Nr HVS SPESIAL- KAPASITETER: SJØHEIMEVERNETS DYKKERE 8 HEIMEVERNSUNG DOMMEN I USA 16 DÆHLIE LÆRER BORT GAMLE KUNSTER 30 JOINT WINTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2-2004 6 HVS SPESIAL- KAPASITETER: SJØHEIMEVERNETS DYKKERE 8 HEIMEVERNSUNG DOMMEN I USA 16 DÆHLIE LÆRER BORT GAMLE KUNSTER 30 JOINT WINTER"

Transkript

1 Nr HVS SPESIAL- KAPASITETER: SJØHEIMEVERNETS DYKKERE 8 HEIMEVERNSUNG DOMMEN I USA 16 DÆHLIE LÆRER BORT GAMLE KUNSTER 30 JOINT WINTER mars 2004/HV-BLADET 1

2 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN SIST Langtidsproposisjonen levert Følger i stor grad Frisvolds anbefaling Nå er det opp til Stortinget Når du leser denne utgaven av HVbladet har Regjerningen fremmet Langtidsproposisjonen om Forsvaret til Stortinget som vil behandle denne i vårsesjonen. Stortinget vil ta sin beslutning før sommerferien. Dersom Stortinget slutter opp om de forslag som anbefales av regjeringen vil et viktig grunnlag være lagt for utvkling og modernisering av Forsvaret, og ikke minst Heimevernet for best mulig kunne håndtere de utfordringer Forsvaret står overfor i årene som kommer. De fremtidige økonomiske rammer som det er realistisk å regne med har i meget stor grad vært styrende for den Heimevernsstruktur som er anbefalt. Den struktur og de ressurser proposisjonen legger opp til for Heimevernet følger langt på vei de anbefalinger jeg har fremmet gjennom kvalitetsreformen for HV. Jeg er overbevist om at reformen er en forutsetning for å utvikle Heimevernet til en moderne, troverdig organisasjon som vil være fullt i stand til å løse de oppgaver vi er forutsatt å skulle håndtere i fremtiden. Ikke minst forebyggelse og bekjemping av terrorisme samt ivaretakelse av det nasjonale territorielle ansvar. En forsvarlig reduksjon av Heimvernets totale styrketall og kraftsamling om et mindre antall forsterkede HV-distikter vil frigjre ressurser slik at disse kan styres mot en fifferensiert og HV BLADET 57 ÅRG. NR 2 MARS 2004 Forsiden: Eide) effektiv trening av de ulike styrkeelementene og gi rom for tilførsel og modernisering av stridsviktig materiell. Dette er to grunnleggende forutsetnnger for kvalitetsreformen. Gjennom flere innspill til Heimevernsstaben og de inntrykk jeg sitter med etter en rekke besøk ute i HV-Norge, er jeg av den klare formening at kvalitetsreformen samler bred støtte i Heimevernet. For meg er det maktpåliggende at Stortinget gir sin tilsutning til helheten i kvalitetsreformen. Skulle vi ende opp med en fragmentert beslutning som følge av at hensynet til særinteresser har fått rede grunnen, er jeg bekymret for at vi ikke vil kunne realisere den sårt tiltrengte kvalitetsreformen. Jeg vil så sterkt jeg kan, anmode om at alle gode krefter slutter opp om og arbeider for at Stortinget vil beslutte et grunnlag som vil skape de nødvendige forutsetninger for at vi sammen kan utvikle HV til Et troverdig Heimevern som bidrar til trygghet i landet. Langtidsproposisjonen følger i hovedsak den militærfaglige utredning (MFU) forsvarssjefen, general Sigurd Frisvold, leverte til regjeringen i desember. På visse områder skiller den seg imidlertid fra Forsvarssjefens anbefaling. Blant annet har Heimevernet fått en reserve på mann i tillegg til den mann store styrken foreslått i MFU. Langtidsproposisjonen for Forsvaret ble offentliggjort fredag 12. mars, og forsvarssjefen er tilfreds med at proposisjonen i hovedsak følger de fagmilitære råd og at den prinsipielle innretningen som pekes ut er i tråd med forsvarssjefens anbefalinger. I militærfaglig utredning (MFU) foreslo Forsvarssjefen, i tråd med GIHVs anbefaling, at Heimevernets styrke skulle bestå av mann. Proposisjonen foreslår at styrken i tillegg til disse også skal ha en reserve på mann. Denne reserven skal ikke øves og den skal heller ikke ha våpen. Forsvarssjefens fagmilitære vurdering er at det er unødvendig med en reserve på mann for å opprettholde en operativ personellstyrke på mann. Han ser at Heimevernet får en utfordring i å hindre at reservestyrken skal kreve ressurser på bekostning av den operative HV-styrken, og dermed svekke den helt nødvendige Kvalitetsreformen i Heimevernet. Hovedmålsettingen med Kvalitetsreformen er å skape et relevant HV hvor heimevernsstyrkene gis vesentlig bedre utstyr, bedre trening og mer øving enn i dag. Dette skal oppnås i hovedsak ved å redusere styrkevolumet og antall distrikter. Etter Forsvarssjefens vurderinger, er det en forutseting at ressursene for å realisere Kvalitetsreformen i hovedsak skaffes til veie ved å redusere dagens totale styrkevolum og antall HV-distrikter. Sjøheimevernets kontrolldykkere bidrar til økt kapasitet og relevans mht kontroll med skipstrafikken (foto Per REDAKSJONEN Tlf: Fax: ADRESSE Sjømennenes Hus Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo e-post: REDAKTØR Stian S. Støvland JOURNALIST Rune Haarstad FØRTRYKK Kjetil Buvarp I REDAKSJONEN Vidar Aune Ingar Steinsvik Amund Trellevik Thomas Furuheim REDAKSJONSKOMITE Brigader Sigurd Hellstrøm Oberst Per Sverre Opedal Oberst Svein Antonsen Gen. sekr. Kolbjørn Schei OPPLAG HV BLADET utkommer åtte ganger i året. HV-personell får bladet fritt tilsendt. ANSVARLIG. Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til : ABONNEMENT Heimevernsbladets abonnementsregister for adresseforandringer, tlf: , e-post: 2 HV-BLADET/mars 2004

3 KOMMENTAR OBERSTLØYTNANT KNUT SKAANES, SKOLESJEF HVSKD Fokuset i Heimevernet i årene som kommer må være på de etterspurte kapasiteter. Vi må levere varene med presisjon og kvalitet. På lik linje med resten av Forsvaret må vi evne å posisjonere oss i forhold til den sikkerhetsmessige situasjon, og de utfordringer som den asymmetriske trussel til enhver tid måtte representere. Det betyr at behovet for å endre organisasjonen og dens kapasiteter må antas å være rimelig konstant i flere år fremover. Vi trenger kvalitetsreformen! Ved den betydelige omstrukturering som nå finner sted i Forsvarsgrenene, der hovedfokus rettes inn mot internasjonal konfliktløsning synes det helt åpenbart at Heimevernets relative betyding i territorialforsvaret vil øke. Heimevernsdistriktenes overtakelse av det operative territorielle ansvar i 2002 understreker og forsterker dette. Mitt kjennskap til HV gjennom hele 90 tallet og frem til i dag tilsier en organisasjon som raskt responderer på de omstillings og endringspålegg som blir pålagt av de operative sjefer. Omstillingspåleggene fra FOHK i 2001 er et godt eksempel på det. Det er derfor med beklagelse jeg registrerer at enkelte omtaler HV som konserverende, og som en organisasjon som er i ferd med å gå ut på dato. Jeg tar for gitt at alle ser behovet for en kvalitetsreform i HV, og at forutsetningen for å få til det i stor grad vil være betinget av at ressurser blir frigjort gjennom omorganisering og endringer i driften. Det gjør bla at jeg er sterkt uenig i de krefter som tar til orde for å videreføre et volumiøst HV og 18 HV-distrikter. Det blir som å legge magen på radiatoren og varme opp middagen fra dagen før. De økte kostnader som en slik struktur, og et slikt volum representerer er anslått til vel 1 mrd pr år, - og et slikt beløp ( nær en dobling av dagens budsjett ) tror jeg selv de mest optimistiske forstår at blir ren ønsketenking. Når det er sagt så har jeg full forståelse for de som åpent, ærlig og redelig sloss for avdelingene og arbeidsplassene sine, slik skal det selvsagt være i vårt demokrati. Det betyr at man bryr seg. For alle oss som er glad i Heimevernet tror jeg likevel at den beste medisin vi kan gi oss selv er at vi evner å transformere og posisjonere organisasjonen gjennom å rette blikket mot morgendagens, og IKKE gårdagens utfordringer. Det vil ikke være mulig å realisere kvalitetsreformen uten å frigi nødvendige midler gjennom å redusere i volum og antall enheter. En differensiering mellom og innefor de 3 anbefalte styrkekomponenter, innsatts, forsterknings og oppfølgingsstyrker vil være helt avgjørende for å frigjøre ressurser slik at målet med kvalitetsreformen nås. Graden av reduksjoner og differensiering vil være styrt av forholdet mellom det operative behov, volum og disponibel økonomi. J Transformasjon er moteord nr 1 for tiden i Forsvaret. I dette uttrykket ligger endring/tilpassing/forutseenhet, - det å skape et godt utgangspunkt for å lykkes. En definisjon av begrepet er at militær transformasjon innebærer at man ved å endre på den konseptuelle tilnærmingen og/eller nytter nye eller andre teknologier for å løse oppgavene - oppnår kvantesprang i effekt. For at HV skal fremstå som en troverdig organisasjon som lykkes med å levere de kapasiteter som etterspørs blir det derfor nødvendig raskt å frembringe relevante, tilgjengelige og tilpasningsdyktige kapasiteter. Vi forlater nå den statiske oppdragsbaserte organisasjon til fordel for et fleksibelt, mobilt og oppgavebasert HV som leverer sine varer der det trengs, når det trengs og med kvalitet blir sannsynligvis det siste året at HV tilføres overskuddsmateriell, og materiell som Forsvarsgrenene ikke lenger har behov for. Slikt materiell vil i fremtiden i stor grad ikke være godt nok. Fremtidens HV må, for å være relevant være oppsatt med tidsriktig materiell og utrustning. Det er slutt på tiden da HV sto med lua i handa, - de høyest prioriterte avdelinger må få tilgang til det beste materiell som er tilgjengelig. Det må være en klar målsetting at fremtidens HV - oppsetninger på materiellsiden ikke må ligge noe tilbake for sammenliknbare oppsetninger i forsvarsgrenene. Behovet for materiellinvesteringer vil derfor øke betydelig. Med det tempo som ligger innenfor den teknologiske utvikling må det derfor antas at et slikt økt investeringsbehov vil være rimelig konstant. I anbefalingen i MFU ligger det derfor en økning på fra i dag ca 80 og opp til ca 250 mill i HVs årlige investeringsbudsjett. I erkjennelsen av at også HV går i retning av TASK FORCING ( en styrkesammensetning tilpasset oppdragets art, omfang og varighet ) blir den operative betydning av avsnitt og områder, som forband betydelig mindre enn i dag. De etterspurte kapasiteter ligger primært i lag og tropp. Det betyr, etter min vurdering, at de tradisjonelle avsnittene i all hovedsak synes å ha utspilt sin rolle. Områdesjefenes primære oppgave vil være styrkeproduksjon og oppsetningsansvar, og med en opsjon på K2 bistand i eget territorium, eller som en del av task force. Områdesjefene i Forsterkningsstyrken må derfor fortsatt utdannes og trenes i oppdragsløsing med et sett relevante troppetyper. Her ser jeg ingen prinsipielle forskjeller mellom LHV, LUHV og SHV. Kommandoapparatet for større task force oppsetninger bør samles og spisses sentralt ved distriktene, og ( i en situasjon ) settes sammen under ledelse av best suited commander i et fleksibelt og mobilt konsept. Innsatstyrken bør ha sin egen faste ledelse, og som hovedregel gjennomføre treninger i forband Hva så med det desentraliserte HV, vernet om heimtrakten og 13 leveransene i en organisasjon som er anbefalt redusert med vel 35 %s personelloppsetning? Det er på mange måter det desentraliserte konsept som representerer selve fundamentet i HV, og organisasjonens pre som et nasjonalt sikkerhetsverktøy. Dette fundamentet ligger først og fremst forankret i områdene. Det er derfor viktig at den spredning vi i dag har over det ganske land med Heimevernsområder i de fleste kommuner i størst mulig grad blir videreført. Reduksjonen i strukturen bør derfor i all hovedsak skje ved at man avvikler avsnittsstabene og stab/støtteområdene som er bygd opp rundt disse. I tillegg bør det vurderes å redusere volumet i de største områdene samt redusere antall områder i byer og tettsteder ( med flere områdeoppsetninger ). En slik tilnærming vil i betydelig grad kunne redusere behovet for nedleggelser av områder i Bygde Norge, og således bevirke til at det desentraliserte konsept blir opprettholdt. Samtidig ivaretas det operative behov ved at områdene som enhet, eller ved avgivelse av lag og tropper kan nyttes fleksibelt i en task force oppsetning, også utenfor egne områdegrenser. I tillegg blir det viktig at vi ikke i for stor grad beveger oss i retning av regionalisering og sentralisering av utdanning og trening i HV. Det forkludrer det desentraliserte konsept, svekker kompetansen innenfor kommando og kontroll ( K 2 ) og mars 2004/HV-BLADET 3

4 Fortsettelse fra side 3. vil, slik jeg ser det, kunne være direkte ødeleggende for organisasjonen. Men for all del, la oss være åpen for mulighetene. La meg understerke at selv om jeg her har tilkjennegitt hvor reduksjonene kan/bør finne sted så vil personell ved disse enheter selvsagt representere verdifulle ressurser i fremtidens HV, - enten i den nye kommandostrukturen, eller ved andre HV - områder. Det går, etter min mening, en nedre grense for hvor få hoder HV kan telle før organisasjonen mister sin misjon i samfunnet. Av hensyn til å kunne videreføre det desentraliserte HV ligger en slik grense på ca personell, slik som anbefalt i MFU. Det vil alltid måtte være det operative behov som vil være styrende for det militære behov, men i sett opp mot HVs betydning i forhold til Samfunnssikkerhetsb egrepet så betinger dette forholdsmessig store personellressurser tilgjengelig over hele landet. Dette forsterkes ytterligere gjennom den nye innretning som ligger i totalforsvarsbegrepet. Frem til i dag har innretningen i konseptet vært slik at tilgjengelige sivile ressurser skulle stilles til disposisjon for den militære forsvarskamp. Med utgangspunkt i dagens trusselbilde, som tilsier økt relativ vekt på samfunnssikkerhet blir situasjonen på mange måter en annen, ja nesten snudd på hode. I erkjennelsen av dette må derfor Forsvaret i fremtiden være forberedt på kunne stille militære ressurser til disposisjon for å bidra til å løse oppgaver som i utgangspunktet er sivile, men som sivilsamfunnet ikke har ressurser til å løse. Her ligger det en stor politisk utfordring i forhold til å treffe beslutninger om hvor grenseoppgangen skal gå mellom militær og sivil innsats. HV har helt siden opprettelsen vært et meget sentralt samfunnssikkerhetsverktøy. Jeg kan ikke se noe som skulle tilsi at det blir mindre i årene som kommer, snarere tvert i mot. Hvilken rolle organisasjonen skal ha på dette område i fremtiden blir det Stortinget som må ta stilling til. En av HVs hedersmenn, Jens Christian Hauge har sakt at Heimevernet er skapt av entusiaster - og entusiastene vil sørge for å holde Heimevernet levende. Jeg håper og tror at det fortsatt finnes mange entusiaster i Heimevernet, - entusiaster med evne og vilje til å brette opp ermene og ta del i det viktige arbeidet med å innrette organisasjonen mot fremtidens utfordringer. Hvis ikke er jeg redd for at det kan gå troll i ord i utsagnet om at HV står i fare for å råtne på rot. Det blir vår felles oppgave å sørge for at det ikke skal få skje. Kvalitetsreformen har kun muligheter, ingen begrensninger. - Norge på kryss og tvers Bytte av rormann i veteranforeningen Sjøløven Veteranforeningen Sjøløven, som består av befal og menige i det nå nedlagte SHV- området 122, hadde lørdag den 21.februar årsmøte med etterfølgende 10 års jubileumsfest. TEKST VPL T. FURUHEIM OG TOR HØILI FOTO TOR HØILI Årsmøtet og festen ble holdt på Norske Løve, Vealøs og en bedre ramme rundt et jubileum er vanskelig. Fredrik Amundsen har ledet foreningen og de 76 medlemmene fra første dag og han har ikke ligget på latsiden. Alt har gått prikkfritt og foreningen er svært fornøyd med hans arbeid. Påtroppende leder Knut Knutsen sa blant annet ved overtakelsen av ledervervet at dette ble som å hoppe etter Wirkola. Selv om Amundsen nå går av som leder vil han nok holde øye med foreningen og se til at alt går riktig for seg. De 57 som benket seg til bords visste at maten ville være god. For hver gang veteranforeningen samles er det erter, kjøtt og flesk som står på menyen. Går av Fredrik Amundsen går av som leder for veteranforeningen Sjøløven, Knut Knutsen overtok vervet under årsmøtet 21.februar Det ble flere taler, både om det som er passert, og om det som fremtiden kanskje bringer. Kk Espen Brinck Johnsen ga oss blant annet et lite innblikk i hva som kan være fremtiden for veteranforeningen Sjøløven. Det ble også fra foreningens side utdelt noen gaver. Etter maten var det kaffe og dans i Riddersalen. Flere av gjestene overnattet på borgen og dro ikke hjem før en solid frokost søndag morgen. Har du tips om noe som har skjedd i HV-Norge? Kontakt oss! Stian Støvland Rune Haarstad HV-BLADET/mars 2004

5 Heimevernsbladet flyttar på seg Forsvarets Overkommando på Huseby i Oslo er for lengst eit avslutta kapittel. Snart er det berre hybelkaninane som okkuperer dei mørke og utflytta kontora. Stormpanservogn Kavaleriets CV90 vekte begeistring blant ungdomen. Heimevernsungdom besøkte kavaleribataljonen Heimevernsungdom frå HV-15 fekk besøka kavaleribataljonen på Setermoen leir I Troms på forrige distriktsamling I februar. TEKST Nesten 80 VPL AMUND TRELLEVIK stykker var talet og FOTO kom frå eit FRODE NIKOLAISEN geografisk stort område, heilt frå ytre Lofoten til Harstad og Narvik. Ungdommane fekk ei oppleving heilt utanom det vanlege då dei fekk besøka kavaleribataljonen på Setermoen leir I 6. divisjon. Der fekk dei ei kort innføring I ei stridsvogns oppbygging og verknad, samt noko prøvekøyring. Det vart òg tid til sosialt hygge og boblebadbading, men minna dei fleste satt att med var opplevingane frå stridsvognsdagen. Svært mange var nøgd med opplegget som 6. divisjon sine soldatar stod for. På helgesamlinga vart det òg til til meir standard Heimevernsøvingar, som AG-3- puss, kart og kompass og sanitetsdrill. Kaptein frå HV-15, Frode Nikolaisen oppsummerer helga slik: - Ei utruleg innhaldsrik helg, med mykje spanande på programmet. Me gler oss allereie til neste samling. Som ein av TEKST OG FOTO dei siste VPL AMUND TRELLEVIK brukarane har Heimevernsbladet nyleg flytta frå Huseby og ned til sentrumsnære lokalar i Oslo. Heilt sidan Heimevernsstaben si flytting frå same plass i byrjinga av oktober 2003, har kommunikasjonen mellom nemnte stab og bladet vore vanskeleg. Dette vonar redaktør i Heimevernsbladet, Stian Støvland, no skal betra seg. - Med ei så sentral plassering, i høve til både Akershus festning, Heimevernsstaben og sentrum elles, er eg sikker på at arbeidsforholdene vil bli betre, seier Stian Støvland. Han er glad flyttinga er over, ei flytting som har vært litt vanskeleg da bladet også skulle produseras samstundes. Likevel er høva betre for HV-bladet enn dei nokon gong har vore. - Me vonar fordelane av flyttinga vil gje eit blad som har betre innhald og mer relevant stoff, noko som vil treffa mange HV-soldatar sine interesser, seier Støvland. Forsvarets Overkommando sine lokaler på Huseby skal stå tomme 1. april i år. Og nei, det er ingen aprilspøk. For dei som er i tvil, Heimevernsbladet har framleis dei same telefonnummera. Dersom ein har lyst å stikka innom og slå av ein prat, er redaksjonen å treffa på Grev Wedels plass 6, Sjømennenes hus, åttande etasje. Badeliv Heimevernsungdommen fra HV-15 fekk tid til sosial hygge og boblebading under besøket hos kavaleribataljonen. Nye lokaler Sentralt plassert ved Akershus festning. mars 2004/HV-BLADET 5

6 Heimevernets spesialkapasiteter: Kontrolldykkelag I startfasen: Me er heilt i startfasen, men er i gong med det som går på val av mannskapsmateriell allereie no. Innan 2005 reknar me å ha folk under vatn, fortel kommandørkapteinen. Sjøheimevernets dykkere Snart er det duka for dykkarlag i Heimevernet. Kommandørkaptein Johan Lefstad i Heimevernsstaben kan avsløra at det kommuniserast tett med Marinen for å få til eit samarbeid på tvers av forsvarseiningane. TEKST VPL AMUND TRELLEVIK FOTO PER EIDE 6 HV-BLADET/mars 2004 Det er eit operativt behov for kontroll dykkarar i det framtidige Sjøheimevern. Marinen nyttar mykje ressursar på å utdanna sine dykkarar, men når desse dimmiterer frå enda førstegangsteneste, har dei ikkje noko militært tilbod å slutta seg til, seier kommandørkaptein Johan Lefstad. Dette vil han gjera noko med, og i GIHV sin visjon om eit meir spissa Heimevern ser Lefstad for seg kontrolldykkarane som ein sjølvskriven eining. Pilotprosjekt i Bergen Me er heilt i startfasen, men er i gong med det som går på val av mannskapsmateriell allereie no. Innan 2005 reknar me å ha folk under vatn, fortel kommandørkapteinen. I første omgang er det planar om å etablere kontrolldykkarar i Bergen, som eit pilotprosjekt. Her er me avhengig av støtte frå Marinen, for gjennomføring av nødvendig oppdateringskurs. Seinare vil det bli vurdert å etablera dykkarar lokalt/ regionalt på andre steder. - Kva oppgåver får kontrolldykkarane? - Kontrolldykkarar vil være eit av fleire element som inngår i den framtidige Sjøheimevernsstrukturen. Dykkarane bidrar til auka kapasitet og relevans i forhold til overvakning og handtering av utfordringar langs kysten. Spesielt blir evna til kontroll med skipstrafikken styrka, samt moglegheitene til kontroll med hamne og kai-anlegg. Det kan også vera nødvendig kontroll ved Force Protection, forklarer Johan Lefstad. Skrog Dykkaren undersøker skroget til eit skip

7 Fakta kontrolldykkarane: Skal ta utgangspunkt i allereie utdanna dykkarar frå marinen. Mange av desse nyttar aldri sin kompetanse etter enda førstegangsteneste. Dette er ein måte å utnytta ressursane i Forsvaret betre. Berre dei mest motiverte av dei mest motiverte soldatane er ønska. God helse er ein føresetnad. I første omgang er dette eit pioneerprosjekt, lokalisert i Bergen. Seinare er det planar om lokal og regional plassering. Kostbar kapasitet Marinen legg ned så mykje pengar i å utdanna militære dykkarar, og det er dumt at desse berre forsvinn etter avslutta førstegangsteneste. Bruka ressursane betre Kva slags soldatar er de på jakt etter? Først og fremst vil me ha tak i dykkarar som tidlegare har tenestegjort som dykkarar i marinen. Der utdannar ein mange soldatar som berre ein kort periode får praktisert dykking i militær regi. Derfor vil me trekka dei inn i Heimevernet, ved å tilby kontraktar etter frivillighet og årlige treningar. Eg vil presisera at me tar utgangspunkt i allereie utdanna militært personell, men kan ikkje sjå vekk ifrå at ved eit seinare høve kan rekruttera sivilt personell. Det har vore oppe drøfting om dykkarlag i Heimevernet før. Det har imidlertidig latt venta på seg. Tanken med dette dykkarsamarbeidet er å bruka forsvarets ressursar betre. Marinen legg ned så mykje pengar i å utdanna militære dykkarar, og det er dumt at desse berre forsvinn etter avslutta førstegangsteneste. Det er Utstyr er kjøpt inn, no jobbar ein med personell. Heimevernsstaben reknar med at dei første dykkarane er under vatn I løpet av Bidrar til auka kapasitet framleis eit operativt behov for de, for løysing av Sjøheimevernets oppgåver, seier kommandørkapteinen. Han gler seg til å få ein kapasitet innan dykking, også i Heimevernet. Under vatn Spesielt blir evna til kontroll med skipstrafikken styrka, samt moglegheitene til kontroll med hamne og kai-anlegg, seier kommandørkaptein Johan Lefstad i Heimevernsstaben. mars 2004/HV-BLADET 7

8 Firepower Linda Helene Kringlen, HV-02, fersk artillerist. HVU/USNG Utveksling 2004 Heimevernsungdommen tok USA med storm Stridsvogner, skiskyting, pannekaker til frokost, og Amerikas største kjøpesenter. Og 81 HVungdommer midt i. Den 31. årlige utvekslingen var en suksess! TEKST VPL INGAR STEINSVIK FOTO INGAR STEINSVIK NILS BERNT RINDE To uker går fort når man har det moro. Og moro var det, da Minnesota National Guard gjorde alt for at norske ungdommer og befal skulle få et flott opphold i USA. Opplevelsene sto i kø, det var ikke et kjedelig øyeblikk for den heldige gjengen, som på beste måte representerte Norge på den andre siden av Atlanteren. Go West Onsdag kveld, 18.februar, var alle de 81 HV-ungdommene og staben på plass på Værnes. Hvert distrikt var representert. Etter et par dager med forberedelser og team building var kontingenten klar 8 HV-BLADET/mars 2004

9 for den 31. årlige utvekslingen, og kursen gikk vestover. Halvparten av kontingenten fløy direkte til Minneapolis i et jetdrevet KC-135, amerikansk militærfly. Flyturen var på ca. ni timer, etterfulgt av to timer med buss opp til Camp Ripley. For den andre halvparten var turen litt mer komplisert. De fløy med et propelldrevet Herculesfly (C-130), som allerede på turen over til Norge hadde hatt problemer. Kraftig vind førte til økt drivstoffbruk, så første stopp ble Island, for å tanke bensin. På flybasen i Keflarvik fikk ungdommene oppleve Islandsk kultur, i form av plastikkvikinghjelmer på suvenirbutikken, og etter et par timer var flyet tilbake i lufta. Noen håpet på mellomlanding i Mexico, men nå gikk kursen mot Goose Bay, Canada. 39 effektive kuldegrader gjorde at de fleste holdt seg inne på brakka i Goose Bay. Imidlertid var det noen få som bestemte seg for å ta et snøbad før de la seg for kvelden, sannsynligvis forvirret pga. jetlageffekten. Lørdag morgen var gjengen i Goose Bay igjen klar for avreise. Det hele så ut til å skjære seg da Hercules-flyet nok en gang fikk problemer. Så mens teknikere skrudde og fikset på flyet, ble gruppa kjørt til basens lokale kafeteria, hvor vi fikk smakt ekte amerikanske donuts (smultringer). To måltider senere var flyet reparert, og turen gikk endelig til Minneapolis, og opp til Camp Ripley. Feltliv i USA Camp Ripley er en stor militærbase, på størrelse med Vestfold fylke. Basen ligger 20 km nord for Minneapolis, i delstaten Minnesota, ved grensa til Canada. Her holder Minnesota National Guard til. Minnesota er stort og flatt, med mye jordbruk, og det kan virke som om alle eier minst to pickup-biler. Delstaten er en av de i USA med flest etterkommere etter utvandrede nordmenn, og har sterke norske tradisjoner. Lørdag kveld var kontingenten samlet igjen, og søndag morgen var første oppstilling hvor alle var til stede. Hver morgen i Camp Ripley begynte med oppstilling, flaggheising og prestens ord for dagen, noe som var et populært innslag. Dagene var fylt til randen med aktiviteter. Kontingenten var delt opp i tre tropper, Red, White og Blue Platoon, som hver bestod av tre lag. Hver tropp ble instruert og veiledet av to amerikanske sersjanter, som etter hvert ble gode kompiser med ungdommene. Først på planen sto utlevering av amerikansk utstyr. Uniformene var ikke av nyeste dato, og feltstøvlene fikk fort kallenavnet Mikke Mus-sko. Men uniformene fungerte, og ungdommene fikk straks annet å tenke på da de fikk utlevert amerikanernes standardrifle, nemlig M-16. Sammenlignet med AG-3 (7,62mm) virker M-16 (5,56mm) som et puslete våpen, amerikanerne betegner nesten AG-3 som artilleri. Men da ungdommene kommenterte størrelsen på våpenet til amerikanerne, fikk de svar som fortjent: Don`t worry, it`ll kill you. I norsk skala var mandagens Firepowerdemonstrasjon en meget kostbar affære. En stk. M198 (155mm artilleri), M109A2 (155mm artilleri beltevogn), Bradley (beltevogn med 20mm maskinkanon) og stridsvogn Abrahams M1A1 (120mm kanon) dundret løs på bilvrak og gamle stridsvogner noen kilometer ut fra standplass. Et titals ungdommer fikk faktisk dra i avtrekkeren, en av dem var Linda Helene Kringlen fra HV-02. Sånt er jo kult på TV, men the real deal er helt ekstremt bra, uttalte Kringlen, sekunder etter at skuddet falt. Flere helikopter ble også brukt under demonstrasjonen. Kompanistaben og 11 heldige ungdommer fikk sitte på. Et Bell-helikopter og en Black Hawk dro til med negative og positive G- krefter i en forrykende hastighet. Så var det på tide å dra ut for å teste det amerikanske utstyret. I Downhill skiing fikk vi prøvd amerikanernes ski. Med en høydeforskjell på rundt 30 meter var ikke utforbakken avskrekkende bratt. Men det var akkurat nok til at noen fikk øvd telemark-stilen, mens andre øvde fallteknikk. På skytebanen viste både ungdom og befal at nordmenn med gevær ikke er til å spøke med. Amerikanerne var imponert over nivået. Hele sju nordmenn skjøt seg til det amerikanske skarpskyttermerket, etter bare ni innskytningsskudd. Best ble Tom Arvid Sommernes (HV-17), som plukket ned alle 20 blinker. Kulene haglet også da vi skjøt med 9mm Baretta pistol og M60 maskingevær, selvfølgelig under dyktig veiledning fra amerikanerne. Onsdag skulle skigåing og skyting kombineres. Etter to runder i løypa, og to turer innom standplass gikk nordtrønderen Markus Ågaard av med seieren i skiskytinga, beste kvinne ble Gøril Angell fra HV-18. Troppssjef Blue Platoon, løytnant Lars Eirik Isaksen (HV-17) mente etter feltøvelsene at norsk utstyr ikke står noe tilbake for det amerikanske. Under norske forhold hadde nok det amerikanske utstyret tapt, men det var moro å prøve det. Spesielt var skytinga morsomt for ungdommene, kommenterte Isaksen. The American Way Felttjenesten var slutt, og utstyret levert inn, da ungdommene satte seg på bussen til Minneapolis, torsdag formiddag. Etter et lite besøk i Minnesota State Capitol, var det på tide å slanke lommeboka. På Mall of America, USAs største kjøpesenter, med nesten 600 butikker og restauranter. Selv erfarne shoppere ble lamslått av størrelsen, kart og kompass var nødvendig for å finne utgangen. Sånt sliter på kreftene, noen måtte ta flere turer innom Hooters (restaurantkjede) for å lade opp batteriene. På kvelden gikk bussen tilbake til leiren, med utslitte og fattige shoppere om bord. M16 Arvid Kvetangen (t.v.) og Andre Tøgersen, begge HV-13, instrueres av sersjant Darcie Kotzenmacher i sammensetting av M16. Høydepunktet for mange var Buddy Weekend, en hel helg hjemme hos en amerikansk familie. Eirik Stendahl fra Lillehammer var sammen med hele tre andre ungdommer, hjemme hos familien Trelstad. Formålet for ungdommene var å oppleve amerikansk familieliv og kultur på nært hold. - De ønsket oss virkelig velkommen, akkurat som om de hadde kjent oss lenge. Vi bodde og spiste veldig bra, fortalte mars 2004/HV-BLADET 9

10 Stendahl etter Buddy Weekend. Med fire HV-ungdommer, tre egne barn og en major (mannen) hadde mor Trelstad, Mary, hatt nok å passe på i helga. Dette er første gang vi er vertsfamilie, og vi kommer definitivt til å gjøre det til neste år også, sa Mary fornøyd. Farwell-banquet ble en trivelig og hjertevarmende seanse, søndag kveld. Flere generaler var til stede, blant annet forsvarsattache generalmajor Jan Blom fra ambassaden i hovedstaden. Gaver, lykkeønskninger og takk ble delt ut i fleng. Amerikanske og norske offiserer skrøt av hverandre, av ungdommene og av hele utvekslingen. Middagen markerte slutten på oppholdet i Camp Ripley. Grytidlig neste morgen gikk bussene nok en gang til Minneapolis, deretter flytur til Washington D.C. - Jeg ser frem til utvekslingen hvert år, gruppa dette året var den mest motiverte jeg noensinne har instruert, fortalte sersjant og instruktør Brent Henry, for ungdommene bedre kjent som Jester. Home, sweet home Memorial Park, Washington D.C., hedrer amerikanske soldater som har falt i strid. Her finner du blant annet den berømte Vietnam-veggen, med navnene til alle amerikanere som døde i Vietnam. Mye interessant å se på, men så kom vi, 100 norske soldater i uniform. Da var det vi som fikk all oppmerksomheten. Vi blåste opp brystkassa, var norske og stolte, mens amerikanere og asiater med kamera knipset i vei. Spesielt høytidelig ble det da kontingenten la ned krans på Den Ukjente Soldats Grav, på den store militære kirkegården i hovedstaden. Ambassadør Knut Vollebekk var også Jeg ser frem til utvekslingen hvert år, gruppa dette året var den mest motiverte jeg noensinne har instruert tilstede og hilste på ungdommene. Omvisning i Pentagon og hamburger på Hard Rock Cafe fikk vi også opplevd. Washington var spennende, men nå begynte gjengen å bli sliten. Selv om oppholdet hadde vært ubeskrivelig bra, lengtet vi hjem. Storm over Island gav et døgn utsettelse på flyreisen, men fredag 5.mars landet det siste flyet på Værnes. Alle var trygt tilbake på norsk jord. Vellykket utveksling - Dette var en meget vellykket utveksling, som knytter seg inn i rekken av fine utvekslinger de senere år, fortalte stabssjef HVST, brigader Sigurd Hellstrøm etter utvekslingen. I følge ambassadør Vollebekk er programmet et viktig element vedlikehold av bilaterale forbindelser mellom Norge og USA. Betydelig vekt blir tillagt utvekslingen, ikke minst fra amerikanernes side. Et tydelig tegn på dette er alle resursene som amerikanerne hvert år bruker på ungdommene, blant annet på alle flyturene. Også fra norsk side brukes det mye resurser. Det er imidlertid aldri blitt diskutert å bruke disse midlene på andre måter. Programmet har så langt vært en suksess, ingen lignende samarbeid har vart så lenge som 31 år. - Kontingenten var fremragende representanter for Norge i USA, og flotte representanter for norsk ungdom, sier Hellstrøm. Artikkelforfatteren er helt enig, og takker herved for en fin tur! Blue Platoon med instruktørene Jester og Maverick i forgrunn. 10 HV-BLADET/mars 2004

11 Red Platoon vant North Star Stakes, konkurransen mellom troppene. White Platoon på en av stridsvognene som ble brukt til simulator. mars 2004/HV-BLADET 11

12 Amerikanerne inntok Værnes For 31 gang har Heimevernet hatt gleden av å ha representanter fra US National home guard i Minnesota på besøk. Til glede for både nordmenn og amerikanere. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE It`s like watching the National Geographic, utbryter en overveldet Mike Melby og ser seg rundt på de stolte fjellene. Den 20 år gamle soldaten besøker Værnes med 105 av sine landsmenn for å bli kjent med Norge og dets kultur, militært og sivilt. I løpet av de 14 dagene utvekslingen har pågått har de opplevd mer enn de hadde forventet. Isbading, skyting, langrenn, overlevelsesuke og buddyweekend har stått på plakaten til den amerikanske delegasjonen. Fornøyd Officer in charge Sjef for amerikanerne, oberstløytnant Terese Kintop har vært med på dette før, men sier hun aldri kan gå lei av Norge. - It`s wonderful here. I love it, forklarer den smilende damen. De siste tre ukene har hun ledet gruppen sin i både humørfylte og mer alvorlige oppdrag. oberstløytnanten skryter av Heimevernet og måten de har behandlet hennes soldater på. - Nordmennene har tatt kjempegodt vare på oss. Jeg håper denne utvekslingstradisjonen fortsetter i mange mange år, sier oberstløytnanten og peker på viktigheten i å pleie vennskapsbåndet landene imellom. Roser Heimevernet - Jeg elsker disse to pinnene, utbryter menig Mike Melby med en sarkastisk tone og sikter til Nato-plankene han har på føttene. Gutten fra Minnesota har aldri gått på ski, men tar det hele med et smil og en knusende ro. Når jeg stiller han spørsmål rundt det å være her i Norge smiler han lurt og sier. - Dette har vært en super tur. Jeg må ærlig talt si det at jeg elsker landet deres, og folket her er kjempegreie. - Det Norske Heimevernet har tatt kjempegodt vare på oss mens vi har vært her. De virker svært profesjonelle og har flinke instruktører som kan sakene sine, sier amerikaneren før han oppgitt snur seg rundt og gir skibindingene ett nytt forsøk. Variert program Amerikanerne, som for øvrig alle er Fornøyd Mike Melby poserer gladelig før han tar skiene fatt. oppkledd i Heimevernets utstyr, har utnyttet tiden de har hatt i landet vårt maksimalt. Den første helgen deltok de i noe som på engelsk blir kalt buddyweekend. Dette foregikk ved at soldatene bodde en helg hos en norsk familie, enten bekjente eller vennskapsfamilier. Dette for å komme nærmere innpå og observere hvordan folk har det her i Norge. - En viktig del av oppholdet, understreker oberstløytnant Terese Kintop. Overlevelsesuke Amerikanerne rakk også å få med seg et kjølig møte med Kong Vinter. I fire døgn levde de på tyttebær, barnålssuppe og annet naturen har å tilby, i telt ved Haltdalen. Tre netter lå de på basecamp og en natt i høyfjellet, hvor minusgradene telte mange. Her lærte de å tilbrede mat og bygge snøhuler. - De er vant til den kalde værtypen, det er fjellene som er uvant for dem, forklarer Mikael Rud, som er innleid av HV-staben for å lage film om begivenheten. - Det jeg driver med nå er en kjempejobb, folka fra statene er supre, fastslår Rud som har deltatt på utvekslingen før. Stolt sjef Sjef ved HVUV, oberstløytnant Thorbjørn Mæhlumsveen er svært godt fornøyd med utvekslingen. - Det har fungert kjempegodt. Det å gi de amerikanske soldatene trening i vintertjeneste er kjempeviktig. Dessuten er det kjempegod reklame for både Norge og Heimevernet. Jeg håper disse dagene har gitt amerikanerne en vitamininnsprøytning og motivasjon for videre tjeneste i hjemlandet. Hatt det bra i Norge Kaptein Hammerhaug har vært kursleder og ansvarlig for planleggingen foran utvekslingen. Han konstaterer at det har gått etter planen og angrer ikke i det hele tatt på at han tok på seg ansvaret. - Det virker som om amerikanerne har kost seg her. Særlig vintertreningen i Haltdalen ble vellykket, mye takket være Haltdalen treningssenter, sier kapteinen - Enkelte ting kunne vi nok gjort annerledes, men det får vi heller forbedre neste gang. Alt i alt er jeg fornøyd, forklarer Hammerhaug som vil rette en takk til sine instruktører som har jobbet kjempegodt og stått på i alle døgnets timer. - Kjæmpegrei gjæng from the bottom, avslutter kursleder Hammerhaug med bred trøndersk aksent. Så til de som lurer på om soldatene fra statene har gjort inntrykk, kan se om de finner ordet bottom i den norske ordboka. Godt mottatt Oberstløytnant Terese Kintop skryter av sine norske kolleger 12 HV-BLADET/mars 2004

13 Omorganisering gir nye muligheter Distriktsstaben ved HV-11 var samlet for å bli kurset i ledelse, endring, ansvar og driv (LEAD) på Bjorli. - Et vellykket og lærerikt tiltak, konstaterer NK/ Stabssjef, major Egil Grindvik. TEKST OG FOTO VPL VIDAR AUNE Forsvarets ressurs organisasjon skal gjennomføre kurset LEAD (Ledelse, endring, ansvar og driv) til alle militært ansatte til og med nivå tre. - Jeg tror dette kurset er nyttig for oss. Det kan dra oss et lite skritt videre, mener distriktssjef, oberstløytnant Harald Valved. Finne det positive Kurslederne, førstekonsulent Britt Voll og Major Oddleiv Gulstad sier de vil få de ansatte til å se det positive i ting i stedet for å ha et problemfokus. - I og med den store omorganiseringen som foregår i forsvaret er det viktig å se på det positive og prøve å finne nye muligheter, sier Gulstad og legger til at det er viktig å finne gode samarbeidsmåter HV-11 er ikke den første avdelingen innen Heimevernet som gjennomfører kurset. Dette har gjort at kursleder Britt Voll har bemerket seg at HV virker overbevisende interessert i opplegget - Heimevernet har vært spesielt flinke til å ta med alle ansatte i de enkelte distrikt, understreker Voll som setter pris på de flotte tilbakemeldingene de har fått. Positiv distriktssjef - Det er viktig å få en linje gjennom hele organisasjonen, slik at vi tenker likt. Dette vil gjøre at vi blir mer fortrolig med hverandre og akseptere at vi er forskjellige. Det å være løsningsfokusert og ikke problemfokusert er et svært viktig punkt. Jeg håper at vi med dette kurset kan bli flinkere til å bruke ressursene våre på en måte hvor vi har fokus på utvikle Heimevernet i positiv retning, forklarer oberstløytnant Harald Valved Følger ledestjernen - Hv-11 har en ledestjerne: Distriktsstaben skal sette opp, utdanne og lede HV-11 i fred, krise og krig. Dette kurset kan hjelpe oss å ha større fokus på denne ledestjernen, og fjerne forholdene som kan skygge over den, understreker Valved. - Jeg har lært mye disse dagene. Kurslederne er svært flinke og har vært en katalysator som får prosessene til å gå, avslutter han. Fremtidens forsvar = Bra arbeidsplass - Kursdeltagerne har behov for dette kurset for å ha fokus på det positive og ikke grave seg ned i en grop, forklarer major Gulstad som tror dette vil bidra til at det nye forsvaret blir en bra plass å jobbe på. - Vi har tro på at det som venter oss blir bedre. Vi håper at vi hjelper de ansatte å åpne øynene rundt det positive og gi en mer spennende arbeidsplass, legger han til. Varierte oppgaver Deltagerne har gjennomført en rekke oppgaver gruppevis. Det hele kan virke såre enkelt, men det er det som er så genialt med opplegget. Det hele går ut på at gruppen skal gå sammen og samarbeide og tenke løsningsfokusert sammen, før de legger fram resultatet foran resten av gjengen i plenum. En av oppgavene var for eksempel å diskutere Hva er et godt arbeidsmiljø?. Her skulle deltagerne fra HV-11 gi svar på oppgaven gjennom å male et godt arbeidsmiljø, noe som gjorde at latteren runget, samtidig som de på en måte kom nærmere hverandre. - Utrolig bra å se progresjonen de har vist, sier kurslederne. VI MÅ BEGYNNE Å SNAKKE MED HVERANDRE OG IKKE OM HVERANDRE runget det fra en kursdeltager under evalueringen av kurset. Så er det bare å vente å se om HV-11 har vist progresjon om 3 uker, når gruppen på nytt samles. Ivrige Kursdeltakere NK Stabssjef, Major Egil Grindvik deltar i debatten mars 2004/HV-BLADET 13

14 Fortjenestemedalje GIHV Bernt Iver Ferdinand Brovold overrekker fortjenestemedaljen til Magnar Skaret. Fortjenestemedalje til Magnar Skaret Heimevernets fortjenestemedalje kan tildeles militære og sivile personer som har gjort en særlig stor og uselvisk innsats for Heimevernets sak. Dette er en meget høy rangert dekorasjon som i år tilfaller Magnar Skaret, uttalte GIHV under utdelingen. TEKST VPL THOMAS FURUHEIM FOTO SVEIN ERLING SMOLAN Magnar Skaret startet sin tjeneste i Heimevernet 1964 og kom fra samme tid også med i HV-ungdomsmiljøet i Trondheim. Han var sjef for ungdomsavdelingen HV 12 fra 1969 til Fra 1971 til 1985 tjenestegjorde han i flere stillinger, fra NK område til fungerende avsnittssjef. Fra 1985 til 2003 var han tilsatt som major og avsnittssjef. Ved denne tildelingen er det lagt vekt på at Magnar har gjort mye ekstra for å eksponere Heimevernet utad i sam- funnet og i forskjellige organisasjoner/ institusjoner, sa GIHV Bernt Iver Ferdinand Brovold. I ungdomsavdelingen HV 12 og andre steder har Magnar vært en inspirasjonskilde for de han har vært i kontakt med og vært en direkte årsak til at mange har tatt befalsutdanning eller har blitt rekruttert til Heimevernet. Det er vektlagt at Magnar Skaret har brakt vesentlige ting inn i Heimevernet og vist særlig stor å uselvisk innsats for Heimevernssaken. Som avsnittssjef har Magnar vist evne til å tenke nytt, være kreativ og vist endringsvilje til det beste for Forsvarssaken, sa Brovold. Magnar har gjennom sitt arbeide i 39 år i Heimevernet vært en betydelig bidragsyter til Heimevernssaken spesielt. Det som har særpreget Magnar er at han har opprettholdt sitt gledene engasjement for Heimevernet og Forsvaret i alle disse årene og fortsatt er svært engasjert i Forsvarssaken, fortsetter han. Mange av de tilstedeværende under utdelingen hadde tilbrakt mye av sin tid under Magnar Skarets ledelse. Han har inspirert mange til å ta befalsutdannelse og yrkeskarrierer innenfor Forsvaret og Heimevernet. Du har et særdeles godt omdømme blant befal og mannskaper og har vært et eksempel for dine omgivelser og en inspirasjonsilde for de omkring deg. Tusen takk og tillykke med medalje og diplom, avsluttet Generalinspektøren for Heimevernet. Som avsnittssjef har Magnar vist evne til å tenke nytt, være kreativ og vist endringsvilje til det beste for Forsvarssaken 14 HV-BLADET/mars 2004

15 Historisk Landgangen i Normandie er betraktet som en av de største hendelsene under andre verdenskrig. 60-års markering av D-dagen i Caen Den historiske markeringen vil du kunne få med deg på cruise til Irland, Frankrike og Belgia 6. juni 1944 innledet de allierte styrkene historiens største landgangsoperasjon menn deltok i angrepet på den tyske hær ved kysten av Nordmandie i Frankrike. Blant dem var flere norske krigsskip og 50 norske handelsskip. I anledning 60-årsdagen for dette historiske angrepet arrangeres det en jubileumstur med cruiseskipet Braemar. Reisen strekker seg over en uke fra 1. til 8. juni sommeren Ved kysten av Frankrike seiler vi langs strendene i Normandie hvor invasjonen fant sted, før skipet ankommer Caen. Der vil selve D-dagen bli minnet med et stort arrangement. Dronning Elizabeth vil lede høytideligheten. Turen starter med fly til London og buss til Dover, hvor cruiseskipet Braemar venter. Vi seiler først til Cobh i Irland og besøker deretter St. Peter på Guernsey. Fra Caen går turen til Zeebrügge i Belgia, før retur til Dover. Underveis kan du nyte cruiselivets gleder om bord på Braemar, og bli kjent med koselige kystbyer. Både i Irland, Belgia og på Guernsey er det utflukter. Det er også mulig å være noen dager ekstra i London etter cruiset, som avsluttes med fly hjem til Oslo. Cruise med flyreise inkludert Turen tilbys fra kr ,- per person. I prisen inngår flyreise t/r Oslo London med alle skatter og avgifter, og transfer til og fra skipet. Prisen inkluderer også alle måltider og underholdning om bord samt cocktailparty. Det er allerede påmeldt 30 personer fra Norge på denne turen, men vi har plass til mange flere. Du kan bestille reisen ved å kontakte Fred. Olsen Travel AS på tlf Se for mer informasjon. mars 2004/HV-BLADET 15

16 Kappløp Bjørn Dæhlie måtte legge inn et ekstra gir for å slå Gert Viiol. Dæhlie lærer bort gamle kunster Heimevernssoldat Bjørn Dæhlie holdt kurs i skigåing da Heimevernsskolen på Dombås arrangerte vinterkurs for utenlandske offiserer. De var kjempeflinke. De hadde jo aldri hatt ski på beina før, uttaler den åttedobbelte OL-mesteren. TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM 16 HV-BLADET/mars 2004 Heimeverns skolen på Dombås har siden 1999 arrangert vinterkurs for offiserer fra Latvia, Estland, Litauen, Romania, Kroatia, Slovenia og Bulgaria. Målsetningen for kurset er at offiserene skal tilegne seg grunnleggende skiferdigheter for å gjøre de i bedre stand til å løse oppdrag på lagsog patruljenivå og bli trygg på vinteren. Totalt deltok denne gang 28 offiserer og menig Bjørn Dæhlie holdt et lynkurs i skigåing. - Det er moro å kunne bidra med skiferdighetene mine. Det er ikke så lett å lære bort så mye på så kort tid, men de får jo noen tips, sier Bjørn Dæhlie. Natoplank Offiserene fra de baltiske og øst-europeiske landene hadde fått utdelt natoplank av Heimevernsskolen. Dæhlie måtte innrømme at de ikke var så veldig gode å gå på, men greie til sitt bruk. Det er ikke akkurat noen fristilsski, men fungerer bra til klassisk stil. Man trenger jo heller ikke annet i Forsvaret, så treskiene er nok praktiske, sier skikongen. Det ble arrangert en liten intern konkurranse mellom Dæhlie og estlenderen Gert Viiol. Målfoto måtte til for å kåre vinneren og Dæhlie var svært imponert over Viiol`s skiferdigheter. Han var ganske rask. Jeg måtte bruke litt krefter for å slå han. Jeg ville trodd han hadde prøvd ski før, sier han. Tjenestegjorde i Garden Det er lenge siden Bjørn Dæhlie tok førstegangstjenesten. I 1987 var han gardist og har senere blitt videreført til Heimevernet. Han begynte aktivt med langrenn i tidlig alder og hans første landslagssamling var faktisk på Dombås. Senere har han årlig gått kilometer på ski i året og tatt åtte gullmedaljer i de olympiske leker. Ankom i Helikopter Dæhlie møtte opp på Gardermoen militære flyplass og ble sammen med et titalls pressefolk flydd opp til Dombås i helikopter. Dette var noe Heimevernets presse- og informasjonstjeneste hadde ordnet og Dæhlie måtte innrømme at det fristet til gjentakelse. Han var ganske rask. Jeg måtte bruke litt krefter for å slå han Instruksjon Bjørn Dæhlie viser hvordan man skal gå på ski.

17 mars 2004/HV-BLADET 17

18 Uvant Nederlenderne syntes det var uvant å bruke norsk utstyr som truger og skistaver. Nederlendere på Heistadmoen HV-03 på Heistadmoen tok i uke fem imot 50 Nederlendere fra den 11. Air Maneouvre Brigade. Nederlenderne lånte utstyr og terreng av Heimevernet for å gjennomføre øvelse Snow Falcon TEKST OG FOTO VPL THOMAS FURUHEIM 18 HV-BLADET/mars 2004 Temark Heimeverns distrikt stilte i uke fem og seks hele skytefeltet sitt ved Hengsvatn i Kongsberg til disposisjon for den Nederlandske luftmobile avdelingen Vi har et godt samarbeid med nederlenderne. De låner en god del utstyr av oss samtidig som de får lov til å bruke hele skytefeltet vårt som er på gigantiske 37 kvadratkilometer. De er kjempefornøyd med tilretteleggingen av oppholdet og øvelsen, sier sjef for Utdannings og støtteavdelingen ved RSF Kongsberg Major Arnfinn Tveita. Det var planlagt at rundt 600 soldater fra Nederland skulle være med på øvelsen. I tillegg skulle helikopter brukes aktivt, men på grunn av dårlige værforhold kunne ikke dette gjennomføres. Antallet øvingsdeltagere ble redusert pga skarpe oppdrag i utlandet Vintertrening De nederlandske soldatene, som stort sett bestod av instruktører og ledere, skulle prøves ut i individuell vintertrening. Forholdene var perfekte på Heistadmoen. I løpet av de to ukene var det både sterk kulde, meget mildt, mye og lite nedbør. Vi har virkelig blitt satt på prøve av været. Det har selvfølgelig vært utfordrende, noe vi er veldig fornøyde med, sier den nederlandske instruktøren van Rantwyk. Mye snø i området gjorde også at uvante hjelpemidler ble tatt i bruk. Vi har gått mye på truger. Det var veldig uvant i startfasen, men nå begynner det å gå bra. Vi er ikke vant til snø og fjell i Nederland, forteller han. Under åpen himmel Mot slutten av øvelsen ble deltakerne gradvis satt på større prøver. Fra å sove Fall Det er ikke alltid like lett å holde seg på beina. Her har en av nederlenderne falt, med en kraftanstrengelse kjemper han seg opp igjen.

19 De modige menn i de farlige fly Leder an Instruktør van Rantwyk leder an gruppen. De har nå vært ute på en lang tur på truger og er klare for en rast for påfyll av mat og drikke. inne i syv-duker sov de siste natt ute under åpen himmel. Også gapahuk ble hyppig brukt. Vi har prøvd å variere en god del. Vi har muligheten til å prøve ut og eksperimentere for å tilvenne oss erfaring når vi er her i Norge, det akter vi selvfølgelig å benytte oss av, sier van Rantwyk ivrig. Den nederlandske luftmobilstyrken er en spesialavdeling i Det Nederlandske Forsvaret. Konseptet er en luftmobil infanteribrigade. Når brigaden opererer støttes operasjonene av både transport og kamphelikoptere. Årlig trening Det var andre året på rad nederlenderne kom tilbake til Heistadmoen. Tidligere år har de vært i kontakt med andre Heimevernsdistrikter. Og van Rantwyk håper på å komme tilbake igjen. Hvis Heistadmoen ikke blir lagt ned er vi veldig interesserte i å komme tilbake til neste år. Den troppen som er her nå skal trolig til utlandstjeneste i år, så vi rullerer på å være med på denne øvelsen. Forhåpentligvis kommer jeg tilbake om 3-4 år, det er jo helt fantastisk her, avslutter instruktør van Rantwyk. Hvis Heistadmoen ikke blir lagt ned er vi veldig interesserte i å komme tilbake til neste år Den som vil vite alt om militæflyvningens barndom og ungdom i Norge, har mye å hente fra Norske Militærfly skrevet av flyhistorikeren Odd Arnesen. Den er den eneste samlede oversikt over våre rundt 50 militære flytyper i pionertiden og dertil med en imponerende samling av bilder og opplysninger om de første år og om flygerne og deres bokstavelig talt halsbrekkende episoder som de havnet i : Fra løytnant Dons` første flytur til kampene mot den tyske invasjonen. Norge står foran tidenes største jagerflykjøp der det telles på knappene om vi skal velge Eurofighter eller Joint Strike Fighter. For 90 år siden var militærflyene så billige at Norge ikke bare hadde råd til at hver våpengren hadde hvert sitt flyvåpen, men også hver sine flyfabrikker. Om flyene var billige, var det teknologiske spranget til egen flyproduksjon heller ikke overvettes krevende i begynnelsen. Da det første marineflyet, en Maurice Farman, skulle produseres i Horten leide man inn et par møbelsnekkere fra byen.. Alle de fire første havarerte i løpet av 1. verdenskrig, ett sogar bare etter drøyt en time. Og hyppige havarier fortalte sitt tydelige språk om at hverken opplæringen av flygere eller det tekniske nivået på flyparken kan ha vært på topp frem til Derfor var det to svakt utrustede flyvåpen som skulle forsvare Norge mot det tyske lynangrepet. Under luftkampene over Nesoddlandet tidlig den 9. april, der sju Gloster Gladiator-jagerfly møtte den første tyske angrepsbølgen på fly, førte til sju nedskutte tyske fly. En tegning av den ujevne kampen pryder bokens forside. Rast Nederlenderne hadde med seg egen stridsrasjon som de spiste. Odd Arnesen, Norske Militærfly , Norsk Militærteknisk Forlag Tlf Pris kr 298,- + porto/omkostn. mars 2004/HV-BLADET 19

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1

Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR. mai 2004/HV-BLADET 1 Nr 3-2004 6 JOINT WINTER 8 LUHV I SKARPE OPPDRAG 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: HV-HUND 30 REFORM I HV 36 NYTT UTSTYR mai 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV SIDEN

Detaljer

Vel gjennomført utveksling

Vel gjennomført utveksling HV bladet nr. 1 2011 Minnesota: Vel gjennomført utveksling Faremo møtte redningsmenn Rekonstruerte krigsdrama forsvaret Heimevernet i endring Min årsrapport til Landsrådet for Heimevernet er ferdig og

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector HV bladet nr. 3 2008 P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd juli 08 // HVbladet 1 Leder Stortinget har konkludert

Detaljer

bladet USA-utvekslingen Treffer blink SHV Navn på nye fartøyer

bladet USA-utvekslingen Treffer blink SHV Navn på nye fartøyer HV bladet SHV Navn på nye fartøyer 21: Påmelding til Nijmegen 22: Bosnia-soldater kommer hjem 30: Oppkledning av HV-kvinner nr. 1 2008 USA-utvekslingen Treffer blink mars 08 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Første hund ut. bladet

Første hund ut. bladet HV bladet LS 2007: HV gjorde rent bord 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef 24: Nytt utstyr til HV nr. 4 2007 HV i INTOPS: Første hund ut september 07

Detaljer

H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner

H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner HV bladet H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner 04: Forsvarsveteran hedret 08: Diesen besøkte Rype 25: HV-gutta blandt proffe 38: Velkjent polfarer på HV-trening nr. 5 2006 Øvelse Oslo // leder 26

Detaljer

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen HV bladet Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen 06: De politiske partiene om HV 12: Innsatsstyrken innen rekkevidde nr. 3 2007 Vera i HV-12: «Avkrefter fordommer» juni 07 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater

Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater HV bladet Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater nr. 2 2007 TMSK: Samvirke i Bodø Omslag kopi.indd

Detaljer

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer

Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier

Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier HV bladet Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier 16: Styrkebeskyttelse Trondheim havn 19: Sivilmilitært samarbeid 20: Deby gjorde det igjen 38: Internasjonal konkurranse for HVU i Sverige

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

RELEVANT OG ETTERSPURT

RELEVANT OG ETTERSPURT HV bladet nr. 3 2011 Heimevernet RELEVANT OG ETTERSPURT forsvaret HV bladet Redaksjonen GIHV - Generalmajor Kristin Lund Heimevernsbladet Oslo mil/langkaia, 0015 OSLO E-post: siv.brand@hvbladet.no Tlf:

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

Storøvelse på Sørlandet

Storøvelse på Sørlandet HV bladet nr. 4 2010 Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28 HV-HISTORIEN fra verdenskrig til kald krig f 6 KRIGSHELTEN med hjerte for Heimevernet f 14 HEIMEVERNEREN bli kjent med Tor Rune Raabye f 28 HEIMEVERNETHØST 2014 HV-TRENING REDDET LIV f 52 Planene om å

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I. 18 månaders teneste på vardøhus. 16ICold response

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I. 18 månaders teneste på vardøhus. 16ICold response Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I 18 månaders teneste på vardøhus 16ICold response TMO RÅDET RÅR INNHOLD APRIL............... Grunde Almeland Jo Anders Alm

Detaljer

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen

DRASTISKE. forslag fra forsvarssjefen Arkivfoto: THOMAS HAMMARSTRØM Nr. 18 24. september 2003 24. årgang DRASTISKE forslag fra forsvarssjefen Bort med befalsskolene Sesjon for kvinner Kraftig økning i dimmepenger Færre til førstegangstjeneste

Detaljer

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15 Foto: FREDRIK SOLSTAD nr. 8 7.mai 2003 24. årgang Hverdag i Kosovo Tema side 10-15 Ingen nynorsk i FO side 6 ISSN 0332-9062 ISSN 0332-9062 Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7 Seriestart i Trondheim

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2012

FolkogforsVar Nr. 5 2012 FolkogforsVar Nr. 5 2012 Forsvarets fire neste år innhold Kjære leser De siste 10 årene har mye av fokus i Det norske Forsvaret, og særlig Hæren, vært på oppdraget i Afghanistan. Belastningen på personellet

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Ny Hercules på plass s.6-7

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND TMO RÅDET RÅR INNHOLD MARS............... Grunde Almeland Jo Anders Alm Thoen

Detaljer