Bjørnar Eiendom Moveien 111, Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørnar Eiendom Moveien 111, Sandefjord"

Transkript

1 Bjørnar Eiendom Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Ventilasjon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA GENERELT Orientering Tilbudet Plassforhold Systemorientering vvs-anlegg Generelle felles bestemmelser Rigg og drift Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS tekniske installasjoner Elektrisk utstyr Branntetting Utførelse, gjennomføring og ansvar for funksjoner og ytelser Anmeldelse og forhold til Plan- og bygningsloven Krav til renhet og rengjøring Forsikring og garantier Prøvedrift generelt Opplæring generelt ering (felles) Generelt Tegninger Beregninger Dimensjonerende forhold Lyd Inneklima Utførelse (felles) Merking (felles) Generelt Merking Praktisk utforming Kontroll og prøving (felles) Kvalitetssikring Tetthetsprøving Innregulering Lydmålinger Igangkjøring og innregulering av maskinelle komponenter og automatikkanlegg Etterkontroller Dokumentasjon (felles) Drifts- og vedlikeholdsinstruks, og overlevering LUFTBEHANDLINGSANLEGG Generelt Kanaler Side 2

3 364 Luftfordelingsutstyr Luftbehandlingsutstyr Isolasjon AUTOMATIKK OG SD-ANLEGG Generelt Tavler Utstyr Undersentraler Feltutstyr Dokumentasjon Merking Prøving, innregulering og overlevering Merking og instrumentering Prøving, innregulering og overlevering BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Side 3

4 ANBUDSSKJEMA I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... ekskl. mva. Prisen overføres til felles anbudsskjema for totalentreprisen Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet i samarbeid med totalentreprenøren og etter den framdrift som er angitt i underlaget for totalentreprenøren: Undertegnede har/har ikke sentral godkjenning Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon Side 4

5 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG NÆRINGSAREALER 360 Generelle ytelser kr 361 Kanalnett 364 Luftfordelingsutstyr 365 Luftbehandlingsutstyr 366 Isolasjon 367 Merking og instrumentering 368 Automatikk 369 Prøving, innregulering og overlevering Sum Luftbehandling, ekskl. mva. kr Samlet ekskl. mva., overføres forrige side Det gis fradragspris for alternativ aggregatleveranse bestående av aggregater med tilsvarende ytelser som beskrevet med elektriske ettervarmebatterier, men uten integrert varmepumpe, ekskl. mva kr kr Det gis fradragspris for PC, men innlegging av komplett løsning for SD anlegg beholdes inkl. opc server, ekskl. mva kr LEILIGHETER 360 Generelle ytelser kr 361 Kanalnett 364 Luftfordelingsutstyr 365 Luftbehandlingsutstyr 366 Isolasjon 367 Merking og instrumentering 368 Automatikk 369 Prøving, innregulering og overlevering Sum Luftbehandling, ekskl. mva. kr GARASJEANLEGG 360 Generelle ytelser kr 361 Kanalnett 364 Luftfordelingsutstyr 365 Luftbehandlingsutstyr 366 Isolasjon 367 Merking og instrumentering 368 Automatikk 369 Prøving, innregulering og overlevering Sum Luftbehandling, ekskl. mva. kr Side 5

6 30 GENERELT 301 Orientering I henhold til de felles tilbuds- og kontraktsbestemmelsene for byggeprosjektet, denne rammebeskrivelsen med kravspesifikasjon, skal det leveres komplette luftbehandlingsanlegg for prosjekt: Bjørnar Eiendom AS, Moveien 111, Haukerød Det tilbudte anlegget skal oppfylle alle de krav som stilles i kontraktsdokumentene, og skal leveres som et komplett funksjonsdyktig anlegg inklusive prosjektering, og oppfylle krav i PBL-97 4.utgave mars Leveranseomfang entrepriser og avgrensning Følgende VVS arbeider skal utføres i denne entreprise: 36 Ventilasjonsanlegg inkl. automatikk Tilbudet Følgende dokumentasjon skal følge tilbudet: - Utfylt tilbudsskjema, med tilbudsbrev og firmaopplysninger for VVS-entreprenøren og de underleverandører denne har tenkt og benytte. - Referanser fra tilsvarende arbeider Plassforhold Det er VVS-entreprenøren ansvar å sørge for at de angitte størrelsene for tekniske rom og sjakter er tilstrekkelig. Priskonsekvensen for eventuell nødvendig økning av størrelsene skal inkluderes i det totale tilbudet Systemorientering ventilasjons-anlegg 36 Luftbehandlingsanlegg næringsarealer. Det skal leveres komplett balansert luftbehandlingsanlegg, med varmegjenvinning på minimum 80 % og integrert varmepumpe Anlegget leveres med komplett PC basert SD og automatikkanlegg. Side 6

7 302 Generelle felles bestemmelser Se også Bok 0 som gjelder for prosjektet Rigg og drift I generell post skal innkalkuleres alle nødvendige ytelser som VVS- entreprenøren trenger, og som ikke er inkludert hos totalentreprenøren. Det pålegger VVS- entreprenøren å koordinere disse ytelsene Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS tekniske installasjoner For at hovedentreprenøren skal ha muligheter for å prise bygningsmessige hjeplearbeider for vvs er det utarbeidet en spesifikasjon som følger vedlagt. VVS- entreprenøren må kontrollere dette mot sin tilbudsløsning, og sørge for og definere de eventuelle tilleggsytelsene han trenger, og melde det til hovedentreprenøren. Disse ytelsene skal også være inklusive prosjektering Elektrisk utstyr VVS- entreprenøren skal avklare strømart med byggherren, utarbeide oversikt over sitt effektbehov til el- entreprenøren, og sørge for utarbeidelse av alle nødvendige skjemategninger for sine leveranser Branntetting VVS- entreprenøren skal sørge for å medta all branntetting for sine arbeider, inkl. utarbeidelse av komplett branndokumentasjon, og sørge for at disse blir inkludert i totalentreprisen. All dokumentasjon overleveres totalentreprenøren i en slik form at det framstår enhetlig sammen med dokumentasjonen til de andre fagene Utførelse, gjennomføring og ansvar for funksjoner og ytelser All tekniske anlegg skal utføres i henhold Plan- og bygningsloven, lokale forskrifter og krav, samt gjeldende og anerkjente standarder for det enkelte fag. I denne forbindelsen henviser vi bl.a. til NS Entreprenøren er ansvarlig for å oppnå de krav til lyd og inneklima som er spesifisert i dette underlaget, Arbeidstilsynet veiledning nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Entreprenøren skal omgående utbedre forholdene hvis de angitte krav og funksjoner ikke oppfylles, og står erstatningsansvarlig etter NS 3431 hvis ikke resultatet blir tilfredstillende Anmeldelse og forhold til Plan- og bygningsloven Entreprenøren skal sørge for å anmelde etter PBL av 1997 for korrekt tiltaksklasse, både for prosjektering og utførelse Krav til renhet og rengjøring Generelt Alle installasjoner og arbeider skal følge de overordnede planene for totalprosjektet. Entreprenøren skal uansett følge prinsipper for ren byggeprosess som angitt i RIF håndbok. VVS- entreprenørene har ansvaret for at prosjektet leveres med rengjorte tekniske rom og tekniske installasjoner. Ventilasjonsanlegg Ventilasjonskanaler skal transporteres, oppbevares og behandles i byggeprosessen på en slik måte at følgende generelle krav til renhet i innvendige deler i både kanaler og utstyr: Side 7

8 Støvdekkefaktor maks. 3 % målt etter retningslinjer fra Nordisk Rengjøringsprosjekt. Målt med Gel-tape analyse og BM Dustdetector Forsikring og garantier VVS-entreprenørene er forpliktet til å holde sine leveranser brannforsikret i byggetiden. For garantier i garantitiden gjelder de generelle bestemmelsene som for totalentreprisen Prøvedrift generelt Tekniske entrepriser skal gjennomgå en prøvedriftsperiode før overtakelse. Prøvedriftsperioden skal benyttes til utprøving og kontroll av tekniske anlegg under normale driftsforhold. Prøvedriftsperioden starter ved kontraktsmessig ferdigstillelse av anleggene. Det vil si etter ferdig byggreingjøring. Innestående for tekniske sideentrepriser frigis ikke før prøvedriftsperioden er avsluttet. Sikkerhetsstillelse, 10%, for anleggene trappes ikke ned før etter prøveperioden. Risikoen for kontraktsarbeidene ligger hos entreprenøren i prøvedriftsperioden. Hvis ikke annet er avtalt, er prøvedriftsperioden min. 3 mnd. Dersom anleggene ikke fungerer tilfredsstillende ved prøvedriftsperiodens utløp, forlenges perioden til anleggene er godkjent. Anleggene overtas ikke før etter prøvedriftsperiodens slutt. For øvrig vises til beskrivelse for tekniske anlegg." Opplæring generelt Entreprenøren skal inkludere opplæring av brukerens driftspersonell, og gjennomføre den med mannskap som kjenner anlegget. 303 ering (felles) Generelt VVS- entreprenøren er ansvarlig for alt nødvendig prosjekteringsarbeid, som skal koordineres med de andre fagene i totalentreprisen, og han har derfor det totale ansvar for prosjekteringen slik at tiltakshaverens angitte klima-, komfort- og funksjonskrav oppfylles. Prisen for prosjekteringsarbeidet skal inkluderes i vvs entreprisen. Installasjonene må ikke prosjekteres på en slik måte at de reduserer tiltakhaverens bruk av lokalene. Alle tegninger skal utføres på DAK, og leveres i hensiktmessig filformat som dwg eller dxf. Alt prosjekteringsmateriale skal være tilgjengelig for tiltakshaver. Tegninger skal oversendes tiltakshaver til orientering i god tid før de skal benyttes på byggeplassen. VVS- entreprenøren har det fulle ansvar for følgende: - dimensjonering etter forskrifter og prosjektets krav TEK10 - ajourføring av underlaget etter endringer i bygningstekniske eller andre beslutninger i prosjektet, uavhengig om det kommer som følge av tilleggsbestillinger eller nødvendig justering - sørge for kontinuerlig prosjektgransking for at angitte prosjektkrav oppfylles - komplett varmetapsberegning av bygget (Simien ) - energimerking av bygget Tegninger Det skal utarbeides alle nødvendige plan- og snitt-tegninger, som skal være i hensiktsmessig målestokk. Tekniske rom og sjakter skal tegnes i målestokk 1:50. Spesielle snitt skal tegnes der hvor det er behov p.g.a. koordinering med andre fag, og hvor ikke plantegninger er tilstrekkelig for å vise løsningen. VVS-fagene skal samles på det samme tegningssettet. I prosjekteringsfasen skal det legges vekt på at det så tidlig som mulig utarbeides skisser for å løse føringsveier. Side 8

9 I produksjonsfasen skal tegninger ligge foran framdriften på en slik måte at alle parter har nødvendig informasjon i tilstrekkelig tid. Tegningene skal tydelig vise minimum følgende informasjon: - Alle lednings- og kanaldimensjoner - Kapasiteter på luft, bunnledninger og overvann - Systemtegninger skal både ha nummersystem samt påført kapasiteter På byggeplassen skal til enhvertid siste reviderte tegning foreligge i nødvendig antall. Revisjoner sendes omgående med kopi til tiltakshaver Beregninger Alle installasjoner skal dokumenters med beregninger Dimensjonerende forhold Det tas utgangspunkt i stedets DUT = -20 o C Brukstid Dagligvarebutikkens brukstid regnes fra kl Fastfood-cafe: Solstudio: Leiligheter og P-kjeller har døgnkontinuerlig drift Lyd Alle de VVS- tekniske installasjonene skal oppfylle kravene i PBL av I tillegg skal verdier i NS 8175 Lydforhold i bygninger for aktuell bygningskategori legges til grunn, for klasse C. Det må tas spesielt hensyn til lydnivå fra utendørsplasserte installasjoner i forhold til omliggende boligbebyggelse. Målinger av lydtrykksnivået skal gjennomføres og dokumenteres av entreprenøren før overlevering, i h.h.t. NS Dokumentasjon skal være en del av prosjektets drift- og vedlikeholdsinstruks Inneklima Alle lokaler skal ventileres i h.h.t. byggeforskriftene og Arbeidsmiljølovens anvisning 444. Det pålegger entreprenøren å kontrollere dimensjoneringsgrunnlaget med tiltakshaver. 305 Utførelse (felles) For all faglig og kvalitativ utførelse gjelder spesifikasjoner og krav i NS 3421, samt leverandørens montasjeanvisninger 306 Merking (felles) Generelt Alle anleggskomponenter skal merkes. Anbyderen skal utarbeide forslag til dette, og koordinere/justere forslaget slik at det korresponderer med kommunens eventuelle retningslinjer for felles system for sine kommunale bygninger. Side 9

10 Merking Merker skal ha både nummer etter et gitt og entydig system, samtidig som komponenten skal beskrives i klartekst. Alle komponenter, installasjoner og utstyr osv. med betydning for funksjon og drift, skal merkes. Hvis det foreligger skjulte komponenter, skal disse også merkes ved luke, himling og lignende Praktisk utforming Merkeskilter på teknisk utstyr, termostater og lignende skal henge i kjede. Skiltene skal ha praktisk størrelse for å få lesbar tekst, og være hvite med gravert sort tekst, som for eksempel fet Arial. Skiltet skal fortelle hva komponenten er, og i tillegg ha opplysninger om kapasitet, temperaturer, trykk osv. Tilsvarende for hovedkomponenter som ventilasjonssystemer osv. Kanaler og rør skal merkes med system FLO-CODE med standard farger. Teksten skal være fet og sort. Forslag til merkesystemet skal framlegges for godkjenning. 307 Kontroll og prøving (felles) Kvalitetssikring VVS entreprenøren skal i henhold til SAK2010 skal kunne framvise et tilfredsstillende system. Herunder skal det føres kontroll med både egne arbeider, og de utstyrsleveranser som ankommer byggeplassen. Konsekvensen av en komponent/utstyr som har blitt levert med skade, skal omgående meddeles tiltakshaver eller hans representant Tetthetsprøving Kanaler Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av både kanaler og utstyr, på en slik måte at det ferdige anlegget tilfredsstiller tetthetsklasse B. Prøver skal utføres etter spesifikasjon i NS 3421, med dokumentasjon etter NBI-anvisning i blad Rørledninger Alle rørledninger både under og over grunnen skal tetthetsprøves etter NS 3551, med framleggelse av protokoll Innregulering Før anlegget igangkjøres og innreguleres skal entreprenøren forsikre seg om at rengjøring er foretatt, og at det ikke er fare for tilsmussing. Luftbehandlingsanlegg skal innreguleres etter Fellesnordiske retningslinjer ved NBI-blad 16-1 og 16-2, med toleransekrav på 0 / +10%. Alle innreguleringsspjeld skal låses etter innregulering, merkes og påføres tegning med målepunktnummer korresponderende med innreguleringsprotokoll. Innreguleringstegningene med protokoll skal inngå i prosjektet drifts- og vedlikeholdsinstruks fro de VVS-tekniske anleggene Lydmålinger Lydtrykksnivået i byggets oppholdssoner skal kontrolleres av entreprenøren før overlevering. Målingene skal gjennomføres og dokumenteres etter NS Side 10

11 Det skal foretas lydmålinger på fasaden til de nabobygg som kan være utsatt, for å sikre at kravene i byggeforskriftene overholdes. Det skal føres protokoll over lydmålingene, som skal vedlegges prosjektets drifts- og vedlikeholdsinstruks Igangkjøring og innregulering av maskinelle komponenter og automatikkanlegg VVS-entreprenøren skal igangkjøre og innregulere og funksjonskontrollere alt maskinelt utstyr, samt tilhørende automatikksystemer. Det skal føres nødvendig protokoll for drifts- og vedlikeholdsinstruksen over ytelsene ved funksjonskontrollen. I forbindelse med arbeidet skal det føres protokoll etter NVEF s norm for overleveringsrutiner Etterkontroller Tiltakshaver vil foreta nødvendige etterkontroller i garantitiden, for å sikre at tilbudte og krevde ytelser overholdes. VVS-entreprenøren står ansvarlig for å oppfylle disse ytelsene. 308 Dokumentasjon (felles) Drifts- og vedlikeholdsinstruks, og overlevering Det skal utarbeides komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for prosjektet i min. 1 eksemplar elektronisk og papir. Alle anlegg som inngår i leveransen skal omfattes. Sammen med instruksen skal følge alle protokoller fra innregulering, lydmålinger osv, og tegninger med påførte opplysninger om målepunkter som tidligere referert til under punkt 306. Tegninger Ved overlevering skal det være utarbeidet komplette som bygd tegninger hvor alle endringer og praktiske justeringer av utførelsen er korrigert inn. Instruksen skal inneholde ett sett av disse tegningen. I instruksen skal det også være innlagt diskett eller CD med siste tegninger i både opprinnelig (helst dwg- ) og dxf- filformat. VVS-anlegget skal foreligge på ett felles tegningsett. VVS-entreprenøren skal medregne nødvendig tid for å lære opp byggets driftspersonell og aktuelle brukere. Ved opplæringen skal driftinstruksen være tilgjengelig, og den skal gjennomgås. Side 11

12 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 Generelt Lokaler som benyttes av ansatte skal ventileres etter Arbeidsmiljølovens krav i veiledning nr Dette gjelder også fellesrom og driftskontor. Posten skal også prises med nødvendig prosjektering i h.h.t. kapittel 303. Systemløsning Næringsarealene leveres med kjøling, vannbatterier og SD-anlegg. Dagligvare (+ solstudio) og Fastfood-Cafe må kunne regulertes iht. ulike driftstider, personbelastninger og temp. krav. Gjenbruk av eksisterende aggregat for JAFS kan vurderes. (Takaggr. Nytt 2005) Kjøkkenutstyr for Fastfood-cafe skal remonteres fra eksisterende virksomhet (regningsarbeid). Avtrekksvifte m/hette kjøkken skal remonteres. Solstudio må hensyntaes mht. varmeavgivelse fra 15 solsenger. Leiligheter skal ha balanserte ventilasjonsanlegg og separat avtrekkskanal for kjøkkenvifte (levert av kjøkkenlevereandør). Eksosventilasjon i garasjeanlegg og avtrekksanlegg i diverse boder/fellesareal. 361 Kanaler Det skal monteres et komplett kanalnett i tetthetsklasse B for å betjene hele bygget. Kanalnettet skal så langt det er mulig legges kun av sirkulære kanaler. Kanaler skal under frakt og montasje behandles i h.h.t. kapittel , og trykkprøves i h.h.t. kapittel Det skal benyttes T-rør ved avgreninger på hovedkanal opp til ø200mm. Over denne dimensjon kan påstikk benyttes under forutsetning av at hulltaking utføres forsvarlig. Kutting skal ikke skje med vinkelsliper. Kanaler skal monteres i vannrett og i lodd, selv der hvor de ikke er synlig. Ved eventuell åpen forlegning skal det legges spesiell vekt på utførelsen. Det skal hovedsakelig benyttes gummipakning til skjøting, selv om krympemuffe unntaksvis kan benyttes hvis nødvendig. Alt oppheng skal være i galvanisert utførelse, og av anerkjent system. Patentbånd vil ikke bli akseptert! Det skal monteres renseluker slik at kanalnettet kan renses på en hensiktsmessig måte. Kanalnettet skal utsyres med nødvendige lydfeller samt trykk- og sugekammer for å holde kravspesifikasjonen. Alle gjennomføringer i vegger/dekker skal fuges forskriftsmessig i forhold til brannkrav eller normale tetthetskrav. NB: Alle avkast skal være over tak. Lukt og lyd m på speiselt hensyntaes under prosjekteringen. Avkast for frityrkoker må hensyntaes spesielt. 364 Luftfordelingsutstyr Det skal benyttes tillufts- og avtrekksventiler med god kvalitet, og slik at luftmengder kan måles og innreguleres til forskriftsmessig nivå. Side 12

13 Hovedalternativet uten ettervarmebatteri krever at tillufteventilene tas ut med svært god trekkfri innblanding siden tillufttemperaturen kan komme ned til +19 o C ved DUT. Videre skal det leveres komplette løsninger for friskluft og avkast. Opp gjennom tak komplett med takgjennomføringer og beslag tilpasset taktekking. Ved ytterveggsrister komplett med tilstrekkelig isolerte kanaler og rister tilpasset ytterveggsmaterialet. I tillegg medtas 3 stk avtrekkshetter komplett med takgjennomføring og beslag for tilslutning til kanal fra grunn som radonlufting. Denne entreprenør levere også kanal med spjeld, samt t-rør for anslutning til ø100 mm drensrør. Spjeld Alle spjeld for regulering skal være irisspjeld med måleuttak. 365 Luftbehandlingsutstyr Det skal leveres 2 stk luftbehandlingsaggregater, komplett for balansert ventilasjon med min. 80 % gjenvinning, frekvensstyrte kammervifter og reversibel varmepumpe. Aggregatene skal leveres med kapasitet slik at anleggenes samlede SFP ikke overskrider 2. Avtrekksvifter i garasjer. For 3 stk minikjøkken næringsarealer tas med kjøkkenhette med kullfilter. 366 Isolasjon Kanalanlegget skal brannisoleres etter myndighetenes krav. Alle kanaler på kaldt loft og i kalde rom skal isoleres på denne måten: Dim >ø160 mm isoleres med Lamellmatte 541 i tykkelse 60 mm med Alu Brannmatte 80 i tykkelse 30 mm utenpå. Dim<=ø160 mm isoleres med Lamellmatte 541 i tykkelse 40 mm med Alu Brannmatte 80 i tykkels 30 mm utenpå. Alle isolasjonsskjøter skal være forskjøvet i forhold til hverandre. 367 AUTOMATIKK OG SD-ANLEGG.01 Generelt VVS-entreprenøren skal levere et komplett automatikk og SD-anlegg for de anleggene som er beskrevet tidligere, og som er: 36 Luftbehandlingsanlegg I tillegg må leveransen koordineres mot elektroentreprisen, og fange opp de krav som settes der slik at ikke nødvendige styring-/reguleringer mangler i SD-anlegget. Leveransen skal omfatte bl.a. følgende utstyr: - komplett utstyrt VVS- tavle med fullstendig sterkstrøms- og svakstrømsdel - alle nødvendige spjeldmotorer - alle følere - autonome undersentraler - komplett operatørsystem med systembilder, og grafisk brukergrensesnitt - PC med skriver - montasje av alt utstyr og igangkjøring Side 13

14 Posten skal også prises med nødvendig prosjektering i h.h.t. kapittel 303. Funksjoner Hver undersentral skal ha programvare som inneholder komplett justerbar reguleringsprogram. Reguleringsparametere skal velges av leverandør slik at regulert verdi blir stabil og nøyaktig. Sekvensstyring av motorer skal ikke utføres ved å benytte vekselkontakter i reguleringsmotorer. Ved romtemperaturregulering og styring av varme/kjøling skal det kunne innstilles en dødsone uttrykt i romtemperatur. Det stilles følgende krav til reguleringsnøyaktighet: Regulering lufttemperatur C, område -50 til C Friprogrammerbasert program for logiske funksjoner, regneoperasjoner etc. Følgende programmer skal minimum leveres: P1 - Tidsprogram for start/stopp hvert enkelt anlegg. P2 - Driftstimetelling for roterende motor. Utskrift ved overskredet innstilt antall driftstimer. P3 - Sekvensoppstart av anlegg etter spenningsbortfall. P4 - Kurveovervåking, kontroll av innstilte reguleringskurver med alarm ved over/underskredne grenseverdier i forhold til kurve. Følgende energiprogram skal finnes: E1 - Belastningstilpasning (bestemmende sone) Tilpasning av tilluftstemperaturen fra sentralanlegget slik at den passer med maks. og min. krav fra tilsluttende soner. E4 - Nattkjøling I kjølesesongen vil nattkjøleprogrammet sørge for at bygningen kjøles med uteluft i de tilfeller da uteluften er kalderes enn romluften, og det er kjølebehov. E5 -Pausestyring Pausestyring av varme- og kjølesystemer med pauser bestemt av tid og temperatur. Parametere som min. AV-TID, maks. PÅ-TID komfortområde og pauseintervall skal kunne programmeres. Intern testprogram for kontroll av intern rutiner og funksjoner. Undersentralene skal leveres med minimum 25% reservekapasitet fordelt likt på analoge og digitale innog utganger. Undersentralene bygges inn i egne felt i VVS-tavler der disse plasseres på samme sted. Undersentral som ikke har tilknytning til en VVS-tavle bygges inn i eget stålplateskap. Utførelse som beskrevet for tavler. Ventilasjonsanlegget skal forrigles med brannalarmanlegget og starte på full fart ved utløst brannalarm. Det skal legges ut rekkeklemmer for fjernstyring i brannalarmtablå ved inngang for bryterstillingene, AUTO AV PÅ, samt driftslampe og felles feil. Signaler, alarmer, loggemuligheter og rapporter Det skal inkluderes alarmer for feil, trykkfall over filter osv. Alarmene skal være tidsmarkert, og kunne skilles på kvittert, mottatt og tilbakestilt. Det skal kunne logges på grensverdier, driftstider, hendelser og trender. Side 14

15 Det skal oppbygges og leveres nødvendig antall systembilder hvor måleverdier framkomme i klartekst, både som verdi og prosent pådrag i sann tid. Endringer skal kunne gjøres direkte i systembildet. Programmet skal inneholde rapporteringsfunksjoner, og gi mulighet til å bygge egne rapporter..02 Tavler Leveransen skal omfatte leveranse av komplette VVS-tavler med alle motorvern, kontaktorer, automatsikringer, undersentraler osv. Tavlen skal være komplett internt koplet og lagt fram til merkede rekkeklemmer. Vendere og blindskjema Tavlene skal videre ha blindskjema i fronten, sammen med nødvendige vendere og driftsmarkeringslys av type lysdiode. Vendere skal ha følgende merkede stillinger, AV PÅ AUTO. Det skal være en bryter for felles lampetest. Forskrifts- og dokumentasjonskrav Dokumentasjon av kortslutningsberegninger og belastningsberegninger skal medfølge tavlen. Tavlene skal dimensjoneres for maksimal kortslutningsstrøm som kan oppstå. Automatikken skal sikres mot atmosfæriske overspenninger med egnet nettfilter. Ventilasjon og varmefordeling skal oppfylle stedlige E-verks krav og pålegg, samt norske forskrifter, og "Norske forskrifter for lavspenningsanlegg" og være bygd etter EN (usakkyndig betjening). Det skal benyttes CE-merket utstyr. Det skal leveres samsvarserklæring. Alle jordfeilbrytere skal være egnet til fortsatt bruk og i samsvar med 16 i FEL Tavlene skal videre leveres med komplette skjema og dokumentasjon for at de er bygd for maksimal kortslutningsstrøm. Spenning kontrolleres med det lokal e-verk. Utførelse Tavlene skal leveres som plateskap med låsbare dører og rygg, for frittstående montasje på gulv og tettningsgrad IP44. Alt kontroll utstyr skal være innfelt i frontpaneler/dører i en ryddig og samordnet lay-out. Tavlene skal leveres med nipler for kabler inn og ut i toppen. Det skal være tilstrekkelig antall nipler, med plass for senere utvidelser. Utstyr i tavlefronten skal merkes med hvite graverte skilt i lik utførelse som tidligere beskrevet. Jording, føringer, rekkeklemmer og innvendig merking. Samordnes med elektroentreprisen for enhetlig utførelse..03 Utstyr Det skal leveres komplett automatikk av fabrikat Johnson, Siemens eller lignende. Det leveres PC med komplett innlegging og programmering av alle systemer på PC, inkl. opc server for kommunikasjon med andre anlegg fra elektroentreprenør. Opc server kan utgå..04 Undersentraler Det skal benyttes autonome undersentraler for styring, regulering og overvåkning av anleggene. Undersentralene skal være moduloppbygget og ha fri konfigurasjon av inn og utganger. Side 15

16 Undersentralene skal bestykkes med kommunikasjonskort for peer to peer kommunikasjon mellom undersentralene slik at all informasjonen er tilgjengelig hvor som helst i systemet. Kommunikasjonsprotokollen skal være åpen. Undersentralene skal fungere som selvstendige funksjonsenheter med all programvare for styring, regulering og overvåking av det lokale anlegg. Feil på en undersentral skal ikke påvirke de andre. Undersentralene skal kunne bestykkes med inn- og utganger etter behov med følgende signaler: Analoge innganger: Strøm 4-20 ma Spenning 2-10 V DC Temperatur PT.100 ohm Analoge utganger: Spenning 2-10 V DC (0-10 V DC) Digitale innganger: Kontakter NO og NC som skal belastes med 50 V DC. Intern spenningsforsyning for pot.frie kontakter. Digitale utganger: Spenning: 24 V DC, som kan belastes med 50 ma. Digitale utganger forsynes med bryter MAN - O - AUTO slik at utganger kan manøvreres uavhengig av undersentralen. Lysdiode indikerer at utgangen er aktivisert. Digitale innganger forsynes med lysdioder som indikerer når inngangen er aktivisert. Samtlige inn- og utganger forsynes med merkeskilt. Undersentralene forsynes med batteribackup for å holde programvarme og parameterverdier intakt i min. 72 timer ved avbrudd i strømforsyningen. Klokkefunksjonen skal beholde riktig tid under spenningsbortfall. Når strømmen kommer tilbake skal undersentralen kjøre gjennom intern diagnostikk og deretter starte opp anlegget etter den programmerte oppstartsyklus..05 Feltutstyr Leveransen skal omfatte en komplett leveranse for å dekke alle beskrevne og nødvendige funksjoner. Alt utstyr skal i utgangspunktet være av tilsvarende fabrikat som hovedleveransen. Leveransen skal omfatte komplett montasje av utstyret, og skal utføres i samarbeid med de andre tekniske entreprenørene. Spjeldmotorer tilpasses spjeldets størrelse slik at rykkfri styring og god stengning av spjeldet oppnås. Spjeldmotor for tillufts- og fraluftsspjeld skal ha fjær tilbaketrekk slik at spjeldet stenger ved spenningsbortfall. Alle anlegg skal starte automatisk etter strømbrudd og gå i full friskluft ved utløst brannalarm..06 Dokumentasjon Leveransen skal omfatte utarbeidelse av alle strømløpskjema, systemtegninger, dokumentasjon for tavler og automatikkanlegg f.ø. Dokumentasjonen skal tilpasses, og innarbeides i VVS-anleggets drifts- og vedlikeholdsinstruks. Side 16

17 .06 Merking Alle komponenter skal merkes som spesifisert i kapittel Prøving, innregulering og overlevering Igangkjøring og innregulering skal foretas av automatikkleverandøren, og ikke av VVS-entrerpenøren. Arbeidet skal omfatte samtlige systemer. Det skal utarbeides rapport hvor settpunkter føres noteres. Rapporten skal følge drifts- og vedlikeholdsinstruksen. 368 Merking og instrumentering Alle kanaler og komponenter skal merkes som angitt kapittel Prøving, innregulering og overlevering Anlegget skal igangkjøres, prøves og overleveres sammen med komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen skal være ferdig og overlevert tiltakshaver, eller den som pekes ut til å ha ansvaret for driften, så tidlig at vedkommende kan settes seg inn i dokumentet til overlevering og opplæringsperioden. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å holde tilbake sluttoppgjøret, eller minimum kr ,- hvis ikke dokumentet foreligger til tiden, og inntil det foreligger. Etter avsluttet montasje og rengjøring skal alle komponenter funksjonstestes. Anlegget ferdigbefares innen to uker etter at entreprenøren har meldt anlegget ferdig. Hvis anlegget har vesentlige mangler ved ferdigbefaring, skal entreprenøren dekke utgiftene til ny befaring. Entreprenøren skal utarbeide komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks i h.h.t. Norm for vedlikeholdsinstruks, utarbeidet av RIF og NVEF 1983 i både elektronisk og fast utgave i 3 kopier. Side 17

18 2 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Totalentreprisen må inkludere alle nødvendige hjelpearbeider for vvs-anleggene, som: - all hulltaking i tre lettkonstruksjoner og betong - innkassinger - inspeksjonsluker - sjakter osv - eventuell bygningsmessige takoppbygg - branntetting VVS-entreprenøren må bistå totalentreprenøren med behov for sjakter og kontroll av størrelser på tekniske rom, samt meddele eventuelle spesielle behov til totalentreprenøren. Side 18

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VVS

KRAVSPESIFIKASJON VVS Sogn 2012 Fortetting sogn studentby KRAVSPESIFIKASJON VVS 1 30. VVS-TEKNISKE ANLEGG Kravspesifikasjon VVS- tekniske anlegg for utbygning av sogn studentboliger. 30.1 Innledning VVS-anleggene skal inngå

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 4 A3 Brukere av bøkene... 5

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no

Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf. 35 56 04 20 Fax. 35 56 04 21 E-post: post@kmh-elektro.no Vedlegg 10 Tørmo kapell Rehabilitering og utvidelse Porsgrunn kommune Generalentreprise Kravspesifikasjon Elektrotekniske installasjoner Juni 2014 Org.nr. 989 976 044 mva Storgt 242, 3912 Porsgrunn Tlf.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Automatiseringsanlegg Fylke dato: Filnavn: 21.12.2010 Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 37 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0.

Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0. Side 1 av 15 30 VVS anleggene generelt Orientering om anleggene Rigg og drift se detaljer i byggeperioden se kapittel 01 i bok 0. Hasleveien 9-13, som eies av Studentsamskipnaden i Oslo, ble bygget i 2001.

Detaljer

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning for Bygningsautomatisering i Porsgrunn kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 25.2.2015 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 77 Innholdsfortegnelse 01 Orientering...

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Prosjekteringsanvisning. VVS-tekniske anlegg Fylke dato: 12.07.2010 Filnavn: ver162.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 3 VVS-tekniske anlegg Side 1 av 12 INNHOLD:

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 12 INNHOLD INNHOLD...2 1 VVS-TEKNISKE ANLEGG...4 1.1 Generelle krav...4 1.2 Brann...4 1.3 Automatikk...4

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer