Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene"

Transkript

1 [Skriv inn tekst] Anskaffelser i offentlig sektor Opplæring ledere/innkjøpere i de viderega ende skolene Arnt Ove Hol - innkjøpssjef

2

3 Del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/avviksrapportering Del II Innkjøpsprosess 2.2 Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3 Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4 Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5 Intranett/anskaffelsesprosedyre MRFK Vedlegg: Lov om offentlig anskaffelser 2. Forskrift om offentlige anskaffelser

4

5 Anskaffelser offentlig sektor del I Opplæring ledere/innkjøpere i de videregående skolene Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Anskaffelser i offentlig sektor

6 Del I-rammeverk Del II-konkurransegjennomføring 1.1 Generelt 2.1 Innkjøpsprosess 1.2 Ansvar og fullmakter 2.2 Behovsanalyse/ anskaffelsesprosedyrer 1.3 Rammebetingelser 2.3 Kvalifikasjonskrav/ tildelingskriterier 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 2.4 Konkurransegrunnlag/ evaluering 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering 2.5 Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK Del I - rammeverk 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering

7 Juridisk avdeling Innkjøpsseksjonen Gudmund Lode Juridisk sjef Eirik Jenssen Rådgiver Arnt Ove Hol Innkjøpssjef Jesper Wiig Juridisk rådgiver Kristine Svendsen Juridisk rådgiver Torgeir Riksfjord Rådgiver Jorid Nerland Rådgiver Gunnhild Goksøyr Rådgiver Hovedmål for anskaffelser i fylkeskommunen Anskaffe organisasjonenes/brukernes behov for varer og tjenester på en bedriftsøkonomisk optimal måte og i samsvar med anskaffelsesregelverket Frigjøre ressurser (tid og budsjettmidler) som kan benyttes til de oppgaver fylkeskommunen er satt til å forvalte av politiske myndigheter og fylkestinget

8 Ansvarsområde for innkjøpsavdelingen Overordnet: Ansvar for at regelverket for offentlige anskaffelser i Møre og Romsdal fylkeskommune blir fulgt I det daglige: Gjennomføring av større enkelt anskaffelser/rammeavtaler Administrasjon av rammeavtaler/leverandørkontakt Bistand til indre og ytre etater ved konkurransegjennomføring Innkjøpsstrategi Innkjøpsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune ( ) 1. Være en profesjonell og seriøs kunde (omdømme) 2. Sikre konkurranse i markedet (regionalt, nasjonalt) 3. Optimal ressursutnytting (budsjettoptimalisering) Ny innkjøpsstrategi på plass i løpet

9 Miljø Etterspørre varer og tjenester som gir så lave miljøbelastninger som mulig Leverandørene må dokumentere interne miljøstyringssystem Velge produkt med anerkjent miljømerking Svanen, EU-Blomsten, Energy Star, etc. Sentraladministrasjonen, de videregående skolene og tannhelseklinikkene er Miljøfyrtårn sertifisert Møre og Romsdal fylkeskommune har fra august 2012 vært kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge stille krav til vårenorske vareleverandører om at de er medlem i GPN (eller tilsvarende ordning)

10 Agenda del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering Ansvar og fullmakter Kommuneloven 23.4: Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. Økonomihåndbok: Fylkesrådmannen delegerer fullmakter videre og iht. bestemmelser i Økonomihåndbok Fylkestinget Fylkesrådmann Rektor/ Avdelingsleder Bestiller/ rekvirent Bare disse nivå kan gjøre anskaffelser/bestillinger i vgs

11 Ansvar og fullmakter Utøvelse av innkjøps-/bestillingsfullmakt sikre at anskaffelsen er i tråd med anskaffelsesregelverket anskaffelsen er i samsvar med vedtatt innkjøpsstrategi sikre avtalelojalitet til rammeavtaler kontroll for budsjettmessig dekning

12 Agenda del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering Rammebetingelser ved anskaffelser

13 Grunnleggende i alle offentlige anskaffelser Konkurransekravet LoA 5, 2. ledd (hovedregel): Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse, dvs. konkurranse på alle anskaffelser uansett størrelse i NOK FoA 3-1, 5.ledd (forholdsmessighetsprinsippet): Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen Dersom anskaffelsen gjelder et ubetydelig beløp, kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte én leverandør

14 Rammeverk for offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Veileder for offentlige anskaffelser Offentlighetsloven Forvaltningsloven Regjeringens handlingsplaner For bruk av elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessene For miljø og samfunnsansvar i anskaffelsessaker For universell utforming i anskaffelsesprosessen Mot sosial dumping EU-DIREKTIV 04/18 Artikkel 2 Prinsipp for å tildele kontrakter: Offentlige myndigheter skal behandle leverandørene likt og ikke diskriminerende, og skal opptre på en forutsigbar måte

15 Bakgrunnen for regelverket Gjennom EØS-avtalen og WTO avtalen er Norge internasjonalt forpliktet til å følge visse framgangsmåter ved offentlige anskaffelser Laga for å sikre: Effektive anskaffelser i offentlig sektor Sikre at våre skattekroner forvaltes best mulig Rettssikkerhet for leverandørene (ikke myndighetsmisbruk) Alle leverandører lik muligheter til å selge til det offentlige Reell konkurranse Åpenhet/full informasjon Likebehandling/ikke diskriminerende Hindre korrupsjon =>sikre etisk adferd hos oppdragsgiver Hovedregelen for alle offentlig anskaffelser LoA 1 Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Offentlige innkjøpere skal ta forretningsmessige hensyn i stedet for politiske hensyn (ikke favorisere lokalt næringsliv) Rapport fra :

16 Lov om offentlige anskaffelser (1) 1 Skal bidra til økt verdiskapning gjennom: Effektiv ressursbruk. Forretningsmessighet og likebehandling. Integritet slik at allmennheten får tillit. 2 Gjelder alle offentlige virksomheter: Stat Kommune Selskap kontrollert eller eid/finansiert mer enn 50% av det offentlige Lov om offentlige anskaffelser (2) 3 Anskaffelser som omfatter: Varer Tjenester Bygg- og anleggsarbeid

17 Lov om offentlige anskaffelser (3) Grunnleggende krav (LoA 5): God forretningsskikk (etikk) Konkurranse (kunngjøring) Forutberegnelighet (konkurransegrunnlag) Gjennomsiktighet (dokumentasjon) Etterprøvbarhet (dokumentasjon) Leverandør skal velges på objektive og ikke-diskriminerende kriterier skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen Forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 Grunnleggende krav for alle anskaffelser (1) skal være basert på konkurranse (2) skal ikke diskriminere noen på grunn av lokalisering (3) ikke lov å dele opp anskaffelsen for å omgå regelverket (4) likebehandling av leverandørene (5) konkurransen skal stå i forhold til anskaffelsen (proporsjonalitetsprinsippet krav skal stå i rimelig forhold til anskaffelsen)

18 Miljø- og sosiale krav (Loa 6, FoA 3-1) Oppdragsgiver skal ved anskaffelsen ta hensyn til: Livssykluskostnader totalkostnader over levetiden av det som blir anskaffet, som for eksempel vedlikeholds-, drifts- og utrangeringskostnader Universell utforming utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Miljø Det skal stilles relevante miljøkrav i alle anskaffelser både til leverandøren og produkt/tjeneste Miljøkrav LoA 6 og FoA 3-1: under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser vurdere hvilke krav og kriterier som bør stilles til leverandøren og produktet/tjenesten 1. Leverandøren => kvalifikasjonskrav; miljøstyringssystem (EMAS, ISO 14001) 2. Produkt/tjenesten =>tilpasses den enkelt anskaffelsen; it, hotelltjenester, møbler, rengjøringsmidler o Giftstoff, støy, stråling, etc

19 Offentlighet/rett til innsyn 1. FoA Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder offentleglova 2. Offentleglova 3 - Hovedregel Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ Unntak for innsyn 1. Offentleglova 23 - Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjort 2. FoA Taushetsplikt opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde 3. Forvaltningsloven - 13, 1. ledd, 2) Taushetsplikt tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår

20 Agenda del I 1.1 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering l Ulovlig direkte anskaffelse 1. Unnlat kunngjøring/gjennomføre konkurranse 2. Feil anvendelse av regelverket => Konsekvenser for oppdragsgiver: Gebyr (maks 15%) Avkortning Uten virkning Svekket omdømme 3. Kjøp utenfor rammeavtaler => Konsekvenser for innkjøper: Lovmessige konsekvenser Samfunnsmessige konsekvenser frata vedkommende innkjøpsfullmakten økonomisk ansvar for avdeling/virksomhet

21 Hvem kontroller av fylkeskommunen gjøre sin anskaffelser i tråd med regelverket? Markedet/leverandørene KOFA på bakgrunn av klage fra leverandører uttalelse/ikke dom Fylkesrevisjon intern revisjon Håndhevelsesorganer (nytt fra ) KOFA rent rådgivende organ Domstolene Bindende avgjørelse og gebyr

22 Rapport fylkesrevisjonen Rapporten fra fylkesrevisjonen legger spesielt vekt på to forhold som gjelder brudd på regelverket om offentlige anskaffelser: 1. Kjøp uten konkurranse/kunngjøring 2. Kjøp utenfor rammeavtaler Det vesentlige av bruddene er påvist i de videregående skolene Verdi på anskaffelser ikke iht. regelverket: NOK 2,2 mill manglende dokumentasjon på innhenting av tilbud, ingen protokollføring Ko-15/11 A -- Rapport om brot på innkjøpsregelverket Vedtak: Kontrollutvalet viser til fylkesrevisjonens rapport om påviste brot på fylkeskommunens innkjøpsstrategi, og finn det uheldig at det framleis førekjem brot, i enkelttilfelle alvorlege brot, på regelverket for offentlege anskaffelsar i fylkeskommunen. Av omsyn til fylkeskommunens omdømme og truverd som avtalemotpart i innkjøpsverksemda er det vesentleg at dette regelverket blir følgd opp. Vidare meiner kontrollutvalet at det må fastleggast kva følgjer brot på innkjøpsstrategien kan få, og at desse følgjene er kjende for dei ansvarlege

23 Resultat av fylkesrevisjonens undersøkelse Datagrunnlag: Utvalg ut i fra en risikovurdering der man forventet en større feilprosent enn normalt 71 bilag fra 55 leverandører 20 kontoarter 40 bilag over NOK ,- Resultat: Ulovlig dir. anskaffelse Mangler dokumentasjon Godkjent Antall Prosent Oppslag Sunnmørsposten

24 Riksrevisjonen Dokument 3:6 ( ) Riksrevisjonen Dokument 3:6 ( ) Vilje?

25 Ambulansesaka Helse Midt-Norge Konklusjon Brudd på alle grunnleggende krav i LOA 5 og FOA 3-1. God forretningsskikk Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Leverandør skal velges på objektive og ikke-diskriminerende kriterier (Krav om likebehandling forbud mot diskriminering) Forsøk på unntatt offentlighet

26 Agenda del I 1.2 Generelt 1.2 Ansvar og fullmakter 1.3 Rammebetingelser 1.4 Brudd på innkjøpsregelverket 1.5 Rammeavtaler/ avviksrapportering Hva er en rammeavtale? En gjensidig forpliktende avtale mellom kunde og leverandør, for en konkret type leveranse, for en bestemt tidsperiode

27 Avtalelojalitet Avtalen er bindende for begge parter Vilkår, pris, levering, service, etc., regulert i rammeavtalen Mislighold kan medføre oppsigelse leverandøren kan klage til KOFA kunden kan kreve erstatning Fordeler med rammeavtaler Lavere priser (storbrukerfordeler) Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene Tilpasninger til elektronisk handel Bedre koordinering av kjøpene Standardisering av sortiment Redusert lager Mindre administrasjon

28 Rammeavtaler Byggeteknisk drift og vedlikehold: Opprustning og vedlikehold av bygninger Drift- og vedlikehold heiser Ventilasjonsfilter Avtaleoppfølging Etablering av gode oppfølgings- og rapporteringssystemer er viktig for å sikre at leveransen er i samsvar med vilkår i kontrakten Sentralt: begge parter oppfyller sine forpliktelser iht. avtale regelmessig oppfølgingsmøter priskontroller leverandøren gis anledning til å rette opp feil innen en viss frist sanksjonssystem ved avvik Avvik skal rapporteres sentralt ved prolongering (forlenging) av rammeavtaler Erfaringsgrunnlag benyttes ved fremtidige anskaffelser

29 Anskaffelser offentlig sektor del II Opplæring ledere/innkjøpere i de videregående skolene Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Januar 2013 Del II - konkurransegjennomføring 2.1 Innkjøpsprosess 2.2. Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3. Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4. Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5. Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK

30 Definisjon anbudskonkurranse Veileder om off. anskaffelser Anbudskonkurranse: Anbudskonkurranser i det offentlige innebærer at det offentlige avholder en konkurranse om retten til å levere varer eller tjenester Deltakerne/tilbyderne i anbudskonkurranser om offentlige oppdrag kan være både offentlige og private leverandører Anbudskonkurranse Hensikt med anskaffelser er å dekke fylkeskommunenes behov for varer og tjenester med: riktig KVALITET til riktig PRIS riktig MENGDE til riktig TID på riktig STED

31 Innkjøpsprosessen Behovsanalyse Konkurransedokument Kunngjøring Tilbuds periode Evaluering Tildeling og kontrakt Oppfølging Ønsket ressursbruk ved anskaffelser Behovsanalyse Konkurranse grunnlag Kunngjøring Tilbuds periode Evaluering Tildeling og kontrakt Oppfølging Planlegging Gjennomføring Oppfølging Kostnadspåvirkning: 50% Kostnadspåvirkning: 20 % Kostnadspåvirkning: 30 % Har ikke verktøy Har gode elektroniske verktøy Har ikke verktøy

32 Del II - konkurransegjennomføring 2.1 Innkjøpsprosess 2.2. Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3. Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4. Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5. Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK FoA: Anskaffelsesprosedyrer Åpen anbudskonkurranse: tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud Begrenset anbudskonkurranse: tillater bare de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud (konkurransen gjennomføres i to ledd, med prekvalifisering før tilbud kan inngis) Forhandlet prosedyrer: kan forhandle om alle sider ved tilbudet, pris, tekniske spesifikasjoner, kontraktsvilkår, etc. Forhandlinger er ikke tillatt verken ved åpen eller begrenset konkurranse Konkurranse med forhandling tillates bare unntaksvis ved konkurranser over EØS-terskelverdi

33 Anskaffelsesprosedyrer Verdi av anskaffelsen: < > Prosedyrer FOA Del I FOA Del II FOA Del III Forenklet forespørsel (min3 leverandører) (min3 leverandører) Åpen anbudskonkurranse Ja Ja Begrenset anbudskonkurranse Ja Ja (m/prekvalifisering) Konkurranse m/forhandling Ja Ja Valg av prosedyre Anskaffelsens verdi (terskelverdi) er avgjørende hvilke del av forskriften man må forholde seg til og for valg av prosedyre

34 Terskelverdier ( beløp i 1000 NOK) 1.600/ / Forskriftens del III Over EØS-terskelverdi Forskriftens del II Over nasjonal terskelverdi Forskriftens del I Direkte anskaffelser Beregning av anskaffelsens verdi terskelverdi FoA 2-3 (1) det samlede beløp for hele anskaffelsen (2) må ikke ha til hensikt å omgå regelverket (3) må ikke deles opp for å omgå regelverket (4) skal inkludere alle opsjoner (5) alle enkeltanskaffelser for prosjektet skal summeres (6) hele avtaleperioden skal legges til grunn

35 Anskaffelsesprosedyrer formelle krav 1.600/ Forskriftens del III Over EØS-terskelverdi Del I Strenge prosedyrekrav Kunngjøring Doffin/TED Krav om frist (antall dager) 1.600/ Forskriftens del II Over nasjonal terskelverdi Del I Krav om prosedyrer Kunngjøring Doffin Krav om frist (rimelig tid) Forskriftens del I Direkte anskaffelser Grunnleggende krav, LoA 5 Ingen krav til prosedyre Over NOK : HMS egenerklæring Skatt/mva. attest Protokollføring Tilbudsfrister Del I, ingen spesifikk saksbehandlingsregel tilstrekkelig tid, konkret vurdering ift. anskaffelsens kompleksitet Del II, FoA 10-1 tilstrekkelig tid, konkret vurdering ift. anskaffelsens kompleksitet Del III minimumsfrister FoA 19-1 Åpen anbudskonkurranse, 45 dg FoA 19-4 Konkurranse med forhandling, 30 dg Kan forkortes med 5 dager ved bruk av elektronisk konkurransegjennomføring, for eksempel Mercell (FoA 19-1,(4))

36 Del II - konkurransegjennomføring 2.1 Innkjøpsprosess 2.2. Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3. Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4. Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5. Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK Kvalifikasjonskrav krav til leverandør Formålet med kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandørene er egnet til å gjennomføre kontrakten Kan sikres ved å stille minimumskrav til leverandøren med hensyn til organisatoriske, tekniske, økonomisk og finansielle forhold Spesielt viktig ved rammeavtaler (inntil 4 år) Kravene må: stå i forhold til ytelsen som skal leveres knytte seg til forhold som har betydning for leverandørens egnethet til å gjennomføre kontrakten ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet ikke begrense konkurransen unødvendig være tilstrekkelig klart formulert

37 Spesifisering av kvalifikasjonskrav Obligatoriske og ufravikelige krav Skatt/mva. attest HMS-egenerklæring Organisatorisk og juridisk stilling Firmaattest lovlig etablert foretak Gjengs lønnsvilkår/ilo konvensjonen Finansiell gjennomføringsevne Regnskap Rating fra godkjent ratingselskap (D&B) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kapasitet Kvalitetsstyringssystem Miljøstyringssystem Anskaffelser over NOK , Hva er et tildelingskriterie? Tildelingskriterier er konkurranseelementer som avgjør hvem av de kvalifiserte tilbydere som skal vinne konkurransen

38 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt skal foretas på grunnlag av en vurdering av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende på bakgrunn av hvilket tilbud som har lavest pris Lavest pris: evaluerer bare på kriteriet pris Økonomisk mest fordelaktige: i tillegg til pris kan det benyttes kriterier som er tilknyttet kontraktsgjenstanden: funksjonsmessige egenskaper miljø leveringsevne Kvalitative egenskaper universell utforming etc Tildelingskriterier Tildelingskriteriene og deres vekting skal tilkjennegis i konkurransegrunnlaget Skal være objektivt, målbare og egnet til å sammenligne tilbudene Være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Må ikke innebære at oppdragsgiver får et ubetinget fritt valg Tildelingskriteriene kan ikke endres etter at tilbudsfristen er ute Alle oppgitte/kunngjorte tildelingskriterier skal evalueres

39 Tildelingskriterier Kriterium Vekt Detaljer Pris 40 % Alle former for kostnader knyttet til anskaffelsen Produkt/tjeneste 30 % Funksjon, Kvalitet, Brukervennlighet, Miljø, Universell utforming, etc Gjennomføringsevne 30 % Leveringstid, Service, Opplæring, Implementering, Referanser, etc. Totalt 100%

40 Del II - konkurransegjennomføring 2.1 Innkjøpsprosess 2.2. Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3. Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4. Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5. Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK Gjennomføring av konkurranse Definere behov - hva skal anskaffes og når Beregne kontraktens verdi(terskelverdier) Avgjørende for hvilke del av FOA som brukes Valg av anskaffelsesprosedyrer: - Åpen anbudskonkurranse - Begrenset anbudskonkurranse - Konkurranse med forhandlinger Utarbeide konkurransegrunnlag 1. Kravspesifikasjon 2. Kvalifikasjonskrav 3. Tildelingskriterier Kunngjøring=> Mercell, DOFFIN/TED Evaluering/valg Kontrakt Avhengig av hvilke del av FOA som benyttes

41 Kunngjøringskrav - konkurranseutsetting Verdi av anskaffelsen (i 1000 NOK): Kunngjøringskrav: E-post (Min 3 leverandører) <= >1.600 x Mercell (interne krav) x x x DOFFIN (nasjonal) x TED (internasjonal) x Evaluering av tilbud 4- Tildelingskriterier Vurder bare de kriteriene som er oppgitt 3- Minimumskrav Er minstekravene oppfylt? 2- Kvalifikasjonskrav Økonomisk stilling, teknisk kompetanse/ressurser Skatteattester under 6 mnd. og HMS- erklæring 1- Konkurranseregler Levert i riktig format, tid og sted

42 Evalueringsmodell Det grunnleggende kravet til en vektingsmodell er at den skal være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud Evalueringsmodell i fylkeskommunen Priskriteriet: Evalueringen av pris blir gjort ved en lineær tilnærmingsmetode. Kvalitative kriterier: Evalueringen av de kvalitative tildelingskriteria blir gjort skjønnsmessig der det beste tilbudet innenfor kvart tildelingskriterium gis karakter 10. De øvrige tilbudene gis skjønnsmessige karakterer lavere enn 10 slik at det gjenspeiler oppdragsgivers vurdering av tilbudets relative egenskaper i forhold til det beste tilbudet innenfor hvert enkelt tildelingskriterium basert på en skala fra 1 til

43 Eksempel på evaluering Innkjøpsfaglig skjønn (regelbundet skjønn) KOFA-sak 2010/358: «I si drøfting av klaga strekar klagenemnda under at ho berre i avgrensa grad kan prøve det innkjøpsfaglege skjønet som oppdragsgjevaren har. Nemnda kan berre overprøve dersom det er brot på reglane, dersom dei grunnleggjande prinsippa ikkje er følgde, dersom oppdragsgjevaren har lagt feil faktum til grunn eller dersom skjønet syner seg å vere usakleg, sterkt urimeleg eller vilkårleg»

44 Avvisning av leverandør Oppdragsgivere skal avvise leverandører som: har unnlatt å innlevere skatte-/momsattest eller HMS-egenerklæring ikke oppfyller minimumskrav som er satt for leverandørers deltakelse i konkurransen Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: er eller er begjært konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller har innstilt sin virksomhet ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter eller skatter og avgifter har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller har unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves Avvisning av tilbud Et tilbud skal avvises når: det ikke er levert innen fastsatte frister det ikke er levert i samsvar med kravene til deltakelse eller tilbudets utforming det inneholder et avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med krav satt i konkurransegrunnlaget det på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene

45 Tildeling av kontrakt Krav til informasjon ved tildeling av kontrakt kontrakt: Skriftlig (e-post under NOK ) Gis samtidig til alle deltakere Inneholde begrunnelse for valget Angi frist for leverandører til å klage (min. 10 virkedager for større kontrakter) Klage Klage som gjelder brudd på regelverket kan fremmes for Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. KOFA bare rådgivende organ. Krav om erstatning for tap pga. brudd på regelverket må reises for de alminnelige domstolene

46 Del II - konkurransegjennomføring 2.1 Innkjøpsprosess 2.2. Behovsanalyse/anskaffelsesprosedyrer 2.3. Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier 2.4. Konkurransegrunnlag/evaluering 2.5. Intranett/ anskaffelsesprosedyre MRFK Intranett/innkjøp sin nettportal Det er viktig at alle regelmessig er innom innkjøp sine sider på intranett og spesielt er oppdatert på våre rammeavtaler og at disse blir brukt for alle kjøp av varer og tjenester som inngår på disse avtalene. Ledere og innkjøpsansvarlige i de enkelte avdelingene/virksomhetene har et overordnet ansvar for å sikre at de ansatte kjenner til innkjøpsseksjonen sine intranettsider og er lojale mot fylkeskommunens rammeavtaler og anskaffelsesregelverket bestemmelser. Viktig at aller ansatte har felles (tvungen) startside Mi side intranett

47 Min side - intranett

48 Innkjøpsinnstruks vgs Mindre anskaffelser kan kun gjennomføres av rektor eller den han har bymyndighet Bestillinger på rammeavtaler kan bare gjøres av personer (bestiller/rekvirent) som er gitt myndighet til dette Ansatte med behov for produkt eller tjenester skal rapportere disse til bestiller/rekvirent Personer som gjør mindre anskaffelser og bestillinger skal ha grunnleggende kjennskap til regelverket om off. anskaffelser Disse skal også kjenne til fylkeskommunens rammeavtaler Rektor/virksomhetsleder har ansvar for at avdeling/virksomhet er lojale med fylkeskommunenes rammeavtaler Rektor/virksomhetsleder skal påse at de ansatte kjenner til innkjøp sine internettsider Anskaffelsesstrategi vgs Felles rammeavtaler for alle vgs for fellesfag - yrkesfag og studiespesialiserende (trykte og digitale læremiddel) verdien på anskaffelsen må sammenstilles for alle skoler Egne avtaler for den enkelte skole på programfag (trykte og digitale læremiddel) evt. felles rammeavtaler for noen skoler med samme behov Utdanningsavdelingen må koordinere felles anskaffelser mot innkjøpsseksjonen (rammeavtaler) Mindre anskaffelser over NOK ,- eks. mva. «bestilles» hos innkjøp fra den enkelte skole via intranett «bestilling» gjøres av rektor eller budsjettansvarlig

49 Anskaffelsesprosedyre Verdi anskaffelse Prosess: Under eks. mva. Over eks mva. 1. Behov for anskaffelse Meldes til innkjøpansvarlig *) Sjekk om det finnes rammeavtale Sjekk om det finnes rammeavtale 2. Konkurransegjennomføring Valg anbudsprosedyrer Behov-/kravspesifikasjon Evaluering/valg Kontraktsoppfølging Avdeling/virksomhet Maler tilgjengelig på intranett/innkjøp (Anskaffelser utenom rammeavtale) Avdeling/virksomhet med bistand fra innkjøpsseksjonen Bestilling (Anskaffelser utenom rammeavtale) (BYVE og Samferdsel har ansvar for egne konkurranser) 3. Kunngjøringskrav E-post til min 3 Leverandører Mercell databasen => Doffin 4. Kommunikasjon/ mottak av tilbud Via e-post Mercell databasen 5. Arkivering/dokumentasjon Opprette sak i ephorte - Forespørsel - Tilbud - Kontrakt Sak genereres i Mercell med overføring av dokument til ephorte *) Det skal være en (maks 3)bestiller/rekvirent pr avdeling Der er kun vedkommende med budsjettansvar eller har fått fullmakt fra leder som kan gjøre bestillinger mindre anskaffelser (under NOK , ) eller bestilling av anskaffelser over NOK , Elektronisk konkurransegjennomføring

50 Mercell fordeler Elektronisk anbudsprosess Enklere overholde prosedyrekrav i anskaffelsesregelverket Prosess-støtte og dokumentasjon av hele anskaffelsesprosessen Automatisk generering av protokoller Kunngjøring Doffin/TED gjøres automatisk Enklere tilbudsinnlevering for leverandørene Arkivering i ephorte Elektronisk kontraktsadministrasjon Kontraktsoppfølging Prolongering «Bestilling» av anskaffelser over NOK E-læring innkjøp For å kvalitetssikre de anskaffelser som gjøres av virksomhetene/avdelingene skal leder og bestillere/rekvirenter gjennomføre ett e-læringskurs i innkjøp Kurset skal gjennomføres en gang årlig og er obligatorisk for ledere og de med bestillerfullmakt

51 Innkjøpsseksjonen Kontaktpersoner: Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Tlf / Innkjøpsrådgiver Jorid Nerland Tlf Innkjøpsrådgiver Torgeir Riksfjord Tlf / Innkjøpsrådgiver Gunnhild Goksøyr Tlf / Ved gjennomføring av anskaffelser ringe oss - heller en gang for mye en gang for lite Det er viktig at innkjøpsseksjonen kommer inn i planleggingsfasen og ikke når kunngjøring skal skje Takk for oss! Dere finner oss på:

52

53 Lov om offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser. Jf. EØS-avtalen art 65 og vedlegg XVI, nr. 2 (dir 2004/18), nr. 4 (dir 2004/17), nr. 4a (Kvedtak 93/327/EØF), nr. 5 (dir 89/665), nr. 5a (dir 92/13), nr. 5b (dir 92/50) og nr. 6 (frd. 1182/71). Jf. også WTO-avtalen 15 apr 1994 om offentlige innkjøp. 1.Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). 2.Oppdragsgivere som er omfattet Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Loven gjelder for rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, i den utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av loven. Loven gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke oppdragsgivere som er omfattet av loven. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på Svalbard og fastsette særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. Endret ved lover 4 juli 2003 nr. 83 (ikr. 25 juli 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 879), 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). 3.Anskaffelser som er omfattet Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av oppdragsgivere som nevnt i 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØSavtalen artikkel Rettighetshavere

54 Rettighetshavere etter loven er bare virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og som har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt slike rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet til å følge. 5.Grunnleggende krav Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 80 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). 7.Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Kongen kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som inngås etter denne lov, som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

55 Kongen kan ved forskrift pålegge oppdragsgivere å føre tilsyn med at klausulene blir overholdt, og iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende etterlevelse av klausulene. Tilføyd ved lov 21 des 2007 nr. 121, endret ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra 11a. 8.Søksmål Søksmål om overtredelse av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, reises for tingretten uten forliksmegling. Inntil kontrakt er inngått, kan retten sette til side beslutninger som er truffet under en anskaffelsesprosedyre når beslutningen er i strid med bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra 7. 9.Beslutning om midlertidig forføyning For behandling av begjæring om midlertidig forføyning gjelder tvisteloven, om ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov. Mot overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av denne lov, kan det ikke besluttes midlertidig forføyning etter at kontrakt er inngått. Kongen kan gi forskrift om at oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt suspenderes ved begjæring om midlertidig forføyning, når begjæringen er fremsatt innenfor en fastsatt karensperiode. Kongen kan gi forskrift om at oppdragsgiver kan fastsette en frist for når begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avvise eller forkaste en forespørsel om å delta i konkurransen, må være fremsatt. Endret ved lover 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3, 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra Underretningsplikt for retten Retten skal underrette departementet om saker som idømmes etter 8, samt forføyninger etter 9. Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 62 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370), 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra 9.

56 11.Erstatning Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for det tap han har lidt som følge av bruddet. Endret ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra Rådgivende tvisteløsningsorgan Kongen kan opprette et rådgivende organ for løsning av tvister om rettigheter og plikter etter denne lov og forskrifter hjemlet i denne. Kongen kan gi forskrift om at oppdragsgivere som omfattes av loven her er pliktige til å delta i prosessen for tvisteløsningsorganet. Kongen kan gi forskrift om saksbehandlingen i organet, herunder bestemmelser om partenes rett til innsyn i sakens dokumenter. Offentleglova får anvendelse på den virksomhet som drives av tvisteløsningsorganet. Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 80 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), endret ved lover 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118), 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra 7a. 13.Søksmål om å kjenne kontrakt uten virkning Retten skal kjenne en kontrakt uten virkning når a) kontrakten gjelder anskaffelser av varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider over EØS-terskelverdiene fastsatt i forskrift, og b) oppdragsgiver enten har 1. foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, 2. tildelt en kontrakt innenfor en rammeavtale eller en dynamisk innkjøpsordning i strid med forskrift gitt i medhold av loven, eller 3. foretatt andre brudd på forskrifter gitt i medhold av loven som har påvirket leverandørens mulighet til å få kontrakten, og samtidig har brutt bestemmelser om karensperiode eller suspensjon, og dette har fratatt leverandøren mulighet til å iverksette rettslige skritt forut for kontraktsinngåelse. Første ledd bokstav b nr. 1 gjelder ikke om oppdragsgiver har kunngjort at det vil bli inngått en kontrakt og tidligst inngår kontrakten ti dager etter kunngjøringen. Første ledd bokstav b nr. 2 gjelder ikke om oppdragsgiver har meddelt sin beslutning om kontraktstildeling til leverandørene og tidligst inngår kontrakten etter en karensperiode.

57 Når vesentlige hensyn til allmennhetens interesser gjør det nødvendig å opprettholde kontrakten, kan retten unnlate å kjenne kontrakten uten virkning. Dersom konsekvensen av at kontrakten kjennes uten virkning i alvorlig grad vil kunne true et større forsvars- eller sikkerhetsprogram som er avgjørende for Norges sikkerhetsinteresser, kan ikke retten kjenne kontrakten uten virkning. En kontrakt kan kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Dersom kontraktsytelsen kan tilbakeføres i vesentlig samme stand og mengde, kan kontrakten kjennes uten virkning fra tidspunktet for kontraktsinngåelse. Tilføyd ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413). 14.Søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme overtredelsesgebyr Retten skal avkorte kontraktens løpetid eller idømme oppdragsgiver et overtredelsesgebyr når a) kontrakten gjelder anskaffelser av varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider over EØS-terskelverdiene fastsatt i forskrift, og 1. retten unnlater å kjenne en kontrakt uten virkning etter 13 tredje ledd, eller 2. oppdragsgiver har foretatt andre brudd på reglene om karensperiode eller suspensjon enn de som er omfattet av 13, eller b) kontrakten gjelder anskaffelser av varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider under EØS-terskelverdiene fastsatt i forskrift, eller uprioriterte tjenester, og oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Retten skal idømme oppdragsgiver et overtredelsesgebyr når kontrakten kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse etter 13. Retten kan idømme sanksjoner som nevnt i første ledd når a) kontrakten gjelder anskaffelser av varer, prioriterte tjenester og bygge- og anleggsarbeider under EØS-terskelverdiene fastsatt i forskrift, eller uprioriterte tjenester, og b) oppdragsgiver enten har 1. tildelt en kontrakt innenfor en rammeavtale eller en dynamisk innkjøpsordning i strid med regler fastsatt i forskrift gitt i medhold av loven, eller 2. foretatt andre brudd på forskrifter gitt i medhold av loven som har påvirket leverandørens mulighet til å få kontrakten, og samtidig har brutt bestemmelser om karensperiode, og dette har fratatt leverandøren mulighet til å iverksette rettslige skritt forut for kontraktsinngåelse. Første ledd bokstav b gjelder ikke om oppdragsgiver har kunngjort at det vil bli inngått en kontrakt og tidligst inngår kontrakten ti dager etter kunngjøringen. Tredje ledd bokstav b nr. 1 gjelder ikke om oppdragsgiver har meddelt sin beslutning om kontraktstildeling til leverandørene og tidligst inngår kontrakten etter en karensperiode.

58 Ved fastsettelse av sanksjoner skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiver har foretatt gjentatte overtredelser, muligheten for å gjenopprette konkurransen og den preventive virkningen. Retten kan også kombinere sanksjonene. Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi. Tilføyd ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413). 15.Prosessuelle særregler og tidsfrister ved søksmål etter 13 og 14 Ved søksmål om forhold som beskrevet i 13 og 14, plikter saksøker å varsle oppdragsgivers medkontrahent om søksmålet. Varslet gis ved oversendelse av kopi av stevningen. Retten skal, uavhengig av partenes påstander, idømme sanksjoner som beskrevet i 13 og 14, dersom vilkårene for det er oppfylt. En rettskraftig dom som går ut på at en kontrakt kjennes uten virkning eller at kontraktens løpetid avkortes, er bindende for alle og enhver og legges til grunn i alle forhold hvor spørsmålet har betydning. Sanksjoner etter 13 og 14 kan bare idømmes når sak reises innen to år fra kontrakt er inngått. Dersom oppdragsgiver har kunngjort konkurranseresultatet når en kontrakt er tildelt uten kunngjøring av konkurransen, kan sanksjoner etter 13 første ledd bokstav b nr. 1 eller 14 første ledd bokstav b bare idømmes når sak reises innen 30 dager fra kunngjøringen. Dersom oppdragsgiver i en kunngjort konkurranse har meddelt berørte leverandører om inngåelsen av kontrakt, kan sanksjoner etter 13 første ledd bokstav b nr. 2 eller 3, 14 første ledd bokstav a nr. 2 eller 14 tredje ledd bare idømmes når sak reises innen 30 dager fra meddelelsen er sendt. Tilføyd ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413). 16.Forskrifter og enkeltvedtak Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av loven. Kongen kan gi oppdragsgivere de pålegg som er nødvendige for å sikre oppfyllelse av denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Overfor andre oppdragsgivere enn statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer kan det likevel bare gis pålegg som er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser overfor fremmede stater eller internasjonale organisasjoner om offentlige anskaffelser. Kongen kan likevel gi forskrift om begrunnelsesplikt.

59 Kongen kan gi forskrift om tvungent verneting for søksmål som nevnt i 8 og for begjæringer om midlertidige forføyninger som nevnt i 9. Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 80 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 617), 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762), 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra Ikrafttredelse Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Fra samme tid oppheves lov av 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser m.v. Endret ved lov 11 mai 2012 nr. 25 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 11 mai 2012 nr. 413), endret paragrafnummer fra Fra 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr Databasen sist oppdatert 15. jan 2013

60

61 FOR nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser DATO: FOR DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk avd. PUBLISERT: I 2006 hefte 5 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR SIST-ENDRET: FOR fra ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV SYS-KODE: BG26h, G03 NÆRINGSKODE: * KUNNGJORT: RETTET: KORTTITTEL: Forskrift om offentlige anskaffelser INNHOLD Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. Alminnelige bestemmelser Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1. Formål 1-2. Hvem som er omfattet av forskriften 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften Kapittel 2. Anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene i forskriften 2-1. Anvendelsesområde for forskriftens ulike deler 2-2. Terskelverdier 2-3. Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 2-4. Blandede kontrakter Kapittel 3. Alminnelige regler 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser 3-2. Protokollføring 3-3. Skatteattest 3-4. HMS-egenerklæring 3-5. Offentlighet 3-6. Taushetsplikt 3-7. Habilitet

62 3-8. Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner 3-9. Språkkrav Fristberegning Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår Reserverte kontrakter Innkjøpssentraler Pålegg Kapittel 4. Definisjoner 4-1. Generelle definisjoner 4-2. Prosedyrer 4-3. Standarder og spesifikasjoner Del II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester Kapittel 5. Anskaffelsesprosedyrer 5-1. Tillatte anskaffelsesprosedyrer Kapittel 6. Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger 6-1. Rammeavtaler 6-2. Rammeavtale med én leverandør 6-3. Rammeavtale med flere leverandører 6-4. Dynamiske innkjøpsordninger Kapittel 7. Kommunikasjon 7-1. Regler for kommunikasjon 7-2. Bruk av telefaks og telefon ved anmodning om å delta i konkurranser 7-3. Særskilte krav til systemer for elektronisk overføring og mottak av tilbud og forespørsel om å delta i konkurranser Kapittel 8. Grunnlaget for konkurransen 8-1. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 8-2. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 8-3. Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner 8-4. Kvalifikasjonskrav 8-5. Kvalifikasjonsgrunnlag 8-6. Deltakelse i konkurranse hvor det settes en grense for antall deltagere 8-7. Skatteattest 8-8. HMS-egenerklæring Kapittel 9. Kunngjøringsregler 9-1. Kunngjøring av konkurranse 9-1A. Intensjonskunngjøring 9-2. Kunngjøring av konkurranseresultater Kapittel 10. Frister Frist for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud Vedståelsesfrist Frist for begjæring om midlertidig forføyning

63 Kapittel 11. Gjennomføring av konkurransen Fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter Tilbudets utforming Avvik Alternative tilbud Tilbakekall og endring av tilbud Registrering av innkomne tilbud Tilbudsåpning Gjennomføring av konkurranse med forhandling Forhandlinger etter gjennomført plan- og designkonkurranse Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet Avvisning av unormalt lave tilbud Fremgangsmåten ved avvisning Oppdragsgivers begrunnelsesplikt Kapittel 12. Forhandlinger, avklaringer mv Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser Mangelfull prisutfylling i bygge- og anleggstilbud Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter Supplerende opplysninger om leverandørens kvalifikasjoner Kapittel 13. Avslutning av konkurransen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Kriterier for valg av tilbud Meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode før inngåelse av kontrakt Elektronisk auksjon Kapittel 13A. Sanksjoner ved ulovlige direkte anskaffelser m.m. 13A-1. Søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr 13A-2. Tidsfrister ved søksmål etter 13A-1 Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene Kapittel 14. Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer Tillatte anskaffelsesprosedyrer Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring Kapittel 15. Rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger Rammeavtaler Rammeavtale med én leverandør Rammeavtale med flere leverandører Dynamiske innkjøpsordninger Kapittel 16. Kommunikasjon Regler for kommunikasjon Bruk av telefaks og telefon ved anmodning om å delta i anmodning om å delta i

64 konkurranser Særskilte krav til systemer for elektronisk overføring og mottak av tilbud og forespørsel om å delta i konkurranser Kapittel 17. Grunnlaget for konkurransen Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonsgrunnlag Deltakelse i konkurranse hvor det settes en grense for antall deltagere Krav til leverandørenes organisering Dokumentasjon av leverandørens finansielle og økonomisk stilling Dokumentasjon av leverandørens tekniske eller faglige kvalifikasjoner Dokumentasjon av registrering, godkjenninger mv Alternative regler om dokumentasjon Dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder Standarder for miljøledelsessystem Skatteattest HMS-egenerklæring Kapittel 18. Kunngjøringsregler Fremgangsmåten ved kunngjøringer Veiledende kunngjøring Kunngjøring av konkurranse 18-3a. Intensjonskunngjøring Kunngjøring av konkurranseresultater Kapittel 19. Frister Minimumsfrister ved åpen anbudskonkurranse Minimumsfrister ved begrenset anbudskonkurranse Minimumsfrister ved konkurransepreget dialog Minimumsfrister ved konkurranse med forhandling Minimumsfrister i hastetilfeller Vedståelsesfrist Frist for begjæring om midlertidig forføyning Kapittel 20. Gjennomføring av konkurransen Fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter Tilbudets utforming Avvik Alternative tilbud Tilbakekalling og endring av tilbud Registrering av innkomne tilbud Tilbudsåpning Dialogen i konkurransepreget dialog Endelig tilbud ved konkurransepreget dialog Godtgjørelse ved deltagelse i konkurransepreget dialog Gjennomføring av konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 1 of 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato LOV-2016-06-17-73 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2017-04-21-18 Publisert I 2016 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2017

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, St. Carolus Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, St. Carolus Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, St. Carolus 04.05.15 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 04.05.2015 Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 08.05.2015 2 1 Innledning 2 Krav

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Hvordan vil den påvirke entreprenører og offentlige byggherre? Rådgiver John Atle Haugland Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Innledning Nytt regelverk sentrale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

ANSKAFFELSESPROSESSEN...9

ANSKAFFELSESPROSESSEN...9 1 Innhold 1 INNLEDNING...3 2 LOV OG FORSKRIFT...4 2.1 FORMÅL OG GRUNNLEGGENDE KRAV...4 2.2 HVEM SOM ER OMFATTET AV FORSKRIFTEN...4 2.3 DEFINISJONER...4 2.4 FORSKRIFTENS INNHOLD...5 2.5 TERSKELVERDIER OG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN 2 REGISTER 1. ANSKAFFELSEN OG BAKGRUNNEN

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI KONKURRANSEGRUNNLAG: for midtvegs evaluering av prosjektet Trainee i landbruket Avtaleperiode: 01.05.2013 31.12.2013 1 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer