INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SEPTEMBER styremøte september 2011 Quality Hotel Grand Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 19. 20. SEPTEMBER 2011. styremøte 19. 20. september 2011 Quality Hotel Grand Kristiansund"

Transkript

1 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/ /2011 GEN Dykkar ref.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SEPTEMBER 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte september 2011 Quality Hotel Grand Kristiansund Måndag 19. september kl : Omvisning på Kristiansund sjukehus kl : Middag på Quality Hotel Grand Kristiansund Tirsdag 20. september Kl : Styremøte på Quality Hotel Grand Kristiansund Det er reservert hotellrom til styremedlemmer og stabsdirektørar som ikkje er frå Kristiansund. Dersom nokon av dykk ikkje ønskjer rom på hotellet, ber vi om å få tilbakemelding om det. Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF eventuelt telefon Vi ønskjer alle vel møtt. John Harry Kvalshaug styreleiar sign Kopi: Varamedlemmene Hanne Lilian Søvik, Brukarutvalet Astrid J. Eidsvik adm. direktør Telefon: Molde/Kristiansund: Postadr.: 6026 Ålesund Ålesund: Internett: Org.nr.: Volda: E-post :

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE tirsdag 20. september 2011 kl Quality Hotel Grand Kristiansund Styremedlemmene møter mandag kl i Auditoriet ( rett inn for hovudinngangen), Kristiansund sjukehus. Frå kl til kl vil det bli ei orientering om Kristiansund sykehus med påfølgjande omvisning. Kl blir det felles middag på Quality Hotel Grand Kristiansund. Saker til behandling: Sak 2011/38 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 05/11 FRÅ MØTE (ikkje saksframlegg) Sak 2011/39 ORIENTERINGSSAKER Sak 2011/40 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF OPPFØLGING AV PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE STATUS Sak 2011/41 STATUSRAPPORT PR AKTIVITET REKNESKAP OG KVALITET Sak 2011/42 BUDSJETT 2012 Sak 2011/43 EVENTUELT Sak 2011/44 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 06/11 FRÅ MØTE

3 Protokoll nr. 05/11 Styremøte Tilstades: X Styremedlemmar: X X X X X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem X X X X X Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, ass. direktør Einar Myklebust, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, kst. personaldirektør Olav Finnøy, prosjekt- og analysedirektør Arild Eiken, spesialrådgivar Anny Sønderland og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne Søvik og Hilde Marie Kleiven frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

4 2 Styremøtet vart halde på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet, og starta kl John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Rigmor Brøste Kjersem har meldt forfall til møtet. Innkallinga vart godkjent. Sak 2011/36 vart behandla før sak 2011/35. Saklista vart deretter godkjent med følgjande tilleggssaker under eventuelt: Styremøta hausten 2011 Handtering av avviksmeldingar Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Informasjonsperm med ei samling av forskjellige styringsdokument for tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal vart delt ut i styremøtet Sak 2011/32 o Protokoll frå Brukarutvalsmøte o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte ST 2011/34 o Styrets rapport 2011/07 Innleiingsvis orienterte adm. direktør Astrid J. Eidsvik om Helse Møre og Romsdal: Styringslinjer og viktige dokument Einingar som ligg i Helse Møre og Romsdal Status for kva som er gjort så langt, herunder presentasjon av stabsdirektørane Vidare vart det gitt følgjande orienteringar om utfordringane framover: Kvalitetsarbeidet - kvalitet og pasientsikkerheit v/fagdirektør Odd Veddeng Økonomi og finansiering, utfordringar knytta til budsjettarbeidet og resultatet pr v/økonomidirektør Heidi Nilsen Styret behandla følgjande saker i møtet: Sak 2011/31 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 04/11 FRÅ MØTE Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 04/11, som vart godkjent i møte

5 3 Sak 2011/32 ORIENTERINGSSAKER I tillegg til orienteringssakene nemnt i saksframlegget, orienterte ass. direktør Helge Ristesund om status for oppfølgingsarbeidet i Helse Møre og Romsdal etter terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet. Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2011/33 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF OPPFØLGING AV PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek protokollen frå føretaksmøtet 30. juni 2011 til etterretning. 2. Styret føreset at det blir gitt ei orientering om status for oppfølging av protokollen i kvart styremøte framover. Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek protokollen frå føretaksmøtet 30. juni 2011 til etterretning. 2. Styret føreset at det blir gitt ei orientering om status for oppfølging av protokollen i kvart styremøte framover. Sak 2011/34 STATUSRAPPORT PR AKTIVITET - REKNESKAP OG KVALITET Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det framover blir halde ein høg fokus på å nå måla gitt i styringsdokumenta for dei to tidlegare helseføretaka. Dette gjeld både aktivitet, økonomimål og krava knytt til kvalitetsindikatorane. Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det framover blir halde ein høg fokus på å nå måla gitt i styringsdokumenta for dei to tidlegare helseføretaka. Dette gjeld både aktivitet, økonomimål og krava knytt til kvalitetsindikatorane.

6 4 Møtet vart lukka under behandling av sak 2011/35. Sak 2011/35 SAL AV ÅSEBØEN 3 OG 9 Styreleiar fremma forslag om at styresak 2011/35 blir unntatt offentlegheit, jfr. Off. lova 23. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtok at styresak 2011/35 blir unntatt offentlegheit, jfr. Off. lova 23. Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Åsebøen 3 og 9 blir avhenda til høgaste bod. 2. Adm. direktør får fullmakt til å godkjenne bodet under føresetnad av godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og i føretaksmøte med Helseog omsorgsdepartementet. 3. Styret ber om at midlane frå salet blir avsett til finansiering av Utbetring av Åsebøen, 1, 5, 7 og 11. Restfinansiering av ombyggingar knytt til samling av dagkirurgisk aktivitet ved Ålesund sjukehus. Utbetring av helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus. Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Åsebøen 3 og 9 blir avhenda til høgaste bod. 2. Adm. direktør får fullmakt til å godkjenne bodet under føresetnad av godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og i føretaksmøte med Helseog omsorgsdepartementet. 3. Styret ber om at midlane frå salet blir avsett til finansiering av Utbetring av Åsebøen, 1, 5, 7 og 11. Restfinansiering av ombyggingar knytt til samling av dagkirurgisk aktivitet ved Ålesund sjukehus. Utbetring av helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus. Sak 2011/36 EVENTUELT Handtering av avviksmeldingar Fagdirektør Odd Veddeng orienterte om status for handtering av avviksmeldingar i Helse Møre og Romsdal. Styremøta hausten 2011 Styremøta framover hausten skal haldast på dei ulike sjukehusa i Helse Møre og Romsdal med omvisning på sjukehusa. Det blir planlagt eit styreseminar i løpet av hausten.

7 5 Sak 2011/37 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 05/11 FRÅ MØTE Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 frå styremøte Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 frå styremøte Møtet slutta kl John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol

8 Protokoll nr. 05/11 Styremøte Tilstades: X Styremedlemmar: X X X X X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem X X X X X Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, ass. direktør Einar Myklebust, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, kst. personaldirektør Olav Finnøy, prosjekt- og analysedirektør Arild Eiken, spesialrådgivar Anny Sønderland og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund Andre: Hanne Søvik og Hilde Marie Kleiven frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

9 2 Styremøtet vart halde på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet, og starta kl John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Rigmor Brøste Kjersem har meldt forfall til møtet. Innkallinga vart godkjent. Sak 2011/36 vart behandla før sak 2011/35. Saklista vart deretter godkjent med følgjande tilleggssaker under eventuelt: Styremøta hausten 2011 Handtering av avviksmeldingar Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Informasjonsperm med ei samling av forskjellige styringsdokument for tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal vart delt ut i styremøtet Sak 2011/32 o Protokoll frå Brukarutvalsmøte o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte ST 2011/34 o Styrets rapport 2011/07 Innleiingsvis orienterte adm. direktør Astrid J. Eidsvik om Helse Møre og Romsdal: Styringslinjer og viktige dokument Einingar som ligg i Helse Møre og Romsdal Status for kva som er gjort så langt, herunder presentasjon av stabsdirektørane Vidare vart det gitt følgjande orienteringar om utfordringane framover: Kvalitetsarbeidet - kvalitet og pasientsikkerheit v/fagdirektør Odd Veddeng Økonomi og finansiering, utfordringar knytta til budsjettarbeidet og resultatet pr v/økonomidirektør Heidi Nilsen Styret behandla følgjande saker i møtet: Sak 2011/31 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 04/11 FRÅ MØTE Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 04/11, som vart godkjent i møte

10 3 Sak 2011/32 ORIENTERINGSSAKER I tillegg til orienteringssakene nemnt i saksframlegget, orienterte ass. direktør Helge Ristesund om status for oppfølgingsarbeidet i Helse Møre og Romsdal etter terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet. Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2011/33 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF OPPFØLGING AV PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek protokollen frå føretaksmøtet 30. juni 2011 til etterretning. 2. Styret føreset at det blir gitt ei orientering om status for oppfølging av protokollen i kvart styremøte framover. Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek protokollen frå føretaksmøtet 30. juni 2011 til etterretning. 2. Styret føreset at det blir gitt ei orientering om status for oppfølging av protokollen i kvart styremøte framover. Sak 2011/34 STATUSRAPPORT PR AKTIVITET - REKNESKAP OG KVALITET Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det framover blir halde ein høg fokus på å nå måla gitt i styringsdokumenta for dei to tidlegare helseføretaka. Dette gjeld både aktivitet, økonomimål og krava knytt til kvalitetsindikatorane. Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at det framover blir halde ein høg fokus på å nå måla gitt i styringsdokumenta for dei to tidlegare helseføretaka. Dette gjeld både aktivitet, økonomimål og krava knytt til kvalitetsindikatorane.

11 4 Møtet vart lukka under behandling av sak 2011/35. Sak 2011/35 SAL AV ÅSEBØEN 3 OG 9 Styreleiar fremma forslag om at styresak 2011/35 blir unntatt offentlegheit, jfr. Off. lova 23. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtok at styresak 2011/35 blir unntatt offentlegheit, jfr. Off. lova 23. Innstilling: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Åsebøen 3 og 9 blir avhenda til høgaste bod. 2. Adm. direktør får fullmakt til å godkjenne bodet under føresetnad av godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og i føretaksmøte med Helseog omsorgsdepartementet. 3. Styret ber om at midlane frå salet blir avsett til finansiering av Utbetring av Åsebøen, 1, 5, 7 og 11. Restfinansiering av ombyggingar knytt til samling av dagkirurgisk aktivitet ved Ålesund sjukehus. Utbetring av helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus. Vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Åsebøen 3 og 9 blir avhenda til høgaste bod. 2. Adm. direktør får fullmakt til å godkjenne bodet under føresetnad av godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og i føretaksmøte med Helseog omsorgsdepartementet. 3. Styret ber om at midlane frå salet blir avsett til finansiering av Utbetring av Åsebøen, 1, 5, 7 og 11. Restfinansiering av ombyggingar knytt til samling av dagkirurgisk aktivitet ved Ålesund sjukehus. Utbetring av helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus. Sak 2011/36 EVENTUELT Handtering av avviksmeldingar Fagdirektør Odd Veddeng orienterte om status for handtering av avviksmeldingar i Helse Møre og Romsdal. Styremøta hausten 2011 Styremøta framover hausten skal haldast på dei ulike sjukehusa i Helse Møre og Romsdal med omvisning på sjukehusa. Det blir planlagt eit styreseminar i løpet av hausten.

12 5 Sak 2011/37 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 05/11 FRÅ MØTE Innstilling: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 frå styremøte Vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 frå styremøte Møtet slutta kl John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol

13 STYRET Sak 2011/39 Orienteringssaker Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Turid Nedregård Arkivkode: Saksmappe: 2011/42 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Ålesund, 12. september 2011 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg: 1. Orienteringssaker

14 2 Saksutgreiing: Følgjande saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøtet : 1. Utfordringar innanfor personalpolitikk, munnleg orientering v/personaldirektør Olav Finnøy 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF Protokoll frå møte og Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Protokoll frå møte (blir lagt fram i møtet) 4. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal Protokoll frå møte (blir lagt fram i møtet) 5. Kommunikasjonsplan Helse Møre og Romsdal v/kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund (vert ettersendt) 6. Rapport Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter 7. Brev datert frå Arbeidstilsynet Vedtak om pålegg Volda DPS 8. Brev datert frå Statens legemiddelverk Avslutning tilsyn blodbanken Ålesund sjukehus 9. Brev datert frå Statens legemiddelverk Avslutning tilsyn blodbanken Volda sjukehus 10. Brev datert frå Arbeidstilsynet Tilsynsrapport Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter 11. Brev datert frå Arbeidstilsynet Tilsynsrapport Ungdomspsykiatrisk avdeling 12. NPE Statistikk for regionale helseforetak 2010

15 Side 1 av 10 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 69/11-79/11 Arkivsaksnr.: 2011/16 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Jan Magne Dahle Perny-Ann Nilsen Asmund S. Kristoffersen Ellen Marie Wøhni Nils Håvard Dahl Kirsti Leirtrø Olav Huseby Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø (forfall under orientering sak 70/11) Forfall: Merethe Storødegård ( ) Regionalt brukerutvalg: Elin Gullvåg Roy Aleksander Farstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik ( ) Direktør for samhandling Daniel Haga (tom sak 75/11) Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Kst. Direktør for Stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Instituttleder leder, institutt for Samfunnsmedisin, NTNU, Jon Magnussen (orientering sak 70/11) Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen (sak 72/11) Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme

16 Side 2 av 10 dag. Drøftingsprotokoll til sak 70/11 ble lagt ut i styreadministrasjonen Vedlegg 10 b til sak 70/11 ble lagt ut i styreadministrasjonen Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Innkalling styremøte endret pga ny sak Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 70/11 ny side 16 og 17 Sak 71/11 Statusrapport pr ny versjon Sak 77/11 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning Unntatt off.het Offl. 23, 1. ledd, Offl. 13, 1. ledd, jfr. Fvl 13, 1. ledd 2), og off.l 12 c) Internt notat vedr. sak 77/11 Unntatt off.het Off.l. 23, 1. ledd, Offl. 13, 1. ledd, jfr. Fvl 13, 1. ledd 2), og off.l. 12 c) Pressemelding Helseregionene legger nye IKT-planer for logistikk og økonomi Pressemelding Ny konkurranse om bildediagnostikk Foreløpig Møtekalender 2012 Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen. Han opplyste om mulighet for at sak 70/11 ble behandlet i styremøte og votert over Etter ønske fra styremedlem Perny Ann Nilsen ble sak 70/11 ikke åpnet , men det ble gitt en orientering vedr. saken. Styremedlem Perny Ann Nilsen ba om en orientering vedr. innkjøp bildediagnostikk. Dette ble gitt under sak 76/11. Sak 69/11 Referatsaker - Møte i Regionalt brukerutvalg Styreleders tale i arbeidsmøte for styreledere og direktører Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. Forslag til vedtak: 1. I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt-Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for 2012 med den utformingen som er beskrevet i helhetlig drøfting 2. Modellen tas i bruk for budsjettet for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 4 år der 20 prosent av omstillingen effektueres for hvert av de to første årene, med påfølgende 30 prosent for hvert av de to neste årene.

17 Side 3 av 10 Protokoll Det ble gitt en orientering vedr. saken i styremøte Saken ble åpnet i styremøte Styremedlem Toril Hovdenak fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 1: Kostnadsindeksen for forskning vektes med 50 % Styremedlem Asmund Kristoffersen fremmet følgende 3 tilleggspunkt: 1 Styret ber om at kostnadsindeksene er til kontinuerlig vurdering siden noen av kostnadsdriverne, eksempelvis reisetid, andel langtidsliggedager og forskning, har store fordelingsmessige effekter mellom HF-ene i regionen 2. Styret får seg årlig forelagt en vurdering av kostnadsindeksene og forslag til justeringer når det kan dokumenteres avvik mellom de vedtatte kostnadsindekser og de reelle kostnader for HF ene 3 Styret får seg årlig forelagt en vurdering av hvordan de nye behovsindeksene som fører til store omfordelingseffekter, samsvarer med summen av delkriteriene i de ulike HF-områdene Styremedlem Perny Ann Nilsen fremmet følgende utsettingsforslag: Med bakgrunn i de endringer som har skjedd i Møre og Romsdal med endring fra 2 HF til sammenslåing til 1 HF, vert saken utsatt til man har fått regnet på hvilke konsekvenser dette har for fordelingsnøkkelen Dette forslaget fikk 2 stemmer (Perny Ann Nilsen, Bjørg Henriksen) og falt dermed. Styremedlem Toril Hovdenak fremmet forslag om nytt pkt. 2, forutsatt at hennes første forslag får gjennomslag: Modellen tas i bruk for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 2 år der 50 prosent av omstillingen effektueres for hvert av årene. Votering: Det ble først stemt over pkt 1 første del av setning I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt- Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny Ann Nilsen) Det ble videre stemt alternativt over forslag til innstilling siste del pkt 1 og Toril Hovdenaks forslag til tillegg pkt. 1. Toril Hovdenaks forslag fikk 6 stemmer (Toril Hovdenak, Asmund Kristoffersen, Jan Magne Dahle, Bjørg Henriksen, Tore Brudeseth, Perny Ann Nilsen) og falt. Toril Hovdenaks forslag til pkt. 2 ble da trukket. Det ble stemt over innstillingens pkt 2. Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny Ann Nilsen)

18 Side 4 av 10 Det ble til slutt stemt punktvis over Asmund Kristoffersens 3 tilleggspunkt. Tilleggspkt 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (Nils Håvard Dahl, Kolbjørn Almlid, Kirsti Leirtrø, Joar Olav Grøtting og Merethe Storødegård) Tilleggspkt 2 fikk 6 stemmer (Asmund Kristoffersen, Jan Magne Dahle, Toril Hovdenak, Perny Ann Nilsen, Bjørg Henriksen, Tore Brudeseth) og ble ikke vedtatt Tilleggspkt 3 ble vedtatt mot 6 stemmer (Nils Håvard Dahl, Joar Olav Grøtting, Kolbjørn Almlid, Ellen Wøhni, Kirsti Leirtrø, Merethe Storødegård) Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt-Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for 2012 med den utformingen som er beskrevet i helhetlig drøfting 2. Modellen tas i bruk for budsjettet for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 4 år der 20 prosent av omstillingen effektueres for hvert av de to første årene, med påfølgende 30 prosent for hvert av de to neste årene. 3 Styret ber om at kostnadsindeksene er til kontinuerlig vurdering siden noen av kostnadsdriverne, eksempelvis reisetid, andel langtidsliggedager og forskning, har store fordelingsmessige effekter mellom HF-ene i regionen 4 Styret får seg årlig forelagt en vurdering av hvordan de nye behovsindeksene som fører til store omfordelingseffekter, samsvarer med summen av delkriteriene i de ulike HF-områdene Sak 71/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør sørge for oppfølging av iverksatte tiltak for å fjerne samtlige fristbrudd i regionen. Styret forutsetter at helseforetakene jobber målrettet med å redusere ventetiden til behandling, og at administrerende direktør har en tett oppfølging av foretakene på dette området. Styret ber også om at man følger nøye med på utviklingen for kvalitetsindikatoren epikrisetid. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av resultat for juni og juli og prognose pr juli til etterretning. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen vedrørende bemannings- og sykefraværsutvikling til etterretning 4. Styret konstaterer at det, til tross for en liten reduksjon siste måned er stor risiko for manglende måloppnåelse innen reduksjon av deltid. Styret understreker betydningen av å arbeide langsiktig med denne problemstillingen

19 5. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapportering om Strategi 2020 til etterretning. Protokoll Saken ble behandlet før sak 70/11. Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Side 5 av Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør sørge for oppfølging av iverksatte tiltak for å fjerne samtlige fristbrudd i regionen. Styret forutsetter at helseforetakene jobber målrettet med å redusere ventetiden til behandling, og at administrerende direktør har en tett oppfølging av foretakene på dette området. Styret ber også om at man følger nøye med på utviklingen for kvalitetsindikatoren epikrisetid. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av resultat for juni og juli og prognose pr juli til etterretning. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen vedrørende bemannings- og sykefraværsutvikling til etterretning 4. Styret konstaterer at det, til tross for en liten reduksjon siste måned er stor risiko for manglende måloppnåelse innen reduksjon av deltid. Styret understreker betydningen av å arbeide langsiktig med denne problemstillingen 5. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapportering om Strategi 2020 til etterretning. Sak 72/11 Halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonens og revisjonskomiteens virksomhet REVISJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonen og revisjonskomiteen til orientering. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret tar halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonen og revisjonskomiteen til orientering.

20 Side 6 av 10 Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge : Litt bedre i dag enn i går Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge, RHF vedtar at den fremlagte "Kvalitetsstrategi for Helse Midt- Norge : "Litt bedre i dag enn i går" skal danne grunnlag for kvalitetsforbedringen i helseforetaksgruppen i Midt-Norge. 2. Styret ber adm. dir. sørge for at strategien implementeres i alle helseforetak og at konkrete kvalitetsforbedringsmål for det enkelte helseforetak fastsettes i styringsdokumentet for Styret ber om at adm. dir. 1 gang pr. år rapporterer tilbake til styret om status for implementeringen av strategien og hvilke kvalitetsforbedringer som er oppnådd. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge, RHF vedtar at den fremlagte "Kvalitetsstrategi for Helse Midt- Norge : "Litt bedre i dag enn i går" skal danne grunnlag for kvalitetsforbedringen i helseforetaksgruppen i Midt-Norge. 2. Styret ber adm. dir. sørge for at strategien implementeres i alle helseforetak og at konkrete kvalitetsforbedringsmål for det enkelte helseforetak fastsettes i styringsdokumentet for Styret ber om at adm. dir. 1 gang pr. år rapporterer tilbake til styret om status for implementeringen av strategien og hvilke kvalitetsforbedringer som er oppnådd. Sak 74/11 Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapporten Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge til orientering. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forutsetter at adm. direktør kommer tilbake til organisering av eiendomsvirksomheten i foretaksgruppen sammen med sak om regional organisering av andre administrative fellesfunksjoner.

21 Side 7 av 10 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapporten Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge til orientering. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forutsetter at adm. direktør kommer tilbake til organisering av eiendomsvirksomheten i foretaksgruppen sammen med sak om regional organisering av andre administrative fellesfunksjoner. Sak 75/11 Implementering av samhandlingsreformen - Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF understreker samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sin betydning for implementering av samhandlingsreformen 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber adm. dir i samarbeid med helseforetakene og KS sikre en samordnet prosess i arbeidet med avtaleinngåelse 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å delegere ansvaret for å inngå avtaler med kommunene til helseforetakene Protokoll Saken ble behandlet etter sak 70/11. Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF understreker samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sin betydning for implementering av samhandlingsreformen 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber adm. dir i samarbeid med helseforetakene og KS sikre en samordnet prosess i arbeidet med avtaleinngåelse 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å delegere ansvaret for å inngå avtaler med kommunene til helseforetakene

22 Side 8 av 10 Sak 76/11 Orienteringssaker Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Oppfølging av foretaksmøter Nytt i foretaksgruppen juli ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Kjøp av bildediagnostiske tjenester - SAMDATA - Plan for redusert og riktig bruk av tvang - Tentativ møteplan Helse Midt-Norge 2012 Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering SAK 77/11 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) - avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning Forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikkløsning, sies opp. 2. Styret vil få seg forelagt ny sak innen utgangen av 2011 med forslag om ny organisatorisk struktur på det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner, herunder eventuell etablering av et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner, jfr foretaksmøteprotokoll fra 2010 (punkt 5.5). Vedtakspunkt spesielt for Helse Midt-Norge: 3. Styret tar til orientering at administrerende direktør viderefører anskaffelse av nytt logistikk- og økonomisystem i en alternativ prosess. Protokoll Saken ble behandlet for lukkede dører med henvisning til Offl. 23, 1. ledd, Offl. 13, 1. ledd, jfr Fvl 13, 1. ledd 2), og offl. 12 c).

23 Side 9 av 10 Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret tar til orientering at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikkløsning, sies opp. 2. Styret vil få seg forelagt ny sak innen utgangen av 2011 med forslag om ny organisatorisk struktur på det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner, herunder eventuell etablering av et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner, jfr foretaksmøteprotokoll fra 2010 (punkt 5.5). Vedtakspunkt spesielt for Helse Midt-Norge: 3. Styret tar til orientering at administrerende direktør viderefører anskaffelse av nytt logistikk- og økonomisystem i en alternativ prosess. Sak 78/11 Eventuelt Joar Olav Grøtting fremmet forslag som vil bli oversendt i forbindelse med budsjettprosessen Sak 79/11 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll fra styremøte ble godkjent og signert. Stjørdal Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Merethe Storødegård Asmund S. Kristoffersen Olav Huseby Perny-Ann Nilsen Jan Magne Dahle

24 Side 10 av 10 Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø Nils Håvard Dahl Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen

25 BRUKERUTVALGET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/11 Møte Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne Lilian Søvik X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak Turid Oldervik X Ingrid Løset X Geir Rørvik X Hilde Marie Kleiven Martin Aanes X Kari Samdal X Daniel Ask Johannes J. Vaag X Jacob Strand Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik Sekretariatet: Helse Møre og Romsdal HF v/rådgjevar Paula Næss Skår

26 2 Møtet i brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF var på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet og starta kl Edgar Bæverfjord og Johannes J. Vaag har meldt forfall. Ann Helene Skare og Geir Rørvik møtte som deira vararepresentant. Jacob Strand fekk permisjon frå kl Leiar Hanne Lilian Søvik ønskte medlemane og administrasjonen velkomne. Følgjande tilleggssaker ble fremma under eventuelt: 1. Pasientflytprosjektet tilgjengelig på internett 2. Påmelding til brukarutvalskonferansen 8. nov 3. Arbeidsgruppe brukarrepresentant 4. Brosjyre lærings- og mestreingssenter 5. Organisasjonskart over Helse Møre og Romsdal 6. Synfaring i hele helseføretaket Molde i oktober, Ålesund i november 7. Brev frå KomVekst, Kristiansund angåande bildediagnostikk. Dette utsettes til etter at ny anbudsrunde er ferdig. Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF behandla følgjande saker: BU 2011/07 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner innkalling og sakliste til møte Protokoll: Det ble registrert fleire saker under eventuelt. Vedtak: Innkalling og sakliste til møte , med tillegg av registrerte saker under Eventuelt, vart godkjent. BU 2011/08 ORIENTERING OM STYRESAKENE FRÅ DIREKTØR KONSEKVENSANE AV INNSPARINGSKRAV - PRESSEMELDING FRÅ BRUKARUTVALET Protokoll: Pressemelding: I neste møte skal brukarutvalet drøfte prinsipp som skal vere førande for kva brukarutvalet skal meine med utgangspunkt i verdiane våre (respekt tryggleik, kvalitet). Pressemelding som vart utforma i Helse Nordmøre og Romsdal sendes ut til brukarutvalet. Denne kan brukast som eit utgangspunkt for denne diskusjonen. Eit tillegg i pressemeldinga bør omhandle ivaretaking av kvaliteten på utgreiingsarbeidet innanfor dei korte tidsfristane som er gitt. Fristbrot: Brukarutvalet er uroa over auken i fristbrot i Helse Møre og Romsdal i sommarmånadane. Talet er alt for høgt og brukarutvalet ber om å bli

27 3 fortløpande orientert. Brukarutvalet er nøgd med direktørens sterke fokus på å få til betre planlegging av dette, men forventar at fristbrot snarast skal vere i null. Sjukefråværet: Brukarutvalet vil gje positiv tilbakemelding i høve sjukefråværsutviklinga. Pasientskadesaker: Talet på saker har gått ned i Helse Møre og Romsdal. Dette ser brukarutvalet positivt på. BU 2011/09 STATUS OPPFØLGING AV FØRETAKSPROTOKOLLEN AV 30.JUNI 2011 Jakob Strand gikk frå møtet. Innstilling: Brukarutvalet for Helse Nordmøre og Romsdal HF tek status knytt til oppfølging av føretaksprotokollen av 30. juni til orientering. Protokoll: Liste over dei representantane som sitt i dei ei ulike arbeidsgruppene blir lagt ved protokollen. Rapport frå dei ulike arbeidsgruppene sendes medlemmane i brukarutvalet så snart dei er ferdige. Vedtak: Innstillinga samrøystes vedteke. BU 2011/10 OPPFØLGING AV DIALOGSMØTE MED BRUKAR- ORGANISASJONANE OG DIALOGMØTE OM PASIENTTRANSPORT Protokoll Dialogmøte med brukarorganisasjonane blir følg opp slik. Det nedsettes ei arbeidsgruppe med slik samansetjing: Edgar Bæverfjord Hanne Lilian Søvik Karsten Aak Dialogmøte om pasienttransport 17.juni Arbeidsgruppa blir innkalla. Dette gjer Hanne Lilian Søvik. Vedtak: Oppfølging av dialogmøte med brukarorganisasjonane og dialogmøte om pasienttransport blir følgd opp som vist ovanfor.

28 4 BU 2011/11 BRUKARUTVALET SIN REPRESENTASJON I ADMINISTRATIVE SAMHANDLINGSUTVAL OPPRETTA I DEI TO TIDLEGARE HELSEFØRETAKA Vedtak: Ingrid Løset blir valt som vara for Hanne Lilian Søvik i samhandlingsutvalet, Sunnmøre BU 2011/12 ØKONOMISKE RAMMER TIL BRUKARUTVALET Vedtak: Brukarutvalet ber om ei orientering frå administrasjonen til neste møte om dei økonomiske rammene, mellom anna også om møtehonorar er dei same og om det er eige budsjett for brukarutvalet i BU 2011/13 OPPNEMNING AV BRUKARREPRESENTANT TIL ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL SJÅ PÅ AMBULANTE TENESTER I KLINIKK FOR VAKSENPSYKIATRI - MOLDE Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF oppnemnar som medlem i arbeidsgruppe som skal sjå på ambulante tenester i Klinikk for vaksenpsykiatri (HNR) Protokoll: Ingrid Løset tek kontakt med aktuell person som kan gå inn i arbeidsgruppa Vedtak: Det blir teke kontakt med aktuelle personar som kan gå inn arbeidsgruppa. Melding om kven dette blir, blir gitt til Klinikk for vaksenpsykiatri Molde. BU 2011/14 BRUKARUTALETS REPRESENTASJON I MØTE TIL STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll: Ingrid Løset kan delta på førstkomande styremøte. I tillegg blir Edgar Bæverfjord førespurt. Vedtak: Leiaren for brukarutvalet sett opp ei plan for representasjon i styremøta for Helse Møre og Romsdal ut året BU 2011/15 EVENTUELT Oversikt over brukarrepresentantar i ulikearbeidsgrupper/utval/prosjekt i begge dei tidlegare helseføretaka

29 5 Brukarutvalet ber om at administrasjonen sett opp ei oversikt over dette til neste møte. Påmelding til regional brukarutvalskonferanse 8. november Følgjande melder seg på: Karsten Aak Hanne Lilian Søvik Ingrid Løset Geir Rørvik Kari Samdal Daniel Ask? Hilde Marie Kleiven Ann Helene Skare? Rehabiliteringskonferansen i Ålesund Jakob Strand deltek på denne konferansen. Deltaking i arbeidsgruppe angåande Samhandlingsavtalane med kommunane Første møte 21. september. Kari Samdal blir velt som medlem i denne arbeidsgruppa. Kvalitetsutvalet i tidlegare Helse Sunnmøre fokusområde Pasientflytprosjektet tilgjengelig på internett Kvalitetssjef Vidar Hagerup blir invitert til å orientere om dette i brukarutvalets møte i november. Utsending av saksdokument til Brukarutvalet medlemmer Brukarutvalet krev at sakspapira til utvalsmøta blir utsendt pr post (i papirform). BU 2011/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/11 FRÅ MØTE Møtet slutt kl Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/11 frå møte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/11 frå møte Hanne Lilian Søvik Karsten Aak Ingrid Løset Hilde Marie Kleiven Kari Samdal Ann Helene Skare Daniel Ask Jakob Strand Geir Rørvik

30 Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter Rapport Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson Gerd E. M. Nordhus Arne Orvik 0

31 Innhald Kort samandrag BAKGRUNN Samhandling om eldre Samhandlingsreforma Forsøksverksemda EVALUERINGA Oppdraget Metodar Den pasientretta evalueringa Den samhandlingsretta evalueringa Gjennomføring RESULTAT Den pasientretta evalueringa Kven har delteke i studien? Total tilfredsheit Tilfredsheit med ulike deler av behandlingstilbodet Kvar vart pasientane skrivne ut til? Behov for hjelp, pleie og omsorg i heimen etter utskriving Kommentarar frå pasientane retrospektiv studie Kommentarer frå pasientane - prospektiv studie Den samhandlingsretta evalueringa Samarbeidsklimaet Effektar for sjukehuset og kommunen Hemmande og fremmande faktorar OPPSUMMERING Samanfattande vurderingar Konklusjon og tilråding REFERANSAR VEDLEGG

32 Kort samandrag Rapporten er ei evaluering av forsøksverksemd med ei intermediær etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter, gjennomført av forskarar ved Høgskolen i Ålesund på oppdrag frå Helse Sunnmøre HF, no Helse Møre og Romsdal HF. Evalueringa har hatt eit dels pasientretta fokus der ein mellom anna har sett på pasientane sine opplevingar i avdelinga, og dels eit samhandlingsretta fokus der ein har fokusert på samhandlinga mellom helseføretaket og Ålesund kommune, inkludert kostnader og effektar både for helseføretaket og kommunen. Den pasientretta evalueringa har to delar, ein deskriptiv studie av pasientar ved etterbehandlingsavdelinga i 2010, og ein studie som samanliknar pasientar ved etterbehandlingsavdelinga med ei kontrollgruppe av pasientar ved Ålesund sjukehus i Den samhandlingsretta delen av evalueringa byggjer på intervjuundersøking og analyse av relevant dokumentasjon og statistikk frå helseføretaket og kommunen. Undersøkinga av pasientane sine erfaringar viste at pasientane var svært nøgde med opphaldet ved etterbehandlingsavdelinga. Det ser òg ut til at etterbehandlingspasientane var noko meir nøgde med sitt totale behandlingsforløp enn pasientane som vart ferdigbehandla ved sjukehuset. Pasientane ved etterbehandlingsavdelinga verdsette særleg personalet sin faglege kompetanse, deira omsorg for pasientane, og måltida i avdelinga. Dei førebelse resultata tyder òg på at desse pasientane hadde mindre behov for hjelp heime etter utskriving, og at dei langt oftare blei skrivne ut til heimen, samanlikna med pasientane i kontrollgruppa. Den samhandlingsretta delen av evalueringa viste at samarbeidet mellom kommunen og helseføretaket har fungert bra på overordna nivå. Samtidig har det vore meir problematisk på operativt nivå mellom etterbehandlingsavdelinga og ulike avdelingar ved sjukehuset. Det er likevel tydelege teikn på at samarbeidsvanskane er i ferd med å bli overvunne gjennom betre kommunikasjon, gjensidig tilpassing av rutinar og auka forståing for samarbeidstiltak. Ei jamføring av gjennomsnittskostnader per pasient og dag viser at etterbehandlingsavdelinga har vesentleg lågare kostnader enn dei tre avdelingane ved sjukehuset som sender flest pasientar til etterbehandling. Sjølv om etterbehandlingsavdelinga periodevis ikkje har greidd å fylle plassane sine, noko som inneber at kostnadene blir fordelte på eit mindre tal pasientar, er kostnadene ved etterbehandlingsavdelinga likevel lågare enn ved sjukehusavdelingane. Det har vore vanskeleg å vise direkte innsparingar for helseføretaket og kommunen. Likevel er det økonomisk fordelaktig for sjukehuset å sende pasientar til etterbehandlingsavdelinga. Dette kan også innebere redusert press på sjukehussenger, sjølv om det ikkje har vore mogleg å vise dette i evalueringa. Det har heller ikkje vore mogleg å vise direkte innsparingar for kommunen. Samtidig kan det sjå ut til at etterbehandlingspasientane har betre funksjonsnivå ved utskrivinga enn pasientar frå sjukehuset, noko påverkar behovet for heimetenester. Evalueringa viser at det kan vere gode grunnar til å halde fram med etterbehandlingsavdelinga på permanent basis. Ei nedlegging vil innebere lite hensiktsmessig bruk av dei ressursane som har vore satsa og den utviklinga som har blitt initiert ved avdelinga. All erfaring med samarbeid viser at det tar tid og energi å etablere samhandling som fungerar. Ei vidareføring av verksemda bør likevel kombinerast med innsats for å forbetre kommunikasjonen og den gjensidige forståinga mellom sjukehuset og etterbehandlingsavdelinga. Ein gjennomgang av inntakskriteria og utvikling av interkommunalt samarbeid vil kunne styrke rekrutteringa av pasientar, og samtidig betre kostnadseffektiviteten. 2

33 1 BAKGRUNN 1.1 Samhandling om eldre Samhandling har i dei seinare åra blitt eit stadig viktigare spørsmål i utviklinga av det moderne velferdssamfunnet. Den aukande spesialiseringa av ulike samfunnsfunksjonar har ført til meir fragmenterte velferdstenester, som i sin tur har skapt større behov for samordning og samarbeid mellom ulike profesjonar, organisasjonar og samfunnssektorar. Dette gjeld ikkje minst behandling, pleie og omsorg for eldre. Eldre har ofte komplekse og samansette behov, som krev innsats frå mange ulike behandlarar og servicefunksjonar, særleg innan helse-, omsorgs- og sosialtenesta. Det inneber at personell frå ulike organisasjonar og sektorar samarbeider om behandling og pleie av eldre menneske. Når fleire ulike aktørar er involverte fører dette ofte til dobbeltarbeid eller diskontinuitet mellom ulike tiltak. Menneske kan bli overbehandla eller falle mellom fleire stolar, noko som kan resultere i lite smidig handtering av deira behov for støtte og hjelp. Resultatet kan bli kvalitetsproblem, ineffektivitet og feil bruk av ressursar (Reed mfl., 2005). For å motverke ei slik utvikling er det behov for auka samarbeid mellom dei ulike aktørane som arbeider med behandling, pleie og omsorg for eldre. Samhandlinga kan stimulerast på ulike måtar, både gjennom organisatoriske endringar og gjennom ulike modellar for samhandling mellom eksisterande organisasjonar. Organisatoriske endringar kan vere å slå saman ulike einingar eller skape nye einingar for å redusere flaskehalsar eller diskontinuitet mellom verksemder. Observasjonseiningar eller einingar for intermediær behandling og tidleg utskriving frå sjukehus kan vere døme på slike tiltak (Mac Leod & Head, 1994; Antilla mfl., 2000). Ved sida av organisatoriske endringar har det blitt utvikla ulike modellar for samhandling mellom organisasjonar. Det kan dreie seg som om strukturelle modellar som case management eller care management, ulike former av partnarskap, samlokalisering eller finansiell samordning. Det kan også omfatte prosessinnretta modellar for informasjonsutveksling, meir eller mindre systematiske fleirpartsmøte og ulike typar av teamarbeid. Desse modellane blir ikkje berre brukte for samhandling om eldre, men òg innan psykisk helsevern og arbeidslivsretta rehabilitering. Dei kan òg kombinerast på ulike måtar (Glendinning, 2003; Andersson mfl., 2010). 1.2 Samhandlingsreforma I Noreg har aukande behov for samordning og samarbeid først og fremst blitt aktualisert i utviklinga av helsetenestene, men også innanfor arbeidsmarknads- og trygdeområdet. Samordningsambisjonane på sistnemnde område førte i 2006 til samanslåing av dei statlege arbeidsmarknads- og trygdeetatane og eit auka samarbeid med den kommunale sosialtenesta innanfor ramma av den nye arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV). Innanfor helsetenesta er ei reform for å forbetre samarbeidet mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta no under implementering. Samhandlingsreforma har vore planlagd sidan 2005, då det såkalla Wisløff-utvalet presenterte si utgreiing om ei samanhengande og saumlaus helseteneste (NOU 2005:03). 3

34 Utgreiinga førte etter kvart til eit forslag om ei samhandlingsreform for helsetenestene (St.meld. nr 47, ), som Stortinget vedtok i april Denne reforma vil bli gradvis innført frå Den inneber mellom anna ei plikt for kommunar og sjukehus til å samarbeide, i tillegg til økonomiske incitament for kommunane for å etablere formålstenlege behandlings- og omsorgsformer for pasientar som er utskrivingsklare frå sjukehus. Kommunane overtar ansvaret for utskrivingsklare pasientar frå første dagen i staden for som no, den tiande dagen. Kommunane får også plikt til å etablere tilbod for pasientar som har behov for akutthjelp og observasjon. Dessutan skal kommunane satse meir på førebyggjande og helsefremmande arbeid, noko som er vidareutvikla i den nye Folkehelselova (Prop. 90 L, ). Samhandlingsreforma inneber altså både strukturelle forandringar og økonomiske incitament for å forbetre samarbeidet mellom kommunar og helseføretak. Spørsmålet er kva deira plikt til å samarbeide inneber. Erfaringar frå andre område viser at det er vanskeleg å tvinge fram samarbeid om ikkje begge partar kjenner at dei har noko å vinne på det (Huxham & Vangen, 2005). Derimot viser erfaringar at samarbeid kan kome i stand berre dersom det finst eit tilstrekkeleg sterkt engasjement hos begge partar for felles pasientar. Eit slikt engasjement kan ikkje vedtakast ovanfrå, men må få vekse fram nedanfrå over lengre tid (Bihari Axelsson & Axelsson, 2009). 1.3 Forsøksverksemda I forkant av den planlagde samhandlingsreforma starta eit treårig forsøk med ei intermediær etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter i Ålesund i april Prosjektet vart etablert som eit samarbeid mellom Ålesund kommune og Helse Sunnmøre HF, som var ein del av Helse Midt-Norge RHF. Etterbehandlingsavdelinga skal gi behandling, pleie og omsorg til eldre pasientar i overgangen frå Ålesund sjukehus til den kommunale helsetenesta. Målet er at pasientane ved etterbehandlingsavdelinga skal kunne skrivast ut direkte til eigen heim. Avdelinga har åtte sengeplassar fordelt på fire rom, og personalet utgjer 13 stillingar med sjukepleiarar og hjelpepleiarar, lege og fysioterapeut i halv stilling. Verksemda er lokalisert i eit omsorgssenter som tilhøyrer Ålesund kommune, og som i tillegg til etterbehandlingsavdelinga også inneheld tre sjukeheimsavdelingar. Personalet ved avdelinga er tilsette av kommunen. Erfaringar frå liknande intermediære avdelingar, mellom anna i Bergen og Trondheim, viser at slike avdelingar kan avlaste sjukehusa og på den måten redusere presset på sjukehussenger og sjukeheimsplassar. Slike avdelingar kan òg redusere totalkostnadene for behandling av eldre pasientar. Pasientane opplever etterbehandlinga som positiv, og har mindre behov for hjelp heime etter utskrivinga (Garåsen mfl., 2008; Sletnes & Forstrøm, 2009). Verksemda ved etterbehandlingsavdelinga var frå starten finansiert med 1/3 av Ålesund kommune, medan Helse Sunnmøre finansierte 2/3. Opphavleg skulle Helse Midt-Norge finansiere 1/3, men deira del blei overtatt av Helse Sunnmøre i I 2011 dekkjer Helse Midt-Norge på nytt 1/3 av kostnadene, men har meldt at dei under ingen omstende vil bidra med økonomiske driftsmidlar vidare, sidan intermediære avdelingar har blitt ei vanleg samarbeidsform mellom kommunar og helseføretak. Dette vil innebere at det nye Helse Møre og Romsdal HF, som erstattar Helse Sunnmøre frå , truleg vil måtte finansiere 2/3 av etterbehandlingsverksemda om denne skal vidareførast i si noverande form. 4

35 Kostnadsfordelinga inneber ei finansiell samordning mellom helseføretaket og kommunen, der helseføretaket tar den største delen. Det er uklårt kva slags vurderingar som ligg bak kostnadsfordelinga, sidan erfaringar med slike avdelingar viser at begge parter kan vinne på ei etterbehandlingsavdeling. Opphavleg var det slik at helseføretaket hadde størst interesse av ei slik avdeling då forsøksverksemda vart initiert. Forsøksverksemda ved Aspøy Omsorgssenter er regulert i ein samarbeidsavtale mellom Ålesund kommune og helseføretaket. I følgje avtalen skal verksemda ta imot ferdig utgreidde pasientar frå Ålesund kommune som er 60 år eller eldre, som ikkje er demente og som kan bli ferdigbehandla i den intermediære etterbehandlingsavdelinga etter sjukehusopphaldet. Pasientane skal ikkje ha søkt om sjukeheimsplass, men skal kunne bli utskrivne til eigen heim etter 14 dagar eller høgst tre veker på avdelinga. Forsøksverksemda blir leia av ein prosjektleiar som er avdelingssjukepleiar, og det er oppretta ei prosjektgruppe og ei styringsgruppe med representantar frå kommunen og helseføretaket, der ein vesentleg del av samhandlinga mellom helseføretaket og kommunen skjer. Dessutan skjer samhandling i kontakt mellom sjukehuset sitt personale og personalet i den kommunale helse- og omsorgstenesta, særleg mellom personalet ved sjukehuset sine kliniske avdelingar og personalet ved etterbehandlingsavdelinga. 2 EVALUERINGA 2.1 Oppdraget For å kunne ta stilling til spørsmålet om vidareføring, endring eller nedlegging av den intermediære etterbehandlingsavdelinga ved Aspøy omsorgssenter vende helseføretaket seg til ei forskargruppe ved Høgskolen i Ålesund med førespurnad om evaluering av forsøksverksemda. I følgje førespurnaden skulle evalueringa utførast ved å jamføre pasientar som blir overførte frå sjukehuset til etterbehandlingsavdelinga med ei kontrollgruppe av pasientar som blir utskrivne direkte frå sjukehuset. Ei slik jamføring skulle, ifølgje førespurnaden, vere innretta mot føljande variablar: - Pasientane si tilfredsheit med behandlinga. - Skilnader i reinleggingar i sjukehuset. - Mortalitet. - Behov for hjelp, pleie og omsorg i heimen. - Lengda på sjukehusopphaldet. - Forandringar i presset på sjukehussenger og sjukeheimsplassar. - Samarbeidet og samhandlinga mellom kommunen og sjukehuset. - Kostnader for kommunen og helseføretaket. I kontaktar med helseføretaket har forskargruppa, utifrå metodologiske vurderingar, foreslått ein del modifiseringar i evalueringsopplegget. Modifiseringane inneber mellom anna ei nedtoning av kontrollgruppa og ein kombinasjon av retrospektiv og prospektiv evaluering. Gruppa har også vektlagt at samanlikning av frekvens for reinnlegging, behov for pleie og omsorg, presset på sjukehussenger og sjukeheimsplassar, og kostnader for verksemda, er 5

Protokoll nr. 01/12 Styremøte

Protokoll nr. 01/12 Styremøte Protokoll nr. 01/12 Styremøte 31.01.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Protokoll nr. 09/11 Styremøte

Protokoll nr. 09/11 Styremøte Protokoll nr. 09/11 Styremøte 19. 20.12.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 04/13 Styremøte

Protokoll nr. 04/13 Styremøte Protokoll nr. 04/13 Styremøte 29.05.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/15 Møte 16.03.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/14 Møte 05.05.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 31.01.08 kl. 10.30 15.30 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 01/08 11/08 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13

Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13 Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13

Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Protokoll nr. 02/13 Styremøte 13.02.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 06/16 Møte 17.06.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 09/15 Styremøte

Protokoll nr. 09/15 Styremøte Protokoll nr. 09/15 Styremøte 09.12.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Protokoll nr. 09/13 Styremøte

Protokoll nr. 09/13 Styremøte Protokoll nr. 09/13 Styremøte 14.11.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/14 Møte 06.06.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 9 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 02.10.14 kl 08.30 - kl 13.45 Møtested: Quality Hotell Waterfront, Ålesund Saksnr.: 63/14 69/14 Arkivsaksnr.: 2014/17 Møtende

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forlot møtet kl. 13.15)

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll nr. 08/14 Styremøte 21.11.14

Protokoll nr. 08/14 Styremøte 21.11.14 Protokoll nr. 08/14 Styremøte 21.11.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag.

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 03.10.2014 kl. 11:00 15:00 Møtested: Arken ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Saksnr: 45/14 51/14 Arkivsaksnr.: 2014/244 Møtende

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Protokoll nr. 03/13 Møtedato

Protokoll nr. 03/13 Møtedato Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Protokoll nr. 03/13 Møtedato 06.11.13 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x Helseføretaket: X Åse Eidem X Ketil Gaupset, nestleiar X Gry Nordal X Elisabeth

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 Møteleder: Styrets leder, Einar Strøm Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer