Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi"

Transkript

1 Nr En utgivelse fra Terramar Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi Infrastruktur er god næringspolitikk side 3 Europas lengste landbaserte kraftforsyningsprosjekt side 6 Utbygging av nødnett side 10 Avinor i felleseuropeisk satsing side 13

2 >> 5 >> 6 >> 9 >> 10 >> 13 >> 16 For å opprettholde samfunnsmessig verdiskaping og befolkningens krav til trygghet må kritisk infrastruktur være på plass, og fungere som den skal. Mange av oss tar elforsyning, samferdsel og telekommunikasjon som en selvfølge, men her står Norge foran store utfordringer i årene som kommer. Statnett skal bygge og drive en ny 420 kv kraftledning fra Ofoten i nordre Nordland via Balsfjord i Troms helt frem til Hammerfest i Finnmark. Ledningen vil øke forsyningssikkerheten i Nord- Norge. Uansett om Hans Jørgen Bugge leder utfordrende pro sjekter, planlegger Terramar-turer eller jakter rype på fjell og vidder, kan du være sikker på at det er gjort grundige forberedelser i forkant. Kommunikasjon, samvirke og samband er på dagsorden i Norge, forsterket av 22. julihendelsene. Utbygging av nødnettet vil styrke samfunnssikkerhet og beredskap på det praktiske området. Luftrommet over Europa er fylt opp med fly, men EU ønsker seg mer kapasitet og en billigere, bedre strukturert og mer miljøvennlig luftfart. Europeisk og norsk luftfart står med andre ord overfor store endringer på kort og lang sikt. I løpet av vinteren har Lise Westskogen, Kristian Kinn Solbjørg, Kjell-Ove Skare, og Magnus Hanæs, blitt en del av Terramar. Tre av dem er spennende nykommere, mens Lise Westskogen er tilbake for sin andre periode i Terramar. Et tryggere samfunn Vi har høye forventninger til hvordan samfunnet vårt skal fungere. Den tryggheten som ligger i godt utbygd og robust infrastruktur innen energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon er noe de fleste tar som en selvfølge. Men alt dette kommer ikke av seg selv. Et langstrakt og kupert land som Norge byr på store og løpende utfordringer knyttet til å utvikle, opprettholde og videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur og teknologi. Vi har kilometer offentlige veier, 46 offentlige flyplasser, og på kryss og tvers over hele landet strekker det seg linjer og nett for energiforsyning og telekommunikasjon. Vi vet også at morgendagens behov blir annerledes enn dagens. Raskt voksende byområder krever helhetlig og kreativ byutvikling hvor effektiv og miljøvennlig samferdsel er en nøkkel. Vår nasjonale konkurransekraft krever moderne infrastruktur for å frakte mennesker og varer raskt og kostnadseffektivt innad i Norge og til de internasjonale markedene vi er avhengige av. Vi blir stadig mer sårbare med hensyn til pålitelig og tilstrekkelig tilgang til elektrisk kraft. Private husholdninger, industri og offentlige instanser vil kunne få alvorlige problemer hvis strømforsyningen skulle svikte mer enn noen få timer. Alt dette peker på hvor viktig våre infrastrukturer er for samfunnsmessig vekst og verdiskaping for oss alle og for de som kommer etter oss. Vi i Terramar har i over 25 år bidratt med vår kompetanse og vårt engasjement i store og samfunnskritiske prosjekter. Når vi nå velger å løfte frem «Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi» som eget satsingsområde betyr det altså ikke at dette er noe nytt for oss. Vi gjør det fordi dette er noe av det som er aller mest spennende å jobbe med, fordi vi vet hvor viktig det er, og fordi vi har noe å bidra med. I denne utgaven av TEMA kan du lese mer om noen spennende prosjekter vi jobber med: For eksempel hvordan vi sammen med Statnett bedrer forsyningssikkerheten av elektrisitet til vekstområdene i nord, hvordan vi samarbeider med Avinor om en felleseuropeisk satsing på bedre flysikring, og hvordan vi og Direktoratet for Nødkommunikasjon skal utvikle et bedre nødnett. Du får også vite mer om hvorfor NHO mener en satsing på infrastruktur er viktig for å bedre norsk næringslivs konkurranse evne. Vi håper du syns dette er like viktig og spennende som vi gjør. God lesning! Pierre Bastviken Adm.dir, Terramar Ansvarlig utgiver: Terramar AS PB 438, 1327 Lysaker Ansvarlig redaktør: May Lysvik Tekst og design: Nucleus AS Foto: Caroline Roka Trykk: Rolf Ottesen AS

3 Satsing på infrastruktur og samferdsel er god næringspolitikk. Men sammenlignet med våre nærmeste konkurrenter og handelspartnere gjør Norge det dårlig og vi fortsetter å sakke akterut. For å løse problemene må vi bruke mer ressurser, og vi må bruke disse ressursene på riktige prosjekter og på riktig måte, sier Petter Haas Brubakk. Infrastruktur er god næringspolitikk Direktøren for næringspolitikk i NHO kommer et kvarter forsinket til intervjuavtalen med TEMA. Han har nemlig stått i bilkø på veien inn fra Son til Oslo. I dag måtte jeg ta bilen, dermed havnet jeg i køen. Hadde jeg tatt toget i stedet ville fortsatt risikoen for forsinkelser vært stor. Norske byer vokser raskest i Europa, og dette illustrerer en av utfordringene våre: Det er ikke plass til at alle arbeidstakere skal bo i de sentrale byområdene. Derfor må vi legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner som bindes sammen av velfungerende transportsystemer. En sterk kollektivsatsing vil være det viktigste tiltaket. Ti års forsømmelse I forbindelse med Nasjonal Transportplan som nylig ble lagt frem av Regjeringen, har NHO utarbeidet SamferdselsLøftet. Der setter organisasjonen fokus på sammenhengen mellom transport og næringslivets konkurranseevne, og foreslår en offensiv strategi for å bygge ut det nasjonale samferdselsnettet. Vi har et langstrakt land med store avstander, og en politisk ambisjon om spredt bosetning og næringsliv. Når lønnsnivået i Norge ligger opptil 60 prosent høyere enn hos handelspartnerne våre, er det avgjørende at infrastrukturen som binder landet sammen og kobler oss på markedene ute er så god som mulig. På andre områder har vi internasjonale direktiver og forpliktelser som binder oss her er det ingen andre enn oss selv som stopper oss. TEMA

4 «Vi vil ha mer effektive planprosesser kortere tid frem til snoren klippes.» Petter Haas Brubakk, NHO Mange må ta ansvar for at vi over tid har investert for lite, vedlikeholdt for dårlig og ikke investert slik at vi får mest mulig ut av pengene. Vi snakker om ti års forsømmelse på området. NHO mener at vi må løse disse problemene nå, for å knappe inn avstandsulempene vi har til markedene. Dette vil dempe kostnadene for norske bedrifter, og gjøre dem mer konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Det er målet med vårt samferdselsarbeid, fastslår Brubakk. Bedre ressursbruk Hvert år utarbeider NHO sitt konkurranseevnebarometer, der norske bedrifters konkurranseevne sammenlignes med 11 andre økonomier innen en rekke områder. Et av disse er transport, der Norge havner helt nede på tiende plass langt bak Sverige og Danmark. Blant annet derfor ønsker NHO å forsere dagens investerings nivå til riksvei og jernbane fra 35 til 20 år, og å ta de tyngste løftene tidlig i perioden. Men det er selvfølgelig grenser for hvor mye av samfunnets ressurser som kan brukes på samferdsel. Desto viktigere blir det å få mest mulig ut av pengene som investeres. Det gir store merkostnader når vi ikke kommer raskt nok i gang, og bruker for lang tid på å fullføre prosjekter. Vi vil ha mer effektive planprosesser kortere tid frem til snoren klippes. Prosesser kompliseres av at det er veldig mange aktører inne i bilder. På store nasjonale prosjekter foreslår vi statlige reguleringsplaner, og at de ulike statlige aktørene blir flinkere til å koordinere hva staten samlet sett mener om prosjektet. Selvstendige utbyggingsorganisasjoner med prosjektorganisering bør etableres i større grad, slik det ble gjort i forbindelse med for eksempel Gardermoen. Vi mener også at årlig delfinansiering over statsbudsjettet er ineffektiv ressursbruk, og går inn for mer helhetlige modeller som prosjektfinansiering, sier Brubakk. Vil avlaste transportetatene Han tror slike tiltak vil kunne avlaste kapasiteten til etatene som har ansvaret for infrastrukturen Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og fylkeskommunene. Eksterne konsulentmiljøer vil også ha en viktig rolle å spille i disse effektiviseringsprosessene. En bør definitivt bli flinkere til å leie inn profesjonelle prosjekteringsmiljøer. Vi vil også rydde i lovverket løfte grensen for når prosjekter må behandles i Stortinget, bare bruke Konseptutvalgsutredning (KVU) der det er et reelt konseptvalg, og fordoble grensen for Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1). Hvis vi kombinerer mer penger med mer effektiv bruk av pengene og prioritering av det som haster mest parallelt med at vi vedlikeholder det vi allerede har bedre mener jeg at vi på 20 års sikt kan bringe det viktigste opp til akseptabel standard over hele landet, avslutter Petter Haas Brubakk. 4 TEMA

5 For å opprettholde samfunnsmessig VERDIskaping og BEFOLKNINGens krav til trygghet må kritisk infrastruktur være på plass, og fungere som den skal. Mange av oss tar ELforsyning, samferdsel og telekommunikasjon som en selvfølge, men her står Norge foran store utfordringer i årene som kommer. De fleste tar det for gitt at det er strøm i kontakten, at fly og tog er i rute, og at telefonen virker. Men dette er slett ikke så selvfølgelig. Det kreves store investeringer for å bygge, vedlikeholde og fornye samfunnskritisk infrastruktur, og det kan få store konsekvenser for liv, helse og økonomi dersom de bryter sammen, understreker Olav Aarrestad i Terramar. Dette er en viktig årsak til at Terramar nå løfter frem «Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi» som et eget forretningsområde. Temaet er imidlertid på langt nær nytt for selskapet. Vi har engasjert oss innenfor disse områdene i 25 år. Basert på erfaring og kompetanse vi har bygget opp, ønsker vi å løfte dette ytterligere, og spisse det som eget satsingsområde. Vi har en ambisjon om å gjøre en forskjell, og tror i all beskjedenhet vi har noe å bidra med. Vår sårbare selvfølgelighet Økende etterslep Sammenlignet med mange andre vest europeiske land har Norge i dag en nedslitt infrastruktur, og et stort etterslep på nødvendige utbygginger og vedlikehold. Dette er dokumentert gjennom blant annet Sårbarhetsutvalget (2000) og rapporten State of the Nation (2011). Aarrestad mener spredt ansvar og omstendelige beslutningsprosesser må ta en del av ansvaret for etterslepet. Jeg tror vi må tenke nytt rundt beslutningsprosessene her til lands. Dersom vi fortsetter som i dag med spredt ansvar, sektortankegang og til dels fragmentert behandling av infrastruktur må vi forvente stadig hyppigere avbrudd og nedetid i våre systemer, advarer Aarrestad. «Superportefølje» Det er her den helhetlige tankegangen som kjennetegner prosjektfaget kommer til nytte. Det handler om å se ting i sammenheng og om å prioritere og ressurssette ut fra en felles overordnet strategi. Vi trenger en nasjonal «superportefølje» for å samordne, prioritere og sørge for tilstrekkelig forutsigbarhet og investeringer i kritisk infrastruktur. En slik portefølje vil inneholde både store nasjonale programmer og enkeltprosjekter, der prioritering og ressurssetting besluttes ut fra hva som gir størst samlet nytteverdi for landet. Stordriftsfordeler kan identifiseres og utnyttes, og uheldige følgekonsekvenser unngås. Etablering og styring av en slik nasjonal «superportefølje» vil kreve fleksibel struktur på tvers av departementer og etater, og mandat til å gjøre nødvendige prioriteringer. Jeg tror prinsippene i porteføljestyring, programledelse og prosjektledelse er utmerkede virkemidler for å omsette nasjonale ambi sjoner og strategier til konkrete og målbare resultater, avslutter Olav Aarrestad. TEMA

6 Europas lengste landbaserte kraftforsyningsprosjekt Statnett skal bygge og drive en ny 420 kv kraftledning fra Ofoten i nordre Nordland via Balsfjord i Troms helt frem til Hammerfest i Finnmark. Ledningen vil øke forsyningssikkerheten i Nord-Norge. 6 TEMA

7 «Konsesjonsprosessen har vært grundig og vi har fått mange viktige innspill fra kommuner, lokale interessenter og folk som bor i områdene. Innspillene har bidratt til gode løsninger.» Kirsten Faugstad, prosjektdirektør i Statnett I dag er kraftnettet i Nord-Norge altfor sårbart. Spesielt i vinterhalvåret kan tøffe værforhold forårsake skade på nettet og utfall. Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert sikkerhet. Vi er glade for at vi har fått konsesjon fra NVE på denne svært viktige ledningen og venter nå spent på den endelige konsesjonen fra OED. Den økte kapasiteten og forsyningssikkerheten vil være et sentralt bidrag til videre utvikling og vekst i Nord- Norge, forteller prosjektdirektør Kirsten Faugstad i Statnett. Ofoten-Balsfjord-Hammerfest er Europas lengste landbaserte prosjekt innen kraftforsyning og vil koste opp mot 12 milliarder kroner. Ledningen er hele 513 km lang og vil i all hovedsak gå parallelt med eksisterende ledninger. I tillegg til ledningen er det gitt konsesjon til utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner i Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord, og nyetableringer av Nordreisa, Alta, Skaidi og Hammerfest. Nettet nordover er i dag mye spinklere enn i resten av Norge. Det har en radiell utstrekning med få muligheter for ringdrift og reserver ved feil. Nord for Balsfjord er høyeste spenning 132 kv, mens det ellers i landet er 300 og 420 kv. Dette gjør at forsyningssikkerheten ikke er tilfredsstillende. Etter utbygging vil vi ha redundans i nettet slik at forsyningssikkerheten ivaretas langt bedre, forklarer Faugstad. Positivt for lokalt næringsliv Den nye ledningen er en del av Statnetts arbeid med å bygge neste generasjon sentralnett i Norge. Det betyr 420 kv nett i hele landet. Konsekvensen blir en større likhet i kraftforsyningen i hele landet. Dette er spesielt viktig for Nord-Norge med tanke på industriutvikling knyttet til petroleumsog gruvevirksomhet med gjenåpning av gruvedriften i Sør-Varanger, utbygging av Goliat-feltet utenfor Hammerfest, og etablering av Snøhvit trinn 2. Det eksisterende kraftnettet i regionen har ikke kapasitet til å håndtere summen av disse forbruksøkningene, fastslår Faugstad. Opprustningen av strømnettet vil også gjøre det mulig med ny produksjon av kraft. For eksempel vil vindkraft, som det er gitt mange konsesjoner til i Finnmark, kunne leveres inn på det nye nettet. I selve utbyggingen vil det være store muligheter for lokale og regionale leverandører å få oppdrag. Det legges opp til store entrepriser på ledningsbygging, men behovet for underleverandører på bygg og anlegg vil være stort. Det vil også bli et stort behov for overnatting, servering og andre servicetjenester lokalt. Medvirkning fra lokalt og regionalt næringsliv kan bidra til en vellykket prosjektgjennomføring. Det planlegges en stor entreprenør befaring og utsendelse av forespørsler på strekningen Ofoten Balsfjord i juni i år. Gitt at fremdriftsplanen holder og vi får endelig konsesjon og beslutning om oppstart i 2013, vil ny ledning på denne strekningen kunne være klar i 2016, forteller Faugstad. Balsfjord Skaidi vil kunne stå ferdig ca TEMA

8 FAKTA Kraftledningen bygges med master i stål. Normalt er høyden på mastene mellom 20 og 35 meter, men kan i noen tilfeller være opp til 44 meter. Gjennomsnittlig vil det stå tre master per km. 420 kv Ca. 513 km lang Ca.1550 master Ca. 40 m bred (ryddebelte) Berører 15 kommuner 6-7 års byggetid fra godkjent oppstart til hele linjen er ferdig. «I dette prosjektet er det spesielt viktig å ta hensyn til reindriftsnæringen.» Kirsten Faugstad, prosjektdirektør i Statnett Reindrift og rødlistede fugler Det er umulig å gjennomføre så store infrastrukturprosjekter uten å være til ulempe for visse typer næringsvirksomhet, kulturminner og miljø. I dette prosjektet er det spesielt viktig å ta hensyn til reindriftsnæringen. Ledningen går gjennom områder der mange reinbeitedistrikter har behov for å føre flokkene sine langs tradisjonelle traseer mellom sommer- og vinterbeite. Den vil også gå gjennom områder med rødlistede fuglearter og områder med verdi for friluftsliv og kulturmiljø. NVE konkluderer med at ledningene vil ha moderate virkninger for bebyggelse, miljø og reindrift, forteller Faugstad. Statnett har gjort en betydelig innsats for å planlegge ledningen med minst mulig ulemper. Den har blant annet kamuflasjemalte master på enkelte strekninger og andre tilpasninger i viktige områder for reindriften. Det planlegges mange tiltak for å møte utfordringene, som å etablere vinter veier for utkjøring av stål og tungt utstyr slik at vi kan redusere bruk av helikopter og sommertransport i det sårbare terrenget i nord. Det at prosjektet er et megaprosjekt, er et usikkerhetsmoment i seg selv, avslutter Faugstad. 8 TEMA

9 Uansett om Hans Jørgen Bugge leder utfordrende PROSJEKTER, planlegger Terramar-turer eller JAKTER rype på fjell og VIDDER, kan du være sikker på at DET er gjort grundige forberedelser i forkant. Med prosjekter i sikte På tross av at Hans Jørgen Bugge(45) er født i Casper, Wyoming og levde på amerikansk jord frem til han fylte fire år, er han en ekte oslogutt. Oppvokst i idylliske omgivelser på Voksenlia og etter fullført skolegang og militærtjeneste, gikk turen til University of Surrey. Her utdannet seg til sivilingeniør og var sterkt engasjert i ANSA, før det ble retur til Norge. Jeg har vært heldig å få jobbe i en rekke flotte selskaper. Min første jobb fikk jeg hos Kværner Engineering i 1992, hvor jeg var frem til 1997, da jeg dro videre til UMOE Olje og Gass. Her fikk jeg muligheten til å starte på en Master of Management ved BI og fikk for første gang faglig innsikt i prosjektledel se. Siden har jeg ikke snudd meg tilbake, sier Bugge. Neste stopp på karriereveien var seks år hos BBS (nå Nets). Her var han avdelings leder for både prosjekt og testledelse og informasjonssystemer, før han ble assisterende direktør. Så gikk turen videre til Terramar i 2005, hvor han blant annet har jobbet med en rekke store prosjekter hos Avinor. I Avinor jobbet jeg på flere prosjekter innen vinterdrift. Ett dreide seg om innføring av ny teknologi for rapportering av baneforhold på vinterstid, og et annet banebrytende prosjekt utviklet et helt nytt verktøy for å estimere forholdene på rullebanen. Akkurat nå er jeg engasjert som prosjektleder i Direktoratet for Nødkommunikasjon (DnK), hvor vi utreder fremtidig eierskap og forvaltning av utstyret som knytter nødetatenes sentraler til Nødnett. I tillegg er jeg også engasjert i utredning av reservestrømsberedskap for Nødnett. Nødkommunikasjon er et spennende fagfelt som har stor betydning for nasjonal sikkerhet på tvers fagdepartementer og beredskapsetater. Krysningen mellom teknologiprosjekter og engasjerte kolleger gjør at Bugge trives godt i Terramar. Jeg har hatt åtte flotte år i Terramar, takket være spennende prosjekter og meget kompetente mennesker. Ettersom jeg er en sosial person er dette samspillet veldig viktig, sier han og legger til: I Terramar ser man at folk er forskjellig og legger til rette for en god balanse mellom jobb og familieliv. Dette tror jeg er en vesentlig årsak til det gode arbeidsmiljøet. Intern prosjektleder Internt i Terramar er Bugge godt kjent for sin nære tilknytning til selskapets årlige turer, og en som både smiler og ler. Mye. Jeg synes det er genuint gøy å få til en godt planlagt tur. Detaljene henger sammen, så derfor er destinasjon, aktiviteter, mat og drikke, noe som må nøye planlegges i forkant. Samtidig er det en takknemlig oppgave å prosjektlede Terramar-turene. Alle er positive og vi føler oss privilegerte som får dra på årlige turer. Til lands og til vanns Hele livet har Hans Jørgen Bugge vært glad i naturen og å holde seg i aktivitet. Langrenn, friluftsliv, seiling og jakt, er noen av aktivitetene han har et nært forhold til. Og nå er kona Thine, barna Eline og Jørgen, og hunden Stella med på laget. Min jaktkamerat Paal og jeg har i de siste 15 årene jaktet rype og fugl i hele landet, spesielt i Finnmark og på Hardangervidda. Stella er også blitt en del av jaktlaget, og sist høst tok vi en stor tiur. Det var stor stas for oss begge, avslutter Hans Jørgen Bugge smilende. TEMA

10 Kommunikasjon, samvirke og samband er på dagsorden i Norge, FORSTERKET av 22. juli-hendelsene. Utbygging av nødnettet vil styrke samfunnssikkerhet og beredskap på det praktiske området. Utbyggingen av et nytt offentlig, digitalt nødsamband for politi, brannvesen og ambulansetjenesten er blant de viktigste investeringene som er gjort innen beredskap i Norge. Det nye nødnettet skal gi økt trygghet for hele befolkningen gjennom bedre dekning og samhandlingsmuligheter for nødetatene. Det er kryptert og avlyttingssikkert, og gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, forklarer Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Nødnett åpnet offisielt 17. august 2010 i første utbyggingstrinn, som dekker 54 kommuner på det sentrale Østlandet. Utbyggingen i resten av fastlands-norge skjer i fem faser frem til Utbyg gingen er i gang i Hedmark, Oppland, startet opp i Telemark og Agderfylkene, samtidig som viktige aktiviteter for byg gingen i fase 3 til 5 også er godt i gang. Styrket samfunnssikkerhet Utbyggingen er blant de aller største IKTprosjektene i Norges historie, og dekker et fagområde som går på tvers av flere fagdepartementer. Det favner langt utover nødetatene og omfatter et tyvetalls instanser. Utbyggingen dreier seg dermed i stor 10 TEMA

11 «Vi mener at prislappen rettferdiggjøres ved at nødnettet gir økt sikkerhet for folk flest over hele landet, og ikke minst forhøyet trygg het for innsatspersonellet.» Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon NØDNETTET Nødnett er et eget, separat radionett, bygget spesielt for rednings- og beredskapsbrukere. Politi, brannvesen og ambulansetjenesten bruker nødnettet for å kommunisere med hverandre når de er på oppdrag. Sikker kommunikasjon når det gjelder grad om struktur og samhandling i tillegg til teknologi. Det er mye positivt knyttet til utbyggingen. Blant annet er det en stor egenverdi at alle som jobber med beredskap får opplæring i det samme systemet, og dels på samme sted. Det styrker samfunnssikkerheten at de øver sammen, for nettopp øvelser og opplæring synliggjør hvem som har behov for å samhandle i hvilke situasjoner. Dette tvinger frem bedre sambandsrutiner og prosedyrer, sier Lyngstøl optimistisk. Nybrottsarbeid Da utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2003, var utgangspunktet å sørge for at landet får et felles kommunikasjonssystem for de tre blålysetatene der man fikk erstattet gamle og utdaterte systemer. Hver av nødetatene har tidligere hatt sitt eget system. Eksempelvis bruker helsevesenet fortsatt det gamle OLT-systemet, det aller første mobiltelefonisystemet som ble tatt i bruk i Norge, og som i hovedsak ble utfaset for 23 år siden. Nå skal helseberedskapen utstyres med ny teknologi og et system som skal være felles for alle beredskapsbrukere. Lyngstøl har den krevende oppgaven å lede DNK som har ansvaret for å styre prosjektet. DNK skal fylle en plass som ingen instans tidligere har hatt. Det er en organisasjonsmessig utfordring når det nå er mange parter som skal samarbeide og i fellesskap bestemme. Innføring av ny teknologi har mange gjort før oss, men å koordinere mange instanser inn i ett nytt system på denne måten er nybrottsarbeid. Tidligere var alle parter herre over egne beslutninger og systemer. Nå derimot, skal alle gjøre ting på samme måte, tilpasse og innordne seg. Det er nytt og krevende, men samtidig spennende og givende, sier direktøren. En god løsning for 2030 Det er en omfattende jobb å kommunisere de utfordringene direktoratet står overfor. Prosjektet har vart gjennom mange regjeringer og stortingsperioder, og direktoratet må sørge for at beslutningstakere får tilstrekkelig informasjon. Å kommunisere et komplekst teknisk budskap til beslutningstakere er en av de større utfordringene vi har. Mottakerne av informasjonen er travle generalister med mange baller i lufta og ingen spesiell interesse for teknologi. Det vi arbeider med er en løsning for de neste årene. Vi er opptatt av løsningen skal forvaltes godt over tid. I 2030 skal vi ha en løsning som fortsatt er god, avslutter Lyngstøl. TEMA

12 Rammeavtale med Helse Sør-Øst Terramar har sammen med sine samarbeidspartnere, Promis, Konik og Uniconsult, vunnet rammeavtale innen IKT konsulenttjenester, prosjektstyring/-rådgivning. Rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år. Rammeavtale med Oslo universitetssykehus Terramar har vunnet rammeavtale innen prosjektleder- og prosjektstøttetjenester i forbindelse med byggeprosjekter og drift og vedlikeholdsprosjekter ved Oslo universitetssykehus HF. Rammeavtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år. Blant landets beste arbeidsplasser Terramar ble kåret til 4. beste arbeidsplass for mellomstore bedrifter i Great Place to Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser i Kåringen er basert på en omfattende kulturanalyse i tillegg til en medarbeiderundersøkelse som blant annet kartlegger tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb. Fornøyde medarbeidere er et viktig konkurransefortrinn og vi er glade for at innsatsen vi legger ned innen medarbeidertilfredshet materialiserer seg i gode tilbakemeldinger fra de ansatte, sier HR-sjef i Terramar, May Kristin Lysvik. 12 TEMA

13 Ffelleseuropeisk satsing på infrastruktur og teknologi Luftrommet over Europa er fylt opp med fly, men EU ønsker seg mer kapasitet og en billigere, bedre strukturert og mer miljøvennlig luftfart. Europeisk og norsk luftfart står med andre ord overfor store endringer på kort og lang sikt. TEMA

14 Europeisk flysikringsvirksomhet står overfor omfattende endringsprosesser det neste tiåret, og den viktigste drivkraften er EUs utvikling av et felleseuropeisk luftrom gjennom «Single European Sky» (SES). Lov- og forskriftsregulering, harmonisering og standardisering skal sikre mer effektive løsninger gjennom endret luftroms organisering og kostnadseffektive operative konsepter som øker ytelsesnivået i det europeiske luftrommet. Den overordnede målsettingen for SES er at flysikkerheten skal bedres, kapasiteten skal tredobles, flytrafikkens negative inn virkning på miljøet skal reduseres, og kostnaden per flygning skal reduseres. De omfattende endringsprosessene som er iverksatt i europeisk luftfart gjennom «Single European Sky», i kombinasjon med konkurranseutsetting av tårntjeneste, gjør at flysikringstjenesten i Norge vil møte store utfordringer i løpet av det neste tiåret, sier Anders Kirsebom, konstituert direktør flysikring i Avinor. For å oppnå lufttrafikktjenester som gir rett ytelse innenfor sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, må organisering og operative konsepter endres i kombinasjon med omfattende teknologiutvikling for understøttende systemer og infrastruktur. Vår evne til å fokusere på og utføre de rette aktivitetene, og evnen til å utføre oppgaver på en kostnadseffektiv måte, er avgjørende for fremtiden, presiserer Kirsebom. Fra nasjonalt til felleseuropeisk Organisering av luftrommet over Europa har vært fragmentert på grunn av nasjonale grenser. Nå skal et utstrakt samvirke mellom operativ struktur og teknologi på sikt gjøre luftrommet over Europa til én enhet. Inntil nå har prinsippet for organiseringen vært hver nasjon sitt luftrom. Med SES får vi ett luftrom uten grenser som ikke hindrer en effektiv trafikkflyt. I Mellom-Europa er det ekstremt mange overflyvninger, landinger og avganger. For å effektivisere, må landene samarbeide bedre. Dette vil gi større effekter for flyselskapene ved at de kan fly mer direkte, og dermed kortere strekninger. Resultatet blir mer kosteffektiv og miljøvennlig luftfart takket være mindre drivstofforbruk, forklarer Kirsebom. Posisjonerer norsk luftfart Staten ved Luftfartstilsynet har ansvaret for utarbeidelse av en nasjonal ytelsesplan for flysikringstjenesten. Avinor har bidratt i planarbeidet med sine forretningsplaner. I første referanseperiode frem til 2014 er det innført en rekke mål innen feltene kostnadseffektivitet, kapasitet, overvåkning, flysikkerhet og miljøresultater. Målene på kapasitet og kosteffektivitet er bindende. Avinor har igangsatt program «Operativt konsept og ATM-System» for å sikre at organisasjon, teknologi og prosedyrer er rett sammensatt for å levere lufttrafikktjenester som gir rett ytelse innenfor sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet med det formål å posisjonere Avinor og norsk luftfart i Europa. Nytt, felles system Effektiv koordinering og beslutningsprosesser for de nye SES-konseptene krever at kvalitetssikret informasjon deles mellom alle aktører. I dag blir informasjon behandlet i ulike systemer basert på ulike krav og er ikke tilstrekkelig integrert og tilgjengelig. Det vil derfor innføres et nytt felleseuropeisk informasjonsnettverk hvor sentralisert informasjon legges inn og hentes ut. Vi forventer at EU-kommisjonen vil konkretisere ytelsesmålene og øke ambisjonsnivået for flysikringstjenestens ytelser i neste referanseperiode ( ). Norge er ett av få land i Europa der flytrafikken øker. Undersøkelser viser at Avinor er blant de beste i Europa på punktlighet, selv om sommeren 2012 ikke var tilfredsstillende. Avinor driver de 46 lufthavnene og flysikringstjenesten i Norge. Det ligger et betydelig samfunnsansvar i å levere gode og sikre tjenester over hele landet. Vi driver luftart i en kant av verden der det er ekstreme vinterforhold og krevende innflyg ningsforhold. Å likevel ha den punktligheten vi har, er vi stolte av. Det skal vi fortsette med, lover Kirsebom. 14 TEMA

15 «Vår førsteprioritet er å sikre god og stabil drift hver eneste dag. Sammen med resten av Europa gjennomgår vi nå omfattende endringer.» Anders Kirsebom, konstituert direktør flysikring i Avinor «Single European sky» flysikkerheten skal bedres med en faktor på 10 kapasiteten skal økes med 300 % legge til rette for en reduksjon av flytrafikkens negative innvirkning på miljøet med 10 % kostnaden per flygning skal reduseres med minimum 50 % TEMA

16 En utgivelse fra Terramar Terramar AS Vollsveien 13C Postboks Lysaker Telefon I løpet av vinteren har Lise Westskogen, Kristian Kinn Solbjørg, Kjell-Ove Skare, og Magnus Hanæs, blitt en del av Terramar. Tre av dem er spennende nykommere, mens Lise Westskogen er tilbake for sin andre periode i Terramar. Tre nye og en hjemvendt prosjektleder Vender hjem Lise Westskogen (39) startet første gang i Terramar i Det siste året har hun jobbet som prosjektleder i Pearson, med læringsplattformen Fronter. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har prosjektledelse fra BI, og hadde sin tidlige yrkeskarriere i Telenor. Nå er hun klar for nye utfordringer i Terramar. Jeg er glad for å være tilbake i Terramar. Det sterke fagmiljøet innen prosjektledelse, alle de spennende oppdragene, og ikke minst Terramars fantastiske arbeidsmiljø, gjorde at jeg ønsket meg tilbake til selskapet, sier Westskogen. Rutinert leder I november 2012 sluttet generalmajor Kjell- Ove Skare (57) etter en 38 år lang karriere i Forsvaret. Han er utdannet ved blant annet Hærens Krigsskole og har en Master of Science in National Resource Strategy fra National Defence University i USA. Skare har hatt en rekke lederstillinger, deriblant tre år som sjef for Østerdal Garnison og fire år som assisterende stabssjef i NATOs Strategiske Transformasjonskommando. En rutinert leder har altså inntatt Terramar. Da jeg sluttet i Forsvaret hadde jeg flere jobbtilbud, men valgte Terramar siden jeg hadde hørt mye bra om selskapet og de hadde interessante oppgaver å tilby. Jeg håper å kunne bidra med min ledelsesbakgrunn, og erfaring med programledelse og komplekse omstillingsutfordringer, sier Skare. To 30-åringer 30 år gamle Kristian Kinn Solbjørg er sivilingeniør fra NTNU i bygg og miljøteknikk, og kommer fra NCC Construction, hvor han gjennom seks år opparbeidet seg en solid erfaring fra entreprenørbransjen. Han var blant annet prosjektingeniør og KS-leder for Telenor Arena og assisterende prosjektleder for utbyggingen av det nye sentralbygget ved Gardermoen Flyplass (OSL). Jeg ønsket å være en del av Terramar ettersom selskapet består av dyktige og engasjerte konsulenter, og leder noen av de mest spennende og synlige prosjektene i Norge. Med min erfaring fra entreprenørsiden håper jeg å bidra med kunnskap fra byggefasen, innsikt i kontrakt- og endringshåndtering, innkjøp og kontraheringsprosesser, samt HMS og kvalitetssikring, sier Kinn Solbjørg. En annen 30-årig sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU er Magnus Hanæs. Han har fordypning i eiendomsutvikling og forvaltning, og har jobbet en rekke år som byggeleder og assisterende prosjektleder, blant annet for byggingen av nytt akuttmottak ved Diakonhjemmet og for miljøsanering og opprydding i Y-blokka etter 22. juli. Helt siden jeg var ferdig på NTNU har jeg ønsket å jobbe med prosjektledelse på byggherresiden. Gjennom mine erfaringer har jeg fått en god forståelse for hvordan byggprosjekter fungerer under utførelsen, og jeg håper å bidra med denne innsikten, i tillegg til at jeg er en stor tilhenger av nøye planlegging og kvalitetssikring, sier Hanæs.

Nr. 02-2012. En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER. Fremtidens Aker. Snart 4G-nett i Telenor. Gods på skinner. Balansert målstyring i Avinor

Nr. 02-2012. En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER. Fremtidens Aker. Snart 4G-nett i Telenor. Gods på skinner. Balansert målstyring i Avinor Nr. 02-2012 En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER Fremtidens Aker Snart 4G-nett i Telenor Gods på skinner Nordisk prosjektsamarbeid i Forsvaret Balansert målstyring i Avinor >> 4 >> 8 >> 9 >> 12 >> 14 >>

Detaljer

Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10

Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10 Nr. 03-2012 En utgivelse fra Terramar Helse og teknologi Tung satsing for bedre helsetjenester side 3 Fremtidens prosjektledere side 6 Kunnskapens sirkler side 10 Med fokus på fremtidsrettet og helhetlig

Detaljer

Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14

Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14 Nr. 01-2011 En utgivelse fra Terramar Telekom Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3 Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12 Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14 >> 3 >> 6 >> 10

Detaljer

Prosjekt 2011: Å lykkes med prosjekter!

Prosjekt 2011: Å lykkes med prosjekter! Nr. 03-2011 En utgivelse fra Terramar Prosjekt 2011: Å lykkes med prosjekter! side 3 Papirmølle gir arkivutfordringer side 6 Økt satsing på IKT i Helse-Norge nødvendig side 12 Med egen post i statsbudsjettet

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske Nr. 02-2011 En utgivelse fra Terramar Eiendomsutvikling Samarbeid bidrar til læring og utvikling side 6 Silokai-utbygging under lupen side 10 IKEA med omfattende utbyggingsplaner side 12 Fra torg til sjøfront

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten internmagasin nummer 4 / 2014 På jobb i blåtimen Jan Julius Onseng og Kjell Rune Karlsen er to av Avinors menn som holder Vadsø lufthavn i gang. Og de stoppes ikke av mørket. / 20-24 AKTUELT/ 6-15 / Jobber

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Til: Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Oslo 12. september 2013 Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Fremtiden vil preges og påvirkes av teknologisk utvikling. Dette muliggjør

Detaljer

Resultater fra forskning og utvikling

Resultater fra forskning og utvikling Programperioden 2012 2014: Resultater fra forskning og utvikling Sikrere, raskere Biologisk mangfold Smart nettdrift Enorme investeringer avføder nye byggemetoder. Side 6 Mangeårig kartlegging av hvordan

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 internmagasin nummer 3 / 2014 Slik går det rundt Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 AKTUELT/ 6-15 / Oslo Lufthavn kan bli nordisk hub PORTRETT / 16-19

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet:

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: flygelederen Alt for 1 11 Norge 3 Én kontrollsentral 3 Færre og større innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: Norges interesser styrer satsingen

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13 AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2012 Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Geir Isaksen, konsernsjef NSB: Samling om de kollektive løsningene Side 13 Vi sløser om vi ikke bruker

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer