Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Flor og Fjære i Ryfylke hvor dronning Sonja feiret sin 70 års dag. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 PFC PERSONLIG FRUKTBARHETSCOMPUTER Prevensjon uten bivirkninger 99,3% sikker Mål temperaturen under tunga når du våkner. PFCen viser n Grønt = sikker n Rødt = fruktbar PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. For mer informasjon om PFC og kvinnelig fruktbarhet, send SMS <AD JA NLH navn adresse> til 1986 eller gå inn på Service-telefon: Vi bryr oss om din helse! Kvalitet fra ishavet Markedets største nåleleverandør. Topp kvalitet og rimelige priser. 2 Homøopraktikeren - 3/2008

3 Innhold Hovedartikler 4 SABORG sidene 12 Homøopraktiker anmeldt, ga råd om bivirkning på skolemedisin 18 Hvordan går skolemedisin og alternativ medisin i sammen 27 Selvforgiftning fra tarmene - Intestinal autointoksikasjon 34 Foreningsnytt 37 Sykdommer i halsen Homotoksikologisiden 38 Fagkurs og årsmøte mars 2009 Kjære Kollega! En sommer er over, men minnene om den består sang Kirsti Sparboe. Nå er det tid til å ta fatt på vårt viktige arbeid nemlig, å hjelpe våre pasienter til bedre helse. NLH har ikke ligget på latsiden i sommervarmen. Vi har John Hetlelid vært på kontaktforum i Sosial- og Helsedirektoratet, hatt kontaktmøte med Forbrukerombudet og Statens Helsetilsyn. Vi har fått de siste opplysninger fra Finansdepartementet om momsen m.m. Momsen blir knyttet til utøverregisteret for alternative behandlere i Brønnøysund. Problemet så langt har vært usikkerhet om hvor Helse- og Omsorgsdepartementet står i saken. Det er nå avklart. De går for den modellen som Homøopraktikeren tidligere har omtalt, nemlig at momsen blir knyttet til registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Det betyr for deg som fremdeles er treg til å la deg registrere i dette register, må betale moms på dine tjenester når ordningen trer i kraft. Dette gjelder uansett om du er momsfri i dag. Finansdepartementet ser for seg en overgangsperiode på 2 år, slik at de grupper som ikke vil inn i registeret eks. Akupunktører og Osteopater, skal få en overgangsperiode til å tenke seg bedre om. Disse grupper ønsker seg autorisasjon og vil derfor ikke sammenlignes med det nivå som registeret for alternative behandlere representerer. De signaler som er kommet så langt, tyder på at i overskuelig fremtid vil ingen nye grupper innen alternativbehandling få autorisasjon, ei heller disse to grupper. Et problem bransjen står overfor når ordningen blir innført, er om de som betaler moms i dag og som ikke er en godkjent utøverorganisasjon, vil få et umiddelbart fritak? Hva med de grupper som er momspliktig i dag og ikke har fått godkjent sine fagkrav ennå, men får godkjenning ganske raskt, må de betale moms i en overgangsperiode på 2 år fordi deres terapiform ikke er å regne blant de 10 som til nå er fritatt moms? Et problem er også den lange behandlingstiden i Sosial- og Helsedirektoratet. Flere utøverorganisasjoner ligger i søkekøen som nå har en behandlingstid på ca 2 år. Skal disse terapeuter måtte betale moms i en overgangsperiode, bare fordi Sosialog Helsedirektoratet somler med behandling av søknadene? Hva med utøverorganisasjoner som er blitt godkjent og vil tilføye nye fagkrav til eksisterende søknad. 3/ Homøopraktikeren 3

4 Er ventetiden like lang her? Disse og flere spørsmål har NLH tatt opp med Finansdepartementet. Problemstillingen var ny for departementet og Torunn Norberg skulle ta disse spørsmål opp før ordningen ble satt ut i livet. Når blir så ordningen innført. Finansdepartement holder i skrivende stund på med neste års budsjett. Etter det skal de evaluere de detaljer som gjenstår før den settes ut i livet, forhåpentligvis en gang i senhøst eller tidlig vinter, uttalt av NLH. Bivirkninger av medisin og urter er et sentralt tema i Homøopraktikeren denne gang. Professor Odd Georg Nilsen har forsket på temaet og funnet bivirkninger på både skolemedisin og urter men også at urter kan oppheve virkning av skolemedisin. Du kan lese hele hans innlegg på side 18 i dette nummer av Homøopraktikeren. Hvor langt kan en terapeut gå i sin omtale av skolemedisin? En sak fikk stor pressomtale på Sørlandet i sommer. Hvor går grensen for hva en terapeut kan tillate seg å si? Les hele saken på side 12 i dette nummer av Homøopraktikeren. Ha en fin arbeidende høst. John Hetlelid Formann Fagkurs og årsmøte i Stavanger mars 2009 bestill nå. tlf Nyheter fra SABORG Rita Agdal Kontaktforum 12. juni Tilstede fra NLH var Formann John Hetlelid, Styremedlem Gull D. Wildendahl, AU medlem Arne Korsvold, og representant for Homøopraktikeren Brit Hetlelid. Nytt fra Helsedirektoratet Kontaktforum for alternativ behandling ble arrangert 12. juni. Sigrun Heskestad orienterte om Helsedirektoratet sitt arbeid med feltet og ressurssituasjonen. Horia Hammich som har vært saksbehandler på feltet en periode går over i en annen stilling fra 1. september. Det vil komme en ny saksbehandler. Vegard Nore oppsummerte status for arbeidet med tiltakene som skisseres i Ot.prp. 27 ( ). Konklusjoner er oversendt HOD i brev om oppfølging av Ot.prp. 27 (2002-3) Om lov om Møte i kontaktforum 12. juni Homøopraktikeren - 3/2008

5 Seniorådgiver Sigrun Heskestad tatt over etter Anne Solsvik alternativ behandling av sykdom mv. I dette brevet heter det at bransjen må selv ta ansvar for finansiering av SABORG, jf. føringer i Ot. prp. 27. Tilskudd har likevel blitt gitt i 2008 pga utredningsarbeidet med fagplaner i VEKS- og MED fag, dokumentasjonsplikt og etablering av tilsyns- og klageordning for bransjen. Direktoratet råder i samme brev myndighetene til å finne måter å gjøre utøverregisteret mer populært på. På sikt bør momsfritak kobles til utøverregisteret, og det bør innføres krav til MED- og VEKS-fag samt dokumentasjonsplikt. Dersom verken momsfritak eller slike forsterkede innholdskrav knyttes til registeret bør det nedlegges. Videre mener Helsedirektoratet at de bør slippe å vurdere terapispesifikke krav, og at alle registrerte utøvere fra registerets side kun omtales som offentlig registrert alternativ behandler. Kontaktforum videreføres som et årlig møte som Helsedirektoratet har ansvar for og forbereder i samråd med SABORG og andre aktuelle aktører. HOD bør vurdere lovens virkemåte, jf. våre øvrige forslag og utredningene til SABORG. En gjennomgang av erfaringene på feltet bør forelegges Stortinget. Felles klageordning Forslag til retningslinjer for et felles klageorgan er sendt til høring i aktuelle forvaltningsinstanser, pasient- og brukerorganisasjoner, og yrkesorganisasjoner. Høringssvarene skal sammenfattes i første halvdel av september. Arbeidet startet i 2006 med en utredning om eksisterende klageordninger og oversikt over klagesaker siste tre år. Det er få klagesaker, og de fleste skyldes dårlig informasjon fra behandlere eller andre sider ved kommunikasjon og samhandling. Det er svært få saker som omhandler medisinske skader og få saker som faller inn under lov om alternativ behandling. SABORG ønsker å styrke dagens klageordninger og etablere et overordnet anke- og klageorgan. Et felles klageorgan for bransjen skal sikre erfaringsutveksling og fokus på klageordninger, og på den måte styrke både pasientsikkerhet og likebehandling. Dersom høringssvarene viser at det fremdeles er bred enighet blant alternative behandlerorganisasjoner om å opprette et felles klage- og ankeorgan, kan retningslinjer for organet vedtas før utgangen av Finansieringsordninger for organet må imidlertid på plass før det kan settes i drift. Horia Hammich, rådgiver i Sosial og Helsedirektoratet 3/ Homøopraktikeren 5

6 Sidsel Harby, rådgiver i Statens legemiddelverk NIFAB På Kontaktforum orienterte Are Gamst fra NIFAB om ICCR (Internatioal Collaboration on Complementary Therapy Resources). Han fortalte om informasjonssenterets samarbeid med andre tilsvarende aktører internasjonalt gjennom ICCR. Målet med samarbeidet er å utveksle erfaringer om informasjonsarbeidet. Det er lagt linker mellom de ulike ikkekommersielle nettstedene. Informasjon om samarbeidet finnes på info/?who_we_are. Jurist Tonje Hovde Skjelbostad, Forbrukerombudet 6 Catrine Hodnesdal Karløf, jurist i Statens legemiddelverk International Congress of Complementary Medicine Research Vinjar Fønnebø ved NAFKAM orienterte om International Congress of Complementary Medicine Research (ICCMR) Denne årlige internasjonale kongressen fant i år sted i Australia. NAFKAM har fått hovedansvar for konferansen i Den vil bli arrangert i Tromsø. Konferansen vil være åpen både for forskere og utøvere. Legemiddellovgivningen Sidsel Harbye fra Statens Legemiddelverk deltok på kontaktforum og orienterte om status for forslaget til nye legemiddelforskrifter. Forslaget er en oppfølging av EU direktiv 2004/27/ EC i forslaget til norske legemiddelforskrifter omhandler legemidler unntatt fra krav om markedsføringstillatelse: Unntatt fra kravet om markedsføringstillatelse er: a) homøopatisk eller antroposofisk legemiddel som har markedsføringstillatelse i annet EØSland. Unntaket for homøopatiske legemidler gjelder på visse vilkår, blant annet at fortynningsgraden innebærer at det er sikkert. Forslaget skal på høring. Det kan bli gjeldende fra 2009, men det er lagt opp til en overgangsordning på flere år. Det kan bli gjeldende fra Artikkel 16 i legemiddeldirektivet omhandler Homøopraktikeren - 3/2008

7 muligheten for å opprettholde nasjonal regulering, men legemiddelverket vurderer den ikke som aktuell for Norge. Vi har arbeidet for endringer i direktiv 2004/27 siden Samtidig har vi arbeidet for at norske legemiddelforskrifter, som skal endres som følge av direktivet, skal være til å leve med for bransjen. Direktiv 2004/27 fra EU definerer legemidler videre enn tidligere. Nå blir homøopatika og antroposofiske legemidler klart definert som legemidler. For å endre på EUs vedtak er mange samlet gjennom ECHAMP, European Coalition on Homeopathic and Antroposofic Medicinal Products (se nettsiden deres). SABORG er også med der. Det er vanskelig å gjøre noe med selve direktivet, men ECHAMP prøver å nå frem gjennom lobbyering i EU. At homeopatiske og antroposofiske legemidler nå defineres som legemidler i EU betyr at det må søkes tillatelse til å markedsføre dem. Det er lagt opp til en enklere saksbehandling for å få godkjent salg av homeopatiske og antroposofiske legemidler, men selv en såkalt forenklet saksgang er krevende for produsentene. Den vil innebære kostnader som gjør det vanskelig å opprettholde mangfoldet av midler. Jurist og seniorådgiver Vera Christensen, Shdir. I og med at det er vanskelig å få endret et direktiv, så arbeider ECHAMP også for at direktivet skal bli tolket og iverksatt på en måte som gjør saksgangen for godkjenning av produktene enklest mulig i de enkelte landene. SABORG har hatt en dialog med det norske legemiddelverket, der vi har bedt om at de opprettholder gjeldende lovgivning. Nå har legemiddelverket falt ned på at det ikke er mulig og at det må søkes godkjenning i Norge også, men slik vi forstår det, så ligger det i det siste forslaget at midler som er godkjente i andre land godkjennes her. Dette er mulig i henhold til direktivet som åpner for en såkalt Mutual Recognition Procedure. Lengre overgangsordninger gjør det mulig å arbeide for endringer på EU-nivå. Momsfritak I 2005 foreslo Finansdepartementet å innføre momsfritak for behandlere innmeldt i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Dagens ordning gir momsfritak for 10 grupper. Etter at saksbehandlere er på plass igjen etter ferien, ser det nå ut til at sakens skal avgjøres. Torunn Nordberg i Finansdepartementet opplyser at saken nå skal sendes fra saksbehandler for endelig vedtak. Ettersom de juridiske forholdene som ble tatt opp i høringsuttalelsene er avklart, er det sannsynlig at forslaget vil tre i kraft i løpet av høsten. Det vil bli gitt en overgangsordning for terapeuter som har fritak per i dag, men som ikke har blitt godkjent for registerordningen. Det er lagt opp til at alle som faller inn under lov om alternativ behandling får momsfritak på samme vilkår, det vil si gjennom medlemskap i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Markedsføring På kontaktforum orienterte Gry Nergård og Tonje Hovde Skjelbostad om Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. På bakgrunn av lov om alternativ behandling og tilhørende forskrifter har Forbrukerombudet tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Det ble orientert om FOs arbeidsmetoder. FO behandler klager, men det er svært få klager innen alternativ behandling. FO aksjonerte i februar og tok da 3/ Homøopraktikeren 7

8 Gry Nergård, Avd.direktør og nestleder i Forbrukerombudet 8 opp saker på eget initiativ, etter undersøkelser i markedet. Det ble sendt standardbrev til en del terapeuter, om hva som anses som brudd på reglene. Det ble en videre saksbehandling med noen av sakene. Dette er FOs vanlige arbeidsmetode. I tillegg avholder FO møter, diskuterer på telefon, og blir stort sett enige om endringer med dem som får klage på sin markedsføring. FO kan bruke sanksjoner, men det gjøres sjelden, hittil bare i TFT-saken. Det kan sanksjoneres ved at det gjøres vedtak mot å gjenta, og å ilegge tvangsgebyr. FO vil nå ut til forbrukerne med informasjon og holder foredrag og bruker media. FO har sett på markedsføring med utgangspunkt i spørsmål om hvilke sykdommer og lidelser man vil behandle og hva man vil oppnå med behandlingen. FO har tatt fatt i markedsføring av hypnoterapi, selv om det i noen sammenhenger ikke regnes som alternativ behandling. FO arbeider ut fra et forbrukerperspektiv, og det er dette perspektivet som styrer hva de definerer som alternativ behandling. Hva de definerer som alternativ behandling er derfor ikke nødvendigvis sammenfallende med definisjoner fra helsemyndigheter eller utøvere. FO samarbeider blant annet med Helsetilsynet og Statens strålevern, og har kontakt med SHdir og HOD. FO har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet påpekt at regelverket ikke er tilfredsstillende fra et forbrukerperspektiv. De slutter seg til kritiske bemerkninger fra direktoratet og mener at det bør være et tilsyn med alternativ behandling og journalplikt også for alternative behandlere. Regelverket ikke tilfredsstillende verken for behandlere, som ikke får si hva de gjør, eller for forbrukere. Mange behandlingsformer har per definisjon ingen dokumentert effekt, det foreligger ingen offentlige/godkjente krav til utdanning, ingen offentlig tilsynsmyndighet. Det er et problem at det bare kan gripes inn mot markedsføring og ikke mot utøvelse, selv om det er aktører som opptrer i strid med alt bransjen selv går god for. FOs retningslinjer blir oppdatert etter nye avklaringer og ligger på hjemmesiden. Økonomi På grunn av et mindre tilskudd enn forventet fra Helsedirektoratet, ser arbeidsutvalget seg nødt til å oppfordre til en innbetaling av kr 20 per medlem i våre medlemsorganisasjoner. SABORGs økonomi er en forutsetning for driften. Uten å kunne betale lønn, er det heller ikke mulig å ha ansatte. Det er vanskelig for medlemme i arbeidsutvalget å delta på møter uten å få en viss godtgjøring som dekker deler av tapt arbeidsinntekt. Etter vedtaket i Helseog omsorgskomiteen om at SABORG skulle ha tilskudd til fortsatt drift i 2008, hadde vi forventet et totalbudsjett på vel en million. I realiteten har vi totalt et budsjett på under kr , inkludert midler til arbeid med et felles klageorgan. Organisasjonene har innbetalt kr 100 per medlem. Det var antatt at dette skulle være tilstrekkelig for å dekke inn kutt i statsstøtte, men kuttet ble dessverre større enn antatt. På representantskapsmøtet i november fortsetter diskusjonene rundt økonomi. Det vil bli sendt ut forslag som de enkelte organisasjonene må ta stilling til før møtet. Husk årsmøte mars Homøopraktikeren - 3/2008

9 NLH troika i Sosial -og Helsedirektoratet NLH troika i shdir - tv. leder John Hetlelid, styremedlem Gull D. Wildendahl, AU medlem Arne Korsvold SABORG uformelt møte på Peppes Pizza SABORG uformelt møte 12. juni 2008 på Peppes Pizza i Oslo. 3/ Homøopraktikeren 9

10 Kvantemedisinerne har organisert seg i en egen utøverforening Ole Jakob Kielland leder i Norsk Kvantemedisinske forening (NKM) holdt innlegg på kontaktforum i shdir 12. juni. Leder Ole Jakob Kielland presenterte foreningen på kontaktforum 12. juni 2008 i Sosial og Helsdirektoratet. Under presentasjonen kom leder i NNH John Petter Lindeland med følgende spørsmål: Er NKM en utøverorganisasjon eller en interesseorganisasjon? NLH har også en bekymringsmelding når det gjelder kvantemedisin. NLH har lest vedtekter til kvantemedisinerne NKM. Av disse vedtekter fremgår det at fagkravene er bruk av ulike kvantemedisinske apparater. Medlemskategorier type A og B. NLH spør seg om det i det hele tatt finnes fagkrav utenom bruk av kvantemedisinske apparater. Vi er klar over at flere medlemmer i NKM er homøopater MNHL. NLH er derfor ikke i tvil om at vi snakker om kvalifiserte terapeuter i medlemskategori A. Men spørsmålet er om 10 kvantemedisin er et fag eller kun en maskin hvor en kler på en pasient diverse sensorer og etter X tid får et resultat som terapeuten forholder seg til. NLH mener at et apparat er et middel til å nå et terapeutisk mål og ikke en terapiform lik homøopati. Skulle direktoratet akseptere kvantemedisin som en terapiform, hva da med andre apparater som bioresonansterapi, vegatest, lybra resonansterapi, MRT systemet. NLH mener dette er supplerende hjelpemiddel som kan brukes for å nå et terapeutisk mål. Skolemedisinen bruker røntgen, ultralyd, CT, MR, EKG, EEG som hjelpemiddel, ingen av disse apparater er noe annet. En annen side er kontakten med leverandør industrien. Alle som er kvantemedisinere og kan bli medlem i NKM må bruke kvantemedisinske apparater. Dette er svært dyre apparater. For alle 3 typer (kan kjøpes enkeltvis) er prisen Homøopraktikeren - 3/2008

11 ca kr, noe som lager et svært avhengighetsforhold til industrien. Du kan ikke være vegatester og være medlem i NKM. Selv om NKM skulle lage en fagplan med innhold slik NLH, NNH, NHL har når det gjelder anatomi, fysiolgi, og patologi, så er spørsmålet om kvantemedisin er et natur vitenskapelig fag som kan stå på egne bein, slik at terapeuten kan utføre kvantemedisin uten bruk av de medisinske apparater. NKM kan neppe ut ifra sine nåværende vedtekter lage en fagplan som blir akseptert for registrering i utøverregisteret. Deres medlemmer blir da stemplet som useriøse utøvere og må betale moms. De terapeuter som går ut fra godkjente organisasjoner må underrettes om dette fra sentralt hold. Kjøper du kvantemedisinsk utstyr og allerede er medlem i en godkjent utøverorganisasjon bør du blir værende der til spørsmålet er avklart. Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Vitalkost AS, 3157 BARKÅKER, Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: NYTTIGE TESTVERKTØY I DIN KLINIKK Det er ikke alltid enkelt å finne ut hva som er galt i kroppen. Vi kan kanskje se hva som ikke fungerer, men vi vet ikke alltid hvorfor. Forskjellige tester kan være nyttige for å finne bakenforliggende årsak. EU BioTek Skandinavia AS holder kurser rundt omkring i landet. se under Nyheter. Et kurs i testing og behandling av matintoleranse, som tester kroppens reaksjon på 96 vanlige matvarer. Mange plager som migrene, muskelsmerter, luftveisplager osv. kan komme av at vi spiser mat vi ikke tåler. Et kurs i testing av organiske syrer i urinen for å avdekke hvordan kroppen har det på cellenivå. Her kan man få informasjon om: leverens avgiftningskapasitet. status i bakteriefloraen i tarmen. energiproduksjon. hvordan kroppen omsetter karbohydrater, proteiner og fett. tilstanden i nervesystemet. evt. påvirkning fra miljøgifter. Med disse verktøyene, vil du i tillegg forsterke effekten av dine andre behandlingsformer! Kontakt oss på tlf , mobil eller se for mer informasjon. 3/ Homøopraktikeren 11

12 Hvor aktiv kan en alternativ behandler være for å gi råd om bivirkninger på skolemedisin? Bakgrunn for spørsmålet er en sak som dukket opp i pressen på Sørlandet i midten av april i år og involverte et av våre mer erfarne medlemmer. Pasienten hadde av sin fastlege fått 7 medisiner. En av medisinene var et opiat plaster. Etter at pasienten fikk dette plaster for smerter opplevde pasienten smertefrihet, men en rekke bivirkninger. Han har to ganger vært innlagt på sykehus på nevrologisk avd i januar og juni Første gang var det mistanke om sensorisk epilepsi uten GTK anfall eller bevisstløshet. På bakgrunn av denne mistanke ble pasienten satt på epilepsimedisin, medisin som skulle forbygge hjerneslag og kolestrol senkende medisin. Siden mannen fra fødsel av har litt skeiv munn og et noe hengende øye er det lett for en lege å tro at dette kunne dreie seg om epilepsi eller et begynnende slag. Pasienten oppsøkte etter første innleggelse sin faste alternative terapeut gjennom mange år. Han ville at terapeuten skulle måle hvilke medisiner han ikke tålte. Slike bivirkninger pasienten hadde nå klarte han ikke å utholde. Av 7 medisiner pasienten gikk på, var det 3 medisiner som han hadde sterke bivirkninger på. Det var medisin for epilepsi og forbyggende hjerneslag og kolestolsenkende medisin. Pasienten ba terapeuten skrive en melding til sin fastlege om de funn hun hadde gjort. Dagen etter oppsøkte pasienten sin fastlege. Han fikk ikke møte legen og legesekretæren ville ikke bry seg om pasientens argumenter og pasienten ble avvist. Han leverte allikevel notatet fra terapeuten. Han ga også beskjed om at han sluttet med de 3 livsviktige medisiner. 12 Fastlegen hadde nå terapeutens notat. I stedet for å ta kontakt med pasient og alternativ behandler gikk fastlegen til pressen og viste notatet på TV Sør i beste sendetid. Se faksimile fra avisklipp på side Pressens rolle En sensasjonspreget presse klarer ikke å få med seg at terapeuten er en Homøopraktiker. De vil ha det til at terapeuten bruker synske evner selv om terapeuten sier hun har målt pasienten med høyt utviklet testutstyr. Under NLHs landsmøte i april ringte NRK Sørlandet MINERAL CARE D Ø D E H A V S P R O D U K T E R URTEPRODUKTER Hud og kroppspleie med urter, dødehavsmineraler, eteriske oljer og greentea ekstrakt. Spesialprodukter mot hudproblemer. For klinikker og naturterapeuter - for både behandlinger og salg Amoraz AS - Postboks Stavanger Homøopraktikeren - 3/2008

13 Sluttet med livsviktige medisiner Kommuneoverlege Stein Erik Grytten advarer mot alternativ behandling, etter at en av pasientene hans sluttet med livsviktige medisiner. Kommuneoverlege Stein Erik Grytten Foto: Jarle Martinsen (arkiv) - Erlend Olsbu LINDESNES: - En pasient av meg i 50-årene har etter å ha vært hos en alternativ behandler, sluttet med tre foreskrevne medikamenter. Minst to av disse medikamentene kan være livsviktige for denne pasienten, sier en opprørt Grytten til Lindesnes avis. RYSTET: Kommuneoverlege Stein Grytten advarer mot alternativ behandling. I en håndskrevet rapport skriver behandleren at hun har spesielle medfødte evner, og at hun kan teste om en person har medisin som ikke virker. Ifølge Grytten bruker behandleren ord som «virker ikke», «negativt» og «sabla negativt» for å beskrive effekten av ulike medisiner. Pasienten som oppsøkte alternativ behandling har ifølge Grytten en forhistorie med hjernedrypp. Mannen i 50-årene ble derfor satt på blodfortynnende medisiner og medikamenter mot for høyt kolesterol. Begge viktige medisiner for å forhindre nytt drypp og eventuelle hjertesykdommer. Grytten opplyser at han har sendt en bekymringsmelding til fylkeslege Kristian Hagestad, men hadde ikke noe særlig håp om at det ville ha noe for seg. I tilsvaret til Grytten oppfordrer Hagestad ham til å henvende seg til Forbrukerrådet for vurdering av markedsføringen av behandlingen, siden alternativ behandling ikke faller inn under helsepersonelloven. Hagestad understreker at alternative behandlere som hovedregel ikke skal behandle alvorlige sykdommer, men hva som er alvorlig er ikke definert i loven. Dermed er det lite Grytten kan gjøre utover å advare andre. - Å ta så store faglige beslutninger er noe til og med jeg som lege gjør med andektighet. Disse ufaglærte behandlerne er derimot verdensmestere i alt, sier han. til NLH og hadde intervju med vår formann. Da han ikke ville være med på det sensasjonspregede hylekoret som ble presentert ham, ble den riktige informasjon vår formann hadde innhentet, neglisjert. Hvor syk var pasienten? Den andre innleggelsen av pasienten var i juni Da hadde pasienten vært uten de 3 livsviktige medisiner i flere måneder og følte seg frisk fra bivirkningene. Hva sa journalen fra 3/ Homøopraktikeren 13

14 Ga ikke dødelig råd Homøopraktiker Magny Eikeland Magny Eikeland kan bli politianmeldt for å ha gitt råd til en pasient. Selv sier hun pasienten nå er blitt frisk. Biopat Magny Eikeland, er healeren som har opprørt skolemedisinerene i det siste. Hun behandlet en pasient med hjerteproblemer i Mandal, og i et brev til pasienten skriver hun at medisinene han tar ikke virker, eller er negative for ham. Kommuneoverlege i Mandal, Stein Grytten, mener healerens råd skremte pasienten hans såpass at han sluttet å ta hjerte- karmedisiner. Fylkeslegen i Vest-Agder vurderer nå å anmelde Eikeland fordi hun ba pasienten kutte ut livsviktig medisin. Ba han ikke slutte Magny Eikeland sier til NRK Sørlandet at alle kan ta feil, men at hun er sikker på at testingen hun gjorde av mannen og medisinen er riktig. Hun sier også at hun aldri ga pasienten råd om å kutte hjertemedisinen, men om å rådføre seg med legen om tablettene. - Jeg har absolutt ikke anbefalt pasienten å slutte å ta denne medisinen. Jeg skrev opp hva han tålte og ikke tålte og dette brevet tok han med til legen. Han har selv bestemmelsesrett, sier Eikeland. - Men i brevet står det at en medisin mot kolesterol og en medisin som er blodfortynnende virker negativt på ham, og den siste medisinen mot epilepsi virker ikke. Kan ikke han ha trodd på dette og sluttet med medisinen? - Han har trodd på min testing, for han vet hva jeg kan, men han har på eget initiativ sluttet på medisinen, for han er en selvstendig mann. Min diagnose av mannen er noe helt annet enn den som han er foreskrevet nå. Sier mannen nå er frisk - Hvordan kan du finne ut om medisinene virker eller ikke? - Jeg føler det bare rett og slett. Jeg kan holde en blodprøve i hånda og så kan jeg si hva pasienten feiler. Jeg skjønner at folk reagerer - hvem kan forstå det - men det virker. Medfødte evner begynner med at man starter å bruke sin intuisjon og jeg har fått utlevert mer av dette, sier Eikeland. - Kan det ikke være livsfarlig å få si til slike pasienter at de skal slutte med medisinene sine, hvis du tar feil? - Jo, men det er også livsfarlig å la dem ta medisiner de ikke tåler. Og mannen det her er snakk om har nå blitt veldig god. Han er nå på ferie i Thailand, sier Eikeland. - Hvordan blir du møtt av mer tradisjonelle medisinere? - Det er begge deler. Jeg skjønner at de ikke forstår det jeg driver med. Det er forskjellige måter å behandle på, jeg driver med årsaksbehandling. Jeg håper det etterhvert kan komme et samarbeid mellom leger og slike som meg, sier Eikeland. 14 Homøopraktikeren - 3/2008

15 Healer: Dropp pillene Kommuneoverlege Stein Grytten Svært syke mennesker har blitt frarådet å ta livsviktig medisiner av healer. En hjertesyk mann sluttet med livsviktige medisiner etter at han ble skremt av en healer. Pasienten i 50-årene hadde et anfall av hjerneslag. Healeren målte blodsukkeret hans og mente at han ikke tålte medisinen. Pasienten ble såpass skremt at han sluttet å ta hjerte- karmedisiner, sier kommuneoverlege Stein Grytten i Mandal. Han er bare en av mange syke mennesker på Sørlandet som healere har frarådet å bruke medisin. Hvem som helst kan starte med alternativ behandling, uten at noen fører tilsyn med hva de driver med. Grytten mener det bør være statlig tilsyn med alternative behandlere. Rystet over healers råd Kommuneoverlege Stein Grytten er ikke mot alternativ behandling, men er rystet over hva hans pasienter har fått høre av folk som driver slik behandling. Hans pasient hadde ikke for lavt blodsukker, men problemer med hjerte. - Pasienten var alvorlig syk. Han hadde et lite hjerneslag - hvis han ikke får en aktiv forebyggende medisin så risikerer han nye slag, sier Grytten En annen pasient fikk diagnosen metallallergi, og pasienten måtte slutte i jobben som blikkenslager. Men pasienten hadde ikke metallallergi, forteller Grytten. sykehuset? Har han hatt TIA? Det var usikkert, og lite sannsynlig at han har hatt apoplexi. Epilepsi neppe, selv om EEG har vist epileptisk aktivitet. Fastlegen sa til avisen at pasienten var hjertesyk Fastlegen sa til avisen at pasienten var hjertesyk, var han det? Pasienten leste om seg selv i avisen når han var på ferie i Thailand og HAN HAR ALDRI VÆRT HJERTESYK. Dette er en utrolig historie. Går det virkelig an og bli behandlet slik av sin fastlege? Anmeldt til Statens Helsetilsyn Fylkeslege Kristian Hagestad fikk en bekymringsmelding fra Lege Stein Erik Grytten. Han returnerer hans henvendelse og ber legen ta kontakt med Forbrukerombudet og Markedsrådet. Ut fra det som siden kom frem i saken gjennom media, vurderte Helsetilsynet i Vest Agder å sende saken over til Statens Helsetilsyn for påtale. Helsetilsynet ønsket en vurdering for brudd på loven om alternativ behandling med sykdom mv. ift. 9 5.ledd: påtalebestemmelsen. Husk å registrer deg nå! I utøverregisteret for alternativ behandling Ta kontakt med Linn på tlf , hverdager mellom 08:00-14:00. 3/ Homøopraktikeren 15

16 Healer risikerer politianmeldelse Fylkeslege Kristian Hagestad Healeren hevder hun kan teste om personer får riktige eller gale tabletter. Fylkeslegen i Vest-Agder vil vurdere å anmelde en healer. Grunnen er at en healer i Mandal ba en pasient kutte ut livsviktig hjertemedisin. Healeren mente at hun hadde spesielle evner til å se om tablettene virket, og pasienten sluttet med hjertemedisinen etter rådet. I et notat til pasienten skriver hun bl.a.: Jeg har spesielle medfødte evner. Jeg kan teste om personer har rette eller gale - eller tabletter som ikke virker. Nå vil fylkeslegen ta saken opp med Statens Helsetilsyn og Helsedirektoratet. Ny vurdering Fylkeslege Kristian Hagestad har foreløpig ikke villet politianmelde saken, men nå vil han vurdere det på nytt. - Da vi fikk henvendelsen fra kommunelegen i Mandal så vurderte vi det slik at en politianmeldelse neppe ville føre til oppfølging fra polititets side. Jeg vil nå tenke en gang til på om det bør anbefales anmeldelse, sier Hagestad. NLH tar saken 18. august 2008 sendte NLH et 3 siders brev til Statens Helsetilsyn, hvor vi la frem bevis for at vårt medlem har handlet rett i denne saken. Hun har ikke seponert noen medisiner, men bedt sin pasient gå til legen å snakke med ham. Hun utstyrte pasienten med et notat hun hadde skrevet, fordi pasienten ba om det. Depotplaster Depotplasteret NORSPAN har over 72 registrerte bivirkninger. Noen av disse kan lett forveksles med epileptisk liknende anfall eller TIA symptomer. Det var kort tid etter at pasienten begynte med plasteret at han fikk symptomer på lammelser, synsforstyrrelser og et tegn på å nærsynkopere. Med taxi havnet han hos Dr. Grytten som vurderte et mulig slagtilfelle og sendte ham i ambulanse til sykehuset. Her fant de lite eller ingenting. De hang seg opp i den skeive munn og det hengende øyet og mente 16 det kunne være facial parese. Han fikk medisin for epilepsi og forbyggende for hjerneslag. INGEN TOK HENSYN TIL BIVIRKNINGER AV NORSPAN PLASTERET. Nye medisiner De nye medisiner sammen med Norspan plaster gjorde livet uutholdelig for pasienten. 3 uker deretter oppsøkte pasienten Homøopraktikeren og fikk målt skolemedisinen. Deretter begynte saken å rulle for alvor. Hva kan vi lære av denne saken NLHs medlemmer vil aldri seponere medisiner eller påvirke pasienter til å slutte med medisiner ordinert av lege. Terapeuten vil kunne snakke om medisiner og bivirkninger og informere pasienten om resultatet og be pasienten gå til sin lege og snakke om temaet. Samtidig vil terapeuten i sin journal notere hva som er sagt og gjort/anbefalt. NLH medlemmer vil Homøopraktikeren - 3/2008

17 ikke ukritisk snakke for negativt om skolemedisin og dets bivirkninger, da kan situasjoner oppstå som får pasienter til å ta personlige avgjørelser som kan få negative følger for pasienten. NLH tar ansvar På NLHs landsmøte i april 2008 var hovedtema bivirkninger på skolemedisin og urter av alternativ medisin. Foreleser var Professor Odd Georg Nilsen fra NTNU i Trondheim. Vi lærte om interaksjoner, hvordan medisiner går sammen og hvordan de innbyrdes påvirker hverandre. Vi lærte også om hvordan P-Glykoprotein og CYP enzymer kan gi nedsatt eller økt effekt av legemidler og urter. Som fagforbund er vi meget opptatt av hvordan våre medlemmer informerer og behandler sine pasienter. Alternativ behandling har stor søknad og det er ikke til å komme unna at spørsmål om medisiner kommer på dagsorden på det enkelte kontor. NLH gir informasjon både på egne kurs og i fagbladet Homøopraktikeren om dette tema. Kan alternative behandlere måle om medisiner har bivirkninger? Det er en kjent sak for alternative behandlere at leger sier at det ikke går an å måle medisiner. Nå sier også mange av de samme leger at alternativ medisin ikke virker, fordi de med doble blind og randomiserte forsøk ikke finner noen virkning. 50% av den norske befolkning finner glede i å bruke våre tilbud og det er rart at alle disse 50% skal bli så grundig lurt? De mener det virker, og kjenner det virker. Med høyt utviklet måleutstyr og testmetoder kan vi se om skolemedisin har effekt og evt. bivirkninger. Vi legger merke til at midler som kan ha bivirkninger på en person ikke trenger å ha det på en annen. Midler som har god effekt på en person trenger ikke å ha det på en annen, selv om diagnosen er den samme. Vi kan se interaksjoner og legemidler som sammen nøytraliserer hverandre, og blir uvirksomme. Dette er et tema som vi vet er ømtålig. Til spesifikke og vanskelige diagnoser er det ikke alltid lett å finne rett medisin. Ofte blir pasientene prøvekluter og får mer negative reaksjoner enn positive forbedringer. Hvordan ender denne saken? Det vet vi ikke. Denne saken startet med en bekymringsmelding fra Dr. Grytten. Hvilken beskyttelse har en alternativ behandler som blir utsatt fra sjikane og løgnaktige historier fra en lege og videre en sensasjonspreget presse. Hvordan går det an at notatet som Magny Eikeland har skrevet kommer på TV SØR i beste sendetid? Ingen har fått notatet uten legen. Hvordan føler pasienten det som gjennom pressen får vite at han har en alvorlig hjertefeil, når han ikke har det? Burde ikke bekymringsmeldingen returneres og sendes til Dr. Grytten som har lagt i stand hele historien? Hvis disse 7 medisinene han ga sin pasient var så livsviktige, hvorfor skal ikke pasienten fortsette med de? Hvorfor ble pasienten bra når han sluttet med medisinene? NLH har etiske reaksjoner på sine medlemmer når alvorlige saker kommer opp. Hvor alvorlig skal saken bli, før en lege får en reaksjon? Er denne saken for liten til det? Etter NLHs syn har Dr. Grytten handlet svært uansvarlig i denne saken. Helsetilsynet burde granske ham istedenfor å angripe en alternativ behandler som har gjort tingene rett. Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 3/ Homøopraktikeren 17

18 HVORDAN GÅR SKOLEMEDISIN OG ALTERNATIV MEDISIN I SAMMEN? Odd Georg Nilsen Professor Odd Georg Nilsen, Leder av enhet for metabolisme og interaksjonsforskning Institutt for kreftforskning og molekylære medisin. Det medisinske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim. Tittelen beskriver ett av tre områder som ble belyst under NLH`s årlige seminar i naturmedisin i Stavanger april De to andre områdene Bivirkninger av skolemedisin og alternativmedisin og Forstår du felleskatalogen skal jeg ikke omtale spesielt i dette sammendraget. Alternativ medisin vil i denne presentasjonen bli brukt synonymt med urtebruk. Det kreves noe bakgrunnskunnskap om hvordan legemidler og urter omsettes i kroppen før vi kan gå inn på selve temaet, farmakokinetiske interaksjoner mellom legemidler og urter. URTEBRUK GENERELT Nordmenn fremviser, som den øvrige verden, et omfattende forbruk av urter. Dette gjelder også pasienter som er forordnet legemidler av sin behandlende lege. For grupper av kreftpasienter er det rapportert at 50 % eller flere bruker, eller har brukt, urter samtidig med pågående kjemoterapi behandling. I en nylig Norsk undersøkelse blant polikliniske kreftpasienter på vestlandet viste det seg at nærmere 40 % av disse inntok urte preparater samtidig som de var under kjemoterapi behandling. Normalt antar man at ca 20 % av alle pasienter inntar urte preparater samtidig med de legemidlene de blir forordnet av lege. Felles for alle pasienter, uansett sykdom, er at behandlende lege sjelden blir informert om urtebruken. Dette fører til at eventuelle råd om sambruk med legemidler sjelden blir gitt. En del pasienter spør imidlertid konkret etter slik informasjon men får sjelden tilfredsstillende svar, trolig på grunn av kunnskapsbrist hos legen. Dette kan 18 igjen være en av årsakene til den manglende lege/pasient kommunikasjon som en til tider ser på dette området. Både pasienten, legen og annet helsepersonell bør kunne forbedre seg radikalt på dette området. Folk, uansett sykdom eller ikke, inntar urter hovedsakelig for å bedre sitt immunforsvar og for å lindre spesielle symptomer, men også for å forhindre eller forbedre spesielle sykdommer. For eksempel brukes Johannesurt til å lindre depresjoner og Solhatt er brukt i profylakse av sopp- og bakterieinfeksjoner, spesielt i øvre luftveier, samtidig som den hevdes å stimulere immunforsvaret. Hvitløk er vist å hemme kreftutvikling i forsøksdyr, mens grønn te i teorien kan influere på utvikling av kreft gjennom et markant innhold av naturlige antioksidanter. URTER OG LEGEMIDLER GENERELT Urter og legemidler følger de samme opptaks-, nedbrytings- og utskillingsveier i kroppen. Av den grunn er det lett å forstå at urter og legemidler enkelte ganger kan komme i veien for hverandre og påvirke hverandres omsetning (farmakokinetikk) og kliniske effekter i organismen. Slike legemiddel-urt interaksjoner mellom urter og vanlige legemidler forekommer nok langt hyppige enn tidligere antatt. Et stort problem er at bivirkninger fra slike interaksjoner ofte er ukjente for legene som behandler pasientene. Dessuten kan en interaksjon mellom et legemiddel og en urt lett forveksles med en toksisk effekt fra legemidlet selv eller en uteblitt effekt (treatment failure) av behandlingen som sådan. Homøopraktikeren - 3/2008

19 Bivirkninger av SKOLEMEDISIN? Hvem som vil sitte med ansvaret for en alvorlig bivirkning etter en legemiddel-urt interaksjon, legen eller den alternative utøveren, kan i enkelte tilfeller være uklar. Problemet forsterkes ytterligere av at pasientene selv kan kjøpe urte preparater fra apotek eller i helsekostbutikker og bruke disse uten å fortelle sin behandlende lege om dette. Både den alternative medisinske behandler/detaljist og behandlende lege må være oppmerksom på disse forhold og bør derfor spørre alle pasienter om hvilke andre legemidler/urter de står på når en urt eller et legemiddel blir anbefalt eller forordnet. Urter kan, som tidligere sagt, ha den egenskap at de kan endre omsetningen i organismen (farmakokinetikken), og dermed den kliniske effekten, av legemidler som en pasient står på. Det motsatte, at legemidler kan endre omsetningen av urter i organismen ved sambruk, vil ikke bli berørt i denne oversikten. Ved mulige interaksjoner bør en være oppmerksom på både de tilfellene der urter kan øke effekten av et legemiddel og dermed kunne føre til uforutsette legemiddelbivirkninger, og tilfeller der urter kan redusere effekten av et legemiddel og dermed kunne føre til tap eller reduksjon av klinisk effekt. Spesielt viktig er slike legemiddel-urt interaksjoner som involverer legemidler med en smal terapeutisk indeks, det vil si at det er en liten avstand mellom den plasmakonsentrasjonen av legemiddel som gir en positiv klinisk effekt og det som gir alvorlige bivirkninger. Slike legemidler brukes bl.a. i behandling av AIDS/HIV, kreft, psykiske lidelser, epilepsi, astma og enkelte hjertesykdommer samt ved organtransplantasjoner. Flere av disse pasientgruppene er rapportert å ha et stort urteforbruk. Det er flere mekanismer som kan ligger bak en farmakokinetisk legemiddel-urt interaksjon. Som eksempel kan en ta utgangspunkt i Johannesurt (Hypericum perforatum) som er godt undersøkt. Johannesurt er rapportert å interagere med det immunsuppresserende i egemidlet cyclosporin ved å øke dets nedbrytning hos lever, nyre og hjertetransplanterte pasienter, med vevsavstøtning som resultat. Johannesurt er også rapportert å interagere med P-piller ved å øke nedbrytningen av østrogenkomponenten i P-piller og dermed gi uønskede svangerskap. De to viktigste mekanismen bak disse og andre farmakokinetiske interaksjoner er at en del urter kan endre aktiviteten av transportproteinet P-glycoprotein (P-gp) i tarm og/eller av cytokrom P-450 enzymer (CYP) i lever. Dette vil henholdsvis kunne endre legemidlers opptak fra tarm og/eller endre nedbrytingen av legemidler i lever. P-GLYCOPROTEIN OG CYP ENZYMER P-glycoprotein er et effluks transport protein som frakter legemidler ut av cellen. P-gp finnes i relativt høye konsentrasjoner i den proximale delen av tynntarmen, den delen av tarmen hvor størstedelen av legemiddel opptaket finner sted. P-gp er følgelig i stand til å returnere enkelte legemidler tilbake til tarmlumen under opptaksprosessen og begrenser dermed opptaket av legemidler til blod. P-gp kan både induseres (transportkapasiteten økes) og inhiberes (transportkapasiteten 3/ Homøopraktikeren 19

20 reduseres). Dette fører til alle legemidler som er substrat for (transporteres av) P-gp kan få et henholdsvis nedsatt eller økt opptak i kroppen alt avhengig av i hvilken tilstand P-gp befinner seg i. Denne tilstanden kan påvirkes av enkelte urter. Da en vet at ca 50 % av alle kjente legemidler er substrat for P-gp, så kan en urte modifiserende endring av P-gp forårsake endringer i opptaket av mange legemidler fra tarmen til blodbanen. P-gp fungerer også internt i kroppen som et efflux protein i bl.a. blod-hjerne barriæren, placentabarriæren og i kreftceller, hvor den hindrer opptak av legemidler til hjernen, fosteret og kreftsvulster. Denne funksjonen kan være både positiv og negativ. Positiv som beskytter, negativ da transporten av for eksempel kreftmedisiner inn i kreftsvulster kan bli nedsatt. Disse aspektene ved P-gp vil ikke bli diskutert videre. Cytokrom P-450 enzymsystemet (CYP enzymer) finnes i hovedsak i lever men også i mindre mengder i andre organ. Vi har flere typer CYP enzymer hvor noen av de viktigste utgjøres av CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 og CYP3A4. En viktig oppgave for CYP enzymene er å omdanne (metabolisere) upolare legemidler som er tatt opp i kroppen til polare metabolitter som kan skilles raskere ut i gjennom nyre enn legemidlet selv. CYP enzymene kalles ofte for legemiddel metaboliserende enzymer. Som for P-gp kan også CYP enzymene induseres eller inhiberes. Ved induksjon vil plasmakonsentrasjonen av legemidler som er substrat for det induserte CYP enzymet synke, mens plasma konsentrasjonen vil øke ved inhibering. Dette vil i første tilfelle kunne føre til en reduksjon og i det andre tilfellet til en økning av den terapeutiske effekten av legemidlet og vil kunne forårsake henholdsvis en uteblitt terapeutisk virkning av legemidlet eller bivirkninger. Det er vist at en slik induksjon eller inhibering av CYP enzymene kan utøves av enkelte urter. Det er verd å 20 merke seg at CYP3A4 er det CYP enzymet som i særklasse metaboliserer flest legemidler. To CYP enzymer finnes også i tarm, CYP3A4 og CYP2C19. Disse er vist å kunne utøve i nnflytelse på hvor stor del av en oral legemiddeldose som når frem til blodbanen i uforandret form. Disse funksjonene ble ikke omtalt spesielt under seminaret og vil heller ikke bli tatt opp her. FARMAKOKINETISK INTERAKSJON Med en farmakokinetisk interaksjon mellom to substanser (legemiddel-legemiddel, legemiddel-urt eller urt-urt) i kroppen forstås generelt en prosess hvor en av substansene kan påvirke spesielle transportproteiner eller enzymer (som P-gp eller CYP enzymer) i et eller flere av kroppens organ og dermed påvirke opptaket eller metabolismen av den andre substansen slik at dennes konsentrasjon i plasma blir endret. LEGEMIDDEL URT INTERAKSJONER I det følgende vil det bli omtalt hvordan utvalgte urter kan påvirke P-gp og/eller spesielle CYP enzymer, og hvordan urtene ved sambruk kan endre farmakokinetikken og klinisk effekt av grupper av legemidler. Det vil kun bli referert til og diskutert resultater fra kliniske interaksjonsforsøk som er utført med mennesker. Det bør bemerkes at oversikten som presenteres ikke er fullstendig i og med at det under seminaret kun ble tatt utgangspunkt i et fåtall urter. Utvalget ble imidlertid vurdert som relevant for å belyse problematikken omkring legemiddel-urt interaksjoner. Sammenlignet med vår kunnskap om legemiddel-legemiddel interaksjoner er vår kunnskap om legemiddel-urt interaksjoner svært mangelfull. Vår manglende viten på området legemiddel-urt interaksjoner og mulige konsekvensene av dette er påpekt av flere internasjonale forfattere. Med erfaringer fra urten Johannesurt (St. John`s wort eller Hypericum perforatum), som er en av de få urtene som Homøopraktikeren - 3/2008

21 er godt undersøkt, er det skrevet følgende: The accumulating evidence of significant drug interactions with St. John`s wort should serve as an example to clinicians to be aware of the potential for St. John`s wort, and very likely, other herbal products to participate in important herb-drug interactions when used in combination with conventional medications. Concomitant use of herbal agents and conventional medications should generally be discouraged until further information is available. Additional research is urgently needed in this area. Det økende antall av rapporterte farmakokinetiske interaksjoner mellom Johannesurt og en rekke legemidler resulterte allerede i 2002 i en advarsel fra både svenske og engelske legemiddel myndigheter om faren for klinisk betydningsfulle farmakokine- tiske interaksjoner mellom Johannesurt og viktige legemidler. Det er vist at Johannesurt ved gjentatte inntak øker (induserer) aktiviteten av P-gp, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4. Alle legemidler som er substrat for en av disse formene vil i utgangspunktet få en endret omsetning (farmakokinetikk) i kroppen om de inntas samtidig med Johannesurt. En må imidlertid være oppmerksom på at ikke alle slike interaksjoner er av klinisk betydning for det legemiddel som er involvert. Dette er avhengig bl.a. av det aktuelle legemiddelets basale farmakokinetiske egenskaper og dets terapeutiske index. Tabell 1 viser noen av de farmakokinetiske interaksjonene som er påvist i kliniske studier i mennesker og i case reports mellom TABELL 1 RESULTATER* FRA KLINISKE INTERAKSJONSSTUDIER MELLOM JOHANNESURT OG HYPPIG BRUKTE LEGEMIDLER. Alprazolam (benzodiazepin, CYP 3A4 substrat) C plasma 41 % Amitriptylin (antidepr., CYP 2C19, 3A4 og P-gp) C plasma 42 % Cyclosporin (immunmod., CYP 3A4 og P-gp) C plasma 75 % Digoxin (antiarr., P-gp) C plasma 33 % Fexofenadin (antihist., P-gp) C plasma 45 % Indinavir (protease inhib. AIDS, CYP 3A4) C plasma 81 % Irinotecan (chemoterap., CYP 3A4 og P-gp) C plasma 42 % Metadon (analgetika, opioid, CYP 3A4) C plasma 47 % Nevirapin (protease inhib., AIDS, CYP 3A4, 2B6) C plasma 35 % Simvastatin (hyperlip.cyp 3A4, lever og tarm) C plasma 52 % Tacrolimus (immunmod., CYP 3A4, P-gp) C plasma 58 % Teofyllin (glucokortikoid, astma, CYP 1A2) C plasma 50 % Warfarin (antikoag., CYP 2C9) C plasma 30 % Ethinyl estradiol (østrogen, CYP 3A4) t ½ 50 % C plasma 30 % * Prosent reduksjon i plasmakonsentrasjonen av forskjellige legemidler når disse tas samtidig med Johannesurt, St. John`s wort (Hypericum perforatum). I parentesene er det angitt hvilken legemiddelgruppe de forskjellige legemidlene tilhører og om de angitte legemidlene er substrat for CYP enzymer og/eller P-glycoprotein. Se tekst for øvrig informasjon. 3/ Homøopraktikeren 21

22 Johannesurt og forskjellige legemidler, og som alle er vurdert å være av klinisk betydning. Legemidlene er angitt med navn på den aktive substansen. Om en slår opp disse navnene i for eksempel Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell eller Felleskatalogen (hvite sider) vil en finne preparatnavnet som de forskjellige farmasøytiske firma markedsfører disse legemidlene under. Johannesurt er i samtlige studier gitt i anbefalte doser over en til tre uker, mens de angitte legemidlene i hovedsak er gitt som terapeutiske engangsdoser før og under (eventuelt etter) administrasjonen av Johannesurt. Johannesurt sin evne til å senke plasmakonsentrasjonen av de legemidlene den er gitt sammen med er angitt som % av den plasmakonsentrasjonen legemidlet normalt ville hatt uten tilstedeværelse av Johannesurt. Av de interaksjonene med Johannesurt som er nevnt i tabell 1 bør en være spesielt oppmerksom på legemidlene amitryptilin, cyclosporin, digoxin, indinavir, ironetecan, nevirapin, teofyllin og ethinyl estradiol. Det er rapportert om tap av klinisk effekt for disse legemidlene når de er tatt i kombinasjon med Johannesurt. Som nevnt tidligere kan inntak av Johannesurt redusere plasma konsentrasjon av det immunosuppressive legemidlet cyclosporin til sub terapeutiske nivåer hos hjerte, nyre og lever transplanterte pasienter med rapporterte vevsavstøtninger som resultat. Inntak av St John`s wort skjedde i disse tilfellene både ved selvmedisinering og etter anvisning fra lege. Johannesurt kan også redusere plasma konsentrasjonen av den aktive p-pille komponenten ethinyl estradiol ved samtidig bruk, og det er rapportert flere tilfeller av uønskede svangerskap som trolig er forårsaket av sambruk med Johannesurt. Det er rapportert behandlingssvikt for AIDS/HIV legemidlene indinavir og nevirapin ved samdosering med Johannesurt og det er foreslått at disse kombinasjonene skal kontraindiseres eller at en 22 eventuell dose økning av legemiddel (se senere) skal foregå under nøye observasjoner (monitoreringer). Dette gjelder også for AIDS/ HIV legemidlene lopinovir og ritonavir. Tap av klinisk effekt for kreftlegemidlet irinotecan er rapportert ved sambruk med Johannesurt i forbindelse med behandling av mage-tarm kreft. Årsaken til de legemiddel-johannesurt interaksjonene som er nevnt i tabell 1 er at alle de nevnte legemidlene er substrat for CYP-enzymer og/eller P-gp som induseres av Johannesurt. Ved sambruk med Johannesurt vil legemidlene derfor få redusert sin plasma konsentrasjon til sub terapeutiske nivåer med flere tilfeller av behandlingssvikt. Johannesurt er vist å kunne indusere aktiviteten av P-glycoprotein og CYP enzymer ved gjentatt dosering som vist i tabell 1. Men Johannesurt kan også inhibere aktiviteten av både P-glycoprotein og CYP enzymer ved engangsinntak som vist for eksempel for fexofenadin. Slike inhiberende effekter av Johannesurt er mindre undersøkt men synes å være av mindre klinisk betydning. Tabell 2 gir en oversikt over farmakokinetiske interaksjonsdata som er fremkommet i kliniske forsøk med mennesker mellom andre urter enn Johannesurt og legemidler. Disse urtene er blant de mest solgte i Europa og i USA. Likevel er den kliniske dokumentasjonen for legemiddel-urt interaksjoner relativt begrenset selv for denne gruppen. For det store flertall av urter som er tilgjengelig for bruk, ca 800 er angitt i den Norske Urtelisten, finnes det ingen kliniske interaksjonsstudier som kan dokumentere hvorvidt tilgjengelige urter i Norge har et interaksjonspotensiale med legemidler de tas sammen med. Dette er i sterk kontrast til den informasjonen en har for legemiddel-legemiddel interaksjoner. Hvitløk synes ikke å interagere nevneverdig med CYP3A4 og vil derfor i teorien kunne tas sammen med mange legemidler som er CYP3A4 substrat, det vil si legemidler som me- Homøopraktikeren - 3/2008

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Sensommer på Foresneset i Ryfylke Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. årgang Vikeså i Rogaland med utsikt over Oslandvannet. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2008 - 4. årgang Vi gratulerer Stavanger med kulturbystatus 12. januar 2008.

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2008 - 4. årgang Stråling fra mobil basestasjoner og trådløse nettverk Stråling

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. årgang Skiferhuset på Eriksholmen i Ryfylke Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. årgang Vinterstemning på Hafrsfjord i Stavanger. Foto NH. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 3-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Syv søstre i Geirangerfjorden. De fire elementer - Ild - Jord - Luft - Vann. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer