Klage på vedtak av oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på vedtak av 22.9.2006 oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. Arkivnr. Eksp. Hordaland Fylkeskommurai off Samferdselskontoret axi 1 AS ékjenbrekka Olsvik Org.nr : Telefon : Telefax: E-post: Dato: Klage på vedtak av oa nv søknad om drosieløwer til Taxi 1. Fylkesrådmannen tok et historisk valg ved forrige korsvei i 2004 ved tildeling av konsesjon og løyver for Taxi l (Bilag l) En signaliserte sterkt at en ønsket å velsigne og akseptere en ny og annerledes løsning på hvordan en drosjesentral kunne organiseres, med de muligheter en kunne ane konturene av. Taxi l har oppfylt lovnadene sine på en eksemplarisk og fullgod måte. 1. Vi er svært bekymret for at ikke aue momenter i saken er belyst tilstrekkelig ved innstilling til vedtak av (Bilag 2) Vi har stor uro for at sakens fremstilling kunne blitt mer korrekt vurdert om en hadde brukt mer resurser på å kartlegge flere fakta i saken. Vi vil derfor forsøke å visualisere og tilføre momenter i saken som synliggjør grunnlaget for ny søknad Vi har opprettet nær 100 arbeidsplasser. Vi har opprettet en drosjesentral som er 100 % renhårig med tanke på skatter, avgifter og arbeidsvilkår og det er historisk hva vi har fått etablert på under 2 år. Det beste av alt, er at produktet som vi produserer, lovprises av kunden, deriblant Hordaland Fylkeskommune, som er en stor innkjøper av drosjetjenester. Noen store etiske spørsmål melder seg i dag. Hva er forskjell i dag, fra 2 år tilbake? Hvorfor aksepterte og godkjente man en ny løsning og oppfordret til investeringer i 10 millionerkroners klasse, for så å stenge for alle muligheter til videre ekspansjon? Taxi l har kun mulighet etter den praksis som føres i dag, å utvide sin løyveportefølje ved etablering av nye løyer (bilag 6) En skriver i innstillingen fra 2004 at retten til drosjeformidling blir delt mellom sentralene. I den grad løyvestyremakten nylig har tildelt løyver til den nest største sentralen, vil det også være naturlig at den minste sentralen i Bergen vil få tildelt sin forholdsmessige del av løyveporteføljen for Bergen. Anvendelse av terminologien behovsprøving, som vist ved forrige tildeling, viser klart at en kan utdele via og anvende lovteksten, slik en finner tjenelig for å oppnå ønsket effekt. Ensidig fokusering på trafikal behovsvurdering trenger derfor ikke være styrende for innstilling til vedtak. I tildeling til Norgestaxi har en dog lagt stor vekt på dette poenget. Når en har valgt å opprette en 3. sentral i Bergen vil det være naturlig at en fortsetter å gi provenynøytrale konkurransevilkår til alle sentralene. Essensen i dette vil være å la sentralene utvikle seg i takt med konkurrentene og la kunden få velge det produkt en selv finner formålstjenelig og riktig, basert på kvalitet, pris og tilgjengelighet. Det var det klare signalet som ble gitt ved søknad og tildeling i Fylkesrådmannen skriver at der er ingen ting som hindrer videreføringen av prinsippet av 1996 (bilag 17), der en åpnet for konkurranse på sentralsiden. Videreføringen av innstilling fra 1996 ble igjen bekreftet ved etablering av Taxi l. Det ble behørig poengtert at en ønsket best mulig konkurranse i næringen, (bilag l punkt 4.2) Ved å definere ønske om konkurranse på sentralsiden, vil en også akseptere grunnlaget for

2 konkurranseevne til hver enkelt sentral, som gjelder løyveantallet, som igjen avgjør om en har konkurranseevne eller ikke. Dette medfører således at innstilling av ikke nødvendigvis kan avslåes eller utelates til vurdering, henseende behovet for utvidelse av løyveportefølje på et konkurransemessig grunnlag. Vi anser dagens situasjon til at fylkesrådmannen absolutt har fått full uttelling for sin vurdering av 2004, da en i dag kan observere at en vitterlig har fått en bedre konkurranseflate mellom sentralene. Det vises tydelig på prisbilde og på etterspørsel etter drosje i Bergen. Det er hevet over en hver tvil at fylkesrådmannen gjorde et klokt valgt ved å videreføre innstillingen fra 1996 i 2004, for på denne måte bringe konkurransegrunnlaget til sin rett. Likeledes vil det være en like naturlig videreføring av dette prinsippet, ved å sørge for vilkår som ikke hindrer konkurransen i dag. Dette er faktisk også i tråd med uttalelser fra Norgestaxi og Bergen Taxi. Se vedlegg, (bilag 3 og 4) Vi ser samtidig en artig parallell til følgende: "Alle" er for konkurranse. Politikere, kunder, begge sentraler og flere med dem, men bare til et visst punkt. Taxi l er ikke en reel konkurrent med 25 løyver. Det var også klart i 2004 når en søkte om konsesjon. Vi fant det naturlig at en tildeling av konsesjon var en invitasjon til om Taxi l faktisk maktet og ønsket å komme på banen. Vi har vist i to år at vi mente alvor. Ønsker en å ha 3 sentraler slik som flagget i 2004 så må en også følge opp tanken bak vedtaket av Det ligger klart i kortene at Taxi l med sitt kundetilpassete produktspekter, skaper konkurranse på pris. Nå må vi kunne få skape konkurranse også på kapasitet I kontrast til fylkesrådmannens vurdering av konkurranseforhold, ved at Taxi l skulle få tildelt flere løyver for å "styrke sin posisjon", er vi i av den oppfatningen at Taxi l ikke styrker sin markedsposisjon ved tildeling av 30 nye løyver, men tvert i mot, sørger for å ikke tape enda større markedsposisjon i forhold til de etablerte sentralene som vokser fortere enn oss. Det vil være unaturlig at en ikke skulle kunne få drive videre på like vilkår når er oppfyller de krav som er satt til selskapet, innfrielse av lovnader og etablert praksis. Ønsker en ikke 3 sentraler i Bergen så kan en forkaste vår søknad. Det vil gi et klart signal om at en bare ønsket å "prøve å se" om vi klarte det Svært ugunstig vil enkelte kunne mene om dette. Vi ser klare signaler om at situasjonen i drosjenæringen i Bergen viser sunnhetstrekk. Om noen av disse endringene kan tilskrives etablering av Taxi l, vil det være uheldig at vi forsvinner fra konkurransen. Vi klarer pr. i dag ikke å dekke etterspørselen fra våre kunder etter produktet Taxi l. I vår søknad av (Bilag 5) ble det ikke fokusert sterkt på dette behovet, da vi var av den oppfatningen at i vår søknad lå det implisitt at vi hadde behov for større kapasitet. Det synes åpenbart for oss og andre som benytter seg av taxinæringen, at vi ikke så behovet for å utbrodere dette. Fylkesrådmannen anbefalte klokelig Taxi l på grunn av sin begrensede portefølje i 2004 å konsentrere seg om å betjene et avgrenset område i konsesjonsområdet. Imidlertid har det utviklet seg som antatt. Svært mange nye kunder som har fått øynene opp for Taxi l og det produktet som vi tilbyr, ønsker å benytte seg av våre tjenester. Som en naturlig følge av vår konkurranse og nytenkningsevne ønsker flere og flere kunder å benytte seg av tilbudet og vi sprenger vår kapasitet på en ærlig måte. Vi ser også på dette grunnlag at vårt behov for ytterligere kapasitet følger som en naturlig del av vår eksistens og progresjon. 2. I forhold til 2004 er vårt behov mye større i dag, enn det var den gang. Taxi l har hatt og har fortløpende en økende kundetilgang med stigende innkjøring og antall kundeoppdrag øker jevnt og trutt. Hver eneste dag må vi i større og større grad avvise kunder, da vi ikke har tilstrekkelig kapasitet å tilby. Dette står i kontrast til uttalelser om at Taxi l deler synspunktet om at der ikke trengs flere løyver i Bergen. Hvis det er oppfattet slik i vår søknad, er dette en klar feiloppfatning av situasjonen. Vi tar avstand fra dette og må si oss uenig i denne formuleringen.

3 Vi kan ikke utdype andre sentralers behov for kapasitet, men på et generelt grunnlag må en kunne hevde at de i sin uttalelse vil verne om sine verdier, på en så sterk måte som mulig. Når en får uttalelser av fagorganisasjonene til våre konkurrenter, er svaret gitt på forhånd og vil være klart partisk. Det må derfor ikke kunne vektlegges i veldig stor grad. Taxi l sin fagorganisasjon er ikke spurt i denne sammenheng. I så måte er det viktig å hensynta alle synspunkter eller velge å ikke vurdere bare deler av fagorganisasjonene. For å avdekke svakheten med et slikt partisk syn kan en enkelt se dette på følgende måte. Norgestaxi søker om 30 nye løyver. I vedlegg til søknad fra Norgestaxi sin lokalavdeling (Bilag 4,S4, siste avsnitt) heter det som følger: "Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen ser det som viktig at Norgestaxi Bergen tilføres løyver på bakgrunn av den store oppdragsmengden..." Taxi l søker om tilsvarende antall løyver samtidig med Norgestaxi. I denne uttalelsen heter det: "Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen rår til at søknaden fra Taxi l blir avslått av de det ikkje er behov for fleire drosjeløyve i konsesjonsområdet". ( Bilag 2. S2 punkt 9) Norges Taxiforbund avd. Norgestaxi Bergen sin uttalelse faller da bort på sin egen uriktighet. Norgestaxi har fått løyver etter at vår søknad er skrevet. Det er da åpenbart at Norgestaxi ser behovet og ønsker tilskuddet av nye løyve velkommen. Norgestaxi som sentral har også snudd fra å være svært negativ til Taxi l og konkurranse i 2004, til å være nøytral eller sågar positiv til Taxi l i dag. I Bergen Taxi sin uttalelse fra 2004, (bilag 3) var en positiv til konkurranse, men en stilte spørsmålstegn til levedyktigheten til en ny sentral. Taxi l har klart å synliggjøre det faktum at vi har startet og i tillegg har vi lagt oss på en linje med høy kvalitet i produktspekteret, samtidig som vi gir Bergen Taxi konkurranse spesielt på pris (bilag 19). I så måte vil vi anta at Bergen Taxi fortsatt er positiv til konkurransen og vilkår for uttalelsen burde derfor være oppfylt og indirekte bifaller da Bergen Taxi vår eksistens og konkurranseflate. Dagens negative uttalelser faller da vekk på grunnlag av egne tidligere styrende positive uttalelser og føringer. Advokat Broch uttaler seg på vegne av Norges Taxiforbund avd. Bergen. Han konkluderer med at der i markedet ikke er behov for flere løyver. Advokat Rasmus Broch er BergenTaxi sin egen advokat. Er det sannsynlig at han vil uttale seg til sin klients ugunst? På samme måte kommer innhabilitetsspørsmålet til syne her og en ser tilsvarende tendens for å sikre sine egne markedsinteresser. Det er gjerne ikke uvanlig at en vinkler sin uttalelse slik, men en ser i realiteten at slike uttalelser ikke kan legges til grunn for vurdering av en annen sentrals behov og er i denne sammenheng verdiløs. Når vi i tilegg ser den markedsmakt Bergen Taxi innehar og utøver, ved at en aksepterer og godtar at en sentral får tildelt 25 løyver og i samme søknadsrunde nekter enn for at der er behov for løyver når en uttaler seg vedrørende den andre sentralens søknad. I dette tilfellet taler en med to tunger og hindrer derved fri konkurranse. Vi ser klare underliggende årsaker som veier tungt for at vi ikke skal kunne utvikle oss i tråd med markedet. Vi har sterke synspunkter på en slik forskjellsbehandling og atferd fra markedsleder og vi har spurt om bistand fra konkurransetilsynet på dette punkt. (Bilag 18) Belysning av behovet for kapasitet i Bergensregionen vil derfor ikke kunne synliggjøres på en tilstrekkelig objektiv måte, ved uttalelser bare fra konkurrenter. I så måte vil Fylkesrådmannens oppfatning av behov for kapasitet på generelt grunnlag ikke kunne fyldiggjøres informasjon om Taxi l sitt behov for tilføring av ny kapasitet. For å sette saken i ytterligere perspektiv kan en merke seg at i dag er både Askøy kommune og Bergen kommune positiv til en utvidelse for Taxi l noe som er en dreining i forhold til uttalelse fra 2004 i positiv retning.

4 Taxi l har også forespurt Gaia trafikk og HSD direkte, om uttalelser i forbindelse med vår søknad. De er begge av den oppfatning at Taxi l sin inntreden er mer positiv enn en først antok i sine uttalelser fra Grunnet konkurranseflaten oss i mellom er dette en uttalelse gitt per telefon og vil først kunne formidles i brevsform ved en evt. ny høringsrunde. Andre punkt som er verdt å merke seg med Taxi l sin organisering er lagt ved som utfyllende informasjon. I tillegg så vil det også tale for Taxi l sin fordel hvis en spurte vår organisasjon om hvordan vi kan tilby arbeidsplasser til f eks kvinner med nedsatt arbeidsevne, for å kunne delta i arbeidslivet med 10 eller 20 % stilling. Dagarbeidene kvinner vil også kunne hjelpes ut i arbeidslivet og Taxi l har mulighet til å kunne være en inkluderende arbeidsgiver på dette området, i kontrast til andre organiseringer av drosjedrift som enkeltmannsforetak. I tillegg samarbeider Taxi l med en attføringsbedrift i Bergen for å tilrettelegge arbeidsplasser til de som ellers ikke ville ha fått mulighet hos en enkeltstående drosjeeier. Slike tiltak er kommet som en følge av måten vi er strukturert på og som tilbakefører positive signaler til samfunnet. Taxi l har også 40 % av løyveparken sin bygget med mulighet for transport av rullestolbruker. Det viser seg at behovet for den enkelte rullestolbruker øker i Bergen og også kostnaden for bruker øker. Taxi l sine konkurrenter har et stort fast påslag for bruker av rullestol og det har blitt evaluert muligheten for at Hordaland Fylkeskommune skal godtgjøre dette påslaget for den enkelte bruker i ytterste konsekvens. Taxi l velger derimot å gå nye veier og tilpasser seg behovet til kunden og forsøker å tilrettelegge våre produkter på en slik måte at kostnaden skal holdes lave for denne brukergruppen og unngå tilskudd. Taxi l har ikke påslag for rullestolbrukere og straffer derfor brukeren ikke for at en sitter i rullestol. I tillegg har Taxi l som første norske drosjeselskap valgt å satse på nye løsninger med personbiler som kan frakte l rullestol, den såkalte London Taxi. Denne vil bli introdusert i november. Taxi l vil da kunne tilby mer enn 50 % av løyveparken sin med mulighet for transport av rullestolbruker. Det vil også medføre økt etterspørsel og bedre tilbud til en spesiell kundegruppe, til en fortsatt fornuftig pris. Vårt behov vil naturlig også øke med en slik innsats. Alle nevnte faktorer er viktige i forhold til behov og lovgivning burde også vektlegges i innstillingen. 3. Vi mener Taxi l synliggjør at argumenter for videre tilgang av kapasitet er nødvendig og ikke kan begrenses eller avvises av drosjeaktørene i markedet. Det kan faktisk vises til at Taxi l har fått aksept og tillit hos de forskjellige instanser, kundegrupper og aktører i markedet. Det er nå behov for at vi også får denne tilliten bekreftet av løyvestyresmakt. Behovsprøvd løyve for persontransport med motorvogn utenfor rute er som det står, behovsprøvd. Samspillet mellom kapasitet og økonomi er et komplekst bilde som kommer godt tilsynet for Taxi l sin del. Vi er avhengig av begge deler for å kunne leve, samtidig tilby tilstrekkelig kapasitet. Slik Taxi l kan forstå lovteksten, søker vi ekstra kapasitet og mener vi har et reelt behov for tilføring av kapasitet. Vi trenger kapasitet for å sikre produkttilgang for våre kunder. Vi har i disse dager inngitt et anbud med innlagt forbehold om at anbudet kan Irekkes fira vår siden hvis vi ikke tilføres ekstra kapasitet. Vi har rett og slett ikke kapasitet med dagens portefølje til å kunne tilby tilstrekkelig volum til kundene våre. Dette anbudet strekker seg over flere år og har selvfølgelig stor betydning for oss da vi ikke kan gi fullverdig anbud eller ta i mot større oppdragsmengde med dagens antall løyver. Dessverre så ser vi at våre antakelser viser seg riktig når vi mister nok et stort anbud, arbeidskjøring for 5 nye år. (bilag 20) I tillegg så har taxi l bygget en organisasjon for helkontinuerlig døgndrift. Det er krevende for oss å kunne tilby tjenester til en konkurransedyktig pris når vi har svært mye vanskeligere for å tilby kundene et produkt, levert like raskt som forventet i forhold til våre mye større brødre. Vi har lengre tilkjøringstid og distanse og da selvfølgelig også høyere kostnader. Det er en naturlig følge av at vi er en liten sentral i ekspansjon. Dette har kalkulert med og forventet, men vi har også tro og forventninger til at vi skal få bygge opp vår sentral i tråd med tildeling av konsesjon i 2004, Taxi l mener at det i aller høyeste grad er behov for flere løyver for oss og i tillegg et mer levende løyvebilde. Se på f eks Norgestaxi sin situasjon for 2 måneder siden der kunder ikke fikk tilgang på deres produkter på flere timer. Når en da ser på måten tildeling av ekstra kapasitet er fremprovosert på, er dette en løsning som Taxi l føler seg ukomfortabel med å måtte reprodusere. Vi synes ikke en skal inngi anbud uten å kunne ha ryggdekning

5 for kapasitet og hvis en gjør slik som Norgestaxi gjorde, så fremprovoserer en press for å få tildelt flere løyver, men en gjøre det i feil rekkefølge. Utfra anbudspapirer ville riktig prosess være å si opp avtalen eller deler av avtalen med tilbyder for så å inngå en avtale med den som kunne gi tilstrekkelig kapasitet. Forutsetningen for å kunne delta i et anbud og vinne anbudet utfra et konkurransesynspunkt blir på denne måte totalt forvrengt. Anbudsprosessen ved denne tildelingen og behandling av saken synes vi grenser til useriøs. I og med at markedsmakten til Norgestaxi i dag øker, er dette også i uttakt med intensjonen fra tildelingen i Taxi l unnlot å gi inn anbud i denne omgang fordi vi ikke hadde kapasitet. Hva om Taxi l hadde blitt tildelt de løyver som vi søkte om før Norgestaxi fikk vokse seg enda større. Taxi l kunne da i teorien blitt med å kjempe om denne kjøringen. Vi er istedenfor satt 2 år tilbake i markedssammenheng. Hvis en ser på kriterier i anbudsprosesser (bilag 9 og 10) ser en at oppdragsgiver kan si opp kjøreavtale og overlate kjøring til 3. man når transportør ikke overholder pliktene sine. Vi stille oss undrene til at våre synspunkter ikke engang ble vurdert tilstrekkelig og tildeling av løyver til Norgestaxi ble utrolig nok etter godkjennelse fra Bergen Taxi godkjent. (Bilag 7, S2) I konkurranseloven av 2004 er der kriterier for hvordan sentralene må forholde seg når lignende situasjoner oppstår. Markedsdeling og verning om disse er gjeme ikke tillatt. Bergen Taxi sin anerkjennelse av denne tildelingen er muligens i konflikt med konkurranseloven. Våre to konkurrenter har til sammen 96 % av markedet og Rikstrygdeverket er en betydelig oppdragsgiver for næringen. Det virker som om våre konkurrenter verner dette markedet seg i mellom. ( ref bilag 12) Vi synes konkurransetilsynet kan få komme med sine synspunkter på saken og vi kommer tilbake med deres innstilling når og om denne forefinnes. ( bilag 13) At Norgestaxi nå sist fikk tildelt 25 løyver under prosessen, selv med innsigelser fra oss, viser at det er et klart behov for flere løyver i markedet. Når da Taxi l sin søknad blir forkastet på grunnlag av manglende behov er dette konkurransevridende og feil. Grunnlaget og mulighetene til begge selskaper må derfor sidestilles. En styrking av Norgestaxi sin løyveportefølje slik en har gjort nå er en styrking av et duopol i Bergen. Norgestaxi har fått tildelt mange flere enn de siste 25 løyver, siden Taxi l ble etablert. Dette mener vi er også er konkurransevridende hvis en ønsker å styrke publikums valgmuligheter og ikke avskjære Taxi l sine muligheter. I tillegg aksepterer løyvestyresmaktene til dels at der er behov for flere løyver ved utstedelse av slike. Generelt kan vi også se en tendens til at inntjening og omsetning øker og også dette er en faktor som tilsier at der skulle være behov for større kapasitet i markedet. Taxi l vil i ikke bruke argumentet og kundens ugunst ved at en lover kapasitet for så å bruke kundes klage for å påberope seg behov for kapasitet. Vi ønsker å opptre ryddig overfor publikum og forteller kunden i forkant at vi ikke har kapasitet. I så måte vil vi aldri kunne referere til store oppslag om at vi ikke klarer å holde det vi lover, for så å påberope oss større kapasitetsbehov. Vi leser også om gjentakende voldsepisoder i drosjekøene i Bergen og dette er noe næringen i lag med politiet jobber hard med å få bukt med. I møte med politietaten uttalte samferdselsavdelingen at der var 50 beredskapsløyver som var tilgjengelig og at en gjerne ville ha søknader på disse. Per i dag er praksis med anvendelsen av disse utgått og således må en kunne tro at der fortsatt er behov og ønsker om at en øker kapasitet for å unngå tilspissing av konflikter i drosjekøene. ( bilag 8) 4. Taxi l er definitivt avskåret fra muligheten av å søke på frie hoverløyver, samt på frie reserveløyver. Regler og praksis som følges i dag sørger for det. Det vil være særs urettferdig og konkurransevridene at Taxi l kun har mulighet til å øke sin løyveportefølje ved søknad om nye løyver, når en synes på generelt grunnlag at en finner det passende. Når vi opplever at vi ikke kan søke på vegne av egne behov, men kun basert på grunnlag av andre subjektiver vurderinger, vil det aldri gi seg mulighet for Taxi l å kunne tilby tilfredsstillende volum av produktet vårt. Avslag på søknad på oppgitt grunnlag vil aldri kunne gi reell konkurranse på anbud et c. for vår del. En begrensning av slike dimensjoner skaper en meget vanskelig situasjon for oss. Spørsmålet er da hvilke muligheter Taxi l står over for uten tilstrekkelig tilførsel av kapasitet. Vi er da bekymret for at ikke alle momenter i saken ble tilstrekkelig belyst ved forrige innstilling og jeg vil derfor på vegne av Taxi l fremsette ny søknad med en bredere begrunnelse og utdypning av situasjonen.

6 Vi mener vår oppsummering viser at innstillingen er direkte misvisende og at vi må be om at søknaden gjenopptas og fremstilles med de nye momentene i saken. Disse viser at Taxi l trenger og også burde, få tildelt tiltrengt kapasitet på nytt. Vi søkte om mulig, om for mange løyver i forhold til det antall løyver vi har i dag, men sett ut i fra Norgestaxi sin søknad på 30 løyver og tildeling av 25 løyver, vurderte vi det som naturlig at vi skulle kunne behandles på tilsvarende måte. I tillegg er det rammevilkår for 2006 og 2007 som vi her taler om og det skulle således ikke være av stor betydning om vi øker vår kapasitet med 30 løyver over en slik lang periode. I forhold til at vi gjerne skulle hatt vår søknad behandlet innen sommeren 2006, er tidsfaktoren av stor betydning. Vi ønsker derfor at anken blir lest og at søknaden taes opp til vurdering ved første mulighet. 5. Grunnet nylig avslag på vår tidligere søknad vil det være av stor betydning at Fylkesrådmannen ser seg enig i de synspunkter og fremstillinger som er beskrevet og innstiller på grunnlag av nye opplysninger positivt til søknaden. Om dette ikke gjøres, vil det muligens skape presedens og ytterligere vanskeliggjør en fremtidig løyvesøknad med dertil fremtidig svekket eksistensgrunnlag for Taxi 1. Vi ber om at vår søknad behandles med stor varsomhet. Med vennlig hilsen Robert Aasmul Daglig leder Taxi l as Vedlegg. 1. Søknad fra Taxi l og innstilling av 2004 med innvilgelse. 2. Innstilling til avslag på søknad fra Taxi Uttalelser fra Bergen Taxi Søknad fra Norgestaxi for Søknad fra Taxi l Avslag på reserveløyve og oppfordring til å søke på nye løyver. 7. Avtale med Norgestaxi/Bergen Taxi. 8. Dokumentasjon og problem i drosjekø. 9. Konsekvenser ved avtalebrudd arbeidskjøring Konsekvenser ved avtalebrudd, skolekjøring Konsekvenser ved avtalebrudd RTV kjøring Pris og anbudssamarbeid Evt. uttalelse fra HSD. 15. Evt. uttalelse fra GAIA. 16. Info om melding - Avslag på søknad. 17. Søknad fra Taxi Vest og innvilgelse Sammenligning og resultat av prissammenligning fra presse 20. Avslag på anbudskjøring

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN For Rolf Rosenlund/Siri Husekl SaJcnr. Arkivnr. Eksp. RU O 8 MÅ! 2007 r. /O ADVOKAT SVEKKE BUGGE RASMUSSEN

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG:

ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Trondheim 12. oktober 2007. ANGÅENDE HØRING, FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG: 1. Innledning AMCAR (American Car

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam 09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-59 08.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Bergen Taxi - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Bergen Taxi gis dispensasjon fra forbudene mot pris-

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde?

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Honne, 21.5.2013 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse, veier, offentlig transport,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av syketransport i kommunene i Aust- og Vest-Agder. Klagenemndafant at innklagede

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012

Konkurransen i taximarkedet. Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Konkurransen i taximarkedet Professor Tommy Staahl Gabrielsen UiB, 15 mai 2012 Oversikt Hvilke generelle forhold er gunstige for å skape konkurranse? Hvilke forhold preger taximarkeder? Hva skal til for

Detaljer

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 25.09.2013 Vår referanse: 2008/271-217 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-54 30.05.2000 Konkurranseloven 3-9 -Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Stavanger Taxisentral BA gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-61 13.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Asker og Bærum Taxisentral BA gis

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-64 15.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Kristiansand Taxisentral gis dispensasjon

Detaljer

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-69 21.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Øvre Romerike Taxi BA gis dispensasjon fra

Detaljer

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen.

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Styret i Biblioteksentralen AL 1 (BS) har på sitt styremøte 17.9.2009 drøftet Evalueringen

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO. Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO. Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06. BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2004/492 200501520-/KKI 20.06.05 Vedtak i klagesak Konkurransetilsynets vedtak V2005-7

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende pasient- og smågodstransport. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriftens 8-10 (1) bokstav

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Rev 2.0 Side 2 av 6 Innhold: 1 INTRODUKSJON... 3 2 SPØRSMÅL OG

Detaljer

V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-55 29.05.2000 Konkurranseloven 3-9 - Oslo Taxi BA - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Oslo Taxi BA gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid

Detaljer

Sammendrag 11/722 20.12.2013

Sammendrag 11/722 20.12.2013 Vår ref.: Dato: 11/722 20.12.2013 Sammendrag En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente mener reglene om godskriving av overgangsreglene i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen for omsorgsopptjening

Detaljer

SSTEENSTRUP STORDRANGE

SSTEENSTRUP STORDRANGE SSTEENSTRUP STORDRANGE ANKE TIL NORGES HØYESTERETT Oslo, 15. mars 2012 Vår ref.: 1479055.1-117351 Ansvarlig advokat: Morten Steenstrup Sak nr.: 11-188091ASK-GULA/AVD2 Ankende part: John Fostenes Knutsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-65 16.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Trønder Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Trønder Taxi AS gis dispensasjon fra forbudene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første led...g 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS V2001-04 21.12.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. - Norgestaxi Trondheim AS Sammendrag: Norgestaxi Trondheim AS

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til høringsbrev av 18.07.08 vedrørende forslag til endringer i gjeldsordningsloven.

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til høringsbrev av 18.07.08 vedrørende forslag til endringer i gjeldsordningsloven. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 30.10.08 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN Deres referanse: 200803042 - /PGUFJS Juridisk rådgivning for kvinner,

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått.

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått. V2001-98 05.11.2001 Oslo Nøytrale Byråvakt AS, samarbeid om transport av mors i Oslo - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Oslo Nøytrale Byråvakt AS (tidligere Byråvakten AS)

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Kommunens r olle s om +lsynsmyndighet

Kommunens r olle s om +lsynsmyndighet Kommunens r olle s om +lsynsmyndighet Else Øvernes Byggesaksdagene 12. april 2012 Litt om bakgrunnen Vedtak av 31. januar 2012 forholdsmessighetsvurdering av vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett. Det

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer