KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 22 MØTE NR.: 06/7 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/54 ILO- KONVENSJON NR. 94 U00 PS 06/55 FASTSETTING AV KRISTIANSUND KOMMUNES STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIGRUPPER SOM ER REPRESENTERT I BYSTYRET PS 06/56 DUNKARSUNDET - TOMT FOR NATURBARNEHAGE L12 PS 06/57 PS 06/58 STINE WULFF TODAL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I DICE BAR, HAUGGT. 16 KRISTIANSUND PENSJONISTFORENING - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FORENINGENS DRIFT U PS 06/59 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 06/60 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50

2 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/790/4182/06 U00 Gøril Reinås Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /54 ILO- KONVENSJON NR. 94 Lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste- og bygg og anleggskontrakter. Staten har innført ILO- konvensjon nr 2/2005 av 16. juni Dette følger som trykt vedlegg. KS sentralstyre vedtok i mai 2005 en anbefaling til kommuner og fylkeskommuner om at regjeringens beslutning om å implementere ILO-konvensjon nr. 94 fra 1949 om arbeidsklausuler for statlige anskaffelser også burde gjøres gjeldende for kommunesektoren. ILO-konvensjon nr. 94, om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter, skal sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Det land som har ratifisert konvensjonen har dermed en folkerettslig plikt til å sørge for at konvensjonen blir etterlevd. Den siste EU-utvidelsen har aktualisert diskusjonen om forebyggende tiltak mot sosial dumping. Det statlige rundskrivet tar utgangspunkt i kontrakter innenfor bygg- og anleggssektoren som overstiger EØS terskelverdier på henholdsvis 1,7 mill for varer-og tjenester og for bygg og anleggsarbeider. Det må imidlertid være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å sette en hensiktsmessig beløpsgrense for hvilke kontrakter de ønsker skal være omfattet av denne klausulen. ILO-94 sier at det skal sikres like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Lønnsog arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn hva som følger av gjeldende tariffavtale, regulativ eller hva som er normalt for vedkommende sted og yrke. Kommunen skal i kontrakten stille krav om at leverandøren skal kunne dokumentere arbeidstid og lønnsutbetalinger til arbeidere som utfører oppdaget. Kontrakten skal inneholde klausuler som sikrer arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de om gjelder for samme type arbeid innenfor samme distrikt. Dette gjelder også for underleverandører og underentreprenører. Forslag til formulering i aktuelle kontrakter: Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for sted og yrke. Dette gjelder for alle ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.

3 Leverandøren skal på anmodning legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. På samme måte skal leverandøren sikre dokumentasjon fra sine underleverandører. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har kommunen/fylkeskommunen rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Konsekvenser for konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlaget og tilbudet danner grunnlaget for kontrakten i enhver offentlig anskaffelse over nedre grense for utlysning (Doffin), som den norske databasen som skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester over kroner. For å gjennomføre og etterleve intensjonen i ILO-94 stilles følgende krav til leverandøren tekniske kvalifikasjoner: Leverandørens tekniske kvalifikasjoner Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav Tilbyder aksepterer at arbeidstakerne sikres like lønnsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO-94 Dokumentasjon bevis for at de stilte krav er oppfylt Kontrakten aksepteres Rådmannen foreslår at driftsutvalget fremmer saken for bystyret med følgende innstilling Bystyret vedtar å innføre ILO-konvesjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter i tråd med statens regler ved anskaffelser over kroner. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen Økonomisjef

4 Løns- og arbeidsvilkår for arbeidarar som utførar tenestekontraktar og byggje- og anleggskontraktar for staten* 1. Innleiing Bakgrunnen for rundskrivet er ILO-konvensjon nr. 94, om arbeidarklausular i offentlege arbeidskontraktar, som skal sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Konvensjonen gjeld løn og arbeidsvilkår for arbeidstakarar som utførar oppdrag for statlege styresmakter og har som formål å sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Noreg har ratifisert konvensjonen og har såleis ei folkerettsleg plikt til å syte for at innhaldet i konvensjonen blir etterlevd. I samband med utvidinga av EØS til 28 land, vart særleg skilnader i lønsforhold aktualisert. Regjeringa avgjorde difor å påleggje statlege etatar å følgje føresegnene i konvensjonen gjennom eit rundskriv. 2. Verkeområde Dette rundskrivet gjeld for statlege styresmakter når dei inngår kontraktar om tenester og bygg- og anleggsarbeid som nemnt i lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 og forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 (innkjøpsforskrifta). Med statlege styresmakter er det denne samanhengen meint dei statlege styresmaktene som regjeringa har instruksjonsmakt over. Rundskrivet gjeld for kontraktar om alle tenester og bygg- og anleggsarbeid som overstig EØSterskelverdiane, for tida kroner for tenester og kroner for byggje- og anleggskontraktar, jf. innkjøpsforskrifta 2-2. Bakgrunnen for å bruke same beløpsgrense som for kravet til kunngjering i EØS, er at graden av samhandel er størst for kontraktar over terskelverdiane. Plikta til å regulere løns- og arbeidsforhold i kontraktar gjeld difor der behovet er størst. Det er likevel viktig å merke seg at klausulane må gjerast gjeldande så vel for nasjonale som for utanlandske leverandørar. 3. Hovudinnhaldet i ILO- konvensjonen 3.1 Innleiing Når statlege styresmakter sett bort arbeid, krev konvensjonen at kontraktane inneheld klausular som sikrar arbeidstakarane løns- og arbeidsvilkår, som ikkje er dårlegare enn dei som gjeld for same type arbeid innanfor same distrikt. I og med at kontraktklausulane skal gjerast gjeldande for underleverandørar og underentreprenar, må klausulane gjennomførast også i slike avtalar. Kravet om gjengs løn er kjerna i konvensjonen. Nedanfor er det gjort nærare greie for lønsvilkår og supplerande krav til oppdragsgjevarar og leverandørar etter konvensjonen. 3.2 Lønsforhold ILO-konvensjonen opererer med omgrepa distrikt og fag- eller næringsgrein som grunnlag for å fastsette løn og arbeidsvilkår til arbeidarar som utførar oppdrag for statlege styresmakter. Løns- og arbeidsvilkår skal etter konvensjonens krav ikkje være dårlegare enn kva som følgjar av gjeldande tariffavtale, regulativ eller kva som er normalt for vedkommande sted og yrke. Konvensjonen gjeld også arbeid som skal utførast i utlandet, og då vil det være dei løns- og arbeidsvilkår som er vanlege i det distrikt i det landet der arbeidet blir utført som må etterlevast. 3.3 Tilsyn og oppfølging Oppdragsgjevarane skal i kontrakten stille krav om at leverandøren skal kunne dokumentere arbeidstid og lønsutbetalingar til arbeidstakarane som utfører oppdraget. Konvensjonen stiller dessutan krav om at det skal førast tilsyn for å sikre at kontrakten blir effektivt overhalden.

5 Det er ei tilfredsstillande form for tilsyn at det blir lagt fram dokumentasjonen på dei lønns- og arbeidsvilkåra som blir nytta hjå entreprenøren, eventuelt leverandøren, for å få stadfesta om klausulen er overhalde. Kontraktklausulane bør derfor også ha med ein regel som gjev entreprenøren (leverandøren) ei plikt til, dersom det vert bede om det, å leggja fram opplysningar om lønns- og arbeidsvilkåra. Eit slikt tilsyn kan gjerne skje ved bruk av stikkprøver. Dersom leverandøren ikkje betaler arbeidarane det dei har krav på, skal oppdragsgjevarane kunne halde att vederlaget eller på annan måte sikre at arbeidstakarane får løna si. 3.4 Informasjon Oppdragsgjevarane skal ta inn informasjon om kontraktklausulane i konkurransegrunnlaget, eventuelt også i kunngjeringa. 4. Framlegg til kontraktklausul Nedanfor følgjer eit framlegg til kontraktklausul. Oppdragsgjevarane kan også bruke eigne formuleringar så lenge dei oppfyller pliktene som nemnt under nr. 3. Leverandøren skal syte for at tilsette i eigen organisasjon og tilsette hos eventuelle underleverandørar ikkje har dårlegare løns- og arbeidsforhold enn det som følgjer av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommande stad og yrke. Dette gjeld berre for tilsette som direkte medverkar til å oppfylle kontrakten. Leiaren av verksemda er ansvarleg for at denne regelen vert etterlevd. Alle avtaler leverandøren inngår som inneber utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande føresegner. Dersom leverandøren ikkje etterlever klausulen, har oppdragsgjevaren rett til å halde tilbake delar av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakehalden skal svare til ca. 2 gonger innsparinga for arbeidsgjevaren. Leverandøren skal på oppmoding leggje fram dokumentasjon om dei løns- og arbeidsvilkåra som vert nytta. Dokumentasjonsplikta omfattar også underentreprenørar (underleverandørar). Med helsing Steinar Hauge fungerende ekspedisjonssjef (e.f.) Pål Hellesylt avdelingsdirektør Rundskrivet gjelder kun for statlige etater. Det vil si statlige enheter som regjeringen har direkte instruksjonsmyndighet over, som for eksempel fylkesmennene, tilsynsorganer, forvaltningsbedrifter, direktorater osv. Virksomheter som er skilt ut som egne rettssubjekter, som for eksempel statlige aksjeselskap og statsforetak, vil falle utenfor.

6 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/831/4541/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /55 FASTSETTING AV KRISTIANSUND KOMMUNES STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIGRUPPER SOM ER REPRESENTERT I BYSTYRET Brev fra Det kongelige moderniseringsdepartement vedr. Lov om visse forhold vedr. de politiske partiene (partiloven) endringer i ordninger med tilskudd til de politiske partier i kommuner og fylker, var lagt frem som referatsak i driftsutvalgets møte I den forbindelse fattet driftsutvalget følgende enstemmige vedtak: Driftsutvalget ber om at administrasjonen fremmer sak der Kristiansund kommune f.o.m viderefører den økonomiske støtten til bystyregruppenes arbeid. Ordningen baseres på prinsippene i den nye partiloven. Støtteordningens totale omfang forutsettes for 2006 å ligge på samme stønadsbeløp som statstilskuddet for 2005 Kort om lovens virkning (partiloven) Utbetaling av den statlige støtten til de politiske partiene har tidligere vært administrert av kommunene. Fra i år er ordningen overført til fylkesmannen. Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene ble vedtatt og sanksjonert den 17. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 84 ( ) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) og Innst. 0. nr. 129 ( ). De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til Moderniseringsdepartementet (fra : Fornyings- og administrasjonsdepartementet) og fylkesmennene. Etter den nye loven får dessuten Statistisk sentralbyrå (SSB) en ny oppgave i å innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes inntekter. I forslaget til statsbudsjett for 2006 er det, i samsvar med den nye loven, foreslått endringer i tilskuddsordningen til de politiske partier, jf. statsbudsjettets kapittel Dette innebærer også endringer for kommunene og fylkeskommunene. Fylkesmennene overtar fra de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner tidligere har hatt med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene over kapittel 1530 Tilskudd til de politiske partiene, etter dette kapitlets poster 71 og 73 som gjelder støtte pr. stemme til de politiske partiers

7 kommuneorganisasjoner. Tidligere refusjonsordning, hvor fylkesmennene refunderer utgifter som kommunene/fylkeskommunene har forskuttert, faller derfor bort fra samme tidspunkt. Statstilskuddet vil fra 2006 ikke lenger innbefatte noen tilskuddsordning til kommunestyregruppene og fylkestingsgruppene (inndelt i henholdsvis gruppestøtte og representantstøtte). Denne støtten er altså avviklet som statlig ordning. Midlene fra disse tilskuddene (jf. statsbudsjettet kap postene 72 og 74) blir fra 2006 innlemmet i den generelle rammeoverføringen til kommunene, og det vil således være opp til den enkelte kommune og fylkeskommune om den vil videreføre en slik støtteordning. Hvis kommunen/fylkeskommunen selv iverksetter slik økonomisk støtte, må den følge forutsetningene i partiloven. Det foreliggende lovforslaget i 10 (2) fastslår en ansvarsfordeling når det gjelder å yte støtte til de ulike folkevalgte gruppene, og at slik støtte skal ytes forholdmessig etter valgoppslutning. Slik bestemmelsen er formulert, kan den imidlertid ikke tolkes som en plikt for den enkelte kommune til å støtte sine folkevalgte grupper. Etter utvalgets forslag vil det være opp til det folkevalgte organ selv å bestemme omfanget av støtten. I prinsippet er derfor ikke bestemmelsen til hinder for at den årlige bevilgningen kan settes til 0 i den enkelte kommune. Regelen slår imidlertid fast at dersom slik støtte gis, skal den ytes etter de nevnte kriterier. Det er følgelig opp til det folkevalgte organ selv å ta stilling til omfanget av støtten til gruppene og representantene i hhv. kommunestyret og fylkestinget. Kristiansund kommunes støtteordning Kristiansund kommune har tidligere hatt følgende ordning vedtatt i bystyrets møte , sak nr. 37/92: kr pr representert parti i grunnstøtte kr pr. valgt fast representant Kommunestyrevalgresultatene for siste valg legges til grunn for beregning av støttebeløpet. Dette viser at vår støtteordning er i tråd med intensjonen i loven. Ordføreren ønsker å videreføre ordningen med to utbetalinger i året, selv om det blir noe forsinket i år i forhold til datoen vi ønsker å vedta. Ved en inkurie ble støttebeløpet til de politiske partiene ikke videreført ved utarbeiding av budsjettet for Dette forholdet må vi søke å rette opp ved 1. tertial. Ordføreren er innstil på at Kristiansund kommune skal videreføre den ordningen vi har hatt overfor de politiske partiene. I samsvar med avsnitt 3 i driftsutvalgets vedtak, kan jeg opplyse at grunnbeløpet (statlig ordning i 2005) til kommunestyregruppene var kr 3.089,56. Representanttillegget (statlig ordning i 2005) var kr 1.110,18. Jeg kan likevel tenke meg at grunnstøtten til partiene blir hevet til kr på årsbasis. Ordningen bør gjøres gjeldene for resten av valgperioden, slik at man kan vurdere en ny ordning når nykommunen er på plass. På denne bakgrunn vil jeg be driftsutvalget legge saken frem for bystyret med følgende

8 forslag til VEDTAK: Utbetaling av Kristiansund kommunes støtte til de politiske partigrupper som er representert i bystyret skjer etter følgende kriterier: kr pr representert parti i grunnstøtte kr pr. valgt fast representant Beløpet skal utbetales i to like deler, pr og pr Kommunestyrevalgresultatene for 2003 legges til grunn for beregning av støttebeløpet. Ordningen gjøres gjeldende for 2006 og Budsjettjusteringer skjer i forbindelse med 1. tertial. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/2048/3528/06 L12 Jan Brede Falkevik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /56 DUNKARSUNDET - TOMT FOR NATURBARNEHAGE Vedlegg Forslag til kjøpsavtale og leieavtale Kart Søknad fra T. Grødahl om kjøp av tomt til barnehage, datert Søknad fra E. Bakken om godkjennelse for fradeling av kommunal grunn, søknad om dispensasjon, datert Sammendrag Gro og Tony Grødahl (Atlantis barnehage AS) søker om å kjøpe tomt i Dunkarsundet for oppføring av ny barnehage (søknad datert ). Grødahl driver fra før av Kristiansund naturbarnehage som i dag har tilholdssted i klubbhuset til IL. Goma. Denne skal fortsatt bestå. Arealet som ønskes ervervet ligger nedenfor/østenfor Gomalandet barneskole, like ved veien inn til småbåthavna i Dunkarsundet. Rådmannen innstiller på at areal for barnehage avhendes Grødahl, mens areal for parkering leies ut. Avtale for salg og leie ligger ved. Avtale for drift av parkeringsareal forutsettes utarbeidet senere. Forslaget Atlantis barnehage AS (Selskap under stiftelse) ved Grødahl søker om fradeling av kommunal grunn ved Dunkarsundet for etablering av ny barnehage med tilbud for plass til ca. 50 barn. Grødahl driver i dag Kristiansund naturbarnehage som har tilholdssted i klubbhuset til IL. Goma. Denne skal fortsatt være i drift. Tony Grødahl og Arkitektkompaniet, barnehagekonsulent, parkssjef og bygningssjef var på befaring i området Det ble gitt positive signal om at prinsippsøknad ble innsendt. Saken var oppe i plan- og bygningsrådet for prinsippavklaring i møte (utvalgssak 06/04). Rådet sluttet seg til bygningssjefens vurdering og var sådan positiv til etablering av tomt for naturbarnehage i dette området. Bygningssjefen satte følgende vilkår i saken:

10 Vei opp til barnehagen (dagens gangvei) skal kun nyttes til nødvendig transport som frakt av utstyr, utrykning m.m. All personalparkering og parkering for henting/bringing av barn skal foregå på plan med adkomstvei. Krav om nennsom terrengtilpasning vil følgelig bli satt. Søknad om fradeling av tomta og søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bruk av grunnen til barnehage ble fremmet i søknad til bygningssjefen datert 23. mars då. Materialet som foreligger i denne søknaden er tilstrekkelig til å foreta en vurdering av hvilke områder som eventuelt bør avhendes og hvilke som kan leies bort. Det ønskes et areal på 2390 m 2 som vist på vedlagte kart. Dette arealet vil inneholde selve barnehagebygget og det inngjerdede lekeområdet. Parkeringsarealet med 15 plasser er vist østenfor/nedenfor barnehagen, og vil være areal for bringing/henting av barn og parkering for ansatte. Plansituasjonen Arealet er uregulert, men avsatt som byggeområde; erverv (forretning, industri, kontor, lager) i Kommuneplanens arealdel for Tankene bak arealsoningene i kommuneplanen var den gang å avsette areal til kontorfasiliteter m.m. for virksomheter på fiskeribaseområdet. Lokalisering av barnehage i området vil således være i strid med formålet. Plan- og bygningsloven setter krav om regulering av området ved etablering av barnehage her. Rådmannen er kjent med at tiltakshaver er avhengig av slippe kravet om å regulere, og er avhengig av å få startet bygging allerede i år for å få utløst midler for etablering (investeringtilskudd). Det er usikkert om regjeringen vil foreslå investeringstilskudd for etablering av barnehager med småbarnsplasser neste år. Barnehagen må således står ferdig i år for å få dette tilskuddet. Søknad om fradeling av tomta og søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bruk av grunnen til barnehage, ble som nevnt ovenfor fremmet i søknad til bygningssjefen datert 23. mars. Rådmannen vil bemerke at fritak fra plankravet vil bli vurdert av bygningssjefen ved behandling av saken etter plan- og bygningsloven. Det ligger imidlertid klart i kortene at dispensasjon er nødvendig for å få startet barnehagen allerede i år, da en regulering vil minst ta ¾ år. Rådmannens vurdering Rådmannen er positiv til etablering av barnehage i området, selv om arealet i kommuneplansammenheng ikke hjemler for dette. Rådmannen ser ingen ulemper i at området her heller nyttes til barnehage enn annen næring. Rådmannen har heller ingen betenkeligheter med at det vil kunne bli en samlokalisering av barnehage og lettere næringvirksomhet ellers i området. En slik næringsvirksomhet vil etter rådmannens vurdering ikke medføre avgjørende negative konsekvenser for drift av barnehage her. Da det ikke er full barnehagedekning, vektlegges også behovet for nye barnehager og et økt barnehageplasstilbud. Partene er blitt enige om et utkast til opsjonsavtale som baserer seg på at Atlantis barnehage AS får håndgitt en tomt merket område A på vedlagte kart, på ca 2390 m 2. Avtaleutkastet er basert på vedtatte retningslinjer for håndgivelse av næringsareal.

11 Når det gjelder fastsettelse av pris, har Kristiansund kommune nesten utelukkende basert sin prissetting av ubebygd bolig og næringsareal på kostpris. Begrunnelsen har vært å aktivt å stimulere til boligetablering og næringsvirksomhet, og til å begrense prisutviklingen på fast eiendom. I sak framlagt for driftsutvalget den i sak 06/26 vedrørende håndgivelse av tomt for flyplasshotell ble det skissert tre måter for å fastsette pris: 1. Videreføring av dagens prisnivå for næringsarealer på Løkkemyra 2. Markedsbasert pris (takst fram til prisnivå er etablert) 3. Skjønnbasert prisnivå et sted mellom Løkkemyraprisen og antatt markedsnivå I denne saken ble det videre fremhevet; Dagens prisnivå på Løkkemyra ligger på ca 135 kr/m². Prisen endres fortløpende med 100 % av endringene i de månedlige endringene i SSB sin konsumprisindeks. Markedspris er vanskelig å anslå. Det har ikke vært private aktører som har solgt råtomter i konkurranse med kommunen, og attraktiviteten varier med beliggenhet og topografiske forhold. Løkkemyraprisen ble i 1992 sterkt redusert fordi kommunens regulering av prisnivået (+10 %/år) førte til at prisen steg til et nivå markedet ikke aksepterte. For fiskeribasen har kommunen valgt en annen prisregulering enn på Løkkemyra. I stedet for konsumprisindeksen, reguleres prisen på fiskeribasen med 100 % av endringene i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. Denne indeksen er naturlig nok i sterkere grad knyttet til byggekostnadsutviklingen og det kan være et poeng at tomteprisen følger denne, spesielt ettersom denne indeksen det siste tiåret har steget noe raskere enn konsumprisindeksen. (Pris pr. m2 har her vært kr 342,-.) Dersom byggekostnadsindeksen anvendes på Løkkemyraprisen fra sist vedtatte regulering i 1992, ville prisen på næringsarealer i dette området i dag vært ca 154 kr/m², dvs. en økning på 14 %. Et annet spørsmål er om differensiering etter attraktivitet bør være en del av prisfastsettingen. Den aktuelle tomta ligger som nærmeste nabo til flyplassen. Når lokaliseringen sammenholdes med den sterkt økende interessen generelt i Kristiansund for erverv av næringsareal, og en viss tilpasning til et antatt høyere markedsnivå, vil rådmannen på skjønnsmessig bakgrunn tilrå at det til nevnte basispris på 154 kr/m² legges til 10 % for attraktivitet og markedsorientering for den aktuelle hotelltomta. Tilrådd salgspris blir da 170 kr/m², totalt 3,4 mill. kr for en 20 dekar stor tomt. Rådmannen vil foreslå at man nytter det samme prisnippet som ble brukt for prisfastsettelsen for hotelltomta, også for prisfastsettelse for barnehagetomta. Rådmannen tilrår da salgspris på 170 kr/m², totalt kr ,-. Når det gjelder parkeringsarealene og gangveisystemet som skal nyttes av barnehagen (som i dag nyttes av skolebarn og turgåere), mener rådmannen at arealet merket B ikke bør selges, men leies bort til søker. Dette på grunn av store offentlige interesser i området, blant annet går gangveien gjennom området. Partene er blitt enige om et utkast til leieavtale. Avtaleutkastet er vedlagt. Som regel settes leie av areal til en årlig sum lik 6 % av kjøpesum. Da arealet her vil være åpen for fri ferdsel, mener rådmannen det er naturlig at man her halverer leien. Leie av areal settes derfor til en årlig sum lik 3 % av kjøpesum. Rådmannen tilrår da en årlig utleiepris på 5,1 kr/m². Arealet er ca 1000 m 2.

12 Rådmannen vil foreslå at driftsutvalget fatter slikt VEDTAK 1. Kristiansund kommune selger til Atlantis barnehage AS tomt for barnehage i Dunkarsundet i samsvar med vedlagt avtale. 2. Atlantis barnehage AS gis rett til leie av grunn til parkering og adkomst på vilkår som framgår av vedlagte avtaler datert 28. mars Dette vedtak er betinget av en godkjennelse av søknaden om endret bruk etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Anton Monge Rådmann Just Ingebrigtsen

13 Avtale Mellom Kristiansund kommune og Atlantis barnehage AS Om Overdragelse av næringsareal for drift av barnehage 1. Kristiansund kommune selger til Atlantis barnehage AS et areal på 2390 m 2 vist på vedlagt kart. Endelig areal fastsettes etter foretatt oppmåling. 2. Atlantis barnehage AS skal bruke tomta til drift av barnehage. 3. Atlantis barnehage AS betaler kr 170,- pr m 2 til kommunen for tomta. I tillegg betaler kjøper for utgifter med oppmåling og overskjøting. Oppgjør skal finnes sted innen 30 dager etter inngåelse av avtalen, og skjer ved overdragelse av skjøte. 4. Dersom Atlantis barnehage AS ikke har startet byggearbeidene på tomten innen ett år fra avtaleinngåelse, har kommunen rett til å kjøpe tomten tilbake for den sum selskapet har betalt for tomten, ekskl. omkostninger. 5. Ved siden av denne avtale gjelder Regler og kontraktsbestemmelser for håndgivelse og salg av kommunale tomter i Kristiansund, sist endret Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Uløst tvist avgjøres ved voldgift med sorenskriver ved Nordmøre tingrett som oppmann, jmf. tvistemålslovens bestemmelser. 7. Denne avtalen foreligger underskrevet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. 8. Avtalen er inngått med forbehold om driftsutvalgets og bystyrets godkjennelse. Det tas videre forbehold om at søknad om endret arealbruk og byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser godkjennes. Kristiansund 6. april 2006 For Kristiansund kommune For Atlantis barnehage AS (SUS) Gunnar Odden Bygningssjef Gro og Tony Grødahl

14 Avtale mellom Kristiansund kommune og Atlantis barnehage AS om Leie av næringsareal til bruk for adkomst og parkering 1. Kristiansund kommune bortleier til Atlantis barnehage AS et areal merket B på vedlagt kart for et tidsrom sammenfallende med en sammenhengende drift av barnehage på tilliggende tomt. Arealet er på ca 1000 m 2. Endelig areal fastsettes etter foretatt oppmåling. 2. Atlantis barnehage AS skal bruke tomta til parkering og adkomst knyttet til barnehagedriften. 3. Atlantis barnehage AS betaler årlig kr. 5,1 pr. m 2 til kommunen for leie av tomta. I tillegg betaler kjøper for utgifter med oppmåling og tinglysning av denne avtale. Leieavtalen betales etter krav/faktura fra kommune. 4. Leiebeløpet reguleres årlig med 100% av SSB s konsumprisindeks med utgangspunkt i indekstallet på Dersom Atlantis barnehage AS ikke har startet byggearbeidene på barnehagetomten like ved innen ett år fra avtaleinngåelse, opphører denne leieavtale. 6. Kristiansund kommune forutsetter at gangvei gjennom tomta/parkeringsplassen holdes åpen for allmenn ferdsel. 7. Opparbeidelse og vedlikehold av areal utføres av leietaker. 8. Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Uløst tvist avgjøres ved voldgift med sorenskriver ved Nordmøre tingrett som oppmann, jmf. tvistemålslovens bestemmelser. 9. Denne avtalen foreligger underskrevet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. 10. Avtalen er inngått med forbehold om driftsutvalgets og bystyrets godkjennelse. Det tas videre forbehold om at søknad om endret arealbruk og byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser godkjennes. Kristiansund 6. april 2006 For Kristiansund kommune For Atlantis barnehage AS (SUS) Gunnar Odden Gro og Tony Grødahl Bygningssjef

15 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/696/4536/06 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /57 STINE WULFF TODAL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I DICE BAR, HAUGGT. 16 I søknad dat søker Stine Wulff Todal om skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 (inntil 60 volumprosent alkohol) i Dice bar, Hauggt. 16. Driftskonseptet på stedet skal være bar/pub med musikkunderholdning, diverse spill og karaoke. Målgruppen er ungdom og voksne over 18 år. Virksomheten er et enkeltmannsforetak som eies av Stine Wulff Todal, Kristiansund. Styrer og stedfortreder har avlagt nødvendige prøver for serverings- og skjenkebevillingen. Serveringslokalet har tidligere hatt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (No Name Bar) hvor eieren gikk konkurs i oktober Søknaden har vært forelagt politiet som har ingen merknader til søknaden. Kommunens alkoholpolitisk bevillingsplan fastsetter at pub/barer hvor alkoholservering utgjør hovedtilbudet, kan gis øl, vin og brennevinsbevilling. Det gis ikke skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg mot ungdom og hvor stor del av de besøkene er under 20 år. På slike skjenkesteder skal det være 18 års aldersgrense for adgang til stedet. På bakgrunn av konseptbeskrivelsen synes det som om at en del av målgruppen vil være ungdom under 20 år. På den annen side kan man med sikkerhet ikke fastslå om dette gjelder en stor del av de besøkende og dermed få konsekvenser for søknaden. En vil også bemerke at dette lokalet ligger i samme bygg som skjenkestedet Metz som har samme målgruppen med brennevinsbevilling. Ved vurdering om det skal gis brennevinsbevilling kan vel også de siste endringene i alkoholloven ha betydning da loven ikke lenger skiller mellom øl, vin og brennevin, men mellom alkoholstyrke. Konsekvensen av dette er at også 18 åringer i dag kan drikke brennevin, men kun forhåndsblandet drinker på flaske/boks på inntil 22 volumprosent alkohol som i realiteten har samme alkoholstyrke som de ordinære drinkene blandet av bartender.

16 Da det ikke er mulig på forhånd å anslå om størstedelen av målgruppen vil være under 20 år samt at den forrige bevillingshaver med samme driftskonsept også hadde brennevinsbevilling, vil rådmannen forslå at søknaden innvilges. Forslag til VEDTAK Kristiansund kommune gir Stine Wulff Todal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (inntil 60 volumprosent alkohol) på skjenkestedet Dice, Hauggt. 16. Driftskonsept på på stedet er bar/pub med musikkunderholdning og det fastsettes 18 års aldersgrense for adgang til skjenkestedet. Bevillingen gjelder fram til og skjenke- og åpningstiden fastsettes i samsvar med gjeldende forskrift. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A Carlsen Kommunalsjef

17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/21/4529/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /58 KRISTIANSUND PENSJONISTFORENING - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FORENINGENS DRIFT Vi har mottatt søknad om støtte til foreningens drift etter at ordføreren har hatt møte med Kristiansund pensjonistforening. I møtet ble det orientert om aktiviteten i foreningen. Det legges opp til 10 medlemsmøter i året, og husleien i Folkets Hus gjør et stort innhugg i foreningens kasse. De søker derfor om kr i støtte til foreningens drift. Kristiansund pensjonistforening søker også i år, som tidligere år, om kulturmidler fra Kristiansund kommune. Søknadene er kulturmidler er ikke ferdigbehandlet ennå, men ordføreren har vært i kontakt med saksbehandler som antyder at det vil bli innstilt på en støtte på kr kr til foreningen. Ordføreren ser også at mange andre organisasjoner er i den situasjonen at de gjerne ønsker litt ekstra støtte til dekke utgifter til møtelokale. Ordføreren er innstilt på at søknaden kan imøtekommes med noen kroner og legger saken frem for driftsutvalget uten innstilling. Forslag til VEDTAK Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/5/4585/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /59 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Forslag til endring av dyrehelsepersonelloven. Brev fra Den norske veterinærforening. Vedlagt

19 Til landets kommuner V/ ordføreren Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt på høring forslag til endring av dyrehelsepersonelloven hvor formålet med lovendringen er at ansvaret for veterinærdekning og veterinærvakt i alle deler av landet overføres fra staten til kommunene. Den norske veterinærforening (DNV) har ikke noe prinsipielt i mot at kommunene skal sørge for at man har en tilfredsstillende veterinærdekning og en velfungerende vaktordning. Men det må forutsettes at lovgiver på forhånd har avklart grunnlaget for ansvarsoverføringen: 1. Hva ansvaret omfatter 2. Hvilke økonomiske rammer kommunene har å forholde seg til Dette er nødvendig av hensyn til forutsigbarhet for kommunene. Det er også nødvendig for å sørge for en rettferdig fordeling av rettigheter og plikter og et likeverdig tilbud og tilgjengelighet for den som trenger disse tjenestene. Dersom lovgiver ikke klargjør hvilket ansvar kommunene har og hvilket nivå og kvalitet tjenesten skal ha, vil dette innebære en forskjellsbehandling av landets innbyggere og vilkårene for næringsutøvelse og dessuten vil det kunne komme i konflikt med konkurransemessige prinsipper (konkurranselovgivningen). Dersom kommunene får ansvaret for veterinærdekning og beredskap må det fortsatt forutsettes at det overordende ansvaret for ivaretakelse av veterinærtjenester og beredskap mot smittsomme dyresykdommer påhviler staten. Dette bør fortrinnsvis fremgå av lovteksten, men kan alternativt klargjøres i forarbeidene til loven. DNV kan ikke se at lovforslaget tilfredsstiller disse kriteriene og er er kritisk til forslaget slik det presenteres i høringsnotatet fordi: Det foreslås at kommunene selv skal definere hva som er tilfredsstillende veterinærdekning og vaktordning. Staten unnlater med dette å stille krav om et enhetlig veterinærtilbud i alle deler av landet. Dette vil kunne føre til svært ulik prioritering av veterinærtilbudet mellom kommuner. Det er derfor usikkert om den foreslåtte omorganiseringen sikrer husdyrnæringens og dyreeierenes framtidige behov for veterinærtjenester i hele landet. Det økonomiske grunnlaget for å sikre fremtidig veterinærdekning i hele landet er ikke utredet. Det er uklart hvordan statens ansvar for beredskap mot alvorlige smittsomme dyresykdommer fortsatt skal ivaretas på en tillitvekkende måte. En beredskap som er nødvendig for troverdigheten til norsk husdyrproduksjon. INGEN GARANTI FOR EN FORSVARLIG VETERINÆRDEKNING I høringsnotatet står det at det vil være opp til kommunene å vurdere hva som er tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester og kommunene vil i prinsippet stå fritt til å vurdere hvilket nivå de mener er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Staten unnlater med dette å stille krav om et enhetlig veterinærtilbud i alle deler av landet. At kommunene med lokalkunnskap om kommunikasjonsforhold og dyrehold har forutsetninger for å finne hensiktsmessige løsninger for veterinærbetjeningen er riktig. Men det må være av nasjonal anliggende å definere nivået på hva som er

20 tilfredsstillende veterinærtjenester ut fra befolkningens behov og også for å ivareta dyrevernmessige forhold. Uten statens overordnete ansvar for et forsvarlig veterinærtilbud i hele landet, vil det oppstå usikkerhet om veterinærtilbudet til husdyrnæringen og dyreiere forøvrig i den enkelte kommunen blir fullfinansiert av staten i fremtiden. Det foreslås ikke kompensasjon for den tidligere distriktsveterinærordningen Fram til 2004 bidro staten med omlag 20 mill. kroner gjennom distriktsveterinærordningen for å sikre veterinærtilbud ialle deler av landet. Da distriktsveterinærordningen opphørte ved opprettelsen av Mattilsynet, ble de statlige midlene overført fra distriktene til Mattilsynets forvaltningsoppgaver. Nedlegging av distriktsveterinærstillingene førte til at veterinærtilbudet mange steder ble sterkt svekket. Dette forholdet er ikke nevnt i det foreliggende høringsnotatet, og det er ikke foreslått fullverdig økonomisk kompensasjon for midlene som ble omfordelt i forbindelse med avvikling av distriktsveterinærordningen. Forslaget gir ingen garanti for at staten dekker kommunenes utgifter Slik forslaget fremmes gis det ingen garanti for at overføringene fra staten vil dekke det kommunene anser som et tilfredsstillende veterinærtilbud i fremtiden. Enkelte kommuner har selv bidratt til å sikre veterinærbetjening ved å opprette kommuneveterinærstillinger eller gi driftsstøtte til veterinærer i klinisk praksis. Det finnes imidlertid ingen oversikt over hvilke kommuner som i dag yter støtte til veterinærdekning og hvor mye som ytes på landsbasis. I høringsnotatet gis det svært vage eller ingen kriterier for hva som skal legges til grunn for at kommunene skal få overført statlige midler. Før dette foreligger kan det virke umulig for den enkelte kommune å vurdere om det vil følge tilstrekkelig midler med ansvarsoverføringen. Det virker derfor som et paradoks at det i høringsnotatet foreslås at kommunene selv skal definere hva som er tilfredsstillende veterinærtilbud mens det er staten som til sist setter kriteriene og rammer for økonomisk overføring til kommunene. Kostnadsbehovet skal utredes i ettertid. Verken LMD eller kommunene (KS) har oversikt over hvilke kommuner som har behov for økonomiske støtteordning for å sikre veterinærtilbudet. I rapporten fra det departementalt nedsatte utvalget som foreslår å overføre ansvaret for veterinærtjenester til kommunene (Sagelvmoutvalget), er det ikke foretatt økonomisk konsekvensutredning forbundet med ansvarsoverføringen. Derimot foreslås det at utredning av de økonomiske konsekvensene skal utsettes til behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen. Det vil medføre at ansvarsoverføringen kan bli vedtatt før det er klart om det følger tilstrekkelig midler med kommunaliseringen av ansvaret. GRUNNLAGET FOR VETERINÆRVAKT OG ORGANISERING AV VAKTEN Det legges også opp til at kommunene skal bestemme hva som er tilfredsstillende vaktberedskap. Det er derfor usikkert om ansvarsoverføringen ivaretar at det fortsatt skal være en enhetlig, landsdekkende ordning dimensjonert slik at alvorlig syke og skadde dyr sikres hjelp utenom ordinær arbeidstid og at førtselinjeberedskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og alvorlige dyrevernsaker opprettholdes. Høsten 2005 ble det etter pålegg fra Stortinget gjennomført en utredning om vaktordningen hvor kommunene (KS), brukerorganisasjonene, Mattilsynet og DNV deltok (Hagenutvalget). På grunnlag av utredningen ble det forhandlet fram en vaktavtale som sikrer en forsvarlig vaktordning og ivaretok statens behov for førstelinjeberedskap. Et enstemmig utredningsutvalg tilrådde at de samme organisasjonene som deltok i de regionale

21 utredningene, blir involvert videre ved vurdering av beredskapsbehov og bemanning. Dette utredningsarbeidet er ikke nevnt i det hele tatt i høringsnotatet. Beredskap mot alvorlige smittsomme sykdommer og dyrevern I tillegg til hjelp til akutt syke og skadde dyr er veterinærvakten nødvendig for at staten skal opprettholde en tilfredsstillende beredskap mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og dermed ivareta internasjonale forpliktelser gjennom EØS-avtalen (St.prp. 54 ( )). Dette er enda viktigere nå etter at Mattilsynet har avskaffet sin veterinære beredskapsvakt. I gjeldende avtale er dette ivaretatt ved at vakthavende veterinær skal være beredt til å påta seg frivillige og pålagte offentlige oppgaver. Dette er ikke fulgt opp i endringsforslaget. Å la det være opp til hver enkelt kommune å definere beredskapsnivået er en ansvarsfraskrivelse fra staten sin side. Dette er av nasjonal betydning, og det er absolutt avgjørende at det finnes en velfungerende, landsdekkende klinisk vakt for norsk husdyrbruks omdømme og troverdighet. FORHANDLINGSRETT OM ORGANISERING OG GODTGJØRING Eksisterende lov fastslår at det skal forhandles med DNV om organisering og godtgjøring for veterinærvakt. I høringsnotatet foreslås det at forhandlingsretten fjernes og at kommunene skal stå fritt til å velge hvordan vaktordningen skal organiseres. Blant annet foreslås det at vaktordningen settes ut på anbud. Dette vil medfører uklare og uoversiktlige ansvarsforhold. Det er høyst overraskende at sittende regjering foreslår å avskaffe en forhandlingsordning som er en garanti for en likeverdig veterinærberedskap i hele landet. DNV vil derfor på det sterkeste advare mot en ordning hvor partene ikke forhandler fram en sentral avtale om veterinærvakten som sikrer en enhetlig vakt i hele landet. Uten en slik avtale er det fare svært uforutsigbare forhold rundt vakten med resultat av sviktende rekruttering av veterinærer til distriktene. Noe som igjen vil føre til at utkantkommuner vil måtte betale mer for veterinærtjeneste og vakt enn sentrale kommuner. Det er også sikkert at veterinærer vil oppleve det som svært urimelig dersom en mister forhandlingsretten over en såpass viktig del av jobben som å delta i vakter utenom ordinær arbeidstid. Veterinærer har til all tid påtatt seg et stort ansvar og tung vaktbelastning (45 % av vaktene var i 2001 tredelt, todelt eller udelt). Viljen til å påta seg vaktansvar som blir tredd nedover hodet på en vil ikke være stor. Det skal også bemerkes at over 50 % av yrkesaktive veterinærer er kvinner, og andelen vil stige raskt de kommende årene. Kvinner vil erfaringsmessig ønske arbeid med ordnete arbeidsforhold og arbeidstider, og uordnete og uforutsigbare arbeidsforhold vil klart svekke rekrutteringen til distriktene. DNV har aldri hatt vetorett I høringsutkastet påstås det at forhandlinsretten har gitt DNV nærmest vetorett. Dette er direkte feil. Forhandlingene har vært ført på grunnlag av to likeverdige parter, og ordningen har gitt full oppslutning om vaktordningen. Kun en gang i veterinærvaktens historie har det oppstått kaos rundt veterinærvakten. Det var i januar 2005 da LMD ville etablere en vaktordning som ikke var basert på en fremforhandlet vaktavtale. Nemndsløsning Mye av støyen rundt veterinærvakten de siste årene skyldes at det ikke har vært en tvisteløsningsordning når partene har hatt vanskelig for å komme til enighet i forhandlinger. Fordi dette ligger utenfor arbeidstvistloven i kommunen er det hensiktsmessig å lovfeste en

22 nemndsløsning slik Sp, V og Krf foreslo ved innføring av den nye dyrehelsepersonelloven i TIL LOVENDRINGSFORSLAGET Lovendringsforslaget velter hele ansvaret for dyrehelsetjenester i landet og ansvaret for organisering og finansiering av en landsdekkende klinisk veterinærvakt over på kommunene uten at det går fram at staten har det endelige økonomiske ansvaret. Den foreslåtte lovendringen er svært ullen og setter ikke krav til hva som menes med tilfredsstillende veterinærtilbud og medfører således usikkerhet om at det blir et forsvarlig veterinærtilbud og vaktordning i hele landet. Videre underslår staten at veterinærvakten, som den eneste veterinære beredskapsordningen, er nødvendig for at Norge skal ivareta internasjonale forpliktelser om beredskap mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og alvorlige dyrevernsaker, noe som er helt avgjørende for troverdigheten til norsk husdyrproduksjon. Dersom kommunene skal overta det administrative og økonomiske ansvaret for veterinærbetjening og vakt, må det derfor stilles langt klarere krav i lovs og forskrifts form til nivået på veterinærtjenestene slik at det blir et enhetlig tilbud i hele landet. Klarere definerte krav vil også i langt større grad sikre at tilstrekkelig økonomiske midler overføres til kommunene. DNV vil derfor foreslå følgende endring av det fremlagte lovforslaget: 1. Lovens formål 2. ledd skal hete Staten har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste. 3. Lovens virkeområde Ny 3a skal Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendig tilgang på dyrehelsepersonell i kommunen. Kommunen kan bidra til nødvendig tilgang på dyrehelsepersonell ved å ansette personell i kommunale stillinger eller gi driftsstøtte til veterinærer i kommunen. Kommunen har ansvar for å etablere klinisk vakt for dyrehelsepersonell i i kommunen. Vaktdeltagelse baseres på frivillighet, og kommunen inngår avtale med yrkesorganisasjonene etter forhandlinger om organisering og gjennomføring av vaktene samt om godtgjøring for deltagelse. Det opprettes en nemnd for å håndtere situasjoner hvor det ikke oppnås enighet ved forhandlinger om vilkår for deltagelse i vakt og ved beordring til offentlig tjeneste. Departementet kan gi nærmere forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen. Med vennlig hilsen Halvor Hektoen President i Den norske veterinærforening

3 APR 2006 'xdn. /'rlz~23. Dykkar ref. Hemsedal kommune har motteke høyringsforslaget på den n>.e "lov om veterinærer og annet dy rehelsepersonell".

3 APR 2006 'xdn. /'rlz~23. Dykkar ref. Hemsedal kommune har motteke høyringsforslaget på den n>.e lov om veterinærer og annet dy rehelsepersonell. Plan- og ressurs Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep /'rlz~23 3 APR 2006 'xdn HEMSEDAL KOMMI JNE 3560 Hemsedal 0030 OSLO Arkivkode v50 &l3 \'år ref. 061405 - SF Dykkar ref. Dato 28 03.2006 SVAR

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring av forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Arkivsaksnr.: 06/7824 Forslag til vedtak: Formannskapet tilrår at de forslag som er kommet

Detaljer

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING The Norwegian Veterinary Association

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING The Norwegian Veterinary Association DEN NORSKE VETERINÆRFORENING The Norwegian Veterinary Association Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo 548/06/0.150/HH/HN/HPB/- Oslo 15. mai 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV DYREHELSEPERSONELLOVEN,

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15.JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kjell Stiklestad kjell.stiklestad@innherred-samkommune.no

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM. Vår ref: /AKG

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM. Vår ref: /AKG LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM (441 Landbruks - og inat (iel). Landbruks- og matdepartementet Akersgt 59 Pb 8007 0030 OSLO.:-. i z 6 INI 20@6 isj. -R-Jw!. 1 P Deres ref.: Vår ref: 0611815-4/AKG Dato:

Detaljer

Trøgstad kommune Kultur og næring

Trøgstad kommune Kultur og næring Trøgstad kommune Kultur og næring Landbruks- og matdepartementet P.b. 8007 Dep. 0033 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: 12. mai 2006 200600143 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG DYREHELSEPERSONELL

Detaljer

I L:jr~(i t~rt!k\- ---

I L:jr~(i t~rt!k\- --- HARSTAD KOMMUNE Areal- og byggesakstjenesten vår dato vår ref. 16.05.2006 06/1517: V50 Saksbehandler. Deres dato Deres ref Astrid Gabrielsen. tlf 77 02 67 57 17.03.2006..- I L:jr~(i t~rt!k\- --- Is,i l.

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BAERUM MAI Vår ref: 06/ /OVI

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BAERUM MAI Vår ref: 06/ /OVI LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BAERUM I Landbruks- S _snr ogflatdc.. 7 6 MAI 2006 -' Deres ref.: Vår ref: 06/5054-1 /OVI Dato: 22.05.2006 Sak 022006 00019 DIV Forslag til endring av lov om veterinærer og

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV DYREHELSEPERSONELLOVEN - HØRINGSUTTALELSE FRA HALSA, SURNADAL OG RINDAL KOMMUNER

FORSLAG TIL ENDRING AV DYREHELSEPERSONELLOVEN - HØRINGSUTTALELSE FRA HALSA, SURNADAL OG RINDAL KOMMUNER HALSA KOMMUNE 6683 Vågland Landbruks- og matdepartementet pb 8007 Dep. 0030 OSLO l ]]tls 1,. c _ t.atlcl. P6 7y - _-112 y Vår ref Deres ref Løpenr Arkiv Etat/avd/saksb. Dato 06/00241-006 001709/06 1 DRNÆ/NÆUT/ING

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/9914-7 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.08.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

3 1 U MAI 2006 livm 1. Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode AvdlSeksjlSa ksb Dato O O V50 &O0 MOTIMOTIHIB

3 1 U MAI 2006 livm 1. Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode AvdlSeksjlSa ksb Dato O O V50 &O0 MOTIMOTIHIB EIDSBERG KOMMUNE Miljø- og teknikketaten Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. - 3 1 U MAI 2006 livm 1 i 0030 OSLO Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode AvdlSeksjlSa ksb Dato O04354106 O6100479

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Vår ref.: K2-V50, K3-& 131AMN H0RING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

Vår ref.: K2-V50, K3-& 131AMN H0RING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM ~E~Ks". Landbruks- og rriatdep. Do.cpr 2OOb!q3 -!TY Landbruks og matdepartementet Boks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 061547-41K2-V50, K3-& 131AMN Dato:

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

50 lo MELDING OM VEDTAK - HØYRING - LOV AV 15.JUNI 2001 NR 75 OM VETERINÆRAR OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

50 lo MELDING OM VEDTAK - HØYRING - LOV AV 15.JUNI 2001 NR 75 OM VETERINÆRAR OG ANNET DYREHELSEPERSONELL Utviklingsavdelinga Det kongelige landbruks- matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Landbruks- og niatdep. ' Oo'.. " 50 lo 1,42, 5 MA! 2aØ6 19 ÅL KOMMUNE Torget 1, 3570 AL Arkivkode V50 &13 Vår ref.

Detaljer

-?.CQ..C? / J' Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen. . - n

-?.CQ..C? / J' Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen. . - n 15-MAI-2ØØ6 11:23 Fra: Å Ti 1:+47 222,49559 S.1'5 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen La f1(114t'! - i,{ ;11 i- j,..., I- -?.CQ..C? / J'. - n Del kongelige landbruks. og mutdepartement

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 1. Innledning Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)

Detaljer

VEDLEGG 1 !"##$ $% & '"(( ) *% ' ( +'($ %,,+,% ,, ' ( +'($ -,% %, %,, +,%.,%, &

VEDLEGG 1 !##$ $% & '(( ) *% ' ( +'($ %,,+,% ,, ' ( +'($ -,% %, %,, +,%.,%, & VEDLEGG 1!"##$ $% & '"(( ) *% ' ( +'($ &%%, %,,+,%,, ' ( +'($,% -,% %, %,, +,%,, ' ( +'($.,%, & /0 EIGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT Denne stadfestinga gjeld: Firma Adresse. Postnr /-stad Land..

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Ni ål Gunnar Slettebø

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Ni ål Gunnar Slettebø v B0MLO KOMMUNE Vår dato: Vår referanse: 02.05.2006 20061580-804912006-417.0 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Ni ål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 j ;I~,~!!;vIA+- HI :i!dcp.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Høyring vedkommande forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Høyring vedkommande forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell GRANVIN HERAD Teknisk drift og næring Det kongelige landbruks - og matdepartement Dykkar ref.: Vår ref.: 06/ 191-4 Arkivkode : K2-V50 Dato: 11.05.2006 r-. _i,. - Høyring vedkommande forslag til endring

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Sakshandsamar 06/ Øyvin Moltumyr

Sakshandsamar 06/ Øyvin Moltumyr w Åseral kommune Avd. for natur og næring Melding om vedtak Landbruks- og Matdepartementet postboks 8 140 dep. 0033 OSLO Vår ref Sakshandsamar 06/00206-3 Øyvin Moltumyr 38 28 58 52 oyvin.moltumyr@aserai.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Vestvågøy kommune. Utviklingsenheten. Narr ik rtlks- or, r ratriep> - i forkant. Veterinærvakt og veterinærtjenster.

Vestvågøy kommune. Utviklingsenheten. Narr ik rtlks- or, r ratriep> - i forkant. Veterinærvakt og veterinærtjenster. w Vestvågøy kommune Utviklingsenheten O - i forkant Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Narr ik rtlks- or, r ratriep> Y Ø b- Deres ref.: Vår ref.: 06/1050-2//IVJO Dato: 29.05.2006

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Etter at sakene er behandlet blir det befaring/orientering hos Foreningen Mot Stoff Innherred.

Verdal kommune Møteinnkalling. Etter at sakene er behandlet blir det befaring/orientering hos Foreningen Mot Stoff Innherred. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 10.09.2008 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

Heringsuttalelse - Forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Heringsuttalelse - Forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo REGIONRADET FOR FJELLREGIONEN Arkiv: V00 Jnr: 5965 Tynset, 15.05.2006 Heringsuttalelse - Forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper

Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper Dato: 06.06.2014 Vår referanse: 2014/1470/347 Vestfold Fylkeskommune Stabsavdelingen HR-seksjonen Svend Foyns gate 9 3126 Tønsberg Fylkeskommunalt tilskudd til fylkestingsgrupper Det vises til brev fra

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Regionkontor Landbruk L~trenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo

Regionkontor Landbruk L~trenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo Regionkontor Landbruk L~trenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo Det kongelige landbruks- og matdepartement Fung. Avdelingsdirektør Thordis Lecomte Postboks 8007 DEP 0030 OSLO l 5. I Deres ref.: 200600143

Detaljer

Innst. O. nr. 18. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 68 ( )

Innst. O. nr. 18. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 68 ( ) Innst. O. nr. 18 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2006-2007) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

".1ra`!: Postb. 8007 Dep 0030 OSLO -- Deres ref: Vår ref: ---Arkivkode: Dato: 06/00973-4 V05 09.05.2006

.1ra`!: Postb. 8007 Dep 0030 OSLO -- Deres ref: Vår ref: ---Arkivkode: Dato: 06/00973-4 V05 09.05.2006 " AL = Halden kommune DEN a D a u Kommuneadvokaten Saksbeh.: Tlf: Mobiltlf: Telefaks: E-post: IIE Landbruks- og mat(jel). Sven Stranger 69 17 45 35 69 180058 postmottak@halden.kommune.no JØrnr Det Kongelige

Detaljer

Melding om vedtak i sak 035/06/HST - Høyringssvar - endring i lov om veterinærer og dyrehelsepersonell.

Melding om vedtak i sak 035/06/HST - Høyringssvar - endring i lov om veterinærer og dyrehelsepersonell. L7 : KVAM HERAD INFO ON Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 DEP 0030 OSLO Vår ref. 06/309-4/N-000//GUUM Dykkar ref. Dato: 12.05.2006 Melding om vedtak i sak 035/06/HST - Høyringssvar - endring i lov

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien RISSA

Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien RISSA Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA Vår dato: 31.03.2017 Vår referanse: 16/65402-9 Deres dato: 05.03.2017 Deres referanse: Begjæring om omgjøring av vedtak om avvisning av klage vedrørende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Loftet, Selva Møtedato: 17.03.2010 Tid: kl. 13.00 15.43 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/31354 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at kommunal partistøtte fra og med 2009 skal utbetales i henhold til stemmetall

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Magnus Straume, Åse Hamre, Arnt Olav Brødsjø og Monika Sanden Tveitan.

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Magnus Straume, Åse Hamre, Arnt Olav Brødsjø og Monika Sanden Tveitan. Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.08.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne Sydtveit Reiten,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Veterinærvaktordning i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2015 7247/2015 2015/657 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/17 Formannskapet 04.03.2015 Bystyret 26.03.2015 Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Kl. 11.00: Befaring Sundsøya Eiendom AS Kl. 12.00: Besøk på Flyktningetjenesten Eventuelt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12).

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12). Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte 18.04.2012, sak 032/12). 1. Generelt Reglementet gjelder godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune

Detaljer