MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: Tid: Orienteringer Presentasjon og informasjon v/ Vera J. Mellingen, kreftkoordinator i Melhus kommune Status utbygging Buen omsorgssenter v/ Arne Løvset SAKSLISTE Utv. saksnr. Arkivsaksnr. Åpent PS 1/13 13/1234 Delegerte vedtak tom Åpent PS 2/13 13/1234 Refereres fra dokumentjournal tom Åpent PS 3/13 12/940 NAVNESAK NYE VEGNAVN MELHUS NORD Åpent PS 4/13 12/6872 Godkjenning av nye Hovin barnehage Åpent PS 5/13 13/288 INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE OM KRISESENTER Melhus kommune, Joralf Rindli komiteleder Mari Grongstad-Viken møtesekretær Eventuelt forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Delegerte vedtak tom Komite for liv og lære Melhus kommune PS Sak 1/13 Arkivsaksnummer: 13/1234 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 1/13 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning Vedlegg: Liste over delegerte vedtak tom

3 Refereres fra dokumentjournal tom Komite for liv og lære Melhus kommune PS Sak 2/13 Arkivsaksnummer: 13/1234 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 2/13 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning Vedlegg: Refererte dokumentjournaler.

4 Melhus kommune PS Sak 3/13 NAVNESAK NYE VEGNAVN MELHUS NORD Arkivsaksnummer: 12/940 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 3/13 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for liv og lære følgende vegnavn: Røddebakken Vegvaktarvegen Storsandvegen Innleggsvegen Lefstadvegen Olderøyvegen Sagbergsvegen Vedlegg: Forespørsel fra Kart og oppmåling Tilråding fra lokal stedsnavnkonsulent 1 Tilråding fra lokal stedsnavnkonsulent 2 Brev fra Sagberget veilag Tilråding fra Språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Høringsdokument 1 Høringsdokument 2 Saksutredning: Kultur og fritid mottok et brev fra Kart og oppmåling der en i forbindelse med tildeling av offisielle adresser i nordre del av kommunen ber om navn på 10 veger. (Se vedlagt kart) Kultur og fritid har innhentet uttalelse fra lokal stedsnavnkonsulent, som i to puljer har kommet med forslag på navn. Første svar fra lokal stedsnavnkonsulent bestod i 5 navn. Disse ble sendt på høring. Neste svar bestod i de 5 resterende navnene, også disse har vært på høring. Høringsuttalelser er vedlagt. Saken ble deretter sendt til stedsnavnkonsulent i språkrådet, og vi har mottatt en tilråding på sju av vegnavnene. Når det gjelder de tre siste vegnavnene, må Kartverket gjøre vedtak på primærnavnet med relasjonsnavn før navnekonsulentene kan gi råd om skrivemåten av vegnavnet. Dette gjelder vegene med foreslått skrivemåte Havdalsvegen, Stokkgjerdsvegen og Hollumslykkjvegen. Stedsnavntjenesten har sendt brev til Kartverket om reising av navnesak på primærnavnene, og vi må vente på et vedtak derfra før vi kan gå videre med disse tre navnene.

5 PS Sak 3/13 Vurdering: Følgende navn har fått kommentarer fra Stedsnavntjenesten: Rådmannen har gått igjennom tilrådingen, og oppsummerer følgende: Vegnavn 1 Rådmannen velger å følge tilråding fra Stedsnavntjenesten: Røddebakken Vegnavn 2 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 3 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 4

6 PS Sak 3/13 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Vegvaktarvegen Vegnavn 5 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Storsandvegen Vegnavn 6 Rådmannen velger å følge tilråding fra Stedsnavntjenesten: Innleggsvegen Vegnavn 7 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Lefstadvegen Vegnavn 8 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 9 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader til kommunens forslag. De anbefaler likevel å vurdere et annet navn, og mener at Olderøyvegen kan forveksles med Olderøya, som er et adressenavn et annet sted i kommunen. Rådmannen ser ikke denne likheten som en utfordring siden vegnavnet ender på «vegen». Det skiller seg dermed ut fra andre navn med «olderøy» som stamme. Olderøyvegen Vegnavn 10 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Sagbergsvegen Ut fra dette foreslår Rådmannen vedtak for skrivemåte på følgende navn: Røddebakken Vegvaktarvegen Storsandvegen Innleggsvegen Lefstadvegen Olderøyvegen Sagbergsvegen

7 Melhus kommune PS Sak 4/13 Godkjenning av nye Hovin barnehage Arkivsaksnummer: 12/6872 Saksbehandler: Marte Gimse Schrøder Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 4/13 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om barnehager godkjenner komité for Liv og Lære Hovin barnehage for barnehageformål for barn fra 0-5 år fra slik: Leke- og oppholdsareal: 461 m2 Barnehage med tilbud til barn i alderen 0-5 år Antall barn tilpasses bemanning, førskolelærerressurs og arealnorm i henhold til lov og forskrift Godkjenningen forutsetter at eventuelle pålegg fra andre godkjenningsinstanser etterkommes Vedlegg: Søknad om godkjenning Tegning av inneareal Planskisse over uteområdet Beregning av leke- og oppholdsarealet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Lov om barnehager Saksutredning og vurdering: Bakgrunn for saken: Rådmannen mottok søknad fra Hovin barnehage v/rune Krogstad om godkjenning av Hovin barnehage med følgende vedlegg: Tegninger av inneareal Planskisse over uteområdet Om godkjenning: En barnehage skal godkjennes etter Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, Lov om helsetjenester i kommunene / forskrift om miljørettet helsevern og Lov om barnehager. Denne saken behandler godkjenning etter Lov om barnehager. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold jf. 1, 1a og 2 i barnehageloven.

8 PS Sak 4/13 1. Vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold Kommunene skal ved godkjenningen vurdere barnehagens egnethet i forhold formål og innhold, jf. 1, 1a og 2 i Lov om barnehager. Med dette menes en vurdering av hvorvidt barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler og uteområder, er egnet for barnehagedrift. a. Beskrivelse og vurdering av barnehagens fysiske rammer Barnehagens inneareal Leke- og oppholdsarealet i Hovin barnehage består av en småbarn- og en storbarnsbase samt flere fellesrom. Småbarnsbasen består av 2 tradisjonelle avdelinger hver med ett stort aktivitetsrom og to mindre lekerom/hvilerom. Barna har felles grovgarderode, tørkerom og stellerom/toalett i inngangspartiet. Fingarderoben har utganger til hver avdeling. Sentralt plassert ligger flere toaletter, stellerom og vask i barnehøyde. I enden av småbarnsbasen er det planlagt en utesoveplass for barn som sover i vogn. Midtdelen av bygget består av allrom/spiserom, kjøkken/spis, samt flere verksteder og mindre fellesrom. Her er det også heis og trapp opp til personaldelen i 2. etasje. Storbarnsbasen er omtrent helt lik småbarnsbasen, men har 3 avdelinger. Derfor er også garderobene større. Vurdering av barnehagens inneareal Hovin barnehage er delt i en stor- og en småbarnsbase. Det at hver base er delt i flere avdelinger vil gi trygghet for barna. Spesielt er det viktig for de minste barna å tilhøre en mindre gruppe. Allrommet har en liten scene der det også vil bli montert sceneteppe. Flere smårom gir mulighet for variert lek og hvile. Stellerom sentralt plassert gir god oversikt. Stellerom i tilknytning til inngangspartiet/grovgarderoben er praktisk når det er nødvendig med bleieskift mens barna leker ute. Begge basene er fullt utstyrt med stellerom, noe som gir fleksibilitet og gjør det uproblematisk om barn på storbarnsbasen også har behov for bleieskift. Det er også utesoveplass ute i vognbod, noe som er nødvendig nå når så mange foreldre ønsker at barna skal sove ute i vogn. Barnehagebygget slik det fremstår på tegningene vil kunne gi barna mulighet for variert lek, omsorg og hvile, og som godt egnet til barnehageformål. Barnehagens uteareal Barnehagens uteareal består av flere soner, stier og har både grillhytte og akebakke i tillegg til lekeapparat og sandkasser. Vurdering av barnehagens uteareal Ut fra tegningene ser det ut til å bli svært innholdsrikt og variert men mulighet for ulike utfordringer og aktiviteter både sommer og vinter. Barnehagens plassering på tomta gjør det mulig å finne både le og skygge ved behov.

9 PS Sak 4/13 b. Leke- og oppholdsareal Vedtekter for kommunale barnehager i Melhus sier at departementets veiledende arealnorm på 4 m 2 pr. barn og 1/3 mer for barn under 3 år skal følges. For barn i utebaser kan en etter en konkret vurdering legge til grunn en arealnorm på minimum 3 m 2 for barn over 3 år. Barnehagen søker om å få godkjent et leke- og oppholdsareal på 371 m 2. Dette er senere endret til 482,6 m 2. Når det gjelder utearealet sier barnehagelovens merknader til 12 at det bør være omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. Det utendørs leke- og oppholdsarealet ved Hovin barnehage er beregnet til 4421 m 2. Vurdering av leke- og oppholdsareal: Rådmannen anbefaler at barnehagen får godkjent et leke- og oppholdsareal på 461 m 2. Se vedlagte beregning av leke- og oppholdsarealet. Med en arealnorm på 4 m 2 / 5,3 m 2 per barn vil barnehagen innenfor et leke- og oppholdsareal på til sammen 461 m 2 ha mulighet for å ha inntil 115 helplasser. Dersom en legger veiledende arealnorm til grunn, skal det utendørs leke- og oppholdsarealet være på om lag 2766 m 2. Det utendørs leke- og oppholdsarealet på Hovin barnehage vil bli ca m 2 noe som er svært rikelig i forhold til den veiledende normen. 2. Vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid Lov om barnehager sier følgende i 10 om godkjenning: Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Tilbudet gjelder barn i alderen 0-5 år, der antall barn som oppholder seg i barnehagen begrenses av bemanning, areal og fordeling av barn over og under 3 år. Vurdering av vilkår for driften: Barnehagens utforming vil kunne tilfredsstille barn fra 0-5 år med en daglig oppholdstid på 10,5 timer. Ved behov vil det og så være mulig å øke den daglige oppholdstiden noe. Barnehagens drift a) Åpningstiden vil være fra fem dager i uka. Ved behov vil barnehagen kunne endre åpningstiden. Viser til vedtekter for kommunale barnehager i Melhus, som åpner for lokale løsninger etter behov. b) Bemanning. Lov om barnehager 17 sier at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

10 PS Sak 4/13 Forskrift til Lov om barnehager sier følgende om norm for pedagogisk bemanning: Det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn når barna er over 3 år og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og deres daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid pr. dag, kan barnetallet økes noe pr. pedagogisk leder. Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse slik den var når barnehageloven tidligere hadde krav om avdelingsorganisering. Men normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet. Det kan organiseres større og mindre barnegrupper hele eller deler av dagen/uken, og det kan være barn over og under tre år i samme gruppe. Uavhengig av organisering, skal normen være oppfylt for barnehagen som helhet. Dersom antall barn økes, krever loven at den pedagogiske bemanningen økes. I tillegg må barnehagen til enhver tid vurdere den totale bemanningen i forhold til antall barn og barnas alder. c) Eierforhold og økonomi. Barnehagen eies og drives av Melhus kommune. d) Vedtekter. Lov om barnehager sier i 7 at barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes /de foresattes forhold til barnehagen, herunder inneholde bestemmelser om eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagenes åpningstid. Hovin barnehage følger vedtekter for kommunale barnehager i Melhus. e) Tilsyn. Jfr. Lov om barnehager 16 og 8 er det kommunen som fører det lokale tilsynet med virksomheter etter barnehageloven. Loven sier bl.a. følgende: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. ( ) Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. Vurdering av barnehagens drift: Rådmannen vurderer planer for barnehagens bemanning, drift og oppholdstilbud til å være i overensstemmelse med lov og forskrift.

11 Melhus kommune PS Sak 5/13 INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE OM KRISESENTER Arkivsaksnummer: 13/288 Saksbehandler: Gunn Inger Løvseth Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 5/13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det interkommunale krisesentertilbud for kommunene Melhus, Klæbu, Malvik og Trondheim utvides til å gjelde Midtre Gauldal kommune fra Organiseringen skjer etter kommuneloven 28 a jfr. 28b, som et administrativt vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune som vertskommune. 2. Komite liv og lære godkjenner samarbeidsavtalen om interkommunalt krisesentertilbud for kvinner, barn og menn. Vedlegg: 1. Interkommunal samarbeidsavtale om krisesenter mellom Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim 2. Interkommunal samarbeidsavtale om krisesenter mellom Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim, dat PS sak 54/10 Samarbeidsavtale krisesentertilbud til kvinner, menn og barn Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 1. Lov om kommunale krisesentertilbud av nr Utredning dat Interkommunale krisesenter Saksutredning: Det ble inngått en interkommunal samarbeidsavtale, vedlegg 2, mellom kommunene Klæbu. Malvik, Melhus og Trondheim om å gi krisesentertilbud til kvinner, menn og barn fra Bakgrunnen var Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven) som trådte i kraft 1. januar Vertskommunemodell som styringsform hjemlet i kommuneloven 28a jfr 28b ble valgt og med Trondheim som vertskommune. Dette ble politisk behandlet og vedtatt i alle de respektive kommunene, jfr vedlegg 3.

12 PS Sak 5/13 Midtre Gauldal kommune ønsker nå å tre inn i det interkommunale samarbeidet. Denne saken omhandler derfor forslag til ny interkommunal samarbeidsavtale, vedlegg 1. Dagens situasjon ved krisesenteret Ved vurdering av utvidelse av krisesentertilbudet til også å gjelde for Midtre Gauldal kommune er det innhentet informasjon om dagens situasjon ved senteret. Krisesenteret har botilbud både for kvinner, menn og barn. Botilbudet for kvinner består av eget hus med ni beboelsesrom med plass for både mor og barn på samme rom. Tilbudet for menn uten/med barn er lokalisert i andre lokaler. Det er øremerket en hybel til menn uten barn, tilbudet for menn med barn gis i en egen leilighet øremerket til formålet. Leiligheten er sikkerhetsklarert av politiet, og den er også blitt benyttet for kvinner med barn. Belegget ved krisesenteret i 2012 (18.des 2012) Krisesentertilbudet for kvinner består av ni beboelsesrom. Ser vi på bruken av rommene har det vært 68 netter med fullt belegg og 249 netter uten fullt belegg. Lavest belegg i juli måned hvor det i gjennomsnitt ble benyttet kun fem rom, og med mai, november og desember med fullt belegg. Dette viser en variasjon uavhengig av årstid. For hele året er det i snitt 7,5 rom som er i bruk pr natt. Krisesenteret har et stort innredet loft som kan benyttes når det er fullt belegg på huset. Det legges da ut madrasser evnt at sofaer benyttes. I perioden er loftet benyttet 26 netter. 14 av disse nettene fordi det var fullt ellers på huset, 12 av nettene fordi beboere valgte å bruke loft. Leiligheten øremerket menn med barn er blitt benyttet i 147 døgn. Tabell 1 viser antallet brukere, gjennomsnittlig botid og samlet overnattingsdøgn ved krisesenteret i 2010 og 2012: 2010 Gjennomsnittlig botid i 2010, dager Pr Gjennomsnittlig botid i 2012,dager Antall kvinner Antall menn 4 Antall barn Samlet overnattingsdøgn kvinner Samlet overnattingsdøgn barn Samlet overnattingsdøgn 46 menn Antall døgn leiligheten er benyttet 147 Lengden på oppholdet varierer fra et døgn til flere måneder. Oversikten viser en økning i gjennomsnittlig botid ved senteret siden Tabell 2 viser kommunetilhørighet blant kvinnelige brukere av krisesenteret i 2012: Kommune antall

13 PS Sak 5/13 Trondheim 61 Klæbu 3 Malvik 2 Melhus 1 Midtre Gauldal 3 Sarpsborg, Rissa, Oslo, Ullensaker, 9 Drammen, Våge og Orkdal Uten kommunetilhørighet/utenlandske 4 Totalt 83 Krisesenteret avviser ikke personer som tilhører andre kommuner, så fremt det er plass ved senteret. Ved fullt belegg kan de henvise til andre krisesentre, men de forvisser seg om det er ledig plass først, evnt de henviser personer videre til det øvrige hjelpeapparatet. Samarbeidsavtale Det er laget en samarbeidsavtale i tråd med kravene i kommuneloven 28e som er: 1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkesstyret selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte. 2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, g) annet som etter lov krever avtale. 3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker. 4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om etableringen av samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale har ivaretatt alle punkt i loven som gjelder for vertskommunemodellen, jf kommuneloven 28 a jfr. 28 b. I tillegg inneholder samarbeidsavtalen eget punkt om samhandling og rapportering. Rapportering skal skje til styringsgruppen for det interkommunale samarbeidet i Trondheimsområdet. Samarbeidskommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal lager egen sak til politisk behandling i sine kommuner.

14 PS Sak 5/13 Vurdering Rådmannen anbefaler utvidelse av krisesentertilbudet til også å gjelde innbyggere tilhørende Midtre Gauldal kommune ut fra følgende årsaker: - Ut fra beleggsoversikt anses krisesenteret å ha kapasitet til en utvidelse, da belegget ved krisesenteret varierer fra halvfullt til fullt. Pr 18.desember 2012 var det 68 netter med fullt belegg. - Krisesenteret har lagt til rette for å ta i mot brukere når det er fullt belegg både ved å benytte leiligheten som er øremerket menn med barn og benytte tilrettelagt loft for overnatting. - Brukere fra Midtre Gauldal kommune benytter allerede i dag krisesentertilbudet. Ved inngåelse av det interkommunale samarbeidet for krisesentertilbud med virkning fra så ble saken sluttbehandlet i kommunestyret pga økonomiske konsekvenser. Det saken gjelder denne gangen er utvidelse av samarbeidet til også å gjelde Midtre Gauldal kommune. Det betyr at flere kommuner blir med på å dele kostnadene. Rådmannen legger derfor frem saken for sluttbehandling i komite liv og lære.

15 delegerte vedtak tom Komite for liv og lære Arkivsaksnummer: 13/1234 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& Referert i nødvendig utstrekning ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Vedlegg: Liste over delegerte vedtak tom &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

16 Delegerte vedtak Dato: Utvalg: LIVLARE Komite for liv og lære Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 12/ DS 119/12 SERVICE/SERINFO/BEGR John Klefstad Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkering for forflytningshemmede John Klefstad 12/ DS 120/12 SERVICE/SERINFO/BEGR Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 12/ DS 121/12 SERVICE/SERINFO/BEGR Tony Michael Karlsson Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Tony Michael Karlsson 12/ DS 123/12 SERVICE/SERINFO/BEGR Klaus Søberg Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse Klaus Søberg 12/ DS 124/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Tone Karlsen Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte. Maria Elise Karlsen f / DS 125/12 SERVICE/SERINFO/BEGR Aage TevikHolemslykkja Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse Aage Tevik 12/ DS 127/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Tone Karlsen Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole Erlend Johansen Karlsen f.:

17 12/ DS 128/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Tone Karlsen Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole Espen Alexander Karlsen f.: / DS 129/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dagny Hermanstad Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - SØKNAD OM FORTSATT SKOLEGANG VED ROSMÆLEN SKOLE OG BARNEHAGE. MARCO HERMANSTAD SMØRSGÅRD 12/ DS 130/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Jorid Kvitland og Peder Onsøien Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om overflytting til Brekkåsen skole, skoleåret John Erik Kvitland Onsøien 12/ DS 131/12 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Nina Brodahl Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole i 2013 Andrea Sand Brodahl f.: / DS 132/12 SERVICE/SERINFO/BEGR Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Asbjørg Nygård Myhr 12/ DS 1/13 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Johnny og Bente Helgemo Aune Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Vedr. Skoleskyss Scott Johnny Helgemo Aune 12/ DS 2/13 SERVICE/SERINFO/BEGR Ekenes Knut Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE KNUT EKENES F Side 2

18 13/ DS 3/13 SERVICE/SERINFO/BEGR Per Rimolsrønning Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE Per Rimolsrønning 12/ DS 4/13 SERVICE/SERINFO/BEGR Søknad innvilget Delegert vedtak - søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede AASE WILLMANN SKJELLUM 13/ DS 5/13 SERVICE/SERINFO/BEGR Oleg Bjørkmo Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede Oleg Bjørkmo 13/ DS 6/13 SERVICE/SERINFO/BEGR Haldis Rødsjø Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE Haldis Rødsjø 12/ DS 7/13 RAD/RAD/MASC Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Melding om delegert vedtak - TILSYN MED LUNDAMO BARNHAGE ETTER LOV OM BARNEHAGER Endelig rapport 13/ DS 8/13 RAD/RAD/MASC Trolltoppen familiebarnehagen Pålegg gitt Melding om delegert vedtak - Tilsyn med Trolltoppen Familiebarnehage 2013 Pålegg om retting 13/ DS 9/13 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Monica Aagesen Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om fortsatt skolegang Side 3

19 Refereres fra dokumentjournal tom Komite for liv og lære Arkivsaksnummer: 13/1234 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& Referert i nødvendig utstrekning ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Vedlegg: Refererte dokumentjournaler.... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

20 Refereres fra dokumentjournal Dato: Komite for liv og lære Saksnr Dok.dato Avd/Sek/Sakb Løpenr Navn Innhold 12/ RAD/RAD/ROJE 20097/12 KS Protokoll fra fylkesmøte i KS Sør-Trøndelag / POL/ORD/JOJAG 652/13 Foreldrene i Eid Barnehage Brev fra foreldrene angående fremtiden til Eid barnehage 12/ SERVICE/SERINFO/ANEN 1555/13 Saksnr 16/13 fra møte i Formannskapet Saksprotokoll: Søknad om skjenkebevilling Vershuset Høvdingen

21 FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal Til stede: 44 representanter (inkludert vararepresentanter) av 57. Forfall: Fra administrasjonen: Ole Gunnar Kjøsnes, Åse Aspås, Ottar Vist og Eva I.Lauglo Det ble ved oppstarten av Høstkonferansen nedsatt en redaksjonskomite: - Hans Vintervold, Ordfører Røros leder - Berit Flåmo, Ordfører Frøya - Jon Gunnes, Trondheim Redaksjonskomiteen jobbet frem forslag til uttalelser i løpet av konferansen.

22 SAKLISTE Fylkesmøte i Sør-Trøndelag kl. 13:00 Side Saksfremlegg 12/8 12/ Uttalelse - Implementering av Stortingsmelding om ungdomskoletrinnet 3 12/9 10/ Uttalelse - Læreplasser i kommunal sektor 3 12/10 08/ Uttalelse - samordnet statlig tilsyn 3 12/11 10/ Uttalelse - folkehelsearbeid 4 12/12 12/ Uttalelse - interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag 4 12/13 12/ Uttalelse - Statsbudsjettet /14 12/ Uttalelse - For høye priser i leiemarkedet i Trondheim 5

23 Saksfremlegg 12/8 Uttalelse - Implementering av Stortingsmelding om ungdomskoletrinnet Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Saken legges fram for fylkesmøtet uten innstilling. Vedtak Stortingsmelding om ungdomstrinnet «Motivasjon og mestring for bedre læring» - implementering Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag oppfordrer kommunene/fylkeskommunen som skoleeiere å støtte skolenes arbeid slik at målene i meldingen om ungdomstrinnet nås. Overordnet mål for grunnopplæringen: Alle skal inkluderes og oppleve mestring Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter Alle skal fullføre videregående opplæring Flere skole- og barnehageansatte må tilbys videre- og etterutdanning for oppdatering av kompetanse og for motivasjon i arbeidet, slik at målene kan realiseres. Fylkesmøtet ber sentrale myndigheter om ressurser til denne satsingen. 12/9 Uttalelse - Læreplasser i kommunal sektor Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Redaksjonskomite fremmer forslag til vedtak i møtet. Vedtak Læreplasser i kommunal sektor Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag oppfordrer kommunene til å bidra aktivt for at «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» blir oppfylt og at målsetting for inntak av lærlinger for kommunene i Sør- Trøndelag settes til inntak av en ny lærling pr innbygger pr år innen For å nå dette målet, ber fylkesmøtet staten om ekstra støtteordninger ved etablering av lærlingeplasser. 12/10 Uttalelse - samordnet statlig tilsyn Saksfremlegg datert

24 Forslag til vedtak Redaksjonskomite vil framme forslag til vedtak i fylkesmøtet. Vedtak Samordna statlig tilsyn Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag ber fylkesmannen igangsette prosjekt for utprøving av faktisk samordning av statlig tilsyn, særlig innenfor helse/omsorg og oppvekst. 12/11 Uttalelse - folkehelsearbeid Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Redaksjonskomite legger fra forslag til vedtak i møtet. Vedtak Tidlig innsats overfor barn og unge, viser seg å være svært lønnsom satsing. Denne tidlige innsatsen må baseres på kjent kunnskap, blant annet behovet for fokus på aktivitet, forebygging av rusavhengighet, et sunt kosthold og en kommunal helsetjeneste, særlig innenfor psykiatrien. Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag ønsker at kommunene og fylkeskommunen i fellesskap skal lykkes med folkehelsesatsingen, med spesielt fokus på barn og unge. o o o o Det er viktig at oppvekst- og opplæringsløp oppleves optimalt helhetlig og motiverer til mestring. Kommunene utfordres til tydelig lederforankret strategi med effekt alle fagenheter ser sitt ansvar for folkehelsearbeidet overfor barn og unge. Folkehelsearbeidet bør inneholde tiltak og opplegg som utvikles innenfor strukturene for interkommunalt samarbeid. Det forventes at kommunene går i aktiv dialog med lokalsamfunnets frivillige ressurser, idrettslag etc., for felles satsing. 12/12 Uttalelse - interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Redaksjonskomite legger fram forslag til vedtak i møtet. Vedtak Fylkesmøtet i Sør- Trøndelag slutter seg til styrets vedtak om at det gjennomføres en ekstern analyse av det kommunesamarbeidet i Sør-Trøndelag de fire siste årene som omfatter Hvordan politisk og administrativ styring og kontroll ivaretas i de mange formelle samarbeidsstrukturene som er etablert I hvilken grad mer omfattende interkommunale samarbeidsløsninger påvirker beslutningsprosessene i samarbeidskommunene

25 Om det er påviselige kvalitative, positive effekter på tjenestene Grad av ressursmessige konsekvenser Arbeidet skjer i samarbeid med Fylkesmannen 12/13 Uttalelse - Statsbudsjettet 2013 Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Redaksjonskomiteen legger fram innstilling til møtet. Vedtak Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag registrerer at forslag til statsbudsjett for 2013, ikke gir rom for aktivitetsøkning og nye tiltak i kommunene. Likevel ser fylkesmøtet behov for økt satsing når det gjelder utdanning og forskning, for å møte framtidige kompetanseutfordringer i alle kommunens tjenesteområder. Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag støtter derfor HIST sitt behov for en snarlig realisering av nytt teknologibygg på Kalvskinnet i Trondheim, og ber om at dette følges opp av regjeringen. Vedlagt uttalelse som utdyper fylkesmøtets vedtak. 12/14 Uttalelse - For høye priser i leiemarkedet i Trondheim Saksfremlegg datert Forslag til vedtak Redaksjonskomiteen legger fram forslag til vedtak til fylkesmøtet. Vedtak Trondheim har mange studenter og vil gjerne ta i mot flere. Vi må legge forholdene til rette slik at trivselen er stor, motivasjonen til å studere høy og ikke minst at alle som ønsker å studere kan gjennomføre studiene innenfor Statens lånekasse sine rammer. Fylkesmøte KS Sør-Trøndelag mener boligsituasjonen for studentene er prekær. Særlig gjelder dette prisnivået. Billigere studentboliger vil ha en dempende effekt på leiemarkedet i de store byene. Tiltak som bør gjennomføres er: Bygging av flere studentboliger i studentsamskipnadens regi. En statlig finansiering av eksiterende studentboliger lavere leiepris. Stimuleringstiltak med råd og veiledning for private utleiere som ønsker å etablere utleie til studenter. Midlertidig tomter må klargjøres slik at vi får flere midlertidige utleieenheter allerede til neste høst.

26 Vedlegg til sak 12/13 Uttalelse - Statsbudsjettet 2013: Teknologibygget må komme nå. KS i Sør- Trøndelag vil i lys av etterspørselen etter godt kvalifiserte ingeniører nasjonalt og regionalt, poengtere behovet for at en oppstartsbevilgning på 50 millioner for Teknologibygget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) blir vedtatt i Statsbudsjettet Den nasjonale etterspørselen etter høyt kvalifiserte ingeniører er godt kjent. Tilfanget på gode kandidater må økes betraktelig i årene framover innenfor mange sektorer. Regjeringens satsninger i Statsbudsjettet 2013, bla innenfor Samferdsel og Helse befester dette behovet i enda større grad. En styrking av disse sektorene er ikke mulig uten tilfang av godt kvalifiserte kandidater og en tilfredsstillende opplæringsarena for studentene. Det har vært en gledelig oppgang i antall studieplasser for teknologiutdanningene, men en videre utvikling av teknologiutdanningene må følges opp med infrastruktur. Det må være en sammenheng mellom etterspørselen i samfunnet, tildelingen av flere studieplasser (gode kandidater) og et godt læringsmiljø. Teknologiutdanningene ved HiST er lokalisert i gamle (eldste fra 1920 tallet) og lite funksjonelle lokaler på Kalvskinnet i Trondheim. Både undervisningslokaler, kontorer og laboratorier holder en meget lav standard. Teknologibygget vil bety mye for både tverrfaglighet, kvalitet og ikke minst bedre læringsarealer. Et nytt bygg har vært på gryteklart helt siden 2003 og har vært fremmet på Statsbudsjettet flere ganger. For næringslivet i Sør-Trønderske kommuner vil det i årene fremover være viktig at tilgangen på kvalifiserte arbeidskraft er god. Høgskolen i Sør- Trøndelag er landets nest største høgskole og utdanner kandidater i nært samarbeid med bedrifter og næringsliv og etterspørselen etter HiSTs yrkesnære kandidater er stor. Innenfor en rekke næringer og bransjer, som petroleumsbransjen, marin sektor og havbruk, bygg og anlegg mv, er det synliggjort en betydelig vekst og et stort verdiskapingspotensiale de kommende årene. Allerede i dag signaliseres det mangel på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst ingeniørkompetanse. Uten en målrettet satsing på ingeniørutdanning vil det ikke være mulig å hente ut dette potensialet for verdiskaping - verken regionalt eller nasjonalt. En realisering av teknologibygget vil også gi et løft for lærerutdanningen Det er viktig for KS i Sør-Trøndelag å presisere at en viktig synergieffekt av et nytt teknologibygg er et etterlengtet løft for lærerutdanningen ved HiST. Det er planlagt flytting av disse utdanningene fra Rotvoll til Kalvskinnet så fremt det frigjøres areal gjennom en realisering av teknologibygget. Gjennom lengre tid har Regjeringen vektlagt behovet for en nasjonal styrking av lærerutdanningene. Både nødvendigheten av flere lærere og bedre kvalitet har stått i fokus. HiST, avdeling lærer og tolk er en nasjonal leverandør av lærere til både 1-7 trinnet og 5-10 og rekrutterer studenter fra hele landet. Det er svært viktig for våre kommuner at lærerutdanningene ved HIST fortsatt skal levere gode lærere til omlandet. Det nødvendige løftet for, og flyttingen av avdelingen for lærer og tolk, kan bare skje gjennom at det frigjøres areal gjennom en realisering av teknologibygget. Dette vil også gi lærerutdanningene moderne og funksjonelle læringsarenaer og en arena for tverrfaglighet og samarbeid med andre profesjoner. KS i Sør-Trøndelag støtter HIST sitt behov for en snarlig realisering av nytt teknologibygg på Kalvskinnet i Trondheim og ber om at dette følges opp av regjeringen.

27 i a/5.( Til formannskapet, komite for liv og lære, rådmann og ordfører. 1-1/ Brevfra foreldreneangåendefremtiden til Eidbarnehage CY9.0% 1.3,A <c) HA Det er dårlige fysiskeforhold i Eid barnehage,og vi foreldrene ønskeren ny barnehagetil barna våre på avsatt område ved skolen,en kommunal barnehage.vi har fått beskjed om at det ikke blir gjort noen utbedringer på eksisterendebygg, men at det er satt av kroner til å utrede Eid barnehagesfremtid i Vi foreldre føler at barnehagensfremtid er usikker,såjeg ringte til GøranBergOnsøien i håp om å få noen svar. Hanga klart uttrykk for at selv om ingenting er avgjort enda, så ser det ut til at Eid barnehagevil bli nedlagt, og meningen er at Regnbuenskal sørgefor barnehageplasserfor alle barna som har krav på plass.han sa at en endelig avgjørelsevil bli tatt i løpet av Omtrent i juni i 2012 var det en artikkel i Trønderbladet (somdet ikke har lykkes meg å finne) der ordfører Jorid Jagtøienhadde sagt at det er snakkom nedleggelseav Eid barnehageslik den står per i dag, men at de ville gå i diskusjon med Regnbuenfor å få til en eller annen form for avtale for å kunne opprettholde det kommunale barnehagetilbudetpå Regnbuen.Dette leste ogsåelinsvinsås Krokan.Bård Lillebergog Margaret Lomheim har tidligere stilt spørsmåltil rådmannom det er snakk om nedleggelseav Eid barnehage,og fikk til svar at det er ikke tenkt til å legge ned. Elinvalgte derfor å stole på beskjedende hadde fått fra rådmannen,for ingen hadde sagt noe til henne om det som sto i Trønderbladet. Jomar Gaustadfår det likevel bekreftet av SigmundGråbakkog Jorid Jagtøien,og jeg får det bekreftet av Gøran BergOnsøienpå telefonen at det nok går mot nedleggelseav Eid barnehage likevel. Dennebeskjedenfikk Elin SvinsåsKrokanav meg,og dette var helt nytt for henne. I ettertid får vi også høre at Høyrehar ønsket å selge bygget barnehagenligger i. Alt dette uten at styreren og de ansatte i barnhagenhar fått høre et ord om at barnehagensfremtid står i fare. De har vært nødt til å stole på løftet de har fått fra sin overordnede om at Eid barnehagevil beståog har trodd at de på sikt ville få en helt ny barnehagepå skolensområde. De ansatte i barnehagenhar hørt rykter om at barnehagenskal leggesned og blitt stilt vanskeligespørsmålom sine arbeidsplasser,men de har ikke selv hørt et ord fra dere som sitter med makten om at det går mot slutten for driften av barnehagen sin. Det er de ansatteved Eid barnehagesom EREid barnehage.de fysiskeforholdene i barnehagen betyr mindre. Vi foreldrene ønsker at Eid barnehageskalbestå. Det er en liten barnehage,noe flere av oss setter høyt. Det er en barnehagemed trygge rammer, godt egnede,flinke ansatte som er på jobb for våre barn. Vi vil beholde de ansatte og ledelsen.vi setter store spørsmålstegnved hvordan dette har blitt håndtert av dere, særlig med tanke på den totalt manglendekommunikasjonensom har vært mellom dere og styre, ansatte i barnehagenog oss brukere. Vi opplever det som svært respektløstovenfor de ansatte i barnehagensom hører rykter på bygdaog mottar en slik beskjedfra meg som foreldrerepresentant. Når nok informasjon har kommet ut til at ryktene begynnerå gå, så er det nesten en garanti for at videre drift av barnehagenvil bli vanskelig,om ikke umulig. Ingenvil søkeinn ettåringen sin i en barnehagesom de vet vil bli nedlagt om kort tid. De ser en kommunal barnehagei forfall og en privat barnehagei oppblomstring. Når det ikke er snakkom å få ny kommunal barnehage,så er det jo i praksisen dødsdomfor barnehagenallerede før utredningen er j J c,. ''S150 te M4vil

28 påbegynt. Vi er veldig misfornøyde med måten dette har blitt håndtert på og måten det kommer frem på. Hva er det egentlig som skal utredes når dere allerede ser at det ikke blir satt av penger til å bygge ny, kommunal barnehage, samtidig som dere ser at Regnbuen har plass til alle barna som har behov for barnehageplass på Korsvegen? Hva skal pengene brukes til, når vi har fått klare beskjeder om at det går mot nedleggelse? Hvor lenge ser dere for dere at barnehagen skal få opprettholde driften? Hilsen Tonje Rønstad på vegne av foreldrene i Eid barnehage

29 Behandling i Formannskapet den Rådmannen endrer sin innstilling til følgende forslag: Melhus kommune innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Høvdingen Kutlukucukyavuz Cengiz Eken orgnr.: , for utøvelse ved Vertshuset Høvdingen, Melhus. Bevillingen gjelder for utøvelse både på innendørs- og utendørsareal i tilknytning til restauranten, for inneværende bevillingsperiode tom Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Som styrer godkjennes Kutlu Kucukyavuz og som stedfortreder godkjennes Pinar Kucukyavuz. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne- og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22 volumprosent eller mer) kan skjenkes, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl , Dog slik at all skjenking opphører senest en ½ time før stedet skal stenge. Utendørsareal skal være avgrenset. Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. Formannskapet fatter vedtak jfr. Kommunelovens 13 Utvidet myndighet i haste-saker. Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Høvdingen Kutlukucukyavuz Cengiz Eken orgnr.: , for utøvelse ved Vertshuset Høvdingen, Melhus. Bevillingen gjelder for utøvelse både på innendørs- og utendørsareal i tilknytning til restauranten, for inneværende bevillingsperiode tom Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Som styrer godkjennes Kutlu Kucukyavuz og som stedfortreder godkjennes Pinar Kucukyavuz.

30 Det kan skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne- og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 (22 volumprosent eller mer) kan skjenkes, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl , Dog slik at all skjenking opphører senest en ½ time før stedet skal stenge. Utendørsareal skal være avgrenset. Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid.

31 NAVNESAK NYE VEGNAVN MELHUS NORD Arkivsaksnummer: 12/940 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for liv og lære følgende vegnavn: Røddebakken Vegvaktarvegen Storsandvegen Innleggsvegen Lefstadvegen Olderøyvegen Sagbergsvegen ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Vedlegg: Forespørsel fra Kart og oppmåling Tilråding fra lokal stedsnavnkonsulent 1 Tilråding fra lokal stedsnavnkonsulent 2 Brev fra Sagberget veilag Tilråding fra Språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Høringsdokument 1 Høringsdokument 2 Saksutredning: Kultur og fritid mottok et brev fra Kart og oppmåling der en i forbindelse med tildeling av offisielle adresser i nordre del av kommunen ber om navn på 10 veger. (Se vedlagt kart) Kultur og fritid har innhentet uttalelse fra lokal stedsnavnkonsulent, som i to puljer har kommet med forslag på navn. Første svar fra lokal stedsnavnkonsulent bestod i 5 navn. Disse ble sendt på høring. Neste svar bestod i de 5 resterende navnene, også disse har vært på høring. Høringsuttalelser er vedlagt. Saken ble deretter sendt til stedsnavnkonsulent i språkrådet, og vi har mottatt en tilråding på sju av vegnavnene. Når det gjelder de tre siste vegnavnene, må Kartverket gjøre vedtak på primærnavnet med relasjonsnavn før navnekonsulentene kan gi råd om skrivemåten av vegnavnet. Dette gjelder vegene med foreslått skrivemåte Havdalsvegen, Stokkgjerdsvegen og Hollumslykkjvegen. Stedsnavntjenesten har sendt brev til Kartverket om reising av navnesak på primærnavnene, og vi må vente på et vedtak derfra før vi kan gå videre med disse tre navnene.

32 Vurdering: Følgende navn har fått kommentarer fra Stedsnavntjenesten: Rådmannen har gått igjennom tilrådingen, og oppsummerer følgende: Vegnavn 1 Rådmannen velger å følge tilråding fra Stedsnavntjenesten: Røddebakken Vegnavn 2 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 3

33 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 4 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Vegvaktarvegen Vegnavn 5 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Storsandvegen Vegnavn 6 Rådmannen velger å følge tilråding fra Stedsnavntjenesten: Innleggsvegen Vegnavn 7 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Lefstadvegen Vegnavn 8 Rådmannen avventer vedtak fra Statens Kartverk før vi kan gå videre med dette navnet. Vegnavn 9 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader til kommunens forslag. De anbefaler likevel å vurdere et annet navn, og mener at Olderøyvegen kan forveksles med Olderøya, som er et adressenavn et annet sted i kommunen. Rådmannen ser ikke denne likheten som en utfordring siden vegnavnet ender på «vegen». Det skiller seg dermed ut fra andre navn med «olderøy» som stamme. Olderøyvegen Vegnavn 10 Her har Stedsnavntjenesten ingen merknader. Sagbergsvegen Ut fra dette foreslår Rådmannen vedtak for skrivemåte på følgende navn: Røddebakken Vegvaktarvegen Storsandvegen Innleggsvegen Lefstadvegen Olderøyvegen Sagbergsvegen... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

34 Arealforvaltning Vår dato Vår referanse Arkivkode Saksbehandler: Roar Dørum /419-1 L32 Tlf.: Deres dato: Deres referanse: Kulturkontoret NYE VEGNAVN MELHUS NORD I forbindelse med tildeling av offisielle adresser i nordre del av kommunen, ser en at det mangler/ er behov for nye vegnavn. En ber derfor om at det vedtas nye vegnavn. Disse er vedlagt i form av kart, og ligger i følgende område: Veg 1 ved Rødde Veg 2 ved Havdal Veg 3 og 4 ved Kvammen Veg 5 ved Søberg, industriområde Veg 6 nytt boligfelt ved Vollmarka Veg 7 ved Lefstad Veg 8 ved Aundalen-Vollmyra Veg 9 ved Vigdal-Olderøyen Veg 10 ved Sagberget Med hilsen Asbjørn Langen fagleder Roar Dørum avdelingsingeniør Vedlegg: Kart Kopi: Interne mottakere: Postadresse Besøksadresse Telefon: Bankkonto: Melhus kommune Melhus Rådhus Telefax : Foretaksnummer: NO MVA Rådhusvn. 2, 7224 Melhus e-post: internett:

35

36

37

38 lo t23 Q5- Melhus Kommune Sagberget 9/4-10 Kart og oppmåling 7224 Melhus Rbo L 3 a ktm Veinavn Etter årsmøte i Sagberget Veilag, 8/4-10 ønsker vi å komme med forslag på veinavn for veien fra RWO8 ( Hølondveien ) til gården Vikan gr/brnr. 26/3 Vi ønsker at veien får navnet SAGBERGET Til stede på årsmøtet var : Arnfinn Eid, Marianne øien, Jon Arve Myhren, Tor Bekk, Morten Eid, Solveig og Sverre Syrstad og undertegnede Med vennlig hilsen Bvakita-- Arneiôhan Brækkan For Sagberget Veilag Vedlagt kart

39

40

41 Godkjenning av nye Hovin barnehage Arkivsaksnummer: 12/6872 Saksbehandler: Marte Gimse Schrøder Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om barnehager godkjenner komité for Liv og Lære Hovin barnehage for barnehageformål for barn fra 0-5 år fra slik: Leke- og oppholdsareal: 461 m2 Barnehage med tilbud til barn i alderen 0-5 år Antall barn tilpasses bemanning, førskolelærerressurs og arealnorm i henhold til lov og forskrift Godkjenningen forutsetter at eventuelle pålegg fra andre godkjenningsinstanser etterkommes Vedlegg: Søknad om godkjenning Tegning av inneareal Planskisse over uteområdet Beregning av leke- og oppholdsarealet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Lov om barnehager Saksutredning og vurdering: Bakgrunn for saken: Rådmannen mottok søknad fra Hovin barnehage v/rune Krogstad om godkjenning av Hovin barnehage med følgende vedlegg: Tegninger av inneareal Planskisse over uteområdet Om godkjenning: En barnehage skal godkjennes etter Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, Lov om helsetjenester i kommunene / forskrift om miljørettet helsevern og Lov om barnehager. Denne saken behandler godkjenning etter Lov om barnehager. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold jf. 1, 1a og 2 i barnehageloven. 1. Vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold Kommunene skal ved godkjenningen vurdere barnehagens egnethet i forhold formål og innhold, jf. 1, 1a og 2 i Lov om barnehager. Med dette menes en vurdering av hvorvidt barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler og uteområder, er egnet for barnehagedrift.

42 a. Beskrivelse og vurdering av barnehagens fysiske rammer Barnehagens inneareal Leke- og oppholdsarealet i Hovin barnehage består av en småbarn- og en storbarnsbase samt flere fellesrom. Småbarnsbasen består av 2 tradisjonelle avdelinger hver med ett stort aktivitetsrom og to mindre lekerom/hvilerom. Barna har felles grovgarderode, tørkerom og stellerom/toalett i inngangspartiet. Fingarderoben har utganger til hver avdeling. Sentralt plassert ligger flere toaletter, stellerom og vask i barnehøyde. I enden av småbarnsbasen er det planlagt en utesoveplass for barn som sover i vogn. Midtdelen av bygget består av allrom/spiserom, kjøkken/spis, samt flere verksteder og mindre fellesrom. Her er det også heis og trapp opp til personaldelen i 2. etasje. Storbarnsbasen er omtrent helt lik småbarnsbasen, men har 3 avdelinger. Derfor er også garderobene større. Vurdering av barnehagens inneareal Hovin barnehage er delt i en stor- og en småbarnsbase. Det at hver base er delt i flere avdelinger vil gi trygghet for barna. Spesielt er det viktig for de minste barna å tilhøre en mindre gruppe. Allrommet har en liten scene der det også vil bli montert sceneteppe. Flere smårom gir mulighet for variert lek og hvile. Stellerom sentralt plassert gir god oversikt. Stellerom i tilknytning til inngangspartiet/grovgarderoben er praktisk når det er nødvendig med bleieskift mens barna leker ute. Begge basene er fullt utstyrt med stellerom, noe som gir fleksibilitet og gjør det uproblematisk om barn på storbarnsbasen også har behov for bleieskift. Det er også utesoveplass ute i vognbod, noe som er nødvendig nå når så mange foreldre ønsker at barna skal sove ute i vogn. Barnehagebygget slik det fremstår på tegningene vil kunne gi barna mulighet for variert lek, omsorg og hvile, og som godt egnet til barnehageformål. Barnehagens uteareal Barnehagens uteareal består av flere soner, stier og har både grillhytte og akebakke i tillegg til lekeapparat og sandkasser. Vurdering av barnehagens uteareal Ut fra tegningene ser det ut til å bli svært innholdsrikt og variert men mulighet for ulike utfordringer og aktiviteter både sommer og vinter. Barnehagens plassering på tomta gjør det mulig å finne både le og skygge ved behov. b. Leke- og oppholdsareal

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Melhus rådhus Møtedato: 16.4.2013 Tid: 16.00 Møtet starter med Kommunestyrets gjennomgang av miljømål og miljøregnskap som

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Møtet settes kl. 12.45. Kommunestyret inviteres til lunsj fra kl. 12 i kantina. Det vil bli 2 orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 14.06.2012 kl. 10:00 i møterom Borras Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer