Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj"

Transkript

1 Til Byrådsavdelingen EST OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT 3 OKT F<L. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj SAKSNR. -,, ARK t;s4 Det er med sjokk og vantro vi nå har fått høre, at vårt sykehjem og vår arbeidsplass ennå en gang skal settes ut på anbud, planlagt i Vi som arbeider her, eller mange av oss, arbeidet på Nordstrandhjemmet som ble drevet av Nordstrand menighet. Nordstrandhjemrnet hadde godt rykte og var et sykehjem med mye trivsel, høy kvalitet på tjenestene og mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi ble overtatt av Oslo kommune i 2003 og sykehjemmet skiftet navn til Ljabruhjemmet. I 2005 flyttet vi inn i nye lokaler på Midtåsenhjemmet. Som følge av konkurranseutsetting ble driften nå overlatt til det svenske firma Attendo Care som drev sykehjemmet i 5 år. I 2010 tok Addecco over driften inntil massive brudd på arbeidsmiljøloven førte til at Oslo kommune sa opp sin avtale med Addecco og selv tok over driften ved Sykehjemsetaten i mars i år. Vi vet og har erfart at disse stadige omskiftinger har ført med seg, at vi hver gang har mistet en rekke flotte og engasjerte medarbeidere noe som har gått ut over trivsel og kvalitet. Mangel på fagpersonell har til tider gått ut over pasientsikkerheten. Målet med konkurranseutsettingen skulle jo være å høyne kvaliteten i eldreomsorgen, men vi har opplevd det motsatte! Skulle Midtåsenhjemmet ennå en gang bli satt ut på anbud vil vi garantert miste ennå fler, kanskje svært mange av de flinke medarbeidere som er igjen her! Sykehjemmet er i de siste årene blitt drevet med for lite fagpersonell, noe Sykehjemsetaten har tatt tak i. Vi har fått mange flinke fagarbeidere nå, som har ønsket å arbeide her og søkt stilling her, i den tro og under den forutsetning at sykehjemmet heretter drives av Oslo Kommune ved Sykehjemsetaten. Flere av disse har allerede planer om å si opp sine stillinger, som følge av nyheten om planlagt konkurranseutsetting.

2 Forutsetningen for å drive et godt sykehjem er de ansattes trygghet og trivsel! Når det kreves av oss at vi skal formidle trygghet, trivsel, omsorg og glede til de gamle og syke vi har ansvaret for, kan dette bare skje i den grad vi selv er trygge og føler oss ivaretatt, i den grad vi selv trives i vår arbeidssituasjon! Konkurranseutsettingen er for oss blitt til et vondt mareritt som stadig dukker opp som truende skyer i horisonten og legger en klam demper på trivsel og engasjement! Vår bønn til dere som nå sitter i Byrådet og skal fatte vedtak i denne saken er som følgende: La oss få lov til å bli i Oslo kommune! Vi har vært igjennom mange omstillinger, vi klarer ikke mere nå! La det ikke gå mange uker før vi får et vedtak som forsikrer dette, ikke bare midlertidig, men minst 10 år frem i tid men helst for all fremtid! Vi er blitt nervøse og engstelige av alt som er skjedd og trenger en slik forsikring, skal vi klare den jobben vi er satt til å gjøre! V/ de ansattes repr. i Driftsstyret Tron-E. Holst-Pedersen. Allmannamøte Midtåsenhjemmet Vedlegg: Kopi til: Bente Riis, etatsdirektør i Sykehjernsetaten. Driftsstyre for Midtåsenhjemmet. Den norske legeforening. De tillitsvalgte for Sykepleierforbundet. De tillitsvalgte for Fagforbundet. Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund. Hovedverneombud Valentina Veliqi. Vernetjenesten ved Midtåsenhjemmet. Øvrige som er relevante i denne saken, som vi mener bør få direkte informasjon.

3 Vedlegg til: 3rev fra de ansa e ved Midtåsenhjemmet Til Institusjonssjef Midtsenhjernmet Mette Noreng, B radsaydelinuen EST Bvrad -for helse og eldreomsor S Ivi Listhaug, 201, Vi i vernetjenesten støtter helt og fullt "BREV FRA DE ANSATTE VED MIDTÅSENHJEMMET"! Vi ser på brevet som et virkelig utrykk for de følelser og frustrasjoner som råder hos de ansatte. Nyheten om konkurranseutsetting kom som et sjokk på oss alle! Konkurranseutsetting og nye driftere er det siste vi trenger nå! Nå er det behov for ro på arbeidsplassen midt i en tid med allerede store omstillinger. Det vi trenger er ikke nye omstillinger, men som det lyder i brevet, en trygg forsikring om, at nåværende drifter som de ansatte er svært fornøyd med får styre Sykehjemmet i mange år fremover! For oss som har opplevd så mange omskiftninger de siste årene vil et perspektiv på 5 år ikke virke tilfredsstillende for å gi den nødvendige ro og trygghet. En trygghet de ansatte her virkelig har fortjent nå!

4 Konkurranseutsettingen påvirker på forskjellige måter arbeidsmiljøet og den enkeltes livssituasjon og trivsel. Dette gjelder også den økonomiske siden av saken. Det er forståelig at en politiker ofte må treffe upopulære avgjørelser og harde prioriteringer. Likevel må mål og etiske retningslinjer være i fokus. Om kommunen som overordnet arbeidsgiver kan vise til at den tjener økonomisk på å konkurranseutsette et sykehjem, må det selvfølgelig ikke være slik at det kommunen tjener det taper arbeidstakerne på sykehjemmet i form av lavere lønninger og dårligere pensjon, slik de ansatte her har opplevd i tiden sykehjemmet har vært på private hender. Også som verneombud vil vi påpeke det forhold at konkurranseutsettingen har et økonomisk aspekt med negative mentalhygieniske følger for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Lønn og pensjon signaliserer også i hvilken grad arbeidsgiver setter pris på sine ansatte og det arbeidet de gjør. De ansatte opplever at deres lønninger ikke er løftet til samme nivå som andre kommunale sykehjem og at nyansatte får langt høyere lønn, enn de som allerede har tapt mye økonomisk på konkurranseutsettingen de siste årene, med lave lønninger og forringet pensjon. Hvilke politiske føringer som ligger bak dette vet vi ikke, heller ikke i hvilken grad dette er ulovlig, men det fremstår i alle fall svært uetisk og ikke i tråd med Oslo Kommunes mål og verdier. Konkurranseutsettingen med stadig nye driftere går beviselig ut over kvaliteten og kontinuiteten i sykehjemsdriften, men den går også ut over de ansattes mentale helse, engasjement og trivsel! De ansatte føler seg ikke verdsatt, føler ikke at de blir sett og hørt. Det er i ferd med å feste seg en dyp resignasjon og oppgitthet hos de ansatte som tærer på overskudd og arbeidsglede! En av våre ansatte utrykte det slik: "Vi føler oss som stebarn som ingen vil adoptere!" Mange har allerede sagt at de vil si opp sine stillinger dersom sykehjemmet igjen legges ut på anbud og de ikke får en bekreftelse på det motsatte, andre vil benytte seg av reservasjonsretten, andre igjen har resignert og føler seg fanget i systemet. Det får store og alvorlige

5 følger for den enkelte arbeidstaker og vil virke helt ødeleggende på det arbeidsmiljø vi er i ferd med, å bygge opp igjen! Vi ønsker på bakgrunn av de reaksjoner som er kommet på nyheten om konkurranseutsetting og de erfaringer vi har høstet de senere år, på det aller sterkeste å fraråde nye anbudsrunder og ny usikkerhet på arbeidsplassen! Med vennlig hilsen Vernetjenesten på Midtåsenhjemmet Oslo t6/-&2-7c% ::- U& 4- -nan LU( 4ud. C (i 1T Nc c /)o b' i De tillitsvalgte deltok på møtet i vernetjenesten og ønsker å presisere og bekrefte at de stiller seg fullt og helt bak det som her er skrevet: / - G t I - Vedlegg: Punktvis risikoanalyse av planlagt konkurranseutsetting av Midtåsenhjemmet. Utarbeidet i samarbeid med de tilitsvalgte.

6 Vedlegg til" BEKYMRINGSMELDING": av planlagt konkurranseutsetting av Midtåsenhjemmet. Utarbeidet av vernetjenesten i samarbeid med de tillitsvalgte på Midtåsenhjemmet, basert på de signaler som er fanget opp i miljøet, etter nyheten om planlagt konkurranseutsettelse og de erfaringer som er høstet i tiden sykehjemmet har vært driftet av Attendo Care og Adecco helse AS. VI stiller spørsmålet: Hvilke konsekvenser vil en ny konkurranseutsettelse få, for arbeidstaker og arbeidsgiver, for våre brukere, for kvaliteten på tjenestene, for det faglige nivå, for sykehjemmets renomme og samfunnet for øvrig? En rekke ansatte vil si opp sine stillinger. Gjelder i stor grad nyansatt fagpersonell, sykepleiere og hjelpepleiere. Mange vil ved en eventuell virksomhetsoverdragelse benytte seg av reservasjonsretten. Gjelder både fagpersonell og ufaglærte. De fleste ansatte som blir igjen vil føle at konkurranseutsettelsen kom som et overgrep, en avgjørelse tatt uten hensyntagen til de ansattes mening og erfaring. Sykehjemmet ender opp med langt mindre fagpersonell, færre sykepleiere og hjelpepleiere. Sykehjemmet vil få store problemer med å rekruttere nye fagarbeidere slik tilfellet var under Attendo Care og Adecco Helse AS. Sykehjemmets rykte blant fagarbeidere og andre vil forverres ytterligere og sykehjemmet vil i ennå større grad fremstå som en uforutsigbar og utrygg arbeidsplass der de ansatte ikke blir hørt og ivaretatt.

7 De ansattes lønninger vil etter all sannsynlighet ikke bli løftet opp på samme nivå som andre kommunale sykehjem grunnet konkurranseutsettingen. De ansattes lønninger vil under ny drifter sannsynligvis ikke ha samme lønnsutvikling som i sykehjem drevet av Oslo Kommune slik tilfellet har vært for ansatte her de siste årene. Stadig nye driftere vanskeligjør opptjeningen av pensjonspoeng og de ansatte får igjen nye pensjonsavtaler, ikke på samme nivå som de nå har fått i Oslo Kommune. Resultat: Forringet pensjon. (Et eksempel utregnet for en hjelpepleier i en annen kommune resulterte i et tap på i pensjon som følge av private driftere.) Sykehjemmet vil stå igjen med færre sykepleiere og hjelpepleiere og det er overhengende stor fare for, at det blir vanskelig med rekrutteringen. Dette vil føre til færre fagarbeidere på jobb, slik det har vært de siste årene på Midtåsenhjemmet. Spriket mellom det som var og det nivå Sykehjemsetaten nå er i ferd med å bringe oss opp på er stort. Færre Fagarbeidere fører til større press på de som er igjen, som får mindre tid til alt som kreves og forventes. Færre Fagarbeidere gir mindre tid til undervisning og fagutvikling på avdelingene. Færre Fagarbeidere vil gi økt sykefravær, sykepleiere og hjelpepleiere som burde ivaretas vil oppleve at arbeidssituasjonen fører til utbrenthet. Arbeidsmiljøet er ikke helsefremmende i tråd med arbeidsmiljøloven men helseskadelig! Dokumentasjon som ikke kommer brukeren til gode men kun er et verktøy i konkurranseøyemed stjeler ytterligere tid fra bruker, og øker presset på de ansatte. Privat drifter har større fokus på sparetiltak som går ut over bruker eller på lave lønninger til ansatte og ekstravakter, eller begge deler. Dette siden fortjeneste står i så sterkt fokus at det nødvendigvis må gå ut over fokuset på kvalitet. (P.s. ideelle driftere blir her og på andre punkt ikke vurdert). Det offentlige mister noe av sin kontroll på kvaliteten i eldreomsorgen. Dette skjer fordi tilsynsutvalgets kvalitetssikringssystem ikke er tilstrekkelig til virkelig å avdekke alle feil og mangler. De rapporter som legges frem for tilsynsutvalget stemmer ikke alltid overens med virkeligheten og de ansattes mulighet til å rapportere feil og mangler ovenfor tilsynsutvalget og andre offentlige instanser reduseres i virkeligheten til et minimum, dersom de da ikke er beredt til å miste jobbene sine for "Illojal opptreden og brudd på taushetsplikt". Inst.sjef råder i høy grad over den ansattes lønnsutvikling. Også dette skaper konflikter hos de ansatte mellom personlige økonomiske interesser og

8 rapportering av misforhold som står i veien for den faglige utvikling og kvalitet på sykehjemmet. Dette fører til en svært anspent arbeidssituasjon for de ansatte som ofte må gå på kompromiss med egne etiske vurderinger til fordel for bedriftens økonomiske interesser. Vi har sett en rekke eksempler på hvordan frykt og nervøsitet utløst av ledelsens kontroll og justis har ført til at ansatte har sluttet i sine stillinger. Alt dette vil gå ut over de ansattes overskudd og engasjement, glede og trivsel og dermed også ut over våre brukere, og kvaliteten på tjenestene samt det faglige nivå på sykehjemmet! En politikk som ikke virkelig tar hensyn til de ansattes lønns og arbeidsforhold, der medbestemmelsesrett bare er et fint fremmedord og der faglige vurderinger ikke veier tungt. En slik politikk vil i lengden få fatale følger for rekrutteringen til yrket et problem som i nær fremtid kan utvikle seg til å bli et stort samfunnsproblem! Vi håper på en positiv utvikling i saken til beste for alle parter, at vårt sykehjem ikke mer blir lagt ut på anbud men får den nødvendige ro til en langsiktig faglig utvikling, med trygghet og forutsigbarhet for brukere og ansatte! Med vennlig hilsen ansattes repr. i driftsstyret, verneledere (avd. ledere), verneombud og tillitsvalgte ved Midtåsenhjemmet. Oslo I -(0 L t. C-1/"kt-elf_.(7CY. L. ( 40K\_)_ j:c., s f;- /....,.2z.-e>(_ ---'.-)),-)-JC Luci, c)-rr)( 6e7r),. /,'.(2/;,3,',.,777 12('-c-t. XaH dal.l-( owcf,sa 2,...,6_,',5L-e,,t6 \,IJed-i6-(7' / '(_ C c -(---Å - f7a. _.)1:\sk«C. b\cul., r Ael X ('-' \. ' Al CjZ \'' (-I l' C \..-'; \ ''',(_ I --I- 6/(qj T k/t

9 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreornsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemrnet. Allmannarnote Unders.krifter fra de nsatte. 7/1

10 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernmet. Allmannarnote _ - ELbi-12- bu--)d u '1f4 k 6 (å-ct, LshicQ pi-d/ca s,t: odernecmh,t d0a(ct 11) ylly\.q,4 i hw(6.5e\ 0,) (,u M OL - t( ') r6 "-- 1 -Joln:4(1\fovk c_ hry\ k;e_r- - LL. ' ct_cp e_t2 t\e._ C. i (c2. s p S U7_ /-_ k- /C. 1--QAI,j2--./

11 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng_. Til Byrådsavdelin2en EST v. Byråd for helse og eldreornsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernrnet. Allmannarnote T- t-. ht. i ((. 1-,(J.. I,,' k t. ti,c77( ( l'{ ( 1)--; l'i', i ) Or ' Z I ' 90, U - tilasi jg cifocpkie,r) l t \ -. 1 ( 14 6,j,6- ~ k _ fr C C? - ir ) '. -\1-- \4 \,,-,r\ 0-,,,r, c)\ (i; Li\1* Louve-te \jckt:)e.._( -; Mc-,i3 I V, c-rt-in--e- ('),-5 r c'_(e., if') h,,a,l,,l1,),(1,codz 6. 1e,t-c\.ss-,sk,,-,4.) Ekyl i (el c-'-tr7 lk: fri -6-C- kofr 6 > (, b,/ i ia C-I.L / 0 ( 5 e_:.,,,. (C 1 yyl voi4)1, 3 ifcc,,,,-_n) L 1-1 LQi Le< Sdi, i-)l,» r- / i, \ L. \ fedr,tx (4-1'\(2..1p?..r);-e-r ) K"-'-kbre yp C1QC -\\()C r Kk-cck Lc-u,(:) (,,

12 Til Institusionssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng, Til Byrådsavdelinw,en EST. Bvråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhatt. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote LUIL He.(2-C/2- T 1/\)('--1 JiGUL I...,..._ J _ - ' I L c L [,, V 1 ( ) r`l Lc-L 2 C VLN:a (7{-Liit&i.\-()S5(khn_h4-e Abe(Sc,{)

13 Til Institusjonssjef Midtasenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelinen EST v. Byrad for helse og eldreomsorg Sylvi Listhauu. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjerm-net. Allmannamote I fip/. DJ4UA G CA c AS C,A < c7/1? P f its _e)_,l-6:7--- C, \j,\ls fil 7 4. e,,. --.t. 2 - (, /2-/ 6 7-( t4 Are2f-Lviel `T'.eAp-v-(1_1/4 :1?);tbt- 1 -Åe2,C--V1-L4) 7'1 ')1(

14 Til Institusjonssjef Midtasenhjemmet Mette Norelw. Til Byrådsavdelinuen EST v. Byråd for helse og eldreornsorc_l SvIvi Listhaug_. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote I -= //, f-1 - L u(cl. n Pt\&,.1

15 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noren1-4. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhau. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote rigcl,,ll A,Ly A, Ac-ok-Icy qf )),11 ' - C I C,L,</tT9 C- -y-l, \r"-\ 5{CQ -+ 0,4."14 c 4\,

16 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelin,qen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernmet. Allmannamote I 11)2," /yd 41041)1-- ritsrbcp 6da. 415(A)60u1\16. pt_ )&k:e,,(_,l )) \hhilse[) v+odei-y-t- '7AK ø'c4-(00(ii L.1 s obådsien Å W> 77(94-C''/671/1 4tri-S /U h. ple4 \ as 5 p te; e_c

17 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemrnet. Allmannamote <"N 1-" t, 1 "!. C t, t ( L I3(1/ ='(.. 2-2: ( (,U(1W ci, r CUL, 3/4-----a(..-)cs-\-e.J6c)11,`)L,La_r\ G--\- c--j ) Ce,6 6a-c \I\,u2:,4 dtsy

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 000 f7i FAGFORBUNDET Europautredningen Senter for europarett Pb 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 FAGFORBUINDETS

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING

NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING LO Folkets Hus HER Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 04/01013-002 665.21 13.05.2004 Saksbehandler: Are Solli NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING EL & IT forbundet har mottatt ovennevnte høring med tilhørende

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Nederst i hierarkiet

Nederst i hierarkiet Tema Ufaglærte 28 Å være ufaglært er ikke synonymt med å være nærmest ubrukelig 30 Helsefagelevene slutter 32 Ledere må ta ansvar 34 Ufaglært? Ligg unna panseret! Nederst i 26 Sykepleien 7 2011 GJØR JOBBEN:

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene 14. juni 2013 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1 Innledning 7 1.1 Bakgrunn og formål med kartleggingen 7 1.2 Problemstillinger og

Detaljer