MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 05.05.2004 Tid: 0930"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0019/04 04/00394 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0020/04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 03/01275 SALGS OG SKJENKEBEVILLING /04 03/01359 EIENDOMSSKATT 0023/04 04/00402 BRUKEN AV NÆRINGSFON /04 04/00127 KOMMUNESTRUKTUR PROSJEKTET 0025/04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0026/04 04/00251 IKT I KARLSØYSKOLEN 0027/04 04/00362 SKATTEREGNSKAPET /04 03/00209 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 0029/04 02/01558 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE

2 0030/04 04/00296 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 0031/04 03/01131 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 0032/04 04/00290 UTNEVNELSE AV SKYTEBANEUTVALG 0033/04 04/00385 OVERSKATTETAKSTNEMND/SKATTETAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT 0034/04 04/00379 NASJONAL HAVN 0035/04 04/00285 PCB SANERING LYSARMATURER KOMMUNALE BYGG 0036/04 03/01366 REFERATSAK - RINGSMOLT 0037/04 04/00395 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0019/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00394 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0020/04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0049/04 Behandling: Forslag til vedtak: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres. Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes Side 4 av 4

5 Sak 0020/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0075/04 Behandling: 1. Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Pkt. 1 a og b enstemmig vedtatt, pkt c falt mot 4 stemmer, pkt. d vedtatt mot 3 stemmer, pkt. e,f og g enstemmig vedtatt. Pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 6. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Side 5 av 5

6 Sak 0020/04 Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2003 budsjett for 2004 og økonomiplan for perioden Det vedtatte budsjett for 2004 og økonomiplanen var i balanse. I budsjettbehandlingen påpekte administrasjonen at det var knyttet usikkerhet til en del forutsetninger og inntektsposter i budsjettet og økonomiplanen. Forslag til statsbudsjett 2004, som ble presentert i oktober 2003, ga anslag på hvilke frie inntekter (skatt og rammetilskudd) kommunen kunne påregne i Disse anslagene tok utgangspunkt i kommunens folketall pr , men ville bli korrigert for virkelig folketall pr. 1. januar i budsjettåret. Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte i februar d.å. folketallsopplysningene pr Disse viser at folketallet i Karlsøy er redusert med 60 personer i 2003, fra 2463 pr til 2403 pr Nedgangen i folketallet betyr at de frie inntekter blir redusert med om lag 1,5 millioner kroner. I tillegg betyr nedgangen at vi får mindre i foreldrebetaling på barnehager og SFO. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet drøfter en omfattende regulering av budsjettet for Tiltakene bør resultere i et balansert 2004-budsjett, samtidig som vi tar høyde for å skape balanse i økonomiplanen for de nærmeste årene. Regnskap pr Regnskapet pr viser at vi i hovedsak er i rute i forhold til budsjett Størsteparten av driftsbudsjettet gjelder personalkostnadene, og vi har stort fokus på dette området. Vi har i 2004 budsjettert med kr i personalkostnader (mot kr i år 2003). Forbruk etter 3 måneder viser kr eller 25,96 %, og dette viser at forbruk er i samsvar med budsjett. Vi kommer nærmere tilbake til regnskap hittil i år i forbindelse med 1. tertialrapport for 2004, som fremmes som egen sak. Aktuelle tiltak for å skape balanse i budsjett 2004 som følge av inntektssvikten Rådmannen mener at følgende områder må vurderes nærmere når vi skal regulere budsjettet for 2004: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard Side 6 av 6

7 Sak 0020/04 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres De enkelte punkter kommenteres nærmere her: Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Kommunestyret har allerede vedtatt eiendomsskatt på verker og bruk fra Administrasjonen forbereder nå taksering av aktuelle eiendommer. Eventuell innføring av eiendomsskatt på boliger kan tidligst gjennomføres pr , og taksering av boligene må være avsluttet innen Dette betyr at et eventuelt vedtak om eiendomsskatt på boliger må gjøres tidligst mulig i Regjeringen vil presentere forslag til ny skattereform, og ifølge Dagens Næringsliv vil reformen blant annet bestå av følgende: Fjerning av fordelsskatten på å bo i egen bolig Kommunene får utvidet rett til å skrive ut eiendomsskatt o Eiendomsskatt skal gjelde i hele kommunen, og ikke bare i bynære strøk som i dag når kommunene vedtar eiendomsskatt på boliger o Reglene om trinnvis eiendomsskatt med maksimum økning 2 promille pr. år avvikles slik at det blir mulig å trappe opp skatten raskere o Foreløpig er det uklart om høyeste sats 7 promille blir endret Vurdere justeringer i skolesektoren En nedgang i folketallet og fødselstallene betyr at antall elever i skolene reduseres. Formannskapet må drøfte konsekvensene av reduserte elevtall. For øvrig vises til særskilt sak i møtet i Driftsutvalget , sak nr 02/04. Vurdere justeringer i barnehagesektoren Nedgangen i folketallet og fødselstallene betyr at man ganske raskt vil merke redusert etterspørsel etter banehageplasser. Formannskapet må drøfte konsekvensene av denne utviklingen. For øvrig vises til særskilt sak i Driftsutvalget , sak nr 03/04. Vurdere endringer i investeringsbudsjett 2004 En innstramming i 2004-budsjettet kan også skje ved at enkelte investerings- og driftstiltak forskyves. Aktuelle prosjekter som kan skyves ut til 2005 er følgende: Ny stilling ungdomsarbeider (driftsbudsjettet) Burøysund industriområde (usikkerhet m.h.t. ny drift og leieavtale) Boligfelt Stakkvik (grunnerverv ikke avklart) Side 7 av 7

8 Sak 0020/04 Rehabilitering svømmehall Vannvåg (prosjektet skal snart ut på anbud - fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadssiden og derved finansieringen) Rehabilitering svømmehall Hansnes (finansiering ikke klar) Endringer i brøyteomfang og standard Brøytingen av kommunale veier koster bortimot kr hver eneste måned i perioden 1. oktober 30. april. I 2004 tar man sikte på besparelser som følge av brøyting i egen regi på Hansnes og Vannareid. Videre har Anleggskontoret startet arbeidet med å stramme inn brøytekontraktene i tid. I dag betaler kommunen et fast månedsbeløp i hele 6 måneders-perioden, fra og med november til og med april. Erfaringene viser at de fleste sesongene er det lite snø og behov for brøyting i begynnelsen og slutten av brøytesesongen. I tillegg er det store geografiske forskjeller rundt omkring i kommunen med hensyn til snøforhold og tidlig vår. Både driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret har behandlet flere saker som omhandler brøyteplanen, herunder klassifisering av hva som er kommunale veier. Driftsutvalget foreslo høsten 2003 betydelige innsparinger på brøyteplanen, men dette ble i hovedsak ikke godkjent av formannskapet og kommunestyret. På Karlsøya og Nordeidet har det vært problemer med å få en reell anbudskonkurranse på grunn av få anbydere. Kommunestyret har de siste årene gjort vedtak om at følgende veier skal nedlegges/ikke ansees som kommunale veier: Dalveien på Nordeidet Mikkelvikveien (fra Asbjørn Johannessen og til vegende) Nakkeslettveien i nærheten av Torsvåg Kommunen bør nå drøfte følgende muligheter for innsparing i sommer- og vintervedlikehold: Hvilke veier som skal brøytes, jfr. vedtak i Driftsutvalget (Teknisk utvalg) høsten 2003 Hvilken brøytestandard vi skal sette på kommunale veier, jfr. den klassifisering som Statens Vegvesen bruker på riksveier og fylkesveier Kontraktsperioder og vilkår for øvrig Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres I budsjett 2004 ligger det flere innsparingstiltak, og særlig nevnes: Veilys, færre lys og kortere lysperiode Innsparinger bilparken Oppsummering Side 8 av 8

9 Sak 0020/04 Det er av stor viktighet at kommunen makter å saldere 2004-budsjettet snarest mulig. Iverksetting av sparetiltak bør skje umiddelbart, slik at disse får størst mulig virkning i år. Når det gjelder mulighetene for økte inntekter i 2004, så anser rådmannen dette som vanskelig. Hvis man ikke makter å saldere 2004-budsjettet, så betyr det at utgangspunktet for arbeidet med 2005-budsjettet forverres. Formannskapets forslag til budsjettreguleringer 2004 må legges fram til endelig behandling i neste kommunestyremøte. Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Kultur- og oppvekstutvalgets sak 2/04 og 3/04 Side 9 av 9

10 Sak 0021/04 SALGS OG SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/01275 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0010/04 Kommunestyret /04 HSU - HELSE /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Fomannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Karlsøy kommune søker om etablering av minipol i kommunen". Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0010/04 Behandling: Forslag fra Karlsøy fremskrittsparti v/bjørn Lian: Alle steder med salgsbevilling for øl (butikker) bør få lov å selge øl hele åpningstiden. FRP trekker sitt forsalg Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Spisesteder: 1. Vannøy Sjøcamping v/roald Jensen, Vannareid, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Grønnliskaret Villmarksenter v/einar Hansen, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Skogstrand Camping v/margareth Hansen, 9132 Stakkvik, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Vannatun v/vidar Robertsen, 9135 Vannvåg, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Karlsøy Brygge og Sjøsportell v/jan Oddvar Arnesen, 9138 Karlsøy, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Lubas Pub og Mathus, v/finn Stafne, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Side 10 av 10

11 Sak 0021/04 7. Hansnes Kro og overnatting v/ella Skulbru, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Salgssteder: Følgende salgssteder får salgsbevilling for øl i perioden : 1. Brygga Landhandel, v/jan Oddvar Arnesen, 9138 Karlsøy 2. Joker v/ Wenche Ditlefsen, 9132 Stakkvik. 3. Joker v/kari Andersen, 9136 Vannareid. 4. J. Mikalsen v/johnny Mikalsen, 9136 Vannareid. 5. Vannvåg Handel v/jan Håheim, 9135 Vannvåg. 6. Nærmat v/renate Mag nussen, Kristoffervalen, 9135 Vannvåg. 7. Prima Mat v/stein Roald Larsen, 9130 Hansnes. 8. Spar Ringvassøy v/jostein Stefanussen, 9130 Hansnes. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0006/04 Behandling: Punkt 1 Enstemmig vedtatt Punkt 2 Vedtatt mot en stemme. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0043/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Pkt. 2: Karlsøy kommune søker minipol på Hansnes. Forslaget fra Thor Tøllefsen: 1. Inntekter for bevillingsgebyr brukes til forebyggende arbeid. 2. Formannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Inntekter fra bevillingsgebyr brukes til forebyggende arbeid. 2. Formannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Side 11 av 11

12 Sak 0021/04 Saksutredning: Vinmonopolutsalg. Helse-og sosialutvalgets rolle er å vurdere dette i et edruskapspolitisk perspektiv. Det må bemerkes at kommunen ikke har hatt noen restriktiv politikk i forhold til skjenkebevillinger. Normalsituasjonen har vært at de som har søkt får innvilget bevilling. Ut fra en teori om at økt tilgjengelighet øker både forbruk og misbruk, kan det ikke anbefales enda større tilgang på alkoholholdige varer. Det finnes dessuten etablert ordning hvor varer kan bestilles fra vinmonopolet i Tromsø og levers å butikken/posten dagen etter. Med vår spredte bosetting vil trolig en slik ordning for mange være mer lettvint enn et utsalg på Hansnes. Som argument for etablering kan nok anføres at tilgangen til det mer illegale marked er såpass stor at det i seg selv tilsier et behov for å bringe omsetningen inn i mer kontrollerte former. Utvalget må derfor foreta en avveining av hva man legger mest vekt på når det skal lages en anbefaling til kommunestyret. Innstillingen går ut på at helsemyndighetene bør ha en fot på bremsepedalen i forhold til samlet tilgjengelighet på alkoholholdige varer. Side 12 av 12

13 Sak 0022/04 EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Sigmund Bjørndal Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 03/01359 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0122/03 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til budsjettregulering vedrørende utskriving av eiendomsskatt vedtas i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema nr. 3. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0122/03 Behandling: Endringsforslag fra Bjørn Lian på vegne av Frp: Karlsøy Frp foreslår at eiendomsskatt ikke utredes. Forslaget fra Lian falt, det fikk kun 2 stemmer. Videre ble det votert punktvis over rådmannens innstilling: 1. Vedtatt mot 3 stemmer. 2. Vedtatt mot 3 stemmer. 3. Vedtatt mot 3 stemmer. 4. Vedtatt mot 3 stemmer. På slutten av møtet ble det framsatt forslag om et nytt punkt 5: Følgende velges: Overskattetakstnemnd: Freddy Mikkelsen, leder Berit Hansen, nestleder Liv Skogvold Leif Krøyserth Trine Thomassen Marit Sørensen Skattetakstnemnd: Olaug Mikkelsen, leder Asle Cebakk, nestleder Ann-Ellen Johansen (Valg av personlige varamedlemmer utsettes.) Vedtak: 1. Karlsøy kommune utskriver eiendomsskatt på verk og bruk med virkning fra 1/ Dette med hjemmel i eiendomsskattelovens 2, 3 og 4. Side 13 av 13

14 Sak 0022/04 2. Med hjemmel i 10 og 11 fastsettes skattesats for 2004 til kr 2,- pr. kr 1.000,- av takstverdien. 3. Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Karlsøy kommune (inntatt i saksframlegget). 4. Det velges en skattetakstnemd med 3 medlemmer og en overskattetakstnemd med 6 medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder og personlige varamedlemmer for hvert medlem. 5. Følgende ble valgt: Overskattetakstnemnd: Freddy Mikkelsen, leder Berit Hansen, nestleder Liv Skogvold Leif Krøyserth Trine Thomassen Marit Sørensen Skattetakstnemnd: Olaug Mikkelsen, leder Asle Cebakk, nestleder Ann-Ellen Johansen (Valg av personlige varamedlemmer utsettes.) Saksutredning: Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjettet for 2004 at det skulle utskrives eiendomsskatt for verk og bruk i Karlsøy kommune med virkning fra 1. januar I forbindelse med dette budsjettvedtaket om utskriving av eiendomsskatt ble det ikke tatt med utgifter som vil påløpe i forbindelse med denne innføring. Det vil påløpe en god del utgifter i forbindelse med takseringen både til møter, reiser m.v. for skattetakstnemnda/overskattetakstnemnda og ikke minst til innleie av ekstern bistand for takseringen av de enkelte verk og bruk. Rådmannen viser her til at en har innleid egne takstmenn for kraftnettet (høy- og lavspent) og telekommunikasjonsnettet. Videre er det nødvendig å leie inn takstmenn for den øvrige del av verk og bruk. Bakgrunn: Kommunestyrets vedtak i møte 17. desember 2003, sak 0122/03, om utskriving av eiendomsskatt i Karlsøy kommune med virkning fra 1. januar Vurdering: Rådmannen mener at det er riktig at kommunestyret vedtar å budsjettere med utgifter til det arbeid som nå vil oppstå i forbindelse å få taksert alt av verk og bruk i kommunen. Disse Side 14 av 14

15 Sak 0022/04 utgifter er av rådmannen beregnet til kr , - hvor av kr , - foreslås avsatt til innleie av ekstern bistand. Kommunestyret har budsjettert med kr , - i eiendomsskatt for Det er vanskelig å anslå noen sikker prognose før en har fått den endelige takst, men beløpet er kanskje anslått noe forsiktig. Rådmannen foreslår å øke dette beløp med kr Likeså foreslår rådmannen å bruke kr fra disposisjonsfondet for å fullfinansiere arbeidet. Det ligger et betydelig arbeid framfor oss. Takstene må være avsluttet innen utgangen av 30. juni Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema nr. 3 Side 15 av 15

16 Sak 0023/04 BRUKEN AV NÆRINGSFON Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00402 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy kommunestyre tar rapporten om bruken av næringsfond til orientering. Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet Bruken av næringsfond den i sak 10. Vedlegg: Rapporten om Bruken av næringsfond. Side 16 av 16

17 Sak 0024/04 KOMMUNESTRUKTUR PROSJEKTET Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/00127 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0014/04 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy en kommune for framtiden. Kommunestrukturutvalget foreslår følgende til kommunestyremøtet : 1. Karlsøy kommunestyre har startet arbeidet med å vurdere framtidige kommunestruktur og hva som vil være formålstjenlig inndeling for Karlsøy -samfunnet. 2. Kommunestyret konstaterer at Karlsøy på de fleste områder har kompetent arbeidskraft og et godt, desentralisert tjenestetilbud. 3. Kommunestyret viser til at Karlsøy har full barnehagedekning, desentraliserte skoletilbud, en moderne eldreomsorg og andre gode tjenestetilbud. 4. Karlsøy kommune yter kommunale tjenester som gjennomsnittlig er bedre enn sammenlignbare kommuner, jfr de statlige Kostra-rapportene. 5. Kommunestyret vil også påpeke at Karlsøy ikke har gamle regnskapsunderskudd, og at vi derved heller ikke er i det statlige kontrollregisteret Robek. 6. Kommunestyret mener at Karlsøy må styrke arbeidet med å videreutvikle fiskerinæringen og skape andre nye arbeidsplasser. Særlig må man søke å utnytte fordelene med nærheten til Tromsø, fordelene av tiltakssonen og fordelene med null arbeidsgiveravgift. 7. Kommunestyret viser til at Karlsøy er en stor øykommune og at dette, i tillegg til tiltakssonen, umuliggjør en sammenslåing med Tromsø kommune, uten betydelige negative konsekvenser for Karlsøy-samfunnet. 8. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy skal overta de søndre delene av Reinøy, Rebbenesøy og Ringvassøy. 9. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy i framtiden skal bestå som en selvstendig kommune, og mener at dette vil gavne lokaldemokratiet, tjenestetilbudet til innbyggerne, og den generelle samfunnsutviklingen i øysamfunnet. 10. Karlsøy kommunestyre viser til at regionsamarbeidet Balsfjord, Karlsøy og Tromsø ikke har gitt noen resultater av betydning, og det synes heller ikke som om Tromsø kommune prioriterer dette samarbeidet med nabokommunene. 11. Kommunestyret ber formannskapet løpende vurdere aktuelle interkommunale samarbeidsløsninger med nabokommunene i Nord-Troms, herunder et framtidig medlemsskap i Nord-Troms Regionråd. 12. Kommunestyret ber formannskapet ta ansvaret for å markere kommunens 40 års-jubileum. I den forbindelse må det utarbeiders et historisk jubileumsskrift og legges opp til jubileums arrangement senere i år, jfr. den fremlagte skisse. Kommunestyret ønsker en kraftig markering av Karlsøy kommunes nyere historie, hvor man samtidig mobiliserer for Karlsøy som en selvstendig kommune i framtiden. Kommunestyret bevilger kr ,- som startbevilgning til dette prosjektet. Beløpet belastes post Jubileumsfest -, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende velges: Side 17 av 17

18 Sak 0024/04 Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprete en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 16. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0014/04 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende foreslås: Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen Forslag fra Høyre v/kjell Lekang. 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede en fergerute mellom Karlsøy kommune og Skjervøy kommune. Forslag fra Høyre v/kjell Lekang: 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen sam t opprette en næringsforening. Forslag fra Thor Tøllefsen: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc.). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tilleggspunktene. Vedtak: Karlsøy en kommune for framtiden. Kommunestrukturutvalget foreslår følgende til kommunestyremøtet : 1. Karlsøy kommunestyre har startet arbeidet med å vurdere framtidige kommunestruktur og hva som vil være formålstjenlig inndeling for Karlsøy -samfunnet. 2. Kommunestyret konstaterer at Karlsøy på de fleste områder har kompetent arbeidskraft og et godt, desentralisert tjenestetilbud. 3. Kommunestyret viser til at Karlsøy har full barnehagedekning, desentraliserte skoletilbud, en moderne eldreomsorg og andre gode tjenestetilbud. 4. Karlsøy kommune yter kommunale tjenester som gjennomsnittlig er bedre enn sammenlignbare kommuner, jfr de statlige Kostra-rapportene. 5. Kommunestyret vil også påpeke at Karlsøy ikke har gamle regnskapsunderskudd, og at vi derved heller ikke er i det statlige kontrollregisteret Robek. Side 18 av 18

19 Sak 0024/04 6. Kommunestyret mener at Karlsøy må styrke arbeidet med å videreutvikle fiskerinæringen og skape andre nye arbeidsplasser. Særlig må man søke å utnytte fordelene med nærheten til Tromsø, fordelene av tiltakssonen og fordelene med null arbeidsgiveravgift. 7. Kommunestyret viser til at Karlsøy er en stor øykommune og at dette, i tillegg til tiltakssonen, umuliggjør en sammenslåing med Tromsø kommune, uten betydelige negative konsekvenser for Karlsøy-samfunnet. 8. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy skal overta de søndre delene av Reinøy, Rebbenesøy og Ringvassøy. 9. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy i framtiden skal bestå som en selvstendig kommune, og mener at dette vil gavne lokaldemokratiet, tjenestetilbudet til innbyggerne, og den generelle samfunnsutviklingen i øysamfunnet. 10. Karlsøy kommunestyre viser til at regionsamarbeidet Balsfjord, Karlsøy og Tromsø ikke har gitt noen resultater av betydning, og det synes heller ikke som om Tromsø kommune prioriterer dette samarbeidet med nabokommunene. 11. Kommunestyret ber formannskapet løpende vurdere aktuelle interkommunale samarbeidsløsninger med nabokommunene i Nord-Troms, herunder et framtidig medlemsskap i Nord-Troms Regionråd. 12. Kommunestyret ber formannskapet ta ansvaret for å markere kommunens 40 års-jubileum. I den forbindelse må det utarbeiders et historisk jubileumsskrift og legges opp til jubileums arrangement senere i år, jfr. den fremlagte skisse. Kommunestyret ønsker en kraftig markering av Karlsøy kommunes nyere historie, hvor man samtidig mobiliserer for Karlsøy som en selvstendig kommune i framtiden. Kommunestyret bevilger kr ,- som startbevilgning til dette prosjektet. Beløpet belastes post Jubileumsfest -, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende velges: Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede en fergerute mellom Karlsøy kommune og Skjervøy kommune. 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 16. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Saksutredning til kommunestyremøte den Til formannskaps møtet la administrasjonen fram følgende nye saksopplysninger: a. Folketallsutviklingen 1. kvartal 2004, som viser en netto nedgang med 37 personer i Karlsøy. Utviklingen viser at vi både har et fødselsunderskudd og et flytteunderskudd. b. Nye beregninger fra KS viser at nedgangen i frie inntekter (skatteinntekter og statlig rammetilskudd) i 2004, som følge av folketallsreduksjonen i 2003, blir mindre enn tidligere anslått. Netto ble folketallet i Karlsøy redusert med 57 personer i Tidligere avslo at dette vil gi en reduksjon på opp mot 1,5 millioner kroner i frie inntekter i 2004, i forhold til vedtatt budsjett. KS har nå beregnet at denne Side 19 av 19

20 Sak 0024/04 reduksjonen bare blir ca ,- kr. Årsaken til reduksjonen blir mindre enn tidligere antatt skyldes den demografiske utviklingen. Vi får et stort antall gamle, og dette kompenseres over inntektssystemet via den såkalte utgiftsutjevningen. På den andre siden vil dette i tiden fremover gi kommunen et press på utgiftssiden i forhold til pleie og omsorg. Tiltak for å snu befolkningsutviklingen. Folketallsutviklingen de senere år, og særlig i 2003 og 2004, viser at kommunen må bruke enda mer krefter og penger for å snu utviklingen. Vi må iverksette tiltak som gir effekt både på kort og lang sikt. Aktuelle tiltak kan være: - sterkere markedsføring av kommunen. Saksutredning til kommunestrukturutvalgets møte og kommunestyrets møte : Bakgrunn Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i fellesskap utarbeidet prosjektet Fremtidens kommunestruktur - kommunene med ansvar for egen utviklig. Målsettingen med prosjektet er å styrke kommunesektoren som: Fremste leverandør av velferdstjenester Samfunnsutvikler - skape funksjonelle og levedyktige lokalsamfunn Et levende lokaldemokrati Sørge for innbyggernes rettssikkerhet Mindre detaljstyring, økt handlingsrom Handlingskraftige og robuste enheter vil styrke kommunesektorens handlingsrom overfor staten og gi større legitimitet i forhold til velgerne KS har i strategikonferansen 2004 presentert prosjektet for alle ordførerne og rådmennene i Troms. Vedlagt føler utdrag av den informasjon som ble gitt (kopi av foils). Samtidig med Kommunestrukturprosjektet pågår det andre viktige utredninger og prosjekter som vil ha stor betydning for kommunesektoren: Gjennomgang av inntektssystemet gjennom regjeringens oppnevnte Inntektssystemutvalg og KS sin oppnevnte ressursgruppe Regionaliseringsutvalget oppnevnt av fylkesrådet i Troms Regionaliseringsprosjekt i regi av KS sentralt På KS sin kommunekonferanse i Stavanger , hvor ordfører og rådmann deltok, ble prosjektet omtalt av både statsministeren og kommunalministeren, jfr. den informasjon som ble delt ut i formannskapets møte Side 20 av 20

21 Sak 0024/04 Rådmannen avholdt informasjonsmøte med alle ansatte i administrasjonen , hvor det ble gitt informasjon fra ordfører og rådmann om kommunestrukturprosjektet som nå starter opp. I dette møtet ble det også delt ut spørreskjema hvor ansatte kunne gi det lokale Kommunetsrukturutvalget innspill med hensyn til fordeler og ulemper med en ny kommunestruktur for Karlsøys vedkommende. Kort oppsummert har vi følgende prosess i tiden fram mot sommeren 2005: 1) Regjeringen har nedsatt et eget Inntektssystemutvalg, som skal vurdere inntektssystemet for kommunene, herunder spørsmålet om hvilke kommuner som kan defineres som "frivillig småkommune" og hvilke som kan defineres som "ufrivillig småkommune". Derved får man avklart hvilke kommuner som skal ha småkommune-tillegget i inntektssystemet. I dag er dette tillegget et likt beløp for alle kommuner (små kommuner får derved mye mere pr innbygger enn store kommuner). 2) KS har nedsatt en Ressursgruppe for Inntektssystemutvalget. I denne ressursgruppen sitter det 2 fra N-Norge, og dette er økonomisjefen i Sortland kommune og rådmannen i Karlsøy kommune. Ressursgruppa gir innspill til det statlig oppnevnte Inntektssystemutvalget, som skal legge fram sitt forslag til Regjeringen i Deretter skal Regjeringen lage sitt forslag til Stortinget. 3) KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) har sammen med KS (Kommunenes Sentralforbund) blitt enige om å foreta en vurdering av landets kommunestruktur. Sentralt er det nedsatt et Kommunestrukturutvalg som har ansvaret for hele prosessen. I det sentrale Kommunestrukturutvalget sitter det representanter fra ledelsen i KRD og ledelsen i KS. 4) I hvert fylke skal det nedsettes egne Kommunestrukturutvalg. Disse utvalgene skal bestå av minst 3 politikere som oppnevnes av eksempelvis KS Troms + 1 rådmann som oppnevnes av eksempelvis KS Troms sitt Rådmannsutvalg + 1 fra Fylkesmannen (minimum fylkesmannen eller ass. fylkesmann). 5) I Nord-Norge og de andre av landets regioner har KS, med økonomiske midler fra staten, ansatt en egen prosjektleder som skal kjøre prosessen i de nord-norske kommuner. I N-Norge er rådmannen i Lenvik frikjøpt, og er prosjektleder. 6) Alle kommunene skal kjøre egen prosess. 7) De fylkesvise Kommunestrukturutvalgene skal utarbeide ulike inndelingsforslag, som sendes kommunene til behandling. Det forutsettes at alle kommunestyrene behandler saken. 8) De fylkesvise Kommunestrukturutvalgene behandler de innkomne vedtak fra kommunestyrene, og utarbeider sitt endelige forslag som sendes det sentrale Kommunestrukturutvalget. 9) Det sentrale Kommunestrukturutvalget koordinerer og tilrett5elegger innspill fra de regionale prosjektgruppene til politisk behandling i KS og regjeringen. 10) Stortinget vil så høsten 2005 få en foreløpig melding om denne saken. Karlsøy kommune og kommunestruktur Side 21 av 21

22 Sak 0024/04 Spørsmålet om hva som er en hensiktsmessig kommunestruktur og en fornuftig størrelse på våre kommuner, har i snart 60 år vært omgitt av betydelig politisk konflikt. Konflikten rundt dette spørsmålet berører selve legitimeringsgrunnlaget for det lokale selvstyret. I 1946 ble Schei-komiteen nedsatt, og den avga sin innstilling om ny kommunestruktur i Først pr ble den nye kommuneinndelingen gjennomført. I vårt område resulterte dette i nykommunen Karlsøy, som består av gamle Helgøy og gamle Karlsøy, med fradrag for fastlandet av gamle Karlsøy som ble overført til Lyngen. Christiansen-utvalget la i 1992 fram sin innstilling om kommunestruktur. Stortinget vedtok at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret eller innbyggerne gjennom folkeavstemninger hadde gått imot sammenslutning. Den nye kommunestrukturdebatten som nå starter i kommunene vil bli videreført i Stortinget fra høsten 2005, og det er høyst usikkert hva resultatet vil bli. Vårt naboland Danmark gjennomfører nå en betydelig endring av kommunestrukturen, med færre kommuner som sannsynlig resultat. Kommunestrukturprosessen i Danmark startet sommeren 2002 og vil bli endelig vedtatt av Lagtinget (nasjonalforsamlingen) senere i år, med virkningsdato Dette viser at slike endringsprosesser nå gjennomføres med mye større tempo enn tidligere. Tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark Karlsøy har de siste 15 årene tilhørt tiltakssonen N-Troms og Finnmark, med ulike økonomiske virkemidler. Ved en eventuell ny kommuneinndeling for Karlsøy er det høyst usikkert om vi beholder statusen som medlem av tiltakssonen. Tiltakssonen har hatt meget stor betydning for utviklingen av næringslivet, tilgang på kompetent arbeidskraft og opprettholding av folketallet. Pr i dag har kommunen kvalifisert arbeidskraft innenfor alle områder, slik som leger, sykepleiere, helsesøstre, fysioterapeuter, lærerere, førskolelærere, ingeniører, administrajon m.v. Økonomisk betyr tiltakssonen følgende for Karlsøy pr. år: * Økt barnetrygd kr * Redusert skatt kr * Redusert arbeidsgiveravgift kr (grunnlag 256 mill kr) * Nedskrivning studiegjeld kr ,- pr. låntaker, samlet kr? Dette viser at tiltakssonen gir betydelige økonomiske fordeler for innbyggerne og næringslivet i Karlsøy. Stortingets vedtak om framtidig arbeidsgiveravgift med 14, 1 % i hele landet, unntatt Nord-Troms og Finnmark som får 0 %, gir oss yttreligere fordeler. Side 22 av 22

23 Sak 0024/04 Utfordringen framover blir å utnytte tiltakssonens fordeler kombinert med den nære avstanden til Tromsø ytterligere, slik at vi får etablert ny næringsvirksomhet på Ringvassøya og de andre øyene i Karlsøy. Interkommunalt samarbeid Karlsøy har i dag interkommuanlt samarbeid med Tromsø på flere områder. På Reinøya er det Karlsøy som leverer de fleste kommunale tjenestene, herunder skole, barnehage, brann, renovasjon, landbruk m.v.. På Rebbenesøy er det Tromsø kommune som eier og driver skolen, men denne har nå et meget lavt elevtall. Innenfor brann og feiing kjøper Karlsøy tjenester hos Tromsø, men kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2003 at man skal søke å avvikle dette i tiden framover ved å oppgradere våre egne ingeniører. Når det gjelder renovasjon, så er det ikke riktig at Tromsø leverer disse tjenestene til Karlsøy, jfr. oppslag i avisa Tromsø Situasjonen er nemlig den at det er Karlsøy som yter denne tjenesten for Tromsø i deler av Tromsø kommune. Sammenslåing av Tromsø og Karlsøy Sentrale representanter fra Tromsø kommune har allerede, før selve kommunestrukturprosjektet starter opp, gitt uttrykk for at Karlsøy bør innlemmes i Tromsø. En del av argumentasjonen har vært at Karlsøy kommune er ikke mer folksom enn at samtlige innbyggere får plass i blokkene på Håpet i Tromsø. Hvis den framtidige kommunestruktur skal meisles ut med slike forutsetninger, så vil man ikke få fram fordelene med en spredt bosetting rundt omkring i landet. Rådmannen synes det er beklagelig at slike konklusjoner blir trukket av representanter for vår nabokommune, før de respektive kommuner har startet sine kommunestrukturprosesser. Videre behandling Det lokale Kommunestrukturutvalget skal i sitt møte behandle saken og komme med en foreløpig anbefaling ovenfor kommunestyrets møte Kommunestyrets møte inviteres til å gi formannskapet og kommunens politiske og administrative ledelse føringer for det videre arbeidet med ny kommunestruktur. Vedlegg: KS sin presentasjon av Kommunestrukturprosjektet Diverse avisreportasjer Side 23 av 23

24 Sak 0025/04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 04/00194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0073/04 Behandling: Forslag fra Gudmund Mikkelsen: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Fiskerigruppa får i oppdrag å føre saken videre. Et skisseutkast bør foreligge formannskapet før utgangen av juni i år. Forslaget fra Gudmund Mikkelsen ble vedtatt mot 3 stememr. Vedtak: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Saksutredning til formannskapets møte : Side 24 av 24

25 Sak 0025/04 Vi har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, med tidligere fiskerirettleder Ib Jensen. Han hadde sånn umiddelbart ingenting å bemerke til vedtektsforslagene, sett ut fra fiskeribestemmelser. Vi har videre vært i kontakt med advokat Rohde Rønning -Hansen hos advokat Linnet i Tromsø. Han har, etter forespørsel fra oss, undersøkt litt omkring de juridiske forhold omkring etablering av et slikt fond. Det viser seg å være flere forhold som må utredes nærmere. Følgende opplysninger fikk vi fra advokaten: GENERELT: Finansieringsvirksomhetsloven krever konsesjon for utlånsvirksomhet. Og utlånsirksomheten må ha en utlånskapital på 5 millioner euro. Til spesielle formål kan 1 mill. euro være nok. Loven krever også oppfølging med egne regnskapsrutiner. Utredning av virksomheten kan bli et eget konsulentoppdrag. Det er to instanser vi bør rådføre oss med: 1. KRD (Kommunal- og regionaldept.) med hensyn til organiseringen: Skal det organiseres som et AS, en stiftelse, eller helt i kommunal regi slik som næringsfondet? Det spm. vil være vesentlig før videre utredning. Det kan være en ide å oversende hele saken til KRD for vurdering, og samtidig få hjelp med utforming. Det kan jo komme flere kommuner til gode. Rønning-Hansen kan gjerne vurdere dette før oversending. 2. Kredittilsynet bør dessuten vurdere ideskissen - og kan gi oss tilbakemelding på et tidlig stadium i prosessen. Et alternativ kan være å leie inn juridisk konsulent, men det koster. Rønning -Hansen har imidlertid tilbudt seg å være en juridisk samarbeidspartner for videre jobbing med det nye fondet. Et annet alternativ kan være å gi fiskerigruppa i oppdrag og føre sake n videre. De bør starte med å rådføre seg med juristene hos fylkesmannen. Slik vi ser det, ligger det en god del utredningsarbeid framfor oss før saken er klar for videre behandling i politiske organ i kommunen. Saksutredning til formannskapets møte : Saken kom opp i kommunestyret under behandlig av kommunestruktur prosjektet, i sak 14/04 den Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter forretningsmessige retningslinjer. Side 25 av 25

26 Sak 0025/04 Formannskapet bør vurdere følgende: Fartøy- og fiskerrekruttering Historisk utvikling siste 20 år Kvote kjøp Ressurssituasjonen Råstofftilgang til fiskeindustrien Fartøyfond, kommunalt Infrastruktur fiskeflåten Bølgedemper/kai Burøysund Fiskerihavn Torsvåg Allmenningskaier Linefiske Egnertilskudd Lineegnestasjon Statlig eller kommunal fiskerirettledning Formannskapets forslag må deretter forelegges kommunestyret, som må godkjenne retningslinjene og vurdere bevilgningsspørsmålet. KVOTEFOND FOR FISKE - Referat fra arbeidsmøte kl : Følgende møtte: Ordfører og rådmann. Videre hadde ordfører invitert Freddy Mikkelsen fra Vannareid Samdriftskontor A/S og Gudmund Mikkelsen. Utgangspunktet var kommunestyrets vedtak , hvor formannskapet fikk i oppdrag å vurdere opprettelsen av kvotefond. Arbeidsmøtet drøftet målsettingen med et kvotefond, og formulerte dette slik: Mål: Delmål: Flere fiskekvoter til Karlsøy Bedre rekruttering til fiskerinæringen Kommunen bør ikke tape penger på utlån frakvotefondet Fiskekvotene bør sikres tilhørighet til Karlsøy Arbeidsmøtet drøftet hvordan man kunne sikre at fiskekvotene ble tilhørende Karlsøy, og man konkluderte med at dette kan skje ved at utlån fra kommunens kvotefond kun kan skje til rederi som organiseres som aksjeselskap. Videre forutsettes det at kommunen går inn som miniorietsaksjonær, oppad til 10 %, og at selskapets vedtekter utformes slik at salg av fartøy og kvote ikke kan skje uten at Side 26 av 26

27 Sak 0025/04 samtlige aksjonærer samtykker i dette. Videre må selskapets vedtekter sikre at kommunen kan få styrerepresentasjon. Kvotefondet bør være i størrelsesorden 5 millioner kroner. Rådmannen avklarer om kommunen kan oppta lån for videre utlån til dette formålet. Kvotelånene må sikres med pant i fartøyet. Aktuelle avdragstid settes til maksimum 10 år. Det er viktig at de aktuelle prosjektene vurderes nøye m.h.t.: Rederens kvalifikasjoner Driftsbudsjett Samlede finansiering, herunder egenkapital Utlån fra kvotefondet kan skje til følgende prosjekter: Selskap som kjøper fartøy m/ kvote Selskap som har fartøy og bare kjøper kvote (teknisk skjer dette ved at man kjøpe fartøy med kvote, og umiddelbart etterpå selger fartøyet tilbake. Andel lånefinansiering fra kvotefondet kan settes slik: Båt + kvote: maksimum 20 % Kvote: maksimum 30 % Andre selskapsformer utenom aksjeselskap, dvs enkeltmannsforetak og partsrederi, kan ikke søke på kvotefondet. Slike selskap må søke på det ordinære næringsfondet. Det må utarbeides vedtekter for kvotefondet som samsvarer med ovennevnte målsettinger. Forslag til! "$# %'& ( ) * ( +-,.0/ Z\[ ]0^_`!a"b i- lh{rmf r uiodl ƒ2 =ˆ RŠR ƒ ŒFˆ { ~ 4 y - ŽB - O K M U } t 0 v ŒF K 0Œ6 0 6 KŒL t 0 š œ4žÿ œ4 $ " y ~ R R Mª«F Q n 0ª M ± ²v 0²R R K³= 2 W±«³} 6 y 4 6 M¹ ³= K«F 4µ µ} M²º0 4µU K«¼» ½Q¾ KÀ4 Á$Â"Ã Ä Å Æ Æ$ÇnÈ0ÉÊpËOÌÍÎÍnÏÐMË-Ñ4Ò Ò}Ó~Ô4ÕvÏQÓ~Ö0Ö=Ñ ÑKÓMÑÍ ÑRÊpÑKÔKÔÔ4 BØ ÙBÑKÔ4Ø Ó Õ$Ú ÉÐ ÑÑKÓMÑRÊFÉÔ0Ø2ÑKÐ0Ë;Ö=ÉÐ ÛtÜ0Ü=ÝnÞ ßQàFÝDánÝKàpÝRâKâ ã4äåçæèéáný0ê2ý4ë ì-ßqàfì;ü0û~í ëuý ë{û~í îwýkítímýkàü=ïâ ð2ý4ë ê=ñlòyàfý0ìóârâ4ëuïübæ ôpýkàfìoõá Side 27 av 27

28 öø ù0ú2û4ü ûrýþnû0úvÿ ù =ûnü ù4ÿ2ü qûmûký Mú2ûKù4û4üUüéù 0üUü RýF û ü qûrý Oü{ý0ü6û0ÿMûKùnü ÿý ú!"# ýfû0ú $ -ûkýfû ûmûkýù4úrû MûKùnü4û4ü þ%~ù ~þ& þ' Sak 0025/04 (*) +-,/ #8:9 ;$;9 < 9$<J=5S>;?7;9 AQ=:6 U VWW#V XZY[$[QV%\$] W#^:_$V$`ba7VXV_ _a7c:[q`ya7c:w ] [$Xedgfih:XV_ [QVW ]jv_$kjc`slmva7v_ ]onpqc:[q` Yrasc:W W t"u V ]Y#vwu ^ W ^:_$V ]/`V ]x]rv$`2]yrwy z{^:xsn w} ~/J e qƒ2 P ˆ Š Œ Z JŽ{Ž{ $ P P Z g Z J e Bƒ G P e š œ$ J $ž Ÿ$ PJ Ež : $ž j j G G Pª G $ R j # «R j žÿ: b x :ª$ªQ e ± " # œ$j e² ³G µ : ¹Rº:»B ¹P : ¼Jº:½¾ $ :ÀÂÁP»Q à $ Ä#»Qº:Å Æ"Ç ÈÈÉ7Ê$Ë:ÌÍ:Î ÏSÐmÍ:ÑsÒ ÓÔ$ÕEÖ Õs GË:Ô#ØGÒPÙ ÑÌÙÎJÌÙ$Ï ÙÑ ÒjË:Ñ Ò-ÒÓÔ Ï ÒxÚ:ÌÙ Ò Û"Ü ÝPÞ ßàáâ#ã ägá å$ßšæ ç è éêsë ì íîî#ïðpñ$ðò ó{ì íî ô"ñqõ:ö õ: %íðò:ø ø õ:ðiì ùírö$ë ì ú óïðpû sü:ö ï$ý:þõÿ%ëò: % 7ï ðò:øjø õ:ðiìpë ïö$ýjï$ë "!#$ %&(' )*+ (!#,(!%&"- /." % "798;:"<=>8*? C8 A$B(B:LGMA(? NT:"7R? CG8U7RA8 VXW Y C(78&K"NZG CE[A$?? C%C(7A$B*EC(7C8;8&C(B*EC(7\A(? K"N>NPO"BC(B%EA$<(BC*J]B*EC)U 7RA8 H8;E6"798&C(< EE^E+A_<6 8;C(<= C)7CE/E+A=X`C*EC(BC)`*JLK"798&K"Na`C(<8;E bxc d e(fg&h"iaitj&klh"frm nengm$o(oe(pjqle(f9g*r*s"t$te#ut_mj"rinm qwvm g*r e(f n+m$tb(xwy"fzg&y1{ t$m$r&ne(fpj"iam hl}pn+m} ~D ] (ƒ # ˆX (ƒ T QŠ] 9 ) Œ$ $ $ƒƒ X >Ž] (ƒ L 9 Lˆ (ƒ T ˆ (Œ ( R 3 \ $ % š ( *š] *œ # ž( (ŸIœ ( œ L T M ; ( *ŸI " œ šl œ (ŸIœ ( 3 Xª(«" *ª ²±ª³ ª( & ª( 9 ;µ" Zµ" > " ³X«ª( µ±ª( ( ª*±] * ª) ¹" I ª º» " #¼$ ª%ª( ³X ª ½¹ ª ¾3¾ À ; " T ÂÁ] ª% &Ã1«ª( Ä ª ¾3¾ ª( Tª³ ª(¼ª( 9µLÄÅ&ª«$«ª( «Ã" ÄX¼ ±ª(Ǽ Ç*È É ª( &µ" Z³ ª ^ +¼$ Ä«ÁL &ª " * ʼ*ËÌ " Ì ÍÁLª ƺ «³ ª [¼(«Ã" ª³ µ" ¹" Tª( * ª( ª% L Ë̵"ŔÎ*ª( µ"«³#µ" ; " /Á] Iª%ËQÍ] 9 ±" ª( ³ª(«&ªD ±D˼ ª( ª / +¼ÄX ª ª(Ǽ ÏÑÐ Ò ÓÔÔÕÖØ ²Õ Ù ÚXÛÜ(ÝÌÞ Ü(ßà Ü(á Þ[âÝãLälålÜ(àIÞ»Û"æ(ÝçÜ(ÝÜäÀèLç ä*àé_á ÞÆêãLë>ç ÜÞ Ü(Ý9ã"â â*þé$á(ì3ì íîþ+é$áü(ß(ïûü(ý Þéç>ðwä*é$àÝÜDë ãlç äé$àà ÜÝRïÜÞ[é$ß(ßÜ(ßñQã"ÝÝRé$òTÜ(á$éë ÜDãLëMÝÜè"á_éä*à Ü#ïÜ(ßäFó]ßTñÌã"Ý9ÜÝQÛÜ(ÝQÛPèÛ1ß*óÜTñ éäà Ü(ÝÜÞ/Þ+éëXïÜÞÜ(ÝÆô õ Ü(Ýä&ã"òZç ÜÞ ä*à è"á æþ+á ð"ßüäîä;þã"ýü)ö*ü(á ]âlêxþ+é$áà+år ]âtèûøâ*ü(ýròtè"ßüßþ^ñìè"ýìþ ó1ò%üç>ñéä*à ÜÝÜÞÞéëïÜÞÜÝê äà è"áç ÜÞ ÜÞè"ö áü(ýüätâ*è"ßþüä*é$àà Ü(ÝRïÜ*ÞÊé*ñÌè"ÝÌÞ óü*þùô ú^çüßdëxýèlç>èþ ñé ä*à Ü(ÝÜ*ÞÞ+é ëïüþü(ßüdü(ý çüþ è"àiþé Ûèwä;ã"òaïè"Ý9ãÛÜÝQÛÜ(áç Ü(ßç ÜTÛLÜ(Ýçéé(â ÝãLäÆålÜàIÞÜÞlêä*àIè"á äé$àà ÜÝRïÜÞÜ(ß%ñ ]Ýä;Þ ãlë>ñýü(òtä;þ»ûû1ýü%ñqã"ýè"ß(àýüþ[é*ûlüç ÞÜ(àIÞÜ(ßÜTÞ+é$áä&Ü(áäà è"â*üþæêlåñý ñìã"ýrýréë Ü)âæ"ßàIÞýü þ ô ì3ì ítà è"ß%ãlëä;ð1àýü*ûü%è"ß(ßü(ßdäé$àà ÜÝRïÜÞ çüýä&ã"òzç ÜÞ ñs ]áüä ß çlûü(ßçxéë3ô Side 28 av 28

29 Sak 0026/04 IKT I KARLSØYSKOLEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 04/00251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Delrapporten fra utvalget for IKT i Karlsøy-skolene legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunestyret vurderer samtidig nødvendige bevilgninger over og 2005-budsjettene. 2. Formannskapet gir klarsignal til at man kan bruke kr av posten Datautstyr på kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av datautstyr til Karlsøy - skolene. 3. Formannskapet anbefaler kommunestyret å bevilge kr ,- til å styrke posten Datautstyr i kapitalbudsjettet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0040/04 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Delrapporten fra utvalget for IKT i Karlsøy-skolene legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunestyret vurderer samtidig nødvendige bevilgninger over og 2005-budsjettene. 2. Formannskapet gir klarsignal til at man kan bruke kr av posten Datautstyr på kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av datautstyr til Kar lsøyskolene. 3. Formannskapet anbefaler kommunestyret å bevilge kr ,- til å styrke posten Datautstyr i kapitalbudsjettet Saksutredning til kommunestyret Saken er behandlet i formannskapet og legges fram for kommunestyret. Saksutredning til formannskapets : Side 29 av 29

30 Sak 0026/04 Formannskapet oppnevnte i desember 2003 et utvalg til å jobbe med prosjektet IKT i Karlsøyskolen. Følgende personer ble utnevnt: Hans Holmeslet, Kjell Lekang, Berit Anthonsen og Svein-Egil Haugen. Utvalget legger her fram status for prosjektet så langt, pr Rådmannens kommentarer Utvalget foreslår følgende: 1. Innkjøp av om lag 50 PC er til lærere, snarest 2. Innkjøp av flere elevmaskiner, i løpet av våren Kostnadene til innkjøp av datamaskiner til lærer ne vil beløpe seg til ca kroner. Innkjøp av 25 datamaskiner til elever vil koste om lag kr. I budsjett 2004 er det avsatt kr på kapitalbudsjettet til anskaffelse av datautstyr til den samlede kommunale virksomhet. Rådmannen hadde beregnet at mesteparten av dette skulle benyttes til nødvendig utskifting av dataskjermer, PC er, servere og lignende i administrasjonen. Formannskapet må nå drøfte delrapporten fra det oppnevnte utvalget, og vurdere om man skal gi klarsignal til innkjøp av datautstyr. Målsettingen med utvidet bruk av IKT i Karlsøy-skolene må være at man i framtiden kan tilby moderne grunnskoleundervisning til en lavere samlet kostnad. Elevtallet vil de nærmeste årene reduseres, og da vil fellesundervisning på tvers av skolekretsgrenser medvirke til kostnadsreduksjon. Slike løsninger kan også medvirke til at man unngår å måtte gjøre betydelige endringer i skolestrukturen. Utvalget har foreløpig ikke skissert hvilke innsparinger man kan oppnå med utvidet bruk av IKT i skolene. Anbefaling Rådmannen vil anbefale at utvalgets delrapport oversendes kommunestyrets møte i april. Kommunestytret vil da samtidig kunne ta stilling til investeringssiden og hvilke innsparinger som kan oppnåes i 2004 og Samtidig vil rådmannen anbefale at formannskapet gir klarsignal til å bruke inntil kr av kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av nødvendig datautstyr. Samtidig anbefaler rådmannen at formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret at den opprinnelige kapitalbevilgningen på kr opprettholdes til innkjøp og utskifting av datautstyr til den samlede administrasjonen og felles drift. Vedlegg: Statusrapport sendt på mail Side 30 av 30

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 05.05.2004 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle CEBAKK, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 25.02.2004 Tilstede på møtet: Bent Babrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 03.06.2015 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Lasse Haughom (Frp) Terje

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 18:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/05 05/00133 PROSJEKTRAPPORTER PÅ "LANGSUNDFORBINDELSEN" OG "KARLSØY-/ VANNØYFORBINDELSENE"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/05 05/00133 PROSJEKTRAPPORTER PÅ LANGSUNDFORBINDELSEN OG KARLSØY-/ VANNØYFORBINDELSENE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.03.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Karlsøy kommune Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn møterom 2. etasje Møtedato: 25.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer