MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0124/05 03/00559 STANGE OVERFORMYNDERI - GODTGJØRELSE /05 04/01810 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING 0126/05 05/02963 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VED FJETRE GÅRD 0127/05 05/03587 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING VED FJETRE GÅRD 0128/05 05/03574 DRIFTSAVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER/ FAMILIEBARNEHAGER 0129/05 05/03614 REFERATSAKER /05 03/04949 SUPPLERINGSVALG - JORDSKIFTEMEDDOMMER /05 03/03756 SUPPLERINGSVALG MEDDOMMER VED HEDEMARKEN TINGRETT

2 0132/05 03/05851 SUPPLERINGSVALG TIL VILT-OG INNLANDSFISKENEMNDA Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 STANGE OVERFORMYNDERI - GODTGJØRELSE Saksbehandler: Liv Stuan Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: X47 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0124/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen foreslår at godtgjørelsen til Overformynderiets leder øker til kr ,- fra Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Som en følge av stadig større saksmengde og arbeidsbelastning innenfor Overformynderiets arbeidsområde, foreslår rådmannen at godtgjørelsen til Overformynderiets leder øker til kr ,- med virkning fra Bakgrunn: Overformynderiet skal påse at personer som har behov for verge/hjelpeverge får oppnevnt dette, samt gi veiledning og føre tilsyn med vergene/hjelpevergene. Spørsmål om overformynderiet og vergemålsloven kan rettes til overformynderiets leder. I Stange er advokat Stein Åge Martinsen leder i Overformynderiet siden mai Både saksmengde og forvaltningskapital har økt kraftig de siste årene, til nå ca 130 saker i 2005 og en forvaltningskapital på ca. 46 mill kroner. Overformynderiets leder har nå en godtgjørelse på kr ,-, samt en godtgjørelse for kontorhold på kr ,- Godtgjørelsen ble økt fra 2005 etter å ha stått stille siden Hjelpeverger gjør en stor og uvurderlig innsats for å fylle de lovpålagte oppgaver som kommunen og overformynderiet er pålagt gjennom vergemålsloven. Det har vært og er fortsatt et stort problem å skaffe hjelpeverger, - og forståelsen for denne problematikken er slett ikke alltid tilstede. For å hindre negative tilbakemeldinger og for å få utført de pålagte oppgaver effektivt, er det viktig at de personer som påtar seg hjelpevergeoppdrag, blir tatt godt vare på. Hjepevergene fikk økt sin godtgjørelse fra januar 2005 til kr 5.000,- pr. vergeforhold. Vurdering: Stange kommune er helt avhengig av et Overformynderi som fungerer godt og som sørger for at hjelpevergeordningen også fungerer. Rådmannen synes det er svært viktig at det settes pris på det ansvarsfulle og viktige arbeid som Overformynderiet og hjelpevergene gjør. Kommunen har mottatt flere henvendelser fra Overformynderiets leder der det settes søkelys på godtgjørelsen som gis for arbeidet som utføres. Martinsen er helt klar på at med den saksmengde og arbeidsbelastning som arbeidet med Overformynderiet genererer, vil det være helt naturlig med en kraftig økning i godtgjørelsen. Rådmannen vil langt på veg følge Martinsen, men ser det ikke som aktuelt med økning i verken kontorholdgodtgjørelse eller godtgjørelse til hjelpeverger nå. I forhold til godtgjørelse til Overformynderiets leder, har Martinsen selv foreslått en økning til 60% av ltr. 41 (stat). Rådmannen anser det ikke aktuelt å gå så langt, men anser at arbeidet med Overformynderiet for leder kan antas å utgjøre en 50% stilling. På denne bakgrunn synes derfor naturlig at godtgjørelsen økes slik at den utgjør 50% av ltr. 41 og i tillegg gis et lønnspåslag på 4 %. Dette innebærer: 50% av ltr. 41 = kr ,- + 4 % ( kr 6.034,-)= TOTALT KR ,-. Vedlegg: Ingen.

5 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Saksbehandler: Lise-Mette Lund Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 0 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0125/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det nedsettes en politisk styringsgruppe på tre medlemmer med mandat å avklare den videre prosess vedrørende kommunestrukturprosjektet samarbeid med den politiske ledelsen i Hamar kommune. Det forutsettes at kommunestyret involveres i prosessen. Det forutsettes en konklusjon som avklarer det videre arbeidet vedrørende kommunestrukturen innen 1. juli Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann

6 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Stange kommune har sammen med Hamar kommune etter vedtak i respektive kommunestyrer sendt søknad til Kommunaldepartementet om prosjektmidler til en videre prosess angående avklaring av kommunestrukturen mellom Hamar og Stange kommuner. Det vises til vedlagte søknad av Løten og Ringsaker kommuner er invitert til å delta, men har ikke gitt tilbakemelding om ønsket deltakelse. Det er foruten midler til en videre avklaring søkt om kr til en bredere politisk prosess i etterkant. Kommunaldepartementet har i svarbrev gitt tilsagn om kr til videre utredning av kommunesammenslutning. Det er signalisert ytterligere midler i 2006 dersom det går mot en reell sammenslutningsprosess. Vurdering: Tilsagnet på kr vurderes av rådmannen som lavt i forhold til det som er anført som en nødvendig prosess for en bredere politisk avklaring. Det er fra rådmannens ståsted nødvendig å peke på at det er behov for å komme fram til en endelig avklaring på kommunestrukturspørsmålet. Det har bl.a. betydning for hvorledes en administrativt og politisk skal håndtere en rekke spørsmål som går på tvers av kommunegrensene. Det vil også gi avklaring på hvor mye ressurser som skal brukes på arbeidsoppgaver og løsninger som bygger på interkommunalt samarbeid. Det har videre konsekvenser for hvordan den framtidige tjenesteytingen til innbyggerne skal organiseres. For å avklare arbeidet med den videre prosessen i samarbeid med Hamar kommune vil rådmannen anbefale at det nedsettes en politis styringsgruppe på tre medlemmer. Det forutsettes at kommunestyret involveres i den videre prosess og at prosessen gir et tydelig svar. Det bør være en mål at saken er avklart innen sommeren Vedlegg: Søknad om midler til videre arbeid Tilsagn om midler til utredning av kommunesammenslutning

7 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VED FJETRE GÅRD Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: U63 &18 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0126/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: I henhold til Lov om serveringsvirksomhet 3 jfr. samme lov 5, 6 og 7 gis det serveringsbevilling under forutsetning av at vilkårene etter denne lov til enhver tid er oppfylt. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

8 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Iren Sinnerud, født , Ottestad, søker om serveringsbevilling for nyoppstartet virksomhet på Fjetre gård, Ottestad. Søker har ingen andre serveringsbevillinger. Virksomheten må være godkjent av næringsmiddeltilsynet. Etter lov om serveringssteder plikter kommunen å innhente uttalelse fra politiet om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Lensmannen har i sitt brev av 09. september 2005 ingen innvendinger til søknaden. Serveringsloven 5 krever at styrer for virksomheten skal ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. I henhold til Forskrift om etablererprøve for styrer ved serveringssted, må krravet om bestått etablererprøve etter serveringsloven oppfylles før oppstart av virksomheten. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om serveringsbevilling fra Iren Sinnerud ved Fjetre gård, Ottestad, innvilges med forbehold om godkjenning av lokaler og bestått etablererprøve. Bevillingsperioden settes til Utrykt vedlegg: Søknaden m/diverse vedlegg.

9 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING VED FJETRE GÅRD Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: U63 &18 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0127/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: A. I henhold til alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling for alkoholholdig drikk til følgende søkere under forutsetning av at vilkårene etter denne lov og til kommunale forskrifter til enhver tid er oppfylt: Fjetre gård, Sandvikavegen 185, Ottestad Bevillingssøker/ daglig leder/styrer: Iren Sinnerud, Sandvikavegen 185, Ottestad, f Stedfortreder: Astrid Marie Sinnerud, Kåtorpgrenda 66, Ridabu, f Bevertningssted: Fjetre gård, hovedhuset - spisestue, entrè og salong, 99,5 m2. (ca 25 sitteplasser) Stabbur: 1. etasje, 43,4 m2, 10 sitteplasser 2. etasje, 47,0 m2, 20 sitteplasser Utendørs: Veranda med begrenset antall sitteplasser (36,3 m2.) Stabbur: Platting m/gelender, max 25 sitteplasser (34m2). Omfang: Alminnelig bevilling Alkoholvare: Skjenketid: All alkoholholdig drikk I henhold til kommunale forskrifter Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl Skjenking av annen alkoholholdig drikk (ikke brennevinsbasert) kan skje fra kl B. Bevillingshaveren kan innskrenke sin skjenketid etter behov. C. Aldersgrensene må overholdes, jfr. alkoholloven 1-5. Åpenbart berusede personer må ikke gis adgang til stedet. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart beruset, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset. Forøvrig må rettighetshaverne generelt følge opp alkohollovens bestemmelser samt kommunale forskrifter. D. All etablert uteservering og -skjenking skal skjermes på forsvarlig måte, i henhold til alkoholloven og kommunale forskrifter, vedtatt 15. okober 2003, 7 Uteservering. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

10 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Iren Sinnerud, født , Ottestad, søker om skjenkebevilling ved nyoppstartet virksomhet på Fjetre gård i Ottestad. Astrid Marie Sinnerud, Kåtorpgrenda 66, Ridabu, f søkes godkjent som stedfortreder. Søkeren har ingen andre skjenkevillinger. Kunnskapsprøven om alkoholloven er bestått av både søker og den som søkes godkjent som stedfortreder. Eier av den faste eiendommen er Sven Peter Sinnerud, Sandvikavegen 185, Ottestad og skjenkevirksomheten er et enkeltmannsforetak. Etter alkoholloven plikter kommunen å innhente uttalelse fra sosialtjenesten som skal uttale seg til bevillingssøknaden ut fra et sosialt og helsemessig perspektiv. Politiet skal iuttale seg om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at skjenkebevilling gis. Lensmannen i Stange har i brev av ingen innvendinger til søknaden. Barn og familie, sosialtjenesten har i sin vurdering og konklusjon ingen merknader til at Iren Sinnerud gis alminnelig skjenkebevilling i samsvar med søknad. Alkoholloven har vært gjenstand for revisjon på en del punkter. De fleste endringer skjedde med virkning fra Resten trer i kraft fra Nytt er bl.a. Definisjon av alkoholholdig drikk Regelverkets inndeling av alkoholholdig drikk i typene øl, vin og brennevin er endret til 3 grupper - en inndeling som baserer seg på alkoholinnhold (målt i volumprosent). Alkoholholdig drikk med samme alkoholstyrke likebehandles, og regelverket for salg og skjenking knytter seg nå til følgende grupper: 1) drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, 2) drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og 2) drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol, jf. alkoholforskriften 1-1. Inndelingen gjennomføres også for aldersgrensene, slik at aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk tilknyttet gruppe 1 og 2 er 18 år, og 20 år for kategori 3.

11 Når det gjelder aldersgrenser i alkoholloven 1-5 må ikke skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer skje til noen under 20 år. Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. Samme aldersgrenser gjelder også for de som skal skjenke ovennevnte varer med mer eller mindre enn 22 volumprosent. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknad om skjenkebevilling ved Fjetre gård, Ottestad innvilges som omsøkt til - Iren Sinnerud, f og med Astrid Marie Sinnerud, f som stedfortreder. Utrykte vedlegg: Søknaden m/vedlegg av: o tegning av hovedbygning og stabbur o Skatteattest fra Hedmark skattefogdkontor/stange kommune o Utskrift fra enhetsregisteret o Kunnskapsprøve om alkoholloven

12 DRIFTSAVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER/ FAMILIEBARNEHAGER Saksbehandler: Knut Bryhni Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: A1 &01 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0128/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir sin tilslutning til at foreliggende Avtale mellom Stange kommune og. barnehage/familiebarnehage nyttes som grunnlag for å inngå driftsavtale med en enkelte barnehage/familiebarnehage. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå driftsavtale med den enkelte barnehage/familiebarnehage. 3. Formannskapet tar orienteringen om opptak av funksjonshemmede barn i private barnehager til etterretning og anser at p. 2.4 i foreliggende avtaleforslag Opptak av funksjonshemmede barn sikrer funksjonshemmede barn opptak i private barnehager når dette er foreldre/foresatte sitt førsteønske. På bakgrunn av dette anser Formannskapet det ikke nødvendig å opprette et ad hoc utvalg for å vurdere opptak i barnehagene i Stange. Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Knut Bryhni Leder barnehager

13 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: I Revidert barnehageplan for Stange er det forutsatt at Stange kommune inngår driftsavtale med den enkelte private barnehage/familiebarnehage. I planen er det konkludert med vilkår som forutsettes innarbeidet i en slik avtale. Vilkår som er innarbeidet i foreliggende avtaleforslag. Ved utarbeidelse av avtaleforslaget er det tatt utgangspunkt i Mønsteravtale mellom KS og PBL (Private barnehagers landsforbund), april Mønsteravtalen er i stor grad fulgt men tilpasset lokale forhold i Stange kommune der dette har vært ønskelig. Avtaleforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe av 3 styrere/eiere fra private barnehager i Stange og barnehageadministrasjonen. Deretter sendt på høring til private barnehager/familiebarnehager. Det kom ikke inn merknader til forslaget. Ved inngåelse av avtale med den enkelte barnehage vil det være nødvendig å gjøre tilpasninger dette vil trolig kun gjelde p. 4.6 i avtalen Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør. For noen vil dette punktet bli strøket for andre vil det være nok å henvise til inngått avtale (der kommunen har stilt tomt til disposisjon). I sak 0034/05 Etablering av barnehage på Ilseng ble det enstemmig fattet vedtak om å oversende følgende forslag til formannskapet: Kommunestyret oppnevner en ad hoc gruppe til å se på opptakskriterier for barnehageopptak mellom private og kommunale barnehager. Bakgrunn for forslaget var, slik Rådmannen oppfattet det, frykt for at funksjonshemmede barn i liten grad hadde plass i private barnehager. Rådmannen anser at p. 2.4 i avtalen Opptak av funksjonshemmede barn sammen med at foreldre/foresatte (jfr. p i barnehageplan).. skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske (til barnehage/barnehageplass) videreføres sikrer at funksjonshemmede barn får plass i private barnehager (når foreldrene ønsker det). Rådmannen tilrår derfor at det ikke oppnevnes et slik ad hoc utvalg. Bakgrunn: I vedtatt Barnehageplan for Stange er det i p Betingelser for tilskudd/avtaler med private barnehager/familiebarnehager forutsatt at det blir inngått avtaler med den enkelte private barnehage/familiebarnehage. I planen er det konkludert med følgende: Det anbefales at det legges til grunn at kun helt nødvendige vilkår settes i avtalene med private barnehager/familiebarnehager. Vilkår som forutsettes innarbeidet i avtalene er: - barnehagen deltar på samordnet opptak - oversender årsplan/virksomhetsplan i september hvert barnehageår - forplikter seg til å følge til en hver tid gjeldene kompetanse-/kvalitetsutviklingsplan for Stange kommune. Stange kommune forplikter seg til å tilby kurs, så langt dette er mulig, arrangert av Virksomhet for barnehager for barnehageansatte for ansatte i private barnehager/familiebarnehager. Disse anbefalte punktene er tatt med i foreliggende avtaleforslag. Arbeidet med å utarbeide et forslag for Stange kommune startet etter at det forelå en avtale mellom KS og PBL kalt Mønsteravtale mellom KS og PBL, april Avtalen ga et bra grunnlag for arbeidet her i Stange kommune og det er ikke vesentlige endringer som er foretatt i forhold til den sentrale inngåtte avtale. Arbeidet med å utarbeide en lokal avtale ble foretatt av en arbeidsgruppe av 3 styrere/eiere fra private barnehager og barnehageadministrasjonen. Forslag til avtale ble deretter sendt på høring til private barnehager/familiebarnehager. Det er

14 ikke kommet inn noen merknader til avtalen kun spørsmål om hvordan den skal tolkes. I prosessen kom ny Forskrift for økonomisk likebehandling av private barnehager. I ny forskrift ble det gitt anledning til å stille krav om pensjonsavtaler i private barnehager. En endring som vel også har sammenheng med pensjonsreformen. På bakgrunn av dette er krav om pensjonsavtaler senest fra innarbeidet i forslaget. Det kan opplyses at, så langt vi har oversikt over, er de barnehager som pr. i dag ikke har pensjonsavtaler for sine ansatte i ferd med å forhandle om/inngå slike avtaler. I sak 0034/05 Etablering av barnehage på Ilseng ble det enstemmig fattet vedtak om å oversende følgende forslag til formannskapet: Kommunestyret oppnevner en ad hoc gruppe til å se på opptakskriterier for barnehageopptak mellom private og kommunale barnehager. Bakgrunn for forslaget var, slik Rådmannen oppfattet det, frykt for at funksjonshemmede barn i liten grad hadde plass i private barnehager. I foreliggende avtaleforslag er det innbakt et p. 2.4 Opptak av funksjonshemmede barn er det referert fra Lov om barnehager der det heter i 9: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. I barnehageplan for Stange står det under p Dagens fleksible barnehagetilbud og målsettingen om at foreldre/foresatte skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske videreføres. Med utgangspunkt i Barnehageplanens prioriteringer og 9 i Lov om barnehager vil det være foreldrenes førsteønske som avgjør hvor et funksjonshemmet barn får barnehageplass. De 2 til 3 siste årene har vi opplevd en økning i antall funksjonshemmede barn i private barnehager. Av barn som er tildelt ekstraressurser etter 5 i Opplæringsloven eller 9 i Barnehageloven har barnehageåret 2005/ barn plass i kommunale barnehager og 6 plass i private barnehager. Det kan i tillegg opplyses at samordnet opptak i det alt vesentlige fungerer veldig bra i Stange kommune. Vurdering: Rådmannen ser det som viktig at det blir inngått skriftlige, forpliktende avtaler mellom Stange kommune og de private barnehagene/familiebarnehagene i Stange kommune. Rådmannen anser at foreliggende avtaleforslag i det alt vesentlige skriftliggjør den praksis som er i Stange kommune i dag men avtalen gjør denne praksis mer forpliktende for begge parter. Rådmannen tilrår derfor at foreliggende avtale danner grunnlag for å inngå avtale med den enkelte barnehage/familiebarnehage. Rådmannen anser at p. 2.4 i avtalen Opptak av funksjonshemmede barn sammen med at foreldre/foresatte (jfr. p i barnehageplan).. skal, så langt mulig, få innfridd sitt førsteønske (til barnehage/barnehageplass) videreføres sikrer at funksjonshemmede barn får plass i private barnehager (når foreldrene ønsker det). Rådmannen tilrår derfor at det ikke oppnevnes et ad hoc utvalg for å vurdere opptak i barnehagene. Vedlegg: 1. Avtale mellom Stange kommune og. barnehage/familiebarnehage av

15 AVTALE MELLOM STANGE KOMMUNE OG BARNEHAGE/FAMILIEBARNEHAGE Denne avtalen bygger på lov om barnehager med forskrifter med endringer foretatt t.o.m og mønsteravtale inngått mellom KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Mønsteravtalen er en oppdatert versjon av mønsteravtale av september 2001 som tar hensyn til endringer i barnehageloven 7, 7a, 7b og 15a. Avtalen bygger i tillegg på Barnehageplan for Stange kommune vedtatt av Stange kommunestyre DRIFTSAVTALE INNGÅTT (dato) MELLOM STANGE KOMMUNE OG BARNEHAGE heretter benevnt som barnehagen. 1. FORMÅL Denne avtalen skal bidra til at Stange kommune skal kunne gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det, og som i størst mulig grad er i tråd med foreldrenes ønske. Avtalen skal være med på å sikre et kvalitetsmessig godt og trygt tilbud for både barn og foreldre. Avtalen skal bidra til at barnehagetilbudet i Stange kommune blir så enkelt og oversiktlig som mulig. Det totale barnehagetilbudet skal i størst mulig grad fremstå som ett helhetlig tilbud som rommer variasjon og fleksibilitet. Hensikten med dette er å sikre foreldres/foresattes mulighet til selv å velge et tilbud med det innhold og de kvaliteter de foretrekker. Barnehagen og Stange kommune skal tilstrebe et åpent, nært og effektivt samarbeid. Partene har en felles forståelse av at ordnede arbeidsforhold er en viktig forutsetning for å gi et godt kvalitativt barnehagetilbud.

16 2. SAMARBEID OM OPPTAK OG INFORMASJON OM TILBUDET 2.1 Generelt Stange kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Opptak i de private barnehagene skjer i henhold til barnehagens vedtekter og foretas gjennom samordnet opptak i kommunen, jf 7a i barnehageloven. Som et ledd i et effektivt samarbeid, plikter de private barnehagene å fortløpende gi informasjon til kommunen om ledig kapasitet, om barn på venteliste og opptak utenom hovedopptak (rullerende opptak). Søknad om plass sendes på avtalt skjema til Stange kommune. Stange kommune vil sørge for at systemet for samordnet opptak er organisert slik at private barnehager på forespørsel uten ugrunnet opphold gis dokumentasjon over søkerlister/ ventelister. 2.2 Tilbudsoversikt Stange kommune forplikter seg til å gi foreldre/foresatte en samlet oversikt over barnehagetilbudet på bakgrunn av den informasjonen som er mottatt fra barnehagene. Stange kommune skal senest én måned før søknadsfristen for hovedopptak ha utarbeidet en oversikt over det samlede barnehagetilbudet i kommunen. Barnehagen forplikter seg til å gi Stange kommune orientering om følgende pr 1. januar hvert år: Åpningstider, priser, depositum, andelsinnskudd, feriestenging, deling av plasser og beskrivelse av tilbudet. 2.3 Varsel om prisendringer Prisene for barnehageplasser (herunder kostpenger) kan ikke settes opp før tidligst én måned etter at varsel er kommet fram til foreldre/foresatte og Stange kommune. 2.4 Opptak av funksjonshemmede barn Funksjonshemmede barn tas opp i samsvar med 9 i barnehageloven, der det bl.a. heter: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage.

17 3. MODERASJONSORDNINGER 3.1 Søskenmoderasjon Barnehagen skal tilby søskenmoderasjon i henhold til bestemmelsene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Barnehagen får dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen i henhold til barn registrert i barnehagesystemet pr og jf egne retningslinjer. 3.2 Inntektsgraderte satser Stange kommune tilbyr barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling jf Retningslinjer for friplass/redusert betaling for Stange kommune. Barnehagen får dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til vedtak etter disse retningslinjer etter spesifisert regning til kommunen. 3.3 Lokale retningslinjer om moderasjonsordninger Stange kommunes lokale retningslinjer for søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser følger som vedlegg til denne avtale. 4. BARNEHAGENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 4.1 Vedtekter Et eksemplar av barnehagens vedtekter etter barnehageloven leveres kommunen. 4.2 Økonomisk informasjon Barnehagen skal, innen fastsatte frister, gi Stange kommune den økonomiske informasjon den har krav på i henhold til lov og forskrift. 4.3 Pensjonsavtaler Barnehagens ansatte skal, senest f.o.m , ha tilfredsstillende pensjonsavtaler. 4.4 Rapportering

18 Barnehagen skal rapportere til Stange kommune om endring i antall barn etter alder og oppholdstider innen fastsatte frister. Barnehagen oversender årsplan for det enkelte år innen 15. september. 4.4 Kurs, etter- og videreutdanning Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for personalutvikling og tilrettelegging av slik utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning. Barnehagen forplikter seg til å følge den til en hver tid gjeldende kvalitetsutviklings- /kompetanseplan for barnehagene i Stange kommune. 4.5 Varslingsplikt ved opphør Dersom barnehagen vil innstille virksomheten, skal varsel sendes foreldre/foresatte og Stange kommune snarest. Ved planlagt avvikling skal dette skje på en måte, og innen frister, som ivaretar barn og foreldre/foresattes interesser. 4.6 Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør Dette punkt må utformes ut fra den enkelte barnehages egenart. Følgende punkter drøftes tatt inn i avtalen: Dersom eier vil avslutte driften uten å overføre driften til annen privat eier, og barnehagen drives i egen bygning, skal eiendommen/eiendelene tilbys Stange kommune. Den av partene som har bekostet og stilt grunn og/eller bygning til rådighet for barnehagedrift, skal i det økonomiske oppgjør få tilbake den verdi som grunn og/eller bygning representerer på opphørstidspunktet. Fastmontert utstyr inngår som en del av bygningen der det er montert. Lekeapparater utendørs anses for å være fastmontert utstyr. Ved verdsettelsen av eiendommen skal en legge til grunn ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr første og annet ledd. Dersom eiendommen blir lyst ut for salg, har kommunen forkjøpsrett. Denne forkjøpsrett kan tinglyses. 4.7 Attester Kopi av skatte-/avgiftsattest leveres til kommunen på forespørsel.

19 5. KOMMUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 5.1 Statlig driftstilskudd Stange kommune skal uten ugrunnet opphold formidle statlig driftstilskudd til barnehagen (kfr statlige retningslinjer). 5.2 Kommunalt driftstilskudd Stange kommune vil sørge for at barnehagen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte, jf. barnehageloven 7b og forskrift om likeverdig behandling av barnehager i henhold til retningslinjer som til en hver tid er vedtatt av Stange kommunestyre. Stange kommune skal ved vedtak om driftstilskudd dokumentere grunnlaget for fastsettelsen av dette overfor private barnehager. Stange kommune dekker inntektstap ved ledig kapasitet i barnehagen ut fra fastsatte retningslinjer og avsatte budsjettmidler ( buffer ) for det enkelte år. 5.3 Kompetanseutviklingstiltak Stange kommune vil gi barnehagen tilbud om å delta i generelle kompetanseutviklingstiltak arrangert av Virksomhet for barnehager på linje med personalet i de kommunale barnehager. 6. FORMALITETER VED AVTALEN 6.1 Avtaleperiode Denne avtalen gjelder så lenge barnehagen er godkjent og drives i samsvar med lov om barnehager.

20 6.2 Endringer Dersom vilkårene for barnehagedrift endres vesentlig ved lov eller forskrift, kan hver av partene forlange forhandlinger om tilpassing av avtalen. Blir partene ikke enige i slike tilfeller, kan avtalen sies opp med tre måneders skriftlig varsel. For øvrig kan avtalen endres når partene er enige om det. 6.3 Tvisteløsning Uenighet om forståelsen og praktiseringen av bestemmelsene i denne avtalen skal søkes løst lokalt mellom kommunen og barnehageeieren. Dersom uenigheten ikke er løst innen tre måneder, gjelder følgende: Uenighet om forståelsen og praktiseringen av de bestemmelser i avtalen som er i samsvar med mønsteravtalen, skal bringes inn for KS og den organisasjon barnehagen er medlem av. Hvis barnehagen ikke er medlem av noen organisasjon, trer barnehageeieren inn i stedet. Blir disse ikke enige innen tre måneder etter at tvisten er brakt inn, eller gjelder uenigheten en bestemmelse som ikke er i samsvar med mønsteravtalen, avgjøres uenigheten ved voldgift. I så fall oppnevner hver av partene en representant i voldgiftsretten, og disse to oppnevner sammen rettens leder. 6.4 Mislighold Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Ved simpelt mislighold kan avtalen sies opp med én måneds varsel til motpart og foreldre/foresatte. For barnehagen underskrift For Stange kommune underskrift

21 REFERATSAKER Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0129/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

22 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FS Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 05/ PLAN/PLAN/JAH 143 Q /05 Statens vegvesen KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR DOVREBANEN OG E6 LANGS MJØSA. SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER 05/ KOMM/KOMM/INI MAT 225/ /05 Geir A. Syverud, Kari A. Helgesen VEDR. UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIENDOMMEN, GNR. 225, BNR / FORM/FORM/KVA PERM /05 Regionrådet for Hamarregionen PROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg.

23 SUPPLERINGSVALG - JORDSKIFTEMEDDOMMER Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 X42 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0130/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Jordskiftemeddommer Eva Heggelund fritas fra sitt verv ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett. Som ny jordskiftemeddommer oppnevnes: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

24 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Eva Heggelund, Stange (nr. 6), har bedt seg fritatt for vervet som jordskiftemeddommer i Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett. Heggelund begrunner sin søknad med at hun av helsemessige årsaker ønsker fritak fra vervet. Ved en eventuell innvilgelse av Heggelunds søknad, må listen over jordskiftemeddommere fra Stange suppleres. Følgende er oppnevnt som jordskiftemeddommere fra Stange: 1. Mangerud, Kjell Røne 2335 Stange 2. Løvås, Jens Olav Skogstad 2312 Ottestad 3. Maagaard, Oscar Tomter Tomter gård 2330 Vallset 4. Bekkevold, Sverre Georg Bekkevold 2337 Tangen 5. Alhaug, Lars Hegsvold 2312 Ottestad 6. Heggelund, Eva Jernbanegt Stange 7. Hestnes, Ole Hestnes S Espa 8. Holm, Ingvild Kristine Granbakken 2335 Stange 9. Sjøberg, Inger Ingvoldstad Kjonerudv Ottestad 10. Saxrud, Nils Petter Saxrud 2337 Tangen 11. Martinsen, Roar Hagastuen 2330 Vallset 12. Finstad, Grete Røhne nedre 2335 Stange 13. Rustad, Kjersti Fougner Dælin Østre 2312 Ottestad 14. Sæther, Randi Thingstad Thingstad 2332 Åsvang Konklusjon: Rådmannen anbefaler at permisjon innvilges og suppleringsvalg foretas. Utrykt vedlegg: Søknaden vedlagt legeattest.

25 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER VED HEDEMARKEN TINGRETT Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 X42 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0131/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Eva Heggelund fritas fra sitt verv som meddommer ved Hedemarken Tingrett. Som ny meddommer velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

26 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Eva Heggelund, Stange (nr. 13), har bedt seg fritatt for vervet som meddommer i Hedemarken Tingrett. Heggelund begrunner sin søknad med at hun av helsemessige årsaker ønsker fritak fra vervet. Ved en eventuell innvilgelse av Heggelunds søknad, må listen over meddommere fra Stange suppleres. Følgende er oppnevnt som meddommere ved Hedemarken Tingrett: Kvinner: 1. Mikaelsen, Grethe Bøgutua Stange 2. Jensen, Tove Roavegen Stange 3. Kommisrud, Elisabeth Storgata Stange 4. Tyseng, Anne Grete Gravikvn Tangen 5. Magnussen, Marit Kristine, Løvseth Myrvn Ottestad 6. Nyhus, Gunvor Lien Fjordvn Ottestad 7. Strømstad, Marit Øverhagen 2344 Ilseng 8. Lundsbakken, Sigrid Fjellbo 2332 Åsvang 9. Stensig, Inger Nybovn Ottestad 10. Engelsjord, Mirjam Romedalsvegen Stange 11. Lang-Ree, Solvår Bøverstad 2335 Stange 12. Øvergaard, Sissel Elton nordre 2312 Ottestad 13. Heggelund, Eva Jernbanegt Stange 14. Sørflaten, Aase Sommerro 2335 Stange 15. Holm, Ingvild Kristine Granbakken 2335 Stange 16. Skjeggestad, Jorunn Heggevn. 4 A 2312 Ottestad 17. Midtsveen, Turid Fagertun 2337 Tangen 18. Lauritzen, Trine Bredsvold 2335 Stange 19. Nybruket, May-Torill Langmyrv Stange 20. Vasaasen, Gerd Bjørnstad 2344 Ilseng 21. Wenche Frydendal Nordvivegen Ottestad 22. Jønsberg, Anne Marie Mjøsliveien Ottestad 23. Nyheim, Åse Helene Skogvn Ottestad 24. Saxrud, Bjørg Saxrud gård 2337 Tangen 25. Ruud-Olsen, Rønnaug Dr.Thorshaugsv Stange 26. Harms, Henny Margrethe Hovshagan Tangen 27. Finden Barka, Ragnhild Koksvold 2335 Stange 28. Martinsen, Grete, Fjæstad Oldervegen Åsvang 29. Fjellet, Oddrun Skrenten 2337 Tangen 30. Løken, Unni Engli 2330 Vallset 31. Mikaelsen Elin Granfaret Vallset 32. Thorsrud, Åse Marit Øvrevegen Ottestad 33. Finstad, Marit Granli 2335 Stange 34. Brendhagen, Inger Marit Vestbygdv Stange 35. Engeskaug, Anne Berit Jønsbergvn Stange 36. Haagenrud, Eva, Heggeli Lotterud 2335 Stange

27 37. Simensen, Kari Fjellhaug 2338 Espa 38. Gjerlaug, Eli Johanne, Bye Frisholm 2335 Stange 39. Andersen Langberg, Kate Iren Stasjonsvegen Tangen 40. Dahlen, Anna Kristine Gruslinna Tangen 41. Randgaard, Eli Kvilavegen Ottestad 42. Johansen, Tove Bjørkvegen Ilseng 43. Bjørnstad, Kristin Vitsø Tokstadvegen Ottestad 44. Berglund, Bjørg Svevegen Vallset 45. Grinaker, Toril Sørbygdav Stange 46. Eide, Eli Sindre Hammer Øvrevegen Ottestad 47. Bartnes, Marit Øyen Skjønhaugvn Ottestad 48. Skjønhaug Hege Dybvig Thune 2344 Ilseng 49. Kjeverud, Oddveig Rognstad 2332 Åsvang 50. Stenersen, Heidi Hjemli 2337 Tangen 51. Holst, Torunn Åsvegen Åsvang 52. Alhaug, Oliv Hegsvold 2312 Ottestad 53.Thorshaug Marit Thune Hvervagutua Ottestad 54. Svenkerud, Randi Vevla 2335 Stange 55. Fosstveit, Marianne H. Hobergveien Ottestad 56. Jensen, Nina Vestbygdvegen Ottestad 57. Hval, Marit Søsveen Sørbygdav Stange 58. Nysæther, Mary Evenrudbakken 2337 Tangen 59. Skjellet Unni Gruslinna Tangen 60. Struperud Elin M. Hjørnevn Stange 61. Brun, Ruth Bøgutua Stange 62. Stadtler, Hilde Haddal Skaunvegen Ottestad 63. Busvold, Bjørg Busvold 2334 Romedal 64. Furulund, Aud Karin Ringvegen 59, 2312 Ottestad 65. Stenhaug, Jorunn Sørbygdav Stange Konklusjon: Rådmannen anbefaler at permisjon innvilges og suppleringsvalg foretas. Utrykt vedlegg: Søknaden vedlagt legeattest.

28 SUPPLERINGSVALG TIL VILT-OG INNLANDSFISKENEMNDA Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0132/05 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Søknad fra Sigrun Helland om fritak fra vervet som varamedlem i vilt- og innlandsfiskenemnda, godkjennes. Som nytt varamedlem til oppnevnes: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

29 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Sigrun Helland har flyttet fra Stange kommune, og ber derfor i brev av 17. oktober om fritak for sitt verv som varamedlem i Vilt- og innlandsfiskenemnda. Vilt- og innlandsfiskenemnda består av følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: Odd M. Lundquist, Kristenstua, Tangen Ole Mattis Lien, Steinum, Espa Marit Johansen, Furusetstuen, Åsvang Knut Ola Kaatorp, Stange Kari Fjeldstad, Lønnheim, Espa Varamedlemmer: Jan Arne Langseth, Jernbanegt. 103, Stange Sigrun Helland, Bjørkheim, Tangen Per Nøkleby, Raa, Stange Tore Oustad, Venabo, Vallset Solveig Edvardsen, Tanndalsvegen 11, Ottestad LEDER: NESTLEDER: Odd M. Lundquist Ole Mattis Lien Funksjonstid: 4 år fra Utrykt vedlegg: Søknaden

DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER Levanger kommune DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER Denne avtalen bygger på lov om barnehager med forskrifter og mønsteravtale inngått mellom KS (Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Y barnehage, org nr xxx xxx xxx

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Y barnehage, org nr xxx xxx xxx SAMARBEIDSAVTALE mellom Drammen kommune og Y barnehage, org nr xxx xxx xxx 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og Drammen kommune, i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: og Malmlia barnehage, org.nr.:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: og Malmlia barnehage, org.nr.: 1 SAMARBEIDSAVTALE mellom Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: 957 268 994 og Malmlia barnehage, org.nr.: 971 387 882 Avtaletekst med endringer vedtatt i Formannskapet 11.02.14, drøfting med Follafoss

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr: SAMARBEIDSAVTALE mellom Verdal kommune og barnehage Organisasjonsnr: MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna Tildeling av ressurser til spesialpedagogisk

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr: SAMARBEIDSAVTALE mellom Verdal kommune og barnehage Organisasjonsnr: MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna Tildeling av ressurser til spesialpedagogisk

Detaljer

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr.

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr. 1 FORSLAG 12.04.12 SAMARBEIDSAVTALE mellom Lillehammer kommune og..barnehage, org nr. 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og kommunen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen NB: Merk tiden Møtedato: 14.01.2004 Tid: kl. 08.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen NB: Merk tiden Møtedato: 14.01.2004 Tid: kl. 08. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen NB: Merk tiden Møtedato: 14.01.2004 Tid: kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

MØNSTERAVTALE FOR SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNER OG PRIVATE BARNEHAGER

MØNSTERAVTALE FOR SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNER OG PRIVATE BARNEHAGER Oslo, 22.03.2011 Til landets kommuner og private barnehager MØNSTERAVTALE FOR SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNER OG PRIVATE BARNEHAGER Barnehagene i Norge så vel kommunale som private nyter godt av et særdeles

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Rotunden, Rådhuset Dato: 26.10.2005 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Ordfører H

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Kl. 11.00: Befaring Sundsøya Eiendom AS Kl. 12.00: Besøk på Flyktningetjenesten Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: kl. 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Torgunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/02787-009 KAROLINE KAABER, FRØVIK GÅRD - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karoline

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.10.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Kåre Haugli Steinar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS Arkivsak: 08/1366 Sakstittel: K-kode: U60 &18 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Signe Solvang Aamodt

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Signe Solvang Aamodt TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2006 Tid: kl.19.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar Valle Arne Ingvar

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred Eliassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.01.2005 Tid: 19.00 Avsluttet: 19.35 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 17.01.05 Tilstede på møtet Jan Tyriberget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE STANGE KOMMUNE

Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE STANGE KOMMUNE Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STANGE KOMMUNE REVIDERT 5.JANUAR 2007 G:\Barnehager\BRUKERHÅNDBOK SFO\INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.12.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 133/15 Sak 134/15 DRÅPEN BAR PAULO LOPES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Momarka Barnehage Dato: 16.11.2005 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Solem Medlem SP

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Lenvik rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Møtt for: Leder Martin Ness AP FO Medlem Grethe

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer