ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA

2 Årsmelding 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Sogn og Fjordane Skogeigarlag er eit samvirkeforetak med føremål å arbeide for andelseigarane sine økonomiske interesser knytt til skogeigedomen deira. Dette skal Skogeigarlaget gjere ved å tilby tømmeromsetting til best mogleg pris og avsetning på eigarane sine produkt, sikre best mogleg næringsmessige rammevilkår, tilby skog- og utmarkstenester og fagleg rettleiing og arbeide for auka bruk av skog-, utmark- og treprodukt. Sogn og Fjordane Skogeigarlag med sine eigarar er tilslutta Norges Skogeigarforbund. Org.nr.: Postboks 185, 6801 Førde Telefon Telefaks Epost Web NØKKELTAL Andelseigarar Leverandører Omsett tømmer, m Gjennomsnitt leveranse, m Tømmerpris, kr pr. m Driftskvantum, m Plantetall, stk Gjennomsni7 tømmerpris, kr pr. m3 Gjennomsni7 tømmerpris, kr pr. m Tømmeromsetning, m3 Tømmeromsetning, m

3 Årsmelding 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 Andelslaget Skogeigarlaget hadde ved utgangen av personar har hovudkontor i Førde, i arbeid. Ti eige tilsette og tre innleigde. Sjukefråveret ligg med distriktskontor i Sogndal og Hornindal. Vegplanleggar lågt, og arbeidsmiljøet vert vurdert til å vere godt. Av dei har kontor i Stryn. Pr var det andelseigarar i laget, mot ved inngangen av året. tilsette er 2 kvinner. I styret er det to kvinnelege styremedlemmar. Styrearbeidet Styret i Sogn og Fjordane Skogeigarlag var i 2014 samansett av Halvor Brosvik, styreleiar, Jakob Hammer, nestleiar og styremedlemmene Olav M. Hjelle, Anne Karin Kleiven Rynning og Bekka Skaasheim. Det var halde 8 ordinære møte og 3 telefonmøte i 2014 og handsama 60 saker. Årsmøte Årsmøtet vart halde i Jølster 24. april. På årsmøtet deltok 31 personar. Lokallaga Naustdal, Luster, Vik, Hornindal, Askvoll, Hyllestad og Årdal hadde ingen representantar i møtet. Forutan ordinære årsmøtesaker var organisering av lokallag og framtidig skogbruk i Sogn og Fjordane tema. Styremedlem Eilif Due orienterte frå Skogeigarforbundet. Service-avgift På årsmøtet i 2014 vart serviceavgifta etter forslag frå styret sett til kr 500 per andelseigar. Dette var same kontingentsats som i Avgifta vart i si tid innført for at ikkje dei som leverer tømmer skal bere heile kostnaden med organisasjon, informasjon, næringspolitikk og vidareutvikling av andelslaget. Eigarar som står med ubetalt avgift i 2 år, må gå ut av laget. Val av tillitsvalde Halvor Brosvik, vart attvald som styreleiar, og Jakob Hammer attvald som nestleiar. Anders Ljotebø hadde takka nei til attval, og Bekka Skaasheim, Balestrand vart vald til nytt styremedlem. Andre styremedlemmer som var på val, vart attvalde av årsmøtet. Otto Fauske, Førde vart vald til ny årsmøteordførar. Administrasjon og likestilling Følgjande endringar har skjedd i 2014: Morten Fosse slutta som skogbruksleiar i indre Sogn i juni August Evensen starta samtidig som skogbruksleiar ved kontoret i Sogndal. Johannes Nygaard slutta i Skogeigarlaget 1. september, medan Howard Summers starta som transport- og logistikkansvarleg, med kontorstad Førde medio august. Finn Olav Myhren vart tilsett som leiar for utmarksavdelinga i november. Administrativt har vi difor strukturert organisasjonen til å prioritere kapasitet på transport og logistikk, og på utmarksarbeid. Dette er begge arbeidsoppgåver som er sentrale i høve dei oppdrag og den forrentningsmessige drift Skogeigarlaget driv no Styret legg vekt på at mannlege og kvinnelege tilsette vert handsama likt. I lokallaga er kvinnedelen framleis låg, og styret oppmodar valnemndene i lokallaga og årsmøta om å arbeide for å auke kvinnedelen. VERKSEMDA I 2014 Distrikstenesta 2014 vart eit merkeår for Skogeigarlaget. Det var det første heile året med ei fullt utbygd distriktstenesta. Samtidig starta for alvor avverking av hogstmoden gran frå skogreisingsåra på og 1960-tallet. Den aukande avverkinga gjennom 2012 og 2013 var opprydding av vindfall. Rettnok var noko innmåling av tømmer i første halvår 2014 restar av vindfall frå 2013, spesielt i Nordfjord. Men hovuddelen av den rekordstore tømmeromsettinga i 2014 var frå ordinære sluttavverkingshogstar. Midt på året var det bytte av skogbruksleiar i Indre Sogn. Den nye skogbruksleiaren, August Evensen, kom raskt igang, og hadde ei stor hogstmaskin i sving dei siste månader av året. I løpet av sommaren var det også bytte av transportleiar. Den nye transportleiaren, Howard Summers, har ei utfordrande oppgåve med å sy saman henting av tømmer i forhold til produksjonen i skogen og båtanløp. Kompleksiteten, og utfordringane med å etablere ein effektiv logistikk på Vestlandet, aukar betydelig med aukande avverking var prega av at lokal hogstkapasitet med store moderne hogstmaskiner er under oppbygging i Sogn og Fjordane. Skogeigarlaget hadde 5 store hogstmaskiner, som var heimehøyrande i fylket, i arbeid heile eller deler av året. I tillegg vart det brukt eit maskinlag frå Austlandet nokon månader gjennom sommeren. Lokale skogsentreprenører med mindre utstyr, gjorde også ein viktig innsats. Tilskot til den store taubanaktiviteten under vindfalloppryddinga i 2012 og 2013 vart delvis finansiert ved forskottering av forventa tilskotsmidler for Det var difor ikkje disponible tilskotsmidler til taubanedrifter i 2014 og kun ubetydelig hogst i det bratte terrenget. Nødvendigheita av vegbygging og tilskot for å skape lønsemd ved drift i det bratte terrenget, vart difor til fulle synleggjort. I 2014 hadde Skogeigarlaget 6 lokale tømmerbilar i drift heile eller delar av året. I tillegg var det ein tømmerbil

4 Årsmelding 2014 frå Romsdal i fast arbeid heile året. I løpet av året vart 4 av dei eldre tømmerbilane bytta ut med fabrikknye bilar. Dette var ei god oppmuntring for Skogeigarlaget, som slik fikk synleggjort at dei lokale transportørane såg grunnlag for å satse på tømmertransport. Tømmeromsetting Den rekordstore tømmeromsettinga i 2014 på totalt m3 bestod av m3 gran, m3 sitka, m3 furu og 370 m3 bjørk og anna. Tømmeromsetning fordelt på skogbruksleiardistrikta m3 Distrikt Nordfjord Sunnfjord og Ytre Sogn Indre Sogn Annet Totalt i Skogeigarlaget Knapt 1 m3 tømmer blei vidareseld til lokale kjøparar i Sogn og Fjordane og 3 m3 ble seld til Moelven sitt sagbruk i Granvin. Resten av tømmeromsettinga i 2014, i overkant av 154 m3, vart vidareseld til sagbruk og treforedlingsindustri i Tyskland og Sverige. Den største og viktigaste kjøparen var, som i 2013, det store sagbruket Ilim Nordic Timber i Wismar i Nord-Tyskland. Det store eksportsalet i utanlandsk valuta medførte at tømmerprisen til Skogeigarlaget og skogeigarane i Sogn og Fjordane var følsom for svingningane i valutakursen. Ved sal i utenlandsk valuta er det generelt ein fordel at den norske krona er svak mot den aktuelle valuta. Rundt årsskiftet 2013/2014 hadde NOK svekka seg mot EUR. Skogeigarlaget kunne difor auke tømmerprisen til skogeigar vinteren Utover våren og sommaren styrka NOK seg igjen mot EUR. Sjølvom det kun var ubetydelege endringar i salsprisen i EUR, førte dette til at Skogeigarlaget måtte redusere prisen til skogeigar sommar og haust. Likevel vart gjennomsnittsprisane for året, både for sagtømmer og skurslip, høgare enn året før. Sjølv om slipprisen måtte reduserast, gjorde ein klårt lågare massevirkeandel at gjennomsnittsprisen for gran i 2014 vart betydeleg høgare enn året før. Andel Pris pr. Andel Pris pr. m 3 m3 Sagtømmer gran 52 % 349,- 57 % 382,- Skurslip gran 15 % 270,- 22 % 288,- Massevirke gran 33 % 194,- 21 % 176,- I alt gran 100 % 286,- 100 % 318,- Etter ein lengre sterk periode, byrja sagtømmermarknaden seinhaust 2014 å bli meir uroleg. Det vart ved årsskiftet tydeleg at tømmerprisen var under press. Salsprisane for vinter og vår 2015 måtte reduserast litt. Ei usedvanleg sterk svekking av NOK mot både EUR og SEK ved årsskiftet la likevel grunnlag for ein prisoppgang i norske kroner dei første månedane av Etter årsskiftet styrka NOK seg raskt igjen og det vart usikkerheit om prisutviklinga for tømmer i norske kroner gjennom Skogkultur Etter den sterke auken i gjenplanting av gran i 2013, auka planteaktiviteten vidare i Dette har naturleg samanheng med auken i avverking av granareal, som vart tilplanta under skogreisingsperioden på talet. Etter avverking blir desse foryngelsesareala no gjenplantet med 2. generasjon gran. Skogeigarlaget sin planteaktivitet stk 59 stk 114 stk 89 stk 355 stk 455 stk Skogeigarlaget satsar målretta på plantesal og tilbod om utføring av plantearbeidet. Skogeigarlaget har inngått avtale med Sønsterud Planteskole i Åsnes om leveranse av planter. Dei første plantene derifrå vart, med godt resultat, levert til haustplantinga i Sønsterud Planteskole produserer 2-årige planter til Skogeigarlaget av frø, som er anbefalt av Det norske Skogfrøverk til bruk i Sogn og Fjordane. På grunn av lågare innkjøpspris frå Sønsterud Planteskole, har Skogeigarlaget redusert planteprisen til skogeigar med omkring kr 0,50 pr. plante. For dei skogeigarane som ikkje plantar sjølv, organiserer og administrerer Skogeigarlaget plantearbeidet. Skogeigarlaget har god tilgang til dyktige og erfarne plantegjenger, som blir administrert av skogbruksleiarane i kvart distrikt. Transport og tømmerkaier Skogeigarlaget lasta i 2014 omkring 33 tømmerbåtar frå dei små tømmerkaiane i fylket. Båtane lastar i overkant av m3, må innom på 3-5 kaier på kvar tur for å få full last. I andre halvår var det periodevis vanskeleg å få båtar når dei trengtes. Det vart difor arbeida mykje utover hausten for å sikre nødvendig tonnasje til På tømmerkaiene i Faleide, Naustdal i Eid, Sande i Gloppenfjorden, Eikefjord og Vadheim, vart det skipa ut frå 20 m3 til 37 m3 pr. kai. Dette var kun mogleg ved omfattande bruk av baklager. Periodevis var kapasiteten på fleire av kaiane sprengt. Spesielt kritisk var kai-problemet i Vadheim. Denne kaien dekkjer eit stort skogområde, der avverkinga vil auke mykje i åra som kjem. Utvidinga av tømmerkaien i Kaupanger pågjekk heile andre halvår. Av den grunn var det kun lite avverking på nordsida av Sognefjorden i Indre Sogn. I løpet av få månader på slutten av 2014 vart det sendt ut m3 tømmer frå kaien i Feios. Avverkinga i Vik fortsette etter årsskiftet. Totalt var - 4 -

5 Årsmelding 2014 det venta at hogstmaskina ville avverke mellom 12 m3 og 15 m3 i Vik, før den vart flytta til andre distrikt. I 2014 har det vore omsøkt midlar til utbygging av Eikefjord og Dalsfjorden tømmerkaiar over midlar frå LMD, utan at nokon av desse prosjekta har fått tilsagn om midlar. Vegplanprosjektet 2014 har også vore prega av den store vegbyggingsaktiviteten i forbindelse med orkanen Dagmar. Ein del prosjekt vart sett i gong i 2012 og 2013, og har blitt fullført i Dette har medført ein del byggeoppfølging og ferdigkontrollar i Samtidig er interessa for vegbygging stor, og mange tek kontakt om synfaring og teikning for søknad om vegbygging. Ein stor del av prosjekta som blir synfare og teikna blir det av ulike grunnar ikkje noko av, eller det tek lang tid å få gjennomført prosjektet. Ei årsak er at tilgangen på tilskot til bygging av skogsvegar no er mindre enn etterspurnaden. Ei anna årsak er at det tek tid for skogeigarane å einast om prosjektet. I andre halvår i 2014 fekk vi hjelp av vegplanleggar Tormod Jacobsen frå Hordaland til, i samarbeid med Asle Lyslo, å utarbeide områdeplanar for utvalde områder. Dette prosjektsamarbeidet med Fylkesmannen i Hordaland vil halde fram i 2015 slik at det no er 110% stilling som vegplanleggjar i fylket. Det er behov for minst denne kapasiteten for å rekke over etterspørselen etter vegplanlegging, og for å ha kapasitet til å lage gode planar som blir følgt opp under anleggsperioden. Statistikk for 2014: Tal prosjekt Synfaring/sløyfing/teik Stikking m.m. Vegmøter Byggekontrollar Bilveg Traktorveg Bilveg Traktorveg Fjaler 2 stk 1400m Flora 2 stk. 1625m Førde 1 stk 300m Bremanger 5 stk. 2300m 550m 2300m 550m 10 Eid 5 stk. 3650m 520m 2 stk. 14 Gloppen 2stk 550m 4stk 3 Stryn 6 stk 6650m 300m 4500m 6stk 4 Jølster 2 stk 5800m 325m 1 stk Sogndal 3 stk 11m 1 stk Luster 1 stk 50m 50m Aurland 1 stk 300m Leikanger 1 stk 500m Vik 4 stk 3m 2 stk 4 Sum 35 stk 34350m 3920m stk 35 Dessutan har vegplanleggaren delteke på 2 jordskiftemøter om skogsvegar og 1 kommunalt møte om skogbruk, samt møter med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og samling for skogsvegplanleggarar. Skogtaksering og skogbruksplanlegging Planavdelinga heldt fram med taksering av skogen i Naustdal i Mest truleg vil utearbeidet her bli sluttført i Avdelinga leverte i 2014 ein takst for Sunnfjord Energi og på nyåret 2015 skogbruksplanar for Leikanger. Data etter skogtaksering i eit mogleg verneområde på Fimreite vart overlevert til Allskog for vidare bearbeiding. I 2014 vart også halde kurs for dei som hadde fått ferdige planar i Gulen og Feios. Utmark Utmarksavdelinga for Vestskog og Sogn og Fjordane Skogeigarlag sysselsette i ,4 årsverk. Arbeidet vart gjort av ein fast tilsett i tillegg til leigd arbeidskraft. Johannes Nygard var tilsett frå januar og til ut august. Finn Olav Myhren vart tilsett med oppstart midt i november. Arve Aarhus var leigd inn på arbeid med rovvilt og prosjektleiing knytt til hjorteprosjekt, samt for å ha eit meiransvar for utmarksarbeidet sør i nedslagsfeltet. I tillegg var også Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter og Ole Runar Aabrekk ved Utmarksressurs leigd inn til arbeid med prosjektarbeid. Mykje av arbeidet er knytt til prosjektet Forvaltning av hjortebestand Prosjektet gjennomførte andre prosjekt år. Arbeidet føregjekk i hovudsak i Hordaland - 5 -

6 Årsmelding 2014 og Sogn og Fjordane, men også noko i Møre og Romsdal. Prosjektet er stort i omfang og vil utgjere ein stor del av arbeidet i avdelinga også for åra framover. Prosjektet vert drive som eitt, men med fylkesvise delprosjekt. Det er/ skal opprettast fylkesvise rådgjevingsgrupper for prosjektet. Prosjektet er for og av grunneigarsida, men skjer i tett dialog med og er finansiert av offentleg hjorteforvaltning, kommunar, fylkeskommunar og miljødirektorat. Drift av fellingslag for rovvilt og gjennomføring av skadefellingsforsøk har vore arbeidsoppgåver i Avdelinga driftar fylkesvise fellingslag både i Rogaland og Sogn og Fjordane. I 2014 var det og ført dialog om oppretting av slikt lag i Hordaland. Kanskje kan det også komme til etterkvart. Beitesesongen 2014 blei tøff for bufenæringa i Sogn og Fjordane med mykje tap og mange skadefellingsløyve. Avdelinga hadde sommar og tidlig haust mykje arbeid med organisering og gjennomføring av forsøka. I Rogaland vart det gjennomført fagdag om jakt på store rovdyr i samarbeid med bondelaget og sau og geit i november. Tilsvarande vart også gjennomført i Vest Agder i mars, med støtte frå Fylkesmannen der. Deltaking i ulike dialog- og kontaktmøte med bufenæring, forvaltning og SNO har vore prioritert i Avdelinga har hatt tenestesal utover det som var budsjettert. Såkalla førjaktamøter har vore populære. Kommunevise kveldsmøter før hjortejakta. Etterspurnaden er som vanleg, og nokolunde likt fordelt mellom regionane. Oppsyn er ein del av utmarksavdelinga sitt virke. I 2014 vart det nedprioritert i avdelinga grunna mannskapsskifte. Fiskeforvaltning og småvilt vart også jobba med i lite omfang. Avdelinga sit på kompetanse på fagområda som med fordel kan nyttast i større grad framover. Generelt på utmarksarbeid er avdelinga opptatt av å vera eit sterkast mogleg fagmiljø og å innrette seg samarbeidsmessig slik at avdelinga kan oppretthalde sysselsetjijnga eller å vekse. Avdelinga har i 2014 søkt samarbeid med andre organisasjonar på grunneigarsida for framover å kunne vera del av eit større, sterkare fagleg nettverk. Utmarksavdelinga har ingen basisfinansiering. All sysselsetjing skjer på bakgrunn av tjenestesal og prosjektdrift. Drifta er styrt av finansieringa, men ein søkjer i stor grad å halde jamn aktivitet og tilbod i både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Avdelinga har også samarbeid med Allskog og aksept derfrå for å drive hjorteprosjekt i deira nedslagsfelt i Møre og Romsdal, evt også Sør Trøndelag. Avdelinga har over år etablert god kontakt med fylkesmenn, fylkeskommunane, kommunane, SNO og grunneigarsida i vårt geografiske nedslagsfelt. Aktiviteten i 2014 viser etter vårt syn at avdelinga står sterkt i utmarksarbeidet på Vestlandet Bioenergiprosjektet Bioenergiprosjektet Sogn og Fjordane var eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Sogn og Fjordane Bondelag, Fylkesmannen og fylkeskommunen var prosjektet sitt siste prosjektår. Arnt Laukeland har vore prosjektleiar, og i styringsgruppa har bestått av representantar frå alle eigarane av prosjektet, samt representantar frå marknadsaktørane Fjordane Bioenergi og Sogn Biovarme. Prosjektet har gått over to periodar på à tre år, og har jobba med kompetanseheving omkring bioenergi og utvikling av bioenergianlegg i fylket. Prosjektet har arrangert fagdagar, studieturar, møter og vegleiing i form av gards- og bedriftsbesøk. Vil med dette takke våre samarbeidspartar for to gode prosjektperiodar, samt ønskje alle som har investert i flis og vedfyrte anlegg i Sogn og Fjordane for gode innspel og bidrag i eit spennande prosjekt. Informasjonsarbeid Det skriftelege informasjonsarbeidet ut til skogeigar har i 2014 avgrensa seg til bladet Skog og Vestnytt, samt etablering av ny nettside. Vestnytt er eit fire siders vedlegg til Skog, med informasjon frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag og Vestskog. Vestnytt vart distribuert 5 gongar i Skogeigarlaget hadde tillitsmannssamling i samband med AgriNordVest i Loen i månadsskiftet okrober/november. Hovudtema for samlinga var status og strategiprosess for Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Leiarane frå dei fleste lokallaga deltok, og styret fekk konstruktive innspel til strategi og framtid for Skogeigarlaget. Næringspolitikk Næringspolitikk er den politikken vi påverkar og endrar gjennom vårt virke som næringsaktør. Gjennom drift og kontaktpunkt med omverda synleggjer vi næringa og argumenterer for rammevilkår til fordel for skogeigar, samfunn og klima. I 2014 har, som i tidlegare år, infrastruktur som tømmerkaiar og skogsvegar og rammevilkår for tømmertransport har vore viktige næringspolitiske tema. Møter og dialog med Statens Vegvesen region vest har synliggjort næringa sitt behov for oppskriving av dei offentlege vegar som er mogeleg, og vil forhåpentlegvis syne seg som eit resultat på veglister for Sogn og Fjordane i Deltaking i møter gjennom Norges Skogeierforbund, Skognæringa Kyst, Sogn og Fjordane Skognæringsforum og andre møtestader er arenaer for å tale vestlandsskogeigaren si sak. Også gjennom deltaking i arbeidet strategi for regionalt bygdeutviklingsprogram, og gjennom samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane, Landbruksselskapet, er stader der vår oppgåve er å synleggjere skogbruket som næring. Framover vil det vere nødvendig å i endå sterkare grad evne å syne og løfte kunnskapen om vestlandsskogbruket ytterlegare, for å oppnå gjennomslag og eigna rammevilkår for vår region.

7 Årsmelding 2014 Miljøpåverknad Skogeigarlaget legg vekt på å gjennomføre aktiviteten på ein miljømessing god måte, utan forureining av det ytre miljøet. Laget er miljøsertifisert i samsvar ISO 14001og har felles miljøstyringssystem med Vestskog SA med rett til å bruke PEFC logoen. Industriengasjement Skogeigarlaget har siste åra hatt eit lågt fokus på industriengasjement. Dette skuldast både utvikling i norsk treindustri, men også Skogeigarlaget sin eigen økonomiske situasjon. Skogeigarlaget har i 2014 sett nærare på moglegheitene for etablering av treforbrukande industri langs kysten. Gjennom ein moglegheitsstudie som vert ferdig i 2015 håpar vi at kan synleggjere realitetane knytt til skogsvirke frå Sogn og Fjordane og marknadmoglegheiter og skrankar i høve etablering av treforbrukande industri i vår region. Skogeigarlaget sine aksjar i Norske Skog vart nedskrive ved utgangen av året. Dette gav eit negativt utslag på resultatet på kr REKNESKAPEN FOR 2014 Inntekter frå tømmeromsetninga utgjer fundamentet i skogeigarlaget sin økonomi. I 2014 vart marginen litt lågare enn budsjettert på bakgrunn av insektskadar og kvalitetsreduksjon på nokre av tømmerlastene til Tyskland. Men dette vart langt på veg kompensert ved det store omsetningskvantumet. Pr vart det gjort ei avsetning til mogleg tap på grunn av at løyvingane til skogsdriftstilskot var oppbrukte. Denne avsetninga var på kr Innbetalingar i 2014 og tilsegner for 2015 har gjort at ein har redusert denne avsetninga med kr Ein har også funne grunnlag for å redusere anna tapsavsetning med kr 292. Verdien av skogeigarlaget sine aksjar i Norske Skog ASA er regulerte ned med kr I 2014 er det innbetalt andelskapital med kr Pr er andelskapitalen kr og eigenkapitalen er kr , noko som utgjer 17, 7 % av totalkapitalen. Årsresultatet viser eit overskot på kr og rekneskapen er oppgjort med føresetnad om framleis drift. -7-

8 Årsmelding 2014 UTSIKTENE FOR vart innleia med fusjonsforhandlingar med Vestskog SA. Dette er ei svært positiv utvikling, både for skogeigaren på vestlandet, men også for skogbruket i regionen. Stordriftsfordelar, konkurransekraft, kompetanseheving og utvikling av næringa ligg i dagen for eit samanslått andelslag på vestlandet. Sogn og Fjordane Skogeigarlag har bygd opp ein god base av entreprenørar, transportørar, kailogistikk og skogbruksleiarar, som kan utvikle seg ytterlegare for skogbruket i fylket. Budsjettet for 2015 er lagt som ei konsolidering av den kapasiteten ein har bygd opp, nettopp for å auke kvaliteten i det arbeidet ein gjer i alle ledd. Vi har forbetringspotensiale både på kommunikasjon og informasjon til skogeigarar, kvalitetsikring av kontraktsforhold mot skogeigar og rutinar på oppgjer til skogeigar. Fusjonsplanen vert behandla på årsmøtet i 2015, og det komande året vil sjølvsagt bli prega av den planlagde fusjonen. Å foreine to andelslag teknisk lar seg kjapt gjere. Det tek lenger tid å bygge den nye organisasjonen og få to einingar til å verke som ein. Men framtidig er dette eit trengt og nødvendig tiltak for å styrke arbeidet for skogeigaren i vest. TAKK FRÅ STYRET 2014 har også vore eit svært aktivt år for Skogeigarlaget. Vi er no komne opp på eit avvirkningsnivå som ligg mange gongar over det det var før Dagmar. I 2014 var utfordringa å klare halde dette nivået når ein ikkje hadde stormfelt skog som motivator for arbeidet. Skogeigarlaget greidde oppgåva og leverte meir enn budsjett. Vi vil med dette takke alle som har vore med å bidra til framleis god utvikling i skogbruket i Sogn og Fjordane. Skogeigarar, lokale skogeigarlag, entreprenørar, transportørar, samarbeidsorganisasjonar, kommunar og fylkeskommune, Fylkesmannen, Sparebanken Sogn og Fjordane, politikarar som engasjerer seg for næringa og dei tilsette i Skogeigarlaget. Samarbeidet mellom og med dykk alle har vore utslagsgjevande, og vi håpar de alle vil vere med oss i den vidare utviklinga

9 Årsmelding 2014 REPRESENTASJONAR OG VERV: Styret i Norges Skogeierforbund: Halvor Brosvik Sogn og Fjordane Landbruksselskap: Halvor Brosvik Skognæringsforum for Sogn og Fjordane: Ingunn Kjelstad Regionalt Bygdeutviklingsgruppe: Halvor Brosvik Utvida Regionalt Miljøprogram-gruppe: Olav M. Hjelle Valnemnd Norges Skogeierforbund: Jakob Hammer ANDRE TILLITSVALDE I ANDELSLAGET: Ordførar Varemedlemmer i kontrollutvalet Otto Fauske, Førde Anders Tjugum, Balestrand Kristoffer Dale, Balestrand Varaordførar Valnemnd Kjell Magne Åshamar, Nordfjordeid Ørjar Eiken, Fjaler Hallvard Hauken, Gaular Olav Høyheim Einan, Hafslo Varamedlemmer til styret Hans Arne Vikheim, Sogndal Varamedlemmer valnemnd Ole A. Gimmestad, Sandane Edvin Øvrestrand, Gaular Rune Roset, Blaksæter Per Ivar Lomheim, Hafslo Erik Skogli, Årdalstangen Kontrollutval Olav J. Bøtun, Fresvik (leiar) Sonja Skåre Esperø, Stryn -9-

10 Årsmelding 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Org.nr.: Postadresse: postboks 185, 6801 Førde Sentralbord Distriktskontor i Nordfjord Grodås,6763 Hornindal Distriktskontor i Sunnfjord og Ytre Sogn Hafstadvegen 48, 6800 Førde Distriktskontor i Indre Sogn Granden 23, 6856 Sogndal Skogbruksleiar Nordfjord Peder Magnussen Skogbruksleiar Sunnfjord og Ytre Sogn Skogbruksleiar Indre Sogn Torgrim Østgård August Johan Evensen Transport- og logistikkleiar Howard Summers Instruktør Prosjektleiar Arnt Laukeland Skogsjef Mads Jensen Tømmersekretær Aud Nyhamn Engvik Økonomisjef Atle Gimmestad Dagleg leiar Ingunn Kjelstad Skogbruksplanleggar Leif Laache Vegplanleggar Asle Lyslo Utmarksansvarleg Finn Olav Myhren Utmarkskonsulent Arve Aarhus

11 Årsmelding 2014 REKNESKAPSÅRET

12 Årsmelding

13 Årsmelding

14 Årsmelding

15 Årsmelding

16 Årsmelding

17 Årsmelding

18 Årsmelding

19 Årsmelding

20 Årsmelding

21 Årsmelding

22 Årsmelding

23 Årsmelding

24 Årsmelding 2014 Tømmeromsetting per lokallag - m Eid/Vågsøy Hornindal Stryn Vikane Gloppen Bremanger Jølster Førde Naustdal Flora Askvoll Gaular Fjaler Kyrkjebø Hyllestad Gulen Balestrand Sogndal/Leikanger Fresvik/Feios Vik Årdal Luster Andre Totalt

25 Årsmelding 2014 Oversikt lokallag Namn Leiar vald 2014 Tal eigarar pr Tal leverandørar 2014 Enkelteigarar 5 12 Eid/Vågsøy Geir Ove Hundeide, Eid Hornindal Arne Svor, Hornindal Stryn Magne Garlid, Stryn Vikane Jarle Tisthamar, Utvik Gloppen Magnar Mardal, Sandane Bremanger Knut Dombestein, Davik Askvoll 13 4 Førde Otto A. Fauske, Førde Naustdal Hogne Bjørkelund, Naustdal Jølster Otto Leif Østenstad, Vassenden Gaular Jomar Bergheim, Bygstad Fjaler Oddvar Vassliås, Flekke Flora Asle Magne Ellingsund, Eikefjord 35 5 Gulen Kjell Virkesdal, Dalsøyra 18 5 Hyllestad 20 0 Kyrkjebø Inge Brekke, Bjordal 36 5 Balestrand Jan Myklebust, Balestrand Vik Bjørg Hønsi Aafedt, Vik Sogndal/Leikanger Hans Arne Vikheim, Sogndal Luster Per Ivar Lomheim, Hafslo Årdal Erik Skogli, Årdalstangen

26 Årsmelding 2014 Til andelseigarane i Postadresse: Boks 185, 6801 FØRDE Kontoradresse: Hafstadgården, FØRDE Telefon: Telefax: Føretaksregisteret: Bankgiro: Dato: Innkalling til eigarmøte i I samsvar med 9 i vedtektene for andelslaget vert det med dette kalla inn til eigarmøte i valkrinsane. Eigarmøtet vert halde i samband med årsmøtet i det lokale skogeigarlaget. Sakliste for eigarmøtet 1. Opning v/lokallagsleiaren 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av eventuelle fullmakter 4. Innstilling til årsmøtet i andelslaget om årsmelding og rekneskap. Gjennomgang v/styremedlem/representant frå 5. Fusjonsplan mellom og Vestskog SA 6. Val av utsending(ar) med personleg(e) varautsending(ar) til årsmøtet i andelslaget Sak vedr. organisering av lokallag vert utsett med bakgrunn i planar om fusjon. Med helsing

27 Årsmelding 2014 LOKALLAGSÅRSMØTE/ EIGARMØTE I 2015 LOKALLAG DATO STAD KL. FRÅ ANDELSLAGET Førde Utstillingssalen, Førdehuset 19:30 Ingunn Kjelstad Eid/Vågsøy Nordfjord Hotell 19:30 Olav M Hjelle Flora Inspire Eikefjord 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Balestrand Midtnes Hotell 19:30 Bekka Skaasheim Bremanger Ålfoten oppvekstsenter 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Naustdal Håjen 20:00 Mads Jensen Gloppen Gloppen Hotell 13:00 Olav M Hjelle Fjaler Flekke Skule 19:30 Halvor Brosvik Sogndal/Leikanger Frydenbøbygget, Granden 19:00 Bekka Skaasheim Hornindal SMIA 20:00 Olav M Hjelle Stryn Kulturhuset 20:00 Jakob Hammer Jølster Borgja, Ålhus 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Vik Feios Ungdomshus 19:30 Mads Jensen Vikane Innvik Fjordhotell IMI 20:00 Jakob Hammer Gaular Sande Kro 20:00 Mads Jensen Gulen Bålen grendahus 20:30 Halvor Brosvik Kyrkjebø Lavik Fjordhotell 19:30 Bekka Skaasheim Luster Eikum Hotell 20:00 Jakob Hammer

28

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa... 4 2.2 Gjennomført

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014

Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014 Årsmøte i AT Skog 2014 Vrådal, 8. April 2014 Styreleders tale til Årsmøtet i AT Skog SA 2014 Ordfører, representantskap, kjære alle saman! Det er veldig hyggeleg å sjå dykk alle igjen. Både kjente fjes

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2011 Val 2011 Gaupne barnehage Bustadfeltet Hestnes Kåre Øvregard kulturprisvinnar Rådmannen, mars 2012 Luster kommune - årshjul 2011 - Luster kommune sitt styringssystem består

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst )

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst ) ( årsmelding 2005 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 3 Konsernleiinga... 4 Konsernsjefen har ordet... 5 Forretningsområde...6 Organisasjonskart... 7 Datterselskap... 8 Viktige hendingar i 2005... 9 Viktige

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE LUSTRA nytt Nr. 1 2011 16. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har lagt bak oss ein kald og snørik vinter av den gamle sorten. Det har vore kjempeforhold

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

Strategisk Utviklingsanalyse

Strategisk Utviklingsanalyse Vik kommune Strategisk Utviklingsanalyse Vedlegg til Strategisk Næringsplan, kortsiktig del (handlingsplan) 2013-2016 Innhald 5 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN: STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE... 2 5.1

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde Årsrapport 2011 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Konsernsjefen har ordet 8 Konsernleiinga 9 Forretningsområde 10 Viktige hendingar i 2011 11 Verksemdstyring 14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer