På Bergesen-kjøl. diverse plastmaterialer og farmasøytisk industri.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På Bergesen-kjøl. diverse plastmaterialer og farmasøytisk industri."

Transkript

1 På Bergesen-kjøl Verdens produksjon og forbruk av råvarer fører til store transportbehov som det ville være umulig å dekke uten sjøveis transport. Verdens handelsflåte står årlig for transport av over fem milliarder tonn råvarer, hvorav de største varegruppene er råolje og oljeprodukter, jernmalm, kull og korn. Uten disse råvarene og tilhørende transport ville ikke vår moderne verden kunne eksistere. Av verdens råoljeproduksjon på 3,5 milliarder tonn transporterer skip ca. 1,5 milliarder tonn. Det er fortsatt land i Midt-Østen som står for den største produksjonsandelen, ca. 31%. Til sammenligning er Norges andel av produksjonen 4,3%. Selv om verdens råoljeproduksjon er stigende øker ikke behovet for tanktonnasje nødvendigvis i samme takt. Dette skyldes at det i perioder har vært kraftig vekst i oljeproduksjonen nærmere de store importlandene. Det betyr kortere transportveier til raffineriene samt at transport av olje i noe stigende grad også foregår gjennom rørledninger. Målt i tonn-mil har utviklingen vært svakere enn målt i tonn. Bergesens oljetankskip transporterte i 1999 ca. 35 millioner tonn råolje og produserte 9 milliarder tonn-mil. Råolje tjener som innsatsfaktor for produksjon av raffinerte oljeprodukter som jetfuel, parafin, bensin, fyringsolje, dieselolje, samt en rekke andre produkter frem til asfalt, som er det siste og tyngste produktet i raffineringsprosessen. Ved destillasjon av råolje eller ved foredling av våtgass dannes grunnlaget for produksjon av flytende petroleumsgasser (LPG), som i hovedsak er propan og butan. Hvert år skipes store kvanta flytende naturgass egentlig metan som er nedkjølt til 163 C (LNG) og flytende petroleumsgasser butan og propan (LPG). Verdensproduksjonen var i 1999 ca. 83 millioner tonn LNG og ca. 46 millioner tonn LPG. LNG-produksjonen er gjerne knyttet til store naturgassforekomster som i landene rundt den Arabiske Gulf og i Malaysia og Indonesia. Trinidad og Nigeria er også betydelige eksportører av LNG. Naturgassen utvinnes fra underjordiske brønner, enten som assosiert gass fra kombinerte olje-gassfelt eller fra rene gassfelt. Metan benyttes i stor grad i verdens energiproduksjon, men er også råvare for fremstilling av ammoniakk, som igjen er råstoff i kunstgjødselproduksjon, diverse plastmaterialer og farmasøytisk industri. LPG er en fellesbetegnelse for gassene butan og propan i flytende tilstand. Ved siden av å fremkomme som et biprodukt ved oljeraffineriene, produseres disse gassene også ved fraskilling ved naturgassutvinning, hvor hovedproduktet er metan. LPG både som butan og propan kan være sluttprodukter for energiformål og benyttes da i husholdninger, i industrien, som drivstoff for biler etc. LPG kan også være råstoff for petrokjemisk industri ved fremstilling av gasser som etylen, butadien og vinylklorid. De petrokjemiske gassene, som også kan fraktes i flytende tilstand på skip, inngår videre i produksjonen av et meget stort spekter av produkter vinyl, akryl, syntetisk gummi, emballasje, isolasjon, kosmetikk, maling osv. Bergesens gassflåte transporterte i løpet av ,4 millioner tonn LPG, 3,1 millioner tonn ammoniakk og 2,2 millioner tonn etylen og andre petrokjemiske gasser. Av ca millioner tonn utvunnet jernmalm forflytter skip ca. 430 millioner tonn årlig. Sør-Amerika og Australia er de store malmproduserende land med en andel på 70% av verdensproduksjonen. Skandinavias andel er i verdenssammenheng beskjedne 2%. Jernmalm er hovedråvaren i verdens stålproduksjon sammen med metallurgisk kull. Utrangerte produkter av stål resirkuleres i stor grad og derfor er skrapstål en viktig innsatsvare i stålproduksjonen. Stål er i dagens samfunn en del av det meste som omgir oss, enten som en del av selve produktene eller som en del av det utstyret som har produsert og transportert varene. Bergesen transporterte i løpet av ,5 millioner tonn jernmalm, hovedsakelig til bruk i stålindustrien i England, Tyskland og Italia. 1 PÅ BERGESEN-KJØL

2 JANUAR Dette er Bergesen d.y. Gruppen Sigval Bergesen d.y. etablerte Bergesen d.y. Gruppen i Stavanger i Året 1999 var gruppens 65. driftsår. FEBRUAR REDERIETS VISJON Bergesen skal være en ledende, internasjonal leverandør av maritime transporttjenester og skipsbaserte offshoreløsninger. MARS HOVEDMÅL Avkastning på investert kapital skal være konkurransedyktig over tid slik at rederiet blir et attraktivt investeringsobjekt for norske og internasjonale investorer. Bergesen skal være en preferert og langsiktig samarbeidspartner for kjøpere av maritime transporttjenester og skipsbaserte offshoreløsninger. Organisasjonen skal kjennetegnes ved kundeorientering, kostnadseffektivitet, kvalitet og kompetanse. Selskapet skal være en attraktiv arbeidsplass ved at det tilbys utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver. Rederiet skal kjennetegnes ved: Kundeorienterte løsninger Dynamikk og omstillingsevne Lønnsom og kostnadseffektiv drift Høy kvalitet og sikkerhet Finansiell soliditet APRIL MAI JUNI JULI VIRKSOMHETEN Bergesen d.y. Gruppen er verdens største eier og operatør av gasskip mellom og kubikkmeter og klart markedsledende i markedet for store gasskip. Gruppen er også et av verdens største uavhengige stortankrederier og har en betydelig posisjon i det spesialiserte markedet for store tørrbulkskip. Bergesen har også etablert virksomhet innenfor skipsbaserte offshoreløsninger. AUGUST SEPTEMBER I mars 2000 bestod Bergesenflåten av 97 skip og nybygg med en samlet tonnasje på 11,3 mill. dwt. Flåten fordelte seg på 62 gasskip, 24 tankskip, syv tørrbulkskip, ett kombinasjonsskip og tre offshore-enheter. OKTOBER Bergesen er et av verdens største børsnoterte rederier. Med en børsverdi på over NOK 10 milliarder, gir Bergesen-aksjen investorer en likvid eksponering mot utvalgte shippingmarkeder. NOVEMBER Bergesens finansielle soliditet gir muligheter til å utnytte svingninger i shippingmarkedene ved kjøp, salg og befraktning av tonnasje. Rederiet sikres samtidig den nødvendige styrke og fleksibilitet i kontraktsforhandlinger. DESEMBER BERGESEN D.Y. GRUPPEN

3 Året 1999 Kursen på Bergesen-aksjen starter året på kr 91 og kr 88 for henholdsvis A og B. Tankskipet Berge Lord leveres for opphugging. Verdensflåten teller skip. FPSO Berge Hugin starter produksjonen på Pierce-feltet i Nordsjøen. Bergesens foreløpige resultat for 1998 presenteres for analytikere og presse. Driftsresultat kr mill. Den første oljelasten leveres fra FPSO Berge Hugin. FSO Berge Troll gjennomgår dokking etter 10 år som lagerskip utenfor Cabinda, Angola før fornyet kontrakt. Bergesen avholder generalforsamling. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer i selskapet godkjennes. Salg av en forretningseiendom i Stavanger gir kr 9 mill. i gevinst. Første kvartals resultater presenteres. Driftsresultat kr 230 mill. Bergesen kjøper selskapet Scantank Offshore AS, som skifter navn til Bergesen d.y. Offshore AS. Tankskipet Berge Septimus leveres for opphugging. Bergesen tegner nye Kværner-aksjer for kr 330 mill. Bergesen oppretter kontor i Gdynia i forbindelse med byggingen av to store gasskip. Resultater for første halvår fremlegges. Driftsresultat kr 366 mill. Tankskipet Berge Bonde leveres for opphugging. Gasskipet Berge Racine ligger ved kai i Tyrkia under jordskjelvet, men unngår skader. Bergesen kjøper egne aksjer; A-aksjer og B-aksjer. Norges Rederiforbund er 90 år. Tankskipet Berge Enterprise skifter flagg fra norsk til fransk. Tankskipet Berge Charlotte skifter flagg fra fransk til bahamas. Bergesens resultater etter tre kvartaler gir et driftsresultat på kr 532 mill. Det kontraheres et malmskip på dwt ved Daewoo i Korea. Bergesen kjøper egne A-aksjer og B-aksjer. Befraktningssamarbeid for semikjølte gasskip ( cbm) etableres. Intensjonsavtale inngås med Triton Energy Limited om beskjeftigelse av Berge Charlotte som FPSO utenfor kysten av Ekvatorial Guinea. Det kjøpes egne aksjer A-aksjer og B-aksjer. Kursen på Bergesen-aksjen ender året på kr 146 for A og kr 137 for B. Den IT-messige overgangen til nytt årtusen går problemfritt for Bergesen. Bergesen kjøper fire tankskip fra Hitachi Zosen Corporation. En opsjon om kjøp av ytterligere to skip utøves. Produksjonskapasiteten på FPSO Berge Hugin økes. Bergesen kjøper olje/malmskipet Grand Phoenix på dwt. Berge Ichiban, det første av seks nye tankskip fra Hitachi, leveres. 3 ÅRET 1999

4 4 ÅRSBERETNING

5 Årsberetning INTRODUKSJON Resultatmessig ble 1999 et svakt år for Bergesen, med tilbakegang innenfor alle de tradisjonelle virsomhetsområdene. Den kraftige økningen i bunkersprisen rammet alle virksomhetsområder. For gassvirksomheten medførte fallende kontraktsdekning for flåten mer ventetid mellom laster. Tankvirksomheten ble rammet av OPEC-landenes avtale om redusert produksjon av olje, mens tørrbulkvirksomheten ble negativt påvirket av tap på innbefraktet tonnasje. En konsolidering av tilbudssiden for gasskip forventes på sikt å bidra til bedrede resultater, men høye ordrebøker i enkelte segmenter kan begrense oppgangen for en periode. For tankvirksomheten skaper historisk lave lagernivåer for olje, stigende oljepris og vekst i etterspørselen forventninger om økende oljeproduksjon og høyere aktivitet i løpet av Offshore rapporteres som nytt virksomhetsområde for Denne satsningen har så langt vært vellykket, og er besluttet utvidet. RESULTAT OG UTBYTTE Driftsinntektene for Bergesen d.y. Gruppen var kr mill. for 1999 mot kr mill. året før. Driftsresultatet utgjorde kr 650 mill. mot kr mill. i Netto finansposter var minus kr 248 mill. i 1999 mot minus kr 348 mill. året før. Gevinst ved salg av eiendom var kr 9 mill. mot kr 101 mill. i Resultat før skatt utgjorde kr 411 mill. mot kr 951 mill. i Resultat etter skatt og minoritetsandeler var kr 430 mill. mot kr 935 mill. året før. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret foreslår et utbytte på kr 3,50 pr. aksje for 1999, en økning fra kr 3,- året før. GASSVIRKSOMHETEN Gasskipene oppnådde et driftsresultat i 1999 på kr 362 mill. mot kr 472 mill. i VLGC-, LGC- og Igloo-skipene viste svakere resultater, mens resultatet for MGC- og Handygas-skipene bedret seg noe. Fallende kontraktsdekning for flåten, og dermed mer ventetid mellom laster, samt en kraftig stigning i bunkersprisene mer enn oppveiet den positive virkningen av økte skipningsvolumer av LPG og økningen i gjennomsnittlig skipningsdistanse. På grunn av befrakteres forventninger om et svakere marked som følge av forestående leveranser av nybygg, har det ikke vært mulig å inngå nye periodeforretninger for store gasskip til akseptable rater. Det var fall i skipningsvolumet fra AG, men veksten i andre områder, spesielt fra Nord- og Vest-Afrika, medførte at samlet volum økte med 2,4%. Veksten i etterspørselen fant i hovedsak sted i Asia, hvilket hadde positiv effekt for skipningsdistansen. Samlet skipningsvolum for ammoniakk falt svakt, men gjennomsnittlig skipningsdistanse var stigende også for dette MORTEN SIG. BERGESEN PETTER C. G. SUNDT LARS A. CHRISTENSEN CHRISTIAN RINGNES JOHAN FR. ODFJELL 5 ÅRSBERETNING

6 NETTO RESULTAT OG KONTANTSTRØM 1500 produkt. Det var større aktivitet i markedet for petrokjemiske gasser i annet halvår, noe som fikk positiv effekt for de mindre semikjølte gasskipene Rederiet har to VLGC-skip under bygging ved Gdyniaverftet i Polen, hver på cbm. Skipene vil bli levert i 500 henholdsvis august 2000 og januar Kontraktsprisen er Mill. kr ca. USD 63 mill. pr. skip. VLGC-poolen består foruten Bergesens egne skip av tre innbefraktede skip, tilsammen 21 NETTO RESULTAT KONTANTSTRØM skip NETTO INVESTERT I SKIP Bergesens LGC-pool er øket med to skip i 1999 og ytterligere ett i Rederiet har ikke eierandeler i de tre skipene. Foruten Bergesens egne skip deltar ytterligere fem andre skip i poolen, tilsammen 19 skip. 200 For MGC-skipene er det etablert et befraktnings- og pool- 100 samarbeid med Exmar, som fungerer tilfredsstillende. Mill. kr FORTJENESTE OG KONTANTSTRØM Mot slutten av 1999 etablerte Bergesen sammen med andre gassredere et befraktningssamarbeid for semikjølte skip mellom og cbm, som bestyres av A.P. Møller. Styret har positive forventninger til den konsolidering som har funnet sted på tilbudssiden for denne type skip TANKVIRKSOMHETEN Driftsresultatet for tankskipene var kr 232 mill. mot kr mill. i Markedet var meget svakt gjennom året med Kr pr. aksje FORTJENESTE KONTANTSTRØM betydelig fall i etterspørselen etter VLCC-skip. En viktig årsak var kraftige kutt i OPECs oljeproduksjon. Rederiet hadde øket kontraktsdekningen for tankflåten til ca. 45% ved inngangen til 1999, på bakgrunn av en forventet svekkelse. Tilsvarende dekning ett år tidligere var 28%. Også stigningen i bunkersprisen hadde betydelig negativ effekt på resultatet i tankvirksomheten. Som følge av de svake markedsforholdene, ble et stort antall eldre skip solgt for opphugging mot slutten av året, samtidig som kontraheringsaktiviteten avtok. Bergesen solgte tre tankskip til opphugging i Etter årsskiftet er ytterligere to tankskip blitt solgt til opphugging. 6 ÅRSBERETNING

7 I januar 2000 inngikk Bergesen en avtale om kjøp av fire VLCC-skip, hver på dwt, som er under bygging ved Hitachi Zosen i Japan. Det første skipet ble levert i mars 2000, de to neste leveres i henholdsvis april og juni og det siste skipet i januar Rederiet har i februar 2000 utøvet opsjon på kjøp av ytterligere to tankskip av samme størrelse ved Hitachi-verftet for levering i mars og mai Sett i sammenheng vil de gjennomførte salg av eldre skip til opphugging og investeringen i nye tankskip bidra til en betydelig fornyelse av rederiets tankflåte. Samlet pris for de seks tankskipene er ca. kr 3,2 milliarder. Mill. kr DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING GASS TANK TØRRBULK OFFSHORE TØRRBULKVIRKSOMHETEN T/C INNTEKT PR. DAG/MND 30 Tørrbulkskipene oppnådde et driftsresultat på kr 45 mill. mot kr 87 mill. i Resultatet for 1998 inkluderte en salgsgevinst på kr 24 mill. Forøvrig skyldes svekkelsen tap på innbefraktet tonnasje og kostnader i forbindelse med reparasjon på ett av skipene. Bergesens skip hadde en høy kontraktsdekning gjennom året og var i begrenset grad eksponert i spotmarkedet. USD GASS TANK TØRRBULK Markedet for store tørrbulkskip var svakt i første halvår med store lagertrekk i stålindustrien. I annet halvår skjedde det et omslag med økt stålproduksjon særlig i Asia og Europa. Det medførte en sterk rateoppgang og en stigning i skipsverdiene i siste halvdel av Nybyggingsprisene var lave og det ble kontrahert et betydelig antall skip gjennom året. Markedsbedringen i annet halvår medførte at opphuggingsaktiviteten avtok. ANDEL AV FLÅTEVERDI (Mill. kr) GASS TANK TØRRBULK OFFSHORE I november 1999 inngikk Bergesen kontrakt med det koreanske verftet Daewoo Heavy Industries Ltd. om bygging av et isforsterket malmskip på dwt. Kontraktspris er ca. USD 42 mill., hvorav 40% skal betales i byggetiden og 60% ved levering i fjerde kvartal Det er inngått et 5-års certeparti med et europeisk stålselskap fra levering som beskjeftiger skipet syv måneder pr. år. ANDEL AV DRIFTSRESULTAT (Mill. kr) GASS TANK TØRRBULK OFFSHORE Bergesen har i mars 2000 kjøpt det kombinerte oljetank- og malmskipet Grand Phoenix på dwt, bygget i Skipet vil bli overtatt ultimo mars 2000 og skifter navn til Berge Phoenix. 7 ÅRSBERETNING

8 Det har funnet sted betydelige strukturelle endringer i europeisk stålindustri de siste par år. Bergesen har dratt nytte av dette og etablert kunderelasjoner i form av fraktkontrakter med de viktigste aktørene. OFFSHOREVIRKSOMHETEN Etter oppkjøpet av Scantank Offshore AS i mai 1999 som senere endret navn til Bergesen d.y. Offshore AS, er offshore etablert som eget virksomhetsområde. Hensikten med den nye satsningen er å utvikle kostnadseffektive flytende produksjonsløsninger basert på konvertering av skip for bruk i områder med smult farvann. Offshorevirksomheten viste et driftsresultat på kr 13 mill. i 1999 mot minus kr 35 mill. i Inntektene skriver seg fra FPSO Berge Hugin som startet produksjon av olje på Pierce-feltet på britisk side i Nordsjøen i mars Ved utgangen av året hadde skipet produsert i alt 10 mill. fat. Skipets produksjonskapasitet er i februar 2000 øket med fat pr. dag til fat pr. dag grunnet gode reservoarforhold. Videre inngår gasskipet/fso Berge Troll i det nye virksomhetsområdet. Skipet benyttes som lagerskip utenfor Angola og er på kontrakt til november Tankskipet Berge Charlotte er under ombygging til FPSO og inkluderes i offshorevirksomheten fra inneværende år. I februar 2000 er det inngått et tidscerteparti for Berge Charlotte med et amerikansk oljeselskap for en periode på minimum to år med kjøpsopsjon for befrakter. Skipet skal benyttes som produksjonsskip på Ceiba-feltet utenfor kysten av Ekvatorial Guinea, og påbegynner sin kontrakt i oktober Det er videre besluttet å konvertere tankskipet Berge Hus til FPSO. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL Den verdijusterte egenkapitalen før skatt var ved utgangen av 1999 kr 176 pr. aksje (inkludert avsatt utbytte) mot kr 172 pr. aksje ved årets begynnelse. Egne aksjer er eliminert ved beregningen. Skipsverdiene, målt i US dollar, falt med 14% i løpet av året. Fallet er større enn det endringen i skipenes alder tilsier. Verdien av gasskipene falt med 16%, tankskipene med 15%, tørrbulkskipene med 4% og offshore-enhetene med 6%. Ved utgangen av 1999 var den samlede markedsverdien for rederiets skip kr 11,6 milliarder. Skipenes markedsverdi er fastsatt til gjennomsnittet av verdianslag for certepartifrie skip innhentet fra tre uavhengige meglerfirmaer. Økningen i verdijustert egenkapital skyldes at fallet i skipsverdiene mer enn oppveies av økende dollarkurs, kontantstrømmen fra driften og effekten av kjøp av egne aksjer. DRIFTSFORHOLD OG MILJØ Driften av selskapets skip forløp tilfredsstillende i Driftskostnadene målt i dollar var på linje med foregående år. Helse-, miljø- og sikkerhetsforhold inngår i Bergesens totale styringssystem. Instrukser og prosedyrer ombord og på land bidrar til å unngå og redusere skader, ulykker og forurensing av det ytre miljø. Prosedyrene omfatter både den ordinære drift og planer for håndtering av ulykkeshendelser. Rederiets utslipp til luft er i hovedsak forbrenningsgasser fra skipsmaskineriet. De viktigste komponentene i miljøsammenheng er CO2, SO2 og NOx. Andre utslipp er avdampning av hydrokarboner fra last og KFK-gasser fra kjøleanlegg. Rederiets brennstoff-forbruk var i tonn fuelolje og tonn dieselolje. Gjennomsnittlig svovelinnhold i fueloljen var 2,91% i 1999 mot 3,04% i Rederiet bruker fortsatt i stor utstrekning selvpolerende tinnholdige bunnmalinger for å hindre begroing av undervannsskroget. Dette gir utslipp av uønskede stoffer i havet, men har til nå gitt lavere brennstoff-forbruk og dermed mindre utslipp til atmosfæren. Et internasjonalt krav om at alle skip skal benytte tinnfri bunnmaling innebærer at rederiet innen 2003 må begynne å fase ut tinnholdige bunnmalinger. Programmet skal være gjennomført innen Rederiets seks nyinnkjøpte tankskip som er under bygging i Japan vil bli levert med tinnfri bunnmaling. 8 ÅRSBERETNING

9 Ukontrollert utslipp av olje til sjøen kan skje ved uhell eller svikt i utstyr eller prosedyrer. Rederiets skip var i 1999 ikke involvert i ukontrollert utslipp av betydning. Rederiets skip følger de anbefalingene som er gitt av FN-organet IMO når det gjelder utskifting av ballastvann. Behandlingen av avfall ombord følger også IMOs krav. Det føres logg over avfallsbehandlingen, herunder hva som blir levert i land. Ved salg av eldre skip til opphugging blir skrapjernet gjenvunnet. Arbeidet med å redusere utslippene til luft og vann vies stor oppmerksomhet. Siden 1997 har rederiet bygget om kjøleanleggene på 12 gasskip fra bruk av freon til propan som kjølemiddel. Rederiets forbruk av freon er blitt redusert med 25% siden programmet startet, og rederiet vil fortsette dette frivillige ombyggingsprogrammet for å redusere utslippene ytterligere. Rederiet deltar aktivt i forskningsprogrammet MARMIL (Maritim Miljøsatsing initiert av Norges Rederiforbund). Programmet omfatter de fleste områder der skipsfartens aktivitet kan ha betydning for miljøet. Som et delprosjekt under MARMIL foretar rederiet eksperimenter med emulgert brennstoff på tankskipet Berge Stavanger, hvor det blandes inn 10% vann i brennstoffet for å redusere NOxutslippet i forbrenningsgassen. Opplæring i å følge fastlagte prosedyrer og evaluering av de rapporterte resultatene er en viktig del av HMS-arbeidet i Bergesen. For rederiets offiserer medgikk i 1999 ca. 3-4 arbeidsdager pr. ansatt til landbaserte kurs av forskjellige slag. Bergesen har i tillegg implementert interaktive treningsprogrammer ved bruk av PC ombord i skipene. Alle som mønstrer på må gjennomføre fastlagte programmer for opplæring i HMS. Arbeidsmiljøet i de enkelte selskaper i Bergesen d.y. Gruppen er godt. Sykefraværet ved hovedkontoret viste en svak oppgang fra 2,9% i 1998 til 3,2% i Antall hjemsendelser av seilende grunnet sykdom og skade var 152 i 1999, ned fra 168 i Bergesen har et eget registrerings- og analysesystem for uhell og skader, som dekker kravene i ISMkoden. Rederiets skadetall for 1999 viste en fallende tendens i forhold til foregående år, og selskapet har fortsatt en svært gunstig statistikk målt mot normtall for bransjen og virksomhetsstørrelsen. Rederiets LTI-tall, antall ulykker pr. million eksponeringstimer, ble 1,75 i 1999 mot 2,03 i Rederiet hadde ikke uhell med betydelige materielle skader i Det er etablert verne- og miljøutvalg på de enkelte skip og på hovedkontoret. Disse spiller en aktiv rolle for å påvirke arbeidsmiljøet og forebygge farlige situasjoner. Alt mannskap som skal mønstre på skipene må gjennom en grundig helseundersøkelse som går utover de enkelte flaggstaters krav. I forbindelse med overgangen til år 2000 ble det foretatt betydelig oppgradering av IT-relatert programvare og maskiner, ombord på skipene og på land. Alle skip i flåten fikk installert en ny og ensartet IT-løsning. Det ble iverksatt spesiell beredskap i forbindelse med årsskiftet, men overgangen skjedde uten at det ble rapportert vesentlige problemer. FINANSIELLE POSTER Bergesen hadde i 1999 netto rentekostnader på kr 129 mill. sammenlignet med kr 196 mill. i Dollarrentene steg noe i Seks måneders LIBOR-rente økte fra 5,1% ved starten av året til 6,1% ved årets utgang. Dollarkursen mot kroner økte fra kr 7,60 til kr 8,04. Netto bokført valutatap utgjorde kr 176 mill. for 1999 mot kr 183 mill. i Urealisert valutatap på gjeld utgjorde kr 256 mill. Det ble realisert gevinster på kr 69 mill. ved salg av verdipapirer i Den urealiserte gevinsten i verdipapirporteføljen økte fra kr 294 mill. til kr 657 mill. i løpet av året. Bergesen tegnet nye aksjer i Kværner for kr 330 mill. i juni Likvide midler (bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater o.l. og aksjer til kostpris) utgjorde kr mill. ved utgangen av 1999 mot mill. ved utgangen av Den rente- 9 ÅRSBERETNING

10 bærende gjelden var ved årets slutt kr mill. mot kr mill. i Selskapet hadde ved årsskiftet ubenyttede trekkrettigheter på eksisterende lånefasiliteter på totalt $ 350 mill. Selskapet har i 1999 solgt en forretningseiendom i Stavanger med regnskapsmessig gevinst på kr 9 mill. EGNE AKSJER Generalforsamlingen besluttet 28. april 1999 å gi styret fullmakt til å la Bergesen erverve inntil 10% egne aksjer. Fullmakten gjelder i 18 måneder. Bergesen kjøpte i løpet av året A-aksjer (7,9%) og B-aksjer (6,9%) i eget selskap. Aksjene ble kjøpt til snittkurs kr 123,35 for A og kr 118,47 for B, totalt kr 700 mill. Posten utgjør 7,6% av det totale antall aksjer i selskapet. På selskapets ordinære generalforsamling 27. april i år, har styret til hensikt å fremlegge forslag om nedskriving av egne aksjer og be om fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10% av gjenværende aksjer. AKSJONÆRFORHOLD Bergesen-aksjene viste en positiv kursutvikling gjennom Kursen på A-aksjen økte fra kr 91 til kr 146 og B- aksjen økte fra kr 88 til kr 138. Det ble i gjennomsnitt omsatt aksjer pr. dag i Oslo og aksjer pr. dag i London i Totalt ble det omsatt 78 mill. aksjer, hvilket tilsvarer 103% av det totale antall aksjer i selskapet. Utlendingers samlede eierandel utgjorde 27% ved utgangen av 1999 mot 34% året før. RISK-beløpet pr er fastsatt til minus kr 3,17 pr. aksje, mens RISK-beløpet pr. 1. januar 2000 er foreløpig beregnet til minus kr 2,92 pr. aksje. MORSELSKAPETS REGNSKAP Morselskapet i gruppen, Bergesen d.y. ASA, hadde i 1999 et resultat etter skatt på minus kr Styret foreslår et utbytte på kr 3,50 pr. aksje, til sammen kr (ekskl. egne aksjer). Underskuddet og utbyttet foreslås dekket av selskapets frie egenkapital, som etter dette utgjør kr FREMTIDSUTSIKTER Det forventes svak vekst i skipningene av LPG for de neste to årene. Vridningen i handelsmønsteret for LPG, ved at en økende andel av eksporten kommer fra Nord- og Vest- Afrika og at en økende andel av importen skjer i Asia, har positiv effekt for etterspørselen etter tonnasje. Kraftig flåtevekst i VLGC-segmentet i 2001/2002 legger likevel en demper på rateforventningene de neste par årene. For resten av året ventes det derfor en svak utvikling i inntjeningen for VLGC-skipene. For LGC-skipene forventes en bedret inntjening. Årsakene er ingen nybyggingsaktivitet og tiltagende aktivitet for LPGskipninger i Atlanterhavsbassenget. Det ventes også jevn vekst i ammoniakkproduksjonen i Mye av eksporten forventes solgt til USA og Asia og bidra til lengre transportdistanser. Økningen i VLGC-flåten og introduksjonen av inntil fire tidligere Pemex-skip i det frie markedet forventes imidlertid å dempe oppgangen. Vekst i LPG-eksporten fra Nordsjøen og økt transport av petrokjemiske gasser, gir forventninger om en noe bedre utvikling i inntjeningen for MGC-skipene og de mindre semikjølte skipene. Det forventes et svakt tankmarked inntil OPECs kvotebegrensninger oppheves eller reduseres. Den høye opphuggingsaktiviteten ventes opprettholdt i et svakt marked med avtagende interesse hos oljeselskapene for skip over 20 år. Under forutsetning av fortsatt stor opphuggingsaktivitet og utsikter for betydelig økning i OPEC-produksjonen, vil markedet for VLCC-skipene bedres. Det er positive utsikter for stålindustrien og for sjøveis transport av jernmalm og kull i inneværende år. Avtagende opphuggingsaktivitet og en stor ordrebok kan imidlertid skape problemer i Det ventes en stabil utvikling i inntjeningen for rederiets tørrbulkskip i inneværende år som følge av høy kontraktsdekning til faste rater. Flere år med lave oljepriser har medført at oljeselskapene har satt fokus på områder med lave lete- og produksjonskostnader, som i Vest-Afrika, hvor det er gjort flere store 10 ÅRSBERETNING

11 funn som forventes utbygget de nærmeste årene. Flytende produksjonsløsninger vil egne seg godt i et flertall av prosjektene i dette området, og danne grunnlag for rederiets videre satsning på offshorevirksomhet. Det forventes et noe bedre driftsresultatet for Bergesen d.y. Gruppen i 2000 sammenlignet med i Som en del av statsbudsjettet for 2000 er det vedtatt innstramninger i rederibeskatningen, som spesielt rammer rederier med høy egenkapital og skip med høy tonnasje. Styret ser det som beklagelig at ordningen med rederibeskatning nå fremstår som klart ugunstigere enn da den ble innført i Tonnasjeskatten er firedoblet og reglene for skattlegging av finansinntekter er skjerpet. Et vilkår for fortsatt rederidrift fra Norge er konkurransedyktige og stabile rammebetingelser. Bergesens sterke finansielle posisjon, betydelige størrelse og lange erfaring innen shipping gjør rederiet til en attraktiv samarbeidspartner for eksisterende og nye kunder. Det er rederiets målsetning å forbli en ledende, internasjonal aktør innen shipping og skipsbaserte offshoreløsninger ved å bygge nære og langsiktige relasjoner til sine kunder. Bergesen skal videre utnytte sin sterke posisjon til å vokse innenfor eksisterende og nye shippingsegmenter. Sammen med fokus på kostnadssiden, skal dette sikre en konkurransedyktig avkastning på investert kapital slik at rederiet fremstår som et attraktivt investeringsobjekt. Oslo, 15. mars 2000 I styret for Bergesen d.y. ASA MORTEN SIG. BERGESEN Styreformann PETTER C. G. SUNDT Viseformann LARS A. CHRISTENSEN CHRISTIAN RINGNES JOHAN FR. ODFJELL Administrerende direktør i Bergesen d.y. ASA SVEIN ERIK AMUNDSEN 11 ÅRSBERETNING

12 Resultatregnskap BERGESEN D.Y. GRUPPEN BERGESEN D.Y. ASA Mill. kr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Lønn, folketrygd og pensjonskostnader 5/ Reiseavhengige kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivning og salg skip Gevinst (-tap) ved salg av skip Driftsresultat før avskrivning Avskrivninger Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst (-tap) ved salg av verdipapirer Andre finansinntekter Rentekostnader Netto valutagevinst (-tap) Andre finanskostnader Netto finansposter Gevinst (-tap) ved salg av eiendom Resultat før skatt Skatter Resultat etter skatt Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer og disponeringer: Utbytte Annen egenkapital Sum disponert Fortjeneste i kr pr. aksje Kontantstrøm i kr pr. aksje RESULTATREGNSKAP

13 Balanse BERGESEN D.Y. GRUPPEN BERGESEN D.Y. ASA Mill. kr Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 7/ Finansielle anleggsmidler 11/16/17/ Sum anleggsmidler Beholdninger Fordringer 13/ Investeringer 11/14/ Bankinnskudd, kontanter o.l. 19/ Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt Opptjent Minoritetsinteresser Sum egenkapital 20/ GJELD Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 15. mars 2000 I styret for Bergesen d.y. ASA MORTEN SIG. BERGESEN Styreformann PETTER C. G. SUNDT Viseformann LARS A. CHRISTENSEN CHRISTIAN RINGNES JOHAN FR. ODFJELL Administrerende direktør i Bergesen d.y. ASA SVEIN ERIK AMUNDSEN 13 BALANSE

14 Kontanstrømanalyse BERGESEN D.Y. GRUPPEN BERGESEN D.Y. ASA Mill. kr Note LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat etter skatt Endring utsatt skatt Avskrivninger Pensjoner Omkostninger ved salg Periodisert dokking Urealisert valutatap/-gevinst (Gevinst) tap ved salg av anleggsmidler Endring lager, kortsiktige poster (Gevinst) tap ved salg av verdipapirer Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer: Kjøpt secondhandskip/ombygning Verkstedterminer Eiendommer Andre anleggsmidler Goodwill Omløpsaksjer Egne aksjer Salg: Skip Eiendommer Andre anleggsmidler Omløpsaksjer Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT FRA FINANSIERING Opptak av lån Nedbetaling av lån Lån til datterselskap Betalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Spesifikasjon av likviditetsbeholdning Bankinnskudd Obligasjoner, sertifikater o.l Likviditetsbeholdning KONTANTSTRØM

15 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Ny regnskapslov er vedtatt med virkning fra Med unntak av virkninger knyttet til valg av konsolideringsmetode og presentasjonsmessige endringer er de regnskapsmessige konsekvensene av ny regnskapslov begrensede for selskapet. De vesentligste regnskapsprinsippene som Bergesen d.y. ASA følger er beskrevet nedenfor. I note 25 er det inntatt en avstemming mot internasjonale regnskapsprinsipper (IAS). Alle tall i notene er i NOK mill. hvor ikke annet er angitt. A) KONSOLIDERINGSPRINSIPPER / DATTERSELSKAPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet Bergesen d.y. ASA og virksomhet hvor selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, uavhengig av selskapsform. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, fortjenester, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen for aksjer og andeler i datterselskaper elimineres i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datter på etablerings- eller kjøpstidspunktet (oppkjøpsmetoden). Merverdier fordeles på de eiendeler merverdiene refererer seg til og avskrives over eiendelenes antatte levetid. Merverdier som ikke kan henføres til materielle eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over fem år. B) TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET Investeringer i virksomheter hvor selskapet kontrollerer 20 til 50% av stemmeberettiget kapital, og samtidig har betydelig innflytelse, er inntatt etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet er virksomheten vurdert til anskaffelseskost. Resultatandelen fratrukket utbytte tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandelen tas det hensyn til mer-/mindre-verdi på kjøpstidspunktet og interngevinster. antall dager reisen varer før og etter årsskiftet. Demurrage inntektsføres når kravet er sannsynlig. E) PERIODISK VEDLIKEHOLD Periodisk vedlikehold balanseføres og kostnadsføres over perioden frem til neste periodiske vedlikehold. Ved kjøp av skip balanseføres en andel av kostpris tilsvarende som periodisk vedlikehold. F) LØPENDE VEDLIKEHOLD Faktiske utgifter til løpende vedlikehold belastes driftsresultatet når vedlikehold finner sted. Ved havarier kostnadsføres egenandelen på skadetidspunktet. Utgifter som inngår i havarikravet aktiveres og klassifiseres som rentebærende fordring. G) AKSJER, OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Finansielt motiverte aksjeinvesteringer klassifiseres som omløpsmidler og langsiktige investeringer som anleggsmidler. Obligasjoner, sertifikater o.l. og omløpsaksjer betraktes som særskilte porteføljer, og vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Langsiktige investeringer hvor selskapet ikke har bestemmende eller betydelig innflytelse er inntatt etter kostmetoden. Aksjer i datterselskap er inntatt etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Anleggsaksjer nedskrives til virkelig verdi ved varig og betydelig verdifall. Ved salg av aksjer blir inngangsverdien tilordnet etter gjennomsnittlig anskaffelseskost. H) FORDRINGER Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. I) BUNKERS OG ANDRE BEHOLDNINGER Bunkers og andre varebeholdninger vurderes til det laveste av kostpris og virkelig verdi. Investeringer i virksomheter hvor deltakerne i henhold til avtale utøver felles kontroll, er inntatt etter bruttometoden. Etter bruttometoden inkluderes eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader med selskapets prosentvise eierandel. I tillegg hensyntas mer-/mindreverdi på kjøpstidspunktet og interngevinster. C) EGNE AKSJER I konsernregnskapet er egne aksjer ført til fradrag i egenkapitalen. Datterselskaps aksjer i morselskapet er i morselskapets regnskap ført som gjeld til datter. D) INNTEKTSFØRINGSPRINSIPPER Reiseavhengige inntekter og kostnader periodiseres ut fra J) VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler oppføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene er lineære og fastsettes ut fra en vurdering av de enkelte anleggsmidlenes gjenværende økonomiske levetid. Gasskipene avskrives over 30 år og tank- og tørrbulkskip over 25 år. Produksjonsskipet Berge Hugin avskrives over 20 år. Eiendommer avskrives med 3% pr. år av kostpris. Ved indikasjoner på verdifall på varige driftsmidler vurderes det om nominell verdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi når nominell verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi. 15 NOTER

16 Nedskrivningen reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Nedskrivningsbehovet vurderes for grupper av skip som deltar i samme poolsamarbeid, eller grupper av skip i samme segment når poolsamarbeid ikke er etablert. K) NYBYGG Verkstedterminer for nybygg oppføres som varige driftsmidler etterhvert som betaling finner sted. Nye skip inntas i balansen når skipet overleveres fra verftet. Bokført kostpris er summen av betalte verkstedterminer basert på valutakurs på betalingstidspunktene, med tillegg for kostnader i byggetiden, herunder kalkulatoriske renter. O) PENSJONER Netto pensjonskostnader omfatter periodens pensjonsopptjening (inkludert effekten av forventet fremtidig lønnsvekst) og rentekostnad på forpliktelsen fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. Virkningen av endringer av estimater hensyntas først når den overstiger 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Resultatvirkningen av slike endringer fordeles over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. I balansen presenteres pensjonsordninger med netto udekkede pensjonsforpliktelser som langsiktig gjeld og pensjonsordninger med netto pensjonsmidler som langsiktige fordringer. L) INNLEIE AV SKIP Finansielle leieavtaler aktiveres i balansen. Årlig leiebeløp fordeles på renter og avdrag. For andre leieforhold kostnadsføres leien løpende. M) POSTER I UTENLANDSK VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs. P) KONTANTSTRØMOPPSTILLING Selskapet anvender den indirekte metode. Q) ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP Selskapet har endret enkelte regnskapsprinsipper i samsvar med ny regnskapslov som trådte i kraft og utviklingen i god regnskapsskikk. Følgende endringer er foretatt: N) SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt. Utsatt skatt inngår som langsiktig gjeld i balansen. Med virkning fra og med 1996, ble det innført et nytt skattesystem for rederiselskaper som innebærer at disse på visse vilkår ikke beskattes av sine løpende driftsinntekter. Inntekten kommer først til beskatning når rederiselskapet utdeler utbytte eller selskapet ikke lenger oppfyller de fastsatte vilkår for å bli beskattet etter disse regler. Ubeskattet inntekt knyttet til netto skatteøkende midlertidige forskjeller ved inntreden i ordningen, vil likeledes først komme til beskatning ved uttak eller uttreden av ordningen. Selskapet har bragt det alt vesentlige av sine rederiaktiviteter inn i denne ordningen gjennom heleide datterselskaper, og de skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til den overførte virksomhet er videreført i konto for tilbakeholdt beskattet kapital. Vurderingen av nåverdien av den utsatte skatt knyttet til de rederibeskattede selskaper, er basert på selskapets utbyttepolitikk, likviditetsreservene og den frie beskattede egenkapital i de deler av konsernet som ligger utenfor rederiskattesystemet og selskapets intensjon om å opprettholde sine rederiaktiviteter. Uavhengig av rederiselskapenes resultater ilegges en tonnasjeskatt. Tonnasjeskatt klassifiseres som driftskostnad. Skattevirkningen av midlertidige forskjeller utenfor rederibeskatningen er hensyntatt ved estimeringen av utsatt skatt innenfor rederiskattesystemet. Behandling av deleide virksomheter Selskapet har tidligere inntatt all deleid virksomhet etter bruttometoden, hvilket innebar at hver linje i resultatregnskap og balanse reflekterte konsernets eierandeler i virksomhetene. I årsregnskapet for 1999 er deleid virksomhet inntatt etter forskjellig metode avhengig av grad av innflytelse. Virksomhet hvor selskapet har bestemmende innflytelse er konsolidert som datterselskap, med angivelse av minoritetens andel av resultat og egenkapital. Virksomhet hvor selskapet har betydelig men ikke bestemmende innflytelse (tilknyttet virksomhet) er inntatt etter egenkapitalmetoden, og virksomhet hvor selskapet sammen med de øvrige eiere utøver felles kontroll (felleskontrollert virksomhet) er inntatt etter bruttometoden. Øvrige investeringer er vurdert etter kostmetoden. Sammenligningstallene for tidligere år er endret tilsvarende. Den finansielle rapportering for virksomhetsområdene er fortsatt basert på en regnskapsføring av deleid virksomhet etter bruttometoden, da denne etter selskapets oppfatning gir best informasjon om den virksomhet selskapet eier. Behandling av pengeposter i valuta Pengeposter i valuta er vurdert til balansedagens kurs. Behandling av kostnader i byggetiden Fra og med 1999 blir kalkulatoriske renter på betalte terminer for nybygg, samt øvrige kostnader i byggetiden, balanseført som en del av skipets kostpris. 16 NOTER

17 Note 2 Virkning av endrede regnskapsprinsipper Selskapet innførte med virkning for 1999 nye regnskapsprinsipper for konsolidering av deleide virksomheter. Sammenligningstallene i resultat og balanse for årene 1997 og 1998 er omarbeidet i henhold til de nye prinsippene. Virkningen på egenkapital og resultat etter skatt for sammenligningsårene 1997 og 1998 er vist nedenfor: EGENKAPITAL RESULTAT ETTER SKATT Etter tidligere prinsipper Etter nye prinsipper Virkning Selskapet innførte også dagskursprinsippet for langsiktige poster i utenlandsk valuta i Da sluttkursen har vært høyere enn opptrekkskursen på langsiktige poster i utenlandsk valuta i den aktuelle perioden, har denne endring ingen innvirkning. Sammenligningstallene er ikke omarbeidet for virkningen av endret prinsipp for behandlingen av kostnader i byggetiden. Note 3 Store enkelttransaksjoner EIERANDEL SALG AV SKIP BYGGEÅR KONSERN SOLGT GEVINST Berge Lord % januar 32 Berge Septimus % mai 32 Berge Bonde % august 31 Sum 95 KONTRAHERING AV NYBYGG Det vises til note 12. KJØP AV AKSJER Selskapet ervervet i juni A-aksjer og B-aksjer i Kværner for totalt kr 330 mill. Selskapet har kjøpt A-aksjer og B-aksjer i eget selskap for totalt kr 700 mill., jfr. note 21. Note 4 Driftsinntekter og driftsresultat for virksomhetsområdene Den finansielle rapportering for virksomhetsområdene er basert på konsolidering av samtlige deleide virksomheter etter bruttometoden, da denne etter selskapets oppfatning gir best informasjon om den virksomhet selskapet eier. Nedenfor er driftsinntekter og driftsresultat for de enkelte virksomhetsområder avstemt mot årsregnskapets tall. DRIFTSINNTEKTER Gass Tank Tørrbulk Offshore Sum virksomhetsområder Prinsippforskjeller/øvrige poster Sum årsregnskap Selskapets skip er engasjert i internasjonal fart, for en rekke befraktere. Disse er i stor grad ikke hjemmehørende i avskiper- eller mottagerlandene for last. Selskapets driftsinntekter kan derfor ikke entydig henføres til geografiske markeder. Skipsfartsmarkedet inndeles ofte i området fra Arabiske Gulf og østover og fra Arabiske Gulf og vestover. Av selskapets totale driftsinntekter anslås 65% inntjent i området fra AG og vestover og 35% i området fra AG og østover. FORTS. 17 NOTER

18 FORTS. NOTE 4 DRIFTSRESULTAT Gass Tank Tørrbulk Offshore Sum virksomhetsområder Prinsippforskjeller/øvrige poster Sum årsregnskap Note 5 Lønnskostnader, pensjoner og antall ansatte LØNNSKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sum ANTALL ANSATTE Bergesen, hovedkontor og utland Norske sjøfolk Utenlandske sjøfolk Sum Bergesen d.y. Gruppen Lån til ansatte (mill.) GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP, STYRE, ADMINSTRERENDE DIREKTØR OG REVISOR I BERGESEN D.Y. ASA Kr Representantskap Styre Administrerende direktør, godtgjørelse Administrerende direktør, pensjonspremie Revisor, revisjon Revisor, rådgivning LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSER M.V. TIL LEDENDE ANSATTE Lånene er gitt til rentesatser som er nær markedsmessige betingelser. ANSATT UTLÅN AVDRAG Kr Svein Erik Amundsen, Administrerende direktør Avdragsfritt Jan Håkon Pettersen, Viseadministrerende direktør 155 Månedlig Hans Ditlef Martens, Direktør juridisk divisjon 420 Månedlig Leif Artur Andersen, Direktør teknisk og maritim divisjon 725 Avdragsfritt Administrerende direktør Svein Erik Amundsen og viseadministrerende direktør Jan Håkon Pettersen er ansatt i sine stillinger til november 2003, hvoretter de har rett til en pensjon på 2/3 av lønnen ved fratredelse. De øvrige fire medlemmer av selskapets ledelse er berettiget til en godtgjørelse tilsvarende to års lønn dersom de blir oppsagt fra sine nåværende stillinger, og har rett til fratredelse med pensjon tilsvarende 2/3 av lønnen ved fratredelse fra fylte 63 år. 18 NOTER

19 Note 6 Pensjoner PENSJONSORDNINGER Bergesen har kollektive tjenestepensjonsordninger for enkelte grupper ansatte i egne pensjonskasser og i livsforsikringsselskaper, basert på 30 års opptjeningstid. Hovedbetingelsene for kontoransatte er 66% pensjon av pensjonsgrunnlaget fra fylte 67 år, samt etterlatte-, uføre- og barnepensjon. For seilende ansatte som omfattes av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og norske sjømannsorganisasjoner er pensjonen 60% av pensjonsgrunnlaget fra fylte 60 år til fylte 67 år. For seilende i ledende stillinger som omfattes av overenskomsten og pensjonskassen, er pensjonen deretter 50%. Denne kategori har også etterlatte-, uføre- og barnepensjon. Også for seilende i underordnede stillinger som omfattes av overenskomsten er pensjonen 60% av pensjonsgrunnlaget fra fylte 60 år til fylte 67 år. Ordningen omfatter også uførepensjon. Fra fylte 67 år er det ikke ytelser utover offentlige pensjonsordninger for denne gruppen. De nevnte ordninger samordnes med forventede ytelser fra de offentlige pensjonsordninger, og hadde tilsammen 952 medlemmer pr For seilende medarbeidere som ikke omfattes av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og norske sjømannsorganisasjoner er det for noen grupper etablert innskuddsbaserte ordninger, i henhold til overenskomster med sjømannsorganisasjonene i de enkelte land. Det er for disse ordninger ikke pensjonsforpliktelser utover innbetalt premie. Bergesen har også pensjonsforpliktelser som ikke dekkes av de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder førtidspensjoner og ansatte som ikke omfattes av de kollektive ordningene. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene, og ved måling av påløpte forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver over pensjonsmidlenes virkelige verdi og aktuarmessige beregninger av forpliktelsenes størrelse. Beregningene er gjort på basis av standardforutsetninger fra Norges Forsikringsforbund. Det er tatt hensyn til forventet avgang i de ulike ordningene. VED BEREGNINGEN AV DE FREMTIDIGE PENSJONER ER FØLGENDE FORUTSETNINGER LAGT TIL GRUNN Diskonteringssats 6,0% 6,0% 7,0% Forventet avkastning på pensjonsmidlene 7,0% 7,0% 8,0% Lønnsregulering 3,5% 3,5% 3,5% G-regulering/inflasjon 2,5% 2,5% 2,5% Pensjonsregulering 2,5% 2,5% 3,5% ÅRETS PENSJONSKOSTNAD FREMKOMMER SLIK Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte forpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning Kostnadsført arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Estimert verdi av pensjonsmidlene Estimerte påløpte forpliktelser Ikke resutatført virkning av estimatendringer og pensjonsplaner, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning Estimerte netto pensjonsmidler (forpliktelse) i balansen Beregnet arbeidsgiveravgift Beregnede pensjonsmidler (forpliktelse) i balansen Herav: Netto pensjonsmidler, ordninger med overdekning Netto pensjonsforpliktelse, ordninger med underdekning NOTER

20 Note 7 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler KOSTPRIS TILGANG AVGANG AKKUMULERTE BOKFØRT ÅRETS EIET AV BERGESEN D.Y. ASA PR I ÅRET I ÅRET AVSKRIVNINGER VERDI AVSKRIVNINGER Eiendommer Inventar, transportmidler o.l Goodwill * Sum EIET AV DATTERSELSKAPER Skip Eiendommer Inventar, transportmidler o.l Goodwill * Sum Skip under bygging 281 Periodiserte dokkekostnader 524 Immaterielle eiendeler (goodwill) -16 Varige driftsmidler * Goodwill vedrører kjøp av aksjer i Bergesen d.y. Offshore AS i 1999 og overtagelse av virksomhet fra Kværner ASA m.fl. i Selskapet deltar med 65% i innleiekontrakt for et tørrbulkskip ut år 2000 til fast rate. Selskapets andel av leiekostnaden utgjør kr 35 mill. i Selskapet har inngått avtale om innleie av skip som deltar i poolarrangementer som bestyres av selskapet. Betingelsene i disse avtaler er hovedsakelig sammenfallende med de betingelser som selskapet har satt skipene inn i poolen på. Den inntekt selskapet oppebærer for disse skip i poolsamarbeidet føres som brutto fraktinntekter og den leie selskapet betaler til eier føres som reiseavhengige kostnader. For 1999 var det inkludert kr 506 mill. i brutto fraktinntekter under slike leieavtaler og et tilsvarende beløp var inkludert som reiseavhengige kostnader. Innleieforholdene kan vanligvis sies opp med seks måneders varsel. Fra tid til annen gjøres kortsiktige avtaler om innleie av skip for betjening av selskapets kontraktforpliktelser overfor befraktere, eller av andre årsaker. For slike innleieforhold er selskapet resultatmessig eksponert og leiebeløpene føres som driftskostnad. For 1999 er det kostnadsført kr 17 mill. for slik leie. Pr har selskapet ingen løpende leieforhold av denne type, utover ovennevnte tørrbulkskip. Note 8 Valuta Det er i 1999 realisert valutagevinst på kr 88 mill. ved omregning av bankinnskudd, nedbetaling og refinansiering av gjeld i valuta samt ved realisering av forward- og opsjonsavtaler. Det er bokført et urealisert tap på pantegjeld og annen gjeld i valuta samt verdien av forwardforretninger og opsjoner på tilsammen kr 264 mill. Note 9 Finansiell markedsrisiko Selskapets virksomhet er i hovedsak knyttet til US dollar. Det alt vesentlige av driftsinntektene, ca. 50% av driftskostnadene (eksklusive avskrivninger), rentebærende gjeld og kontraktsforpliktelser for skip under bygging eller som er bestilt, er nominert i denne valuta. Markedsverdien av selskapets varige driftsmidler (skip) vil også i hovedsak være gjenstand for omsetning som prissettes i dollar. 20 NOTER

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING. GASS Virksomhetsrapport 49 TANK TØRRBULK OFFSHORE

INNHOLD ÅRSBERETNING. GASS Virksomhetsrapport 49 TANK TØRRBULK OFFSHORE INNHOLD ÅRSBERETNING Årsberetning 7 Årsregnskap m/noter Konsern 16 Årsregnskap m/noter Morselskapet 34 Revisjonsberetning 43 Aksjonærforhold 44 Verdijustert balanse 46 GASS Virksomhetsrapport 49 Resultater

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer