OFFENTLIGE INFORMASJONSTJENESTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGE INFORMASJONSTJENESTER:"

Transkript

1 JON BING OFFENTLIGE INFORMASJONSTJENESTER: Rettslige aspekter COMPLEX 6/94 INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK T A N O

2 Hovedkontor: Rosenholmvn Kolbotn, tlf. (66) Bergen: Øvre Kråkenes 17. tlf. (05) 12 OK 00 Stavanger: Professor Olav Hanssens vei 13. tlf. (04 ) (Kl Trondheim : Vestre Rosten 81. tlf. (07) (X)

3 jhmk.jormingjbr JUS OGE DB Postboks 6728, St. Olavs plass, 0130 OSLO Postgiro Bankgiro Foreningen står bl.a. for salget av CompLex-heftenc

4

5 Enkel og hurtig tilgang til offentlige informasjonsdata - en forutsetning for effektiv saksbehandling og riktige beslutninger Statens Datasentral er Norges ledende databasevert for offentlig informasjon. Vi formidler opplysninger fra Løsøreregisteret, Det sentrale personregister, Motorvognregisteret, Tinglysingsdata og Lovdata, for å nevne de viktigste. I tillegg til alle tjenester for online bruk av basene, bistår vi selvsagt også med satsvise datauttak. Ta kontakt for nærmere opplysninger! inform Statens Datasentral a.s Ulvenveien 89 B, 0581 Oslo telefon

6

7

8

9 Advokatfirmaet Selmer & Co. DA har 33 m edarbeidere, hvorav 22 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet yter advokattjenester hovedsakelig innen de forrelningsjuridiske disipliner, omfattende bl.a, kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, aksje- og boisrett. arbeidsrett, petroleumsrett. gjeldsforhandlinger og konkurs, jus og hdb. Våre oppdragsgivere er i det vesentlige innenfor bank. finans, revisjon, forsikring, shipping, energi, handel, entreprise og fast eiendom, forskning- og utviklingsarbeid. Firmaet yter dessuten advokattjenester ved generasjonsskifte i familiebedrifter og bistand generelt innen arverett, familierett og skifterett. A D V O K A T F I R M A E T SELM ER & C O A N S V A R L I G S E L S K A P M ED LEM M ER AV DEN NORSK E A D V O K A T FO R E N IN G CHRISTIAN SELM ER E IL IF T O R M A SV LRRL S. TY SLA N D BJØRN K LEIVEN M ORTEN STANG ASBJØRN BI-IRC» ROY M. SLI IT! VOI.D 1RY GV E ØYDNE ANNE-BLA N CA D AHL LARS W EYER-I.A RSEN ION SK JØ RSH AM M ER O D D -E IN a R C H RISTO PH I RSEN Fullmektiger A m t Angcll. Inge E kkcr B artncr. M orten Bosterud. G unhild Buestad. Susan Halvorsen. Ingebjørg H arto, Jan R agnar H erud, M argrethe Husebø. G eir J. Kruge, A nne Helene Osbcrg. Kirkcgt. 15. Tlf M 90 Postboks 476 Sentrum Oslo

10

11

12

13 CompLex nr 6/94 Institutt for rettsinformatikk Postboks 6702 St Olavs plass 0130 Oslo Jon Bing Offentlige informasjonstjenester: Rettslige aspekter Rapporten baserer seg bl a på et prosjekt gjennomført på oppdrag av Statskonsult T A N O

14 T ano A.S ISBN Institutt for rettsinform atikks utgivelser i skriftserien Com plex er støttet av Den norske Advokatforening Lovdata Kopinor Fotografisk opptrykk ved Engers Boktrykkeri A/S, Otta 1994

15 Forord Denne publikasjonen er satt sammen av to arbeider. Det første - Offentlige informasjons-tjenester: Spørsmål som bør utredes i forbindelse med en eventuell lovregulering - er en utredning skrevet på oppdrag av Statskonsult. Det har preg av en oversikt over de rettspolitiske spørsmål som offentlige informasjonstjenester aktualiserer, og som man må vurdere hvorvidt bør løses ved ny lovgivning. Det andre - Databaser med offentlige dokumenter: Særlig om den norske åndsverklov 9 - er tidligere publisert i Marianne Levin (red) Vennebog til Mogens Koktvedgaard, Nerenius & Santérus Forlag, Stockholm 1993: Den versjonen som følger her er imidlertid noe revidert, spesielt i forhold til diskusjonen av Crown Copyright, noe jeg særlig skylder amanuensis Morten S Hagedal takk for. Tilsammen gir disse to artiklene bidrag til diskusjonen av offentlige informasjonstjenester. Dessverre er det bare et beskjedent bidrag - både den teknologiske og den rettslige utviklingen tærer på fremstillingens aktualitet. Når arbeidene publiseres, er det derfor først og fremst for å bidra til den løpende rettspolitiske debatten. Smestad september 1994 Jon Bing

16

17 Innhold Offentlige informasjonstjenester: Spørsmål som bør utredes i forbindelse med en eventuell lovregulering 1. SAMMENDRAG INNLEDNING O p p d r a g e t K o n k l u s j o n e n e i r a p p o r t e n " J u r id is k e a s p e k t e r v e d e t a b l e r i n g o g D IST R IB U SJO N AV E L E K T R O N IS K E T JE N E S T E R " I k k e b a r e o r d... (NOU 1992:21) Innledning: Genre og typer av og eksempler på informasjonstjenester Prising av informasjonstjenester RETTSINFORMASJON B e d r e r e t t s i n f o r m a s j o n P r is i n g a v r e t t s i n f o r m a s j o n P o p u l a r i s e r i n g a v r e t t s i n f o r m a s j o n UTGIVELSE AV OFFISIELLE MEDDELELSESBLAD M V INFORMASJONSPOLITIKK: FORHOLDET MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR D e n e u r o p e i s k e u n io n s s y n e r g i r e t n i n g s l i n j e r f r a T h e N a t i o n a l I n f o r m a t i o n I n f r a s t r u c t u r e - USA...45

18 6. DEN EUROPEISKE UNIONS DIREKTIVFORSLAG D e n e u r o p e i s k e u n io n s f o r s l a g t i l p e r s o n v e r n d i r e k t i v D e n e u r o p e i s k e u n io n s u t k a s t t i l d a t a b a s e d i r e k t i v ANSVAR OPPSUMMERING: HVILKE FORHOLD BØR ET EVENTUELT LOVUTVALG VURDERE NÆRMERE...66 Databaser med offentlige dokumenter : Særlig om den norske åndsverklov 9 1. INNLEDNING: RETTSLIGE DATABASER OFFENTLIGE SAKSDOKUMENTER I n n l e d n i n g : B e r n k o n v e n s j o n e n o g " C r o w n C o p y r i g h t " " L o v e r, a d m i n i s t r a t i v e f o r s k r i f t e r, r e t t s a v g j ø r e l s e r o g a n d r e O F F E N T L IG E SA K SD O K U M ENTER U t r e d n i n g e r H e n v e n d e l s e r f r a p r i v a t e E n d r i n g s f o r s l a g OFFENTLIGE MØTER ER DATABASEN SOM SÅDAN VERNET? DEN EUROPEISKE UNIONS UTKAST TIL DIREKTIV OM VERN AV DATABASER...99

19 Offentlige informasjons-tjenester: Spørsmål som bør utredes i forbindelse med en evetuell lovregulering* 1. Sammendrag I dette notatet diskuteres hvilke spørsmål som eventuelt bør samles i en lov om offentlige informasjonstjenester. I en viss utstrekning bygger notatet på en tidliger utredning, og innledningsvis oppsummeres enkelte spørsmål berørt i denne rapporten sammen med et eksempel på offentlige informasjonstjenester basert på tinglysningssystemer. Deretter går notatet inn på enkelte forhold problematisert i utredningen Ikke bare ord... (NOU 1992:21), spesielt på de spørsmål som diskuteres i forhold til prising av informasjon. Forholdet til rettsinformasjon diskuteres spesielt, både på grunnlag av NOU 1992:21 og NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket, dels hvorvidt gjeldende lovgivning tilstrekkelig klart gir staten ansvar for publisering av rettsinformasjon, dels prising på denne spesielle type informasjon, dels ansvar for popularisering av rettsinformasjon. 1 Utredningen er gjennomført etter oppdrag av Statskonsult innenfor Institutt for rettsinformatikks forsknings- og utredningsprogram i informasjonsrett, TERESA.

20 Offentlige informasjonstjenester 2 Notatet tar så opp de lover og forskrifter som direkte angår utgivelse av offisielle meddlelesbland mv, og nevner flere: Stortingsforhandlingene Norsk Lovtidend Norsk Lysingsblad Pristidende Polititidende Norsk Tidende for det indusrielle rettsvern Etterretninger for sjøfarende Mye kan tyde på at man ikke har hatt anledning tij samlet å vurdere statens meddelelsblad, og at det kunne være naturlig å samle lovgivning om dem i én lov, i alle fall når det gjelder visse felles politiske spørsmål som prising, spredning, forholdet til Lovtidend mm. Notatet tar også opp spørsmål om de retningslinjer som Den europeiske union og USA har utarbeidet i spørsmålet om forholdet mellom offentlig og privat sektor, dels Europa-kommisjonens retningslinjer for synergi mellom offentlig og privat sektor i informasjonsmarekdet, dels det amerikanske initiativ om den nasjonale informatiske infrastruktur. På denne bakgrunn anbefales det at man i en eventuell lov om offentlige informasjonstjenester tar hensyn til disse dokumentene og den politikk de gir uttrykk for, som spesielt synes å se offentlige opplysninger som "råmateriale" for informasjonstjenester i regi av privat sektor. Notatet tar deretter opp to direktivforslag fira Den europeiske union som indirekte angår offentlige informasjonstjenester. For det første utkastet til personverndirektiv, hvor prinsippene om eksplisitte og spesifikke formål, og krav om varsling til registerperson ved videregivelse til tredjepart synes å skape alvorlige problemer for mange av de offentlige informasjonstjenester man har i Norge. For det andre utkastet til databasevemdirektiv, som i sitt forslag til tvangslinsenser gjør det vanskelig for en offentlig myndighet å tilby en informasjonstjeneste, eller for en privat institusjon å tilby en

21 Offentlige informasjonstjenester.. 3 informasjonstjeneste på grunnlag av offentlige opplysninger uten at andre kan kreve tilgang til de samme opplysningene. Notatet tar endelig opp spørsmålet om ansvar for informasjonstjenester, og anbefaler at et eventuelt lovutvalg utreder hvorvidt staten bør ha objektivt ansvar for offentlige informasjonstjenester. Notatet konkluderer med en oppsummering hvor det spesielt fremheves hvilke av de berørte forhold som det kan være naturlig at man ber et eventuelt utvalg for utredning av lov for offentlige informasjonstjenester å drøfte særskilt.

22 Offentlige informasjonstjenester Innledning 2.1. Oppdraget I avtale av mellom Statskonsult og Institutt for rettsinformatikk påtar Institutt for rettsinformatikk seg å utrede hvorvidt det bør startes et utredningsarbeid om en lov om offentlige informasjonstjenester. Det heter i bilag 1 "Spesifikasjon av oppdraget": "Oppdraget inngår i Statskonsults program 'IT-plan for forvaltningen' ( ).2 Planen bygger videre på resultater fra programmet 'Nasjonal Infrastruktur for EDB', med fokus på nye anvendelser og løsninger. Den er rettet mot fellestiltak, samordning og standardisering på strategisk viktige områder for forvaltningen og forvaltningens samspill med næringslivet. Oppdraget inngår i IT-planens prosjekt 1.1: "Elektroniske informasjonstjenester og informasjonsformidling - Organisering, styring, prisning og avtaler. Under dette prosjektet skal det utføres en vurdering av grunnlaget for en egen lov om informasjonstjenester. Dette arbeidet har sin bakgrunn i NI prosjekt 5: Standardiserte formidlingskanaler', generelt utredningen 'Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester' - (rapport Jon Bing) spesielt. Rapporten konkluderer bl.a. med at offentlig forvaltning kan ha behov for en egen lov om offentlige informasjonstjenester. Oppdragets innhold Med utgangspunkt i ovemnevnte utredning skal det gjøres en nærmere vurdering av grunnlaget for en egen lov om informasjonstjenester. Vurderingen bør gi en oversikt over 2 Dette er nok en skrivefeil.

23 Offentlige informasjonstjenester... 5 eksisterende lovverk og gi en anbefalning om hvilke aspekter som evt. bør samles i en egen grunnleggende lov om informasjonstjenester. Den bør også ta for seg forholdet til eksisterende - og evt. nye - særlover. Vurderingen skal gi en anbefalning med begrunnelse om hvorvidt det bør settes i gang en lovutformingsprosess eller ikke. * Prosjektet ble initiert med en tidsramme frem til Dette gjør i seg selv at notatet må utformes forholdsvis oversiktelig, og at det ikke har vært tid for mer grunnleggende analyser eller forsøk på strukturering. Imidlertid skal notatet ha preg av et slags forprosjekt, og dette formålet begrenser også analysen Konklusjonene i rapporten "Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester" I rapporten som spesielt nevnes i oppdraget, angis en hovedkonklusjon:3 " Det kreves lovhjemmel for å etablere en informasjonstjeneste som baserer seg på rettighetsregistre, myndighetsutøvelse, eller registre opprettet på grunnlag av oppgaveplikt stadfestet i lov. Det er ønskelig med lovhjemmel også for andre former for informasjonstjenester som ytes mot vederlag til privat sektor. En lov kan utformes med forbilde i dokumentavgiftloven, en 'lov om offentlige informasjonstjenester'." 3 Jfr Jon Bing Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester, Statskonsult, Oslo 1992:150.

24 Offentlige informasjonstjenester.. 6 Med "rettighetsregistre" siktes det her til informasjonssystemer hvor det å bli registerert i systemet i seg selv innebærer visse rettsvirkningen Man kan sammenligne tinglysningssystemet med AUTOSYS: Hvis en person er oppført som hjemmelsinnehaver i tinglysningssystemet, vil man kunne stole på dette i den betydning atdet er negotiabilitetsvirkninger knyttet til registeringen. Hvis man er oppført i AUTOSYS som eier av en bil, men egentlig ikke eier denne bilen, har dette ingen negotiabilitetsvirkninger (men kan føre til ansvar for rent formuestap etter vanlige erstatningsrettslige regler). Uttrykket "rettighetsregistre" brukes imidlertid i en noe utvidet betydning, i alle fall slik at også systemer som mer faktisk angår en persons rettigheter vil kunne omfattes av betegnelsen, f eks konkurskaranteneregistret som angir at en person ikke har rett til å ha bestemte verv: Her er det den rettsavgjørelsen som stipulerer dette som gir denne virkningen, ikke selve innføringen i registret. Kategorien er derfor noe uklar slik den brukes i rapporten, og må problematiseres i dette notatet, Med et register basert på "myndighetsutøvelse" siktes det til informasjonstjenester basert på opplysninger om utøvelse av offentlig myndighet. I Norge vil et hovedeksempel være informasjonssystem basert på ligningsvedtak. Når det gjelde informasjonstjenester opprettet på grunnlag av lovfestet oppgaveplikt finnes det sikkert mange eksempler, men et enkelt eksempel er Det sentrale personregister som baserer sine adresseopplysninger på en lovfestet plikt til å melde flytting. I tillegg til disse tre kategoriene finnes det en del andre informasjonstjenster som det offentlige yter mot vederlag. Antagelig er disse svært hetrogene, og det kan være vanskelig å identifisere dem, særlig fordi de nærmest på grunn av sin natur, ikke er basert på lov eller forskrift. Et eksempel er ESOP som gir datamaskinbasert tilgang til informasjon om offentlige publikasjoner, men som ytes av en privat operatør (Statens DataSentral) som har en avtale med offentlig sektor. Dette notatet kan ikke ha som ambisjon å gi en oversikt over denne

25 Offentlige informasjonstjenester... typen med offetnlige informasjonstjenester, men vil selvsagt problematisere kategorien som sådan. I konklusjonen antydes det at Lov om dokumentavgift (1975:59) kan være en modell også for en lov om informasjonstjenester. Denne loven innledes med et kapittel med fellesbestemmelser, hvor 1 lyder: "Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov." Åpenbart anses dokumentavgifter beslektet med "Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder", jfr Grunnloven 75. Stortinget må på vanlig måte fatte et årlig avgiftsvedtak, og hvis avgiften er kvalifisert som dokumentavgift, følger den reglene i loven. Avgiftsplikten må på vanlig måte hva hjemmel i lov, og de avgifter som er kvalifisert som dokumentavgifter, har hjemmel i dokumentavgiftloven. I dag har følgende type avgifter hjemmel i loven: Kap II Tinglysning av dokumenter som gjelder rettigheter i fast eiendom Kap III Utstedelse av sluttsedler ved overføring av eiendomsrett til aksjer Kap IV Firmameldinger til foretaksregisteret Kap V Utstedelse av valutalisens ved enhver overføring av eiendomsrett til fast eiendom Ved siden av dokumentavgiftloven har man også rettsgebyrloven (1982:86), som i kapittel 6 både omhandler gebyr ved regisrering av rettigheter ( 21-22) og for visse utskrifter av systemet (attestert registerutskrift og andre bekreftede utskrifter). Dette anses - i motsetning til dokumentavgift - å være vederlag for offentlige tjenester, og er den moderne varianten av det gamle systemet med sportler. Også denne ordningen har et grunnlag i grunnloven, jfr 98:

26 Offentlige informasjonstjenester.. 8 "Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente, bør ingen Afgifter til Statskassen være forbundne." Det kan nok reises spørsmål om hvor godt samsvar det i dag er mellom det moderne system med rettsgebyr og denne grunnlovbestemmelsen, særlig når avgiften går inn i statskassen, og det er på det rene at summen av avgifter overstiger tjenestens kostnader. I medhold av rettsgebyrloven 23 er det videre gitt forskrifter (Justisdepartementets forskrifter 1989:5264) som gir Tinglysningsdata en enerett til distribusjon av direkte oppslag i basen og "utskrifter [som] formidles i annen form enn som papirutskrift". Endelig har Justisdepartementet gitt forskrifter i medhold av tinglysningsloven ( :2) om Tinglysningsdatas ubekreftede utskrifter fra databasen.5 De samme forskriftene regulerer også elektronisk spredning og papirut skrifter av Løsøre reg isteret til fordel for det system som opereres av Statens DataSentral. Her overlates prisfastsettelsen til den private tjenesteleverandør, og representerer derfor et system på siden av rettsgebyrordningen.6 4 I Lovsamlingen for 1991 står det henvisning til en forskrift fra Forslaget til statsbudsjettet for 1994 inneholder varsler om omorganisering på området ved det ansvar Tinglysningsdata har hatt for domstolenes edb-systemer skilles ut og legges til en ny organisasjon. Dette forhold berører ikke de spørsmål som diskuteres i dette notatet. 6 Det er opplyst at prisen for ubekreftede utskrifter fra Tinglysningsdata faktisk overstiger kostnadene for bekreftede utskrifter fra domstolene, men at de ubekreftede utskriftene gjøres tilgjengelig raskere. Hvis domstolene kunne gi bekreftede utskrifter like raskt - noe som man skulle vente at den eksisterede teknologiske løsning gjorde mulig - ville dette derfor sannsynligvis ha betydning for Tinglysningsdatas konkurransesituasjon.

27 Offentlige informasjonstjenester... 9 Fast eiendom Løsøre Papirutskrift Edb Papirutskrift Edb Bekreftet Rettsgebyrloven Rettsgebyrloven Ubekreftet FOR 1989:526 FOR 1989:527 FOR 1989:527 FOR 1989:527 Denne lille oversikten viser da den rettslige regulering av en informasjonstjeneste basert på tinglysningsopplysninger. Eksempelet er valgt dels fordi det sannsynligvis er det område hvor man har den mest detaljerte reguleringen, og hvor kommersialisering - gjennom Tinglysningsdata og Statens DataSentral - er kommet svært langt. Endelig er eksempelet valgt fordi man ser en interessant deling mellom "bekreftede" og "ubekreftede" opplysninger - dette er sannsynligvis en antydning om at det foreligger grunnlag for å sondre mellom "informasjonstjenester" på den ene siden og "bekreftelser" med en lovregulert rettslig virkning på den andre siden, noe som bl a vil ha betydning ved vurdering av hvilken betydning det foreliggende utkast til direktiv om vern av databaser7 vil kunne ha for statlige informasjonstjenester. Hvorvidt dokumentavgift- eller rettsgebyrloven skal tjene som modell, spiller underordnet rolle. Dokumentavgift loven angår avgifter i forbindelse med registeringer og utstedelse av visse dokumenter, mens rettsgebyrloven angår vederlag for visse tjenester - herunder informasjonstjenester - som ytes av domstolene. Felles er at lovene har en del innledende bestemmelser (rettsgebyrloven noe mer detaljert enn dokumentavgiftloven, hvor disse stort sett fremgår av forskrifter gitt i medhold av dokumentavgiftloven 2) om hvem som er betalingspliktig mv - jfr oppregningen i dokumentavgiftloven 2: 7 OJ No C 156, :4-93/C 19/02. Dette utkastet kom etter at Jon Bing Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester, Statskonsult, Oslo 1992 ble avgitt, og er derfor ikke behandlet der.

28 Offentlige informasjonstjenester.. 10 a) hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, b) beregning og oppkrevning av avgift, herunder avrunding av avgiftsgrunnlag og avgiftsbeløp, c) kontrollen med at pliktig avgift blir svart, d) plikt for de avgiftspliktige til å føre regnskaper og til å gi kontrollmyndighetene opplysninger som er nødvendige for avgiftsfastsettelsen, e) betaling av renter av avgift som blir erlagt for sent og rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift." 2.3. Ikke bare o rd... (NOU 1992:21) Innledning: Genre og typer a\> og eksempler på informasjonstjenester Etter at den utredning som er nevnt ovenfor ble utført,8 er det kommet en offentlig utredning om statlig informasjon mot år 2000,9 og det kan synes naturlig kort å oppsummere noen av konklusjonene i denne utredningen. Utredningen angår flere spørsmål enn de som dette notatet tar opp, og synsvinkelen kan også være noe avvikende. I dette avsnittet er det selvsagt ikke meningen å gi noe sammendrag av utredningen,10 men å ta med enkelte synspunkter som kan være nyttig for diskusjonen nedenfor. 8 Jon Bing Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester, Statskonsult, Oslo NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Det finnes også en senere delutredning av det samme utvalget - NOU 1992:37 Statlig annonsepolitikk (Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992) som ikke har samme generelle interesse for dette notatet. 10 Utredningen har et udmerket sammendrag s 8-10.

29 Offentlige informasjonstjenester Utredningen11 har et forslag til de "fem viktigste genrene for ekstern, statlig kommunikasjon: politisk kommunikasjon plikt- og rettighetskommunikasjon kommunikasjon om offentlig administrasjon og virksomhet holdningsskapende kommunikasjon kommunikasjon om risiko knyttet til omfattende katastrofer og kriser Vi ser at disse kategoriene er formet i et visst perspektiv. Sammenligv f eks diskusjonen av tinglysningsinformasjon ovenfor. Muligens kan man si at dette er eksempel på "plikt- og rettighetskommunikasjon" fordi det angår eierforhold knyttet til fast eiendom eller løsøre, men det er selvsagt nokså forskjellig fra den kommunikasjon om lover eller forskrifter som står i sentrum for diskusjonen i utredningen. Men hva med en informasjonstjeneste basert på Det sentrale personregister - en slik tjeneste synes vanskelig å klassifisere etter inndelingen ovenfor. Dette betyr ikke at klassifikasjonen er uriktig, den bare demonstrer at perspektivet "statens informasjonsplikt" kan gjøre en noe annen strukturering naturlig enn vårt perspektiv - "statlige eller offentlige informasjonstjenester", spesielt tjenester som tilbys privat sektor mot betaling. Utredningen inneholder også en angivelse av eksempler på "informasjonstyper":12 rettighetsinformasjon informasjon om plikter informasjon om muligheter 11 NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992: NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992:37-38.

30 Offentlige informasjonstjenester informasjon som skal utnyttes kommersielt Det er litt uklart om utredningen med denne typifiseringen mener noe mer enn å antyde at det kan gjelde ulik prispolitikk for disse typene av informasjon. Det er jo også lett å peke på at rettighetsinformasjon også omfatter informasjon om (rettslige) plikter, slik at typene ikke er gjensidig utelukkende. Det forhindrer ikke at det kan være svært aktuelt med ulike prinsippet for fastsetting av priser i forhold til tjenester som gir opplysninger om rettslige fordeler, sammenlignet med tjenester som gir opplysning om pikter: Det er større betenkligheter med å ta betaling for det siste enn for det første. Utredningen13 gir også eksempler på offentlige informasjonstjenester som gjøres tilgjengelig mot vederlag, og som kan supplere de eksemplene som er nevnt i den utredning som går forut for dette notatet:14 Brosjyredatabsen til Statens informasjonstjeneste. Denne inneholder en oversikt over informasjonstiltak, de fleste brosjyrer, og noen utgitt av frittstående organisasjoner. Av disse er 521 enheter (20 %) priset, prisene varierer fra under 10 kr til 200 kr, åtte enheter koster mer enn 200 kr, men ingen av disse var utgitt av offentlige etater. Forbrukeringformasjon er ofte priset, f eks Forbrukerrådets temahefter og Forbrukerrapporten (120 kr for 10 nummer). Boker utgitt av staten er ofte priset, f eks Hvem svarer på hva i staten (172 kr), Samfunnsboka (160 kr), Norske organisasjoner (190 kr). Statskalenderen (353 kr) og Sosialkatalogen (78 kr) NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Oslo 1992: Jon Bing Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske tjenester, Statskonsult, Oslo Priser juni 1992.

31 Offentlige informasjonstjenester.. 13 Offentlige publikasjoner fra regjering og storting er priset overfor publikum og i noen grad overfor bibliotek. Statskonsult priser de fleste av sine rapporter og veiledninger. Elektronisk tilgjengelig informasjon er ofte priset. Som eksepler nevnes Lovdata (500 kr + merverdiavgift for fast abonnementsavgift og søketidsavgift på 9,40 kr16 pr minutt). Man nevner også "Brønnøysund-registrene", men uten å gå inn på de ulike ordningene.17 Man ser av eksemplene at de nesten helt gjelder brosjyrer, hefter, bøker og andre publikasjoner hvor det offentlige, snarere enn et forlag, står som utgiver. Når det gjelder Samfunnsboka utgis den også i samarbeid med et privat forlag, og det kan da fremstå som noe tilfeldig om man ser på det offentlig som kilde til økonomisk støtte av en publikasjon man av mer almenpolitiske årsaker ønsker at skal utgis, eljer om man anser staten som medutgiver. Staten gir jo støtte til utgivelse av en lang rekke publikasjoner i Norge, jfr støtteordninger for ny, norsk skjønnlitteratur, tidsskriftstøtte, pressestøtte mv. Det er ikke av den grunn naturlig å se på dette som offentlige informasjonstjenester. Heller ikke kan det være tilstrekkelig at publikasjonen omhandler offentlige insitusjoner mv slik Samfunnsboka gjør det. Det kan derfor hende man får litt vanskelige grensetilfeller når det gjelder 16 Pris juni Som sammenligning kan nevnes at en av de to sentrale datamaskinbaserte informasjonstjenestene i USA, Westlaw, har en omtrentlig minuttpris på 30 kroner (september 1993). 17 Det skilles ikke klart mellom tjenester (f eks som ydes ved Statens DataSentral) og avgift for registering, en sondring som er diskutert ovenfor. Man kan jo også diskutere om det ikke burde sondres prinsipielt for den pris som tas av privat tjenesteleverandør som leverer offentlig informasjon til privat sektor på gurnnlag av et samarbeid med offentlig sektor (som Lovdata, Tinglysningsdata og Statens DataSentral) og tjenester som leveres og prises direkte av statlige organer.

32 Offentlige informasjonstjenester. 14 publikasjoner, men det er ikke grunn til å problematisere disse videre i denne sammenheng. Det er nevnt en rekke andre eksempler på informasjonstjenester i utredningen uten at de er tatt med, f eks beskrivelsen av virksomheten til Opplysningstjenesten i staten,18 som er del av Statens informasjonstjeneste Prising av informasjonstjenester Utredningen19 inneholder en liten modell av hvordan totalkostnadene ved informasjonsformidling kan struktureres: INFORM ASJONSKOSTNAD Avsender Pris Avgifter (faste/variable) Utgifter til formidling Fortjeneste TOTALK O STN A D Utvekslingspunkt \ IN N H ENTINGSKOSTNAD Mottaker Pris Telefon Porto Tid Tekniske/elektroniske hjelpemidler Denne lille figuren viser det i og for seg nokså opplagte poeng at innhentingskostnadene ikke nødvendingvis bør være en direkte funksjon av informasjonskostnadene NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992:45 19 NOU 1992:21 Ikke bare ord... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992: Man vil finne en alternativ fremstilling av dette forholdet, baser på teorien om tilgjengelighet i NOU 1991:14 Bibliotek i Norge: For kunnskap, kultur og informasjon, Kulturdepartementet, Oslo 1991:90-94.

33 Offentlige informasjonstjenester 15 Utredningen21 angir under henvisning til en av Statskonsults rapporter22 ulike prinsipper for prising av informasjonstjenester, som det også kan være nyttig å ta med: Kostnadsrelatertprising, dvs selvkost: De faktiske konstnader en etat har ved å gjøre informasjonen tilgjengelig for sluttbruker, med fratrekk for de kostnader som påløper utover ordinære forvaltningsoppgaver. Markedsprising, den pris markedet vil betale. Her er det naturlig at prisen fastsettes hos "distributør" snarere enn "informasjonsleverandør" - eksempler på dette er prising hos Lovdata, Tinglysningsdata eller Statens DataSentral. Monopolprising, fastsettelse av pris uavhengig av produksjonskostnader. Gratis informasjon, gratis leveranse fra sender. Utvalgets konklusjonen i forbindelse med prising gjengis nedenfor: " Det bør drøftes om det er mulig å foreta prisdifferisering overfor ulike brukergrupper eller knyttet til ulike informasjonstyper. I denne sammenheng bør rettighetsinformasjonen og pliktinformasjonen særskilt omtales. Det bir drlftes om informasjonsutveksling mellom etater og mellom forvaltningsnivåer bør prises, og i telfelle hvilke institusjoner som bør betale, og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for prisen. 21 NOU 1992:21 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992: Nasjonal infrastruktur for edb. Prosjekt 5, rapport nr , Statskonsult Den siste kategorien - gratis informasjon - har utvalget tatt med for egen regning.

34 Offentlige informasjonstjenester Det bør drøftes om både private og offentlige distributører skal få formidle statlig informasjon på kommersiell basis, og eventuelt hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for prising. Det bør drøftes om det skal være mulig å prise rettighets- og pliktinformasjon dersom den tilføres en merverdi utover det som anses nødvendig, for eksempel elektronisk bearbeiding og bedre presentasjon. Det bør drøftes om informasjonsleverandører skal pålegges å distribuere enkelte typer informasjon gratis.23 Det bør utredes hvilke konsekvenser en økt grad av prising av informasjon kan medføre i form av økte informasjonskløfter og underforbruk av informasjon, og for kvaliteten på informasjon. Her tenkes både på publikum, organisasjoner og offentlige etater (for eksempel bibliotekene).24 De rettslige implikasjoner ved økt bruk av prising bør drøftes. Det bør drøftes om det bør være ulike prinsipper for prising av informasjon som innhentes av staten (for eksempel pliktig registering i registre), og for informasjon som staten stiller til rådighet for andre." I tråd med dette anbefaler utvalget at spørsmålt om prising av informasjon tas opp i en egen utredning. Som utgangspunkt for oppdraget for dette notatet lå spørsmålet om man burde utrede en lov 23 Dette såkalte "must carry"-prinsippet er utredet for kabel fjernsynsnett av Anne Kirsti Brække i Formidlingsplikt for kabeleier, CompLex 1/86, Tano, Oslo. 24 Dette spørsmål er også drøftet i NOU 1991:14 Bibliotek i Norge: For kunnskap, kultur og informasjon, Kulturdepartementet, Oslo - se særlig s og Anbefalningen synes summert i konklusjonen (s 130): "Grunnprinsippet må være at bibliotekene skal gi informasjon gratis i den form som hvert enkelt bibliotek regner som rimeligst, og at avgifter begrenses til de former for informasjon som medfører større utgifter for biblioteket enn den rimeligste løsningen. Så lenge bibliotekbrukerene benytter fellesressurser og ikke rekvirerer tjenester som utelukkende har individuell interesse gjennom bibliotekene, bør slik bibliotekbruk ikke bli avgiftbelastet."

35 Offentlige informasjonstjenester.. 17 om offentlige informasjonstjenester, og spørsmålet om prising vil åpenbart også måtte bli et spørsmål som tas opp i den sammenheng. Spesielt bør man understreke at forholdene til grunnlovens 75 litra a (alternativet "Afgifter... og andre offentlige Byrder") og 98 ("Sportler ) bør vurderes i denne sammenheng. Dette betyr at forholdet mellom det utvalg som allerede er oppnevnt for utrede prising av offentlige informasjonstjenester får en viktig berøringsflate mot et eventuelt arbeid med å utrede egen lov for offentlige informasjonstjenester, og at man nøye bør vurdere hvordan man best skal organisere samarbeidet mellom de to utvalgene.

36 Offentlige informasjonstjenester R cttsinform asjon 3.1. Bedre rettsinformasjon Av de aktuelle typene informasjon er det naturlig å si noe spesielt om rettsinformasjon. Med dette siktes det til opplysninger om den enkelte borgers rettigheter og plikter etter norsk lov.25 Dette er en type informasjon det er alminnelig antatt at staten har en forpliktelse til å gjøre kjent utfra prinsippet publicatio legis.26 Denne plikten er berørt i et par av de aktuelle utredningene. I NOU 1992:2127 oppsummeres utvalgets begrunnelse for at siutuasjonen ikke er tilfredsstillende: " ikke alle gjeldende lover og forskrifter er kjente og tilgjengelige lov- og forskriftsstrukturen ikke er tilfredsstillende regelverket ikke er organisert i forhold til befolkningens livssituasjon. Dette er heller ikke mulig, men det krever større innsats på formidlingssiden regelverket ofte har et vanskelig tilgjengelig spårk. Regelverket inneholder ofte store og kompliserte tekstmengder, og det er ofte mangel på informasjon 25 Som nevnt ovenfor under pkt synes det som om det i NOU 1992:21 sondres mellom "rettighetsinformasjon" og "informasjon om plikter", men denne sondringen er sikkert ikke ment som annen enn en nyansering av at rettighetsinformasjon kan gi opplysninger om muligheter (f eks trygdeordninger) og plikter (f eks bygningsforskrifter). Ordet "rettsinformasjon" tar sikte på å omfatte all informasjon om gjeldende rett, og omfatter informasjon både om rettigheter og plikter i snever forstand. 26 En liten oversikt er gitt i Jon Bing Rettslige kommunikasjonsprosesser (Universitetsforlaget, Oslo 1982: ). 27 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992:121.

37 Offentlige informasjonstjenester 19 Lovdatas base... som er den mest komplette samlingen av lover og forsrifter, inneholder en del feil, blant annet står opphevede regelverk i basen som gjeldende..." Det finnes flere regelsett som styrer publisering av lover og forskrifter. Man kunne nevne grunnloven 96 som inneholder forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Denne bestemmelsen må tolkes med hensyn til hvorvidt "tilbakevirkning" refererer seg til vedtagelsestidspunktet eller publiseringstidspunktet. Hvis det siste hadde vært tilfelle, ville man kunne ha hevdet at grunnloven impliserer en publiseringsplikt (eller mer presist: en kunngjøringsplikt - ved vedtagelsen av grunnloven ble lover forkynt muntlig på kirkebakken). Imidlertid tolkes ikke grunnloven slik, forøvrig i motsetning til tilsvarende prinsipper i andre land. Det kan nok være grunnlag for å kritisere denne rådende oppfatning, men dette notatet er ikke stedet å ta opp en slik diskusjon. Her får det være tilstrekkelig å konstatere at den konvensjonelle oppfatning fremdeles er den rådende, og har en såvidt lang statsrettslig tradisjon at det nok kan hevdes at den har fått preg av konstitusjonell sedvanrett. Den grunnleggende loven angår Norsk Lovtidend.28 Etter lovens 1 skal følgende typer av materiale publiseres der: "a) grunnlovsbestemmelser b) lover og vedtak om lovers ikrafttredelse, oppheving og virksomhetsområde, 28 Dette er det lovfestede navn og lovfested skrivemåte, jfr lov om Norsk Lovtidend :53. Loven erstattet den tidligere lov av 1876, som var den første lov om publisering av lover. Imidlertid ble lover publisert helt fra det 16. århundre, og det fantes en regjeringsresolusjon av som bestemte at alle "anordninger" skulle besørges trykt.

38 Offentlige informasjonstjenester c) provisoriske anordninger og vedtak om opphevelse av slike anordninger, d) Stortingets skattevedtak, e) det som ved lov eller med hjemmel i lov er påbudt kunngjort i Norsk Lovtidend." Man ser at dette bare er en plikt til å publisere lover etterhvert som de blir utgitt. Det er ingen plikt til å vedlikeholde noen "rettighetsinformasjon", f eks er det ingen plikt til å utgi konsoliderte kompilasjoner av gjeldende lover. "Forskrifter" som begrep ble definert i forvaltningsloven ( ) 2, 1.ledd litra c. Etter forvaltningsloven 38, 1.ledd litra c og d skal en forskrift publisers i Norsk Lovtidend, og der selv betegne seg som forskrift. Dermed blir forskrifter hovedeksempelet på hva som skal publiseres i Norsk Lovtidend etter lov om Norsk Lovtidend 1 litra e.29 Også denne publiseringen er en kronologisk publisering. Riktignok anvendes prinsippet om tekstuell erstatning ved forskrifts- som lovendringer, dvs en nøyaktig spesifisering av hvilke gjeldende bestemmelser som skal endres, og hva som skal slettes, legges til eller erstatte det spesifiserte element. Men man gjennomfører ikke rutinemessig konsolidering, dvs at man offisielt vedtar den ferdig redigerte lov eller forskrift i endret form. For konsolidering av lover har man hatt noe varierende ordninger gjennom årene, men ingen varig løsning før stiftelsen Lovsamlingsfondet startet utgivelse av en konsolidert utgave av gjeldende lover i 1930-årene. Denne stiftelsen er eid av Det juridiske fakultet i Oslo, og bruker stiftelsen Lovdata30 til å produsere trykkegrunnlaget. I prinsippet er er derfor Lovsamlingen en privat 2g Jfr også rundskriv av :3193 om kunngjøring av forskrifter i Norsk Lovtidend. 30 Lovdata var opprrinnelig et kontor under Lovsamlingsfondet, navnet er egentlig et akronym for Lovsamlingsfondets datakontor.

39 Offentlige informasjonstjenester utgivelse, og et eksempel på at privat sektor utnytter informasjon fra offentlig sektor til en privat informasjonstjeneste. For forskrifter hadde man ikke en tilsvarende ordning før Statsministerens kontor i slutten av 1970-tallet tok initiativ til å etablere "register over gjeldende forskrifter", et prosjekt som ble pågegynt i regi av Institutt for rettsinformatikk,31 men som først ble fullført av Lovdata - da ikke som et register, men som en database32 over gjeldende forskrifter. Dette er altså det andre store konsolideringsarbeidet som ble gjennomført i dette århundret. Men mens Lovsamlingen har oppnådd stor grad av troverdighet, har man hatt større problemer med å få en tilsvarende kvalitet på de konsoliderte forskriftene (databasen og de publiserte flerbindskompilasjonene). Dette er nok bakgrunnen for kravet om høyere kvalitet på de informasjonstjenester som skal formidle rettsinformasjon til almenheten. Det gjøres i NOU 1992:2133 hvor det kreves at "staten må ha et ansvar for fullstendig lov- og forskriftsverk". Det gjøres også i Lovstrukturutvalgets annen delutredning34 hvor det foreslås en skjerpet registerings- og publiseringsplikt for forskrifter i form av endringer i forvaltningsloven 38 og lov om Norsk Lovtidend. Hovedinnholdet i forslaget er å påby, ved siden av publisering i Norsk Lovtidend, en registering i "full tekst i en allment tilgjengelig og samlet elektronisk database over samtlige forskrifter" (forslag til ny forvaltningslov 38 litra c), og at registering blir en betingelse for at forskriften trer i kraft (forlsag til ny forvaltningslov 39). 31 Som på dette tidspunkt het Institutt for privatretts avdeling for edb-spørsmål. 32 Denne publiseres også i en flerbinds utgave, siste (andre) utgave i Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992: NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Lovforslaget som refereres står gjengitt s 268, men spørsmålet er kommentert også andre steder i utredningen.

40 Offentlige informasjonstjenester Vi ser at publisering av lover og forskrifter er utslag av det tradisjonelle prinsippet om publicatio legis med røtter tilbake til romersk og gresk rett, og som fremstår som en forutsetning for rettsstaten hvor manglende kunnskap om gjeldende rett ikke er en unnskyldning. Imidlertid rekker ikke dette prinsippet lenger enn til å begrunne en publisering av vedtak etterhvert som de blir gjort - publisering av primærkildene. Utarbeidelse av konsolideringer mv35 - sekundærkilder - har tradisjonelt ikke vært det offentliges ansvar, og i dag skjer den sentrale konsolideringen av lover i regi av Lovsamlingsfondet (Lovsamlingen og den korresponderende databasen i Lovdatas direktkoblede system og på kompaktplate), og av forskrifter i regi av Lovdata (en flerbinds trykt komplilasjon, den korresponderende databasen i det direktkoblede system og på kompaktplate). Man kan vel også peke på at det er en skala fra primærkilder via enkle konsolideringer til kommenterte utgaver og systematiske fremstillinger av rettsområder. Den norske Lovsamlingen fremstår f eks ikke som en ren konsolidering av lovtekst, det er føyd til redaksjonelle henvisninger til lover og forskrifter, det er foretatt en systematisk klassifisering av lovene og det er tilordnet oppslagsord til hver lov. Dette trekker Lovsamlingen et lite stykke på vei mot en kommentarutgave. Man kan vel vente at den bebudede Karnovs lovsamling for Norge har gått enda lenger i denne retning, men ikke fullt så langt som separat publiserte kommentarer til lover. Dette sies bare for at man ikke skal falle for fristelsen til å se en prinsipiell forskjell mellom konsolideringer og andre sekundærkilder. 35 F eks populariseringer. som nevnes nedenfor - men også kommenterte utgaver, lærebøker mv.

41 Offentlige informasjonstjenester Det er i et par nyere utredninger understreket at det offentlige bør ta et større ansvar for denne informasjonstjenesten. Imidlertid er det noe uklart hva det siktes til med at man skal ta et slikt "ansvar". Dels kan det bety at staten - f eks ved Statens informasjonstjeneste eller Forvaltningstjenesten - skal eltablere databaser mv med konsoliderte samlinger av lover eller forskrifter. Dette ville antagelig ikke bare reise praktiske, men prinsippielle spørsmål - f eks i forbindelse med motstrid mellom den publiserte kompilasjon og offentliggjørelse i Lovtidend: I dag er det klart at Lovtidend går foran, hvis staten selv står for offentliggjørelsen, kan det være mindre klart. Dels kan det bety at staten har et ansvar for at det foreligger informasjonstjenester av tilfredstillende kvalitet og til en akseptabel pris. Dette kan gjennomføres på ulike måter, bl a ved samarbeid med private. Det synes mest nærliggende at det er slik man må forstå kravet om et sterkere statlig engasjement, og det fører for så vidt over til spørsmål om prising av rettsinformasjon Prising av rettsinformasjon Publicatio legis angir et prinsipp om at rettsinformasjon skal være lett tilgjengelig. Tilgjengelighet bestemmes også av pris. Norsk Lovtidend kommer ut i et opplag på mindre enn eksemplarer. Hvilket prinsipp pris bør fastsettes etter (jfr foran under pkt 1.3.2) skal ikke diskuteres utover en konstatering av at forholdene ikke ligger til rette for snevre, økonomiske betraktninger ettersom man diskuterer en forutsetning for rettsstaten. Jeg forstår uttalelsen i NOU 1992:236 1 dit hen at rettsinformasjon bør være gratis - med det siktes det antagelig til at pris ikke bør være noen selvstendig faktor som begrenser tilgjengelighet, selv om en pris kan innføres for å sikre at brukere har et visst behov for informasjonstjenesten når tjenesten utnyttes. 36 Ikke bare o rd... Statlig informasjon mot år 2000, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo 1992:122.

42 Offentlige informasjonstjenester Tradisjonelt er imidlertid sekundær informasjon markedsført på forretningsmessig måte med visse modifikasjoner. Det betyr bl a at det offentlige ofte kjøper såvidt mange eksemplarer av publikasjonene at det kan anses som en slags subsidiering - dette gjelder ikke først og fremst Lovsamlingen, men mange mer håndboklignende sekundærsamlinger f eks innen enkelte forvaltningsgrener som skatteetaten. For det andre kan det offentlige bidra til å dekke kostnadene for etabling av sekundærtjenesten, og slik senke prisen for tjenesten. F eks ytes tilskudd til kommentarutgaver av lover. Spørsmålet om tilgang til rettsinformasjon og prising av tjenester basert på rettsinformasjon har stigende aktualitet også i andre land. Man kan nevne at Den europeiske menneskerettighetskommisjonen i en avgjørelse fra tok stilling til om en datamaskinbasert trygderettslig tjeneste i Østerrike var priset så høyt at det i praksis representerte en begrensning av tilgangen til tjenesten.37 Kommisjonen fant klagen "klart grunnløs" etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art 10 jfr art 14, men impliserte at hvis den tidligere lovfestede begrensningen av tilgang til systemet, som utelukket bl a privatpraktiserende advokater, ikke var blitt opphevet, kunne resultatet ha blitt en annet. I løpet av 1993 har det utspilt seg et drama rundt det rettslige informasjonssystemet JURIS, West Publishing Company og det amerikanske offentlighetsprinsippet som også har en viss interesse i vår sammenheng. JURIS (Justice Retrieval and Inquiry System) er et datamaskinbasert informasjonssystem etablert i begynnelsen av 1970-årene av det amerikanske justisdepartement. Databasen er 37 For advokaten som anla saken ville tilgangen til tjenesten koste et engangsvederlag på schilling og en timeavgift på schilling. - etter dagens kurser svarer det til ca kr i engangsvederlag og ca 140 kr timen i tilknytningsavgift.

43 Offentlige informasjonstjenester den største samlingen med føderalt materiale - den inneholder rettspraksis fra Supreme Court, Court of Appeals og Court of Claims, lovgivningen, forskrifter, eksekutive direktiver, uttalelser fra Attomey General, rundskriv fra Department of Justice, mongrafer, manualer, traktater og store mengder forvaltningsrett på så ulike områder som forvaltningsetikk, likestilling, føderale skatter, arbeidsrett og miljøvern. I Regans første periode gjorde Department of Justice en avtale med West. Etter avtalen gjorde West tilgjengelig for JURIS føderale dommer sammen med Wests sammendrag ("headnotes"), klassifisering (key number system), henvisning til hvor dommer er publisert i Wests National Reporter system mv. West er det største juridiske forlaget i USA, det har faktisk monopol på utgivelse av dommer fra mange jurisdiksjoner - in stilling forlaget har hatt i mer enn et århundre. West markedsfører også det datamaskinbaserte systemet Westlaw med en database som inneholder mye av de samme primærkildene som JURIS. I det privat marked er det her et slags "duopoly", ettersom West og Mead (med den konkurrerende tjenesten LEXIS) er de eneste med rettslige databaser. Situasjonen har vært kritisert, det hevdes at den virker hemmende for utvikling av nye rettslige informasjonstjenester basert på alternativ teknologi eller nye metoder. Særlig er det fremhevet at West hevder opphavsrett til i domshenvisningene. Dette kan virke noe overrumplende med utgangspunkt i europeisk tradisjon, men det er likevel et faktum at West har vunnet frem med dette synet under amerikansk rett. Dette betyr at henvisninger til Wests National Reporter serie i en konkurrerende rettslig informasjonstjeneste må bygge på avtale med West - og er forklaringen på at man mangler disse henvisningene f eks i LEXIS. Ettersom disse henvisningene er like mye brukt til å identifisere dommer i USA som henvisninger til Retstidende i Norge, skjønner man at det kan representere en betydelig konkurransefordel å kontrollere dem.

44 Offentlige informasjonstjenester.. 26 Kostnadene for bruk av Westlaw er for tiden 4-6 dollar pr minutt, eller omtrent kroner timen. Prisingen er kritisert, det hevdes den er så høy at den er en del av forklaringen på den høye prisen på juridiske tjenester rent generelt. I henhold til avtalen med Department of Justice beholdt West de forretningsmessige interessene i materialet, både det som besto av offentlige dokumenter, og Wests redaksjonelle bearbeidelse. På grunn av avtalen, tillot ikke Department of Justice almenheten tilgang til systemet. Avtalen var kontroversiell fordi den begrenset offentlig tilgang til forvaltningens primære database med rettslig informasjon. I april 1991 var spørsmålet oppe for Joint Committee on Printing (JCP), og her kritiserte bl a Taxpayer Assets Project (TAP) ordningen. Dette skjedde samtidig som de andre avtaleperioden utløp, og Department of Justice forhandlet om en ny kontrakt. Nesten 300 jurister, bibliotekarer, informatikere og andre gjorde en skriftlig henvendelse til Attomey General Janet Reno og ba henne ta de nødvendige skritt for å sikre offentligheten tilgang til JURIS. Assistant Attomey General for Administration, Stephen R Colgate, svarte at Department of Justice hadde tatt kontakt med Government Printing Office og National Technical Information Service med sikte på å finne en ordning som kunne gjøre tilgjengelig for almenheten de delene av databasen som ikke var rettigheter i. Han pekte på at det var "serious issues" knyttet til å åpne en slik tilgang, ettersom "almost all of the services and information provided under JURIS are available in the private sector". American Association of Law Libraries skrev til Department of Justice og ba om at de medlemmene av det føderale deponeringsprogrammet måtte få tilgang til det materialet som ikke var gjenstand for opphavsrett. Det var også mange andre som tok opp spørsmålet med ulike deler av den føderale forvaltning og det politiske systemet.

PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT

PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT HALVOR MANSHAUS PRIVATE PENGESPILL PÅ INTERNETT COMPLEX 4/97 INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK H l Tano-Aschehoug CNgrskjbrmitigjor JUSEDB Postboks 6728, St. Olavs plass, 0130 OSLO Postgiro 0813 5139654

Detaljer

ELEKTRONISK INFORMASJONSANSVAR

ELEKTRONISK INFORMASJONSANSVAR TOMAS MYRBOSTAD ELEKTRONISK INFORMASJONSANSVAR - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling COMPLEX 7/97 INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK

Detaljer

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG EDB

MERVERDIAVGIFT OG EDB JON BING MERVERDIAVGIFT OG EDB TERESA (63) COMPLEX 9/9 0 INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK TANO H o v fd k o n io r : R o a tn h o lm v n. 25. 1410 K o lb o tn, l l f. 1021 99 80 00 B rrg e n : D re g g a

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forord Difi legger med dette fram et arbeidsnotat som omhandler det etablerte systemet for overprøving

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Database for offentlige innkjøp = DOFFIN

Database for offentlige innkjøp = DOFFIN Database for offentlige innkjøp = DOFFIN Privat tjenesteyter eller offentlig forvaltningsorgan? Utredning om den fremtidige organiseringen av det nasjonale informasjonssystemet for kunngjøringer om offentlige

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

INFORMASJONSSYSTEMER FOR TRYGDERETTENS KJENNELSER

INFORMASJONSSYSTEMER FOR TRYGDERETTENS KJENNELSER Complex nr. 7/82 Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål Universitetet i Oslo, Niels Juels gate 16 OSLO 2 Jon Bing INFORMASJONSSYSTEMER FOR TRYGDERETTENS KJENNELSER NOR1S (30) Universitetsforlaget

Detaljer

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com Nemnd for Internett Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett Ved advokat Andreas Galtung www.galtung.com Oslo, oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger... 3 1.1 Konklusjon...

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND ... Complex nr. 6/2002 Mona Naomi Lintvedt Christopher J. Helgeby OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND KRAVET TIL TILSTREKKELIG BESKYTTELSE ETTER EU-DIREKTIVET OM PERSONVERN ART. 25... Institutt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland Rapport 1/2006 Finansiering av tros- og livssynssamfunn Aanund Hylland Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Rapport 1/2006 Finansiering av

Detaljer

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009 Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009 Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

FOTO- OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL VED MUSEENE

FOTO- OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL VED MUSEENE 20.09.98 "xfotoopp" Lars G. Norheim FOTO- OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL VED MUSEENE om museenes rettslige adgang til å - utnytte fotografier - fotografere kunstverk - nekte/tillate andre å fotografere i

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper: juridiske spørsmål Tore Bråthen Handelshøyskolen

Detaljer