DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/15 15/330 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KOMMUNAL TOMT PÅ LØKTA GNR 20/8 50/15 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /15 11/1241 NY KOMMUNESTRUKTUR - GODKJENNING AV INTENSJONSPLAN OG DETALJERT FRAMDRIFTSPLAN. 52/15 15/205 NY KOMMUNESTRUKTUR - FOLKEAVSTEMNING /15 15/373 ENDRING AV STILLINGER DOS /15 15/121 OPPRETTELSE AV STILLING SOM BOVEILEDER. 55/15 13/467 KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - HØRINGSUTTALELSE 56/15 15/122 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KLAGE PÅ TILLATELSE 57/15 12/998 DØNNA ASVO -SØKNAD OM LÅNEGARANTI

2 58/15 15/382 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - CAMILLA SALOMONSEN ENGEVIK 59/15 15/218 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - HIMMELSKE SKATTER Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

3 Sak 49/15 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KOMMUNAL TOMT PÅ LØKTA GNR 20/8 Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 20/8 Arkivsaksnr.: 15/330 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Formannskapet i Dønna fremmer ikke krav om gjenkjøpsrett i henhold til vilkår i skjøte for gnr/bnr 20/32 tinglyst Bakgrunn: Inge Mikalsen har i søknad mottatt av kommunen søkt kommunen om overtakelse av gnr/bnr 20/32. Tomten eies av Revehiet BA. Mikalsen søkte i 2010 om å få overta tomten fra Revehiet BA. Saken ble utredet slik: På Horn på Løkta ble for en del år siden ble fradelt to eiendommer til formål pelsdyroppdrett. Disse to eiendommene ble fradelt gnr/bnr 20/4 som på det tidspunkt var eid av Leif Hvidsten. Det har vært drevet pelsdyroppdrett i området kontinuerlig siden oppstarten til dette ble avviklet i januar Den ene av disse - gnr/bnr 20/27 eies i dag av May Britt og Inge Mikalsen. Den andre eiendommen gnr/bnr 20/32 eies av Revehiet BA. Da Revehiet BA fikk overskjøtet eiendommen fra Dønna kommune, ble skjøtet påført en heftelse: Dersom virksomheten nedlegges skal tomten tilbakeføres til kommunen. Pelsdyrholdet ble avviklet januar Inge Mikalsen ønsker å utvikle annen næring på tomten og søker på denne bakgrunn kommunen om å frastå fra å kreve tomten tilbakeført til kommunen. Det ble sendt brev til Inge Mikalsen, Horn, 8813 Kopardal med kopi til eiere av tilgrensende eiendommer: Mari Brox og Jarle Mikalsen, Hov, Anne Hvidsten og Odd Arne Parelius, Horn, samt Håkon og Gunn Svinøy, Sund, for å informere om eventuell eiendomsover-dragelse av den aktuelle eiendommen. Formannskapet behandlet i møte sak 7/11. Følgende vedtak ble fattet: Formannskapet vedtar at tomta tilbakeføres til kommunen i tråd med heftelsen. Det er ikke klageadgang på vedtaket. På bakgrunn av Formannskapets vedtak bes det om at tomten ryddes og at Revehiet BA overskjøter eiendommen gnr/bnr 20/32 tilbake til Dønna kommune. Side 3 av 38

4 Sak 49/15 Saksutredning: Det er fire år siden vedtaket ble fattet. Tomten er ryddet i henhold til vedtaket. Hjemmelsoverføringen til Dønna kommune er imidlertid ikke utført. Det er fortsatt Revehiet AS som har hjemmel til eiendommen. Mikalsen er nå i en ny situasjon i forhold til utvikling av gårdsbruket på Horn. De er i ferd med å søke Innovasjon Norge om tilskudd til bygging av nytt melkefjøs. I den forbindelse har de behov for mer fulldyrka jord. De har dyrket alt tilgjengelig areal på egen eiendom. På gnr/bnr 20/32 er det tilgjengelig 10 dekar som kan dyrkes. Dette vil være et svært verdifullt tiltak som vil styrke deres søknad hos Innovasjon Norge og styrke driftsgrunnlaget på bruket. Mangel på areal kan medføre at de ikke kommer i inngrep med et slikt tilskudd. For at Mikalsen evt. skal kunne overta eiendommen, må kommunen vedta å ikke be om å få tilbakeført tomten fra Revehiet BA. Saksbehandlers vurdering: Det har ikke vært etterspørsel etter næringsarealet i løpet av de fire årene etter avslag på søknad om å få kjøpe den. Dersom det i fremtiden skulle bli behov for næringsareal på Løkta, er det grunn til å tro at det er andre arealer som kan være tilgjengelig. Slik saksbehandler vurderer saken foreligger det ikke argumenter som tilsier at ikke Mikalsen skal kunne overta eiendommen. Det vil imidlertid være svært viktig for kommunen å kunne bidra til å sikre utviklingen av melkebruket. Saksmappevedlegg: Søknad fra Inge Mikalsen, mottatt av kommunen Side 4 av 38

5 Sak 50/15 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2015 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift og nasjonal tilskuddssats for kapitaltilskudd som tilskuddssatser for ikke-kommunal barnehage for Kommunestyret vedtar at tilskuddssatsen i 2015 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år: Kr i perioden Dette utgjør 98 % av beregnet tilskuddssats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år: Kr i perioden Dette utgjør 98 % av beregnet tilskuddssats for c) I hht rundskriv U-dir regnes barn som fyller 3 år i løpet av regnskapsåret som over 3 år fra nytt barnehageår i august. 3. Ikke-kommunal barnehage innvilges kommunalt tilskudd per kvartal ut fra antall barn, alder og oppholdstid per uke. Dokumentasjon vedlegges refusjonskravet. Telledato er 1.dato i kvartalet. Tilskuddet utbetales forskuddsvis per kvartal. 4. Før kommunalt tilskudd utbetales må barnehageeier dokumentere at bemanningen er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, 17 og Tilskudd til ikke kommunal barnehage dekkes fra ansvarsområde 1300 barnehage felles. Bakgrunn: Stortinget vedtok 16.juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14 med sikte på innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Da kommunene fra 2011 har fått ansvaret for å finansiere barnehagene, må de følge de nasjonale forskrifter for tilskudd til private barnehager. Dette saksframlegget er utarbeidet med basis i rundskriv «Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» og «Regneeksempel tilskudd til private barnehager 2015» av Saksutredning: Side 5 av 38

6 Sak 50/15 Kommunen kan velge om den vil benytte nasjonale satser, eller beregne egne tilskuddssatser for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd, til ikke-kommunale barnehager. Men det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne, tilsvarende barnehager. Kommuner, som har egne kommunale barnehager, kan ha lavere tilskuddssatser enn det de nasjonale satsene viser. Tilskuddet skal beregnes utfra gjennomsnittlige, budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunal barnehage. Grunnlaget andelen beregnes av kan imidlertid forandres fra år til år - avhengig av kommunens ressursbruk i egne barnehager. Den ikke-kommunale barnehagen kan derfor motta lavere tilskudd i 2015, enn tidligere år, dersom kommunen reduserer ressursbruken i kommunale barnehager. Tilsvarende vil ikke-kommunale barnehager få økt tilskudd dersom kommunen øker ressursbruken i tilsvarende kommunale barnehager. Tilskuddet for 2015 skal utgjøre minimum 98 % av det som kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Når det gjelder kapitaltilskudd står kommunen fritt til å velge om den vil bruke de nasjonale tilskuddssatsene. Statlige satser for ikke-kommunale barnehager 2015: Ordinære barnehager, barn 0-2 år Ordinære barnehager, barn 3-6 år Familie-barnehager, barn 0-2 år Familie-barnehager, barn 3-6 år Kr. pr. oppholdstime Kr. pr. heltidsplass Drift inkl. Kapital Totalt Drift, inkl. Kapital Totalt adm adm. 91,50 4,40 95, ,50 4,40 48, ,80 5,60 76, ,00 5,60 59, Kommunens faktiske driftskostnader i egne barnehager, to år før til skuddsåret, skal danne grunnlag for kommunens beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. Utregningen tar utgangspunkt i kommunens samlede regnskapsførte driftskostnader for de kommunale barnehagene. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene i rundskriv Udir til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 3 3, angir hvilke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Kommunen følger årsmeldingsskjemaets aldersinndeling, slik at barn under tre år er barn som er 0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn). Se nærmere under kommentarene til 8 i rundskrivet 4. Barnetallene som brukes i tilskuddssatsberegningen skal være fra samme år som grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikkekommunale barnehager. Dette betyr barnetallene fra to år før til skuddsåret. Side 6 av 38

7 Sak 50/15 Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehageregnskap skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader, siden det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehageregnskapet trekkes fra, siden det beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. Det gjøres fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Kostnader i 2013-kroner, skal korrigeres med kommunal deflator for 2014 og 2015, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. forskriften 4. Kommunal deflator for 2014 og 2015 er henholdsvis 3,0 og 3,0 prosent. Regnskap og barnetall for 2013 danner beregningsgrunnlaget for tilskudd til driftskostnader for Beregning av tilskuddssats for drift 2015: Faktiske brutto driftskostnader Brutto driftskostnader for kommunale barnehager Driftskostnader til særskilt tilrettelegging = Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager For å komme frem til tilskuddssatsen for driftskostnader etter 4, skal kommunen gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av faktiske brutto driftskostnader for kommunale barnehager. Driftskostnader og administrasjonskostnader Faktiske brutto driftskostnader Administrasjonskostnader - 4 % Sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader Etter justering med kommunal deflator, blir brutto driftskostnader og administrasjonskostnader: * 1,030 * 1,030 = Fordeling av kostnader på små og store barn I de kommunale barnehagene gikk det i barn som var 0-2 åringer og 14 barn som var 3-6 åringer. Disse fordelte seg slik etter avtalt oppholdstid: Fordeling av kostnadene på små og store barn 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer 41 timer eller mer Totalt 0-2 år Side 7 av 38

8 Sak 50/ år For å korrigere for forskjeller i avtalt oppholdstid, beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid: Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid Oppholdstid Timer 0-8 timer per uke = 6 timer 9-16 timer per uke= 13 timer timer per uke = 21 timer timer per uke = 29 timer timer per uke = 37 timer 41 timer eller mer = 45 timer Ved beregning av antall oppholdstimer per år, tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker (11 måneder) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdstidskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tallene summeres så sammen. I eksempelet fremkommer tallet for oppholdstimer på for små barn gjennom følgende beregning: (6*0*48)+(13*0*48)+(21*0*48)+(29*2*48)+(37*1*48)+(45*39*48) = oppholdstimer Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per år på 45 timer per uke og 48 uker i året. For små barn fremkommer antall heltidsplasser på 41 gjennom følgende beregning: Antall heltidsplasser: (88 800/45)/48 = 41 heltidsplasser For store barn blir tilsvarende utregning slik: (6*0*48)+(13*0*48)+(21*0*48)+(29*1*48)+(37*1*48)+(45*12*48) = oppholdstimer Antall heltidsplasser: (29 088/45)/48 = 13,46 heltidsplasser Oppsummert gir dette følgende tall: Beregning av heltidsplasser Oppholdstimer per år Heltidsplasser Barn 0-2 år Barn 3-6 år ,46 Totalt ,46 Side 8 av 38

9 Sak 50/15 Små barn vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser. Brutto driftskostnader og administrasjonskostnader i 2013 kan med disse forutsetningene fordeles på små og store barn: Fordeling på små og store barn Brutto driftskostnader 2013 (inkl. adm.kostnader), barn 0-2 år Brutto driftskostnader 2013 (inkl. adm.kostnader), barn 3-6 år ( * 41 * 1,8)/ (41 * 1,8 + 13,46) = kr ( * 13,46) / (41 * 1,8 + 13,46) = kr Kommunene skal trekke fra foreldrebetaling fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Maksprisen for 2015 er kr fra 1. januar til 1.mai. Fra 1. mai er maksprisen kr Basert på maksimalprisene for 2015, utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt kr ((4 mnd. *2 480) + (7 mnd. * 2 580) * 54,46). Maksprisene for foreldrebetalingen er i 2015-kroner, og skal derfor ikke justeres med kommunal deflator. Kostpengene for 2013 utgjorde kr ,-. Da kostpengene er i 2013-kroner, må kostpengene justeres med kommunal deflator for 2014 og Etter justering med deflator, utgjør kostpengene følgende: * 1,030 *1,030 = kr Foreldrebetaling og kostpenger må også fordeles på små og store barn for å finne den offentlige finansieringen: Foreldrebetaling 2015 og kostpenger i 2013, barn 0-2 år Fordeling av foreldrebetaling og kostpenger ( ) / 54,46 * 41 = kr Foreldrebetaling 2015 og kostpenger i 2013, barn 3-6 år ( ) / 54,46 * 13,46 = kr Den offentlige finansieringen av plassene i 2013 fremkommer ved å trekke foreldrebetaling, kostpenger og eventuelle andre inntekter som ikke regnes som offentlige tilskudd til ordinær drift fra brutto driftskostnader: Offentlig finansiering, barn 0-2 år Offentlig finansiering i 2013 : = kr Offentlig finansiering, barn 3-6 år : = kr Tilskuddssatsen for tilskudd til driftskostnader i 2015 etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen i 2013 for henholdsvis små og store barn på antall heltidsplasser for små og store barn (eventuelt antall oppholdstimer per år) i 2013: Tilskuddssatsen for tilskudd til driftskostnader i 2015 etter 4 Side 9 av 38

10 Sak 50/15 Per heltidsplass Per oppholdstime Tilskuddssats drift, barn 0-2 år ( / 41) = kr ( / 88800) = 80,47 kr Tilskuddssats drift, barn 3-6 år ( / 13,46) = ( / 29088) = 38,52 kr Tilskudd per heltidsplass, 2015 Tilskudd per oppholdstime, 2015 Tilskudd til drift og administrasjon, barn 0-2 år Tilskudd til drift og administrasjon, barn 3-6 år * 0,98 = ,47 * 0,98 = 78, * 0,98 = ,52 * 0,98 = 37,75 Tilskudd til kapital, barn 0-2 år * 0,98 = ,40 * 0,98 = 4,31 Tilskudd til kapital, barn 3-6 år * 0,98 = ,40 * 0,98 = 4,31 Kommunale tilskudd til drift per barn for 2015: Tilskudd per heltidsplass, 2015 Tilskudd per oppholdstime, 2015 Tilskudd til drift og administrasjon, barn 0-2 år Tilskudd til drift og administrasjon, barn 3-6 år , ,75 Tilskudd til kapital, barn 0-2 år ,31 Tilskudd til kapital, barn 3-6 år ,31 Tilskudd til drift, administrasjon og kapital - barn 0-2 år Tilskudd til drift, administrasjon og kapital - barn 3-6 år = kr = kr 78,86 + 4,31= 83,17 kr 37,75 + 4,31= 42,06 kr Side 10 av 38

11 Sak 50/15 Beregnet driftstilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2015 utfra barnetall i årsmelding av 15.desember 2014: Tilskudd per heltidsplass, 2015 Tilskudd per oppholdstime, 2015 Barn 0-2 år x Barn 3-6 år x Samlet tilskudd for Vurdering: Dette saksframlegget er utarbeidet med basis i rundskriv «Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» og utdanningsdirektoratets «Regneeksempel tilskudd til private barnehager 2015» av Det er kommunens regnskap i 2013-kroner, korrigert med kommunal deflator for 2014 og 2015, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. forskriften 4. Kommunal deflator for 2014 og 2015 er henholdsvis 3,0 og 3,0 prosent, som er lagt til grunn. Beregningen viser at tilskuddssatsen for drift i 2015 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år: Kr i perioden Dette utgjør 98 % av beregnet tilskuddssats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år: Kr i perioden Dette utgjør 98 % av beregnet tilskuddssats for Saksbehandler anbefaler at de beregnede tilskuddssatser legges til grunn for tildeling av driftstilskudd i Av KUF-rundskriv F-05/2011 framgår det at offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal utbetales forskuddsvis per kvartal. Det står fritt opp til kommunen selv å avgjøre hvor mange telledatoer en ønsker. Med bakgrunn i at tilskuddet skal utbetales forskuddsvis per kvartal, mener saksbehandler det vil være riktig at telledato settes til 1.dato i måneden ved starten av nytt kvartal altså fire telledatoer per år. Side 11 av 38

12 Sak 51/15 NY KOMMUNESTRUKTUR - GODKJENNING AV INTENSJONSPLAN OG DETALJERT FRAMDRIFTSPLAN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 020 &20 Arkivsaksnr.: 11/1241 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Formannskapet /15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommunestyre tar framlagte intensjonsplan for endring av kommunestruktur i kommunene Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy til etterretning - og vil ta endelig stilling til hvorvidt Dønna kommune skal innlemmes i en ny kommune i sitt møte eller i møte Dønna kommunestyre tar til etterretning at åpent folkemøte ble arrangert 16. april 2015, og vedtar at det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen høsten Spørreundersøkelsen skal gjennomføres av en profesjonell aktør, og i alle de aktuelle kommunene. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 4/15 Behandling: Det ble fremmet følgende forslag etter diskusjon i møtet: Det avholdes til sammen 3 åpne møter i samarbeid med lokalutvalgene i uke 10, Vandve, Solfjellsjøen, Skaga, Bjørn - Løkta - Stavseng, Nord-Dønna, Glein Organisering - Rådmann er møteleder sammen med representant for lokalutvalgene. - Ordfører informerer om prosess og status for arbeidet med endring av kommunestruktur. - De politiske partiene får hver 3 min til innlegg/innledning. - Ordfører og rådmann får ansvaret for praktisk organisering av møtene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det avholdes til sammen 3 åpne møter i samarbeid med lokalutvalgene i uke 10, Vandve, Solfjellsjøen, Skaga, Bjørn Side 12 av 38

13 Sak 51/15 - Løkta - Stavseng, Nord-Dønna, Glein Organisering - Rådmann er møteleder sammen med representant for lokalutvalgene. - Ordfører informerer om prosess og status for arbeidet med endring av kommunestruktur. - De politiske partiene får hver 3 min til innlegg/innledning. - Ordfører og rådmann får ansvaret for praktisk organisering av møtene. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i møte den videre deltakelse i kommunestrukturprosjektet - sammen med kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, og at man vil ta stilling til ny kommunestruktur i etterkant av kommunestyrevalget Styringsgruppen for prosjektet har oversendt forslag til intensjonsplan, samt forslag til mer detaljert framdriftsplan, som krever behandling i kommunestyret. Saksutredning: Kommunestyret behandlet denne saken senest i sitt møte den og fattet da slikt enstemmig vedtak i sak 69/14: 1. Dønna kommunestyre vedtar videre deltakelse (fase 2) i kommunestrukturprosjektet. 2. Dønna kommunestyre vedtar følgende handlingsplan for fase 2: a. Rådmannen utarbeider søknad til KMD om tilskudd på inntil kr for dekke kostnader knyttet til informasjon og folkehøring. b. Felles seminar for kommunestyrerepresentanter i de deltakende kommuner i november c. Dønna formannskap inviterer til åpne møter i samarbeid med lokalutvalgene på Vandve, på Løkta, på Stavseng/Åker/Glein og på Solfjellsjøen/Bjørn i perioden for å informere om kommunestrukturprosjektet og for å stimulere til debatt i forkant av kommunestyrevalget høsten d. Dønna kommunestyre inviterer til åpent folkemøte våren 2015 hvor det sentrale tema skal være fremtidig kommunestruktur. Dette møtet forsøkes samordnet med tilsvarende møter i de andre deltakende kommunene. e. Dønna kommune forutsetter at standardiserte faktaoppsett og spørreundersøkelser rettet mot innbyggerne som utarbeides av departementet benyttes i høringen av innbyggerne, dette som skissert i Kommuneproposisjonen f. Det avholdes rådgivende folkeavstemning i forkant av kommunestyrets avgjørelse. 3. Dønna kommunestyre vil ta stilling til ny kommunestruktur i etterkant av kommunestyrevalget i I etterkant av kommunestyrets vedtak er det avholdt ett felles seminar for kommunestyrerepresentantene i kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Dette ble avviklet i Leirfjord den På denne samlingen ble det gjennomført gruppearbeid, og dette ligger som saksmappevedlegg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har varslet at kommunene ikke trenger å søke for å få utbetalt «informasjonstilskuddet» på kr Dette vil bli utbetalt etter vurdering av KMD i samråd med Fylkesmannen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for kommunene som bør brukes i de lokale prosessene frem til et vedtak om sammenslåing. Veilederen bør brukes Side 13 av 38

14 Sak 51/15 sammen med utredningsverktøyet NY KOMMUNE ( Veilederen «Veien mot en ny kommune» følger vedlagt, jfr. saksvedlegg. KMD har også lagt ut SOS-spørsmål og svar på Det henvises også til denne, da den avklarer mye i forhold til tidsplan for reformen, juridiske forhold, krav til vedtak, valg, økonomi og andre spørsmål. Formannskapet behandlet i møte den d.å. avklaring av opplegg på åpne møter - og fattet da slikt vedtak under sak 4/15: Det avholdes til sammen 3 åpne møter i samarbeid med lokalutvalgene i uke 10, * Vandve, Solfjellsjøen, Skaga, Bjørn * Løkta * Stavseng, Nord-Dønna, Glein. Organisering: * Rådmannen er møteleder sammen med representant for lokalutvalgene. * Ordfører informerer om prosess og status for arbeidet med endring av kommunestruktur. * De politiske partiene får hver 3 min. til innlegg/innledning. * Ordfører og rådmann får ansvaret for praktisk organisering av møtene. Dette er fulgt opp gjennom et møte mellom kommunen v/ordfører og rådmann og lokalutvalgene v/leder den d.å. Det ble bestemt å avholde åpent møte på Solfjellsjøen mandag 2. mars, Løkta tirsdag 3. mars og Glein onsdag 4. mars d.å. Prosjektstyre for utredning av ny kommunestruktur i kommunene Vefsn, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna består av disse kommunenes ordførere. I følge referat fra møte d.å., har styringsgruppen lagt fram forslag til intensjonsplan for endring av kommunestruktur i disse kommunene - samt videre framdriftsplan for vårt kommunestrukturprosjekt. Intensjonsplanen er vedlagt som saksvedlegg, mens møtereferatet er lagt som saksmappe-vedlegg. Det ble gjennomført drøfting med tillitsvalgte den 23. mars d.å., når det gjelder intensjonsplan, og videre framdrift i kommunestrukturprosjektet, jfr. saksmappevedlegg. Kommunestyret må i tillegg til å behandle intensjonsavtalen også ta stilling til pkt. d åpent folkemøte våren 2015 og pkt. e spørreundersøkelse. Gjennomføring av folkeavstemning behandles i egen sak. Dette som oppfølging av pkt. f folkeavstemning i vedtak under sak 69/14. Vurdering: Intensjonsavtalen. Forslaget til intensjonsplan er utarbeidet av ordførerne i de fem kommunene, og oversendt den enkelte kommune den 23. januar d.å. for politisk behandling. Planen inneholder mål for strukturendringen, avklaringer vedrørende framtidig kommunesenter, prinsipper for organisering av den nye kommunen, hvilke tjenester som skal beholdes og videreutvikles, sikring av ansattes rettigheter samt tidsplan for videre framdrift. Intensjonsplanen gir overordna avklaring på dette tidspunkt i prosessen. Når det er avklart hvilke kommuner som skal delta i kommunesammenslåingen, må intensjonsplanen erstattes av mer detaljerte avtaler mellom de deltakende kommuner. Åpent folkemøte. Side 14 av 38

15 Sak 51/15 Kommunestyret har vedtatt å invitere til åpent folkemøte våren Ordfører har arbeidet med å skaffe innledere fra regjeringsnivå til dette møtet. Det er avklart at møtet vil bli avholdt torsdag 16. april d.å.. Innledere vil bli statssekretær Jardar Jenssen i KMD, assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas samt tidligere ordfører Svein Åke Hagen i tidligere Skjerstad kommune (sammenslått med Bodø). Møtet vil bli avholdt i Dønnahallen. Spørreundersøkelse. I tillegg til folkemøter og folkeavstemning, bør det avholdes en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere med tanke på å få avklart; ønskelig kvalitet på fremtidig tjenestetilbud myndighetsutøvelse rolle som samfunnsutvikler demokratisk arena eventuelle alternative modeller (deltakerkommuner) i en fremtidig kommune. Denne må samordnes slik at den gjennomføres likt, og noenlunde samtidig, i alle de kommunene som vurderer å inngå i ny kommune. Spørreundersøkelsen bør gjennomføres gjennom bruk av profesjonell aktør og med like spørsmål og lik utvelgelse av personer som skal besvare denne i alle deltakende kommuner. Spørreundersøkelsen bør gjennomføres etter kommunevalget/folkeavstemningen - og i god tid før Dønna kommunestyre skal ta endelig standpunkt til deltakelse i en ny kommune. Dette innebærer at spørreundersøkelsen bør gjennomføres i løpet av oktober måned i Endelig vedtak. I henhold til intensjonsplan skal alle fem kommunene ta stilling til sin deltakelse i en ny kommune innen utgangen av inneværende år. Dette tilsier at kommunestyret i Dønna må behandle saken i sitt møte 10. november eller 15. desember Budsjettmessig forhold. Gjennomføring av folkemøter, folkeavstemning og spørreundersøkelse vil medføre kostnader. Rådmannen vil tilrå at tilskuddet på kr , som alle kommuner som deltar i kommunereformen mottar, benyttes til å dekke disse kostnadene, jfr. Innstillingens pkt. 5 i sak om folkeavstemning. Saksvedlegg: 1. Veileder fra KMD «Veien mot en ny kommune». 2. Intensjonsplan for endring av kommunestruktur i kommunene Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy. Saksmappevedlegg: 1. Gruppebesvarelser fra felles kommunestyreseminar Referat fra møte i prosjektstyre for utredning av fremtidig kommunestruktur. 3. Protokoll fra drøftingsmøte tillitsvalgte den Side 15 av 38

16 Sak 52/15 NY KOMMUNESTRUKTUR - FOLKEAVSTEMNING Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 15/205 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at rådgivende folkeavstemning vedrørende ny kommunestruktur skal avholdes mandag 14. september 2015 med mulighet for stemmegivning innenfor de åpningstider som gjelder for kommunevalget Forhåndsstemmegivning skal kunne finne sted innenfor tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivning for kommunevalget Kommunestyret vedtar at det skal være de samme stemmeberettigede (manntall) som ved kommunevalget Kommunestyret vedtar at stemmesedlene ved folkeavstemningen skal være: - JA til kommunesammenslåing. - NEI til kommunesammenslåing. - Blank stemmeseddel. 4. Kommunestyret vedtar å gi valgstyret i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen. 5. Kommunestyret vedtar å opprette ett nytt ansvarsområde 1002 Kommunestruktur i kommunens årsbudsjett for 2015 med en inntekts- og utgiftsramme på kr og at rådmannen gjennomfører detaljert budsjettregulering på kontonivå. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet kommunereformen i møte den , og vedtok da at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning i forkant av kommunestyrets avgjørelse. Med bakgrunn i dette vedtak må det nå avklares enkelte detaljer omkring en slik folkeavstemning. Saksutredning: Kommunestyret behandlet spørsmålet om ny kommunestruktur senest i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 69/14: 1. Dønna kommunestyre vedtar videre deltakelse (fase 2) i kommunestrukturprosjektet. 2. Dønna kommunestyre vedtar følgende handlingsplan for fase 2: Side 16 av 38

17 Sak 52/15 a. Rådmannen utarbeider søknad til KMD om tilskudd på inntil kr for å dekke kostnader knyttet til informasjon og folkehøring. b. Felles seminar for kommunestyrerepresentanter i de deltakende kommuner i november c. Dønna formannskap inviterer til åpne møter i samarbeid med lokalutvalgene på Vandve, på Løkta, på Stavseng/Åker/Glein og Solfjellsjøen/Bjørn i perioden for å informere om kommunestrukturprosjektet og for å stimulere til debatt i forkant av kommunestyrevalget høsten d. Dønna kommunestyre inviterer til åpent folkemøte våren 2015 hvor det sentrale tema skal være fremtidig kommunestruktur. Dette møtet forsøkes samordnet med tilsvarende møter i de andre deltakende kommunene. e. Dønna kommune forutsetter at standardiserte faktaoppsett og spørreundersøkelser rettet mot innbyggerne som utarbeides av departementet benyttes i høringen av innbyggerne, dette som skissert i Kommuneproposisjonen f. Det avholdes rådgivende folkeavstemning i forkant av kommunestyrets avgjørelse. 3. Dønna kommunestyre vil ta stilling til ny kommunestruktur i etterkant av kommunestyrevalget i Spørsmålet om lokale folkeavstemninger er regulert kommuneloven, hvor 39 b er sålydende: 1. Kommunestyret eller fylkesstyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger. 2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som departementet finner er nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger. I Overå og Bernt sin kommentarutgave av kommuneloven er det påpekt at departementet ikke ville gi nærmere regler om hvordan en slik folkeavstemning skal avholdes. «Departementet meiner at det ikkje er aktuelt å lovfeste korleis slike folkerøystingar skal gjennomføras i praksis, sjølv om det kan vere naturleg at kommunane tek utgangspunkt i regelverket i vallova. Det skal framleis vere naturleg at kommunane sjølve å avgjere dette ut frå lokale tilhøve, til dømes om folkerøystinga skal gjelde heile eller delar av kommunen». Det er ikke adgang til å holde bindende folkeavstemninger. Kommunestyret og fylkestinget kan ikke fraskrive seg sitt rettslige og politiske ansvar for de beslutninger som tas. Kommunestyret må derfor gi nærmere retningslinjer for den vedtatte folkeavstemning. Kommunestyret behandler i samme møte annen sak vedrørende ny kommunestruktur, nemlig godkjenning av intensjonsplan og detaljert framdriftsplan, det henvises også til denne. Det er ikke bevilget midler til kommunestrukturprosjektet i årets budsjett, det må gjøres nå da bl.a. folkeavstemningen vil medføre kostnader. Vurdering: Rådmannen vil tilrå følgende «retningslinjer» for den vedtatte folkeavstemningen: - Den avholdes mandag 14.september 2015, og med mulighet for stemmegivning i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjelder for kommunevalget Forhåndsstemmegivning bør sammenfalle med ordinær forhåndsstemmegivning til kommunevalget, d.v.s. f.o.m. mandag 10. august t.o.m. fredag 11. september Det bør være de samme stemmeberettige (manntall) som til kommunevalget, d.v.s 18 års grense. - Stemmetema bør være JA til kommunesammenslåing, NEI til kommunesammenslåing samt blanke stemmesedler. Side 17 av 38

18 Sak 52/15 - Valgstyret gis i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen. Kommunen vil påføres kostnader med folkeavstemningen, både i form av ekstra annonsering, utarbeidelse av info-folder til husstandene, opptrykking av stemmesedler m.m. samt ekstra personell i stemmestyrer og tellekorps. Rådmannen vil tilrå at tilskudd på kr ,-, som alle kommuner som deltar i kommunereformen mottar og som skal benyttes til folkehøring og informasjon til innbyggerne, benyttes til å dekke disse kostnadene. Det opprettes ett eget ansvarsområde 1002 Kommunestruktur som har en inntekts-/utgiftsramme på kr og rådmannen har fullmakt til å budsjettere på kontonivå. Vedlegg: Side 18 av 38

19 Sak 53/15 ENDRING AV STILLINGER DOS 2015 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rådmannen får fullmakt til å omgjøre inntil 4, faste, mindre stillinger (til sammen tilsvarende ett årsverk) til stillingsstørrelser 50 % eller større. Endringene finansieres gjennom en budsjettregulering ved at posten økes med ,-, og at vikar- og ekstrahjelpposter (102xx ) reduseres tilsvarende. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringen i detalj. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 8/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen får fullmakt til å omgjøre inntil 4, faste, mindre stillinger (til sammen tilsvarende ett årsverk) til stillingsstørrelser 50 % eller større. Endringene finansieres gjennom en budsjettregulering ved at posten økes med ,-, og at vikar- og ekstrahjelpposter (102xx ) reduseres tilsvarende. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringen i detalj. Bakgrunn: Dønna omsorgssenter (DOS) har 4 fagarbeider stillinger i størrelsen %, som det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til. Det er forsøkt flere ganger, men uten hell. Den ene stillingen inngår nå i en egenskapt lærlingeplass, og dekkes opp av lærlingen pr dato og til ultimo september Saksutredning: Det er ønskelig, sett i lys av at Dønna kommune/dos deltar i prosjekt «Saman om ein betre kommune», å kunne redusere andelen ufrivillig deltid. Ingen av de ansatte ved DOS ønsker å Side 19 av 38

20 Sak 53/15 arbeide i små deltidsstillinger. Småstillinger er heller ikke attraktive i forhold til eksterne søkere. Deltidsstillinger, med lav stillingsprosent, gjør det umulig å leve av inntekten,. DOS sitt tjenestetilbud er svært sårbart hvis man ikke kan klare å rekruttere faglig kvalifisert arbeidskraft. Mangel på kompetanse kan utgjøre en risiko for at kommunen, på sikt, ikke kan gi et forsvarlig tjenestetilbud til pasientene. Dette øker også risikoen for avvik. Denne sårbarheten har både blitt forsterket og tydeligere etter at samhandlingsreformen er implementert i tjenesten. Reformen gjør at DOS mottar sykere pasienten enn tidligere. Pasienter med behov for annen og mere omfattende helsehjelp, observasjonskompetanse og behandling - i tillegg til tradisjonell pleie og omsorgsoppgaver. Vurdering: Dønna kommune skal starte med tilbud om kommunal KAD seng på DOS fra 1.5.d.å. Dette forsterker behovet for rekruttering av fagarbeidere til avdelingen. Mange av de faste ansatte på DOS er over 60 år. Det synes utfordrende å kunne erstattes disse - i tillegg til tidligere nevnte rekrutteringsproblematikk. Som et rekrutteringstiltak er det ønskelig at stillingene ved DOS ikke er under 50 % i størrelse. Det vil være en ubetinget fordel at de har en større stillingsprosent enn en halv stilling. DOS søker derfor om å omdisponere midler, tilsvarende ett årsverk/100 % stilling, fra vikarpostene til å utvide 4 faste, små stillinger til 50 % eller større. Økonomisk vil dette bety at post økes med ,-, og at dette inndekkes ved reduksjon av tilsvarende beløp fra vikar- og ekstrahjelpostene (102xx ) - gjennom budsjettregulering. Fremtid På sikt vil det være strategisk riktig å forsøke å øke samstillinger ytterligere opp til 100 % stillinger. Dette er i tråd med målene som ligger til grunn for Dønna kommune sin deltagelse i prosjektet «Saman om ein betre kommune». I forhold til rekrutteringsarbeid bør det, i forbindelse med de årlige budsjettprosessene, vurderes å opprette fast lærlingeplass(er) i omsorgstjenestene. Lærlingestillinger vil kunne bidra til å beholde ungdom i kommunen - og bygge og opprettholde nødvendig kompetansebeholdning i kommunen. Vedlegg: Side 20 av 38

21 Sak 54/15 OPPRETTELSE AV STILLING SOM BOVEILEDER. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/121 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å opprette stillingshjemmel for boveileder i 100 % - stilling under forutsetning av at det oppnås tilskudd som omsøkt. Dersom tilskuddsbeløpet reduseres forutsetter kommunestyret at stillingsstørrelsen reduseres tilsvarende. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 9/15 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å opprette stillingshjemmel for boveileder i 100 % - stilling under forutsetning av at det oppnås tilskudd som omsøkt. Dersom tilskuddsbeløpet reduseres forutsetter kommunestyret at stillingsstørrelsen reduseres tilsvarende. Bakgrunn: I vedtatt Boligpolitisk handlingsplan for perioden er ett av de vedtatte tiltak opprettelse av stillingsressurs som boveileder. Denne saken er således oppfølging av boligpolitisk handlingsplan. Saksutredning: Kommunestyret vedtok i møte den d.å., under sak 18/15 Boligpolitisk handlingsplan for perioden , og ett av de prioriterte tiltak i denne planen er opprettelse av stillingsressurs som boveileder. Dette skal være en stillingsressurs som skal jobbe opp mot de som trenger ekstra oppfølging for å ha en trygg og god bolig. Tiltaket vil være ett meget viktig bidrag for å lykkes med bosetting av flyktninger. Som en oppfølging av dette har rådmannen fått utarbeidet en prosjektbeskrivelse for boligsosialt arbeid «En trygg og god bolig for alle i Dønna kommune», samt søkt Fylkesmannen i Nordland om tilskudd til kommunens boligsosiale arbeid, jfr. saksvedlegg. Side 21 av 38

22 Sak 54/15 I søknaden om tilskudd til finansiering av stillingsressurs som boveileder, er det søkt om et tilskudd på kr Total årskostnad er beregnet til kr og kommunens egen-andel på kr finansieres delvis av eget arbeid samt over ansvarsområde flyktninger. Vurdering: I 2015 og 2016 skal kommunen bosette til sammen 30 flyktninger, pluss eventuelle familiegjenforeninger. Det er en kjent problemstilling at mange flyktninger ikke har erfaring med å bo i en moderne bolig. Dette er ei utfordring med hensyn til bruk av bad, kjøkken, oppvarming og lufting av bolig. Kommunen har ansatt flyktningkonsulent i 100 % - stilling. Denne vil ha som hovedoppgave å planlegge mottak av flyktningene - ved å koordinere tjenestene rundt disse - og for å iverksette introduksjonsprogrammet. Flyktningkonsulenten vil ikke ha kapasitet til å kunne fungere som boveileder for ei såpass stor gruppe. I tillegg til flyktninger, så vil også andre vanskeligstilte kunne ha behov for boveiledning, bant annet innenfor rus og psykiatri. Det er søkt om tilskudd til å finansiere opprettelse av 100 % - stilling. Dersom kommunen innvilges redusert tilskudd i forhold til dette, så må stillingsstørrelsen reduseres tilsvarende. Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse «En trygg og god bolig for alle i Dønna kommune». Saksmappevedlegg: 1. Boligpolitisk handlingsplan for Dønna kommune. 2. Søknad til Fylkesmannen i Nordland om tilskudd til boligsosialt arbeid. Side 22 av 38

23 Sak 55/15 KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 &32 Arkivsaksnr.: 13/467 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet /15 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Konseptvalgsutredningen (KVU en) er et svært viktig dokument for drøfting og valg av framtidige kommunikasjonsløsninger i regionen. Det er derfor gledelig at denne prosessen er kommet i gang og at det foreligger et forslag til KVU. Det framlagte dokumentet har noen vesentlige mangler som kan bli brukt mot oss i framtiden og noen mangler som skaper usikkerhet. Det er viktig at dette dokumentet blir så korrekt som mulig slik at drøftingene framover kan gå på en omforent plattform. 1. Følgende må gjennomføres før fylkestingets behandling av saken: A. Beskrivelse av pendlertall i Herøy og Dønna må beskrives nøyaktig for hver av kommunene med basis i tall fra SSB B. Verdiskapningen av fiskeri og oppdrett må beskrives på samme måte som for oljerelatert næring. C. Andelen av tunge kjøretøy i forhold til total PBE må beskrives på begge samband. D. Lakseproduksjonen på Herøy korrigeres til tonn pr. år og trailere pr. dag. E. Fergestatistikken for 2013 tas ut og erstattes med statistikken for var et unormalt år med ombygging av lakseslakteriet og en rekke problemer med fergetrafikken. F. Det engasjeres en forskningsinstans/konsulent for å kartlegge oppdrettsnæringens utvikling fram mot 2050 og den betydning dette har for våre transportløsninger. Tallene som sannsynligvis ligger flere ganger høyere enn det som er lagt inn må legges inn i alle beregninger og vurderinger. 2. Dønna kommune støtter forslagene til kortsiktig konsept 0+ og langsiktig konsept 3 - slik som de er beskrevet i KVU-en. 3. Følgende utredninger må gjennomføres umiddelbart etter at KVU-en er vedtatt: A. Det foretas en «mernytteberegning» av valgte konsepter etter samme modell som «Ferjefri E39». B. Det foretas en totalgjennomgang av ferge- og båttrafikken mellom Dønna/Herøy og Alstenøya der også trafikken til Løkta, Austbø og Brasøy trekkes inn. Gjennomgangen skal avklare muligheter for andre løsninger og hvilke tiltak som må gjennomføres for å få dette til. Her skal tiltak på veier og fergeleier, inklusiv nytt fergeleie i Sandnessjøen med tilhørende trafikksystemer, utredes. Utredningen bør ledes av en styringsgruppe bestående av ordførerne i de tre kommunene, fylkeskommunen og statens vegvesen. Side 23 av 38

24 Sak 55/15 C. Det utarbeides et forprosjekt for det langsiktige konseptet som avklarer tekniske løsninger, kostnadsoverslag med nøyaktighet +/- 25 % og finansieringsmodeller basert på korrigerte prognoser for trafikktall - og fergeinnløsning og bompenger. D. Det utarbeides reguleringsplaner for kortsiktige og langsiktige løsninger. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 39/15 Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: I prosessen med å gi uttalelse i høringsrunden for konseptvalgutredningen skal følgende inngå: 1. Sluttrapporten gjennomgås og korrigeres for eventuelle faktafeil. 2. Det utarbeides ett oversiktskart som viser hvor befolkningen bor i Dønna kommune. 3. Grunnlaget for uttalelsen utvikles gjennom dialoger med Dønna pendlerforening, lokalutvalgene og næringslivet. Ordfører og rådmann får ansvaret for å organisere og gjennomføre prosessen. Formannskapets medlemmer inviteres til å delta på de møteplassene som blir etablert. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I prosessen med å gi uttalelse i høringsrunden for konseptvalgutredningen skal følgende inngå: 1. Sluttrapporten gjennomgås og korrigeres for eventuelle faktafeil. 2. Det utarbeides ett oversiktskart som viser hvor befolkningen bor i Dønna kommune. 3. Grunnlaget for uttalelsen utvikles gjennom dialoger med Dønna pendlerforening, lokalutvalgene og næringslivet. Ordfører og rådmann får ansvaret for å organisere og gjennomføre prosessen. Formannskapets medlemmer inviteres til å delta på de møteplassene som blir etablert. Bakgrunn: I «Transportplan Nordland», vedtatt av Nordland fylkesting i sak 82/12 forutsettes det utarbeidelse av en såkalt konseptvalgutredning for langsiktige transportløsninger for transportkorridoren fylkesvei 17 Sandnessjøen Brønnøysund og for forbindelsen fra fastlandet til Dønna og Herøy. Det ble også bestemt at Vega skulle inkluderes i arbeidet. I juni 2013 ble de berørte kommunene orientert om fremdriftsplanen for arbeidet. I november, samme år, ble det arrangert et bredt sammensatt idéverksted. I den videre prosessen har ordførerne vært en del av «Politisk samordningsgruppe», mens administrasjonen i kommunene har deltatt i referansegruppen. Nordland fylkeskommune, ved samferdselsråd for samferdsel, er prosjekteier, men en styringsgruppe bestående av administrative representanter for Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune. Forslaget som legges frem i konseptvalgutredningen (KVU) skal utrede strategier for å håndtere transportetterspørselen frem mot De viktigste prinsippene for hvordan Side 24 av 38

25 Sak 55/15 transporten skal foregå skal avklares i ett samfunnsperspektiv (ikke kun ett transportperspektiv). De viktigste mål for KVU-en er; Foreslå optimal transportløsning ut i fra behov i analyseområdet. Være beslutningsgrunnlag for videre planlegging. Styre planressurser inn mot de realistiske tiltakene. Forslag til KVU ble lagt ut på høring (jfr. brev fra fylkesråd for samferdsel), med høringsfrist I arbeidet med å utvikle samferdselsløsningene på ytre Helgeland er dette ett viktig, og gledelig, dokument. Saksutredning: KVU-en omhandler både strekningen, lang fylkesvei17, mellom Sandnessjøen og Brønnøysund og fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy. I høringen fra Dønna kommune er det naturlig å fokusere på den delen av forslaget som berører kommunen direkte. Forøvrig er det å bemerke att det ikke er foreslått vesentlige endringer i traséen langs fylkesvei 17. For den fremtidige utviklingen av samferdselsløsninger er konklusjonene fra konseptvalgutredningen meget viktige. Først og fremst fordi det blir gjort ett konkret valg med tanke på hvordan transportutfordringene skal løses. Dernest fordi konklusjonene vil være grunnlaget for videre planlegging og fremtidige samferdselsbevilgninger. Følgelig er det viktig at grunnlaget for konklusjonene er korrekt og at forutsetningene er grundig nok fundamentert til at det er de rette konklusjonene som er trukket. Etter at KVU-en er vedtatt, vil det være meget vanskelig å få gjort endringer i bakgrunn og grunnlag for konseptvalgene. For, på en best mulig måte, å få frem hvor det kan være usikkerhet gjennomgås utredningen kronologisk. Konseptvalgutredningen er der bygd opp gjennom 11 kapittel, og i saksutredningen henvises det til de kapitlene hvor det foreslås tilleggsutredninger og/eller behov for bedre faktagrunnlag. Gjennomgangen er gjort i samarbeid med Herøy kommune. Kapitel 5 Situasjonsbeskrivelse: Situasjonsbeskrivelsen, som er basisen for de videre vurderingene i rapporten, er ikke nok nøyaktig og til tider mangelfull. I punkt «5.4. Pendling» står følgende; «Ca. 10 % av de sysselsatte i Herøy og Dønna kommuner er pendlere med arbeidssted i annen kommune, hovedsakelig i Alstahaug. Ut i fra de fakta kommunene selv sitter med, så har Dønna en betydelige større pendling enn Herøy. Pendling fra Dønna, til Alstahaug og fastlandet, skjer med ferge og hurtigbåt, mens tilsvarende pendling fra Herøy hovedsakelig skjer med hurtigbåt. Skal 45 minutters være hovedregelen for akseptable reisetid (jfr. S. 86 i KVU-en) for slike vurderinger, så vil dette mønsteret være det samme også i fremtiden. Statistisk Sentralbyrå har gode data for pendling. Disse må hentes frem, og tas med i KVU-en. Videre må det komme frem at det også er en betydelig pendling fra Dønna til Herøy. Side 25 av 38

26 Sak 55/15 Mangelfull er også beskrivelsen av fiskeri og oppdrett. Her bør verdiskapningen presenteres på samme måte som det gjøres under presentasjonen av olje- og gassrelaterte næringer. Verdiskapningen i fiskeri og oppdrett er 3-4 milliarder kr/år, mens tilsvarende for oljenæringen er 800 millioner. Med signaler, ikke minst fra sentralt hold, om at næringsutvikling vil være viktig for fremtidig prioritering av samferdselsmidler, så er dette fakta som må inn i KVU-en. I punkt «5.7. Samferdsel» (fortsatt kapittel 5), konkluderes det slik; «Fergesambandene i planområdet er i hovedsak personrelaterte». Riktignok er det tatt med at det er en relativt større andel trailere på sambandet Søvik-Herøy, men presisjonsnivået blir likevel for unøyaktig. Både Bjørn- og Flostadsambandet har en stor andel tunge kjøretøy. Det vil være enkelte å legge inn, for begge sambandene, faktiske opplysninger om prosentandel tyngre kjøretøy i forhold til total PBE (personbilenheter). Videre, under samme punkt, er det for beskrivelse av volum på lakseproduksjon brukt tall for hele Helgeland. Her må det korrigeres slik at det er tallene for produksjonen (slaktingen) i Herøy som oppgis, det vil si en reduksjon fra tonn/år til ca tonn/år. Noe som igjen tilsvarer vogntog pr. dag fra Marin Harvest sitt slakteri på Hestøya. Fergestatistikken (s. 26) bruker tall fra I de siste årene frem til 2014 er det vanskelig å finne «normaltall», siden statistikken er påvirket av at fergeleier har vært stengt i perioder (på grunn av ombygging) og ombygging av lakseslakteriet. Tall fra 2014 bør være de som står i statistikken/tabellen, da dette var ett normalår og dermed gir det beste grunnlaget for videre vurderinger. I kapitel 6 «Behov» kommer den mest alvorlige mangelen ved KVU-en. Punkt «6.2. Etterspørselsbasert behov» inneholder følgende beskrivelse; Oppdrettsnæringen vokser raskt og det er forventet en vekst på % de neste årene. Dette innebærer at slakterianleggene i løpet av en 5-årsperiode kan komme til å utvide til tilnærmet døgnkontinuerlig drift. Dette vil kreve døgnåpne samband mot E6.» Tidligere i rapporten (s. 16) står det at transporten av fersk laks har økt med 300 % fra 2007 til KVU-en skal beskrive en utvikling frem mot 2050, men opererer her med tall som kun er fremskrevet til Utviklingen av oppdrettsnæringen er den avgjørende faktoren for den vurderingen som er gjort av transportløsninger for Dønna og Herøy. Da kan ikke ett så kort perspektiv som 3 til 5 år være det som er gjort av konkrete vurderinger av økt produksjon. Før fylkestinget i Nordland sluttbehandler KVU-en må det lages en kompletterende utredning som beskriver utviklingen av oppdrettsnæringen og hva det betyr for de transportmessige utfordringene på aksen Dønna/Herøy Alstahaug. Dette trenger ikke bety noen forsinkelse i forhold til fremdriftsplanen, siden det foreligger en del anslag for veksten frem mot Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening spilte, i forbindelse med den nye Stortingsmeldingen om havbruk, inn en årlig vekst i oppdrettsnæringen på 3-5 % - frem mot En slik vekst gir en dobling frem mot 2030 og en fordobling når vi nærmer oss Omregnet til vogntog tilsvarer dette 100 vogntog/dag. Andre forskningsinstanser har antydet en seksdobling av produksjonen i oppdrettsnæringen frem mot Igjen, når det nå fra sentralt hold sendes signaler om at næringsutvikling er ett sentralt premiss for fremtidig prioritering av midler til samferdsel, så må prognosene frem til 2050 verifiseres. Løsningen er å engasjere ett forskningsmiljø til å komme med en tilleggsutredning, og innarbeides i rapporten. Veksten i oppdrettsnæringen gir helt spesielle utfordringer for samferdselsløsningene mellom Dønna/Herøy og Alstahaug, og må dokumenteres særskilt. Hvis Side 26 av 38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 &32 Arkivsaksnr.: 13/467

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 &32 Arkivsaksnr.: 13/467 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 &32 Arkivsaksnr.: 13/467 KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: Konseptvalgsutredningen (KVU en)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/15 13/467 KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/15 13/467 KONSEPTVALGUTREDNING FASTLANDSFORBINDELSE - HØRINGSUTTALELSE DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 8/15 14/979

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-20 Klageadgang: Nei UTREDNING AV KOMMUENSTRUKTUR-VIDERE DELTAKELSE Administrasjonssjefens innstilling: 1. Leirfjord

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 12/244

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 12/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 12/244 KOMMUNIKASJON. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommunestyre krever at Vandvesambandet må, innen sommeren 2014, ha en kapasitet

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE - UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Barne og ungdomsrådets

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/00471-37 Arkivkode. 070 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.05.2016 62/16 2 Kommunestyret Kommunereformen - Eventuell sammenslåing

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf

Kommunestrukturer på Helgeland. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf Kommunestrukturer på Helgeland Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosjekt: «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland»

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer