MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0124/05 03/00559 STANGE OVERFORMYNDERI - GODTGJØRELSE /05 04/01810 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING 0126/05 05/02963 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VED FJETRE GÅRD 0127/05 05/03587 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING VED FJETRE GÅRD 0128/05 05/03574 DRIFTSAVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER/ FAMILIEBARNEHAGER 0129/05 05/03614 REFERATSAKER /05 03/04949 SUPPLERINGSVALG - JORDSKIFTEMEDDOMMER /05 03/03756 SUPPLERINGSVALG MEDDOMMER VED HEDEMARKEN TINGRETT

2 0132/05 03/05851 SUPPLERINGSVALG TIL VILT-OG INNLANDSFISKENEMNDA Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 STANGE OVERFORMYNDERI - GODTGJØRELSE Saksbehandler: Liv Stuan Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: X47 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0124/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen foreslår at godtgjørelsen til Overformynderiets leder øker til kr ,- fra Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Som en følge av stadig større saksmengde og arbeidsbelastning innenfor Overformynderiets arbeidsområde, foreslår rådmannen at godtgjørelsen til Overformynderiets leder øker til kr ,- med virkning fra Bakgrunn: Overformynderiet skal påse at personer som har behov for verge/hjelpeverge får oppnevnt dette, samt gi veiledning og føre tilsyn med vergene/hjelpevergene. Spørsmål om overformynderiet og vergemålsloven kan rettes til overformynderiets leder. I Stange er advokat Stein Åge Martinsen leder i Overformynderiet siden mai Både saksmengde og forvaltningskapital har økt kraftig de siste årene, til nå ca 130 saker i 2005 og en forvaltningskapital på ca. 46 mill kroner. Overformynderiets leder har nå en godtgjørelse på kr ,-, samt en godtgjørelse for kontorhold på kr ,- Godtgjørelsen ble økt fra 2005 etter å ha stått stille siden Hjelpeverger gjør en stor og uvurderlig innsats for å fylle de lovpålagte oppgaver som kommunen og overformynderiet er pålagt gjennom vergemålsloven. Det har vært og er fortsatt et stort problem å skaffe hjelpeverger, - og forståelsen for denne problematikken er slett ikke alltid tilstede. For å hindre negative tilbakemeldinger og for å få utført de pålagte oppgaver effektivt, er det viktig at de personer som påtar seg hjelpevergeoppdrag, blir tatt godt vare på. Hjepevergene fikk økt sin godtgjørelse fra januar 2005 til kr 5.000,- pr. vergeforhold. Vurdering: Stange kommune er helt avhengig av et Overformynderi som fungerer godt og som sørger for at hjelpevergeordningen også fungerer. Rådmannen synes det er svært viktig at det settes pris på det ansvarsfulle og viktige arbeid som Overformynderiet og hjelpevergene gjør. Kommunen har mottatt flere henvendelser fra Overformynderiets leder der det settes søkelys på godtgjørelsen som gis for arbeidet som utføres. Martinsen er helt klar på at med den saksmengde og arbeidsbelastning som arbeidet med Overformynderiet genererer, vil det være helt naturlig med en kraftig økning i godtgjørelsen. Rådmannen vil langt på veg følge Martinsen, men ser det ikke som aktuelt med økning i verken kontorholdgodtgjørelse eller godtgjørelse til hjelpeverger nå. I forhold til godtgjørelse til Overformynderiets leder, har Martinsen selv foreslått en økning til 60% av ltr. 41 (stat). Rådmannen anser det ikke aktuelt å gå så langt, men anser at arbeidet med Overformynderiet for leder kan antas å utgjøre en 50% stilling. På denne bakgrunn synes derfor naturlig at godtgjørelsen økes slik at den utgjør 50% av ltr. 41 og i tillegg gis et lønnspåslag på 4 %. Dette innebærer: 50% av ltr. 41 = kr ,- + 4 % ( kr 6.034,-)= TOTALT KR ,-. Vedlegg: Ingen.

5 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Saksbehandler: Lise-Mette Lund Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 0 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0125/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det nedsettes en politisk styringsgruppe på tre medlemmer med mandat å avklare den videre prosess vedrørende kommunestrukturprosjektet samarbeid med den politiske ledelsen i Hamar kommune. Det forutsettes at kommunestyret involveres i prosessen. Det forutsettes en konklusjon som avklarer det videre arbeidet vedrørende kommunestrukturen innen 1. juli Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann

6 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Stange kommune har sammen med Hamar kommune etter vedtak i respektive kommunestyrer sendt søknad til Kommunaldepartementet om prosjektmidler til en videre prosess angående avklaring av kommunestrukturen mellom Hamar og Stange kommuner. Det vises til vedlagte søknad av Løten og Ringsaker kommuner er invitert til å delta, men har ikke gitt tilbakemelding om ønsket deltakelse. Det er foruten midler til en videre avklaring søkt om kr til en bredere politisk prosess i etterkant. Kommunaldepartementet har i svarbrev gitt tilsagn om kr til videre utredning av kommunesammenslutning. Det er signalisert ytterligere midler i 2006 dersom det går mot en reell sammenslutningsprosess. Vurdering: Tilsagnet på kr vurderes av rådmannen som lavt i forhold til det som er anført som en nødvendig prosess for en bredere politisk avklaring. Det er fra rådmannens ståsted nødvendig å peke på at det er behov for å komme fram til en endelig avklaring på kommunestrukturspørsmålet. Det har bl.a. betydning for hvorledes en administrativt og politisk skal håndtere en rekke spørsmål som går på tvers av kommunegrensene. Det vil også gi avklaring på hvor mye ressurser som skal brukes på arbeidsoppgaver og løsninger som bygger på interkommunalt samarbeid. Det har videre konsekvenser for hvordan den framtidige tjenesteytingen til innbyggerne skal organiseres. For å avklare arbeidet med den videre prosessen i samarbeid med Hamar kommune vil rådmannen anbefale at det nedsettes en politis styringsgruppe på tre medlemmer. Det forutsettes at kommunestyret involveres i den videre prosess og at prosessen gir et tydelig svar. Det bør være en mål at saken er avklart innen sommeren Vedlegg: Søknad om midler til videre arbeid Tilsagn om midler til utredning av kommunesammenslutning

7 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VED FJETRE GÅRD Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: U63 &18 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0126/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: I henhold til Lov om serveringsvirksomhet 3 jfr. samme lov 5, 6 og 7 gis det serveringsbevilling under forutsetning av at vilkårene etter denne lov til enhver tid er oppfylt. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

8 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Iren Sinnerud, født , Ottestad, søker om serveringsbevilling for nyoppstartet virksomhet på Fjetre gård, Ottestad. Søker har ingen andre serveringsbevillinger. Virksomheten må være godkjent av næringsmiddeltilsynet. Etter lov om serveringssteder plikter kommunen å innhente uttalelse fra politiet om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Lensmannen har i sitt brev av 09. september 2005 ingen innvendinger til søknaden. Serveringsloven 5 krever at styrer for virksomheten skal ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. I henhold til Forskrift om etablererprøve for styrer ved serveringssted, må krravet om bestått etablererprøve etter serveringsloven oppfylles før oppstart av virksomheten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om serveringsbevilling fra Iren Sinnerud ved Fjetre gård, Ottestad, innvilges med forbehold om godkjenning av lokaler og bestått etablererprøve. Bevillingsperioden settes til Utrykt vedlegg: Søknaden m/diverse vedlegg.

9 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING VED FJETRE GÅRD Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: U63 &18 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0127/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: A. I henhold til alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling for alkoholholdig drikk til følgende søkere under forutsetning av at vilkårene etter denne lov og til kommunale forskrifter til enhver tid er oppfylt: Fjetre gård, Sandvikavegen 185, Ottestad Bevillingssøker/ daglig leder/styrer: Iren Sinnerud, Sandvikavegen 185, Ottestad, f Stedfortreder: Astrid Marie Sinnerud, Kåtorpgrenda 66, Ridabu, f Bevertningssted: Fjetre gård, hovedhuset - spisestue, entrè og salong, 99,5 m2. (ca 25 sitteplasser) Stabbur: 1. etasje, 43,4 m2, 10 sitteplasser 2. etasje, 47,0 m2, 20 sitteplasser Utendørs: Veranda med begrenset antall sitteplasser (36,3 m2.) Stabbur: Platting m/gelender, max 25 sitteplasser (34m2). Omfang: Alminnelig bevilling Alkoholvare: Skjenketid: All alkoholholdig drikk I henhold til kommunale forskrifter Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl Skjenking av annen alkoholholdig drikk (ikke brennevinsbasert) kan skje fra kl B. Bevillingshaveren kan innskrenke sin skjenketid etter behov. C. Aldersgrensene må overholdes, jfr. alkoholloven 1-5. Åpenbart berusede personer må ikke gis adgang til stedet. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart beruset, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset. Forøvrig må rettighetshaverne generelt følge opp alkohollovens bestemmelser samt kommunale forskrifter. D. All etablert uteservering og -skjenking skal skjermes på forsvarlig måte, i henhold til alkoholloven og kommunale forskrifter, vedtatt 15. okober 2003, 7 Uteservering. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

10 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Iren Sinnerud, født , Ottestad, søker om skjenkebevilling ved nyoppstartet virksomhet på Fjetre gård i Ottestad. Astrid Marie Sinnerud, Kåtorpgrenda 66, Ridabu, f søkes godkjent som stedfortreder. Søkeren har ingen andre skjenkevillinger. Kunnskapsprøven om alkoholloven er bestått av både søker og den som søkes godkjent som stedfortreder. Eier av den faste eiendommen er Sven Peter Sinnerud, Sandvikavegen 185, Ottestad og skjenkevirksomheten er et enkeltmannsforetak. Etter alkoholloven plikter kommunen å innhente uttalelse fra sosialtjenesten som skal uttale seg til bevillingssøknaden ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. Politiet skal iuttale seg om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at skjenkebevilling gis. Lensmannen i Stange har i brev av ingen innvendinger til søknaden. Barn og familie, sosialtjenesten har i sin vurdering og konklusjon ingen merknader til at Iren Sinnerud gis alminnelig skjenkebevilling i samsvar med søknad. Alkoholloven har vært gjenstand for revisjon på en del punkter. De fleste endringer skjedde med virkning fra Resten trer i kraft fra Nytt er bl.a. Definisjon av alkoholholdig drikk Regelverkets inndeling av alkoholholdig drikk i typene øl, vin og brennevin er endret til 3 grupper - en inndeling som baserer seg på alkoholinnhold (målt i volumprosent). Alkoholholdig drikk med samme alkoholstyrke likebehandles, og regelverket for salg og skjenking knytter seg nå til følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og 2) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol, jf. alkoholforskriften 1-1. Inndelingen gjennomføres også for aldersgrensene, slik at aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk tilknyttet gruppe 1 og 2 er 18 år, og 20 år for kategori 3.

11 Når det gjelder aldersgrenser i alkoholloven 1-5 må ikke skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer skje til noen under 20 år. Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. Samme aldersgrenser gjelder også for de som skal skjenke ovennevnte varer med mer eller mindre enn 22 volumprosent. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknad om skjenkebevilling ved Fjetre gård, Ottestad innvilges som omsøkt til - Iren Sinnerud, f og med Astrid Marie Sinnerud, f som stedfortreder. Utrykte vedlegg: Søknaden m/vedlegg av: o tegning av hovedbygning og stabbur o Skatteattest fra Hedmark skattefogdkontor/stange kommune o Utskrift fra enhetsregisteret o Kunnskapsprøve om alkoholloven

12 DRIFTSAVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER/ FAMILIEBARNEHAGER Saksbehandler: Knut Bryhni Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: A1 &01 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0128/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir sin tilslutning til at foreliggende Avtale mellom Stange kommune og. barnehage/familiebarnehage nyttes som grunnlag for å inngå driftsavtale med en enkelte barnehage/familiebarnehage. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå driftsavtale med den enkelte barnehage/familiebarnehage. 3. Formannskapet tar orienteringen om opptak av funksjonshemmede barn i private barnehager til etterretning og anser at p. 2.4 i foreliggende avtaleforslag Opptak av funksjonshemmede barn sikrer funksjonshemmede barn opptak i private barnehager når dette er foreldre/foresatte sitt førsteønske. På bakgrunn av dette anser Formannskapet det ikke nødvendig å opprette et ad hoc utvalg for å vurdere opptak i barnehagene i Stange. Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Knut Bryhni Leder barnehager

13 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: I Revidert barnehageplan for Stange er det forutsatt at Stange kommune inngår driftsavtale med den enkelte private barnehage/familiebarnehage. I planen er det konkludert med vilkår som forutsettes innarbeidet i en slik avtale. Vilkår som er innarbeidet i foreliggende avtaleforslag. Ved utarbeidelse av avtaleforslaget er det tatt utgangspunkt i Mønsteravtale mellom KS og PBL (Private barnehagers landsforbund), april Mønsteravtalen er i stor grad fulgt men tilpasset lokale forhold i Stange kommune der dette har vært ønskelig. Avtaleforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe av 3 styrere/eiere fra private barnehager i Stange og barnehageadministrasjonen. Deretter sendt på høring til private barnehager/familiebarnehager. Det kom ikke inn merknader til forslaget. Ved inngåelse av avtale med den enkelte barnehage vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger dette vil trolig kun gjelde p. 4.6 i avtalen Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør. For noen vil dette punktet bli strøket for andre vil det være nok å henvise til inngått avtale (der kommunen har stilt tomt til disposisjon). I sak 0034/05 Etablering av barnehage på Ilseng ble det enstemmig fattet vedtak om å oversende følgende forslag til formannskapet: Kommunestyret oppnevner en ad hoc gruppe til å se på opptakskriterier for barnehageopptak mellom private og kommunale barnehager. Bakgrunn for forslaget var, slik Rådmannen oppfattet det, frykt for at funksjonshemmede barn i liten grad hadde plass i private barnehager. Rådmannen anser at p. 2.4 i avtalen Opptak av funksjonshemmede barn sammen med at foreldre/foresatte (jfr. p i barnehageplan).. skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske (til barnehage/barnehageplass) videreføres sikrer at funksjonshemmede barn får plass i private barnehager (når foreldrene ønsker det). Rådmannen tilrår derfor at det ikke oppnevnes et slik ad hoc utvalg. Bakgrunn: I vedtatt Barnehageplan for Stange er det i p Betingelser for tilskudd/avtaler med private barnehager/familiebarnehager forutsatt at det blir inngått avtaler med den enkelte private barnehage/familiebarnehage. I planen er det konkludert med følgende: Det anbefales at det legges til grunn at kun helt nødvendige vilkår settes i avtalene med private barnehager/familiebarnehager. Vilkår som forutsettes innarbeidet i avtalene er: - barnehagen deltar på samordnet opptak - oversender årsplan/virksomhetsplan i september hvert barnehageår - forplikter seg til å følge til en hver tid gjeldene kompetanse-/kvalitetsutviklingsplan for Stange kommune. Stange kommune forplikter seg til å tilby kurs, så langt dette er mulig, arrangert av Virksomhet for barnehager for barnehageansatte for ansatte i private barnehager/familiebarnehager. Disse anbefalte punktene er tatt med i foreliggende avtaleforslag. Arbeidet med å utarbeide et forslag for Stange kommune startet etter at det forelå en avtale mellom KS og PBL kalt Mønsteravtale mellom KS og PBL, april Avtalen ga et bra grunnlag for arbeidet her i Stange kommune og det er ikke vesentlige endringer som er foretatt i forhold til den sentrale inngåtte avtale. Arbeidet med å utarbeide en lokal avtale ble foretatt av en arbeidsgruppe av 3 styrere/eiere fra private barnehager og barnehageadministrasjonen. Forslag til avtale ble deretter sendt på høring til private barnehager/familiebarnehager. Det er

14 ikke kommet inn noen merknader til avtalen kun spørsmål om hvordan den skal tolkes. I prosessen kom ny Forskrift for økonomisk likebehandling av private barnehager. I ny forskrift ble det gitt anledning til å stille krav om pensjonsavtaler i private barnehager. En endring som vel også har sammenheng med pensjonsreformen. På bakgrunn av dette er krav om pensjonsavtaler senest fra innarbeidet i forslaget. Det kan opplyses at, så langt vi har oversikt over, er de barnehager som pr. i dag ikke har pensjonsavtaler for sine ansatte i ferd med å forhandle om/inngå slike avtaler. I sak 0034/05 Etablering av barnehage på Ilseng ble det enstemmig fattet vedtak om å oversende følgende forslag til formannskapet: Kommunestyret oppnevner en ad hoc gruppe til å se på opptakskriterier for barnehageopptak mellom private og kommunale barnehager. Bakgrunn for forslaget var, slik Rådmannen oppfattet det, frykt for at funksjonshemmede barn i liten grad hadde plass i private barnehager. I foreliggende avtaleforslag er det innbakt et p. 2.4 Opptak av funksjonshemmede barn er det referert fra Lov om barnehager der det heter i 9: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. I barnehageplan for Stange står det under p Dagens fleksible barnehagetilbud og målsettingen om at foreldre/foresatte skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske videreføres. Med utgangspunkt i Barnehageplanens prioriteringer og 9 i Lov om barnehager vil det være foreldrenes førsteønske som avgjør hvor et funksjonshemmet barn får barnehageplass. De 2 til 3 siste årene har vi opplevd en økning i antall funksjonshemmede barn i private barnehager. Av barn som er tildelt ekstraressurser etter 5 i Opplæringsloven eller 9 i Barnehageloven har barnehageåret 2005/ barn plass i kommunale barnehager og 6 plass i private barnehager. Det kan i tillegg opplyses at samordnet opptak i det alt vesentlige fungerer veldig bra i Stange kommune. Vurdering: Rådmannen ser det som viktig at det blir inngått skriftlige, forpliktende avtaler mellom Stange kommune og de private barnehagene/familiebarnehagene i Stange kommune. Rådmannen anser at foreliggende avtaleforslag i det alt vesentlige skriftliggjør den praksis som er i Stange kommune i dag men avtalen gjør denne praksis mer forpliktende for begge parter. Rådmannen tilrår derfor at foreliggende avtale danner grunnlag for å inngå avtale med den enkelte barnehage/familiebarnehage. Rådmannen anser at p. 2.4 i avtalen Opptak av funksjonshemmede barn sammen med at foreldre/foresatte (jfr. p i barnehageplan).. skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske (til barnehage/barnehageplass) videreføres sikrer at funksjonshemmede barn får plass i private barnehager (når foreldrene ønsker det). Rådmannen tilrår derfor at det ikke oppnevnes et ad hoc utvalg for å vurdere opptak i barnehagene. Vedlegg: 1. Avtale mellom Stange kommune og. barnehage/familiebarnehage av

15 AVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG BARNEHAGE/FAMILIEBARNEHAGE Denne avtalen bygger på lov om barnehager med forskrifter med endringer foretatt t.o.m og mønsteravtale inngått mellom KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Mønsteravtalen er en oppdatert versjon av mønsteravtale av september 2001 som tar hensyn til endringer i barnehageloven 7, 7a, 7b og 15a. Avtalen bygger i tillegg på Barnehageplan for Stange kommune vedtatt av Stange kommunestyre DRIFTSAVTALE INNGÅTT (dato) MELLOM STANGE KOMMUNE OG BARNEHAGE heretter benevnt som barnehagen. 1. FORMÅL Denne avtalen skal bidra til at Stange kommune skal kunne gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det, og som i størst mulig grad er i tråd med foreldrenes ønske. Avtalen skal være med på å sikre et kvalitetsmessig godt og trygt tilbud for både barn og foreldre. Avtalen skal bidra til at barnehagetilbudet i Stange kommune blir så enkelt og oversiktlig som mulig. Det totale barnehagetilbudet skal i størst mulig grad fremstå som ett helhetlig tilbud som rommer variasjon og fleksibilitet. Hensikten med dette er å sikre foreldres/foresattes mulighet til selv å velge et tilbud med det innhold og de kvaliteter de foretrekker. Barnehagen og Stange kommune skal tilstrebe et åpent, nært og effektivt samarbeid. Partene har en felles forståelse av at ordnede arbeidsforhold er en viktig forutsetning for å gi et godt kvalitativt barnehagetilbud.

16 2. SAMARBEID OM OPPTAK OG INFORMASJON OM TILBUDET 2.1 Generelt Stange kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Opptak i de private barnehagene skjer i henhold til barnehagens vedtekter og foretas gjennom samordnet opptak i kommunen, jf 7a i barnehageloven. Som et ledd i et effektivt samarbeid, plikter de private barnehagene å fortløpende gi informasjon til kommunen om ledig kapasitet, om barn på venteliste og opptak utenom hovedopptak (rullerende opptak). Søknad om plass sendes på avtalt skjema til Stange kommune. Stange kommune vil sørge for at systemet for samordnet opptak er organisert slik at private barnehager på forespørsel uten ugrunnet opphold gis dokumentasjon over søkerlister/ ventelister. 2.2 Tilbudsoversikt Stange kommune forplikter seg til å gi foreldre/foresatte en samlet oversikt over barnehagetilbudet på bakgrunn av den informasjonen som er mottatt fra barnehagene. Stange kommune skal senest én måned før søknadsfristen for hovedopptak ha utarbeidet en oversikt over det samlede barnehagetilbudet i kommunen. Barnehagen forplikter seg til å gi Stange kommune orientering om følgende pr 1. januar hvert år: Åpningstider, priser, depositum, andelsinnskudd, feriestenging, deling av plasser og beskrivelse av tilbudet. 2.3 Varsel om prisendringer Prisene for barnehageplasser (herunder kostpenger) kan ikke settes opp før tidligst én måned etter at varsel er kommet fram til foreldre/foresatte og Stange kommune. 2.4 Opptak av funksjonshemmede barn Funksjonshemmede barn tas opp i samsvar med 9 i barnehageloven, der det bl.a. heter: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage.

17 3. MODERASJONSORDNINGER 3.1 Søskenmoderasjon Barnehagen skal tilby søskenmoderasjon i henhold til bestemmelsene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Barnehagen får dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen i henhold til barn registrert i barnehagesystemet pr og jf egne retningslinjer. 3.2 Inntektsgraderte satser Stange kommune tilbyr barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling jf Retningslinjer for friplass/redusert betaling for Stange kommune. Barnehagen får dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til vedtak etter disse retningslinjer etter spesifisert regning til kommunen. 3.3 Lokale retningslinjer om moderasjonsordninger Stange kommunes lokale retningslinjer for søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser følger som vedlegg til denne avtale. 4. BARNEHAGENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 4.1 Vedtekter Et eksemplar av barnehagens vedtekter etter barnehageloven leveres kommunen. 4.2 Økonomisk informasjon Barnehagen skal, innen fastsatte frister, gi Stange kommune den økonomiske informasjon den har krav på i henhold til lov og forskrift. 4.3 Pensjonsavtaler Barnehagens ansatte skal, senest f.o.m , ha tilfredsstillende pensjonsavtaler. 4.4 Rapportering

18 Barnehagen skal rapportere til Stange kommune om endring i antall barn etter alder og oppholdstider innen fastsatte frister. Barnehagen oversender årsplan for det enkelte år innen 15. september. 4.4 Kurs, etter- og videreutdanning Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for personalutvikling og tilrettelegging av slik utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning. Barnehagen forplikter seg til å følge den til en hver tid gjeldende kvalitetsutviklings- /kompetanseplan for barnehagene i Stange kommune. 4.5 Varslingsplikt ved opphør Dersom barnehagen vil innstille virksomheten, skal varsel sendes foreldre/foresatte og Stange kommune snarest. Ved planlagt avvikling skal dette skje på en måte, og innen frister, som ivaretar barn og foreldre/foresattes interesser. 4.6 Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør Dette punkt må utformes ut fra den enkelte barnehages egenart. Følgende punkter drøftes tatt inn i avtalen: Dersom eier vil avslutte driften uten å overføre driften til annen privat eier, og barnehagen drives i egen bygning, skal eiendommen/eiendelene tilbys Stange kommune. Den av partene som har bekostet og stilt grunn og/eller bygning til rådighet for barnehagedrift, skal i det økonomiske oppgjør få tilbake den verdi som grunn og/eller bygning representerer på opphørstidspunktet. Fastmontert utstyr inngår som en del av bygningen der det er montert. Lekeapparater utendørs anses for å være fastmontert utstyr. Ved verdsettelsen av eiendommen skal en legge til grunn ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr første og annet ledd. Dersom eiendommen blir lyst ut for salg, har kommunen forkjøpsrett. Denne forkjøpsrett kan tinglyses. 4.7 Attester Kopi av skatte-/avgiftsattest leveres til kommunen på forespørsel.

19 5. KOMMUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 5.1 Statlig driftstilskudd Stange kommune skal uten ugrunnet opphold formidle statlig driftstilskudd til barnehagen (kfr statlige retningslinjer). 5.2 Kommunalt driftstilskudd Stange kommune vil sørge for at barnehagen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte, jf. barnehageloven 7b og forskrift om likeverdig behandling av barnehager i henhold til retningslinjer som til en hver tid er vedtatt av Stange kommunestyre. Stange kommune skal ved vedtak om driftstilskudd dokumentere grunnlaget for fastsettelsen av dette overfor private barnehager. Stange kommune dekker inntektstap ved ledig kapasitet i barnehagen ut fra fastsatte retningslinjer og avsatte budsjettmidler ( buffer ) for det enkelte år. 5.3 Kompetanseutviklingstiltak Stange kommune vil gi barnehagen tilbud om å delta i generelle kompetanseutviklingstiltak arrangert av Virksomhet for barnehager på linje med personalet i de kommunale barnehager. 6. FORMALITETER VED AVTALEN 6.1 Avtaleperiode Denne avtalen gjelder så lenge barnehagen er godkjent og drives i samsvar med lov om barnehager.

20 6.2 Endringer Dersom vilkårene for barnehagedrift endres vesentlig ved lov eller forskrift, kan hver av partene forlange forhandlinger om tilpassing av avtalen. Blir partene ikke enige i slike tilfeller, kan avtalen sies opp med tre måneders skriftlig varsel. For øvrig kan avtalen endres når partene er enige om det. 6.3 Tvisteløsning Uenighet om forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene i denne avtalen skal søkes løst lokalt mellom kommunen og barnehageeieren. Dersom uenigheten ikke er løst innen tre måneder, gjelder følgende: Uenighet om forståelsen og praktiseringen av de bestemmelser i avtalen som er i samsvar med mønsteravtalen, skal bringes inn for KS og den organisasjon barnehagen er medlem av. Hvis barnehagen ikke er medlem av noen organisasjon, trer barnehageeieren inn i stedet. Blir disse ikke enige innen tre måneder etter at tvisten er brakt inn, eller gjelder uenigheten en bestemmelse som ikke er i samsvar med mønsteravtalen, avgjøres uenigheten ved voldgift. I så fall oppnevner hver av partene en representant i voldgiftsretten, og disse to oppnevner sammen rettens leder. 6.4 Mislighold Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Ved simpelt mislighold kan avtalen sies opp med én måneds varsel til motpart og foreldre/foresatte. For barnehagen underskrift For Stange kommune underskrift

21 REFERATSAKER Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0129/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

22 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FS Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 05/ PLAN/PLAN/JAH 143 Q /05 Statens vegvesen KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR DOVREBANEN OG E6 LANGS MJØSA. SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER 05/ KOMM/KOMM/INI MAT 225/ /05 Geir A. Syverud, Kari A. Helgesen VEDR. UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN, GNR. 225, BNR / FORM/FORM/KVA PERM /05 Regionrådet for Hamarregionen PROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg.

23 SUPPLERINGSVALG - JORDSKIFTEMEDDOMMER Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 X42 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0130/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Jordskiftemeddommer Eva Heggelund fritas fra sitt verv ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett. Som ny jordskiftemeddommer oppnevnes: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

24 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Eva Heggelund, Stange (nr. 6), har bedt seg fritatt for vervet som jordskiftemeddommer i Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett. Heggelund begrunner sin søknad med at hun av helsemessige årsaker ønsker fritak fra vervet. Ved en eventuell innvilgelse av Heggelunds søknad, må listen over jordskiftemeddommere fra Stange suppleres. Følgende er oppnevnt som jordskiftemeddommere fra Stange: 1. Mangerud, Kjell Røne 2335 Stange 2. Løvås, Jens Olav Skogstad 2312 Ottestad 3. Maagaard, Oscar Tomter Tomter gård 2330 Vallset 4. Bekkevold, Sverre Georg Bekkevold 2337 Tangen 5. Alhaug, Lars Hegsvold 2312 Ottestad 6. Heggelund, Eva Jernbanegt Stange 7. Hestnes, Ole Hestnes S Espa 8. Holm, Ingvild Kristine Granbakken 2335 Stange 9. Sjøberg, Inger Ingvoldstad Kjonerudv Ottestad 10. Saxrud, Nils Petter Saxrud 2337 Tangen 11. Martinsen, Roar Hagastuen 2330 Vallset 12. Finstad, Grete Røhne nedre 2335 Stange 13. Rustad, Kjersti Fougner Dælin Østre 2312 Ottestad 14. Sæther, Randi Thingstad Thingstad 2332 Åsvang Konklusjon: Rådmannen anbefaler at permisjon innvilges og suppleringsvalg foretas. Utrykt vedlegg: Søknaden vedlagt legeattest.

25 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER VED HEDEMARKEN TINGRETT Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 X42 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0131/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Eva Heggelund fritas fra sitt verv som meddommer ved Hedemarken Tingrett. Som ny meddommer velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

26 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Eva Heggelund, Stange (nr. 13), har bedt seg fritatt for vervet som meddommer i Hedemarken Tingrett. Heggelund begrunner sin søknad med at hun av helsemessige årsaker ønsker fritak fra vervet. Ved en eventuell innvilgelse av Heggelunds søknad, må listen over meddommere fra Stange suppleres. Følgende er oppnevnt som meddommere ved Hedemarken Tingrett: Kvinner: 1. Mikaelsen, Grethe Bøgutua Stange 2. Jensen, Tove Roavegen Stange 3. Kommisrud, Elisabeth Storgata Stange 4. Tyseng, Anne Grete Gravikvn Tangen 5. Magnussen, Marit Kristine, Løvseth Myrvn Ottestad 6. Nyhus, Gunvor Lien Fjordvn Ottestad 7. Strømstad, Marit Øverhagen 2344 Ilseng 8. Lundsbakken, Sigrid Fjellbo 2332 Åsvang 9. Stensig, Inger Nybovn Ottestad 10. Engelsjord, Mirjam Romedalsvegen Stange 11. Lang-Ree, Solvår Bøverstad 2335 Stange 12. Øvergaard, Sissel Elton nordre 2312 Ottestad 13. Heggelund, Eva Jernbanegt Stange 14. Sørflaten, Aase Sommerro 2335 Stange 15. Holm, Ingvild Kristine Granbakken 2335 Stange 16. Skjeggestad, Jorunn Heggevn. 4 A 2312 Ottestad 17. Midtsveen, Turid Fagertun 2337 Tangen 18. Lauritzen, Trine Bredsvold 2335 Stange 19. Nybruket, May-Torill Langmyrv Stange 20. Vasaasen, Gerd Bjørnstad 2344 Ilseng 21. Wenche Frydendal Nordvivegen Ottestad 22. Jønsberg, Anne Marie Mjøsliveien Ottestad 23. Nyheim, Åse Helene Skogvn Ottestad 24. Saxrud, Bjørg Saxrud gård 2337 Tangen 25. Ruud-Olsen, Rønnaug Dr.Thorshaugsv Stange 26. Harms, Henny Margrethe Hovshagan Tangen 27. Finden Barka, Ragnhild Koksvold 2335 Stange 28. Martinsen, Grete, Fjæstad Oldervegen Åsvang 29. Fjellet, Oddrun Skrenten 2337 Tangen 30. Løken, Unni Engli 2330 Vallset 31. Mikaelsen Elin Granfaret Vallset 32. Thorsrud, Åse Marit Øvrevegen Ottestad 33. Finstad, Marit Granli 2335 Stange 34. Brendhagen, Inger Marit Vestbygdv Stange 35. Engeskaug, Anne Berit Jønsbergvn Stange 36. Haagenrud, Eva, Heggeli Lotterud 2335 Stange

27 37. Simensen, Kari Fjellhaug 2338 Espa 38. Gjerlaug, Eli Johanne, Bye Frisholm 2335 Stange 39. Andersen Langberg, Kate Iren Stasjonsvegen Tangen 40. Dahlen, Anna Kristine Gruslinna Tangen 41. Randgaard, Eli Kvilavegen Ottestad 42. Johansen, Tove Bjørkvegen Ilseng 43. Bjørnstad, Kristin Vitsø Tokstadvegen Ottestad 44. Berglund, Bjørg Svevegen Vallset 45. Grinaker, Toril Sørbygdav Stange 46. Eide, Eli Sindre Hammer Øvrevegen Ottestad 47. Bartnes, Marit Øyen Skjønhaugvn Ottestad 48. Skjønhaug Hege Dybvig Thune 2344 Ilseng 49. Kjeverud, Oddveig Rognstad 2332 Åsvang 50. Stenersen, Heidi Hjemli 2337 Tangen 51. Holst, Torunn Åsvegen Åsvang 52. Alhaug, Oliv Hegsvold 2312 Ottestad 53.Thorshaug Marit Thune Hvervagutua Ottestad 54. Svenkerud, Randi Vevla 2335 Stange 55. Fosstveit, Marianne H. Hobergveien Ottestad 56. Jensen, Nina Vestbygdvegen Ottestad 57. Hval, Marit Søsveen Sørbygdav Stange 58. Nysæther, Mary Evenrudbakken 2337 Tangen 59. Skjellet Unni Gruslinna Tangen 60. Struperud Elin M. Hjørnevn Stange 61. Brun, Ruth Bøgutua Stange 62. Stadtler, Hilde Haddal Skaunvegen Ottestad 63. Busvold, Bjørg Busvold 2334 Romedal 64. Furulund, Aud Karin Ringvegen 59, 2312 Ottestad 65. Stenhaug, Jorunn Sørbygdav Stange Konklusjon: Rådmannen anbefaler at permisjon innvilges og suppleringsvalg foretas. Utrykt vedlegg: Søknaden vedlagt legeattest.

28 SUPPLERINGSVALG TIL VILT-OG INNLANDSFISKENEMNDA Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0132/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Søknad fra Sigrun Helland om fritak fra vervet som varamedlem i vilt- og innlandsfiskenemnda, godkjennes. Som nytt varamedlem til oppnevnes: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

29 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Sigrun Helland har flyttet fra Stange kommune, og ber derfor i brev av 17. oktober om fritak for sitt verv som varamedlem i Vilt- og innlandsfiskenemnda. Vilt- og innlandsfiskenemnda består av følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: Odd M. Lundquist, Kristenstua, Tangen Ole Mattis Lien, Steinum, Espa Marit Johansen, Furusetstuen, Åsvang Knut Ola Kaatorp, Stange Kari Fjeldstad, Lønnheim, Espa Varamedlemmer: Jan Arne Langseth, Jernbanegt. 103, Stange Sigrun Helland, Bjørkheim, Tangen Per Nøkleby, Raa, Stange Tore Oustad, Venabo, Vallset Solveig Edvardsen, Tanndalsvegen 11, Ottestad LEDER: NESTLEDER: Odd M. Lundquist Ole Mattis Lien Funksjonstid: 4 år fra Utrykt vedlegg: Søknaden

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer