Klage på vedtak av oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på vedtak av 22.9.2006 oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. Arkivnr. Eksp. Hordaland Fylkeskommurai off Samferdselskontoret axi 1 AS ékjenbrekka Olsvik Org.nr : Telefon : Telefax: E-post: Dato: Klage på vedtak av oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1. Fylkesrådmannen tok et historisk valg ved forrige korsvei i 2004 ved tildeling av konsesjon og løyver for Taxi l (Bilag l) En signaliserte sterkt at en ønsket å velsigne og akseptere en ny og annerledes løsning på hvordan en drosjesentral kunne organiseres, med de muligheter en kunne ane konturene av. Taxi l har oppfylt lovnadene sine på en eksemplarisk og fullgod måte. 1. Vi er svært bekymret for at ikke aue momenter i saken er belyst tilstrekkelig ved innstilling til vedtak av (Bilag 2) Vi har stor uro for at sakens fremstilling kunne blitt mer korrekt vurdert om en hadde brukt mer resurser på å kartlegge flere fakta i saken. Vi vil derfor forsøke å visualisere og tilføre momenter i saken som synliggjør grunnlaget for ny søknad Vi har opprettet nær 100 arbeidsplasser. Vi har opprettet en drosjesentral som er 100 % renhårig med tanke på skatter, avgifter og arbeidsvilkår og det er historisk hva vi har fått etablert på under 2 år. Det beste av alt, er at produktet som vi produserer, lovprises av kunden, deriblant Hordaland Fylkeskommune, som er en stor innkjøper av drosjetjenester. Noen store etiske spørsmål melder seg i dag. Hva er forskjell i dag, fra 2 år tilbake? Hvorfor aksepterte og godkjente man en ny løsning og oppfordret til investeringer i 10 millionerkroners klasse, for så å stenge for alle muligheter til videre ekspansjon? Taxi l har kun mulighet etter den praksis som føres i dag, å utvide sin løyveportefølje ved etablering av nye løyer (bilag 6) En skriver i innstillingen fra 2004 at retten til drosjeformidling blir delt mellom sentralene. I den grad løyvestyremakten nylig har tildelt løyver til den nest største sentralen, vil det også være naturlig at den minste sentralen i Bergen vil få tildelt sin forholdsmessige del av løyveporteføljen for Bergen. Anvendelse av terminologien behovsprøving, som vist ved forrige tildeling, viser klart at en kan utdele via og anvende lovteksten, slik en finner tjenelig for å oppnå ønsket effekt. Ensidig fokusering på trafikal behovsvurdering trenger derfor ikke være styrende for innstilling til vedtak. I tildeling til Norgestaxi har en dog lagt stor vekt på dette poenget. Når en har valgt å opprette en 3. sentral i Bergen vil det være naturlig at en fortsetter å gi provenynøytrale konkurransevilkår til alle sentralene. Essensen i dette vil være å la sentralene utvikle seg i takt med konkurrentene og la kunden få velge det produkt en selv finner formålstjenelig og riktig, basert på kvalitet, pris og tilgjengelighet. Det var det klare signalet som ble gitt ved søknad og tildeling i Fylkesrådmannen skriver at der er ingen ting som hindrer videreføringen av prinsippet av 1996 (bilag 17), der en åpnet for konkurranse på sentralsiden. Videreføringen av innstilling fra 1996 ble igjen bekreftet ved etablering av Taxi l. Det ble behørig poengtert at en ønsket best mulig konkurranse i næringen, (bilag l punkt 4.2) Ved å definere ønske om konkurranse på sentralsiden, vil en også akseptere grunnlaget for

2 konkurranseevne til hver enkelt sentral, som gjelder løyveantallet, som igjen avgjør om en har konkurranseevne eller ikke. Dette medfører således at innstilling av ikke nødvendigvis kan avslåes eller utelates til vurdering, henseende behovet for utvidelse av løyveportefølje på et konkurransemessig grunnlag. Vi anser dagens situasjon til at fylkesrådmannen absolutt har fått full uttelling for sin vurdering av 2004, da en i dag kan observere at en vitterlig har fått en bedre konkurranseflate mellom sentralene. Det vises tydelig på prisbilde og på etterspørsel etter drosje i Bergen. Det er hevet over en hver tvil at fylkesrådmannen gjorde et klokt valgt ved å videreføre innstillingen fra 1996 i 2004, for på denne måte bringe konkurransegrunnlaget til sin rett. Likeledes vil det være en like naturlig videreføring av dette prinsippet, ved å sørge for vilkår som ikke hindrer konkurransen i dag. Dette er faktisk også i tråd med uttalelser fra Norgestaxi og Bergen Taxi. Se vedlegg, (bilag 3 og 4) Vi ser samtidig en artig parallell til følgende: "Alle" er for konkurranse. Politikere, kunder, begge sentraler og flere med dem, men bare til et visst punkt. Taxi l er ikke en reel konkurrent med 25 løyver. Det var også klart i 2004 når en søkte om konsesjon. Vi fant det naturlig at en tildeling av konsesjon var en invitasjon til om Taxi l faktisk maktet og ønsket å komme på banen. Vi har vist i to år at vi mente alvor. Ønsker en å ha 3 sentraler slik som flagget i 2004 så må en også følge opp tanken bak vedtaket av Det ligger klart i kortene at Taxi l med sitt kundetilpassete produktspekter, skaper konkurranse på pris. Nå må vi kunne få skape konkurranse også på kapasitet I kontrast til fylkesrådmannens vurdering av konkurranseforhold, ved at Taxi l skulle få tildelt flere løyver for å "styrke sin posisjon", er vi i av den oppfatningen at Taxi l ikke styrker sin markedsposisjon ved tildeling av 30 nye løyver, men tvert i mot, sørger for å ikke tape enda større markedsposisjon i forhold til de etablerte sentralene som vokser fortere enn oss. Det vil være unaturlig at en ikke skulle kunne få drive videre på like vilkår når er oppfyller de krav som er satt til selskapet, innfrielse av lovnader og etablert praksis. Ønsker en ikke 3 sentraler i Bergen så kan en forkaste vår søknad. Det vil gi et klart signal om at en bare ønsket å "prøve å se" om vi klarte det Svært ugunstig vil enkelte kunne mene om dette. Vi ser klare signaler om at situasjonen i drosjenæringen i Bergen viser sunnhetstrekk. Om noen av disse endringene kan tilskrives etablering av Taxi l, vil det være uheldig at vi forsvinner fra konkurransen. Vi klarer pr. i dag ikke å dekke etterspørselen fra våre kunder etter produktet Taxi l. I vår søknad av (Bilag 5) ble det ikke fokusert sterkt på dette behovet, da vi var av den oppfatningen at i vår søknad lå det implisitt at vi hadde behov for større kapasitet. Det synes åpenbart for oss og andre som benytter seg av taxinæringen, at vi ikke så behovet for å utbrodere dette. Fylkesrådmannen anbefalte klokelig Taxi l på grunn av sin begrensede portefølje i 2004 å konsentrere seg om å betjene et avgrenset område i konsesjonsområdet. Imidlertid har det utviklet seg som antatt. Svært mange nye kunder som har fått øynene opp for Taxi l og det produktet som vi tilbyr, ønsker å benytte seg av våre tjenester. Som en naturlig følge av vår konkurranse og nytenkningsevne ønsker flere og flere kunder å benytte seg av tilbudet og vi sprenger vår kapasitet på en ærlig måte. Vi ser også på dette grunnlag at vårt behov for ytterligere kapasitet følger som en naturlig del av vår eksistens og progresjon. 2. I forhold til 2004 er vårt behov mye større i dag, enn det var den gang. Taxi l har hatt og har fortløpende en økende kundetilgang med stigende innkjøring og antall kundeoppdrag øker jevnt og trutt. Hver eneste dag må vi i større og større grad avvise kunder, da vi ikke har tilstrekkelig kapasitet å tilby. Dette står i kontrast til uttalelser om at Taxi l deler synspunktet om at der ikke trengs flere løyver i Bergen. Hvis det er oppfattet slik i vår søknad, er dette en klar feiloppfatning av situasjonen. Vi tar avstand fra dette og må si oss uenig i denne formuleringen.

3 Vi kan ikke utdype andre sentralers behov for kapasitet, men på et generelt grunnlag må en kunne hevde at de i sin uttalelse vil verne om sine verdier, på en så sterk måte som mulig. Når en får uttalelser av fagorganisasjonene til våre konkurrenter, er svaret gitt på forhånd og vil være klart partisk. Det må derfor ikke kunne vektlegges i veldig stor grad. Taxi l sin fagorganisasjon er ikke spurt i denne sammenheng. I så måte er det viktig å hensynta alle synspunkter eller velge å ikke vurdere bare deler av fagorganisasjonene. For å avdekke svakheten med et slikt partisk syn kan en enkelt se dette på følgende måte. Norgestaxi søker om 30 nye løyver. I vedlegg til søknad fra Norgestaxi sin lokalavdeling (Bilag 4,S4, siste avsnitt) heter det som følger: "Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen ser det som viktig at Norgestaxi Bergen tilføres løyver på bakgrunn av den store oppdragsmengden..." Taxi l søker om tilsvarende antall løyver samtidig med Norgestaxi. I denne uttalelsen heter det: "Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen rår til at søknaden fra Taxi l blir avslått av de det ikkje er behov for fleire drosjeløyve i konsesjonsområdet". ( Bilag 2. S2 punkt 9) Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen sin uttalelse faller da bort på sin egen uriktighet. Norgestaxi har fått løyver etter at vår søknad er skrevet. Det er da åpenbart at Norgestaxi ser behovet og ønsker tilskuddet av nye løyve velkommen. Norgestaxi som sentral har også snudd fra å være svært negativ til Taxi l og konkurranse i 2004, til å være nøytral eller sågar positiv til Taxi l i dag. I Bergen Taxi sin uttalelse fra 2004, (bilag 3) var en positiv til konkurranse, men en stilte spørsmålstegn til levedyktigheten til en ny sentral. Taxi l har klart å synliggjøre det faktum at vi har startet og i tillegg har vi lagt oss på en linje med høy kvalitet i produktspekteret, samtidig som vi gir Bergen Taxi konkurranse spesielt på pris (bilag 19). I så måte vil vi anta at Bergen Taxi fortsatt er positiv til konkurransen og vilkår for uttalelsen burde derfor være oppfylt og indirekte bifaller da Bergen Taxi vår eksistens og konkurranseflate. Dagens negative uttalelser faller da vekk på grunnlag av egne tidligere styrende positive uttalelser og føringer. Advokat Broch uttaler seg på vegne av Norges Taxiforbund avd. Bergen. Han konkluderer med at der i markedet ikke er behov for flere løyver. Advokat Rasmus Broch er BergenTaxi sin egen advokat. Er det sannsynlig at han vil uttale seg til sin klients ugunst? På samme måte kommer innhabilitetsspørsmålet til syne her og en ser tilsvarende tendens for å sikre sine egne markedsinteresser. Det er gjerne ikke uvanlig at en vinkler sin uttalelse slik, men en ser i realiteten at slike uttalelser ikke kan legges til grunn for vurdering av en annen sentrals behov og er i denne sammenheng verdiløs. Når vi i tilegg ser den markedsmakt Bergen Taxi innehar og utøver, ved at en aksepterer og godtar at en sentral får tildelt 25 løyver og i samme søknadsrunde nekter enn for at der er behov for løyver når en uttaler seg vedrørende den andre sentralens søknad. I dette tilfellet taler en med to tunger og hindrer derved fri konkurranse. Vi ser klare underliggende årsaker som veier tungt for at vi ikke skal kunne utvikle oss i tråd med markedet. Vi har sterke synspunkter på en slik forskjellsbehandling og atferd fra markedsleder og vi har spurt om bistand fra konkurransetilsynet på dette punkt. (Bilag 18) Belysning av behovet for kapasitet i Bergensregionen vil derfor ikke kunne synliggjøres på en tilstrekkelig objektiv måte, ved uttalelser bare fra konkurrenter. I så måte vil Fylkesrådmannens oppfatning av behov for kapasitet på generelt grunnlag ikke kunne fyldiggjøres informasjon om Taxi l sitt behov for tilføring av ny kapasitet. For å sette saken i ytterligere perspektiv kan en merke seg at i dag er både Askøy kommune og Bergen kommune positiv til en utvidelse for Taxi l noe som er en dreining i forhold til uttalelse fra 2004 i positiv retning.

4 Taxi l har også forespurt Gaia trafikk og HSD direkte, om uttalelser i forbindelse med vår søknad. De er begge av den oppfatning at Taxi l sin inntreden er mer positiv enn en først antok i sine uttalelser fra Grunnet konkurranseflaten oss i mellom er dette en uttalelse gitt per telefon og vil først kunne formidles i brevsform ved en evt. ny høringsrunde. Andre punkt som er verdt å merke seg med Taxi l sin organisering er lagt ved som utfyllende informasjon. I tillegg så vil det også tale for Taxi l sin fordel hvis en spurte vår organisasjon om hvordan vi kan tilby arbeidsplasser til f eks kvinner med nedsatt arbeidsevne, for å kunne delta i arbeidslivet med 10 eller 20 % stilling. Dagarbeidene kvinner vil også kunne hjelpes ut i arbeidslivet og Taxi l har mulighet til å kunne være en inkluderende arbeidsgiver på dette området, i kontrast til andre organiseringer av drosjedrift som enkeltmannsforetak. I tillegg samarbeider Taxi l med en attføringsbedrift i Bergen for å tilrettelegge arbeidsplasser til de som ellers ikke ville ha fått mulighet hos en enkeltstående drosjeeier. Slike tiltak er kommet som en følge av måten vi er strukturert på og som tilbakefører positive signaler til samfunnet. Taxi l har også 40 % av løyveparken sin bygget med mulighet for transport av rullestolbruker. Det viser seg at behovet for den enkelte rullestolbruker øker i Bergen og også kostnaden for bruker øker. Taxi l sine konkurrenter har et stort fast påslag for bruker av rullestol og det har blitt evaluert muligheten for at Hordaland Fylkeskommune skal godtgjøre dette påslaget for den enkelte bruker i ytterste konsekvens. Taxi l velger derimot å gå nye veier og tilpasser seg behovet til kunden og forsøker å tilrettelegge våre produkter på en slik måte at kostnaden skal holdes lave for denne brukergruppen og unngå tilskudd. Taxi l har ikke påslag for rullestolbrukere og straffer derfor brukeren ikke for at en sitter i rullestol. I tillegg har Taxi l som første norske drosjeselskap valgt å satse på nye løsninger med personbiler som kan frakte l rullestol, den såkalte London Taxi. Denne vil bli introdusert i november. Taxi l vil da kunne tilby mer enn 50 % av løyveparken sin med mulighet for transport av rullestolbruker. Det vil også medføre økt etterspørsel og bedre tilbud til en spesiell kundegruppe, til en fortsatt fornuftig pris. Vårt behov vil naturlig også øke med en slik innsats. Alle nevnte faktorer er viktige i forhold til behov og lovgivning burde også vektlegges i innstillingen. 3. Vi mener Taxi l synliggjør at argumenter for videre tilgang av kapasitet er nødvendig og ikke kan begrenses eller avvises av drosjeaktørene i markedet. Det kan faktisk vises til at Taxi l har fått aksept og tillit hos de forskjellige instanser, kundegrupper og aktører i markedet. Det er nå behov for at vi også får denne tilliten bekreftet av løyvestyresmakt. Behovsprøvd løyve for persontransport med motorvogn utenfor rute er som det står, behovsprøvd. Samspillet mellom kapasitet og økonomi er et komplekst bilde som kommer godt tilsynet for Taxi l sin del. Vi er avhengig av begge deler for å kunne leve, samtidig tilby tilstrekkelig kapasitet. Slik Taxi l kan forstå lovteksten, søker vi ekstra kapasitet og mener vi har et reelt behov for tilføring av kapasitet. Vi trenger kapasitet for å sikre produkttilgang for våre kunder. Vi har i disse dager inngitt et anbud med innlagt forbehold om at anbudet kan Irekkes fira vår siden hvis vi ikke tilføres ekstra kapasitet. Vi har rett og slett ikke kapasitet med dagens portefølje til å kunne tilby tilstrekkelig volum til kundene våre. Dette anbudet strekker seg over flere år og har selvfølgelig stor betydning for oss da vi ikke kan gi fullverdig anbud eller ta i mot større oppdragsmengde med dagens antall løyver. Dessverre så ser vi at våre antakelser viser seg riktig når vi mister nok et stort anbud, arbeidskjøring for 5 nye år. (bilag 20) I tillegg så har taxi l bygget en organisasjon for helkontinuerlig døgndrift. Det er krevende for oss å kunne tilby tjenester til en konkurransedyktig pris når vi har svært mye vanskeligere for å tilby kundene et produkt, levert like raskt som forventet i forhold til våre mye større brødre. Vi har lengre tilkjøringstid og distanse og da selvfølgelig også høyere kostnader. Det er en naturlig følge av at vi er en liten sentral i ekspansjon. Dette har kalkulert med og forventet, men vi har også tro og forventninger til at vi skal få bygge opp vår sentral i tråd med tildeling av konsesjon i 2004, Taxi l mener at det i aller høyeste grad er behov for flere løyver for oss og i tillegg et mer levende løyvebilde. Se på f eks Norgestaxi sin situasjon for 2 måneder siden der kunder ikke fikk tilgang på deres produkter på flere timer. Når en da ser på måten tildeling av ekstra kapasitet er fremprovosert på, er dette en løsning som Taxi l føler seg ukomfortabel med å måtte reprodusere. Vi synes ikke en skal inngi anbud uten å kunne ha ryggdekning

5 for kapasitet og hvis en gjør slik som Norgestaxi gjorde, så fremprovoserer en press for å få tildelt flere løyver, men en gjøre det i feil rekkefølge. Utfra anbudspapirer ville riktig prosess være å si opp avtalen eller deler av avtalen med tilbyder for så å inngå en avtale med den som kunne gi tilstrekkelig kapasitet. Forutsetningen for å kunne delta i et anbud og vinne anbudet utfra et konkurransesynspunkt blir på denne måte totalt forvrengt. Anbudsprosessen ved denne tildelingen og behandling av saken synes vi grenser til useriøs. I og med at markedsmakten til Norgestaxi i dag øker, er dette også i uttakt med intensjonen fra tildelingen i Taxi l unnlot å gi inn anbud i denne omgang fordi vi ikke hadde kapasitet. Hva om Taxi l hadde blitt tildelt de løyver som vi søkte om før Norgestaxi fikk vokse seg enda større. Taxi l kunne da i teorien blitt med å kjempe om denne kjøringen. Vi er istedenfor satt 2 år tilbake i markedssammenheng. Hvis en ser på kriterier i anbudsprosesser (bilag 9 og 10) ser en at oppdragsgiver kan si opp kjøreavtale og overlate kjøring til 3. man når transportør ikke overholder pliktene sine. Vi stille oss undrene til at våre synspunkter ikke engang ble vurdert tilstrekkelig og tildeling av løyver til Norgestaxi ble utrolig nok etter godkjennelse fra Bergen Taxi godkjent. (Bilag 7, S2) I konkurranseloven av 2004 er der kriterier for hvordan sentralene må forholde seg når lignende situasjoner oppstår. Markedsdeling og verning om disse er gjeme ikke tillatt. Bergen Taxi sin anerkjennelse av denne tildelingen er muligens i konflikt med konkurranseloven. Våre to konkurrenter har til sammen 96 % av markedet og Rikstrygdeverket er en betydelig oppdragsgiver for næringen. Det virker som om våre konkurrenter verner dette markedet seg i mellom. ( ref bilag 12) Vi synes konkurransetilsynet kan få komme med sine synspunkter på saken og vi kommer tilbake med deres innstilling når og om denne forefinnes. ( bilag 13) At Norgestaxi nå sist fikk tildelt 25 løyver under prosessen, selv med innsigelser fra oss, viser at det er et klart behov for flere løyver i markedet. Når da Taxi l sin søknad blir forkastet på grunnlag av manglende behov er dette konkurransevridende og feil. Grunnlaget og mulighetene til begge selskaper må derfor sidestilles. En styrking av Norgestaxi sin løyveportefølje slik en har gjort nå er en styrking av et duopol i Bergen. Norgestaxi har fått tildelt mange flere enn de siste 25 løyver, siden Taxi l ble etablert. Dette mener vi er også er konkurransevridende hvis en ønsker å styrke publikums valgmuligheter og ikke avskjære Taxi l sine muligheter. I tillegg aksepterer løyvestyresmaktene til dels at der er behov for flere løyver ved utstedelse av slike. Generelt kan vi også se en tendens til at inntjening og omsetning øker og også dette er en faktor som tilsier at der skulle være behov for større kapasitet i markedet. Taxi l vil i ikke bruke argumentet og kundens ugunst ved at en lover kapasitet for så å bruke kundes klage for å påberope seg behov for kapasitet. Vi ønsker å opptre ryddig overfor publikum og forteller kunden i forkant at vi ikke har kapasitet. I så måte vil vi aldri kunne referere til store oppslag om at vi ikke klarer å holde det vi lover, for så å påberope oss større kapasitetsbehov. Vi leser også om gjentakende voldsepisoder i drosjekøene i Bergen og dette er noe næringen i lag med politiet jobber hard med å få bukt med. I møte med politietaten uttalte samferdselsavdelingen at der var 50 beredskapsløyver som var tilgjengelig og at en gjerne ville ha søknader på disse. Per i dag er praksis med anvendelsen av disse utgått og således må en kunne tro at der fortsatt er behov og ønsker om at en øker kapasitet for å unngå tilspissing av konflikter i drosjekøene. ( bilag 8) 4. Taxi l er definitivt avskåret fra muligheten av å søke på frie hoverløyver, samt på frie reserveløyver. Regler og praksis som følges i dag sørger for det. Det vil være særs urettferdig og konkurransevridene at Taxi l kun har mulighet til å øke sin løyveportefølje ved søknad om nye løyver, når en synes på generelt grunnlag at en finner det passende. Når vi opplever at vi ikke kan søke på vegne av egne behov, men kun basert på grunnlag av andre subjektiver vurderinger, vil det aldri gi seg mulighet for Taxi l å kunne tilby tilfredsstillende volum av produktet vårt. Avslag på søknad på oppgitt grunnlag vil aldri kunne gi reell konkurranse på anbud et c. for vår del. En begrensning av slike dimensjoner skaper en meget vanskelig situasjon for oss. Spørsmålet er da hvilke muligheter Taxi l står over for uten tilstrekkelig tilførsel av kapasitet. Vi er da bekymret for at ikke alle momenter i saken ble tilstrekkelig belyst ved forrige innstilling og jeg vil derfor på vegne av Taxi l fremsette ny søknad med en bredere begrunnelse og utdypning av situasjonen.

6 Vi mener vår oppsummering viser at innstillingen er direkte misvisende og at vi må be om at søknaden gjenopptas og fremstilles med de nye momentene i saken. Disse viser at Taxi l trenger og også burde, få tildelt tiltrengt kapasitet på nytt. Vi søkte om mulig, om for mange løyver i forhold til det antall løyver vi har i dag, men sett ut i fra Norgestaxi sin søknad på 30 løyver og tildeling av 25 løyver, vurderte vi det som naturlig at vi skulle kunne behandles på tilsvarende måte. I tillegg er det rammevilkår for 2006 og 2007 som vi her taler om og det skulle således ikke være av stor betydning om vi øker vår kapasitet med 30 løyver over en slik lang periode. I forhold til at vi gjerne skulle hatt vår søknad behandlet innen sommeren 2006, er tidsfaktoren av stor betydning. Vi ønsker derfor at anken blir lest og at søknaden taes opp til vurdering ved første mulighet. 5. Grunnet nylig avslag på vår tidligere søknad vil det være av stor betydning at Fylkesrådmannen ser seg enig i de synspunkter og fremstillinger som er beskrevet og innstiller på grunnlag av nye opplysninger positivt til søknaden. Om dette ikke gjøres, vil det muligens skape presedens og ytterligere vanskeliggjør en fremtidig løyvesøknad med dertil fremtidig svekket eksistensgrunnlag for Taxi 1. Vi ber om at vår søknad behandles med stor varsomhet. Med vennlig hilsen Robert Aasmul Daglig leder Taxi l as Vedlegg. 1. Søknad fra Taxi l og innstilling av 2004 med innvilgelse. 2. Innstilling til avslag på søknad fra Taxi Uttalelser fra Bergen Taxi Søknad fra Norgestaxi for Søknad fra Taxi l Avslag på reserveløyve og oppfordring til å søke på nye løyver. 7. Avtale med Norgestaxi/Bergen Taxi. 8. Dokumentasjon og problem i drosjekø. 9. Konsekvenser ved avtalebrudd arbeidskjøring Konsekvenser ved avtalebrudd, skolekjøring Konsekvenser ved avtalebrudd RTV kjøring Pris og anbudssamarbeid Evt. uttalelse fra HSD. 15. Evt. uttalelse fra GAIA. 16. Info om melding - Avslag på søknad. 17. Søknad fra Taxi Vest og innvilgelse Sammenligning og resultat av prissammenligning fra presse 20. Avslag på anbudskjøring

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE 07000 BergenTaxL Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 Bergen Ref: 200706922-16/832/KINY Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR 2008 Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V

Detaljer

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN For Rolf Rosenlund/Siri Husekl SaJcnr. Arkivnr. Eksp. RU O 8 MÅ! 2007 r. /O ADVOKAT SVEKKE BUGGE RASMUSSEN

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune PB Bergen.Qcginr: mva Telefon : Telefax : E-post:

Hordaland Fylkeskommune PB Bergen.Qcginr: mva Telefon : Telefax : E-post: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune PB 7900 5020 Bergen.Qcginr: 987 061 480 mva Telefon : 55 70 00 00 Telefax : 555 000 38 E-post: Iedelse@taxi1.no www.taxi1.no Dato: 2.4.2008 Uttalelse fra

Detaljer

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-54 20.06.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS` søknad om dispensasjon til å inngå prisforhandlinger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Søknad om oppstart/tildeling av konsesjon for drift av taxi sentral

Søknad om oppstart/tildeling av konsesjon for drift av taxi sentral -- ^ Turservice as / Bergen Limousineservice AS 5172 Loddefjord - Bergen - Norway Office phone:555 000 37 fax:555 000 38 Mobile:+47 913 13 063 www.bergen-limousineservice.no mail: turservice@turservice.no

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG:

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Trondheim 12. oktober 2007. ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: 1. Innledning AMCAR (American Car

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Innledning I

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Bergen Taxi gis dispensasjon fra forbudene mot pris-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Jan Fridthjof Bernt: Tilsattes ytrings- og meddelelsesfrihet Grenser for åpenhet fra et juridisk perspektiv

Jan Fridthjof Bernt: Tilsattes ytrings- og meddelelsesfrihet Grenser for åpenhet fra et juridisk perspektiv Jan Fridthjof Bernt: Tilsattes ytrings- og meddelelsesfrihet Grenser for åpenhet fra et juridisk perspektiv Innledning på seminar i Nasjonalt kommunalt etikkutvalg Harstad 22. november 2012 Ytringer i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende pasient- og smågodstransport. Klagenemnda tok ikke stilling til klagers anførsler knyttet til innklagedes

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam 09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w

Detaljer

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Rev 2.0 Side 2 av 6 Innhold: 1 INTRODUKSJON... 3 2 SPØRSMÅL OG

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde?

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Honne, 21.5.2013 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse, veier, offentlig transport,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81 F KIRKENS Det Kongelige Barne- og Familiedepartement Postboks 8113 Dep 0032 Oslo Vedr. Høringsuttale om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Til Retningslinjer for sidegjøremål ved NHH, utarbeidet 07.03.16 Innhold Generelt... 2 Overordnede utgangspunkter for vurderingen... 2 Retningslinjenes

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Kristiansand Taxisentral gis dispensasjon

Detaljer

V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Oslo Taxi BA gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Trønder Taxi AS gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

Samarbeid om den felles infrastruktur

Samarbeid om den felles infrastruktur Samarbeid om den felles infrastruktur Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 08.12.98 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.98. Siste gang endret av Bransjestyre bank og

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO. Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO. Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06. BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.05 Vedtak i klagesak Konkurransetilsynets vedtak V2005-7

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS V2001-04 21.12.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS Sammendrag: Norgestaxi Trondheim AS

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Øvre Romerike Taxi BA gis dispensasjon fra

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Konkurransen i taximarkedet Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Oversikt Hvilke generelle forhold er gunstige for å skape konkurranse? Hvilke forhold preger taximarkeder? Hva skal til for

Detaljer

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.01.2011 Saknr. 10/7309-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.08.2016 Ref. nr.: 15/20264 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 97/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10.

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften.

N O T A T. Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. N O T A T Fra: Norges Taxiforbund (NT) Til: Erik Lahnstein Dato: 12 april 2011 Forslag til endringer i yrkestransportloven og forskriften. 1.Innledning: Vi vil her gjennomgå våre standpunkter og synspunkter

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer