Noen få av de gode og mange av de dårlige erfaringene ligger nok bak den nye revisjonen av PBL, forhåpentlig også påvirket av all kursvirksomheten, påtrykket av de som advarte mot endringene da (og ennå ikke har gitt opp), og de nye kommet til som har sett skadevirkningene av det bukken og havresekk opplegget myndighetene la opp til med revisjonen i I proposisjonen til endringene av PBL settes det lit til en positiv utvikling gjennom større satsing på et sterkere kommunalt engasjement ved uavhengig kontroll og tilsyn. Dette sammen med en foreslått forsikringsordning (noe kontroversielt) for de som blir rammet av de ca millioner nå årlig registrerte skader på sine eiendommer, vil kanskje redusere skadeomfanget noe, men er dette tilstrekkelig hvis det ikke også settes større krav og sanksjonsmuligheter mot de likegyldige, de uskolerte og de uetiske sjarlatanene i byggefaget som fristes av raske gevinster? Neppe, sier mange, med et blikk på egne og andres erfaringer fra byggevirksomheter både her og i utlandet. Hva skal til for å rette opp feilene: De nedenfor opplistede og kommenterte 7 punkter håper jeg vil øke ansvarligheten i byggevirksomheten og redusere omfanget av skader og lettvinte lite bæredyktige løsninger: 1) Ferdig kontrollert prosjektmateriale/arbeidstegninger/dokumentasjon før bygging Selv med argumentet om en tidligere overtagelse viser det seg at det som samtidig prosjekteres og bygges lett får kostbare feil og uteglemmelser, kfr. oppslagene om Agrokvartalet i Asker der leieboerne i høst fikk et tilbud om gratis utenlandsopphold fordi det ble reist tvil om byggenes sikkerhet. En større respekt for egne uavhengige kommunale ferdigattester og ikke innsendte subjektive meldinger fra entreprenøren ville antagelig ha forhindret kalamitetene. 2) Følgene av feil i prosjektmaterialet skal dekkes av de engasjerte Den såkalte Culpaloven blir sjelden påberopt når det oppdages/erfares feil eller uhensiktsmessigheter ved det som er bygget. Loven pålegger den ansvarlige, som skulle ha visst bedre fra sin utdan (forts.)

2 2 nelse og/eller erfaring, å utbedre eller godtgjøre den skadelidende slik at det blir full erstatning for skaden. Uaktsomheter skal heller ikke kunne påberopes når det begås feil eller mangelfullt arbeide i forhold til en fullstendig prosjektdokumentasjon. Påberopelsen av Culpaloven sammen med Bustadsoppføringsloven og Lov om håndverkertjenester burde gi nok sikkerhet for kvalitetsarbeide såfremt den altså ikke svekkes av mangler ved den dokumentasjon som kreves under 1). 3) Kontraktsmessig bør en utnevnt hovedentreprenør pålegges å drifte /vedlikeholde bygget i garantitiden (5 år) Mange av de større entreprenørene med internasjonal erfaring (bl. a. Skanska) uttaler klart at en kontraktsmessig klausul om drift og vedlikehold i garantitiden gir et kvalitetsmessig bedre bygg for tiltakshaveren. (Tilsvarende prøves også på veier). Dette medfører kanskje i første omgang en høyere anbudssum, men sannsynligvis lavere levetidskostnader, slik en forventer ved den nye Persbråten skole der denne ordningen praktiseres. Publiserte beregninger viser at skoler i landet og mange andre offentlige bygninger har et etterslep på milliarder av kroner pga. ikke reparerte skader og utbedringer som følge av manglende vedlikehold, noe som kunne vært redusert både ved bedre nybygd kvalitet og et drifts /vedlikeholdsopplegg av entreprenørene i garantitiden. 4) Fikssum/Fastpriskontrakt (lump sum) istedenfor kontrakter basert på posterte enhetspriser og funksjoner Mange tvister og rettssaker har sitt opphav i manglende forundersøkelser, uferdig prosjektmateriale og dårlig definerte ytelser. Oppflisingen av anbudsmaterialet i myriader av poster legger en rekke snubletråder som åpner for senere krangling om enkeltposter og økonomiske kompensasjoner, hvis beskrivelsene og tegningsmaterialet er mangelfullt. I og med at de som prosjekterer presumptivt vet hvordan det skal beregnes og bygges ut ifra utdannelse, erfaring, bransjeblad og publiserte byggdetaljblad, bør det legges så stor vekt på dokumentasjonen under 1) at det skulle være unødvendig med enkeltpostene i beskrivelsen. Entreprenørene ser mao. det ferdige byggverket på komplette arbeidstegninger og i beskrivelser og beregner deretter en fikssum som anbud. Det er forunderlig at denne type kontrakter, som erfaringsmessig gir færre tvister og bedre sikkerhet både for utbyggere og brukere, ikke har slått igjennom i Norge. Det henger kanskje sammen med at det er en mer krevende arbeidsform både fra entreprenørenes og de prosjekterendes side mht. disiplin, fagkunnskap, kvalitetsbevissthet og ikke minst styrke til å stå i mot tiltakhavernes ønske om å komme i gang med byggingen så fort som mulig, før bygget er ferdig på papiret! Det bør altså forundersøkes og prosjekteres mer før spaden stikkes i jorden, kfr. f. eks. Gardermotunnelen og mange byggverk med overskridelser, etterfølgende rettssaker og sterkt økede kostnader. Det typiske hittil i mye av planleggingen; Den tid, den sorg mht. feil og mangler, må unngås! 5) Den som overtar bygget/anlegget skal også motta en full dokumentasjon på det bygde, inkludert et vedlikeholdsopplegg som skal holdes ajourført og følge bygget i levetiden. Mange har etterlyst et arrangement der overtagelsen av et bygg/anlegg har det samme opplegg som et bilkjøp der det selvfølgelig mottas en bruksanvisning og et servicehefte. Flere kvier seg vel også for å kjøpe en bruktbil der serviceheftet mangler. Merkelig da at forskriftene hittil bare pålegger entreprenørene i totalprosjekteringskontrakter å levere en fullstendig dokumentasjon på det bygde. Det vil forhåpentlig ikke vare så lenge at dette blir vanlig ved alle overtagelser. Rettsikkerheten til de som overtar er naturligvis langt sterkere hvis det kan påvises at det bygde ikke samsvarer med dokumen (forts.)

3 3 tasjonen nevnt under 1). Dette gir også en øket sikkerhet for entreprenørene, hvis skader skyldes forsømt vedlikehold av det som ellers er bygget etter riktige og fullstendige utførte beskrivelser og tegninger gitt til brukerne ved overtagelsen, inklusive et vedlikeholdsopplegg. Siden Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU)har blitt et begrep i byggebransjen er det mange utbyggere som leverer en såkalt FDV bok til de som overtar/flytter inn, altså en beskrivelse av det som er bygget og et vedlikeholdsopplegg. Forhåpentlig kommer en dit hen at myndighetene forlanger et opplegg tilsvarende det som ble vedtatt av Parlamentet i Storbritannia i fjor, kalt Home Information Package eller HIP for alle typer bygg. Kfr.: Mange foreslår et forsikringsopplegg der en viss % av byggesummen holdes av for oppretting av det som måtte forekomme av feil og mangler ved det bygde en viss tid etter overtagelsen, visstnok en ordning som fungerer i Danmark. Andre uttrykker en skepsis til dette fordi en slik fremgangsmåte ikke bare åpner for ytterligere engasjement av advokater (som allerede beskjeftiges nok i byggebransjen!), men også bidrar til en mer likegyldig innstilling til de som i utgangspunktet ønsker nulltoleranse for feil, mangler og skader også i byggeindustrien og større vekt på det som er nevnt under 1): Fullstendig dokumentasjon før det bygges! Foreligger det fullstendige beskrivelser og arbeidstegninger burde det være unødvendig med forsikringer! Slike tilbud om forsikringer finnes heller ikke i ved bilkjøp, eller andre kjøp av forbruksgjenstander, heldigvis! 6) Valg av anbud skal i langt større grad basere seg på levetidskostnader Sett fra ønskemålet om en bæredyktig utvikling og mindre ressursforbruk vil byggets totalkostnad i et definert tidsrom/levetiden ha en langt større betydning enn bare å basere seg på anbud /prosjektkostnaden der kostnadene til FDVU ikke er medtatt. Mange bygg er billige å oppføre, men dyre i drift og vedlikehold og lite utviklingsvennlige. Ved at ressurser er begrensede og gjenbruk for lengst er innført også i byggebransjen, bør myndighetene inspirere til at valg av entreprenører i langt større grad baserer seg på levetidskostnader. For statens egne bygg kan jo dette gjøres gjeldende ved lov. 7) Offentlige instanser må gis flere virkemidler for effektiv kvalitetskontroll Den nye revisjonen av PBL må følges opp med flere ressurser og virkemidler til de instanser som skal utøve et uavhengig tilsyn og kontroll. Forhåpentlig blir forskriftene også endret og de offentlige kontrollorganer tilgodesett både kvalitetsmessig og økonomisk med særlig vektlegging på 1), 5) og 6), altså hhv.: Ferdigstillelse av alt prosjektmateriale før byggetillatelse, Dokumentasjon og vedlikeholdsmanual ved overtagelse, og Pålegg om levetidskostnader ved kontrahering. o0o

4

5

6

7

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Sendt til 1.420 mottakere 19.03.14. Rapport for perioden 19.03-10.05. Totalt antall komplette besvarelser: 320, dvs en responsrate på 22,5% Link til spørreskjema:

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Åpenhetslov uten åpenhet?

Åpenhetslov uten åpenhet? Til deg som sitter i Finanskomiteen, Att: Borghild Tenden Sendt per epost til: borghild.tenden@stortinget.no Finansdep ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 20. september 2013 Åpenhetslov uten åpenhet?

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009)

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innst. S. nr. 297 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Langt til Soria Moria i boligpolitikken Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn,

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

NR 2 SEPTEMBER 2008 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Byggekostnader. Produktdokumentasjon. ByggSøk. Byggesak. Sentral godkjenning

NR 2 SEPTEMBER 2008 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Byggekostnader. Produktdokumentasjon. ByggSøk. Byggesak. Sentral godkjenning NR 2 SEPTEMBER 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggekostnader Produktdokumentasjon ByggSøk Byggesak Sentral godkjenning B E N Y T T 2 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer