Økonomisjef. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 7. mai ble godkjent uten merknader.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisjef. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 7. mai ble godkjent uten merknader."

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsslen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00-14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Cruickshank Varamedlem V Eva Leivseth Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Kirsten Hasvoll Nestleder SV Odd-Tore Fygle Leder AP Morten Melå Medlem AP Tom Cato Karlsen Medlem FRP Ingrid Lien Medlem SP Bernt Aanonsen Medlem KRF Kjell Lutnes Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Svein Blix Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør tekn. Avd. Jann Aakre Kommunaldirektør HS-avd. Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK-avd. Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Karin Bjune Sveen Økonomisjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 7. mai ble godkjent uten merknader. Omdelt: PS 08/89 Tariffrevisjonen pr Riksmeklingsmannens forslag til løsning. Brev fra elevsrådsleder og leder i SU Bankgata Ungdomsskole vedr. sak 08/75. Bodø kommunes bevillingspolitikk (Bestemmelser og forskrifter) Orientering:

2 Den pågående drosjekonflikten. Har tatt opp saken med fylkeskommunen. Det er sendt avviksmelding til fylkeskommunen der det er pekt på at det er nektet drosjekjøring fra legevakten dersom det er ringt fra privat mobiltelefon. Spørsmål: Terje Cruickshank (V) Etterlyser bruken av ny logo for grafisk profil for Bodø. Ordføreren Noterer det. Terje Cruickshank (V) Kan vi gjøre noe med håndtering av brukte engangsgriller? Ordføreren Ber OK-avdelingen om en kort tilbakemelding om hva som er praktisk mulig i friluftsområdene. Kirsten Hasvoll (SV) Viser til behandling av søknader om dispensasjon for bruk av ATV. Ser at lokalutvalget i Skjerstad avgjør slike dispensasjoner, mens formannskapet behandler de øvrige. Det bør vel være likebehandling her? Ordføreren Ber teknisk avdeling om en evaluering av ordning med delegering. Saksrekkefølge PS 08/68, 08/69, 08/70, 08/80, 08/81, 08/82, 08/83, 08/86, 08/87, 08/70, 08/75, 08/79, 08/84, 08/74, 08/85, 08/86, 08/87, 08/88, 08/89, 08/71, 08/76, 08/77, 08/78, 08/72 og 08/73. Saksliste: Saksnr PS 08/68 PS 08/69 PS 08/70 PS 08/71 PS 08/72 PS 08/73 Innhold Bjørnar Dypaune,søknad om dispensasjon for bruk av traktor/atv Kjell Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøreøy i utmark og på islagte vassdrag Tove og Svenn Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av ATV Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering Perspektivmedling Utfordringer og løsningsmuligheter. PS 08/74 Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 PS 08/75 PS 08/76 PS 08/77 PS 08/78 PS 08/79 Gjenåpning av svømmebassenget ved Bankgata skole Bodøsjøen - Lokaler for fysisk aktivitet, trening og kroppsøving i skolen Nytt orgel Bodø domkirke. Kostnadsrammer og finansiering Mulighet for stenging av Glasshuset - vurdering - (Sak er under behandling) edemokrati i Bodø kommune PS 08/80 Salgsbevilling i Kiwi 110 Mørkved org nr PS 08/81 Salgsbevillinger i Bodø kommune PS 08/82 Skjenkebevillinger i Bodø kommune PS 08/83 Ambulerende skjenkebevillinger i Bodø kommune i perioden PS 08/84 Norsk Luftfartsmuseum. Søknad om tilskudd.

3 PS 08/85 PS 08/86 Kjøp av gjennomgangsboliger for flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere Hunstad kirke - Oppfølging av bystyrets vedtak PS 08/87 Parkenfestivalen - søknad om kommunal støtte 2008 PS 08/88 Referatsaker RS 08/9 Nye regionale partnerskap. Høringsuttalelse. RS 08/10 Salten strategier PS 08/89 Tariffrevisjonen pr Riksmeklingsmannens forslag til løsning. Bodø, 9. juni 2008 Odd-Tore Fygle Ordfører Liv Lundeker sekretær PS 08/68 Bjørnar Dypaune,søknad om dispensasjon for bruk av traktor/atv Forslag til vedtak Bjørnar Dypaune innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. 6 frem til Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Bjørnar Dypaune innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. 6 frem til PS 08/69 Kjell Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøreøy i utmark og på islagte vassdrag Forslag til vedtak

4 Kjell Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for og Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kjell Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for og PS 08/70 Tove og Svenn Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av ATV Forslag til vedtak Det anbefales at Tove og Svenn Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for og Dispensasjonen gjelder for bruk av ATV med henger på egen eiendom gnr/brn.76/4 i Høvelåsen ved Saltstraumen for utkjøring av skogsvirke. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Det anbefales at Tove og Svenn Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for og Dispensasjonen gjelder for bruk av ATV med henger på egen eiendom gnr/brn.76/4 i Høvelåsen ved Saltstraumen for utkjøring av skogsvirke. PS 08/71 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering Forslag til innstilling 1. Bystyret tar Team Bodø KFs økonomirapport for 1. tertial 2008 til orientering. 2. Bystyret godkjenner foreslått budsjettregulering for Team Bodø KF, slik at ny budsjettramme blir 21,622 mill kr. Det kommunale tilskuddet på 5,286 mill kr står fast. 3. Bystyret ber om at foretaket sikres en forsvarlig likviditetsreserve som reflekterer virksomhetens omfang. Dette gjøres i form av at årlig kommunalt tilskudd utbetales i sin helhet ved årets begynnelse. Resttilskudd 2008 utbetales Foretakets søknad om driftskreditt hos Bodø kommune begrenset oppad til 2 mill kr avslås.

5 Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret tar Team Bodø KFs økonomirapport for 1. tertial 2008 til orientering. 2. Bystyret godkjenner foreslått budsjettregulering for Team Bodø KF, slik at ny budsjettramme blir 21,622 mill kr. Det kommunale tilskuddet på 5,286 mill kr står fast. 3. Bystyret ber om at foretaket sikres en forsvarlig likviditetsreserve som reflekterer virksomhetens omfang. Dette gjøres i form av at årlig kommunalt tilskudd utbetales i sin helhet ved årets begynnelse. Resttilskudd 2008 utbetales Foretakets søknad om driftskreditt hos Bodø kommune begrenset oppad til 2 mill kr avslås. PS 08/72 Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering 4. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2008 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økt utgift/redusert inntekt Gjennopprettet stilling ved IKT kr ,- Erstatning og saksomkostninger kr ,- Byggningsvedlikehold kr ,- Økte forsikringer kommunale bygg kr ,- Vedlikehold veier kr ,- BKP, reguleringspremie 2007 kr ,- HMTS IKS, dekning av husleie kr ,- PS 08/42 Årsregnskap Bodø Spektrum KF kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Bruk av disposisjonsfond kr ,- Vedlikeholdsfond boliger kr ,- Fond vei kr ,-

6 Tilbakebetalt overskudd forsikringer fra Gjensidige kr ,- Investeringer Økt utgift/redusert inntekt Prosjekt 9903 Flytting av arkiv kr ,- Diverse investering barnehager kr ,- Prosjekt 9241 Saltvern SFO kr ,- Prosjekt 9546 Tverlandet kunstgressbane kr ,- Prosjekt 9236 Brannsikring av bygg kr ,- Prosjekt 9628 Vann Kirkeveien kr ,- Prosjekt 9664 Avløp Kirkeveien, kr ,- Prosjekt Gjerdet mot Jerbaneveien kr ,- Prosjekt 9805 Nevelsfjordveien kr ,- Prosjekt 9680 Asfaltering kr ,- Prosjekt 9392 Bodin sykehjem, forsikrings oppgjør kr ,- Prosjekt 9927 Kulturkvartalet kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Prosjekt 9962 IT systemer kr ,- Overført fra drift, barnehageprosjekt kr ,- Prosjekt Asphaugen barnehage kr ,- Prosjekt Jentoftsletta barnehage kr ,- Prosjekt Løpsmark skole kr ,- Prosjekt Ventilasjon Mørkvedmarka skole kr ,- Prosjekt Sentral driftskontroll kr ,- Prosjekt 9392 Bodin sykehjem, erstatningsoppgjør kr ,- Prosjekt 9624 Vannledning Ersvika kr ,- Prosjekt 9625 Skjerstad Utvik.-Breivik kr ,-

7 Prosjekt 9626 Skjerstad,Vestvatn-Brekke kr ,- Prosjekt 9644 Avløp Hangåsvika kr ,- Prosjekt 9658 Skjerstad avløpsledning kr ,- Prosjekt 9649 Bodøsjøen avløp kr ,- Bruk av fond vei kr ,- Bruk av kapitalfond kr ,- 3. Det innarbeides årseffekt av vedtatte tiltak i økonomiplan der hvor det er naturlig. Forslag Tom Cato Karlsen (FRP) Under økte utgifter/redusert inntekt drift fjernes Gjenopprettet stilling ved IKT på kr Under samme område tilføyes Underskuddsgaranti Mørkvedhallen med kr , samt Rusfritt treffsted med kr Bernt Aanonsen (KRF) Formannskapet ber administrasjonen se på hvilke tiltak som kan gjøres for at jordmortjenesten kan prioriteres slik at alle gravide får jordmortjeneste. Morten Melå (AP) Nytt kulepunkt under punkt 2 i innstillingen: Bodø kunstforening, tilskudd, økt utg. kr Dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Innstillingen minus første kulepunkt i pkt. 2 ble enstemmig vtiltrådt. Ved alternativ votering mellom Karlsens forslag til første kulepunkt i pkt. 2 og innstillingen ble sistnevnte tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) Aanonsens forslag ble enstemmig tiltrådt. Melås forslag ble tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2008 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økt utgift/redusert inntekt Gjenopprettet stilling ved IKT kr ,- Erstatning og saksomkostninger kr ,- Bygningsvedlikehold kr ,-

8 Økte forsikringer kommunale bygg kr ,- Vedlikehold veier kr ,- BKP, reguleringspremie 2007 kr ,- HMTS IKS, dekning av husleie kr ,- PS 08/42 Årsregnskap Bodø Spektrum KF kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Bruk av disposisjonsfond kr ,- Vedlikeholdsfond boliger kr ,- Fond vei kr ,- Tilbakebetalt overskudd forsikringer fra Gjensidige kr ,- Investeringer Økt utgift/redusert inntekt Prosjekt 9903 Flytting av arkiv kr ,- Diverse investering barnehager kr ,- Prosjekt 9241 Saltvern SFO kr ,- Prosjekt 9546 Tverlandet kunstgressbane kr ,- Prosjekt 9236 Brannsikring av bygg kr ,- Prosjekt 9628 Vann Kirkeveien kr ,- Prosjekt 9664 Avløp Kirkeveien, kr ,- Prosjekt Gjerdet mot Jerbaneveien kr ,- Prosjekt 9805 Nevelsfjordveien kr ,- Prosjekt 9680 Asfaltering kr ,- Prosjekt 9392 Bodin sykehjem, forsikrings oppgjør kr ,- Prosjekt 9927 Kulturkvartalet kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Prosjekt 9962 IT systemer kr ,- Overført fra drift, barnehageprosjekt kr ,-

9 Prosjekt Asphaugen barnehage kr ,- Prosjekt Jentoftsletta barnehage kr ,- Prosjekt Løpsmark skole kr ,- Prosjekt Ventilasjon Mørkvedmarka skole kr ,- Prosjekt Sentral driftskontroll kr ,- Prosjekt 9392 Bodin sykehjem, erstatningsoppgjør kr ,- Prosjekt 9624 Vannledning Ersvika kr ,- Prosjekt 9625 Skjerstad Utvik.-Breivik kr ,- Prosjekt 9626 Skjerstad,Vestvatn-Brekke kr ,- Prosjekt 9644 Avløp Hangåsvika kr ,- Prosjekt 9658 Skjerstad avløpsledning kr ,- Prosjekt 9649 Bodøsjøen avløp kr ,- Bruk av fond vei kr ,- Bruk av kapitalfond kr ,- 3. Det innarbeides årseffekt av vedtatte tiltak i økonomiplan der hvor det er naturlig. 4. Bodø kunstforening, tilskudd, økt utg. kr Dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. 5. Formannskapet ber administrasjonen se på hvilke tiltak som kan gjøres for at jordmortjenesten kan prioriteres slik at alle gravide får jordmortjeneste PS 08/73 Perspektivmelding Utfordringer og løsningsmuligheter. Forslag til innstilling 1. Bystyret tar perspektivmeldingen til orientering. 2. Kommunens beregnede negative økonomiske handlefrihet skal løses gjennom følgende handlingsplan:

10 3. For økonomiplanen 2009 legges følgende planrammer til grunn jfr handlingsplan: Driftsutgifter fordelt på avdeling. *) Ostehøvel etter brutto driftsutgifter (bud 08) **) Vektet etter hovedpost lønn (bud 08) Tabellen tar høyde for verdibevarende vedlikehold på 15 mill kr. Planramme for perioden forutsetter videreføring av fordelt effektiviseringsbehov. 4. Budsjettarbeidet skal gjennomføres etter følgende strategi: - Reduksjon av bemanningskostnader må skje. Dette kan omfatte variabel lønn/innleie, vakanser, endringsoppsigelser og omstilling, redusere funksjoner, utføre oppgaver med færre ansatte etc. Det forutsettes at endringene ikke skal føre til direkte oppsigelser, samt at endringer drøftes med ansattes organisasjoner. - Gjennomgå kritisk bemanningsnormer og fordelingsmodeller for blant annet skoler, sykehjem, hjemmetjeneste og barnehager. - Seniortiltak og tiltak for å redusere uførepensjonering vurderes ut fra kostnadsbesparelse. - Vurdere outsourcing av tjenester. - Vurdere leie i stedet for å eie. - Vurdere salg av aktiva (bygg og arealer). Salgsinntekter kan inngå som egenkapital og redusere låneopptak. - Vurdere betalingssatser for kommunale tjenester på eksisterende og nye områder. - Gjennomgå tiltak som gir økte inntekter og refusjoner. - Gjennomgå avtaleforhold med eksterne parter og vurdere endringer/oppsigelser. - Vurdere tilskudd til eksterne og mulige reduksjoner av dette. - Unngå å igangsette prosjekter med midlertidig finansiering dersom dette kan føre til varige driftskostnader. - Gjennomgå vedtatte investeringsplan med sikte på utsettelse av igangsetting. - Vurdere å ikke starte opp andre vedtatte tiltak som gir økte kostnader.

11 Forslag Fellesforslag Morten Melå (AP), Bernt Aanonsen (KRF), Ingrid Lien (SP) og Kirsten Hasvoll (SV) Tillegg til innstillingen punkt 4: :følgende strykes i strekpunkt 2 bemanningsnormer og - strekpunkt 4 strykes. Nye strekpunkt: - Vurdere kjøp av tjenester som alternativ til egen produksjon - Prioritere tiltak som medfører redusert sykefravær. Vurdere nedleggelse av driftsenheter/tiltak. Tom Cato Karlsen (FRP) Egenandeler på omsorg skal ikke økes mer enn den årlige pris- og lønnsveksten. Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. Innstillingens pkt 4 minus kulepunkt 2 og 4 ble enstemmig tiltrådt. Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 4 kulepunkt 2 og Fellesforslagets første del ble sistnevnte tiltrådt mot 2 stemmer (1H+1V) Innstillingens pkt. 4, kulepunkt 4 ble strøket mot 4 stemmer (2FRP+1H+1V) Fellesforslagets forslag til nye strekpunkt5 og 6 ble enstemmig tiltrådt. Fellesforslagets forslag til nytt strekpunkt 7 ble tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) Karlsens forslag ble ved en forglemmelse ikke stemt over. Formannskapets innstilling 1. Bystyret tar perspektivmeldingen til orientering. 2. Kommunens beregnede negative økonomiske handlefrihet skal løses gjennom følgende handlingsplan: 3. For økonomiplanen 2009 legges følgende planrammer til grunn jfr handlingsplan: Driftsutgifter fordelt på avdeling. *) Ostehøvel etter brutto driftsutgifter (bud 08) **) Vektet etter hovedpost lønn (bud 08)

12 Tabellen tar høyde for verdibevarende vedlikehold på 15 mill kr. Planramme for perioden forutsetter videreføring av fordelt effektiviseringsbehov. 4. Budsjettarbeidet skal gjennomføres etter følgende strategi: - Reduksjon av bemanningskostnader må skje. Dette kan omfatte variabel lønn/innleie, vakanser, endringsoppsigelser og omstilling, redusere funksjoner, utføre oppgaver med færre ansatte etc. Det forutsettes at endringene ikke skal føre til direkte oppsigelser, samt at endringer drøftes med ansattes organisasjoner. - Gjennomgå kritisk og fordelingsmodeller for blant annet skoler, sykehjem, hjemmetjeneste og barnehager. - Seniortiltak og tiltak for å redusere uførepensjonering vurderes ut fra kostnadsbesparelse. - Vurdere leie i stedet for å eie. - Vurdere salg av aktiva (bygg og arealer). Salgsinntekter kan inngå som egenkapital og redusere låneopptak. - Vurdere betalingssatser for kommunale tjenester på eksisterende og nye områder. - Gjennomgå tiltak som gir økte inntekter og refusjoner. - Gjennomgå avtaleforhold med eksterne parter og vurdere endringer/oppsigelser. - Vurdere tilskudd til eksterne og mulige reduksjoner av dette. - Unngå å igangsette prosjekter med midlertidig finansiering dersom dette kan føre til varige driftskostnader. - Gjennomgå vedtatte investeringsplan med sikte på utsettelse av igangsetting. - Vurdere å ikke starte opp andre vedtatte tiltak som gir økte kostnader. - Vurdere kjøp av tjenester som alternativ til egen produksjon. - Prioritere tiltak som medfører redusert sykefravær- - Vurdere nedleggelse av driftsenheter/tiltak. PS 08/74 Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 Forslag til innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler.

13 PS 08/75 Gjenåpning av svømmebassenget ved Bankgata skole Forslag til vedtak Formannskapet kan ikke imøtekomme anmodning fra Bankgata skole om gjenåpning av svømmebassenget ved skolen. Ok-avdelingen bør sammen med eiendomskontoret se på mulighetene for alternativ utnyttelse av lokalitetene til svømmebasseng sammen med øvrig opprustningsbehov av lokaler ved skolen. Forslag Tom Cato Karlsen (FRP) Formannskapet imøtekommer anmodningen fra Bankgata skole om gjenåpning av svømmebassenget ved skolen. Kostnadene knyttet til gjenåpning av svømmebassenget innarbeides i tertialen. Man opprettholder nivået på svømmeopplæring for skoleelever i Bodø kommune minst på samme nivå som vår Fellesforslag fra Ole H. Hjartøy (H) og Terje Cruickshank (V) Nytt 3. avsnitt: Bodø bystyre vil under arbeidet med økonomiplanen se på muligheten for å øke frekvensen for elever i grunnskolen til Badeland for bedre svømmeopplæring. Ved alternativ votering mellom Karlsens forslag 1. del og innstillingens 1. del ble sistnevnte vedtatt mot 2 stemmer (FRP) Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Karlsens forslag siste del ble trukket. Vedtak Formannskapet kan ikke imøtekomme anmodning fra Bankgata skole om gjenåpning av svømmebassenget ved skolen. Ok-avdelingen bør sammen med eiendomskontoret se på mulighetene for alternativ utnyttelse av lokalitetene til svømmebasseng sammen med øvrig opprustningsbehov av lokaler ved skolen. Bodø bystyre vil under arbeidet med økonomiplanen se på muligheten for å øke frekvensen for elever i grunnskolen til Badeland for bedre svømmeopplæring. PS 08/76 Bodøsjøen - Lokaler for fysisk aktivitet, trening og kroppsøving i skolen Forslag til innstilling For å dekke Bodøsjøen skoles behov for lokaler for kroppsøving, fysisk aktivitet og trening, går bystyret inn for å bygge gymnastikksal i tilknytning til skolen.

14 1. Salen legges i eget bygg i umiddelbar nærhet til skolen. 2. Det kan gjøres endringer i romprogrammet for skolen slik at gymnastikksalen også kan tjene som storstue for skolen. 3. Kostnadsrammen for investering er kr Investeringen fordeles på budsjettårene 2009 og Gymnastikksalen realiseres som del av Bodøsjøen skole byggetrinn 2 og ferdigstilles samtidig med skolen senest innen skolestart høsten Kommunal grunn omreguleres og stilles vederlagsfritt til disposisjon og tillegges skoletomt. Forslag Tom Cato Karlsen (FRP) For å dekke Bodøsjøen skole og breddeidretten i Bodøs behov for kroppsøving, fysisk aktivitet og trening, og fritidsaktiviteter, går bystyret inn for å bygge idrettshall i tilknytning til skolen. 1. Idrettshallen legges i eget bygg i umiddelbar nærhet til skolen. 2. Det kan gjøres endringer i romprogrammet for skolen slik at idrettshallen også kan tjene som storstue for skolen. 3. Kostnadsrammen for investering er kr Investeringen fordeles på budsjettårene Idrettshallen realiseres som en del av Bodøsjøen skole byggetrinn 2 og ferdigstilles senest innen skolestart høsten Kommunal grunn omreguleres og stilles vederlagsfritt til disposisjon og tilleggs skoletomt. Morten Melå (AP) Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken kommer tilbake til politisk behandling skal det: I samarbeid med eksterne aktører, IK Grand, BHK, utbyggere i Bodøsjøen, og lignende utarbeides forslag på alternative løsninger. vurderes ulike finansieringsmåter. Saken fremmes for bystyret i sept Melås utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken kommer tilbake til politisk behandling skal det: isamarbeid med eksterne aktører, IK Grand, BHK, utbyggere i Bodøsjøen, og lignende utarbeides forslag på alternative løsninger. vurderes ulike finansieringsmåter. Saken fremmes for bystyret i sept PS 08/77 Nytt orgel Bodø domkirke. Kostnadsrammer og finansiering

15 Forslag til innstilling Investeringen Nytt orgel Bodø domkirke realitetsbehandles i forbindelse med rullering av økonomiplanen for Forslag Bernt Aanonsen (KRF) Formannskapet innstiller for bystyret at en legger inn to millioner ekstra i økonomiplanen 2010 bevilgningen som er satt opp i 2009 overføres til En legger til grunn at Bodø energi gir en million som gave til prosjektet og at prosjektet dermed er full finansiert. Tom Cato Karlsen (FRP) Investeringen Nytt orgel i Bodø domkirke tilleggsfinansieres med kr fra Bodø kommunes side, slik at investeringen kan realiseres i 2008/2009. Bodø kommunes totale finansieringsbeløp blir da kr Det forutsettes at rentekompensasjon tilfaller Bodø kommune og Fellesrådet/Domkirken menighet i samsvar med fordeling av finansieringen. DA-midlene regnes da også som et bidrag fra Bodø kommune. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Aanonsens forslag ble sistnevnte enstemmig tiltrådt. Karlsens forslag bortfalt dermed. Formannskapets innstilling Bystyret vedtar at en legger inn to millioner ekstra i økonomiplanen Bevilgningen som er satt opp i 2009 overføres til En legger til grunn at Bodø energi gir en million som gave til prosjektet og at prosjektet dermed er full finansiert. PS 08/78 Mulighet for stenging av Glasshuset - vurdering Forslag til vedtak Formannskapet vedtar at Glasshuset stenges fra kl. 01:00 til kl. 06:00 natt til torsdag, lørdag og søndag, samt dagen før andre helge- og høytidsdager. Forslag Fellesforslag fra FRP, H, KRF og SV: Bystyret vedtar at Glasshuset stenges for allmenn ferdsel deler av uka i deler av året. Detaljering av ordningen vurderes nærmere. Formannskapet vedtok å sende saken til bystyret. Fellesforslaget ble tiltrådt mot 4 stemmer (2AP+SP+V) Formannskapets innstilling

16 Bystyret vedtar at Glasshuset stenges for allmenn ferdsel deler av uka i deler av året. Detaljering av ordningen vurderes nærmere. PS 08/79 edemokrati i Bodø kommune Forslag til innstilling 1. Formannskapet blir pilotgruppe for utprøving av papirløse møter. Kostnadene ved dette dekkes innenfor vedtatt budsjettrammer. 2. Tidsplan og økonomi skissert i avsnittet Vurderinger legges til grunn for det videre arbeid. 3. Papirutgaver av saksdokumenter begrenses i størst mulig grad. Dersom eksterne parter ønsker papirutgaver tilsendt så faktureres dette etter selvkostprinsippet. Ole Henrik Hjartøy (H) la fram et notat fra Lars Røed Hansen (har permisjon fra bystyret) som ble vedtatt å oversende til det videre arbeidet. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Formannskapet blir pilotgruppe for utprøving av papirløse møter. Kostnadene ved dette dekkes innenfor vedtatt budsjettrammer. 2. Tidsplan og økonomi skissert i avsnittet Vurderinger legges til grunn for det videre arbeid. 3. Papirutgaver av saksdokumenter begrenses i størst mulig grad. Dersom eksterne parter ønsker papirutgaver tilsendt så faktureres dette etter selvkostprinsippet. Følgende notat oversendes administrasjonen til det videre arbeid: kommunens sider bør totalrenoveres være kompitabel med alle nettlesere Adresser og e-post på nett? bare 10 medlemmer med e-post? Står ikke parti på den siden Eks. Se politikk --> Adresser og til bystyrets medlemmer / varamedlemmer Vanskelig å lese hvilket parti de tilhører? Finner dette delvis under bystyrets medlemmer, men er den noe bedre? o o o o Hvordan er varalisten? Æ har for øvrig permisjon Odd Willy Hansen fortsatt i bystyret? Er da flere enn 10 personer med E-post? Alle medlemmene burde ha kort presentasjon på nettet (Trondheim kommune har gode), Ordfører, vara og gruppeledere spesielt. Burde være mulig å melde seg på nyhetsbrev hvor man får tilsendt/gjort oppmerksom på at nye sakspapirer har blitt offentliggjort (melde seg på enkelte komiteer)

17 Hvorfor er ikke ungdomsrådets innkallinger/referater på referatlisten, greit å ha de samlet. hvor er informasjon om innbyggerinsinativ? ( 39a. i kommuneloven) Flere tjenester bør på nett (f.eks via minside) Linkene til partiene bør gå til lokale sider Bør merkes at det også er et ansvar for partiene Byporten, når ble den oppdatert sist? En link til partiene er opperativ, selv om alle har (utdaterte) sider. Nettsidene må være kompatibel i alle nettlesere Vurdere videooverføring av komitè/formannskapsmøter (spesielt i omstridte/viktige saker) Kan være problematisk for PNM som reiser mye i kommunen PS 08/80 Salgsbevilling i Kiwi 110 Mørkved org nr Forslag til vedtak 1. NG Kiwi Midt-Norge AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 110 Mørkved, Kongsdatterveien Ann-Hilde Karlsen godkjennes som styrer 3. Marte Schmitz godkjennes som stedfortreder. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 1 stemme (KRF). For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. NG Kiwi Midt-Norge AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 110 Mørkved, Kongsdatterveien Ann-Hilde Karlsen godkjennes som styrer 3. Marte Schmitz godkjennes som stedfortreder. PS 08/81 Salgsbevillinger i Bodø kommune Innstillingens pkt. 1 for samtlige ble vedtatt mot 1 stemme (KRF). For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. AS Vinmonopolet org nr

18 AS Vinmonopolet tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 fra selvbetjente utsalg i Coop Mega, City Nord og Sjøgata Bunnpris Grønnåsen AS org nr Bunnpris Grønnåsen AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale i Soløyvannsveien Johnny Imingen godkjennes som styrer. 3. Jan Gustav Imingen godkjennes som stedfortreder. 3. Bunnpris Rønvik AS org nr Bunnpris Rønvik AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale i Jernbaneveien Anne Lise Nilsen godkjennes som styrer. 3. Stine Nufsfjord godkjennes som stedfortreder. 4. Bunnpris Stormyra AS 1. Bunnpris Stormyra AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale i Gamle riksvei Monica Rosvold godkjennes som styrer. 3. Aleksander Ramberg godkjennes som stedfortreder. 5. Bunnpris Tverlandet AS 1. Bunnpris Tverlandet AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale på Løding Vestre. 2. Vibeke Rendal godkjennes som styrer. 3. Dagrunn Olaug Johansen godkjennes som stedfortreder. 6. Coop Beiarn og Misvær BA 1. Coop Beiarn og Misvær BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk fra butikklokale i Misvær. 2. Inge Arne Leithe godkjennes som styrer. 3. Lisbeth Pettersen godkjennes som stedfortreder. 7. Coop Helligvær BA org nr Coop Helligvær BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikklokale på Sørvær. 2. Svein Eide godkjennes som styrer. 3. Heidi Johansen godkjennes som stedfortreder. 8. Coop Mega City Nord (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Mega City Nord. 2. Jan Rune Gabrielsen godkjennes som styrer. 3. Bodil Ellingsen stifjell godkjennes som stedfortreder. 9. Coop Prix Tverlandet (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Tverlandet. 2. Terje Larsen godkjennes som styrer. 3. Lisbeth Nygård Hetzler godkjennes som stedfortreder.

19 10. Coop Marked Løpsmark (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Marked Løpsmark. 2. Wenche Pedersen godkjennes som styrer. 3. Jeanette Pedersen godkjennes som stedfortreder. 11. Coop Mega Mørkved (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Mega Mørkved. 2. Trygve Johansen godkjennes som styrer. 3. Karl Erik Hillestad godkjennes som stedfortreder. 12. Coop Prix Hunstadmoen (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Hunstadmoen. 2. Bente Karlskås godkjennes som styrer. 3. Robert Johan Larsen godkjennes som stedfortreder. 13. Coop Marked Saltstraumen (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Marked Saltstraumen. 2. Johnny Wenseth godkjennes som styrer. 3. Helene Sørvik godkjennes som stedfortreder. 14. Coop Prix Mørkved (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Mørkved. 2. Bente Steinvik godkjennes som styrer. 3. Jon Egil Hanssen godkjennes som stedfortreder. 15. Coop Mega Rønvik (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Mega Rønvik. 2. Torleif Rendal godkjennes som styrer. 3. Tore Bjørnar Lyngved godkjennes som stedfortreder. 16. Coop Prix Bankgata (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 I Coop Prix Bankgata. 2. Kenneth Haubakk Berntsen godkjennes som styrer. 3. Elin Elisabeth Abelsen godkjennes som stedfortreder. 17. Coop Prix Vestbyen (Coop Sambo BA org nr ) 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Vestbyen. 2. Hallvard Stensland godkjennes som styrer. 3. Vigdis Bjørsvik godkjennes som stedfortreder. 18. Coop Marked Storgata (Coop Sambo BA org nr )

20 1. Coop Sambo BA tildeles for perioden framj til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Marked Storgata. 2. Arnhild Moen godkjennes som styrer. 3. Malin Kristin Kvæl godkjennes som stedfortreder. 19. Emilie Jensens Eftf org nr Emilie Jensens Eftf tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i butikklokale i Kongens gt Einar Hoseth godkjennes som styrer. 3. Agnes Hoseth godkjennes som stedfortreder. 20. Eurospar Bodø AS org nr Eurospar Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Trekanten kjøpesenter. 2. Atle Albrigtsen godkjennes som styrer 3. Marit Bergvoll godkjennes som stedfortreder. 21. Ica Nær Tverlandet (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS til dels for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Ica Nær Tverlandet. 2. Petter Olsen godkjennes som styrer. 3. Eva Nikolaisen godkjennes som stedfortreder. 22. Ica Nær Volden (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Ica Nær Volden. 2. Frank Tobiassen godkjennes som styrer 3. Gunnar Bøyum godkjennes som stedfortreder. 23. Ica Supermarked Jensvoll (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Ica Supermarked Jensvoll. 2. Jostein K Jensen godkjennes som styrer. 3. Marit Voll godkjennes som stedfortreder. 24. Ica Supermarked Kock (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Ica Supermarked Koch. 2. Oddleif Nikolaisen godkjennes som styrer. 3. Linda B Nikolaisen godkjennes som stedfortreder. 25. Joker Skjerstad org nr Joker Skjerstad tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i butikklokale på Sjøtun i Skjerstad. 2. Harald G Solem godkjennes som styrer. 3. Kari Solem godkjennes som stedfortreder. 26. Joker Hernesveien (Jan Helgesen AS org nr ) 1. Jan Helgesen AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Joker Hernesveien.

21 2. Jan Helgesen godkjennes som styrer. 3. Ida Merete Anderssen godkjennes som stedfortreder. 27. Joker Langåsen (Langåsen Storkiosk AS org nr ) 1. Langåsen Storkiosk AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Joker Langåsen. 2. Tove Hopen Hustad godkjennes som styrer. 3. Ingrid Stanova godkjennes som stedfortreder. 28. Joker Rønvik (Kløver AS org nr ) 1. Kløver AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Joker Rønvik. 2. Tor-Erik Engmark godkjennes som styrer. 3. Roger Karlsen godkjennes som stedfortreder. 29. Joker Reinslettveien (Kløver GK AS org nr ) 1. Kløver GK AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Joker Reinslettveien. 2. Silje Edvardsen godkjennes som styrer 3. Victoria Hansen godkjennes som stedfortreder. 30. Kiwi 110 Mørkved (NG Kiwi Midt-Norge AS org nr ) 1. NG Kiwi Midt-Norge tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 110 Mørkved. 2. Ann Hilde Karlsen godkjennes som styrer. 3. Marte Schmitz godkjennes som stedfortreder. 31. Kiwi 107 Stormyra (NG Kiwi Midt-Norge AS org nr ) 1. NG Kiwi Midt-Norge AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Kiwi 107 Stormyra. 2. Torkjell Gansmoe godkjennes som styrer. 3. Magne Trondsen godkjennes som stedfortreder. 31. AS Landegode Handel org nr AS Landegode Handel tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe Ann-Evy Knutsen godkjennes som styrer. 3. Margrete Rånes godkjennes som stedfortreder. 32. Rema 1000 Alstad (Geir Olav Elstad AS org nr ) 1. Geir Olav Elstad tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Alstad. 2. Geir Olav Elstad godkjennes som styrer. 3. Annie Blokhus godkjennes som stedfortreder. 33. Rema 1000 Hunstad (Gunnar Moe AS org nr ) 1. Gunnar Moe AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Hunstad. 2. Gunnar Moe godkjennes som styrer. 3. Ragnhild Åsen Moe godkjennes som stedfortreder.

22 34. Rema 1000 Plassmyra (Bjørn Einar Østensen AS org nr ) 1. Bjørn Einar Østensen AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk i Rema 1000 Plassmyra. 2. Bjørn Einar Østensen godkjennes som styrer. 3. Marielle Kårvand godkjennes som stedfortreder. 35. Rema 1000 Sentrumsgården (Kristian Baadstø AS org nr ) 1. Kristian Baadstø AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Sentrumsgården. 2. Kristian Baadstø godkjennes som styrer. 3. Monika Dankertsen Eilertsen godkjennes som stedfortreder. 36. Rema 1000 Stormyra (Jens Eilertsen AS org nr ) 1. Jens Eilertsen AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Stormyra. 2. Jens Eilertsen godkjennes som styrer. 3. Linda Larsen godkjennes som stedfortreder. 37. Rema 1000 Tverlandet Per-Magnus Johansen AS org nr ) 1. Per Magnus Johansen AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Tverlandet. 2. Per Magnus Johansen godkjennes som styrer. 3. Hilde Olsen godkjennes som stedfortreder. 38. Rimi Aspmyra (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rimi Aspmyra. 2. Frank Bjørn Moan godkjennes som styrer. 3. Thomas Antonsen godkjennes som stedfortreder. 39. Rimi Mørkved (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rimi Mørkved. 2. Bengt Jacobsen godkjennes som styrer. 3. Yngve Pettersen godkjennes som stedfortreder. 40. Rimi Sjøgata (Ica Detalj AS org nr ) 1. Ica Detalj AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rimi Sjøgata. 2. Stein Arild Lillevold godkjennes som styrer. 3. Odd Hansen godkjennes som stedfortreder. 41. Saltstraumen Matsenter AS org nr Saltstraumen Matsenter AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1i butikklokale på Knaplund. 2. Nina Larsen godkjennes som styrer. 3. Kent Ove Larsen godkjennes som stedfortreder. 42. Sirilund Handel AS org nr

23 1. Sirilund Handel AS tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 I butikklokale på Kjerringøy, 2. Lillian Johnsen godkjennes som styrer. 3. Unn-Edith Nohr godkjennes som stedfortreder. PS 08/82 Skjenkebevillinger i Bodø kommune Innstillingens pkt. 1 for samtlige ble vedtatt mot 1 stemme (KRF). For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. II etg (Taipan AS org nr ) 1. Taipan AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i II etg, Storgt Michael Ming godkjennes som styrer. 3. Silje Birgithe Stølan Wessel godkjennes som stedfortreder. 2. Atelier 88 (Galleri Bodøgaard AS org nr ) 1. Galleri Bodøgaard AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Atelier 88: a. galleri i 1. etasje b. takterrasse i 2. etasje 2. Harald Bodøgaard godkjennes som styrer. 3. Heidi Beate Sørensen godkjennes som stedfortreder. 3. Aurora (Konseptpartner AS org nr ) 1. Konseptpartner AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Aurora, Storgt Mona Laahoub godkjennes som styrer. 3. Thomas Mossin godkjennes som stedfortreder. 4. Balansen AS org nr Balansen as tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Sjøgata 6: a. velværeavdeling b. kurs- og møtelokale c. lounge. 2. Anita Skog godkjennes som styrer. 3. Silje Zakariassen godkjennes som stedfortreder. 5. Barbeint (Bodø Bardrift AS org nr ) 1. Bodø Bardrift AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Barbeint, Hålogalandsgt 5.

24 2. Runar Hjelde godkjennes som styrer. 3. Louise Arntsen godkjennes som stedfortreder. 6. Big Horn Steakhouse AS org nr Big Horn Steakhouse tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 I følgende lokaler i Havnegt 1: a. underetasje b. 1. etasje c. 2. etasje. 2. Jan Eirik Fjærvoll godkjennes som styrer. 3. Ali Horori godkjennes som stedfortreder. 7. Bodø Frimurerloger org nr Bodø Frimurerloger tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i 1. etasje samt møterom i 3. etasje i Rensåsgata Geir Sandberg godkjennes som styrer. 3. John Tøger Kristiansen godkjennes som stedfortreder. 8. Bodø Hotell AS org nr Bodø Hotell AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 I følgende lokaler i Professor Schyttes gt 5: a. spiserestaurant i 1. etasje b. resepsjon c. romservice d. selskapslokaler e. uterestaurant på fortau. 2. Inger-Johanne Illing godkjennes som styrer. 3. Nina Mogstad godkjennes som stedfortreder. 9. Bodø kulturhus org nr Bodø kulturhus tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. kafeteria/vestibyle b. lille sal c. artistgarderober. 2. Ottar Olaussen godkjennes som styrer. 3. Sturla Hagen godkjennes som stedfortreder. 10. Bodø kunstforening org nr Bodø kunstforening tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. kafelokale, galleri og foaje i 1. etasje i Moloveien 10 b. uteareal langs vegg i Moloveien 10 c. avgrenset uteareal på kaipromenaden. 2. Irena Jovic godkjennes som styrer. 3. Pia Lidvall godkjennes som stedfortreder.

25 11. Bodø Spektrum AS org nr Bodø Spektrum AS tildeles bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i velværeavdelingen i 2. etasje. 2. Lars Jøran Breivik godkjennes som styrer. 3. Heidi Alstad godkjennes som stedfortreder. 12. Bryggerikaia (Nordlandskaia AS org nr ) 1. Nordlandskaia AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Sjøgata 1: a. publokale i 1. etasje b. uteservering på kaiområdet utenfor puben. 2. Nordlandskaia AS tildeles for perioden fram til tillatelse til produksjon av øl for skjenking i egen virksomhet i Sjøgata Jess-Owe Johansen godkjennes som styrer. 4. Tor Magne Kristiansen godkjennes som stedfortreder. 13. Cafe Mineral (Bertnes Geo-Senter org nr ) 1. Bertnes Geo-Senter tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Cafe Mineral: a. kafelokale b. terrasse. 2. Halvard Kvalnes godkjennes som styrer. 3. Kirsten K Kvalnes godkjennes som stedfortreder. 14. China Garden Bodø AS org nr China Garden Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Storgt David Lam godkjennes som styrer. 3. Jonathan Ho Ming Lam godkjennes som stedfortreder. 15. Chon Thai Restaurant AS org nr Chon Thai Restaurant AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale og uteservering på avgrenset område mot bankplassen. 2. Tord Remme godkjennes som styrer. 3. Chonticha Remme godkjennes som stedfortreder. 16. City Hotell (Dag og Natt AS org nr ) 1. Dag og Natt AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i City Hotell, Storgt 39: a. spiserestaurant b. resepsjon c. romservice. 2. Skjenking av alkoholholdig drikk i romservice kan ikke skje ved selvservering. 3. Trude Jentoft godkjennes som styrer. 4. Ejaz Mehmood godkjennes som stedfortreder.

26 17. Den Grønne Linje AS org Den Grønne Linje AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i kafelokale og uteområde foran kafelokalet i Sjøgt Ketil Trondsen godkjennes som styrer. 3. John Bay Hansen godkjennes som stedfortreder. 18. Dolly Dimple Bodø (Rubo Restaurantdrift AS org nr ) 1. Rubo Restaurantdrift AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Dolly Dimple, Sjøgt Gøran Kimsaas godkjennes som styrer. 3. Fredrik Hansen godkjennes som stedfortreder. 19. Dolly Dimple Mørkved (Mørkved Restaurantdrift AS org nr ) 1. Mørkved Restaurantdrift AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Dolly Dimple, Tiurveien 21/ Tone Aaness godkjennes som styrer. 3. Kay-Espen Pettersen godkjennes som stedfortreder. 20. Egon Bodø (Grop AS org nr ) 1. Grop AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Egon, Moloveien 14, samt uteareal langs fasaden og avgrenset areal på havnepromenaden mot Egon. 2. Håvard Gullesen godkjennes som styrer. 3. Stian Berntsen godkjennes som stedfortreder. 21. Stiftelsen Faxsen org nr Stiftelsen Faxsen tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i M/K Faxsen. 2. Idar Henriksen godkjennes som styrer. 3. Kristin Norli godkjennes som stedfortreder. 22. Fellini Pizza AS org nr Fellini Pizza AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i kafelokale i Mørkvedsenteret Muzaffer Arikan godkjennes som styrer. 3. Izmet Bozkurt godkjennes som stedfortreder. 23. G nattklubb (Unicum Drift AS org nr ) 1. Unicum Drift AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i G nattklubb i tilfluktsrommet under torget samt på uteareal på fortauet mot Torvgata. 2. Ken Andreassen godkjennes som styrer. 3. Lena Birgitte Aune Olsen godkjennes som stedfortreder. 24. Galleri Nord-Norge (Saltstraumen opplevelsessenter AS org nr )

27 1. Saltstraumen opplevelsessenter AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Galleri Nord-Norge: a. kafelokale b. galleri c. uteområde foran kafeen. 2. Helen Hagen godkjennes som styrer. 3. Morten Johansen godkjennes som stedfortreder. 25. Geitvågen Kafe (KNA Geitvågen Bad & Camping org nr ) 1. KNA Geitvågen Bar & Camping tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i følgende lokaler i Geitvågen Kafe: a. kafelokalet b. terrasse utenfor kafelokalet. 2. Anders Tollaas godkjennes som styrer 3. Fred-Asle Nordvik godkjennes som stedfortreder. 26. Grand Hotel (Hotel Grand Bodø AS org nr ) 1. Hotel Grand Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. spisesal b. lobby c. mesaniner og hall d. møte- og selskapslokaler e. luftegården f. romservice 2. Hotell Grand Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i relax-avdeling. 3. Unni Olsen godkjennes som styrer. 4. Karianne Mæhlum godkjennes som stedfortreder. 27. Great Gandhi Restaurant org nr Great Gandhi Restaurant tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i 1. etasje i Dronningens gt Balvir Kaur godkjennes som styrer. 3. Gurjit k Garcia godkjennes som stedfortreder. 28. Gründer Bodø AS org nr ) 1. Gründer Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale i Moloveien 18, samt uteareal foran fasaden. 2. Kjell Arne Gyberg godkjennes som styrer. 3. Veronica Hansen godkjennes som stedfortreder. 29. Jernbanekafeen (Myrabakken AS org nr ) 1. Myrabakken AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i jernbanerestauranten.

28 2. Myrabakken AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper i jernbanerestauranten. 3. Merete Karlsen godkjennes som styrer. 4. Renate Karlsen godkjennes som stedfortreder. 30. Kafe Kafka AS org nr Kafe Kafka AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Sandgt 4: a. kafelokale i 1. etasje b. kafelokale i underetasje c. terrasse. 2. Ove Mats Pettersen godkjennes som styrer. 3. Ottar Martin Pettersen godkjennes som stedfortreder. 31. Kafe Tusenhjemmet org nr Kafe Tusenhjemmet tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Prinsens gt 130: a. kafe b. kultursal med tilstøtende grupperom c. møterom d. foaje e. terrasse f. aktivitetsrom i 1. etasje. 2. Torger Torgersen godkjennes som styrer. 3. Per Pettersen godkjennes som stedfortreder. 32. Kjelen Kafe DA org nr Kjelen Kafe DA tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler: a. kafelokale b. terrasse. 2. Aina Pedersen godkjennes som styrer. 3. Lill A Stenersen godkjennes som stedfortreder. 33. Kjerringøy Brygge AS org nr Kjerringøy Brygge AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kjerringøy havn: a. restaurantlokale b. pub c. uteareal på kaiområdet 2. Marius Ramdal godkjennes som styrer 3. Tor Knutsen godkjennes som stedfortreder. 34. Kjerringøy gamle handelssted (Kjerringøy Brygge AS org nr ) 1. Kjerringøy Brygge AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i følgende lokaler i Kjerringøy gamle handelssted: a. Nyfjøsen

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016

Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.07.2012 42863/2012 2011/9687 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/127 Formannskapet 05.09.2012 Salgsbevillinger i Bodø kommune 2012-2016 Sammendrag

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.08-19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00-20.45 og 19.06.08 kl 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuet

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Formannskapssalen, Rådhuet Kl 10.00-12.00 Besøk Max Mat AS 12:30 16:00 Ordinært møte Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Leder AP Kirsten Hasvoll Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannnskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 12.

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannnskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 12. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 10:00 12.45 Formannnskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten

Detaljer

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.12.2008 Tidspunkt: 10:00 13:45 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Hild Marit

Detaljer

Kommunaldirektør helse og sosial Kommunaldirektør oppvekst og kultur

Kommunaldirektør helse og sosial Kommunaldirektør oppvekst og kultur BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Formannskapssalen, Rådhuset Navn Funksjon Repr Vara for Eva Leivseth Medlem H Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Bratt'n Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: Kl.10:00 16.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Siri Vasshaug Leder AP Jonny Gulbransen

Detaljer

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.03.2012 Tidspunkt: 14:00 16:10 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP Grethe Monica

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Tilleggsaker: Salgsbevilling i Rema 1000 Plassmyra Tove og Svenn Karlsen, søknad om dispensasjon.

Tilleggsaker: Salgsbevilling i Rema 1000 Plassmyra Tove og Svenn Karlsen, søknad om dispensasjon. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:00 12:45 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Til kl 11.30. Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2. etg., Ignagard Dato: 23.05.2012 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia Riddarsporre

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Bratten aktivitetspark Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl.10:00 15.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, Ignagard sykehjem Dato: 02.09.2008 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Årre Leder H

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 09:00 16:00 Saksnr: 10/14 15/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.10.2012 Tidspunkt: 08:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Deltok til kl 11.30

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Bystyret Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 22:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Lasse Haughom (Frp)OK Eva Lisa Robertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll Medlem H

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll Medlem H Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal Rådhuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 08:30 11:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Grethe Monica Fjærvoll

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Helsedel i Saltstraumen nærmiljøsenter, Saltstraumen Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 13.15. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10.00 15:20 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Terje Cruickshank Medlem

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll - offentlig Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Skriftlig spørsmål: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 10:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Tom Cato Karlsen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.06.2012 Fra kl. 08.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 83/12 Til saknr.: 91/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer