MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 05.05.2004 Tid: 0930"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0019/04 04/00394 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0020/04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 03/01275 SALGS OG SKJENKEBEVILLING /04 03/01359 EIENDOMSSKATT 0023/04 04/00402 BRUKEN AV NÆRINGSFON /04 04/00127 KOMMUNESTRUKTUR PROSJEKTET 0025/04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0026/04 04/00251 IKT I KARLSØYSKOLEN 0027/04 04/00362 SKATTEREGNSKAPET /04 03/00209 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 0029/04 02/01558 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE

2 0030/04 04/00296 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 0031/04 03/01131 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 0032/04 04/00290 UTNEVNELSE AV SKYTEBANEUTVALG 0033/04 04/00385 OVERSKATTETAKSTNEMND/SKATTETAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT 0034/04 04/00379 NASJONAL HAVN 0035/04 04/00285 PCB SANERING LYSARMATURER KOMMUNALE BYGG 0036/04 03/01366 REFERATSAK - RINGSMOLT 0037/04 04/00395 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0019/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00394 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0020/04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0049/04 Behandling: Forslag til vedtak: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres. Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes Side 4 av 4

5 Sak 0020/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0075/04 Behandling: 1. Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 3. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Pkt. 1 a og b enstemmig vedtatt, pkt c falt mot 4 stemmer, pkt. d vedtatt mot 3 stemmer, pkt. e,f og g enstemmig vedtatt. Pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende justeringer av budsjett Følgende budsjettreguleringer vedtaes på budsjett 2004: Tekst: Innsparing Innsparing a. Karlsøy skole b. Rammetimetall reduksjon 1 t. pr klasse c. Ungdomsarbeider stilling(falt) d. 8. klasse ved Stakkvik skole e. Annonsering f. Porto SUM: g. Reduksjon frie inntekter Karlsøy formannskap vil foreslå overfor kommunestyret at hustomter selges for kr 1,- for nye etablerere. 6. Karlsøy formannskap ber administrasjonen utrede boligområder så nært grensen til Tromsø som mulig. Side 5 av 5

6 Sak 0020/04 Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2003 budsjett for 2004 og økonomiplan for perioden Det vedtatte budsjett for 2004 og økonomiplanen var i balanse. I budsjettbehandlingen påpekte administrasjonen at det var knyttet usikkerhet til en del forutsetninger og inntektsposter i budsjettet og økonomiplanen. Forslag til statsbudsjett 2004, som ble presentert i oktober 2003, ga anslag på hvilke frie inntekter (skatt og rammetilskudd) kommunen kunne påregne i Disse anslagene tok utgangspunkt i kommunens folketall pr , men ville bli korrigert for virkelig folketall pr. 1. januar i budsjettåret. Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte i februar d.å. folketallsopplysningene pr Disse viser at folketallet i Karlsøy er redusert med 60 personer i 2003, fra 2463 pr til 2403 pr Nedgangen i folketallet betyr at de frie inntekter blir redusert med om lag 1,5 millioner kroner. I tillegg betyr nedgangen at vi får mindre i foreldrebetaling på barnehager og SFO. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet drøfter en omfattende regulering av budsjettet for Tiltakene bør resultere i et balansert 2004-budsjett, samtidig som vi tar høyde for å skape balanse i økonomiplanen for de nærmeste årene. Regnskap pr Regnskapet pr viser at vi i hovedsak er i rute i forhold til budsjett Størsteparten av driftsbudsjettet gjelder personalkostnadene, og vi har stort fokus på dette området. Vi har i 2004 budsjettert med kr i personalkostnader (mot kr i år 2003). Forbruk etter 3 måneder viser kr eller 25,96 %, og dette viser at forbruk er i samsvar med budsjett. Vi kommer nærmere tilbake til regnskap hittil i år i forbindelse med 1. tertialrapport for 2004, som fremmes som egen sak. Aktuelle tiltak for å skape balanse i budsjett 2004 som følge av inntektssvikten Rådmannen mener at følgende områder må vurderes nærmere når vi skal regulere budsjettet for 2004: 1. Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Vurdere justeringer i skolesektoren 3. Vurdere justeringer i barnehagesektoren 4. Vurdere endringer i investeringsbudsjettet for Endringer i brøyteomfang og standard Side 6 av 6

7 Sak 0020/04 6. Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres De enkelte punkter kommenteres nærmere her: Vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger fra Kommunestyret har allerede vedtatt eiendomsskatt på verker og bruk fra Administrasjonen forbereder nå taksering av aktuelle eiendommer. Eventuell innføring av eiendomsskatt på boliger kan tidligst gjennomføres pr , og taksering av boligene må være avsluttet innen Dette betyr at et eventuelt vedtak om eiendomsskatt på boliger må gjøres tidligst mulig i Regjeringen vil presentere forslag til ny skattereform, og ifølge Dagens Næringsliv vil reformen blant annet bestå av følgende: Fjerning av fordelsskatten på å bo i egen bolig Kommunene får utvidet rett til å skrive ut eiendomsskatt o Eiendomsskatt skal gjelde i hele kommunen, og ikke bare i bynære strøk som i dag når kommunene vedtar eiendomsskatt på boliger o Reglene om trinnvis eiendomsskatt med maksimum økning 2 promille pr. år avvikles slik at det blir mulig å trappe opp skatten raskere o Foreløpig er det uklart om høyeste sats 7 promille blir endret Vurdere justeringer i skolesektoren En nedgang i folketallet og fødselstallene betyr at antall elever i skolene reduseres. Formannskapet må drøfte konsekvensene av reduserte elevtall. For øvrig vises til særskilt sak i møtet i Driftsutvalget , sak nr 02/04. Vurdere justeringer i barnehagesektoren Nedgangen i folketallet og fødselstallene betyr at man ganske raskt vil merke redusert etterspørsel etter banehageplasser. Formannskapet må drøfte konsekvensene av denne utviklingen. For øvrig vises til særskilt sak i Driftsutvalget , sak nr 03/04. Vurdere endringer i investeringsbudsjett 2004 En innstramming i 2004-budsjettet kan også skje ved at enkelte investerings- og driftstiltak forskyves. Aktuelle prosjekter som kan skyves ut til 2005 er følgende: Ny stilling ungdomsarbeider (driftsbudsjettet) Burøysund industriområde (usikkerhet m.h.t. ny drift og leieavtale) Boligfelt Stakkvik (grunnerverv ikke avklart) Side 7 av 7

8 Sak 0020/04 Rehabilitering svømmehall Vannvåg (prosjektet skal snart ut på anbud - fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadssiden og derved finansieringen) Rehabilitering svømmehall Hansnes (finansiering ikke klar) Endringer i brøyteomfang og standard Brøytingen av kommunale veier koster bortimot kr hver eneste måned i perioden 1. oktober 30. april. I 2004 tar man sikte på besparelser som følge av brøyting i egen regi på Hansnes og Vannareid. Videre har Anleggskontoret startet arbeidet med å stramme inn brøytekontraktene i tid. I dag betaler kommunen et fast månedsbeløp i hele 6 måneders-perioden, fra og med november til og med april. Erfaringene viser at de fleste sesongene er det lite snø og behov for brøyting i begynnelsen og slutten av brøytesesongen. I tillegg er det store geografiske forskjeller rundt omkring i kommunen med hensyn til snøforhold og tidlig vår. Både driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret har behandlet flere saker som omhandler brøyteplanen, herunder klassifisering av hva som er kommunale veier. Driftsutvalget foreslo høsten 2003 betydelige innsparinger på brøyteplanen, men dette ble i hovedsak ikke godkjent av formannskapet og kommunestyret. På Karlsøya og Nordeidet har det vært problemer med å få en reell anbudskonkurranse på grunn av få anbydere. Kommunestyret har de siste årene gjort vedtak om at følgende veier skal nedlegges/ikke ansees som kommunale veier: Dalveien på Nordeidet Mikkelvikveien (fra Asbjørn Johannessen og til vegende) Nakkeslettveien i nærheten av Torsvåg Kommunen bør nå drøfte følgende muligheter for innsparing i sommer- og vintervedlikehold: Hvilke veier som skal brøytes, jfr. vedtak i Driftsutvalget (Teknisk utvalg) høsten 2003 Hvilken brøytestandard vi skal sette på kommunale veier, jfr. den klassifisering som Statens Vegvesen bruker på riksveier og fylkesveier Kontraktsperioder og vilkår for øvrig Sikre at allerede vedtatte sparetiltak i budsjett 2004 gjennomføres I budsjett 2004 ligger det flere innsparingstiltak, og særlig nevnes: Veilys, færre lys og kortere lysperiode Innsparinger bilparken Oppsummering Side 8 av 8

9 Sak 0020/04 Det er av stor viktighet at kommunen makter å saldere 2004-budsjettet snarest mulig. Iverksetting av sparetiltak bør skje umiddelbart, slik at disse får størst mulig virkning i år. Når det gjelder mulighetene for økte inntekter i 2004, så anser rådmannen dette som vanskelig. Hvis man ikke makter å saldere 2004-budsjettet, så betyr det at utgangspunktet for arbeidet med 2005-budsjettet forverres. Formannskapets forslag til budsjettreguleringer 2004 må legges fram til endelig behandling i neste kommunestyremøte. Vedlegg: Saksframlegg og vedtak i Kultur- og oppvekstutvalgets sak 2/04 og 3/04 Side 9 av 9

10 Sak 0021/04 SALGS OG SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/01275 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0010/04 Kommunestyret /04 HSU - HELSE /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Fomannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Karlsøy kommune søker om etablering av minipol i kommunen". Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0010/04 Behandling: Forslag fra Karlsøy fremskrittsparti v/bjørn Lian: Alle steder med salgsbevilling for øl (butikker) bør få lov å selge øl hele åpningstiden. FRP trekker sitt forsalg Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Spisesteder: 1. Vannøy Sjøcamping v/roald Jensen, Vannareid, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Grønnliskaret Villmarksenter v/einar Hansen, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Skogstrand Camping v/margareth Hansen, 9132 Stakkvik, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Vannatun v/vidar Robertsen, 9135 Vannvåg, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Karlsøy Brygge og Sjøsportell v/jan Oddvar Arnesen, 9138 Karlsøy, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Lubas Pub og Mathus, v/finn Stafne, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Side 10 av 10

11 Sak 0021/04 7. Hansnes Kro og overnatting v/ella Skulbru, 9130 Hansnes, får bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin for perioden Salgssteder: Følgende salgssteder får salgsbevilling for øl i perioden : 1. Brygga Landhandel, v/jan Oddvar Arnesen, 9138 Karlsøy 2. Joker v/ Wenche Ditlefsen, 9132 Stakkvik. 3. Joker v/kari Andersen, 9136 Vannareid. 4. J. Mikalsen v/johnny Mikalsen, 9136 Vannareid. 5. Vannvåg Handel v/jan Håheim, 9135 Vannvåg. 6. Nærmat v/renate Mag nussen, Kristoffervalen, 9135 Vannvåg. 7. Prima Mat v/stein Roald Larsen, 9130 Hansnes. 8. Spar Ringvassøy v/jostein Stefanussen, 9130 Hansnes. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0006/04 Behandling: Punkt 1 Enstemmig vedtatt Punkt 2 Vedtatt mot en stemme. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0043/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Pkt. 2: Karlsøy kommune søker minipol på Hansnes. Forslaget fra Thor Tøllefsen: 1. Inntekter for bevillingsgebyr brukes til forebyggende arbeid. 2. Formannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Forslaget fra Thor Tøllefsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Inntekter fra bevillingsgebyr brukes til forebyggende arbeid. 2. Formannskapet går inn for lokalisering av minipol i kommunen. Side 11 av 11

12 Sak 0021/04 Saksutredning: Vinmonopolutsalg. Helse-og sosialutvalgets rolle er å vurdere dette i et edruskapspolitisk perspektiv. Det må bemerkes at kommunen ikke har hatt noen restriktiv politikk i forhold til skjenkebevillinger. Normalsituasjonen har vært at de som har søkt får innvilget bevilling. Ut fra en teori om at økt tilgjengelighet øker både forbruk og misbruk, kan det ikke anbefales enda større tilgang på alkoholholdige varer. Det finnes dessuten etablert ordning hvor varer kan bestilles fra vinmonopolet i Tromsø og levers å butikken/posten dagen etter. Med vår spredte bosetting vil trolig en slik ordning for mange være mer lettvint enn et utsalg på Hansnes. Som argument for etablering kan nok anføres at tilgangen til det mer illegale marked er såpass stor at det i seg selv tilsier et behov for å bringe omsetningen inn i mer kontrollerte former. Utvalget må derfor foreta en avveining av hva man legger mest vekt på når det skal lages en anbefaling til kommunestyret. Innstillingen går ut på at helsemyndighetene bør ha en fot på bremsepedalen i forhold til samlet tilgjengelighet på alkoholholdige varer. Side 12 av 12

13 Sak 0022/04 EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Sigmund Bjørndal Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 03/01359 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0122/03 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til budsjettregulering vedrørende utskriving av eiendomsskatt vedtas i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema nr. 3. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0122/03 Behandling: Endringsforslag fra Bjørn Lian på vegne av Frp: Karlsøy Frp foreslår at eiendomsskatt ikke utredes. Forslaget fra Lian falt, det fikk kun 2 stemmer. Videre ble det votert punktvis over rådmannens innstilling: 1. Vedtatt mot 3 stemmer. 2. Vedtatt mot 3 stemmer. 3. Vedtatt mot 3 stemmer. 4. Vedtatt mot 3 stemmer. På slutten av møtet ble det framsatt forslag om et nytt punkt 5: Følgende velges: Overskattetakstnemnd: Freddy Mikkelsen, leder Berit Hansen, nestleder Liv Skogvold Leif Krøyserth Trine Thomassen Marit Sørensen Skattetakstnemnd: Olaug Mikkelsen, leder Asle Cebakk, nestleder Ann-Ellen Johansen (Valg av personlige varamedlemmer utsettes.) Vedtak: 1. Karlsøy kommune utskriver eiendomsskatt på verk og bruk med virkning fra 1/ Dette med hjemmel i eiendomsskattelovens 2, 3 og 4. Side 13 av 13

14 Sak 0022/04 2. Med hjemmel i 10 og 11 fastsettes skattesats for 2004 til kr 2,- pr. kr 1.000,- av takstverdien. 3. Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Karlsøy kommune (inntatt i saksframlegget). 4. Det velges en skattetakstnemd med 3 medlemmer og en overskattetakstnemd med 6 medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder og personlige varamedlemmer for hvert medlem. 5. Følgende ble valgt: Overskattetakstnemnd: Freddy Mikkelsen, leder Berit Hansen, nestleder Liv Skogvold Leif Krøyserth Trine Thomassen Marit Sørensen Skattetakstnemnd: Olaug Mikkelsen, leder Asle Cebakk, nestleder Ann-Ellen Johansen (Valg av personlige varamedlemmer utsettes.) Saksutredning: Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjettet for 2004 at det skulle utskrives eiendomsskatt for verk og bruk i Karlsøy kommune med virkning fra 1. januar I forbindelse med dette budsjettvedtaket om utskriving av eiendomsskatt ble det ikke tatt med utgifter som vil påløpe i forbindelse med denne innføring. Det vil påløpe en god del utgifter i forbindelse med takseringen både til møter, reiser m.v. for skattetakstnemnda/overskattetakstnemnda og ikke minst til innleie av ekstern bistand for takseringen av de enkelte verk og bruk. Rådmannen viser her til at en har innleid egne takstmenn for kraftnettet (høy- og lavspent) og telekommunikasjonsnettet. Videre er det nødvendig å leie inn takstmenn for den øvrige del av verk og bruk. Bakgrunn: Kommunestyrets vedtak i møte 17. desember 2003, sak 0122/03, om utskriving av eiendomsskatt i Karlsøy kommune med virkning fra 1. januar Vurdering: Rådmannen mener at det er riktig at kommunestyret vedtar å budsjettere med utgifter til det arbeid som nå vil oppstå i forbindelse å få taksert alt av verk og bruk i kommunen. Disse Side 14 av 14

15 Sak 0022/04 utgifter er av rådmannen beregnet til kr , - hvor av kr , - foreslås avsatt til innleie av ekstern bistand. Kommunestyret har budsjettert med kr , - i eiendomsskatt for Det er vanskelig å anslå noen sikker prognose før en har fått den endelige takst, men beløpet er kanskje anslått noe forsiktig. Rådmannen foreslår å øke dette beløp med kr Likeså foreslår rådmannen å bruke kr fra disposisjonsfondet for å fullfinansiere arbeidet. Det ligger et betydelig arbeid framfor oss. Takstene må være avsluttet innen utgangen av 30. juni Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema nr. 3 Side 15 av 15

16 Sak 0023/04 BRUKEN AV NÆRINGSFON Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00402 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy kommunestyre tar rapporten om bruken av næringsfond til orientering. Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet Bruken av næringsfond den i sak 10. Vedlegg: Rapporten om Bruken av næringsfond. Side 16 av 16

17 Sak 0024/04 KOMMUNESTRUKTUR PROSJEKTET Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/00127 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0014/04 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy en kommune for framtiden. Kommunestrukturutvalget foreslår følgende til kommunestyremøtet : 1. Karlsøy kommunestyre har startet arbeidet med å vurdere framtidige kommunestruktur og hva som vil være formålstjenlig inndeling for Karlsøy -samfunnet. 2. Kommunestyret konstaterer at Karlsøy på de fleste områder har kompetent arbeidskraft og et godt, desentralisert tjenestetilbud. 3. Kommunestyret viser til at Karlsøy har full barnehagedekning, desentraliserte skoletilbud, en moderne eldreomsorg og andre gode tjenestetilbud. 4. Karlsøy kommune yter kommunale tjenester som gjennomsnittlig er bedre enn sammenlignbare kommuner, jfr de statlige Kostra-rapportene. 5. Kommunestyret vil også påpeke at Karlsøy ikke har gamle regnskapsunderskudd, og at vi derved heller ikke er i det statlige kontrollregisteret Robek. 6. Kommunestyret mener at Karlsøy må styrke arbeidet med å videreutvikle fiskerinæringen og skape andre nye arbeidsplasser. Særlig må man søke å utnytte fordelene med nærheten til Tromsø, fordelene av tiltakssonen og fordelene med null arbeidsgiveravgift. 7. Kommunestyret viser til at Karlsøy er en stor øykommune og at dette, i tillegg til tiltakssonen, umuliggjør en sammenslåing med Tromsø kommune, uten betydelige negative konsekvenser for Karlsøy-samfunnet. 8. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy skal overta de søndre delene av Reinøy, Rebbenesøy og Ringvassøy. 9. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy i framtiden skal bestå som en selvstendig kommune, og mener at dette vil gavne lokaldemokratiet, tjenestetilbudet til innbyggerne, og den generelle samfunnsutviklingen i øysamfunnet. 10. Karlsøy kommunestyre viser til at regionsamarbeidet Balsfjord, Karlsøy og Tromsø ikke har gitt noen resultater av betydning, og det synes heller ikke som om Tromsø kommune prioriterer dette samarbeidet med nabokommunene. 11. Kommunestyret ber formannskapet løpende vurdere aktuelle interkommunale samarbeidsløsninger med nabokommunene i Nord-Troms, herunder et framtidig medlemsskap i Nord-Troms Regionråd. 12. Kommunestyret ber formannskapet ta ansvaret for å markere kommunens 40 års-jubileum. I den forbindelse må det utarbeiders et historisk jubileumsskrift og legges opp til jubileums arrangement senere i år, jfr. den fremlagte skisse. Kommunestyret ønsker en kraftig markering av Karlsøy kommunes nyere historie, hvor man samtidig mobiliserer for Karlsøy som en selvstendig kommune i framtiden. Kommunestyret bevilger kr ,- som startbevilgning til dette prosjektet. Beløpet belastes post Jubileumsfest -, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende velges: Side 17 av 17

18 Sak 0024/04 Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprete en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 16. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0014/04 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende foreslås: Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen Forslag fra Høyre v/kjell Lekang. 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede en fergerute mellom Karlsøy kommune og Skjervøy kommune. Forslag fra Høyre v/kjell Lekang: 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen sam t opprette en næringsforening. Forslag fra Thor Tøllefsen: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc.). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tilleggspunktene. Vedtak: Karlsøy en kommune for framtiden. Kommunestrukturutvalget foreslår følgende til kommunestyremøtet : 1. Karlsøy kommunestyre har startet arbeidet med å vurdere framtidige kommunestruktur og hva som vil være formålstjenlig inndeling for Karlsøy -samfunnet. 2. Kommunestyret konstaterer at Karlsøy på de fleste områder har kompetent arbeidskraft og et godt, desentralisert tjenestetilbud. 3. Kommunestyret viser til at Karlsøy har full barnehagedekning, desentraliserte skoletilbud, en moderne eldreomsorg og andre gode tjenestetilbud. 4. Karlsøy kommune yter kommunale tjenester som gjennomsnittlig er bedre enn sammenlignbare kommuner, jfr de statlige Kostra-rapportene. 5. Kommunestyret vil også påpeke at Karlsøy ikke har gamle regnskapsunderskudd, og at vi derved heller ikke er i det statlige kontrollregisteret Robek. Side 18 av 18

19 Sak 0024/04 6. Kommunestyret mener at Karlsøy må styrke arbeidet med å videreutvikle fiskerinæringen og skape andre nye arbeidsplasser. Særlig må man søke å utnytte fordelene med nærheten til Tromsø, fordelene av tiltakssonen og fordelene med null arbeidsgiveravgift. 7. Kommunestyret viser til at Karlsøy er en stor øykommune og at dette, i tillegg til tiltakssonen, umuliggjør en sammenslåing med Tromsø kommune, uten betydelige negative konsekvenser for Karlsøy-samfunnet. 8. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy skal overta de søndre delene av Reinøy, Rebbenesøy og Ringvassøy. 9. Kommunestyret vil arbeide for at Karlsøy i framtiden skal bestå som en selvstendig kommune, og mener at dette vil gavne lokaldemokratiet, tjenestetilbudet til innbyggerne, og den generelle samfunnsutviklingen i øysamfunnet. 10. Karlsøy kommunestyre viser til at regionsamarbeidet Balsfjord, Karlsøy og Tromsø ikke har gitt noen resultater av betydning, og det synes heller ikke som om Tromsø kommune prioriterer dette samarbeidet med nabokommunene. 11. Kommunestyret ber formannskapet løpende vurdere aktuelle interkommunale samarbeidsløsninger med nabokommunene i Nord-Troms, herunder et framtidig medlemsskap i Nord-Troms Regionråd. 12. Kommunestyret ber formannskapet ta ansvaret for å markere kommunens 40 års-jubileum. I den forbindelse må det utarbeiders et historisk jubileumsskrift og legges opp til jubileums arrangement senere i år, jfr. den fremlagte skisse. Kommunestyret ønsker en kraftig markering av Karlsøy kommunes nyere historie, hvor man samtidig mobiliserer for Karlsøy som en selvstendig kommune i framtiden. Kommunestyret bevilger kr ,- som startbevilgning til dette prosjektet. Beløpet belastes post Jubileumsfest -, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 13. Kommunestrukturutvalget utvides med 2 representanter. Følgende velges: Trine Thomassen Leif Wiggo Ditlefsen 14. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede en fergerute mellom Karlsøy kommune og Skjervøy kommune. 15. Ordfører og administrasjon får i oppdrag å utrede muligheten for å opprette en næringspark i kommunen samt opprette en næringsforening. 16. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter foretningsmessige retningslinjer. Saksutredning til kommunestyremøte den Til formannskaps møtet la administrasjonen fram følgende nye saksopplysninger: a. Folketallsutviklingen 1. kvartal 2004, som viser en netto nedgang med 37 personer i Karlsøy. Utviklingen viser at vi både har et fødselsunderskudd og et flytteunderskudd. b. Nye beregninger fra KS viser at nedgangen i frie inntekter (skatteinntekter og statlig rammetilskudd) i 2004, som følge av folketallsreduksjonen i 2003, blir mindre enn tidligere anslått. Netto ble folketallet i Karlsøy redusert med 57 personer i Tidligere avslo at dette vil gi en reduksjon på opp mot 1,5 millioner kroner i frie inntekter i 2004, i forhold til vedtatt budsjett. KS har nå beregnet at denne Side 19 av 19

20 Sak 0024/04 reduksjonen bare blir ca ,- kr. Årsaken til reduksjonen blir mindre enn tidligere antatt skyldes den demografiske utviklingen. Vi får et stort antall gamle, og dette kompenseres over inntektssystemet via den såkalte utgiftsutjevningen. På den andre siden vil dette i tiden fremover gi kommunen et press på utgiftssiden i forhold til pleie og omsorg. Tiltak for å snu befolkningsutviklingen. Folketallsutviklingen de senere år, og særlig i 2003 og 2004, viser at kommunen må bruke enda mer krefter og penger for å snu utviklingen. Vi må iverksette tiltak som gir effekt både på kort og lang sikt. Aktuelle tiltak kan være: - sterkere markedsføring av kommunen. Saksutredning til kommunestrukturutvalgets møte og kommunestyrets møte : Bakgrunn Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i fellesskap utarbeidet prosjektet Fremtidens kommunestruktur - kommunene med ansvar for egen utviklig. Målsettingen med prosjektet er å styrke kommunesektoren som: Fremste leverandør av velferdstjenester Samfunnsutvikler - skape funksjonelle og levedyktige lokalsamfunn Et levende lokaldemokrati Sørge for innbyggernes rettssikkerhet Mindre detaljstyring, økt handlingsrom Handlingskraftige og robuste enheter vil styrke kommunesektorens handlingsrom overfor staten og gi større legitimitet i forhold til velgerne KS har i strategikonferansen 2004 presentert prosjektet for alle ordførerne og rådmennene i Troms. Vedlagt føler utdrag av den informasjon som ble gitt (kopi av foils). Samtidig med Kommunestrukturprosjektet pågår det andre viktige utredninger og prosjekter som vil ha stor betydning for kommunesektoren: Gjennomgang av inntektssystemet gjennom regjeringens oppnevnte Inntektssystemutvalg og KS sin oppnevnte ressursgruppe Regionaliseringsutvalget oppnevnt av fylkesrådet i Troms Regionaliseringsprosjekt i regi av KS sentralt På KS sin kommunekonferanse i Stavanger , hvor ordfører og rådmann deltok, ble prosjektet omtalt av både statsministeren og kommunalministeren, jfr. den informasjon som ble delt ut i formannskapets møte Side 20 av 20

21 Sak 0024/04 Rådmannen avholdt informasjonsmøte med alle ansatte i administrasjonen , hvor det ble gitt informasjon fra ordfører og rådmann om kommunestrukturprosjektet som nå starter opp. I dette møtet ble det også delt ut spørreskjema hvor ansatte kunne gi det lokale Kommunetsrukturutvalget innspill med hensyn til fordeler og ulemper med en ny kommunestruktur for Karlsøys vedkommende. Kort oppsummert har vi følgende prosess i tiden fram mot sommeren 2005: 1) Regjeringen har nedsatt et eget Inntektssystemutvalg, som skal vurdere inntektssystemet for kommunene, herunder spørsmålet om hvilke kommuner som kan defineres som "frivillig småkommune" og hvilke som kan defineres som "ufrivillig småkommune". Derved får man avklart hvilke kommuner som skal ha småkommune-tillegget i inntektssystemet. I dag er dette tillegget et likt beløp for alle kommuner (små kommuner får derved mye mere pr innbygger enn store kommuner). 2) KS har nedsatt en Ressursgruppe for Inntektssystemutvalget. I denne ressursgruppen sitter det 2 fra N-Norge, og dette er økonomisjefen i Sortland kommune og rådmannen i Karlsøy kommune. Ressursgruppa gir innspill til det statlig oppnevnte Inntektssystemutvalget, som skal legge fram sitt forslag til Regjeringen i Deretter skal Regjeringen lage sitt forslag til Stortinget. 3) KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) har sammen med KS (Kommunenes Sentralforbund) blitt enige om å foreta en vurdering av landets kommunestruktur. Sentralt er det nedsatt et Kommunestrukturutvalg som har ansvaret for hele prosessen. I det sentrale Kommunestrukturutvalget sitter det representanter fra ledelsen i KRD og ledelsen i KS. 4) I hvert fylke skal det nedsettes egne Kommunestrukturutvalg. Disse utvalgene skal bestå av minst 3 politikere som oppnevnes av eksempelvis KS Troms + 1 rådmann som oppnevnes av eksempelvis KS Troms sitt Rådmannsutvalg + 1 fra Fylkesmannen (minimum fylkesmannen eller ass. fylkesmann). 5) I Nord-Norge og de andre av landets regioner har KS, med økonomiske midler fra staten, ansatt en egen prosjektleder som skal kjøre prosessen i de nord-norske kommuner. I N-Norge er rådmannen i Lenvik frikjøpt, og er prosjektleder. 6) Alle kommunene skal kjøre egen prosess. 7) De fylkesvise Kommunestrukturutvalgene skal utarbeide ulike inndelingsforslag, som sendes kommunene til behandling. Det forutsettes at alle kommunestyrene behandler saken. 8) De fylkesvise Kommunestrukturutvalgene behandler de innkomne vedtak fra kommunestyrene, og utarbeider sitt endelige forslag som sendes det sentrale Kommunestrukturutvalget. 9) Det sentrale Kommunestrukturutvalget koordinerer og tilrett5elegger innspill fra de regionale prosjektgruppene til politisk behandling i KS og regjeringen. 10) Stortinget vil så høsten 2005 få en foreløpig melding om denne saken. Karlsøy kommune og kommunestruktur Side 21 av 21

22 Sak 0024/04 Spørsmålet om hva som er en hensiktsmessig kommunestruktur og en fornuftig størrelse på våre kommuner, har i snart 60 år vært omgitt av betydelig politisk konflikt. Konflikten rundt dette spørsmålet berører selve legitimeringsgrunnlaget for det lokale selvstyret. I 1946 ble Schei-komiteen nedsatt, og den avga sin innstilling om ny kommunestruktur i Først pr ble den nye kommuneinndelingen gjennomført. I vårt område resulterte dette i nykommunen Karlsøy, som består av gamle Helgøy og gamle Karlsøy, med fradrag for fastlandet av gamle Karlsøy som ble overført til Lyngen. Christiansen-utvalget la i 1992 fram sin innstilling om kommunestruktur. Stortinget vedtok at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret eller innbyggerne gjennom folkeavstemninger hadde gått imot sammenslutning. Den nye kommunestrukturdebatten som nå starter i kommunene vil bli videreført i Stortinget fra høsten 2005, og det er høyst usikkert hva resultatet vil bli. Vårt naboland Danmark gjennomfører nå en betydelig endring av kommunestrukturen, med færre kommuner som sannsynlig resultat. Kommunestrukturprosessen i Danmark startet sommeren 2002 og vil bli endelig vedtatt av Lagtinget (nasjonalforsamlingen) senere i år, med virkningsdato Dette viser at slike endringsprosesser nå gjennomføres med mye større tempo enn tidligere. Tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark Karlsøy har de siste 15 årene tilhørt tiltakssonen N-Troms og Finnmark, med ulike økonomiske virkemidler. Ved en eventuell ny kommuneinndeling for Karlsøy er det høyst usikkert om vi beholder statusen som medlem av tiltakssonen. Tiltakssonen har hatt meget stor betydning for utviklingen av næringslivet, tilgang på kompetent arbeidskraft og opprettholding av folketallet. Pr i dag har kommunen kvalifisert arbeidskraft innenfor alle områder, slik som leger, sykepleiere, helsesøstre, fysioterapeuter, lærerere, førskolelærere, ingeniører, administrajon m.v. Økonomisk betyr tiltakssonen følgende for Karlsøy pr. år: * Økt barnetrygd kr * Redusert skatt kr * Redusert arbeidsgiveravgift kr (grunnlag 256 mill kr) * Nedskrivning studiegjeld kr ,- pr. låntaker, samlet kr? Dette viser at tiltakssonen gir betydelige økonomiske fordeler for innbyggerne og næringslivet i Karlsøy. Stortingets vedtak om framtidig arbeidsgiveravgift med 14, 1 % i hele landet, unntatt Nord-Troms og Finnmark som får 0 %, gir oss yttreligere fordeler. Side 22 av 22

23 Sak 0024/04 Utfordringen framover blir å utnytte tiltakssonens fordeler kombinert med den nære avstanden til Tromsø ytterligere, slik at vi får etablert ny næringsvirksomhet på Ringvassøya og de andre øyene i Karlsøy. Interkommunalt samarbeid Karlsøy har i dag interkommuanlt samarbeid med Tromsø på flere områder. På Reinøya er det Karlsøy som leverer de fleste kommunale tjenestene, herunder skole, barnehage, brann, renovasjon, landbruk m.v.. På Rebbenesøy er det Tromsø kommune som eier og driver skolen, men denne har nå et meget lavt elevtall. Innenfor brann og feiing kjøper Karlsøy tjenester hos Tromsø, men kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2003 at man skal søke å avvikle dette i tiden framover ved å oppgradere våre egne ingeniører. Når det gjelder renovasjon, så er det ikke riktig at Tromsø leverer disse tjenestene til Karlsøy, jfr. oppslag i avisa Tromsø Situasjonen er nemlig den at det er Karlsøy som yter denne tjenesten for Tromsø i deler av Tromsø kommune. Sammenslåing av Tromsø og Karlsøy Sentrale representanter fra Tromsø kommune har allerede, før selve kommunestrukturprosjektet starter opp, gitt uttrykk for at Karlsøy bør innlemmes i Tromsø. En del av argumentasjonen har vært at Karlsøy kommune er ikke mer folksom enn at samtlige innbyggere får plass i blokkene på Håpet i Tromsø. Hvis den framtidige kommunestruktur skal meisles ut med slike forutsetninger, så vil man ikke få fram fordelene med en spredt bosetting rundt omkring i landet. Rådmannen synes det er beklagelig at slike konklusjoner blir trukket av representanter for vår nabokommune, før de respektive kommuner har startet sine kommunestrukturprosesser. Videre behandling Det lokale Kommunestrukturutvalget skal i sitt møte behandle saken og komme med en foreløpig anbefaling ovenfor kommunestyrets møte Kommunestyrets møte inviteres til å gi formannskapet og kommunens politiske og administrative ledelse føringer for det videre arbeidet med ny kommunestruktur. Vedlegg: KS sin presentasjon av Kommunestrukturprosjektet Diverse avisreportasjer Side 23 av 23

24 Sak 0025/04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 04/00194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0073/04 Behandling: Forslag fra Gudmund Mikkelsen: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Fiskerigruppa får i oppdrag å føre saken videre. Et skisseutkast bør foreligge formannskapet før utgangen av juni i år. Forslaget fra Gudmund Mikkelsen ble vedtatt mot 3 stememr. Vedtak: 1. Administrasjonen gis fullmakt til å oppta et lån innenfor ei ramme på kr 5 mill. til investeringsfond til fiskeriformål. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta vedtektene etter at administrasjonen har kvalitetssikret disse. Saksutredning til formannskapets møte : Side 24 av 24

25 Sak 0025/04 Vi har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, med tidligere fiskerirettleder Ib Jensen. Han hadde sånn umiddelbart ingenting å bemerke til vedtektsforslagene, sett ut fra fiskeribestemmelser. Vi har videre vært i kontakt med advokat Rohde Rønning -Hansen hos advokat Linnet i Tromsø. Han har, etter forespørsel fra oss, undersøkt litt omkring de juridiske forhold omkring etablering av et slikt fond. Det viser seg å være flere forhold som må utredes nærmere. Følgende opplysninger fikk vi fra advokaten: GENERELT: Finansieringsvirksomhetsloven krever konsesjon for utlånsvirksomhet. Og utlånsirksomheten må ha en utlånskapital på 5 millioner euro. Til spesielle formål kan 1 mill. euro være nok. Loven krever også oppfølging med egne regnskapsrutiner. Utredning av virksomheten kan bli et eget konsulentoppdrag. Det er to instanser vi bør rådføre oss med: 1. KRD (Kommunal- og regionaldept.) med hensyn til organiseringen: Skal det organiseres som et AS, en stiftelse, eller helt i kommunal regi slik som næringsfondet? Det spm. vil være vesentlig før videre utredning. Det kan være en ide å oversende hele saken til KRD for vurdering, og samtidig få hjelp med utforming. Det kan jo komme flere kommuner til gode. Rønning-Hansen kan gjerne vurdere dette før oversending. 2. Kredittilsynet bør dessuten vurdere ideskissen - og kan gi oss tilbakemelding på et tidlig stadium i prosessen. Et alternativ kan være å leie inn juridisk konsulent, men det koster. Rønning -Hansen har imidlertid tilbudt seg å være en juridisk samarbeidspartner for videre jobbing med det nye fondet. Et annet alternativ kan være å gi fiskerigruppa i oppdrag og føre sake n videre. De bør starte med å rådføre seg med juristene hos fylkesmannen. Slik vi ser det, ligger det en god del utredningsarbeid framfor oss før saken er klar for videre behandling i politiske organ i kommunen. Saksutredning til formannskapets møte : Saken kom opp i kommunestyret under behandlig av kommunestruktur prosjektet, i sak 14/04 den Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Kommunestyret delegerer til formannskapet å vurdere etablering av investeringsfond som er relatert til fiskeriformål (kvote kjøp etc). Likeså hvor stort fondet skal være, samt at dette skal drives etter forretningsmessige retningslinjer. Side 25 av 25

26 Sak 0025/04 Formannskapet bør vurdere følgende: Fartøy- og fiskerrekruttering Historisk utvikling siste 20 år Kvote kjøp Ressurssituasjonen Råstofftilgang til fiskeindustrien Fartøyfond, kommunalt Infrastruktur fiskeflåten Bølgedemper/kai Burøysund Fiskerihavn Torsvåg Allmenningskaier Linefiske Egnertilskudd Lineegnestasjon Statlig eller kommunal fiskerirettledning Formannskapets forslag må deretter forelegges kommunestyret, som må godkjenne retningslinjene og vurdere bevilgningsspørsmålet. KVOTEFOND FOR FISKE - Referat fra arbeidsmøte kl : Følgende møtte: Ordfører og rådmann. Videre hadde ordfører invitert Freddy Mikkelsen fra Vannareid Samdriftskontor A/S og Gudmund Mikkelsen. Utgangspunktet var kommunestyrets vedtak , hvor formannskapet fikk i oppdrag å vurdere opprettelsen av kvotefond. Arbeidsmøtet drøftet målsettingen med et kvotefond, og formulerte dette slik: Mål: Delmål: Flere fiskekvoter til Karlsøy Bedre rekruttering til fiskerinæringen Kommunen bør ikke tape penger på utlån frakvotefondet Fiskekvotene bør sikres tilhørighet til Karlsøy Arbeidsmøtet drøftet hvordan man kunne sikre at fiskekvotene ble tilhørende Karlsøy, og man konkluderte med at dette kan skje ved at utlån fra kommunens kvotefond kun kan skje til rederi som organiseres som aksjeselskap. Videre forutsettes det at kommunen går inn som miniorietsaksjonær, oppad til 10 %, og at selskapets vedtekter utformes slik at salg av fartøy og kvote ikke kan skje uten at Side 26 av 26

27 Sak 0025/04 samtlige aksjonærer samtykker i dette. Videre må selskapets vedtekter sikre at kommunen kan få styrerepresentasjon. Kvotefondet bør være i størrelsesorden 5 millioner kroner. Rådmannen avklarer om kommunen kan oppta lån for videre utlån til dette formålet. Kvotelånene må sikres med pant i fartøyet. Aktuelle avdragstid settes til maksimum 10 år. Det er viktig at de aktuelle prosjektene vurderes nøye m.h.t.: Rederens kvalifikasjoner Driftsbudsjett Samlede finansiering, herunder egenkapital Utlån fra kvotefondet kan skje til følgende prosjekter: Selskap som kjøper fartøy m/ kvote Selskap som har fartøy og bare kjøper kvote (teknisk skjer dette ved at man kjøpe fartøy med kvote, og umiddelbart etterpå selger fartøyet tilbake. Andel lånefinansiering fra kvotefondet kan settes slik: Båt + kvote: maksimum 20 % Kvote: maksimum 30 % Andre selskapsformer utenom aksjeselskap, dvs enkeltmannsforetak og partsrederi, kan ikke søke på kvotefondet. Slike selskap må søke på det ordinære næringsfondet. Det må utarbeides vedtekter for kvotefondet som samsvarer med ovennevnte målsettinger. Forslag til! "$# %'& ( ) * ( +-,.0/ Z\[ ]0^_`!a"b i- lh{rmf r uiodl ƒ2 =ˆ RŠR ƒ ŒFˆ { ~ 4 y - ŽB - O K M U } t 0 v ŒF K 0Œ6 0 6 KŒL t 0 š œ4žÿ œ4 $ " y ~ R R Mª«F Q n 0ª M ± ²v 0²R R K³= 2 W±«³} 6 y 4 6 M¹ ³= K«F 4µ µ} M²º0 4µU K«¼» ½Q¾ KÀ4 Á$Â"Ã Ä Å Æ Æ$ÇnÈ0ÉÊpËOÌÍÎÍnÏÐMË-Ñ4Ò Ò}Ó~Ô4ÕvÏQÓ~Ö0Ö=Ñ ÑKÓMÑÍ ÑRÊpÑKÔKÔÔ4 BØ ÙBÑKÔ4Ø Ó Õ$Ú ÉÐ ÑÑKÓMÑRÊFÉÔ0Ø2ÑKÐ0Ë;Ö=ÉÐ ÛtÜ0Ü=ÝnÞ ßQàFÝDánÝKàpÝRâKâ ã4äåçæèéáný0ê2ý4ë ì-ßqàfì;ü0û~í ëuý ë{û~í îwýkítímýkàü=ïâ ð2ý4ë ê=ñlòyàfý0ìóârâ4ëuïübæ ôpýkàfìoõá Side 27 av 27

28 öø ù0ú2û4ü ûrýþnû0úvÿ ù =ûnü ù4ÿ2ü qûmûký Mú2ûKù4û4üUüéù 0üUü RýF û ü qûrý Oü{ý0ü6û0ÿMûKùnü ÿý ú!"# ýfû0ú $ -ûkýfû ûmûkýù4úrû MûKùnü4û4ü þ%~ù ~þ& þ' Sak 0025/04 (*) +-,/ #8:9 ;$;9 < 9$<J=5S>;?7;9 AQ=:6 U VWW#V XZY[$[QV%\$] W#^:_$V$`ba7VXV_ _a7c:[q`ya7c:w ] [$Xedgfih:XV_ [QVW ]jv_$kjc`slmva7v_ ]onpqc:[q` Yrasc:W W t"u V ]Y#vwu ^ W ^:_$V ]/`V ]x]rv$`2]yrwy z{^:xsn w} ~/J e qƒ2 P ˆ Š Œ Z JŽ{Ž{ $ P P Z g Z J e Bƒ G P e š œ$ J $ž Ÿ$ PJ Ež : $ž j j G G Pª G $ R j # «R j žÿ: b x :ª$ªQ e ± " # œ$j e² ³G µ : ¹Rº:»B ¹P : ¼Jº:½¾ $ :ÀÂÁP»Q à $ Ä#»Qº:Å Æ"Ç ÈÈÉ7Ê$Ë:ÌÍ:Î ÏSÐmÍ:ÑsÒ ÓÔ$ÕEÖ Õs GË:Ô#ØGÒPÙ ÑÌÙÎJÌÙ$Ï ÙÑ ÒjË:Ñ Ò-ÒÓÔ Ï ÒxÚ:ÌÙ Ò Û"Ü ÝPÞ ßàáâ#ã ägá å$ßšæ ç è éêsë ì íîî#ïðpñ$ðò ó{ì íî ô"ñqõ:ö õ: %íðò:ø ø õ:ðiì ùírö$ë ì ú óïðpû sü:ö ï$ý:þõÿ%ëò: % 7ï ðò:øjø õ:ðiìpë ïö$ýjï$ë "!#$ %&(' )*+ (!#,(!%&"- /." % "798;:"<=>8*? C8 A$B(B:LGMA(? NT:"7R? CG8U7RA8 VXW Y C(78&K"NZG CE[A$?? C%C(7A$B*EC(7C8;8&C(B*EC(7\A(? K"N>NPO"BC(B%EA$<(BC*J]B*EC)U 7RA8 H8;E6"798&C(< EE^E+A_<6 8;C(<= C)7CE/E+A=X`C*EC(BC)`*JLK"798&K"Na`C(<8;E bxc d e(fg&h"iaitj&klh"frm nengm$o(oe(pjqle(f9g*r*s"t$te#ut_mj"rinm qwvm g*r e(f n+m$tb(xwy"fzg&y1{ t$m$r&ne(fpj"iam hl}pn+m} ~D ] (ƒ # ˆX (ƒ T QŠ] 9 ) Œ$ $ $ƒƒ X >Ž] (ƒ L 9 Lˆ (ƒ T ˆ (Œ ( R 3 \ $ % š ( *š] *œ # ž( (ŸIœ ( œ L T M ; ( *ŸI " œ šl œ (ŸIœ ( 3 Xª(«" *ª ²±ª³ ª( & ª( 9 ;µ" Zµ" > " ³X«ª( µ±ª( ( ª*±] * ª) ¹" I ª º» " #¼$ ª%ª( ³X ª ½¹ ª ¾3¾ À ; " T ÂÁ] ª% &Ã1«ª( Ä ª ¾3¾ ª( Tª³ ª(¼ª( 9µLÄÅ&ª«$«ª( «Ã" ÄX¼ ±ª(Ǽ Ç*È É ª( &µ" Z³ ª ^ +¼$ Ä«ÁL &ª " * ʼ*ËÌ " Ì ÍÁLª ƺ «³ ª [¼(«Ã" ª³ µ" ¹" Tª( * ª( ª% L Ë̵"ŔÎ*ª( µ"«³#µ" ; " /Á] Iª%ËQÍ] 9 ±" ª( ³ª(«&ªD ±D˼ ª( ª / +¼ÄX ª ª(Ǽ ÏÑÐ Ò ÓÔÔÕÖØ ²Õ Ù ÚXÛÜ(ÝÌÞ Ü(ßà Ü(á Þ[âÝãLälålÜ(àIÞ»Û"æ(ÝçÜ(ÝÜäÀèLç ä*àé_á ÞÆêãLë>ç ÜÞ Ü(Ý9ã"â â*þé$á(ì3ì íîþ+é$áü(ß(ïûü(ý Þéç>ðwä*é$àÝÜDë ãlç äé$àà ÜÝRïÜÞ[é$ß(ßÜ(ßñQã"ÝÝRé$òTÜ(á$éë ÜDãLëMÝÜè"á_éä*à Ü#ïÜ(ßäFó]ßTñÌã"Ý9ÜÝQÛÜ(ÝQÛPèÛ1ß*óÜTñ éäà Ü(ÝÜÞ/Þ+éëXïÜÞÜ(ÝÆô õ Ü(Ýä&ã"òZç ÜÞ ä*à è"á æþ+á ð"ßüäîä;þã"ýü)ö*ü(á ]âlêxþ+é$áà+år ]âtèûøâ*ü(ýròtè"ßüßþ^ñìè"ýìþ ó1ò%üç>ñéä*à ÜÝÜÞÞéëïÜÞÜÝê äà è"áç ÜÞ ÜÞè"ö áü(ýüätâ*è"ßþüä*é$àà Ü(ÝRïÜ*ÞÊé*ñÌè"ÝÌÞ óü*þùô ú^çüßdëxýèlç>èþ ñé ä*à Ü(ÝÜ*ÞÞ+é ëïüþü(ßüdü(ý çüþ è"àiþé Ûèwä;ã"òaïè"Ý9ãÛÜÝQÛÜ(áç Ü(ßç ÜTÛLÜ(Ýçéé(â ÝãLäÆålÜàIÞÜÞlêä*àIè"á äé$àà ÜÝRïÜÞÜ(ß%ñ ]Ýä;Þ ãlë>ñýü(òtä;þ»ûû1ýü%ñqã"ýè"ß(àýüþ[é*ûlüç ÞÜ(àIÞÜ(ßÜTÞ+é$áä&Ü(áäà è"â*üþæêlåñý ñìã"ýrýréë Ü)âæ"ßàIÞýü þ ô ì3ì ítà è"ß%ãlëä;ð1àýü*ûü%è"ß(ßü(ßdäé$àà ÜÝRïÜÞ çüýä&ã"òzç ÜÞ ñs ]áüä ß çlûü(ßçxéë3ô Side 28 av 28

29 Sak 0026/04 IKT I KARLSØYSKOLEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 04/00251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Delrapporten fra utvalget for IKT i Karlsøy-skolene legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunestyret vurderer samtidig nødvendige bevilgninger over og 2005-budsjettene. 2. Formannskapet gir klarsignal til at man kan bruke kr av posten Datautstyr på kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av datautstyr til Karlsøy - skolene. 3. Formannskapet anbefaler kommunestyret å bevilge kr ,- til å styrke posten Datautstyr i kapitalbudsjettet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0040/04 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Delrapporten fra utvalget for IKT i Karlsøy-skolene legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunestyret vurderer samtidig nødvendige bevilgninger over og 2005-budsjettene. 2. Formannskapet gir klarsignal til at man kan bruke kr av posten Datautstyr på kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av datautstyr til Kar lsøyskolene. 3. Formannskapet anbefaler kommunestyret å bevilge kr ,- til å styrke posten Datautstyr i kapitalbudsjettet Saksutredning til kommunestyret Saken er behandlet i formannskapet og legges fram for kommunestyret. Saksutredning til formannskapets : Side 29 av 29

30 Sak 0026/04 Formannskapet oppnevnte i desember 2003 et utvalg til å jobbe med prosjektet IKT i Karlsøyskolen. Følgende personer ble utnevnt: Hans Holmeslet, Kjell Lekang, Berit Anthonsen og Svein-Egil Haugen. Utvalget legger her fram status for prosjektet så langt, pr Rådmannens kommentarer Utvalget foreslår følgende: 1. Innkjøp av om lag 50 PC er til lærere, snarest 2. Innkjøp av flere elevmaskiner, i løpet av våren Kostnadene til innkjøp av datamaskiner til lærer ne vil beløpe seg til ca kroner. Innkjøp av 25 datamaskiner til elever vil koste om lag kr. I budsjett 2004 er det avsatt kr på kapitalbudsjettet til anskaffelse av datautstyr til den samlede kommunale virksomhet. Rådmannen hadde beregnet at mesteparten av dette skulle benyttes til nødvendig utskifting av dataskjermer, PC er, servere og lignende i administrasjonen. Formannskapet må nå drøfte delrapporten fra det oppnevnte utvalget, og vurdere om man skal gi klarsignal til innkjøp av datautstyr. Målsettingen med utvidet bruk av IKT i Karlsøy-skolene må være at man i framtiden kan tilby moderne grunnskoleundervisning til en lavere samlet kostnad. Elevtallet vil de nærmeste årene reduseres, og da vil fellesundervisning på tvers av skolekretsgrenser medvirke til kostnadsreduksjon. Slike løsninger kan også medvirke til at man unngår å måtte gjøre betydelige endringer i skolestrukturen. Utvalget har foreløpig ikke skissert hvilke innsparinger man kan oppnå med utvidet bruk av IKT i skolene. Anbefaling Rådmannen vil anbefale at utvalgets delrapport oversendes kommunestyrets møte i april. Kommunestytret vil da samtidig kunne ta stilling til investeringssiden og hvilke innsparinger som kan oppnåes i 2004 og Samtidig vil rådmannen anbefale at formannskapet gir klarsignal til å bruke inntil kr av kapitalbudsjettet 2004 til innkjøp av nødvendig datautstyr. Samtidig anbefaler rådmannen at formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret at den opprinnelige kapitalbevilgningen på kr opprettholdes til innkjøp og utskifting av datautstyr til den samlede administrasjonen og felles drift. Vedlegg: Statusrapport sendt på mail Side 30 av 30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 21.04.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Kl. 18.00: Informasjon fra GLØR v/ daglig leder Inge Morten Haave. Ca. kl. 18.30: Innledning om tilstandsrapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 26.03.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 26.03.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 26.03.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer