Innkjøpssatsing på kategoristyring og samordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøpssatsing på kategoristyring og samordning"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrev nr. 23/2014 Fredag 20.juni 1. Innkjøpssatsing på kategoristyring og samordning 2. En kobling i anskaffelsen var regelbrudd 3. Anbefaler konkurransepreget dialog 4. Aldri før hørt om noe liknende 5. OPS i lufttanking for fly var for stor risiko 6. Ehandel, seminar og sosial dumping 7. Kan spare kr. årlig pr. sykehusseng 8. Dyrare å klage klagetalet på veg ned Innkjøpssatsing på kategoristyring og samordning Kategoristyring og samordning er sentrale begreper i den innkjøpsstrategien som nå utvikles i det regionale helseforetaket Helse Nord. Det skal utarbeides fire-årige og årlige handlingsplaner for innkjøp innenfor den enkelte kategori og samlet for alle kategorier. - Den kategoristyrte innkjøpsorganiseringen skal skape merverdi for kjernevirksomheten heter det i strategiutkastet, og det skal etableres felles nasjonal kategoristruktur i samarbeid med de øvrige helseregionene. For hver kategori skal det utarbeides en strategi som skal følges opp med langsiktige og årlige handlingsplaner. I et styremøte UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) for kort tid siden ble innkjøpsstrategien lagt fram som en orienteringssak. Innkjøpsstrategien skal senere til styrebehandling i Helse Nord. Utarbeidelse av ny innkjøpsstrategi har vært en sentral oppgave i det regionale kategoristyringsprosjektet for innkjøp. Innkjøpsstrategien gjør rede for hovedmålene for innkjøp i regionen og hvordan innkjøpsfunksjonene bør organiseres for å nå disse. Hovedmålene er: Samordne flere anskaffelser regionalt og nasjonalt. Inngå innkjøpsavtaler til riktig kvalitet og riktig pris. Ha 100 % avtaledekning på sine kjøp. Ha 100 % lojalitet til inngåtte avtaler. Avtaleinformasjon skal være tilgjengelig for alle ansatte. 1

2 Kategoristyrt En kategoristyrt innkjøpsorganisering står sentralt for å nå hovedmålene. For å utvikle evnen til å gjøre strategiske og samordnende anskaffelser, som ivaretar konkurransemessige og markedsmessige forhold, skal Helse Nord bl.a. innføre kategoristyring av innkjøpene i foretaksgruppen. Handlingsplanene skal sees i sammenheng med den nasjonale handlingsplanen til HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice). Innkjøpsstrategien skal legges til grunn i Helse Nords nasjonale samarbeid med øvrige helseregioner gjennom HINAS, og bidra aktivt til videreutvikling av HINAS strategi og mål, heter det i utkast til strategi. Helse Nord skal også bidra til å ta i bruk felles nasjonale retningslinjer, standarder, kategoristruktur og støttefunksjoner som utvikles gjennom prosjekt nasjonal samordning og standardisering på innkjøpsområdet. Fagmiljøene med Der dette er mulig og relevant i relasjon til konkurransemessige og markedsmessige forhold skal det, ifølge strategiutkastet, legges til rette for deltilbud der dette er mulig. Fagmiljøene har etter hvert blitt involvert i prosessen med fordeling av kategoriansvaret mellom helseforetakene. Prosessen med fagmiljøene er ikke ferdigstilt. Innkjøpstrategien vektlegger at Helse Nord må ta miljø- og samfunnsansvar i forbindelse med innkjøp og i den sammenheng også fremme etisk handel. Helse Nord skal ta i bruk måleparametre som ledd i virksomhetsstyringen i Disse blir et viktig bidrag til å skape diskusjon om retning og hastighet i utvikling og forbedring av foretaksgruppens anskaffelsesvirksomhet og innkjøpsfunksjon. Utkast til innkjøpsstrategi for Helse Nord fremgår som en del av saksdokumentene til styremøtet i UNN 4. juni, f.o.m. side 132. En kobling i anskaffelsen var regelbrudd Koblingen mellom en anskaffelse av omsorgsboliger og tomt i nærheten førte til at Voss kommune begikk brudd på anskaffelsesloven fordi konkurransen dermed ble begrenset. Dette slår KOFA fast, og klagenemnda fremhever at oppdragsgiveren ikke hadde gitt en spesifikk begrunnelse for at konkurransen ble slik. Heller ikke var det dokumentert at det var foretatt en vurdering av ulike måter å gjennomføre konkurransen på, og om den valgte måten var best egnet. I KOFA-sak 2012/166 hadde Voss kommune valgt en måte å gjennomføre konkurransen på som innebar å koble anskaffelse av boliger og tomt i samme konkurranse. Konkurransen gjaldt 10 nye omsorgsboliger til kommunen. Ett av kriteriene for tildeling av kontrakt var avstand til det eksisterende Vossastrand omsorgstun. Klageren mente at regelverket var brutt fordi kommunen før konkurransen ble utlyst, var klar over at den valgte leverandøren var den eneste som hadde tilgjengelig tomt i nærheten av det eksisterende omsorgssenteret. Da kommunen stilte krav om at tilbyderen måtte skaffe tomt til boligene, og i tillegg vektla nærhet til det eksisterende 2

3 omsorgssenteret, var det bare den valgte leverandøren som kunne levere. Det ble dermed ikke sørget for reell konkurranse mellom tilbyderne. Klagenemnda fant at kommunen hadde brutt lovens 5 i dette konkrete tilfellet. Nemnda viste til en tidligere avgjørelse (sak 2006/21), hvor klagenemnda tok stilling til et lignende spørsmål. Her redegjorde KOFA for hvilket utgangspunkt som må legges til grunn for vurderingen. Klagenemnda påpekte i denne saken at oppdragsgiveren i utgangspunktet har et relativt vidt skjønn i vurderingen av hvilke behov som skal dekkes ved en kunngjort konkurranse, og i hvilken grad forskjellige ytelser skal kobles sammen. Samtidig viste nemnda til at en sammenkobling mellom et eiendomskjøp og en entreprise kan åpne for omgåelser av regelverket og favorisering av lokale tilbydere. Konkret vurdering Flertallet i sak 2006/21 uttalte dessuten at anskaffelsesreglene ikke oppstiller noe ubetinget og generelt forbud mot å koble sammen en anskaffelse av fast eiendom og en entreprisekontrakt. Men det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt fremgangsmåten diskriminerer leverandører på grunn av lokal tilhørighet eller usaklig begrenset konkurransen. Et sentralt moment i vurderingen den gang var om oppdragsgiveren kunne påvise objektive grunner for fremgangsmåten, og at konkurranse ikke var utelukket ved sammenkoblingen. Tilsvarende utgangspunkt måtte legges til grunn for vurderingen i Voss-saken, ifølge KOFA. Nærhet til de eksisterende omsorgsboligene var ett av tre tildelingskriterier. Klageren har vist til korrespondanse med lokale eiendomsmeglere, som har opplyst at de ikke har lykkes med å finne tomt i nærheten. Oppdragsgiveren har ikke hevdet at andre tomter kunne vært aktuelle. Flere ulike måter - Slik saken er opplyst er det derfor nærliggende å se det slik at valgte leverandørs tomt var den eneste aktuelle tomten for formålet, fremholder klagenemnda. I utgangspunktet kan man se for seg flere ulike måter innklagede kunne anskaffet en tomt til å oppføre boligene på, uten å koble tomt og oppføring av omsorgsboligene sammen. Én mulighet kunne vært å kjøpe tomt ved å inngå en vanlig kjøpsavtale med en tomteeier. En annen mulighet er ekspropriasjon. Hvorvidt dette ville vært mulige alternativer, er det imidlertid ikke mulig for nemnda å ta stilling til. Innklagede har hverken i konkurransegrunnlaget eller i etterfølgende prosesskrift gitt en spesifikk begrunnelse for at konkurransen måtte gjennomføres på den angitte måten. Det er heller ikke dokumentert at det er foretatt en vurdering av ulike måter å gjennomføre konkurransen på, og om den valgte måten var best egnet, skriver nemnda. I og med at valget som ble gjort, begrenser konkurransen, må det kunne forventes at oppdragsgiveren kan dokumentere at det er foretatt slike vurderinger. KOFA-sak 2012/66 kan du lese i sin helhet her. Anbefaler konkurransepreget dialog Statens vegvesen anbefaler bruk av konkurransepreget dialog ved kompliserte prosjekter. Det tilsier erfaringene fra bruk av metoden ved E6-utbyggingen nær Trondheim. Bruken gav en kontrakt med en kostnad innenfor prosjektets 3

4 styringsramme og med en akseptabel risikoprofil, heter det, og det kom i prosessen inn løsningsforslag med sterkt fokus på reduksjon av usikkerhet. I kontraktgjennomføringen ble det dessuten skapt innovasjon, fremgår det av en erfaringsrapport. Statens vegvesen har utarbeidet en rapport med sine erfaringer og anbefalinger knyttet til bruk av konkurransepreget dialog på en kompleks del av ny E6 Trondheim Stjørdal. De ønsket å utnytte entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger som kunne behandle prosjektets spesielle utfordringer optimalt. Etter at prosjektet var ferdig, laget vegvesenet en analyse med sikte på å samle erfaringer fra gjennomføring av konkurransepreget dialog. Analysen viser betydningen av god forankring i egen organisasjon. Etablering av en bredt sammensatt arbeidsgruppe i utviklingsfasen har vært en suksessfaktor, heter det i rapporten. Valg av konkurransepreget dialog førte til at prosjektorganisasjonene til Statens vegvesen og NCC samarbeidet i 10 måneder før kontraktsinngåelse. Dette har bidratt til at det er før oppstart av kontraktarbeidene er etablert relasjoner som styrket muligheten for godt samarbeid og god prosjektutvikling i den videre gjennomføringen av kontrakten, heter det i erfaringsrapporten. Ble skapt innovasjon Ved å benytte konkurransepreget dialog ønsket vegvesenet å trekke veksler på entreprenørens kompetanse og det førte til innovasjon: Gjennom arbeidet på md en løsmassetunnel er det høstet faglige nyvinninger som bransjen kan bygge videre på. Det ble bl.a. laget en svært solid spuntvegg med rør tett inntil hverandre som ble boret ned i berget, armert og støpt ut med betong. Det var første gang i verden denne metoden ble brukt. Funksjonsbeskrivelse Analysen tyder på at funksjonsbeskrivelsen har vært fyllestgjørende. Det er ingenting som tyder på at beskrivelsen har medført unødige begrensninger for deltagernes utforming av løsningsforslag. Det er en forutsetning for en vellykket gjennomføring av en slik anskaffelsesmetode at oppdragsgiveren utarbeider klare beskrivelser av behov og formål funksjonsbeskrivelser. Den bør, heter det, tydelig reflektere de forhold som oppdragsgiveren ikke selv klarer å presisere, og således oppfyller vilkårene for bruk av konkurransepreget dialog. Oppdragsgiveren bør være organisert og bemannet slik at det kan gjøres endringer og tilføyelser til funksjonsbeskrivelsen etter hvert som oppdragsgiverens forståelse utvikles gjennom dialogfasen. Økt kunnskap om hverandre Gjennomføring av konkurransepreget dialog har bidratt til at det er etablert gode relasjoner til fagmiljøer som ved andre anskaffelsesprosesser er mindre tilgjengelig for Statens vegvesen. Statens vegvesens representanter har fått nye og nyttige erfaringer med hensyn til entreprenørenes oppgaver i anskaffelsesprosesser, og det er grunn til å tro at de deltagende entreprenørene har styrket sin forståelse av offentlig anskaffelser og Statens vegvesens oppgaver. Økt innsikt og bedre forståelse av aktørens ulike roller og oppgaver vil på generelt grunnlag være positive bidragsytere ved etablering av fremtidige relasjoner og samarbeidsforhold. Tilbakemeldinger fra deltakerne er imidlertid entydige med hensyn til at oppdragsgiveren bør yte større vederlag for deltagelse i konkurransepreget dialog. Erfarings- og analyserapporten fra Statens vegvesen kan du lese her. 4

5 Klage på håndhevelsesprosedyrer Aldri før hørt om noe liknende Før vi fikk oversendt klagen fra dere hadde vi hverken hørt om eller fått klage på disse forholdene, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet i et tilsvar til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Klagepåstanden er at visse sider ved prosedyrene i norske håndhevingsregler for offentlige anskaffelser skaper problemer for tilbyderes rettigheter i forbindelse med kontraktstildelinger. Det var overvåkingsorganet som for en tid siden bad Norge om nærmere opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med en klage de hadde mottatt. Klagen gjaldt to forhold i forbindelse med innføringen av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett. Det ene forholdet tok utgangspunkt i at systemet med to begrunnelser ved kontraktstildeling var erstattet med bare en pliktig begrunnelse. Ved at karenstiden starter like etter at kontraktstildeling med begrunnelse er blitt gjort kjent for tilbyderne og ender 10 til 15 dager senere, kan, heter det i klagen, en tapende tilbyder være uten tilstrekkelig begrunnelse dersom han skal rekke å klage før karensperioden er ute. Dette undergraver målet om å sikre tilbydernes rett til en juridisk vurdering før kontrakt signeres, ifølge klageren. Til det svarer Nærings- og fiskeridepartementet på Norges vegne at valg av starttidspunkt er svært bevisst valgt. Dersom karensperioden ikke skulle ta til før partene er enige om tilstrekkelig begrunnelse foreligger, ville det åpne for langdryge diskusjoner om begrunnelsens innhold. Slik det nå er, er man ikke avhengig av partenes respektive og subjektive oppfatning av om begrunnelsen er tilstrekkelig. Dessuten, heter det, kan man klage til domstolene på det grunnlag man måtte ha før karensperioden utløper eller be om midlertidig forføyning eller suspensjon med påstand om at oppdragsgiver ikke kan konkludere kontrakten før tilstrekkelig begrunnelse foreligger. Forkynnelse av suspensjon Det andre forholdet i klagen gjelder bestemmelsen i forskriften om offentlige anskaffelser der det heter at «suspensjon inntrer først når begjæringen er forkynt for saksøkte». Det kan imidlertid, fremgår det av klagen, ta mange dager før begjæringen om midlertidig forføyning og suspensjon blir forkynt for saksøkte. Det betyr at bestemmelsen om dette ikke er korrekt innført i norsk rett, er klagerens påstand. Det foreligger ingen statistikk over domstolens behandlingstid når det gjelder klager på offentlige innkjøp, men departementet antyder likevel noe tidsbruk basert på erfaring og statistikk for alle typer saker. En domstol begynner normalt en foreløpig vurdering av begjæring om midlertidig forføyning samme dag den innkommer eller dagen etter, heter det i departementets svar. Dette foregår med post, og A-post i Norge leveres mottakeren en til to dager etter den er sendt. Samlet tidsbruk i gjennomsnitt på midlertidig forføyning uansett type sak er 24 dager, opplyser departementet. Noen ganger lenger tid I noen tilfeller tar imidlertid forkynnelse av midlertidig forføyning og suspensjon noe lenger tid. Det kan skyldes uheldige omstendigheter som ikke har noe med norsk prosedyrelovgivning i seg selv, men f.eks. feil som må rettes opp i selve begjæringen, 5

6 feil navn eller adresse på de involverte eller sendt til feil domstol. Uforutsette forhold, som f.eks. fravær av dommer i retten på grunn av ekstreme værforhold kan også medføre utsettelse. EFTAS overvåkingsorgan ville også vite om man ikke kunne bruke e-post, og til det svarer departementet at regelverket åpner for det. En slik mulighet er for tiden under utprøving som et pilotprosjekt, og det er planer om å ta det i bruk i hele landet. Domstolsadministrasjonen har dessuten etablert en egen nettportal, Aktorportalen, der advokater og privatpersoner kan utveksle dokumenter og kommunisere. OPS i lufttanking for fly var for stor risiko Offentleg-privat samarbeid (OPS) har vore vurdert i samband med å etablere betre kapasitet for lufttanking av fly i Forsvaret, men lagt bort fordi det mellom anna ville føre med seg for stor risiko. Dette går fram av eit svar frå forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide på eit spørsmål frå Stortinget. Vurderinga gjeld eit fleirnasjonalt prosjekt der Norge er med. Statsråden svarte på eit skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). Han ville mellom anna vite kva slags vurderingar som gjaldt med omsyn til samarbeid med private aktørar i samband med lufttanking i Forsvaret. Noreg tek del i eit fleirnasjonalt samarbeid som har som føremål å auke lufttankingskapasiteten gjennom eit fleirnasjonalt innkjøp og drift av ein såkalla multirolle tank- og transportflyflåte. Det var European Defence Agency (EDA) som hausten 2011 tok initiativ for å sjå på kva som kunne gjerast for å effektivisere og styrkje europeisk lufttankingskapasitet. Positive til OPS Forsvarsministeren minte i svaret om at regjeringa i utgangspunktet er positiv til å vurdere bruk av «offentlig-privat samarbeid» (OPS), der dette er praktisk gjennomførleg og gjev kosteffektive løysingar. Om det har vore mogeleg med samarbeidsløysingar med private aktørar har òg vore vurdert i dette konkrete fleirnasjonale samarbeidet. Men EDA konkluderte med at det var for stor uvisse knytt til OPS i dette tilfellet. Nasjonane har derfor, mellom anna for å redusere risiko i prosjektet, vald ikkje å gå vidare med eit slikt alternativ, held statsråden fram. Ei OPS-løysing i denne samanhengen ville mellom anna måtte kravd at flyene vart flytta mellom sivilt og militært luftfartsregister etter når og korleis bruken var. Konklusjonen om ikkje å gå vidare med ei slik løysing i det fleirnasjonale samarbeidsprosjektet byggjer mellom anna på røynsler frå Storbritannia, der dei i tillegg til militært registrerte tankfly, har nokre ekstra tankfly som til dagleg flyr på sivilt register. Desse flya kan berre førast over til militært register dersom dei trengst i samband med krise eller krig. Kostar tid og pengar Det er tids- og kostnadskrevjande å flytte flya mellom registra, poengterte statsråd Eriksen Søreide, og det vil føre med seg uvisse når det gjeld tilgjenge for å kunne drive regelbunden trening i lufttanking. OPS vil, slik samarbeidsprosjektet vurderer det, 6

7 avgrense nytten av tankfly for mykje til at dette er ei akseptabel løysing for Norge og dei nasjonane som elles legg planar å kjøpe fly i eit avgrensa tal. Dessutan er det ein del avgrensingar knytt til å la eit sivilt mannskap operere med militære fly. Regjeringa kjem på eit seinare tidspunkt attende til Stortinget om den vidare utviklinga i prosjektet knytt til multi-rolle tank- og transportfly. Spørsmål og svar finn du her. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Ehandel, seminar og sosial dumping Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arrangerer E-handel brukersamling 18. september, mens KS arrangerer sitt anskaffelsesseminar september. Helseforetakene krever dokumentert vikarpersonellets kompetanse innenfor hjerte-lunge-området, og Forsvaret har gjort et grensekryssende kjøp av lastevogner sammen med sine svenske kollegaer. I Skien drøftes 28 tiltak mot sosial dumping, en kommune i Midt-England har spart nær 19 millioner kroner på mer effektive innkjøp og bedre kontraktstyring. I Sverige får regjeringen revisjonskritikk for ikke å ha benyttet anskaffelser i telekommarkedet til å fremme innovasjon 18. september = Ehandel brukersamling 18. september arrangerer Difi Ehandel brukersamling. Den foregår i Gamle Logen i Oslo. Målgruppen er både offentlige innkjøpere og leverandører til offentlig sektor alle som er i gang, eller ønsker å komme i gang, med elektronisk handel med offentlig sektor. E-handel i offentlig sektor brer om seg som aldri før. En stor andel av Norges kommuner er allerede i gang med e-handel og kjøper inn for over en milliard kroner pr måned (mai 2014). Statlige virksomheter følger etter. Digital kommunikasjon skal være førstevalget til offentlig sektor. Digital samhandling mellom offentlige innkjøpere og leverandører til offentlig sektor bidrar til effektive prosesser og lavere prosesskostnader for begge parter. Nærmere informasjon om brukersamlingen finner du her. KS Anskaffelsesseminar 2014 KS arrangerer sitt årlige to-dagers seminar om offentlige anskaffelser september 2014 på Holmen Fjordhotell i Asker. Dette er en samling for de som arbeider i kommuner og fylkeskommuner. Mange pleier delta på denne årlige KS samlingen (som tidligere het KS Oppfølgingsseminar). I år er det bl.a. tema som: Nytt om anskaffelsesregelverket og om de nye direktivene fra EU. Informasjon og program for dagene finner du her. Krever dokumentasjon av helsevikarer De fire regionale helseforetakene gjør en ytterligere presisering av rammeavtalen for vikartjenester fra helsepersonell. Presiseringen blir gjort for å sikre at kvaliteten på 7

8 tjenestene er i tråd med de inngåtte rammeavtalene. Rammeavtalen krever at vikarbyråene tilbyr vikarer som må ha gjennomgått årlig basal HLR (hjerte-lungeregning) eller årlig AHLR (avansert hjerte-lunge-redning) der dette er relevant. Gjennom revisjoner av vikarbyråene har man sett nødvendigheten av en presisering av hva som forståes med årlig gjennomført HLR/AHLR. De regionale helseforetakene presiserer at med gjennomført HLR/AHLR forstås en praktisk gjennomgang. Dette skal dokumenteres i form av kursbevis eller lignende. Felles norsk-svensk lastevogn-avtale - En meget viktig norsk-svensk avtale om felles anskaffelse av lastevogner er nå på plass. Avtalen er et konkret eksempel på mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet for å oppnå gode løsninger og betydelige besparelser for begge land, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Sverige signerte nylig rammeavtalen på lastevogner med firmaet Rheinmetal MAN Military Vehicles (RMMV) etter å ha avventet signering inntil det svenske konkurransetilsynet kom med sin konklusjon. Tidligere i mai ga det svenske konkurransetilsynet klarsignal til at også Sverige kunne signere rammeavtalene. Norge signerte rammeavtalen 31. mars i år. Når Norge og Sverige nå i felleskap har signert rammeavtalene, betyr det sparte penger for begge land i form av lavere anskaffelseskostnader og reduserte driftskostnader gjennom levetiden til lastevognene. 28 krav mot sosial dumping For å komme sosial dumping til livs vil Skien kommune stille 28 krav til entreprenører som ønsker å bygge i byen. Det dreier seg blant annet om kompetansekrav, lærlingordning mer dokumentasjon. Alt myntet på å holde de useriøse aktørene i byggenæringen borte fra Telemarks største by, ifølge Telemarksavisa. Kommunen er opptatt av å stille krav til sine samarbeidspartnere som sikrer et seriøst arbeidsliv, f.eks.: Krav om erfaring fra tilsvarende entreprisemodell, om erfaring fra tilsvarende byggeprosjekt, kapasitet til å utføre oppdraget og med bare ett ledd i kontraktskjeden (to ledd kan godkjennes ved god begrunnelse). 50 sparetiltak innkjøp blant disse Mellom Manchester og Liverpool i England ligger kommunen Warrington med noe over innbyggere. Gjennom de tre siste årene har den spart inn 50 millioner pund, dvs. i dagens valutakurs, om lag 500 millioner norske kroner. Det årlige budsjett ligger på ca. 145 millioner pund, dvs. 1,45 mrd norske kroner. Reduserte tilskudd fra statlig hold har ført til innsparingsbehov og utløst kreativitet. En oppsummering viser at det er 50 tiltak som har bidratt til innsparingen, blant disse mer effektive innkjøp og bedre kontraktstyring. Nærmere 19 millioner norske kroner er spart på denne måten. Kompetanse, en sentral innkjøpsenhet og samarbeid med naboene om innkjøp er stikkord bak suksessen. Les mer om Warringtons 50 innsparingstiltak her. Revisjonskritikk: Bruker ikke innovasjonsmulighet Riksrevisionens gransking av telekommarkedet viser at statens anskaffelser av elektroniske kommunikasjoner ikke er benyttet strategisk for å fremme de mål som fins om innovasjon og utvikling av disse markedene. Dette fremgår av en rapport fra den svenske riksrevisjonen. På tross av at staten er den enkeltvis største bruker av elektroniske kommunikasjoner i Sverige har ikke regjeringen oversikt over hvor omfattende statlige innovasjonsanskaffelser innenfor telekom egentlig er. Et eksempel er 8

9 en rammeavtale som til sammen omfatter fem prosent av det svenske sluttkundemarkedet for alle typer virksomheter, og som ikke har ivaretatt det potensialet som ligger i anskaffelser for å skape økt nytte for staten og drive opp markedets innovasjonstakt, heter det. Innfører helelektronisk innkjøpsprosess Kan spare kr. årlig pr. sykehusseng Ved å innføre bruk av elektroniske verktøy i innkjøpsprosessen fra kunngjøring til og med betalt vare eller tjeneste kan britisk sykehusvesen spare mellom og kroner pr. seng hvert år. Dette fremgår av den nylig publiserte e-innkjøpsstrategien fra det nasjonale helsevesenet i Storbritannia (National Health Service (NHS). Sentralt i strategien står bruk av globale GS1-koder og PEPPOL-meldingsstandard. NHS er Storbritannias offisielle helsevesen, finansiert vesentlig gjennom skatteinntekter og med et årlig budsjett på 125 mrd pund, noe som omtrent tilsvarer et norsk statsbudsjett. Strategien omfatter prosessen fra kjøp til betaling. I introduksjonen til den nye e-innkjøpsstrategien heter det at det har vært mange tidligere initiativ med sikte på å realisere gevinster ved innkjøpseffektivisering, men nå er det alvor. Mer penger skal frigjøres for å finne veien til pasientene. I tillegg til å sikre at helsevesenet følger opp de nylig vedtatte EU-direktivene som forutsetter fullt ut bruk av elektroniske verktøy ved innkjøp fra og med 2016, er det særlig bruk av globale GS1-koder og PEPPOL-spesifikasjoner for meldingsformidling og innhold som er kjernen i den nye strategien. Dette er verktøy som hele helsevesenet og deres leverandørkjeder skal legge til grunn. PEPPOL-spesifikasjonene ble utviklet av det norskledede EU-prosjektet Pan European Public Procurement OnLine, og vedlikeholdes i dag av OpenPEPPOL (www.peppol.eu). GS1 standardene er et globalt språk for effektiv handel. Over 1 million selskaper over hele verden bruker GS1 standardene for å øke effektiviteten av sin virksomhet Grunnlagsdata På denne måten skal de ulike ledd i det britiske helsevesenet sikre seg tilgang til masterdata til bruk ved innkjøp, utveksling av innkjøpsdata automatiseres og måle sine innkjøpskostnader mot andre virksomheter og helseleverandører. For å få dette til skal NHS sentralt anskaffe og finansiere den nødvendige infrastrukturen til støtte for strategien. Siktemålet er å sikre at infrastrukturen kan samhandle med eksisterende og kommende e-innkjøpssystemer slik at den enkelte virksomhet i helsevesenet selv kan velge sin foretrukne teknologileverandør. Leverandørene oppfordres til å plassere sine produktdata i en GS1-sertifisert datapool i pakt med NHSvilkårene for levering av varer og tjenester. Ingen uprøvde elementer NHS forsikrer at ingen av elementene i strategien er uprøvd det nye er sammenstillingen av dem innenfor en helhetlig strategisk ramme for å forbedre pasientbehandlingen gjennom en moderne, effektiv NHS-innkjøpsfunksjon. 9

10 Det vil ta flere år med felles anstrengelser i hele NHS-systemet og dets leverandørbase, å nå ambisjonene bak strategien, heter det. En nøkkelbarriere for å få maksimalt ut av strategien er at det innenfor akuttvirksomhetene i helsevesenet eksisterer fragmentert prosessflyt innenfor innkjøp for mange ulike funksjoner. For å få mest mulig ut av ambisjonene med e-innkjøp bør leverandører av akuttmedisin samkjøre disse prosessene til felles forretningsprosesser og - regler, basert på kravene i e-innkjøpsstrategien. Besparelser Ved fullt ut tilpasse seg kravene i de nye EU-direktivene og fullt ut ta i bruk e- innkjøpsløsningene kan det oppnås betydelige besparelser. En McKinsey-rapport, Strength in Unity, har identifisert årlige besparelser i størrelsesorden tre-fem millioner pund (tretti-femti millioner kroner) for en 600-sengs NHS-leverandør av akuttmedisin ved å benytte global GS1-standard som grunnlag for sine innkjøpsaktiviteter i sykehuset. NHS har omregnet dette til en gjennomsnittlig NHS-leverandør og funnet at det på denne er mulig årlig å spare mellom 5000 og 6000 pund ( kroner) pr.seng. (Omregning til norsk valuta er basert på kursen 1 pund = 10 norske kroner, nær gjennomsnittet for mai måned NOK 9,99) «NHS eprocurement Strategy» finner du her. Danmark Dyrare å klage klagetalet på veg ned Talet på klagesaker inn til det danske klageorganet, Klagenævnet for Udbud, er på veg nedover. Det syner årsrapporten deira for Nedgangen er oppsiktsvekkjande, skriv formannen i nemnda i føreordet. Ein kraftig auke i betalinga for å få ei klage opp til handsaming kan vere, heiter det, ein av forklaringane på nedgangen. Ein mindre del av klagarane får dessutan medhald no enn før, men klageorganet er ikkje viss på at dette berre skuldast at oppdragsgjevarane gjer mindre feil enn før. Klagenævnet for Udbud er ei domstolsliknande klagenemnd som vart etablert i 1992 for å oppfylle krava til Danmark i kontrolldirektiva frå EU. Nemnda er sett saman av eit formannskap på ni medlemmer. Av desse er seks landsdommarar og tre byrettsdommarar. I tillegg har klageorganet tjue sakkunnige medlemmer med røynsle frå offentleg innkjøpsverksemd, bygg og anlegg, transport, forsyning eller juss. Sekretariatet held til i Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet og seks medlemmer. Formannen i klageorganet er den faglege leiaren av sekretariatet i tillegg er det tre juridiske saksarbeidarar, ein sekretær og ein student. Færre klagesaker kjem I føreordet skrive formannen i nemnda at det er ein oppsiktsvekkjande nedgang i talet på nye saker i 2013 frå 182 i 2010 til 107 (161 i 2012). Formannen meiner nedgangen må sjåast i samanheng med endringane i reglane førre året, som mellom anna hadde til følgje at klagegebyret vart auka til kroner i saker som gjaldt EU-reglane. Dessutan førde regelendringane til at prosessrisikoen for klagarane vart monaleg auka, ettersom ein klagar som tapar saka, nå kan måtte betale sakskostnader til den oppdragsgjevaren han har klaga inn. 10

11 Utviklinga i den tida det tek å handsame ei klage er positiv, meiner formannen, og peikar på at 29 prosent av alle saker vert ferdig handsama den første månaden etter at klaga er komen inn. Innan to månader er 42 prosent av klagene ferdig handsama. Om lag helvta av dei innkomne klagene er avslutta innan tre månader. Den gjennomsnittlege tida som det tek å arbeide med ei klage i nemnda er sju månader, men, skriv formannen, i ein stor del av klagesakene opplever både klagar og oppdragsgjevar ei stuttare sakshandsamingstid. Som i 2008 Nedgangen i talet på nye klager gjer at det i 2013 ikkje kom inn fleire saker enn i Det går fram av årsrapporten at klagenemnda allereie før lovendringane kom førre året merkte ein nedgang i klagetalet, og dei undrar seg på om drøftinga om framlegga til endringane på førehand påverka klagetilstrøyminga. I 2013 avgjorde nemnda 69 saker, og av desse fekk 29 fullt eller ikkje heilt fullt medhald, medan 40 ikkje fekk medhald, heiter det. Av dei 69 sakene var fem tekne vidare til ein domstol. Frå 2011 syner statistikken over saker at talet på klager der klagaren fekk meir eller mindre medhald har vorte mindre enn talet på dei sakene der det ikkje vart gjeve medhald. I 2009 fekk 69 prosent av klagarane heilt eller delvis medhald, medan det i berre var 42 prosent av sakene som enda slik. Færre feil enn før? Mellom forklaringane på utviklinga i talet på klager med eller utan medhald er at oppdragsgjevarane gjer færre feil enn før. Men ei lovendring i 2011 kan òg ha mykje av skulda. Etter den tid har ikkje klageorganet hatt høve til å ta opp spørsmål til handsaming av avgjerd på eiga hand. Ikkje kan dei hjelpe til med å formulere klager, slik dei gjorde før, og det vart frå 2011 ikkje høve til å ta opp tilhøve utanfor det som klaga gjaldt. Når det gjeld saker med krav om skadebot, vart 2012 eit rekordår med 12 slike saker. Førre året, går det fram av årsrapporten for 2013, vart det berre tre slike. Skadebotspørsmål vert ofte løyst ved forlik dersom klagaren har fått heilt eller delvis medhald, skriv Klagenævnet for Udbud. Årsrapporten for 2013 frå Klagenævnet for Udbud finner du her. 11

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Kontraktsarbeidene antas å starte opp primo februar 2006 og ønskes avsluttet innen utgangen av år 2006.

Kontraktsarbeidene antas å starte opp primo februar 2006 og ønskes avsluttet innen utgangen av år 2006. Klager ble forhindret i å delta i en konkurranse om anskaffelse av fire boliger for funksjonshemmede med tomt, idet vedkommende ikke klarte å anskaffe tomt. Klagers anførsel om at kommunen hadde forfordelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser ProfVik ApS Birkevej 28 2791 Danmark Deres referanse Vår referanse Dato 2009/145 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Konkurransepreget dialog.

Konkurransepreget dialog. Overordnede kontraktstrategier et viktig grep. Konkurransepreget dialog. Fagseminar Tunnelbygging i by Trondheim, 3.juni 2014 Siv.ing Kasper Nordmelan, Concreto Prosjektstrategi Hvordan prosjektet skal

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, skriftlighet, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av bedriftshelsetjenester.

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT. Finn Arnesen, Marianne Dragsten og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT. Finn Arnesen, Marianne Dragsten og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell og de generelle kravene i 5 Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en totalentreprise for bygging av seks omsorgsboliger.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Utredning om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i spesialisthelsetjenesten ARKIVSAK:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I forkant av en anskaffelsesprosess hadde innklagede vært i kontakt med én av leverandørene. Klagenemnda hadde ikke grunnlag for å slå fast at dette i seg selv var

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av bygg- og håndverktjenester

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en konkurranse med forhandling for levering av arbeidsmarkedskurs var oppdragsgivers vurdering av om klager hadde reell mulighet til å få kontrakten, jf forskrift

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer