ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA

2 Årsmelding 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Sogn og Fjordane Skogeigarlag er eit samvirkeforetak med føremål å arbeide for andelseigarane sine økonomiske interesser knytt til skogeigedomen deira. Dette skal Skogeigarlaget gjere ved å tilby tømmeromsetting til best mogleg pris og avsetning på eigarane sine produkt, sikre best mogleg næringsmessige rammevilkår, tilby skog- og utmarkstenester og fagleg rettleiing og arbeide for auka bruk av skog-, utmark- og treprodukt. Sogn og Fjordane Skogeigarlag med sine eigarar er tilslutta Norges Skogeigarforbund. Org.nr.: Postboks 185, 6801 Førde Telefon Telefaks Epost Web NØKKELTAL Andelseigarar Leverandører Omsett tømmer, m Gjennomsnitt leveranse, m Tømmerpris, kr pr. m Driftskvantum, m Plantetall, stk Gjennomsni7 tømmerpris, kr pr. m3 Gjennomsni7 tømmerpris, kr pr. m Tømmeromsetning, m3 Tømmeromsetning, m

3 Årsmelding 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 Andelslaget Skogeigarlaget hadde ved utgangen av personar har hovudkontor i Førde, i arbeid. Ti eige tilsette og tre innleigde. Sjukefråveret ligg med distriktskontor i Sogndal og Hornindal. Vegplanleggar lågt, og arbeidsmiljøet vert vurdert til å vere godt. Av dei har kontor i Stryn. Pr var det andelseigarar i laget, mot ved inngangen av året. tilsette er 2 kvinner. I styret er det to kvinnelege styremedlemmar. Styrearbeidet Styret i Sogn og Fjordane Skogeigarlag var i 2014 samansett av Halvor Brosvik, styreleiar, Jakob Hammer, nestleiar og styremedlemmene Olav M. Hjelle, Anne Karin Kleiven Rynning og Bekka Skaasheim. Det var halde 8 ordinære møte og 3 telefonmøte i 2014 og handsama 60 saker. Årsmøte Årsmøtet vart halde i Jølster 24. april. På årsmøtet deltok 31 personar. Lokallaga Naustdal, Luster, Vik, Hornindal, Askvoll, Hyllestad og Årdal hadde ingen representantar i møtet. Forutan ordinære årsmøtesaker var organisering av lokallag og framtidig skogbruk i Sogn og Fjordane tema. Styremedlem Eilif Due orienterte frå Skogeigarforbundet. Service-avgift På årsmøtet i 2014 vart serviceavgifta etter forslag frå styret sett til kr 500 per andelseigar. Dette var same kontingentsats som i Avgifta vart i si tid innført for at ikkje dei som leverer tømmer skal bere heile kostnaden med organisasjon, informasjon, næringspolitikk og vidareutvikling av andelslaget. Eigarar som står med ubetalt avgift i 2 år, må gå ut av laget. Val av tillitsvalde Halvor Brosvik, vart attvald som styreleiar, og Jakob Hammer attvald som nestleiar. Anders Ljotebø hadde takka nei til attval, og Bekka Skaasheim, Balestrand vart vald til nytt styremedlem. Andre styremedlemmer som var på val, vart attvalde av årsmøtet. Otto Fauske, Førde vart vald til ny årsmøteordførar. Administrasjon og likestilling Følgjande endringar har skjedd i 2014: Morten Fosse slutta som skogbruksleiar i indre Sogn i juni August Evensen starta samtidig som skogbruksleiar ved kontoret i Sogndal. Johannes Nygaard slutta i Skogeigarlaget 1. september, medan Howard Summers starta som transport- og logistikkansvarleg, med kontorstad Førde medio august. Finn Olav Myhren vart tilsett som leiar for utmarksavdelinga i november. Administrativt har vi difor strukturert organisasjonen til å prioritere kapasitet på transport og logistikk, og på utmarksarbeid. Dette er begge arbeidsoppgåver som er sentrale i høve dei oppdrag og den forrentningsmessige drift Skogeigarlaget driv no Styret legg vekt på at mannlege og kvinnelege tilsette vert handsama likt. I lokallaga er kvinnedelen framleis låg, og styret oppmodar valnemndene i lokallaga og årsmøta om å arbeide for å auke kvinnedelen. VERKSEMDA I 2014 Distrikstenesta 2014 vart eit merkeår for Skogeigarlaget. Det var det første heile året med ei fullt utbygd distriktstenesta. Samtidig starta for alvor avverking av hogstmoden gran frå skogreisingsåra på og 1960-tallet. Den aukande avverkinga gjennom 2012 og 2013 var opprydding av vindfall. Rettnok var noko innmåling av tømmer i første halvår 2014 restar av vindfall frå 2013, spesielt i Nordfjord. Men hovuddelen av den rekordstore tømmeromsettinga i 2014 var frå ordinære sluttavverkingshogstar. Midt på året var det bytte av skogbruksleiar i Indre Sogn. Den nye skogbruksleiaren, August Evensen, kom raskt igang, og hadde ei stor hogstmaskin i sving dei siste månader av året. I løpet av sommaren var det også bytte av transportleiar. Den nye transportleiaren, Howard Summers, har ei utfordrande oppgåve med å sy saman henting av tømmer i forhold til produksjonen i skogen og båtanløp. Kompleksiteten, og utfordringane med å etablere ein effektiv logistikk på Vestlandet, aukar betydelig med aukande avverking var prega av at lokal hogstkapasitet med store moderne hogstmaskiner er under oppbygging i Sogn og Fjordane. Skogeigarlaget hadde 5 store hogstmaskiner, som var heimehøyrande i fylket, i arbeid heile eller deler av året. I tillegg vart det brukt eit maskinlag frå Austlandet nokon månader gjennom sommeren. Lokale skogsentreprenører med mindre utstyr, gjorde også ein viktig innsats. Tilskot til den store taubanaktiviteten under vindfalloppryddinga i 2012 og 2013 vart delvis finansiert ved forskottering av forventa tilskotsmidler for Det var difor ikkje disponible tilskotsmidler til taubanedrifter i 2014 og kun ubetydelig hogst i det bratte terrenget. Nødvendigheita av vegbygging og tilskot for å skape lønsemd ved drift i det bratte terrenget, vart difor til fulle synleggjort. I 2014 hadde Skogeigarlaget 6 lokale tømmerbilar i drift heile eller delar av året. I tillegg var det ein tømmerbil

4 Årsmelding 2014 frå Romsdal i fast arbeid heile året. I løpet av året vart 4 av dei eldre tømmerbilane bytta ut med fabrikknye bilar. Dette var ei god oppmuntring for Skogeigarlaget, som slik fikk synleggjort at dei lokale transportørane såg grunnlag for å satse på tømmertransport. Tømmeromsetting Den rekordstore tømmeromsettinga i 2014 på totalt m3 bestod av m3 gran, m3 sitka, m3 furu og 370 m3 bjørk og anna. Tømmeromsetning fordelt på skogbruksleiardistrikta m3 Distrikt Nordfjord Sunnfjord og Ytre Sogn Indre Sogn Annet Totalt i Skogeigarlaget Knapt 1 m3 tømmer blei vidareseld til lokale kjøparar i Sogn og Fjordane og 3 m3 ble seld til Moelven sitt sagbruk i Granvin. Resten av tømmeromsettinga i 2014, i overkant av 154 m3, vart vidareseld til sagbruk og treforedlingsindustri i Tyskland og Sverige. Den største og viktigaste kjøparen var, som i 2013, det store sagbruket Ilim Nordic Timber i Wismar i Nord-Tyskland. Det store eksportsalet i utanlandsk valuta medførte at tømmerprisen til Skogeigarlaget og skogeigarane i Sogn og Fjordane var følsom for svingningane i valutakursen. Ved sal i utenlandsk valuta er det generelt ein fordel at den norske krona er svak mot den aktuelle valuta. Rundt årsskiftet 2013/2014 hadde NOK svekka seg mot EUR. Skogeigarlaget kunne difor auke tømmerprisen til skogeigar vinteren Utover våren og sommaren styrka NOK seg igjen mot EUR. Sjølvom det kun var ubetydelege endringar i salsprisen i EUR, førte dette til at Skogeigarlaget måtte redusere prisen til skogeigar sommar og haust. Likevel vart gjennomsnittsprisane for året, både for sagtømmer og skurslip, høgare enn året før. Sjølv om slipprisen måtte reduserast, gjorde ein klårt lågare massevirkeandel at gjennomsnittsprisen for gran i 2014 vart betydeleg høgare enn året før. Andel Pris pr. Andel Pris pr. m 3 m3 Sagtømmer gran 52 % 349,- 57 % 382,- Skurslip gran 15 % 270,- 22 % 288,- Massevirke gran 33 % 194,- 21 % 176,- I alt gran 100 % 286,- 100 % 318,- Etter ein lengre sterk periode, byrja sagtømmermarknaden seinhaust 2014 å bli meir uroleg. Det vart ved årsskiftet tydeleg at tømmerprisen var under press. Salsprisane for vinter og vår 2015 måtte reduserast litt. Ei usedvanleg sterk svekking av NOK mot både EUR og SEK ved årsskiftet la likevel grunnlag for ein prisoppgang i norske kroner dei første månedane av Etter årsskiftet styrka NOK seg raskt igjen og det vart usikkerheit om prisutviklinga for tømmer i norske kroner gjennom Skogkultur Etter den sterke auken i gjenplanting av gran i 2013, auka planteaktiviteten vidare i Dette har naturleg samanheng med auken i avverking av granareal, som vart tilplanta under skogreisingsperioden på talet. Etter avverking blir desse foryngelsesareala no gjenplantet med 2. generasjon gran. Skogeigarlaget sin planteaktivitet stk 59 stk 114 stk 89 stk 355 stk 455 stk Skogeigarlaget satsar målretta på plantesal og tilbod om utføring av plantearbeidet. Skogeigarlaget har inngått avtale med Sønsterud Planteskole i Åsnes om leveranse av planter. Dei første plantene derifrå vart, med godt resultat, levert til haustplantinga i Sønsterud Planteskole produserer 2-årige planter til Skogeigarlaget av frø, som er anbefalt av Det norske Skogfrøverk til bruk i Sogn og Fjordane. På grunn av lågare innkjøpspris frå Sønsterud Planteskole, har Skogeigarlaget redusert planteprisen til skogeigar med omkring kr 0,50 pr. plante. For dei skogeigarane som ikkje plantar sjølv, organiserer og administrerer Skogeigarlaget plantearbeidet. Skogeigarlaget har god tilgang til dyktige og erfarne plantegjenger, som blir administrert av skogbruksleiarane i kvart distrikt. Transport og tømmerkaier Skogeigarlaget lasta i 2014 omkring 33 tømmerbåtar frå dei små tømmerkaiane i fylket. Båtane lastar i overkant av m3, må innom på 3-5 kaier på kvar tur for å få full last. I andre halvår var det periodevis vanskeleg å få båtar når dei trengtes. Det vart difor arbeida mykje utover hausten for å sikre nødvendig tonnasje til På tømmerkaiene i Faleide, Naustdal i Eid, Sande i Gloppenfjorden, Eikefjord og Vadheim, vart det skipa ut frå 20 m3 til 37 m3 pr. kai. Dette var kun mogleg ved omfattande bruk av baklager. Periodevis var kapasiteten på fleire av kaiane sprengt. Spesielt kritisk var kai-problemet i Vadheim. Denne kaien dekkjer eit stort skogområde, der avverkinga vil auke mykje i åra som kjem. Utvidinga av tømmerkaien i Kaupanger pågjekk heile andre halvår. Av den grunn var det kun lite avverking på nordsida av Sognefjorden i Indre Sogn. I løpet av få månader på slutten av 2014 vart det sendt ut m3 tømmer frå kaien i Feios. Avverkinga i Vik fortsette etter årsskiftet. Totalt var - 4 -

5 Årsmelding 2014 det venta at hogstmaskina ville avverke mellom 12 m3 og 15 m3 i Vik, før den vart flytta til andre distrikt. I 2014 har det vore omsøkt midlar til utbygging av Eikefjord og Dalsfjorden tømmerkaiar over midlar frå LMD, utan at nokon av desse prosjekta har fått tilsagn om midlar. Vegplanprosjektet 2014 har også vore prega av den store vegbyggingsaktiviteten i forbindelse med orkanen Dagmar. Ein del prosjekt vart sett i gong i 2012 og 2013, og har blitt fullført i Dette har medført ein del byggeoppfølging og ferdigkontrollar i Samtidig er interessa for vegbygging stor, og mange tek kontakt om synfaring og teikning for søknad om vegbygging. Ein stor del av prosjekta som blir synfare og teikna blir det av ulike grunnar ikkje noko av, eller det tek lang tid å få gjennomført prosjektet. Ei årsak er at tilgangen på tilskot til bygging av skogsvegar no er mindre enn etterspurnaden. Ei anna årsak er at det tek tid for skogeigarane å einast om prosjektet. I andre halvår i 2014 fekk vi hjelp av vegplanleggar Tormod Jacobsen frå Hordaland til, i samarbeid med Asle Lyslo, å utarbeide områdeplanar for utvalde områder. Dette prosjektsamarbeidet med Fylkesmannen i Hordaland vil halde fram i 2015 slik at det no er 110% stilling som vegplanleggjar i fylket. Det er behov for minst denne kapasiteten for å rekke over etterspørselen etter vegplanlegging, og for å ha kapasitet til å lage gode planar som blir følgt opp under anleggsperioden. Statistikk for 2014: Tal prosjekt Synfaring/sløyfing/teik Stikking m.m. Vegmøter Byggekontrollar Bilveg Traktorveg Bilveg Traktorveg Fjaler 2 stk 1400m Flora 2 stk. 1625m Førde 1 stk 300m Bremanger 5 stk. 2300m 550m 2300m 550m 10 Eid 5 stk. 3650m 520m 2 stk. 14 Gloppen 2stk 550m 4stk 3 Stryn 6 stk 6650m 300m 4500m 6stk 4 Jølster 2 stk 5800m 325m 1 stk Sogndal 3 stk 11m 1 stk Luster 1 stk 50m 50m Aurland 1 stk 300m Leikanger 1 stk 500m Vik 4 stk 3m 2 stk 4 Sum 35 stk 34350m 3920m stk 35 Dessutan har vegplanleggaren delteke på 2 jordskiftemøter om skogsvegar og 1 kommunalt møte om skogbruk, samt møter med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og samling for skogsvegplanleggarar. Skogtaksering og skogbruksplanlegging Planavdelinga heldt fram med taksering av skogen i Naustdal i Mest truleg vil utearbeidet her bli sluttført i Avdelinga leverte i 2014 ein takst for Sunnfjord Energi og på nyåret 2015 skogbruksplanar for Leikanger. Data etter skogtaksering i eit mogleg verneområde på Fimreite vart overlevert til Allskog for vidare bearbeiding. I 2014 vart også halde kurs for dei som hadde fått ferdige planar i Gulen og Feios. Utmark Utmarksavdelinga for Vestskog og Sogn og Fjordane Skogeigarlag sysselsette i ,4 årsverk. Arbeidet vart gjort av ein fast tilsett i tillegg til leigd arbeidskraft. Johannes Nygard var tilsett frå januar og til ut august. Finn Olav Myhren vart tilsett med oppstart midt i november. Arve Aarhus var leigd inn på arbeid med rovvilt og prosjektleiing knytt til hjorteprosjekt, samt for å ha eit meiransvar for utmarksarbeidet sør i nedslagsfeltet. I tillegg var også Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter og Ole Runar Aabrekk ved Utmarksressurs leigd inn til arbeid med prosjektarbeid. Mykje av arbeidet er knytt til prosjektet Forvaltning av hjortebestand Prosjektet gjennomførte andre prosjekt år. Arbeidet føregjekk i hovudsak i Hordaland - 5 -

6 Årsmelding 2014 og Sogn og Fjordane, men også noko i Møre og Romsdal. Prosjektet er stort i omfang og vil utgjere ein stor del av arbeidet i avdelinga også for åra framover. Prosjektet vert drive som eitt, men med fylkesvise delprosjekt. Det er/ skal opprettast fylkesvise rådgjevingsgrupper for prosjektet. Prosjektet er for og av grunneigarsida, men skjer i tett dialog med og er finansiert av offentleg hjorteforvaltning, kommunar, fylkeskommunar og miljødirektorat. Drift av fellingslag for rovvilt og gjennomføring av skadefellingsforsøk har vore arbeidsoppgåver i Avdelinga driftar fylkesvise fellingslag både i Rogaland og Sogn og Fjordane. I 2014 var det og ført dialog om oppretting av slikt lag i Hordaland. Kanskje kan det også komme til etterkvart. Beitesesongen 2014 blei tøff for bufenæringa i Sogn og Fjordane med mykje tap og mange skadefellingsløyve. Avdelinga hadde sommar og tidlig haust mykje arbeid med organisering og gjennomføring av forsøka. I Rogaland vart det gjennomført fagdag om jakt på store rovdyr i samarbeid med bondelaget og sau og geit i november. Tilsvarande vart også gjennomført i Vest Agder i mars, med støtte frå Fylkesmannen der. Deltaking i ulike dialog- og kontaktmøte med bufenæring, forvaltning og SNO har vore prioritert i Avdelinga har hatt tenestesal utover det som var budsjettert. Såkalla førjaktamøter har vore populære. Kommunevise kveldsmøter før hjortejakta. Etterspurnaden er som vanleg, og nokolunde likt fordelt mellom regionane. Oppsyn er ein del av utmarksavdelinga sitt virke. I 2014 vart det nedprioritert i avdelinga grunna mannskapsskifte. Fiskeforvaltning og småvilt vart også jobba med i lite omfang. Avdelinga sit på kompetanse på fagområda som med fordel kan nyttast i større grad framover. Generelt på utmarksarbeid er avdelinga opptatt av å vera eit sterkast mogleg fagmiljø og å innrette seg samarbeidsmessig slik at avdelinga kan oppretthalde sysselsetjijnga eller å vekse. Avdelinga har i 2014 søkt samarbeid med andre organisasjonar på grunneigarsida for framover å kunne vera del av eit større, sterkare fagleg nettverk. Utmarksavdelinga har ingen basisfinansiering. All sysselsetjing skjer på bakgrunn av tjenestesal og prosjektdrift. Drifta er styrt av finansieringa, men ein søkjer i stor grad å halde jamn aktivitet og tilbod i både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Avdelinga har også samarbeid med Allskog og aksept derfrå for å drive hjorteprosjekt i deira nedslagsfelt i Møre og Romsdal, evt også Sør Trøndelag. Avdelinga har over år etablert god kontakt med fylkesmenn, fylkeskommunane, kommunane, SNO og grunneigarsida i vårt geografiske nedslagsfelt. Aktiviteten i 2014 viser etter vårt syn at avdelinga står sterkt i utmarksarbeidet på Vestlandet Bioenergiprosjektet Bioenergiprosjektet Sogn og Fjordane var eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Sogn og Fjordane Bondelag, Fylkesmannen og fylkeskommunen var prosjektet sitt siste prosjektår. Arnt Laukeland har vore prosjektleiar, og i styringsgruppa har bestått av representantar frå alle eigarane av prosjektet, samt representantar frå marknadsaktørane Fjordane Bioenergi og Sogn Biovarme. Prosjektet har gått over to periodar på à tre år, og har jobba med kompetanseheving omkring bioenergi og utvikling av bioenergianlegg i fylket. Prosjektet har arrangert fagdagar, studieturar, møter og vegleiing i form av gards- og bedriftsbesøk. Vil med dette takke våre samarbeidspartar for to gode prosjektperiodar, samt ønskje alle som har investert i flis og vedfyrte anlegg i Sogn og Fjordane for gode innspel og bidrag i eit spennande prosjekt. Informasjonsarbeid Det skriftelege informasjonsarbeidet ut til skogeigar har i 2014 avgrensa seg til bladet Skog og Vestnytt, samt etablering av ny nettside. Vestnytt er eit fire siders vedlegg til Skog, med informasjon frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag og Vestskog. Vestnytt vart distribuert 5 gongar i Skogeigarlaget hadde tillitsmannssamling i samband med AgriNordVest i Loen i månadsskiftet okrober/november. Hovudtema for samlinga var status og strategiprosess for Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Leiarane frå dei fleste lokallaga deltok, og styret fekk konstruktive innspel til strategi og framtid for Skogeigarlaget. Næringspolitikk Næringspolitikk er den politikken vi påverkar og endrar gjennom vårt virke som næringsaktør. Gjennom drift og kontaktpunkt med omverda synleggjer vi næringa og argumenterer for rammevilkår til fordel for skogeigar, samfunn og klima. I 2014 har, som i tidlegare år, infrastruktur som tømmerkaiar og skogsvegar og rammevilkår for tømmertransport har vore viktige næringspolitiske tema. Møter og dialog med Statens Vegvesen region vest har synliggjort næringa sitt behov for oppskriving av dei offentlege vegar som er mogeleg, og vil forhåpentlegvis syne seg som eit resultat på veglister for Sogn og Fjordane i Deltaking i møter gjennom Norges Skogeierforbund, Skognæringa Kyst, Sogn og Fjordane Skognæringsforum og andre møtestader er arenaer for å tale vestlandsskogeigaren si sak. Også gjennom deltaking i arbeidet strategi for regionalt bygdeutviklingsprogram, og gjennom samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane, Landbruksselskapet, er stader der vår oppgåve er å synleggjere skogbruket som næring. Framover vil det vere nødvendig å i endå sterkare grad evne å syne og løfte kunnskapen om vestlandsskogbruket ytterlegare, for å oppnå gjennomslag og eigna rammevilkår for vår region.

7 Årsmelding 2014 Miljøpåverknad Skogeigarlaget legg vekt på å gjennomføre aktiviteten på ein miljømessing god måte, utan forureining av det ytre miljøet. Laget er miljøsertifisert i samsvar ISO 14001og har felles miljøstyringssystem med Vestskog SA med rett til å bruke PEFC logoen. Industriengasjement Skogeigarlaget har siste åra hatt eit lågt fokus på industriengasjement. Dette skuldast både utvikling i norsk treindustri, men også Skogeigarlaget sin eigen økonomiske situasjon. Skogeigarlaget har i 2014 sett nærare på moglegheitene for etablering av treforbrukande industri langs kysten. Gjennom ein moglegheitsstudie som vert ferdig i 2015 håpar vi at kan synleggjere realitetane knytt til skogsvirke frå Sogn og Fjordane og marknadmoglegheiter og skrankar i høve etablering av treforbrukande industri i vår region. Skogeigarlaget sine aksjar i Norske Skog vart nedskrive ved utgangen av året. Dette gav eit negativt utslag på resultatet på kr REKNESKAPEN FOR 2014 Inntekter frå tømmeromsetninga utgjer fundamentet i skogeigarlaget sin økonomi. I 2014 vart marginen litt lågare enn budsjettert på bakgrunn av insektskadar og kvalitetsreduksjon på nokre av tømmerlastene til Tyskland. Men dette vart langt på veg kompensert ved det store omsetningskvantumet. Pr vart det gjort ei avsetning til mogleg tap på grunn av at løyvingane til skogsdriftstilskot var oppbrukte. Denne avsetninga var på kr Innbetalingar i 2014 og tilsegner for 2015 har gjort at ein har redusert denne avsetninga med kr Ein har også funne grunnlag for å redusere anna tapsavsetning med kr 292. Verdien av skogeigarlaget sine aksjar i Norske Skog ASA er regulerte ned med kr I 2014 er det innbetalt andelskapital med kr Pr er andelskapitalen kr og eigenkapitalen er kr , noko som utgjer 17, 7 % av totalkapitalen. Årsresultatet viser eit overskot på kr og rekneskapen er oppgjort med føresetnad om framleis drift. -7-

8 Årsmelding 2014 UTSIKTENE FOR vart innleia med fusjonsforhandlingar med Vestskog SA. Dette er ei svært positiv utvikling, både for skogeigaren på vestlandet, men også for skogbruket i regionen. Stordriftsfordelar, konkurransekraft, kompetanseheving og utvikling av næringa ligg i dagen for eit samanslått andelslag på vestlandet. Sogn og Fjordane Skogeigarlag har bygd opp ein god base av entreprenørar, transportørar, kailogistikk og skogbruksleiarar, som kan utvikle seg ytterlegare for skogbruket i fylket. Budsjettet for 2015 er lagt som ei konsolidering av den kapasiteten ein har bygd opp, nettopp for å auke kvaliteten i det arbeidet ein gjer i alle ledd. Vi har forbetringspotensiale både på kommunikasjon og informasjon til skogeigarar, kvalitetsikring av kontraktsforhold mot skogeigar og rutinar på oppgjer til skogeigar. Fusjonsplanen vert behandla på årsmøtet i 2015, og det komande året vil sjølvsagt bli prega av den planlagde fusjonen. Å foreine to andelslag teknisk lar seg kjapt gjere. Det tek lenger tid å bygge den nye organisasjonen og få to einingar til å verke som ein. Men framtidig er dette eit trengt og nødvendig tiltak for å styrke arbeidet for skogeigaren i vest. TAKK FRÅ STYRET 2014 har også vore eit svært aktivt år for Skogeigarlaget. Vi er no komne opp på eit avvirkningsnivå som ligg mange gongar over det det var før Dagmar. I 2014 var utfordringa å klare halde dette nivået når ein ikkje hadde stormfelt skog som motivator for arbeidet. Skogeigarlaget greidde oppgåva og leverte meir enn budsjett. Vi vil med dette takke alle som har vore med å bidra til framleis god utvikling i skogbruket i Sogn og Fjordane. Skogeigarar, lokale skogeigarlag, entreprenørar, transportørar, samarbeidsorganisasjonar, kommunar og fylkeskommune, Fylkesmannen, Sparebanken Sogn og Fjordane, politikarar som engasjerer seg for næringa og dei tilsette i Skogeigarlaget. Samarbeidet mellom og med dykk alle har vore utslagsgjevande, og vi håpar de alle vil vere med oss i den vidare utviklinga

9 Årsmelding 2014 REPRESENTASJONAR OG VERV: Styret i Norges Skogeierforbund: Halvor Brosvik Sogn og Fjordane Landbruksselskap: Halvor Brosvik Skognæringsforum for Sogn og Fjordane: Ingunn Kjelstad Regionalt Bygdeutviklingsgruppe: Halvor Brosvik Utvida Regionalt Miljøprogram-gruppe: Olav M. Hjelle Valnemnd Norges Skogeierforbund: Jakob Hammer ANDRE TILLITSVALDE I ANDELSLAGET: Ordførar Varemedlemmer i kontrollutvalet Otto Fauske, Førde Anders Tjugum, Balestrand Kristoffer Dale, Balestrand Varaordførar Valnemnd Kjell Magne Åshamar, Nordfjordeid Ørjar Eiken, Fjaler Hallvard Hauken, Gaular Olav Høyheim Einan, Hafslo Varamedlemmer til styret Hans Arne Vikheim, Sogndal Varamedlemmer valnemnd Ole A. Gimmestad, Sandane Edvin Øvrestrand, Gaular Rune Roset, Blaksæter Per Ivar Lomheim, Hafslo Erik Skogli, Årdalstangen Kontrollutval Olav J. Bøtun, Fresvik (leiar) Sonja Skåre Esperø, Stryn -9-

10 Årsmelding 2014 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Org.nr.: Postadresse: postboks 185, 6801 Førde Sentralbord Distriktskontor i Nordfjord Grodås,6763 Hornindal Distriktskontor i Sunnfjord og Ytre Sogn Hafstadvegen 48, 6800 Førde Distriktskontor i Indre Sogn Granden 23, 6856 Sogndal Skogbruksleiar Nordfjord Peder Magnussen Skogbruksleiar Sunnfjord og Ytre Sogn Skogbruksleiar Indre Sogn Torgrim Østgård August Johan Evensen Transport- og logistikkleiar Howard Summers Instruktør Prosjektleiar Arnt Laukeland Skogsjef Mads Jensen Tømmersekretær Aud Nyhamn Engvik Økonomisjef Atle Gimmestad Dagleg leiar Ingunn Kjelstad Skogbruksplanleggar Leif Laache Vegplanleggar Asle Lyslo Utmarksansvarleg Finn Olav Myhren Utmarkskonsulent Arve Aarhus

11 Årsmelding 2014 REKNESKAPSÅRET

12 Årsmelding

13 Årsmelding

14 Årsmelding

15 Årsmelding

16 Årsmelding

17 Årsmelding

18 Årsmelding

19 Årsmelding

20 Årsmelding

21 Årsmelding

22 Årsmelding

23 Årsmelding

24 Årsmelding 2014 Tømmeromsetting per lokallag - m Eid/Vågsøy Hornindal Stryn Vikane Gloppen Bremanger Jølster Førde Naustdal Flora Askvoll Gaular Fjaler Kyrkjebø Hyllestad Gulen Balestrand Sogndal/Leikanger Fresvik/Feios Vik Årdal Luster Andre Totalt

25 Årsmelding 2014 Oversikt lokallag Namn Leiar vald 2014 Tal eigarar pr Tal leverandørar 2014 Enkelteigarar 5 12 Eid/Vågsøy Geir Ove Hundeide, Eid Hornindal Arne Svor, Hornindal Stryn Magne Garlid, Stryn Vikane Jarle Tisthamar, Utvik Gloppen Magnar Mardal, Sandane Bremanger Knut Dombestein, Davik Askvoll 13 4 Førde Otto A. Fauske, Førde Naustdal Hogne Bjørkelund, Naustdal Jølster Otto Leif Østenstad, Vassenden Gaular Jomar Bergheim, Bygstad Fjaler Oddvar Vassliås, Flekke Flora Asle Magne Ellingsund, Eikefjord 35 5 Gulen Kjell Virkesdal, Dalsøyra 18 5 Hyllestad 20 0 Kyrkjebø Inge Brekke, Bjordal 36 5 Balestrand Jan Myklebust, Balestrand Vik Bjørg Hønsi Aafedt, Vik Sogndal/Leikanger Hans Arne Vikheim, Sogndal Luster Per Ivar Lomheim, Hafslo Årdal Erik Skogli, Årdalstangen

26 Årsmelding 2014 Til andelseigarane i Postadresse: Boks 185, 6801 FØRDE Kontoradresse: Hafstadgården, FØRDE Telefon: Telefax: Føretaksregisteret: Bankgiro: Dato: Innkalling til eigarmøte i I samsvar med 9 i vedtektene for andelslaget vert det med dette kalla inn til eigarmøte i valkrinsane. Eigarmøtet vert halde i samband med årsmøtet i det lokale skogeigarlaget. Sakliste for eigarmøtet 1. Opning v/lokallagsleiaren 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av eventuelle fullmakter 4. Innstilling til årsmøtet i andelslaget om årsmelding og rekneskap. Gjennomgang v/styremedlem/representant frå 5. Fusjonsplan mellom og Vestskog SA 6. Val av utsending(ar) med personleg(e) varautsending(ar) til årsmøtet i andelslaget Sak vedr. organisering av lokallag vert utsett med bakgrunn i planar om fusjon. Med helsing

27 Årsmelding 2014 LOKALLAGSÅRSMØTE/ EIGARMØTE I 2015 LOKALLAG DATO STAD KL. FRÅ ANDELSLAGET Førde Utstillingssalen, Førdehuset 19:30 Ingunn Kjelstad Eid/Vågsøy Nordfjord Hotell 19:30 Olav M Hjelle Flora Inspire Eikefjord 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Balestrand Midtnes Hotell 19:30 Bekka Skaasheim Bremanger Ålfoten oppvekstsenter 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Naustdal Håjen 20:00 Mads Jensen Gloppen Gloppen Hotell 13:00 Olav M Hjelle Fjaler Flekke Skule 19:30 Halvor Brosvik Sogndal/Leikanger Frydenbøbygget, Granden 19:00 Bekka Skaasheim Hornindal SMIA 20:00 Olav M Hjelle Stryn Kulturhuset 20:00 Jakob Hammer Jølster Borgja, Ålhus 20:00 Anne Karin Kleiven Rynning Vik Feios Ungdomshus 19:30 Mads Jensen Vikane Innvik Fjordhotell IMI 20:00 Jakob Hammer Gaular Sande Kro 20:00 Mads Jensen Gulen Bålen grendahus 20:30 Halvor Brosvik Kyrkjebø Lavik Fjordhotell 19:30 Bekka Skaasheim Luster Eikum Hotell 20:00 Jakob Hammer

28

ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA

ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Årsmelding 2013 SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SA Sogn og Fjordane Skogeigarlag er eit samvirkeforetak med føremål å arbeide for andelseigarane sine økonomiske

Detaljer

Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Ingunn Kjelstad, dagleg leiar

Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Ingunn Kjelstad, dagleg leiar Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane Ingunn Kjelstad, dagleg leiar Kommunar og offentlege myndigheiter: Viktige premissleverandørar for vår næring! Fjordlandskap og fjell eksepsjonelle vekstvilkår for

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Vestskog. Kven er me og kva jobbar ein med i skogbruket? Dagleg leiar Kjetil André Rødland Hotell Alexandra,

Vestskog. Kven er me og kva jobbar ein med i skogbruket? Dagleg leiar Kjetil André Rødland Hotell Alexandra, Vestskog Kven er me og kva jobbar ein med i skogbruket? Dagleg leiar Kjetil André Rødland Hotell Alexandra, 1.11.16 Agenda Om Vestskog Skogen på Vestlandet, kva er moglegheitene framover? Skogkultur Infrastruktur

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland FoU ansvarleg Stein Joar Hegland Norsk Hjortesenter www.hjortesenteret.no Spørjeundersøkinga 23 av 26 kommunar svarte på om lag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE. Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan

17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE. Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan 17/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 ASKVOLL KOMMUNE SEKOM-sekretariat Sakshandsamar: Arnar Helgheim Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan Kontrollutvalet i Askvoll 19.5.14 17/14 Nei Formannskapet Kommunestyret Vedlegg:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/3332-3 Arkiv: V70 Interkommunalt samarbeid om skogbrukskompetanse i Sogn - Sogndal kommune Formannskapet si tilråding: 1) Sogndal kommune deltek

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 Vedteken av styret for SEKOM-sekretariat: Dato: 17.3.2017 Saksnummer: 05/17 Referanse: 16/507 Organisering SEKOM-sekretariat

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune 2.2 Planstatus Hovudplanen er ikkje juridisk bindande, den bestemmer ikkje kva tiltak som skal/ikkje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Innkalling til idrettskrinstinget 2016

Innkalling til idrettskrinstinget 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Leiar kontrollkomiteen i idrettskrinsen Tilsett revisor Leiar i valnemnda Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08.januar 2016 Innkalling til

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer