Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj"

Transkript

1 Til Byrådsavdelingen EST OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT 3 OKT F<L. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhj SAKSNR. -,, ARK t;s4 Det er med sjokk og vantro vi nå har fått høre, at vårt sykehjem og vår arbeidsplass ennå en gang skal settes ut på anbud, planlagt i Vi som arbeider her, eller mange av oss, arbeidet på Nordstrandhjemmet som ble drevet av Nordstrand menighet. Nordstrandhjemrnet hadde godt rykte og var et sykehjem med mye trivsel, høy kvalitet på tjenestene og mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi ble overtatt av Oslo kommune i 2003 og sykehjemmet skiftet navn til Ljabruhjemmet. I 2005 flyttet vi inn i nye lokaler på Midtåsenhjemmet. Som følge av konkurranseutsetting ble driften nå overlatt til det svenske firma Attendo Care som drev sykehjemmet i 5 år. I 2010 tok Addecco over driften inntil massive brudd på arbeidsmiljøloven førte til at Oslo kommune sa opp sin avtale med Addecco og selv tok over driften ved Sykehjemsetaten i mars i år. Vi vet og har erfart at disse stadige omskiftinger har ført med seg, at vi hver gang har mistet en rekke flotte og engasjerte medarbeidere noe som har gått ut over trivsel og kvalitet. Mangel på fagpersonell har til tider gått ut over pasientsikkerheten. Målet med konkurranseutsettingen skulle jo være å høyne kvaliteten i eldreomsorgen, men vi har opplevd det motsatte! Skulle Midtåsenhjemmet ennå en gang bli satt ut på anbud vil vi garantert miste ennå fler, kanskje svært mange av de flinke medarbeidere som er igjen her! Sykehjemmet er i de siste årene blitt drevet med for lite fagpersonell, noe Sykehjemsetaten har tatt tak i. Vi har fått mange flinke fagarbeidere nå, som har ønsket å arbeide her og søkt stilling her, i den tro og under den forutsetning at sykehjemmet heretter drives av Oslo Kommune ved Sykehjemsetaten. Flere av disse har allerede planer om å si opp sine stillinger, som følge av nyheten om planlagt konkurranseutsetting.

2 Forutsetningen for å drive et godt sykehjem er de ansattes trygghet og trivsel! Når det kreves av oss at vi skal formidle trygghet, trivsel, omsorg og glede til de gamle og syke vi har ansvaret for, kan dette bare skje i den grad vi selv er trygge og føler oss ivaretatt, i den grad vi selv trives i vår arbeidssituasjon! Konkurranseutsettingen er for oss blitt til et vondt mareritt som stadig dukker opp som truende skyer i horisonten og legger en klam demper på trivsel og engasjement! Vår bønn til dere som nå sitter i Byrådet og skal fatte vedtak i denne saken er som følgende: La oss få lov til å bli i Oslo kommune! Vi har vært igjennom mange omstillinger, vi klarer ikke mere nå! La det ikke gå mange uker før vi får et vedtak som forsikrer dette, ikke bare midlertidig, men minst 10 år frem i tid men helst for all fremtid! Vi er blitt nervøse og engstelige av alt som er skjedd og trenger en slik forsikring, skal vi klare den jobben vi er satt til å gjøre! V/ de ansattes repr. i Driftsstyret Tron-E. Holst-Pedersen. Allmannamøte Midtåsenhjemmet Vedlegg: Kopi til: Bente Riis, etatsdirektør i Sykehjernsetaten. Driftsstyre for Midtåsenhjemmet. Den norske legeforening. De tillitsvalgte for Sykepleierforbundet. De tillitsvalgte for Fagforbundet. Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund. Hovedverneombud Valentina Veliqi. Vernetjenesten ved Midtåsenhjemmet. Øvrige som er relevante i denne saken, som vi mener bør få direkte informasjon.

3 Vedlegg til: 3rev fra de ansa e ved Midtåsenhjemmet Til Institusjonssjef Midtsenhjernmet Mette Noreng, B radsaydelinuen EST Bvrad -for helse og eldreomsor S Ivi Listhaug, 201, Vi i vernetjenesten støtter helt og fullt "BREV FRA DE ANSATTE VED MIDTÅSENHJEMMET"! Vi ser på brevet som et virkelig utrykk for de følelser og frustrasjoner som råder hos de ansatte. Nyheten om konkurranseutsetting kom som et sjokk på oss alle! Konkurranseutsetting og nye driftere er det siste vi trenger nå! Nå er det behov for ro på arbeidsplassen midt i en tid med allerede store omstillinger. Det vi trenger er ikke nye omstillinger, men som det lyder i brevet, en trygg forsikring om, at nåværende drifter som de ansatte er svært fornøyd med får styre Sykehjemmet i mange år fremover! For oss som har opplevd så mange omskiftninger de siste årene vil et perspektiv på 5 år ikke virke tilfredsstillende for å gi den nødvendige ro og trygghet. En trygghet de ansatte her virkelig har fortjent nå!

4 Konkurranseutsettingen påvirker på forskjellige måter arbeidsmiljøet og den enkeltes livssituasjon og trivsel. Dette gjelder også den økonomiske siden av saken. Det er forståelig at en politiker ofte må treffe upopulære avgjørelser og harde prioriteringer. Likevel må mål og etiske retningslinjer være i fokus. Om kommunen som overordnet arbeidsgiver kan vise til at den tjener økonomisk på å konkurranseutsette et sykehjem, må det selvfølgelig ikke være slik at det kommunen tjener det taper arbeidstakerne på sykehjemmet i form av lavere lønninger og dårligere pensjon, slik de ansatte her har opplevd i tiden sykehjemmet har vært på private hender. Også som verneombud vil vi påpeke det forhold at konkurranseutsettingen har et økonomisk aspekt med negative mentalhygieniske følger for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Lønn og pensjon signaliserer også i hvilken grad arbeidsgiver setter pris på sine ansatte og det arbeidet de gjør. De ansatte opplever at deres lønninger ikke er løftet til samme nivå som andre kommunale sykehjem og at nyansatte får langt høyere lønn, enn de som allerede har tapt mye økonomisk på konkurranseutsettingen de siste årene, med lave lønninger og forringet pensjon. Hvilke politiske føringer som ligger bak dette vet vi ikke, heller ikke i hvilken grad dette er ulovlig, men det fremstår i alle fall svært uetisk og ikke i tråd med Oslo Kommunes mål og verdier. Konkurranseutsettingen med stadig nye driftere går beviselig ut over kvaliteten og kontinuiteten i sykehjemsdriften, men den går også ut over de ansattes mentale helse, engasjement og trivsel! De ansatte føler seg ikke verdsatt, føler ikke at de blir sett og hørt. Det er i ferd med å feste seg en dyp resignasjon og oppgitthet hos de ansatte som tærer på overskudd og arbeidsglede! En av våre ansatte utrykte det slik: "Vi føler oss som stebarn som ingen vil adoptere!" Mange har allerede sagt at de vil si opp sine stillinger dersom sykehjemmet igjen legges ut på anbud og de ikke får en bekreftelse på det motsatte, andre vil benytte seg av reservasjonsretten, andre igjen har resignert og føler seg fanget i systemet. Det får store og alvorlige

5 følger for den enkelte arbeidstaker og vil virke helt ødeleggende på det arbeidsmiljø vi er i ferd med, å bygge opp igjen! Vi ønsker på bakgrunn av de reaksjoner som er kommet på nyheten om konkurranseutsetting og de erfaringer vi har høstet de senere år, på det aller sterkeste å fraråde nye anbudsrunder og ny usikkerhet på arbeidsplassen! Med vennlig hilsen Vernetjenesten på Midtåsenhjemmet Oslo t6/-&2-7c% ::- U& 4- -nan LU( 4ud. C (i 1T Nc c /)o b' i De tillitsvalgte deltok på møtet i vernetjenesten og ønsker å presisere og bekrefte at de stiller seg fullt og helt bak det som her er skrevet: / - G t I - Vedlegg: Punktvis risikoanalyse av planlagt konkurranseutsetting av Midtåsenhjemmet. Utarbeidet i samarbeid med de tilitsvalgte.

6 Vedlegg til" BEKYMRINGSMELDING": av planlagt konkurranseutsetting av Midtåsenhjemmet. Utarbeidet av vernetjenesten i samarbeid med de tillitsvalgte på Midtåsenhjemmet, basert på de signaler som er fanget opp i miljøet, etter nyheten om planlagt konkurranseutsettelse og de erfaringer som er høstet i tiden sykehjemmet har vært driftet av Attendo Care og Adecco helse AS. VI stiller spørsmålet: Hvilke konsekvenser vil en ny konkurranseutsettelse få, for arbeidstaker og arbeidsgiver, for våre brukere, for kvaliteten på tjenestene, for det faglige nivå, for sykehjemmets renomme og samfunnet for øvrig? En rekke ansatte vil si opp sine stillinger. Gjelder i stor grad nyansatt fagpersonell, sykepleiere og hjelpepleiere. Mange vil ved en eventuell virksomhetsoverdragelse benytte seg av reservasjonsretten. Gjelder både fagpersonell og ufaglærte. De fleste ansatte som blir igjen vil føle at konkurranseutsettelsen kom som et overgrep, en avgjørelse tatt uten hensyntagen til de ansattes mening og erfaring. Sykehjemmet ender opp med langt mindre fagpersonell, færre sykepleiere og hjelpepleiere. Sykehjemmet vil få store problemer med å rekruttere nye fagarbeidere slik tilfellet var under Attendo Care og Adecco Helse AS. Sykehjemmets rykte blant fagarbeidere og andre vil forverres ytterligere og sykehjemmet vil i ennå større grad fremstå som en uforutsigbar og utrygg arbeidsplass der de ansatte ikke blir hørt og ivaretatt.

7 De ansattes lønninger vil etter all sannsynlighet ikke bli løftet opp på samme nivå som andre kommunale sykehjem grunnet konkurranseutsettingen. De ansattes lønninger vil under ny drifter sannsynligvis ikke ha samme lønnsutvikling som i sykehjem drevet av Oslo Kommune slik tilfellet har vært for ansatte her de siste årene. Stadig nye driftere vanskeligjør opptjeningen av pensjonspoeng og de ansatte får igjen nye pensjonsavtaler, ikke på samme nivå som de nå har fått i Oslo Kommune. Resultat: Forringet pensjon. (Et eksempel utregnet for en hjelpepleier i en annen kommune resulterte i et tap på i pensjon som følge av private driftere.) Sykehjemmet vil stå igjen med færre sykepleiere og hjelpepleiere og det er overhengende stor fare for, at det blir vanskelig med rekrutteringen. Dette vil føre til færre fagarbeidere på jobb, slik det har vært de siste årene på Midtåsenhjemmet. Spriket mellom det som var og det nivå Sykehjemsetaten nå er i ferd med å bringe oss opp på er stort. Færre Fagarbeidere fører til større press på de som er igjen, som får mindre tid til alt som kreves og forventes. Færre Fagarbeidere gir mindre tid til undervisning og fagutvikling på avdelingene. Færre Fagarbeidere vil gi økt sykefravær, sykepleiere og hjelpepleiere som burde ivaretas vil oppleve at arbeidssituasjonen fører til utbrenthet. Arbeidsmiljøet er ikke helsefremmende i tråd med arbeidsmiljøloven men helseskadelig! Dokumentasjon som ikke kommer brukeren til gode men kun er et verktøy i konkurranseøyemed stjeler ytterligere tid fra bruker, og øker presset på de ansatte. Privat drifter har større fokus på sparetiltak som går ut over bruker eller på lave lønninger til ansatte og ekstravakter, eller begge deler. Dette siden fortjeneste står i så sterkt fokus at det nødvendigvis må gå ut over fokuset på kvalitet. (P.s. ideelle driftere blir her og på andre punkt ikke vurdert). Det offentlige mister noe av sin kontroll på kvaliteten i eldreomsorgen. Dette skjer fordi tilsynsutvalgets kvalitetssikringssystem ikke er tilstrekkelig til virkelig å avdekke alle feil og mangler. De rapporter som legges frem for tilsynsutvalget stemmer ikke alltid overens med virkeligheten og de ansattes mulighet til å rapportere feil og mangler ovenfor tilsynsutvalget og andre offentlige instanser reduseres i virkeligheten til et minimum, dersom de da ikke er beredt til å miste jobbene sine for "Illojal opptreden og brudd på taushetsplikt". Inst.sjef råder i høy grad over den ansattes lønnsutvikling. Også dette skaper konflikter hos de ansatte mellom personlige økonomiske interesser og

8 rapportering av misforhold som står i veien for den faglige utvikling og kvalitet på sykehjemmet. Dette fører til en svært anspent arbeidssituasjon for de ansatte som ofte må gå på kompromiss med egne etiske vurderinger til fordel for bedriftens økonomiske interesser. Vi har sett en rekke eksempler på hvordan frykt og nervøsitet utløst av ledelsens kontroll og justis har ført til at ansatte har sluttet i sine stillinger. Alt dette vil gå ut over de ansattes overskudd og engasjement, glede og trivsel og dermed også ut over våre brukere, og kvaliteten på tjenestene samt det faglige nivå på sykehjemmet! En politikk som ikke virkelig tar hensyn til de ansattes lønns og arbeidsforhold, der medbestemmelsesrett bare er et fint fremmedord og der faglige vurderinger ikke veier tungt. En slik politikk vil i lengden få fatale følger for rekrutteringen til yrket et problem som i nær fremtid kan utvikle seg til å bli et stort samfunnsproblem! Vi håper på en positiv utvikling i saken til beste for alle parter, at vårt sykehjem ikke mer blir lagt ut på anbud men får den nødvendige ro til en langsiktig faglig utvikling, med trygghet og forutsigbarhet for brukere og ansatte! Med vennlig hilsen ansattes repr. i driftsstyret, verneledere (avd. ledere), verneombud og tillitsvalgte ved Midtåsenhjemmet. Oslo I -(0 L t. C-1/"kt-elf_.(7CY. L. ( 40K\_)_ j:c., s f;- /....,.2z.-e>(_ ---'.-)),-)-JC Luci, c)-rr)( 6e7r),. /,'.(2/;,3,',.,777 12('-c-t. XaH dal.l-( owcf,sa 2,...,6_,',5L-e,,t6 \,IJed-i6-(7' / '(_ C c -(---Å - f7a. _.)1:\sk«C. b\cul., r Ael X ('-' \. ' Al CjZ \'' (-I l' C \..-'; \ ''',(_ I --I- 6/(qj T k/t

9 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreornsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemrnet. Allmannarnote Unders.krifter fra de nsatte. 7/1

10 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernmet. Allmannarnote _ - ELbi-12- bu--)d u '1f4 k 6 (å-ct, LshicQ pi-d/ca s,t: odernecmh,t d0a(ct 11) ylly\.q,4 i hw(6.5e\ 0,) (,u M OL - t( ') r6 "-- 1 -Joln:4(1\fovk c_ hry\ k;e_r- - LL. ' ct_cp e_t2 t\e._ C. i (c2. s p S U7_ /-_ k- /C. 1--QAI,j2--./

11 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng_. Til Byrådsavdelin2en EST v. Byråd for helse og eldreornsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernrnet. Allmannarnote T- t-. ht. i ((. 1-,(J.. I,,' k t. ti,c77( ( l'{ ( 1)--; l'i', i ) Or ' Z I ' 90, U - tilasi jg cifocpkie,r) l t \ -. 1 ( 14 6,j,6- ~ k _ fr C C? - ir ) '. -\1-- \4 \,,-,r\ 0-,,,r, c)\ (i; Li\1* Louve-te \jckt:)e.._( -; Mc-,i3 I V, c-rt-in--e- ('),-5 r c'_(e., if') h,,a,l,,l1,),(1,codz 6. 1e,t-c\.ss-,sk,,-,4.) Ekyl i (el c-'-tr7 lk: fri -6-C- kofr 6 > (, b,/ i ia C-I.L / 0 ( 5 e_:.,,,. (C 1 yyl voi4)1, 3 ifcc,,,,-_n) L 1-1 LQi Le< Sdi, i-)l,» r- / i, \ L. \ fedr,tx (4-1'\(2..1p?..r);-e-r ) K"-'-kbre yp C1QC -\\()C r Kk-cck Lc-u,(:) (,,

12 Til Institusionssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng, Til Byrådsavdelinw,en EST. Bvråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhatt. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote LUIL He.(2-C/2- T 1/\)('--1 JiGUL I...,..._ J _ - ' I L c L [,, V 1 ( ) r`l Lc-L 2 C VLN:a (7{-Liit&i.\-()S5(khn_h4-e Abe(Sc,{)

13 Til Institusjonssjef Midtasenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelinen EST v. Byrad for helse og eldreomsorg Sylvi Listhauu. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjerm-net. Allmannamote I fip/. DJ4UA G CA c AS C,A < c7/1? P f its _e)_,l-6:7--- C, \j,\ls fil 7 4. e,,. --.t. 2 - (, /2-/ 6 7-( t4 Are2f-Lviel `T'.eAp-v-(1_1/4 :1?);tbt- 1 -Åe2,C--V1-L4) 7'1 ')1(

14 Til Institusjonssjef Midtasenhjemmet Mette Norelw. Til Byrådsavdelinuen EST v. Byråd for helse og eldreornsorc_l SvIvi Listhaug_. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote I -= //, f-1 - L u(cl. n Pt\&,.1

15 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noren1-4. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhau. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet. Allmannamote rigcl,,ll A,Ly A, Ac-ok-Icy qf )),11 ' - C I C,L,</tT9 C- -y-l, \r"-\ 5{CQ -+ 0,4."14 c 4\,

16 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelin,qen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjernmet. Allmannamote I 11)2," /yd 41041)1-- ritsrbcp 6da. 415(A)60u1\16. pt_ )&k:e,,(_,l )) \hhilse[) v+odei-y-t- '7AK ø'c4-(00(ii L.1 s obådsien Å W> 77(94-C''/671/1 4tri-S /U h. ple4 \ as 5 p te; e_c

17 Til Institusjonssjef Midtåsenhjemmet Mette Noreng. Til Byrådsavdelingen EST v. Byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug. Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemrnet. Allmannamote <"N 1-" t, 1 "!. C t, t ( L I3(1/ ='(.. 2-2: ( (,U(1W ci, r CUL, 3/4-----a(..-)cs-\-e.J6c)11,`)L,La_r\ G--\- c--j ) Ce,6 6a-c \I\,u2:,4 dtsy

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

DE ANSATTES SYN. Vi sendte ut i alt 89 spørreskjemaer. 34 til medlemmer av Norges Helse- og Sosialforbund, 55 til medlemmer av Norsk Kommuneforbund.

DE ANSATTES SYN. Vi sendte ut i alt 89 spørreskjemaer. 34 til medlemmer av Norges Helse- og Sosialforbund, 55 til medlemmer av Norsk Kommuneforbund. KAPITTEL 6: HOVSETERHJEMMET II DE ANSATTES SYN I dette kapitlet skal vi redegjøre for resultatene av en spørreundersøkelse blant medlemmene av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund på Hovseterhjemmet

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten

Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten Oslo kommune Sykehjemsetaten Kompetanseheving norsk Sykehjemsetaten 10. mai 2012 Prosjektgruppe: May Borgan, og Ragnhild Høisæth Om Sykehjemsetaten 20 ikke-offentlige og 30 kommunale drevet sykehjem ca

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Ytringsfrihet i arbeidsforhold. Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv

Ytringsfrihet i arbeidsforhold. Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv Ytringsfrihet i arbeidsforhold Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv George Orwell: 1984 Hva skal vi gjennomgå? Arbeidstakerens ytringsfrihet

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Om rapporten Utført av TNS gallup på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Det ble gjennomført 6 fokusgrupper

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune

Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving. www.ks.no/etikk-kommune Pernille Næss Prosjektveileder i KS Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Omorganisering Brukermedvirkning Retningslinjer Eldrebølge Kvalitetsforskrifter Avviksmeldinger Prioriteringer

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling

Ytringsfrihet og varsling Ytringsfrihet og varsling Lise Spikkeland lise.spikkeland@ks.no Vrådal 21. april 2017 Lise Spikkeland, KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census 1 Mobbing og konflikter i arbeidslivet Det som gjør mobbing/konflikter

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Bestemor på anbud. - lønner det seg?

Bestemor på anbud. - lønner det seg? Bestemor på anbud - lønner det seg? For hvem? -Samfunnet? -Investorene? -Brukerne? Anbud eller sjekk? Anbudssystemer - Konkurranseutsetting - Spare penger Sjekksystemer - Stykkprisfinansiering - Valgfrihet

Detaljer

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering Viktige koblinger Psykologi Jus Arbeidsmiljø Kontraktsvern Myk jus Hard jus Konflikt Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet kti t Definisjoner av konflikt i et organisasjonsperspektiv Konflikter er

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Arbeidsløs etter anbudskarusell

Arbeidsløs etter anbudskarusell Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder

HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder Kai Olsen - PT, MScTech Oslo kommune, Storbyavdelingen, Ullevålsveien 34 Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse: Psykisk helse: trivsel,

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Problemstillinger Hva preger ytringsbetingelsene i kommunesektoren? Oppmuntres eller begrenses ansatte til å bruke sin ytringsfrihet? Benyttes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Presentasjon 1 Hva og hvordan «Breddeundersøkelsen»: TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse blant 3155 norske arbeidstakere 2. kvartal 2016 Undersøkelsen

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV OG REIDSLIV FOTO: ILO /. KHEMK Før rollespillet starter, skal klassen deles i 6 grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollegrupper vil være arbeidstakere, arbeidsgiver, SENRIO myndigheter, forbrukere,

Detaljer

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING FOREDRAG B E S T I L L E T M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING Hva om stadig nye teknikker, metoder og verktøy for å '"fikse" livet eller jobben

Detaljer