Oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009 2010 Oppdatert 20.02.10"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2280 Asbjørn Norberg Distriktsguvernør For året ber jeg alle rotarianere å bidra til: Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet. Utvikle ledertalenter innen Rotary. John Kenny RI-president RI president HÅNDBOK John Kenny D Oppdatert Rotary International Distrikt 2280 Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernørens forord. 3 Kort info om Rotary. 4 Rotary s formål 5 Verdenspresidentens hilsen. 6 Presentasjon av guvernøren 7 Presentasjon av Distriktsorganisasjonen.. 8 Guvernørens målsetting, Fornyelse, Foryngelse, Forbedret omdømme. 14 Presentasjon av presidenter og sekretærer i 2009/10 16 Oppgaver og ansvar for Assisterende guvernører. 23 Rotaryhjulet Presidentens ansvarsområde 26 Sekretærens oppgaver.. 29 Kassererens oppgaver.. 30 Bruk av hjemmesider. 32 Ungdomsutveksling 37 Rotary Foundation. 41 Group Study Exchange. 45 Hvorfor være, og hvorfor bli medlem av Rotary 46 RYLA 49 Strategi mot 2010 for Rotaryklubbene i Norge.. 50 Rotary International Distrikt 2280 Side 2

3 FORORD Kjære presidenter, sekretærer, kasserere og øvrige ledere i Rotary. Gratulerer med vervet, og at du da er med på å ta ansvar for Rotary. Som vår verdenspresident, John Kenny sier, Framtida til Rotary ligger i dine hender. Som kjent har jeg for mitt år valgt å ta tak i fundamentale forhold i Rotary, og at vi sammen har utfordringer knyttet å Fornye Rotary, Forynge Rotary, og Forbedre Rotary s omdømme. Medlems- og klubbutvikling vil derfor ha hovedfokus, og når Rotaryåret er over, skal vi være stolte av den jobben vi har gjort. Og vi skal være stolte av Rotary. Jeg ber dere alle om å se oppgavene i et litt lengre tidsperspektiv enn det ene året dere er president. Det er avgjørende for at vi og våre etterfølgere skal lykkes med tiltakene og aktivitetene, og igjen få et Rotary i vekst og fremgang. I denne håndboka har vi samlet det vi mener er det viktigste stoffet som dere må ha tilgjengelig, men det er selvsagt nødvendig å komplettere enten i Norsk Rotary Årbok, eller via eller Vi vil sørge for en oppdatert og aktuell hjemmeside for distriktet på: Her vil dere etter hvert finne nødvendig informasjon om det som skjer i klubber og distrikt, også denne håndboka. Del gjerne håndboka med klubbens medlemmer! Spesielt viktig er det at klubbens styre, og alle komiteledere får et eksemplar. Klubbens sekretær bør få i oppgave å få utskrevet, og innbundet årets håndbok, til de som trenger den i klubben. Det vil lette både ditt og distriktsorganisasjonens arbeid om du tar deg tid til å studere og forstå innholdet i denne håndboka. Det er distriktssekretær Jon L. Gjemble som har hatt redaktøransvaret for håndboka, og jeg retter en stor takk til han og hans hjelpere i INFO/PR-gruppa. Jeg ønsker dere lykke til med oppgaven og ansvaret! Asbjørn Norberg Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2280 Side 3

4 Kort informasjon om Rotary Håndboken ROTARY S 4 FUNDAMENTER: Rotary s motto: Service above self Rotasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet Møteplikten Vi skal gagne andre. Vi skal lære å beherske flere ting. Vi skal gjenspeile samfunnet Minst 50 % oppmøte. ROTARY S FORMÅL Er å gagne andre og det når vi gjennom: Å lære våre medmennesker å kjenne. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å søke å virkeliggjøre Rotary s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap mellom mennesker fra alle yrker. 4 SPØRSMÅLSPRØVEN Om alle saker vi tenker, sier og gjør: Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Yrkeskodeks for rotarianere Det forventes at jeg: 1: Ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre 2: Er tro mot landets etiske normer og samfunnets moralske krav. 3: Gjør alt jeg kan for at mitt arbeid skal ha verdi og for å fremme høye etiske krav i det yrket jeg har. 4: Er rettferdig mot overordnede, kollegaer, medarbeidere, konkurrenter, kunder, allmenheten og mot alle jeg har forretnings- eller yrkesmessig kontakt med. 5: Erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 6: Stiller mine yrkeskunnskaper til disposisjon for å gi unge mennesker de beste muligheter for å hjelpe andre og for å forbedre livskvaliteten i samfunnet. 7: Er ærlig når jeg annonserer og gir opplysninger til allmenheten om mitt arbeid og mine forretningsaktiviteter. 8: Verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville ha gitt til en ikkerotarianer som jeg har forretnings eller yrkesmessig forbindelse med. Rotary International Distrikt 2280 Side 4

5 ROTARY's FORMÅL «Service above self» 1: Å lære våre medmennesker å kjenne KLUBBTJENESTEN 2: Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. YRKESTJENESTEN 3. A søke å virkeliggjøre Rotary's idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. SAMFUNNS- TJENESTEN 4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker. INTERNASJONAL TJENESTE KRITERIER FOR EN EFFEKTIV ROTARY KLUBB I II III IV Arbeide for å beholde sine medlemmer og øke medlemsmassen Evnen til å gjennomføre vellykkede prosjekter Aktiv støtte til Rotary Foundation Utvikle medlemmer til å kunne påta seg oppgaver utover klubbnivå Rotary International Distrikt 2280 Side 5

6 Verdenspresidenten John Kenny Utdrag i oversettelse av hans appell til presidentene om målene for Rotary: Rotary kan se tilbake på mer enn hundre fremgangsrike år i tjeneste for verden. Det er vi stolte av, og tror at vi som rotarianere også i fremtiden, i generasjon etter generasjon, kan gi håp til mennesker i nød, og fortsette arbeidet for fred i en konfliktfylt verden. Vi ser oss selv som en del av en rotarytradisjon, -en kjede som forener fremtiden med vår fortid. Om kjeden skal holde må hvert enkelt ledd være sterkt. Det er vår oppgave, din og min, å knytte sammen sterke ledd for Rotarys fremtid. Det er vår oppgave å forsikre oss om at Rotary neste år er sterkere enn i dag, og ennå sterkere i de kommende år. Det er vår oppgave å innfri vårt løfte om en poliofri verden i dag, slik at Rotary i fremtiden kan engasjere seg i andre store utfordringer. Mohandas Gandhi har en gang sagt: The future depends on what we do in the present. Om vi ønsker at Rotary skal kunne fortsette sitt arbeide i et nytt århundre, kan vi ikke bare la det skje planløst. Vi har en lang vei for Rotary fremover, vi trenger et kart for reisen, og vi har kartet. Etter tilbakemeldinger fra rotarianere i hele verden har Rotary International laget en strategisk plan med syv prioriteringer som viser veien til en bedre fremtid. Det er nå vi skal ta initiativ og realisere planen. 1. Utrydde polio vårt høyest prioriterte mål 2. Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. 3. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. 4. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet 5. Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard 6. Utvikle ledertalenter innen Rotary 7. Gjennomføre en strategisk planleggings-prosess som sikrer kontinuitet Den strategiske planen er godkjent av RI-styret, men gjennomføringen er avhengig av deg. RI presidenten kan ikke rekruttere nye medlemmer til din klubb. Ri styret kan ikke organisere og lage PR for innsamling av midler til polioutryddelse på ditt hjemsted. Heller ikke kan en rotaryleder fra RI fortelle om Rotarys etiske engasjement på din arbeidsplass. Alt dette er din oppgave. Rotary International Distrikt 2280 Side 6

7 ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER Denne enkle sannhet er temaet for Temaet er også en stadig påminnelse om hver enkelt Rotarianers personlige ansvar. Winston Churchill sa en gang: The price of greatness is responsibility. Rotary er en fantastisk organisasjon, og har potensial til å bli endra bedre- om hver tar utfordringen ved å påta seg ansvar for Rotarys fremtid. I Rotary har vi alle fått en oppgave: å være rotarianer. Det er alle rotarianeres oppgave å gjennomføre prosjekter lokalt og internasjonalt samt å øke evnen til å utføre slike oppgaver. Det gjør vi gjennom å invitere personer fra yrkeslivet til å bli medlemmer og ved å fremme et positivt bilde av Rotary på lokalplanet. Vi har også en oppgave i å vise høy etisk standard i yrkes- og privatliv, å virke som ledere i våre klubber og samfunnet, samt fullt ut støtte Rotarys første prioritet - utryddelse av polio. Oppgaven å være rotarianer er samtidig veldig givende. Vi har gleden av et enestående kameratskap og den dype personlige tilfredsstillelse som kommer når vi hjelper hverandre. Om du tror på Rotary og vår evne til positive forandringer i verden, er det tid for å stå frem og forplikte deg selv til å gjøre et så godt arbeid som du kan - i tanke, sjel og hjerte. ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER John Kenny President, Rotary International, Distriktsguvernør Asbjørn Norberg, har vært Rotarianer siden Han var president i Skogn Rotary i 1999/2000. Asbjørn har vært komiteleder for alle komiteer i Rotary på klubbnivå, og har dermed jobbet aktivt for å sette Rotary sitt arbeid på dagsordenen. Asbjørn har gode lederegenskaper, og må sies å være en god administrator. Han er strukturert og lett å samarbeide med. Når han nå går på som guvernør i vårt distrikt 2280, så er det med iver og entusiasme for Rotaryarbeidet. Rotary sitt motto for guvernøråret er Fremtidens Rotary ligger i våre hender. Av yrke er Asbjørn bankmann. Han har arbeidet i DnC, Oslo, Fiskernes Bank, Trondheim, Levanger og Skogn Sparebank, Levanger, og SpareBank 1 SMN, Trondheim. I dag leder Asbjørn Samfunnsavdelingen i SpareBank 1 SMN, som bla deler ut ca 100 mill kroner årlig til næringsutvikling, kultur, og ideelle formål. Asbjørn har vært styreleder for Arena Trøndelag, styreleder for Ungt Entreprenørskap i Trøndelag, og styremedlem for Trøndelags Europakontor. Disse vervene gikk han ut av for nettopp å rydde plass for Rotaryengasjementet. Han har også tidligere vært styreleder i Levanger Næringsforum i 6 år. Ellers har han, som forventet, mange verv i samfunnets lag og foreninger. Asbjørn Norberg ønskes lykke til med sitt guvernørår i distrikt Rotary International Distrikt 2280 Side 7

8 Presentasjon av distriktsorganisasjonen Ølverstrand 7620 Skogn Schirmers gt Trondheim P: M: M: DG Asbjørn Norberg Vågnesveien 82, 6030 Langevåg DGE Torbjørn Akersveen Skulevegen 6063 Hjørungavåg P: M: P: IPDG Oddbjørn Øien DGN John Stennes Jon L. Gjemble Skogvegen Skogn P: M: Øvre Alle 3, 7620 Skogn P: M Distriktssekretær Jon L. Gjemble Distriktskasserer Audun Burheim Rotary International Distrikt 2280 Side 8

9 Utleirtunet 13B 7036 Trondheim P: M: Eggesbønes P: M: AG Trondheim Eva Grete S. Skaar Lerstadveien Ålesund AG Søndre Sunnmøre Per Arne Gjerdsbakk Bremsnes 6530 Averøy P: M: P: M: AG Nordre Sunnmøre Rolf Klock Vik, 6393 Tomrefjord AG Nordmøre Per Kvarsvik Leirådalsvegen Verdal P: M: P: M: AG Romsdal Knut Magne Flølo AG Nord-Trøndelag Ungdomsutveksling Thor B. Granum Rotary International Distrikt 2280 Side 9

10 Granåslia Trondheim Bjørnebyveien Trondheim P: M: P: M: AG Sør-Trøndelag Eiliv Todal Moe Skulevegen 6063 Hjørungavåg P: M: Komiteleder samfunnsprosjekter PDG Per Ottesen Gamle Kongevegen Verdal P: M: Leder D2280 Ungdomsutveksling DGN John Stennes Lerstadveien Ålesund Polio Plus Steinar Nakrem Monsberga Stjørdal P: M: P: M: Leder RYLA D2280 PDG Magne Skudal Leder Rotary Foundation DRFCC Knut Sletten Rotary International Distrikt 2280 Side 10

11 Ole Tilseths vei Trondheim Rådyrveien 39, 7620 Skogn P: M: P: M: dheim.kommune.no TRF-stipendier Solveig Sandsør Stubben 1, 7620 Skogn Distrikt Trainer Ingebjørg Mikalsen Leirådalsvegen Verdal P: M: P: M: E-post Månedsbrevredaktør Øyvind Sandvik Byåsveien 13, 7620 Skogn Komiteleder Distriktsprogram Thor Bertil Granum Bursflata 21, 7624 Ekne P: M: P: M: E-post Webansvarlig Arnt J. Øvreness Statistikk og DICO Arve Brenne Rotary International Distrikt 2280 Side 11

12 Fossliberga Stjørdal P: M: Hegerberget Kristiansund N P: M: A: Lovrådet Einar Anton Fløttum Granåslia Trondheim Roundtrip M & R Astrid A. Aubert Pershaugen Verdal P: M: P: M: E-post Ungdomsutveksling Sør-Trøndelag AG Eiliv Todal Moe GSE M. & R. Sveinung Flem Nordåsveien 3A 6014 Ålesund P: M: Lein 7620 Skogn Leder GSE D2280 Roundtrip Trøndelag Torolf Kvello GSE Nord-Trøndelag Svein Hagen Glassverkveien 1, Postboks 126, 7801 Namsos P: M: Byåsveien 16, 7620 Skogn Distriktskonferansen Knut Rønningen P: M: Kommunikasjonsleder Trond Knudsen P: M: Rotary International Distrikt 2280 Side 12

13 Distriktsorganisasjonen NOMINASJONSKOMITE IPDG Oddbjørn Øien DG Asbjørn Norberg DGE Torbjørn Akersveen FONDSSTYRET IPDG Oddbjørn Øien DG Asbjørn Norberg DGE Torbjørn Akersveen DISTRIKTSKONFERANSEN Knut Rønningen DISTRIKTSRÅDET DG, IPDG,DGE, DGN, Dsekr, Ledere for distriktskomiteene Andre vil bli innkalt etter behov Rotary International Distrikt 2280 Side 13

14 Distriktsorganisasjonen D2280 for 2009/10 Distriktskomiteene Til og fra klubbene og President- Forum Distriktskomiteer som har utarbeidet rådgivende mål og administrative rutiner sammen med ledergruppen og assisterende guvernører Medlemsutvikling Opplæring Rotary Foundation Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer Trainer DRFCC Leder Oddbjørn Øien Leder Ingebjørg Mikalsen Leder Knut Sletten Leder Per Ottesen Leder Thor B Granum Underkomiteer som yter kompetanseservice til klubbene Nye klubber Medlemsutvikling Rotaryfamilien Lovrådet Rotaract Rotaract Cecil Nerbø Medl.utv. Jon L. Gjemble Lovrådet Einar A. Fløttum Rotaryskolen (NORFO) Ledersamling PrePets PETS Bidrag til RF Prosjektstøtte-kompetanse Polio Plus Utdanningsstipendier Group Study Exchange (GSE) Torolf Kvello: Leder GSE Sveinung Flem GSE M&R Svein Hagen GSE NT Solveig Sandsør Utdanning Steinar Nakrem: Polio Plus Prosjektutvikling Lokale prosjekt Internasjonale prosj. Prosjektdatabase Knut Sletten Jon L. Gjemble Ungdomsutveksling Roundtrip HandiCamps RYLA John Stennes: UU Thor B. Granum: UU Eiliv Todal Moe UU Astrid Aubert: Roundtrip Torolf Kvello: Roundtrip Magne Skudal: RYLA GUVENØRENS MÅLSETTING FOR Distriktets prioriteringer og satsingsområder i 2009/ 2010 er beskrevet gjennom tre F er: Fornyelse Foryngelse Forbedre omdømme Forbedret omdømme er ett av disse områdene. Viktigheten av et godt omdømme er udiskutabelt, ikke minst i forhold til rekruttering. Rotary har som mange lag og foreninger en del utfordringer med sitt omdømme. Utfordringene for Rotary kan beskrives med følgende fire problemstillinger: Identitet Er det en rød tråd mellom Rotarys Internasjonale organisasjon, distriktsorganisasjonen og klubbene når det gjelder å gagne andre som fokusområder? Åpenhet Oppfattes klubbene som lukkede og tilknepede fora for noen utvalgte, eller betraktes rotaryklubben som en åpen arena uten mystikk og ritualer? Synlighet Deler vi vår innsats/ arbeid med andre som gjør oss synlig i lokalsamfunnet? Integritet Har klubben en rolle i lokalsamfunnet og har klubben en verdi for lokalsamfunnet? Rotary International Distrikt 2280 Side 14

15 Klubbenes utfordringer i forhold til ovennevnte tema er nok ulike, og det er nyttig å definere sine målsettinger for rotaryåret. Eksempler på målsettinger kan være: Forbedre omdømme - avklare og forsterke klubbens IDENTITET 1. Større fokus på Rotarys internasjonale arbeid, og gi det en større plass i klubben : redusere eventuelt gap mellom RI - Distriktet - Klubbene 2. Gi lokalsamfunnet kunnskap om hva vi driver med 3. Bygge større stolthet blant medlemmene i klubbene over rotarymedlemskapet - samfunnsnyttige bidrag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Forbedre omdømme - opptre med større ÅPENHET i lokalsamfunnet 1. Øke kunnskapen om Rotary i lokalmiljøet 2. Fjerne fordommer om Rotary i lokalmiljøet 3. Gjennomføre åpne møter i Rotaryåret 4. Skape interesse og nyskjerrighet hos unge og potensielle nye framtidige klubbmedlemmer - invitere grupper på møter i løpet av rotaryåret Forbedre omdømme - SYNLIGHET gjennom å fortelle og vise hva vi gjør 1. Invitere gjester til klubbens møter ved spesielle anledninger/ foredrag 2. Bidra til oppslag i lokalavisa om Rotary eller klubben synliggjøre klubbens prosjekter 3. Deltakere til RYLA-seminar hvert år og ungdomsutveksling hvert 3. år Forbedre omdømme - skape INTEGRITET til lokalsamfunnet 1. Være nyttig for lokalsamfunnet gjennom x antall konkrete prosjekt/ tiltak 2. Skape større forståelse i lokalsamfunnet for Rotarys virksomhet og målsettinger 3. Etablere samarbeid med andre lokale lag og foreninger - oppnå synergier (1+1=3) Måltall: Antall medlemmer: Fra 1980 medlemmer i til 2100 medlemmer i 2012 Kvinneandelen skal overstige 25 % i 2012 Ungdomsutveksling: 7 studenter inn, og 7 studenter ut, hvert år RYLA: 2 fulle seminarer hvert år, 1 i Møre & Romsdal, og 1 i Trøndelag GSE: Ett inn- og utgående team hvert år med 4 deltagere Handicamp: 3 deltagere årlig. (Neste gang i 2010) Roundtrips: Vi tar inn grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum 4 deltagere årlig Rotary Foundation: NOK 500 per medlem Media: Hver klubb skal være nevnt i media minst 4 ganger Lykke til!! Asbjørn Norberg Rotary International Distrikt 2280 Side 15

16 Presidenter og sekretærer D-2280 i Nord-Trøndelag Assisterende Guvernør Thor B. Granum Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær RK56678 Rørvik (17) Onsdag Kl.1830 Leia Cafe RK12727 Namsos (49) RK12718 Klinga (29) RK Egge (36) RK Verdal (35) RK Levanger (45) Onsdag Kl Namsos Athenæum Mandag Kl.1800 Tinos Hotell Torsdag Kl Tingvold Park Hotell Torsdag Kl Verdal Hotell Tirsdag Kl 1830 Backlund Hotell Sturla Johansen Fosilveien 1, 7900 Rørvik Tlf Roar Slettahjell Skogstien Namsos Tlf Harald Bruun Klippeveien Namsos Tlf Kolbein Dahle Ragnhildveien 23, 7713 Steinkjer Tlf Mari Benum Vest-Minsås 7650 Verdal Tlf Odd Magnar Grønli Haugstien Levanger Tlf Hildbjørn Brøndbo Postboks Rørvik Tlf: Svein Arild Rye Hudiksvallvn Spillum Tlf Stein Ramstad Holbergsgt Namsos Tlf Leif Birger Mollan Njårds veg Steinkjer Tlf Petter Krokstad Granittveien Verdal Tlf Nada Momic Fagerstrandveien Levanger Tlf RK Skogn (47) RK Frosta (24) Torsdag kl.1830 Fokusbygget Mandag Kl.1900 Coop Frosta Marianne Skreden Aldstadhaug Gård 7600 Levanger Tlf Otto Bjerkan Fånes, Nordbygda 7633 Frosta Tlf John Aage Nilsen Bergslia Skogn Tlf Britt Line Tvete Øverby Vågen 7633 Frosta Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 16

17 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær RK Åsen (18) RK Stjørdal (47) Mandag Kl Sanitetshuset Åsen Mandag Kl 1800 Kantina Gjensidige Hanne Aspås Vollan 7620 Skogn Tlf Magne Kjerkreit Bjørnhaugen Stjørdal Tlf Terje Gaarden Fållåtrøa 6C 7630 Åsen Tlf Carl Petter Sakshaug Fossliberga Stjørdal Tlf Trondheim RK Malvik (30) RK Lade (64) RK Nidarvoll (27) RK Trondheim Int. (29) RK Charlottenlund (58) RK Trondhjem (86) RK Trondhjem Vest (51) Tirsdag Kl 1830 Vikhammer Motell Torsdag Kl 1145 Britannia Hotell Tirsdag Kl 1800 Nidarvoll skole Mandag Kl 1900 Britannia Hotel Mandag Kl 1830 Clarion Hotel Bakeriet Onsdag Kl 1200 Britannia Hotel Tirsdag Kl 1800 Scandic Hotell Residence Assisterende Guvernør Eva Grete Storengen Skaar Bjørn Nybrodahl Naustkleiva Malvik Tlf Solfrid Spachmo Korsvik Alle Trondheim Tlf Jan Tilset Larsen Ole Tilseths vei Trondheim Tlf Ulf B. Amundstad Øvre Alle Trondheim Tlf Peter S. Lykke Teglbrennerveien Trondheim Tlf Kari Messelt Ekker Bergsbakken Trondheim Tlf / Birger Elvestad Munkegata Trondheim Tlf Olav Hansen Aunegrenda Trondheim Tlf Odd Pettersen Hoemshøgda 14 C 7023 Trondheim Tlf Karl G. Glørstad Myrvang 7037 Trondheim Tlf Jørgen B. Sandnes Munkvollveien Trondheim Tlf Roar C. Hyll Stubbanveien 58A 7036 Trondheim Tlf Astrid Haugen Vik Ole Nordgårdsvei Trondheim Tlf Aud Janne Ianssen O. J. Aalmosveg Trondheim Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 17

18 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær RK Huseby-Flatås (34) Mandag Kl 1815 Kattem skole RK Heimdal (35) Mandag Kl 1800 Sanitetshuset Heimdal Guri Opland Solem Nils Uhlins veg Trondheim Tlf Vidar Hjemås Øvertrøa Heimdal Tlf Bjørn Aas Flatåstoppen Flatåsen Tlf Arnt Inge Torvik Drengveien Klæbu Tlf Sør- Trøndelag Assisterende Guvernør Eiliv Todal Moe RK12730 Ørland (18) RK Bjugn (21) RK Melhus (29) RK Gauldal (15) RK Røros (30) RK Oppdal (23) RK Orkdal (24) Onsdag Kl 2000 Ørland Kysthotell Mandag Kl 2000 Fosen Kraft Mandag Kl 1800 Vertshuset Høvdingen Mandag Kl 1900 Støren Hotell Torsdag Kl Quality Hotell & Resort Mandag Kl 1900 Quality Hotell Oppdal Mandag Kl 1830 Bårdshaug Herregård Terje Halvorsen St. Georgs vei Brekstad Tlf Bente Huitfeldt Nygaard Lyngrabben 4A 7160 Bjugn Tlf Jan Erik Kregnes Gammelbakkan 7224 Melhus Tlf Tor Flagestad Grindahaugen Støren Tor Indset Sundbakken 7374 Røros Tlf Louise Timmerman Drivstua 7340 Oppdal Tlf Anders Raginia Njardgata 18B 7300 Orkanger Tlf Torun Skontorp Jørgen Bjelkes vei Opphaug Tlf Jim Sletten Århaugen Bjugn Tlf Mari Ann Ree Einerveien Gimse Tlf Per Steien Kåsa 9 A 7290 Støren Tlf Kjell T. Olsen Konstknektveien Røros Tlf Nils Bjarte Lyssandtræ Vinkelveien Oppdal Tlf Nils Prestmo Ljåmoegga 27, 7320 Fannrem Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 18

19 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær RK Meldal (31) RK Hemne (23) Mandag Kl 1900 Orklas Gjeste- Bolig, Løkken Torsdag Kl 1900 Norlandia Hemne Hotel Kjell Morten Dalheim Nedre Bergslia Meldal Tlf Geir Tevasvold Skeiet 7200 Kyrksæterøra Tlf Eindride Einum Kvamsveien Meldal Tlf Bjørn Eidsvoll 7200 Kyrksæterøra Tlf Nordmøre Assisterende guvernør Per Kvarsvik RK Sunndal (19) Mandag Kl 1930 Norlandia Sunndalsøra Hotel Kjell Arne Nerland Grøavegen Grøa Tlf Anne Margrete Nerland Grøavegen Grøa Tlf RK Surnadal (17) RK Kristiansund N (40) RK24391 Frei (26) Tirsdag Kl 1830 Vårsøg Hotell Mandag Kl 1800 Lille Onkel Kaibakken 1 Torsdag Kl 2030 Ørnvika Vel Olav Bjarte Sande Øyen 6650 Surnadal Tlf Steinar Saltnes Furuveien Kristiansund N Tlf Atle Flem Solslette Frei Tlf Håvard Larsen Skeiveien 35 H 6650 Surnadal Tlf Anita Jørandrud Sveen Barkgata Kristiansund N Tlf Torbjørn Jacobsen Solstien Frei Tlf RK Fosna (34) Onsdag Kl 1800 Handelens Hus, Storgata Steinar Sogn Thomas Aasgaards gt Kristiansund N Tlf Lars Gunnar Ribemo Rekesvingen Kristiansund N Tlf RK Averøy (33) Onsdag Kl 1930 Anne Marit s Catering Else Marie Bae Bruhagen 6538 Averøy Tlf Angelika Helbig Gammelveien Averøy Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 19

20 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær Romsdal Assisterende Guvernør Knut Magne Flølo RK Fræna (33) RK Aukra (17) Onsdag Kl 1830 BFH Sparebank, 3. etg. Mandag Kl 1900 Aukratun Elling Henøen Kongefaret Elnesvågen Tlf Lorentz Johansen Falkhytten 6480 Aukra Tlf Har ikke . Palmer Sjåholm Vikan 6433 Hustad Tlf Arne Småge Småge 6480 Aukra Tlf RK12725 Molde (64) Torsdag Kl Alexandria Hotell Ottar Befring Sollivegen 10 C 6414 Molde Tlf Ole Martin Otterlei Ninni Roll Ankers vei 9B 6412 Molde Tlf RK12726 Molde Øst (53) RK12724 Midsund (22) Mandag Kl 1815 Quality Hotel Alexandria Mandag Kl 1930 Midsund Kro Svein Helge Rødal Fløtmannsgata Molde Tlf Ola Rakvåg 6475 Midsund Tlf Jostein Wiggen Øverbøen Molde Tlf Oddleiv Rakvåg 6475 Midsund RK Rauma (13) Mandag Kl 1800 Grand Hotell Bellevue Anne-Lise Indergaard Holmen 6360 Åfarnes Tlf Per Landmark Åndalgt Åndalsnes Tlf RK Vestnes (32) Tirsdag Kl 1800 Frivillighets Sentralen, Vestnes Anja Michaelis Vorpeneset 6390 Vestnes Tlf Anne Karin Heggem Åsbygda 6390 Vestnes Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 20

21 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær Nordre Sunnmøre Assisterende Guvernør Rolf Klock RK12746 Vatne Tennfjord (20) Onsdag Kl 2000 Vatnestove, Vatne Torstein Slyngstadli 6264 Tennfjord Tlf Sigrid Eidsvik 6264 Tennfjord Tlf RK Brattvåg (40) Tirsdag Kl 2015 Hautunet, Knutveien 2 Arne Vågnes Fjellbu Brattvåg Tlf Paul Arne Dalhaug Fjellbu Brattvåg Tlf RK Ørskog (22) Mandag Kl 2000 Gamlebanken Ørskog Elly Eide Postboks Ørskog Tlf Sigmund Inge Stene Sjøholt 6240 Ørskog Tlf RK12735 Spjelkavik (47) Tirsdag Kl Adm.bygget Br. Sunde Stormoa Syd Eddie Philip Kalvatn Stette 6260 Skodje Tlf Jan Helge Ervik Øvre Klasgården Ålesund Tlf RK Aalesund (87) Torsdag Kl 1145 Keiser Wilh. Gt. 25 Per Erik Dalen Nils Winds veg Ålesund Tlf Sissel Klungsøyr Postboks 7929, Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf RK Aalesund Øst (60) Onsdag Kl 1815 Notenesgt. 14 Knut Erik Sjåstad Øvre Holen Ålesund Tlf Asbjørn Flemsæter Haugveien Ålesund Tlf RK Giske (37) Torsdag Kl 2000 Frivillighetssentralen, Valderøy Olger Arne Synnes Synnes 6040 Vigra Tlf Ludvig Kåre Øyen Øvre Nordstrand 6050 Valderøy Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 21

22 Klubb (ant) Møtetid/sted President Sekretær Søre Sunnmøre Assisterende Guvernør Per Arne Gjerdsbakk RK12713 Hareid (48) RK12745 Ulstein (45) Mandag Kl 1800 Hareid IL s klubbhus Mandag Kl 1900 Quality Ulstein Hotel Oddvar Haugen 6060 Hareid Tlf Bjørn Eldor Nytun Postboks 289, Eiksund 6067 Ulsteinvik Tlf Trygve Riise 6060 Hareid Gro Brandal 6068 Eiksund Tlf RK12716 Herøy (34) RK12732 Ørsta (42) RK12749 Volda (50) RK12739 Sula (23) RK12742 Sykkylven (47) RK Stranda (26) RK Borgund Rotaract Mandag Kl Sivabygget, Mjølstadneset Fosnavåg Tirsdag Kl 1900 Røde Kors, Strandgt 21 Tirsdag Kl 1830 Volda Turisthotell Mandag Kl 1900 Friheim Langevåg Onsdag Kl 1800 Sparebanksalen Tirsdag Kl 1800 Frivillighets- Sentralen, Asvobygget Per Worren Flusund 6094 Leinøy Tlf Lars Egil Foldal Lyngvegen Ørsta Tlf Einar Andre Rostad Porremyrveien 27B 6100 Volda Tlf Janne Peggy Larsen Grønliv 6030 Langevåg Tlf Odd Holen Vikedalen Sykkylven Tlf Øyvin Grimnes Storgjerdevegen Stranda Tlf Cecil Nerbø Tlf Ragnhild Velsvik Berge 6092 Eggesbønes Tlf mmune.no Jarle Myklebust Kyrkjegata 4B 6150 Ørsta Tlf Geir Tangen Klokkarvegen Volda Tlf Elise Hovden Reknes Vågnesveien Langevåg Tlf Nils Arve Kjemphol Eidem 6230 Sykkylven Tlf Helge Søvik Storgata Stranda Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 22

23 Oppgaver og organisatorisk ansvar for Assisterende Guvernører (AG) i D Håndboken AGs formelle plassering og ansvarsområder er forankret i New District Leadership Plan. Arbeidsoppgaver er mer detaljert beskrevet i Utbildingshandbok for bitrande guvernører. De praktiske retningslinjene for AG i Distrikt 2280 er følgelig utarbeid med basis i dette. AG utpekes av DGE i rimelig tid før PETS og helst før årsskiftet. Utnevnelsen bør markeres på et møte i AGs klubb og på PETS. AG opptrer som DGs nærmeste kontakt med klubbene, og er Guvernørens rådgiver når personer til distriktsverv skal utpekes. Oppgaver og ansvar: AGs oppgave er å bistå Guvernøren med ledelse av distriktets klubber. Rotary s aktiviteter foregår i klubbene. Assisterende guvernør skal bidra til mer frekvent kontakt med klubbene, og være presidentenes støtte i daglig klubb-drift. Assisterende guvernør skal også bidra til at distriktets mål, planer, programmer, og prosjekter kommuniseres effektivt. AG skal delta aktivt på viktige distriktsarrangement som Distriktskonferansen, PETS, PrePets, Lederseminar, TRF-seminar, Presidentforum, og Rotary Info- og opplæringsseminar. På vegne av DG har AG direkte kontakt med sine klubber, og skal i den sammenheng: Være klubbpresidentens nærmeste rådgiver Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt Følge opp klubbene med hensyn til mål og planer Delta i planlegging av guvernørbesøk, PETS, Ledersamlinger, TRF-seminar, Presidentforum, og Rotary Info- og opplærings-seminar. Selv delta på aktivitetene nevnt foran Assisterende guvernører med tildelte klubber i D-2280 Søre Sunnmøre Per Arne Gjerdsbakk Nordre Sunnmøre Rolf Klock Romsdal Knut Magne Flølo Nordmøre Per Kvarsvik Sør-Trøndelag Eiliv Todal Moe Trondheim Eva G. Storengen Skaar Nord-Trøndelag Thor B. Granum Hareid, Ulstein, Herøy, Ørsta, Volda, Sula, Sykkylven og Stranda Brattvåg, Giske, Vatne/Tennfjord, Ålesund, Ålesund Øst, Spjelkavik og Ørskog Aukra, Molde, Molde Øst, Midsund, Fræna, Rauma og Vestnes Fosna, Averøy, Frei, Surnadal, Kristiansund N, Sunndal, Bjugn, Gauldal, Orkdal, Røros, Hemne, Meldal, Oppdal, Ørland og Melhus Heimdal, Charlottenlund, Huseby Flatås, Malvik, Nidarvoll, Trondheim, Trondheim Vest, Lade og Trondheim Internasjonal Stjørdal, Namsos, Rørvik, Skogn, Levanger, Åsen, Klinga, Egge, Frosta og Verdal Rotary International Distrikt 2280 Side 23

24 Rotaryhjulet i D-2280 for Måned Dato Aktivitet Ansvar Desember08 31 Klubbens Årsmøte, valg President Mars/april09 3. april Påmelding til PETS Oppdal april 2009 Klargjøre kandidater til GSE utsendinger Ink president YEO Mai Klubbens målskjema sendes Guvernør og Ass.G Klargjøre kandidater til utgående Roundtrip Innk sekretær YEO Juni 25. juni Guvernørskifte, Skogn Presidentskifte President Juli 09 Tema: Fritt valgte tema 1-3 juli Presidentskifte Halvårsrapport SAR Skjema blir tilsendt sekretæren fra Zürich Betaling av SAR til RI konto i Norge Betaling av kontingent til Distriktet. Regning kommer fra distriktskasserer. Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på President Sekretær Kasserer Kasserer Sekretær August Tema: Medlemskap og rekruttering Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Forbered deltagere på årets RYLA Ta imot inngående deltagere på Roundtrip Delta på Presidentforum Sekretær YEO YEO President + September Tema: Fokus på ungdom, kommunikasjon, opplæring Påmelding til Distriktskonferansen Stiklestad september 09 Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Deltagelse på Distriktskonferansen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal President Sekretær Sekretær President Sekretær Oktober Tema: Fokus på yrker, blant annet;nye landsmenn Kvartalsrapport til (SAR) Zürich Betaling for nye medlemmer siden siste SAR til RI konto i NORGE Betaling til Rotary Foundation til RI s konto i NORGE Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Send deltagere til RYLA Sekretær Kasserer Kasserer Sekretær YEO/sekretær Rotary International Distrikt 2280 Side 24

25 Måned Dato Aktivitet Ansvar November Tema: Rotary Foundation, prosjekter, støtte, bidrag Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Delta på TRF-seminar Delta på Presidentforum Oppfølging av RYLA deltagere Sekretær Innk president YEO President + President/YEO Desember Tema: Rotaryfamilien. Litt tid for hverandre Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Delta på Presidentforum Klubbens Årsmøte med valg Sekretær President + President Januar Tema: Økt kunnskap om Rotary Halvårsrapport / SAR (Semi Annual Report) sendes til RI Zürich. Skjema blir tilsendt sekretæren fra Zürich Betaling av SAR til RI s konto i NORGE Betaling av kontingent til DISTRIKTET. Regning kommer fra distriktet. Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Opplysninger om nyvalgt styre oppdateres direkte på og Sekretær Kasserer Kasserer Sekretær Sekretær Februar Tema: Internasjonalt samarbeide Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Klargjør utgående GSE deltagere Delta på Presidentforum Opplysninger om nyvalgte tillitsmenn oppdateres direkte på og Sekretær YEO President + Sekretær Mars Tema: Fokus på opplæring Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Forberedelse til PETS Delta på Rotary Info- og Opplæringsseminar Opplysninger om nyvalgte tillitsmenn oppdateres direkte på og Sekretær Innk president Innk president + Sekretær April Tema: Fokus på PR, Web, Presse, Kommunikasjon XX Kvartalsrapport til (SAR) Zürich Betaling til Rotary Foundation til RI s konto i NORGE Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Deltagelse på PETS Innk sekretær Sekretær Kasserer Sekretær Innk president Rotary International Distrikt 2280 Side 25

26 Måned Dato Aktivitet Ansvar Mai Tema: Venner og kameratskap, på klubbdistrikt-landsog internasjonalt nivå Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Ta imot inngående GSE-deltagere Klargjør utgående deltagere på Roundtrip Sekretær YEO YEO Juni Tema: Evaluering. Nye planer. Rotering Fremmøterapport /møter/antall medlemmer registreres på Delta på Presidentforum Presidentskifte Sekretær President + Innk president + Presidentens ansvarsområde Hovedansvar Ditt ansvar som klubbpresident er å påse at klubben fungerer effektivt. Definisjon på at klubben er effektiv kan i hovedsak måles ved at den: Beholder eller øker sin medlemsmasse gjennom året Gjennomfører gode prosjekt lokalt eller internasjonalt Støtter Rotary Foundation Bidrar til å utvikle ledere på klubb- eller distriktsnivå Bidrar til at klubben har et positivt omdømme i sitt område Oppgaver før 1. juli Den 1. juli blir du president i din rotaryklubb. Innen den tid må grunnlaget for ditt rotaryår være lagt og følgende oppgaver må du ha gjort unna før du blir president: Deltatt på PrePets og PETS Valgt ledere for de ulike komiteene etter ny klubblederplan tenk kontinuitet Oppfordret dine komiteledere om å delta på distriktssamling (PETS, Distriktskonferanse) Holdt styremøter med gjennomgang av klubbens lover og forskrifter. Påsett at klubbens behov for komiteer dekker klubbens målsetting for det kommende året Satt opp klubbens målsetting for det kommende året i samsvar med klubbens langsiktige strategidokument og/eller klubbens løpende 3 årsplan. Holdt klubbsamråd etter PrePets og PETS for å utvikle de planer og ideer som kom frem under disse samlingene, herunder RI presidentens tema og guvernørens planer for året. Gjennomgått klubbens økonomi med tanke på hvordan dette vil påvirke dine planer for året. Vurdert støtte til Rotary Foundation, utdeling av Paul Harris Fellowship osv. Gjennomgått status for ikke ferdige prosjekt med tanke på hvordan disse kan fortsette eller avsluttes i ditt år. Hatt samtaler med din forgjenger slik at overgangen skal bli så smidig som mulig. Holdt møte mellom avgående og tiltredende ledere for å sikre kontinuitet i klubben sitt arbeid Rotary International Distrikt 2280 Side 26

27 Som president etter 1. juli Gratulerer! Nå er du president og forhåpentlig godt forberedt til arbeidet. I løpet av det kommende året vil dine oppgaver være: Påse at alle komiteene har tydelige målsettinger for året og at arbeidet i komiteene har den fremdrift som er nødvendig for å oppnå målene. Registrer deg på for å få tilgang til klubbens data. Holde klubbsamråd tidlig etter opptak for å legge frem dine planer. Tilrettelegge for distriktsguvernøren s offisielle besøk. Besvare brev, , og telefon-henvendelser innen rimelig tid, innen de frister som blir gitt. Lede klubbens møter og se til at alle sakene er godt planlagt. Holde styremøter regelmessig og se til at planer og ansvar følges. Gjennomføre årsmøte med gjennomgang av vedtektene og klubbens strategiske plan. Delta på ditt Presidentforum ved innkalling. Fokusere, og følge opp saker som går på Forbedret omdømme, Foryngelse, Fornyelse Delta på distriktskonferansen Presenter status for klubbens mål og planer før du går av som president. Klubbadministrasjon. Som president må du forholde deg både til din egen klubb og til distriktet og Rotary International. Andre tillitsvalgte er ofte avhengig av din respons eller rapporter. Derfor er det viktig å ha oversikt over dette. Kjenne til de administrative retningslinjer og rutiner som danner rammen rundt drift av en rotaryklubb. Oppfylle de plikter som klubben har mot Rotary International. Rapporter, innbetalinger, innmeldinger, utmeldinger osv. Kjenne til hvilke rolle assisterende guvernør og distriktsguvernøren har i forhold til klubben. Bidra til å utvikle interessante program for klubbens medlemmer. Ha oversikt over klubbens økonomi. Medlemsskap. En effektiv klubb skal beholde og/eller øke medlemsmassen. Det er viktig at nåværende medlemmer forblir motiverte og engasjerte i Rotary sitt arbeid. Dernest at nye kvalifiserte kandidater blir foreslått og opptatt i klubben. Prioriter medlemsskapsutvikling i hele din periode. Etabler en plan for tilvekst av nye medlemmer. Etabler et program for å informere nye medlemmer, og at nye medlemmer hurtig blir involvert i Rotary sitt arbeid. Lær å kjenne dine medlemmer. Be om feedback fra medlemmene og om deres medlemsskap i Rotary tilsvarer de forventninger de har. Vær oppmerksom på og utnytt de publikasjoner Rotary har publisert som omhandler medlemsvekst og introduksjon. Motivasjon. Motivasjon er viktig for at klubben skal være effektiv. Motiverte medlemmer er aktive i klubbsammenheng og bidrar til at klubben oppnår sine målsettinger. Gjennom engasjement inspirerer de også andre medlemmer i klubben. Finn ut hva som motiverer medlemmene og benytt dette som innslag i klubbens aktiviteter. Vær flink til å gi honnør for innsats enten dette gjelder ekstra innsats eller pengegaver. Foreslå og identifiser personer som kan tildeles utmerkelser. Rotary International Distrikt 2280 Side 27

28 Prosjekt. Klubbene utvikler prosjekt rettet mot lokalsamfunnet eller mot det internasjonale samfunnet. Det er viktig at prosjektene gjennomføres systematisk for å oppnå den tiltenkte effekt. Gjennom utvelgelse og planlegging er Rotary med på å gagne andre. Se til at de prosjekt din klubb velger å gjennomføre, blir styrt på en profesjonell måte. Behovsprøving, planlegging, gjennomføring og evaluering er viktige trinn for å få til et vellykket prosjekt. Finn ut status for prosjekt i arbeid og hvordan de påvirker dine planer. Rotary Foundation. Målet for Rotary Foundation er å støtte RI s bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom Rotary s lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Utnevn en Rotary Foundation ansvarlig i klubben Delta på Rotary Foundation seminar. Delta på Presidentforum s TRF-prosjekter. Forstå sammenhengen mellom å delta på Rotary Foundation sine programmer og å støtte Rotary Foundation økonomisk. Vurder om klubben skal delta på noen av Rotary Foundation sine programmer og også hvor mye støtte klubben skal gi til Rotary Foundation. (Samarbeid i Presidentforum) Informer om Rotary Foundation og oppfordre medlemmene til å støtte opp om Rotary Foundation. PR/ INFO/ WEB Det er viktig at lokalsamfunnet får kunnskap om Rotary og Rotary sin virksomhet. Spesielt om de prosjekter som Rotary gjennomfører i lokalsamfunnet. Alle medlemmer har et ansvar for å være gode ambassadører for Rotary i lokalsamfunnet. Komité for INFO/PR/WEB som samarbeider med lokale medier. Klubben gjennomfører prosjekter eller aktiviteter som leder til omtale i mediene. Forsøk å få publisitet om vellykkede prosjekter for å synliggjøre Rotary sitt arbeid. Forsøk å fylle alle klassifikasjoner som har med medier å gjøre. Etabler egen pressekontakt fra klubben mot mediene. Guvernørens anbefaling er at hver klubb skal ha minimum 4 presseoppslag i året. Medlemmene i klubben vil henvende seg til deg for å få veiledning og for å få svar på spørsmål de har om Rotary. Derfor er det viktig å vite hvor informasjon om Rotary kan finnes og det er mange ressurser å benytte. Tidligere presidenter og klubbledere Distriktsguvernøren og ass.guvernør. Andre ressurser på distriktsnivå. Club President s Manual (222-EN) Manual of Procedure (035-EN) matrikkelen og Rotary sine brosjyrer. Rotary International Distrikt 2280 Side 28

29 Sekretærens oppgaver Hovedansvar Ditt ansvar som sekretær er å bidra til at klubben fungerer effektivt. Definisjon på at klubben er effektiv kan i hovedsak måles ved at den: Beholder eller øker sin medlemsmasse gjennom året Gjennomfører gode prosjekt lokalt eller internasjonalt Støtter Rotary Foundation Bidrar til å utvikle ledere på klubb- eller distriktsnivå Bidrar til at klubben har et positivt omdømme i sitt område Det kan være praktisk og ønskelig at sekretærfunksjonen utføres av samme person over flere år. Sekretæren er på mange måter krumtappen i klubbens virksomhet og er presidentens nærmeste støttespiller. Sekræterens hovedoppgaver Sekretæren har ansvaret for klubbens ordinære drift med særlig ansvar for: Opprettholde og vedlikeholde medlemsskapsdata Ansvar for klubbens arkiv, -elektronisk og konvensjonelt Føre statistikk over fremmøte Registrering av gjester, og utfylling av gjestekort Lage fødselsdagliste for gratulasjoner, og rutiner for gaver og oppmerksomhet Distribuere program og månedsbrev til medlemmene Månedlig innmelding og ajourføring på access - nye medlemmer - bortfall av medlemmer - endringer på medlemmers tlf, adresse, osv. - klubbens styre og tillitsmenn, nå, og neste år. Månedlig innmelding på om; - antall møter - nye medlemmer, bortfall av medlemmer - endring på medlemmers tlf, adr, osv. - oppmøteprosent - klubbens styre og tillitsmenn, nå, og neste år - endring på møtested, eller møtetid Innkalle til møter i klubben, og skrive møtereferat fra disse Fylle ut og sende SAR rapporter til Rotary International. (Kan gjøres på MemberAccess) Forberedelse Før du tiltrer som sekretær må du gjøre deg kjent med Rotary og ha en klar forståelse av prinsipp og prosedyrer. Du må gjøre deg kjent med klassifikasjonssystemet og også ha en forståelse av opparbeidet praksis i klubben du tilhører. Gjennomgang av klubbens lover og vedtekter Gjennomgang av Manual of Procedures (035-EN) Gjennomgang av Club Secretary s Manual (229-ES) Delta på PETS Sekretærens andre oppgaver Årsrapport Før du går av som sekretær må du sjekke at klubbens arkiv og materiell er i orden. Det må ikke være ubesvarte henvendelser eller utestående krav når du avslutter som sekretær. I samarbeid med klubbens president og øvrige styre må det utarbeides årsrapport for rotaryåret. Rotary International Distrikt 2280 Side 29

30 KASSERERENS HOVEDOPPGAVER Håndboken Økonomistyringen i klubben tas hånd om av klubbens kasserer i samarbeid med presidenten. Det kan være praktisk og ønskelig at regnskapsfunksjon utføres av samme person over flere år, og at det lages rutiner for kontingentinnkreving og oppfølging av denne. Kontingent bør betales forskuddsvis. En vesentlig del av kontingenten skal betales til Rotary International og Distriktet i juli og januar. Kort oppsummert er kassererens oppgaver å: Ta vare på alle midler Gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben Sørge for betaling av kontingent til RI hvert år Sørge for betaling av kontingent til D andre naturlige kassererfunksjoner ++ det klubben måtte bestemme i tillegg Bankkonto og betalingsfrister for D 2280 v/ Distriktskasserer Audun Burheim Øvre Alle Skogn Tlf: / Kontingent til Distriktet blir vedtatt i forbindelse med PETS. Kontingenten innbetales til: Distrikt 2280 v/ Audun Burheim, Øvre Allé 3, 7620 Skogn Konto nr SpareBank1 SMN, Levanger Betalingsfrister: Inne på konto: 31. juli 2009 og 31. januar 2010 Pr. capita avgift til Handicamp (kr 50) og til reduksjon av deltakeravgift ved distriktskonferansen (kr 50), faktureres sammen med kontingent 31. juli Betalingsinformasjon: Melding til mottaker: Pr. capita avgift:... Betalingsreferanse:. Faktura nr:.. Klubb nr:.. NB: medlemstallet pr 1. juli og pr 1. januar skal legges til grunn. Betalt av: Klubb: Rotary International Distrikt 2280 Side 30

31 Bankkonto og betalingsfrister RI Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15 CH 8032 Zürich SWITZERLAND Betalingsfrister: Inne på konto innen: 30. juli 2009 og 30. januar 2010 MÅ derfor betales innen 20. juli og 20. januar. Kontingent til RI: Halvårsavgift ved innbetaling 20. juli 2009: USD 25,50 pr medlem. Halvårsavgift ved innbetaling 20. januar 2010: USD 24,50 pr medlem. Bankforbindelse: Nordea Bank Norge AS Konto nr Betalingsinformasjon: Melding til mottaker: Per capita dues:... Payment reference;. Invoice no... Club no... NB: medlemstall pr. 1. juli og 1. januar skal legges til grunn. Betalt av: Fondsbidrag til Rotary Foundation: Anbefaler minst kr 500 pr medlem Bankforbindelse: Nordea Bank Norge AS Konto nr Betalt til: Rotary International Witikonerstrasse 15 CH 8032 Zürich SWITZERLAND Betalingsfrister: Inne på konto: 31. desember 2009 Senest 1. april 2010 for å bli registrert på året Betalingsinformasjon: Melding til mottaker: Rotary Foundation Annual giving Club no... Club name.. Betalt av: Klubb:. Klubb:. Valutakurser: Rotary har egen månedlig valutakurs. Kursen på USD finnes på: Søk på: exchange rate Da får du opp dokumenter som viser månedlige valutakurser. Rotary Distrikt 2280 Midt-Norge Org. Nr Rotary International Distrikt 2280 Side 31

32 Hvordan betaler vi til Rotary International? Vi ber deg om å bruke følgende opplysninger ved betalinger til Rotary International og Rotary Foundation: Kontonr: Kontoeier: ROTARY INTERNATIONAL Valuta: NOK IBAN: NO Swift-adress: NDEANOKK Branch Code: 6021 Bankens namn: Nordea Bank, Norge ASA Postadresse: P box 1166 Sentrum, 0107 Oslo INTERNET og MEDLEMSREGISTER Internett og e-post er meget gode og nyttige organisasjonsverktøy. D-2280 har som mål å kunne benytte disse verktøy maksimalt i bestrebelsene etter å effektivisere kommunikasjonen innen distriktet og med andre Rotary organer. KORTVERSJON Internettadresser Rotary International: Norsk Rotary Forum: Distrikt D-2280: Klubbsider, som regel: NB: Husk å ikke bruke æ, ø, å i adressene! NORFO s medlemsnett = Medlemsdelen av Norsk Rotary Årbok Medlemsfortegnelsen i Norsk Rotarys Årbok skal ajourføres kontinuerlig av den enkelte/ enkelte klubb direkte på Internett. Internettadresse: Brukernavn: rk<nnnnn> - <nnnnn> er klubbens nummer i Rotary (5 siffer) Passord: finnes for alle på medlemsnett. En som er bruker allerede må hjelpe andre medlemmer med å finne sitt passord. Har man glemt passord, send beskjed til eller i nødsfall (ferier og lignende) til Brukerveiledning finner du på: Rotary International Distrikt 2280 Side 32

33 . Tidsfrist for oppdatert Årbok Håndboken Endringer i medlemsdatabasen må gjøres innen den 29. mars kl. 23:59 for å bli med i utsendelsen i Norsk Rotarys Årbok inneværende år. Komitéer og andre tillitsverv for neste Rotary år skal presidenten melde fra om til DGE. Guvernørens målskjema fylles ut, og leveres senest 1. mai Oppnevningen bør ikke skje senere enn mars/ april. MEDLEMSREGISTRERING Det er 2 ulike medlemsregistre for de norske Rotary klubbene: Rotary International (Member Access) Matrikkelen i Norsk Rotary Årbok (Medlemsnett) Disse 2 registrene er IKKE samkjørt. Klubbene må sørge for at hver av dem holdes à jour separat. Rotary International fortegnelse Halvårlig rapportering Rotary International Semi - Annual Report 01. July/ January (SAR) Skjemaer for denne rapportering sendes fra RI til hver enkelt klubb, og det viktigste innholdet er: Beregning av aktuelle medlemstall for klubben Beregning av kontingent som skal betales til RI Estimat fra RI over forventet innbetaling Skjema for innrapportering av nye medlemmer Utskrift over registerte medlemmer slik den finnes hos RI Oppdatering av medlemsregisteret gjøres slik - papirversjon: Direkte på tilsendte utskrift fra RI, sett kryss over de som ikke er medlemmer etter 1. juli/ januar. Fyll ut "Reporting membership data (not included in membership listing)" med medlemmer som ikke er med i tilsendte oversikt og som er medlemmer etter 1. juli/ januar. Send begge deler tilbake til RI (ta for all del en kopi selv, og gjerne en til Guvernøren som liker å se at ting blir ordnet opp i!) Oppdatering av medlemsregisteret gjøres slik - INTERNETT: Alle klubbpresidenter og - sekretærer som er rapportert til Rotary International og derigjennom finns i RIs database har tilgang til member access under sin periode, - 1.juli 30.juni året etter. Først må de registrere sig på member access, som gjøres slik: Finn først fram: distriktsnummer, - som er 2280 klubbnummer, - som finnes under klubben i årboka, eller oversikten i Håndbokas kap. 9, og på SAR medlemsnummer, - som finnes på SAR, som altså sendes fra RI i desember og juni, og som fås via klubbsekretæren Rotary International Distrikt 2280 Side 33

34 Gå inn på og klikk på Member access lengst oppe til høyre på skjermen. Det spørres: Not registered yet?. Klikk på Register now. Skriv inn: distriktsnummer, klubbnummer og medlemsnummer. Fyll ut din e-postadresse, og klikk på feltet me my password Gå ut av Straks etter får du en e-post med ditt passord,.- notér det ned! NB: Ditt brukernavn er nå blitt den e-postadressen du selv har sendt. Gå inn på og klikk på Member access Fyll ut brukernavn (din egen e-postadresse) og passord (det du nettopp noterte ned!) DU ER INNE Klikk på den fanen Update Membership Data, - og gjør endringene Merk: Oppdateringer som gjøres etter henholdsvis 1. desember / 1. juni kan ikke påregnes å komme med på papirutsendelsen for 1. januar/ 1. juli NB: Rapporteringsskjemaet SAR innholder summeringer, dvs. antall medlemmer, antall nye og antall utgåtte medlemmer. Vær obs på at medlemsantallene som benyttes i den delen av skjema hvor kontingentene beregnes, baserer seg på at kontingenten for korrekt antall medlemmer skal betales forskuddsvis, mens for nye medlemmer (i de 3 første månedene av foregående periode) betales på etterskudd. Vær også obs på at det skjema som kalles Semi-Annual Invoice Estimate er som tittel sier et estimat, altså et slags budsjettall og ikke en korrekt regning. Beregningen som skal benyttes ved betaling av kontingentene er den som klubben selv gjør i Semiannual Report Form. Matrikkelen i Norsk Rotary Årbok Denne skal ajourholdes direkte på internett. Frist for Årboken: Se denne Håndboka side 32. Internett og Medlemsregister MEDLEMS- OG FREMMØTE RAPPORTERING Gjennom sitt medlemskap representerer Rotary klubbene ved sine medlemmer ryggraden og den primære inntektskilden til RI. Følgelig er det er av største betydning å ajourføre medlemstallet jevnlig og kvaliteten på medlemsmassen. Fremmøterapporten representerer en kontroll av at fremmøteprosenten holdes innenfor de rammer som kreves, men statistikken gir også svar på klubbenes status og utvikling, som igjen kan gi impulser for mål og planer. Distrikt 2280 har tatt i bruk et system (Medlemsnett) for frammøteregistrering på Internett. Klubbsekretærene må hver måned registrere følgende opplysninger for siste måned: Medlemstallet (registreres automatisk med oppdatert medlemsnett) Antall møter Fremmøteprosent BEREGNING AV ANTALL MEDLEMMER Det finnes to former for medlemskap: Aktiv og Honorært. Medlemsantallet er klubbens antall aktive medlemmer. Honorært medlem teller ikke med. Rotary International Distrikt 2280 Side 34

35 BEREGNING AV FREMMØTEPROSENT Fremmøteprosenten = 100 % (Antall aktive medlemmer tilstede på møtet + medlemmers ekstramøter denne uke) / (Antall aktive klubbmedlemmer minus de med godtatt fravær) Fremmøteprosenten for måneden framkommer ved å summere fremmøteprosenten for klubbmøtene og dele på antall møter (dvs. gjennomsnittlig fremmøteprosent) Eksempel. Klubben har 25 medlemmer, 2 har permisjon, 1 er honorær medlem. Fremmøtet var 18. I tillegg hadde Hansen og Iversen deltatt i et Rotary Intercity-møte denne uken. Fremmøteprosent = 100 % (18+2)/(25-1-2) = 87% Godtatt møtefravær De som av styret er fritatt for nærvær på møter (Permisjon) De som etter 85 års regelen er fritatt for nærvær på møter De som forventer å være borte noen uker grunnet reise, ferie etc. og som har informert President/Sekretær om dette. MEDLEMSKAP OG FREMMØTERAPPORT Krav til rapportering Hver klubb ved sekretæren skal månedlig utarbeide oversikt over medlemskap og fremmøte og rapportere disse på Medlemsnett innen 7 dager etter siste møte i måneden. Klubbsekretæren skal periodevis rapportere endringer i medlemskapet til RI. Distriktet ved guvernøren plikter hver måned å presentere en statistikk over klubbenes medlemstall og fremmøte i sitt månedsbrev til klubbene. Guvernøren skal hver måned sende månedsbrevet inkludert fremmøterapporten til generalsekretæren i RI via sonekontor Zürich. Fremmøterapport på Medlemsnett Medlems- og fremmøterapportering skal skje via Rotary Medlemsnett (Norsk Rotary Forum NORFO) som er internettbasert. Tilgang til medlemsnettet er beskyttet med brukernavn og passord. Medlemsnett har flere fordeler sammenlignet med tidligere praksis: Forenkler rapporteringen Rasjonalisere arbeid og tidsforbruk som går med til denne oppgaven. Alltid ajourførte tall for medlemskap og fremmøte Tar vare på historikken Rapporteringsrutinen for den enkelte klubb kan sammenfattes slik: Klubben gis tilgang til medlemsnett ved lenken Velg Medlemsnett Logg inn med brukernavn og passord Velg Fremmøtestatistikk Rotary International Distrikt 2280 Side 35

36 Velg aktuelt årstall f.eks Antall medlemmer er automatisk registrert siste natt i hver måned Registrer fremmøteprosent og antall møter for aktuelle måned. Dersom klubben har møtefri måned må avkrysningsfelt (Fri) til høyre markeres. Klikk linken Oppdater. Ved oppdatering beregner systemet klubbens gjennomsnittlige møteprosent og endringer i medlemskapet. Distriktets fremmøtestatistikk oppdateres også ved denne operasjonen. Brukerveiledning finnes på velkomstsiden på Medlemsnett. Valg av nye medlemmer. Å beholde eller øke antall medlemmer i klubben er svært viktig. 1: Alle medlemmene i klubben har et ansvar for å foreslå nye medlemmer. - Forslag på navn skal sendes skriftlig til sekretæren i klubben. - Medlem som flytter fra et område til et annet kan overføres til klubben i det nye området etter forslag fra den klubben han kommer fra. - Forslag skal være konfidensielle inntil styret i klubben vedtar at dette skal gjøres kjent. 2. Styret skal gjennom sin behandling sikre seg at det finnes en ledig klassifikasjon for den som er foreslått og at han ellers tilfredsstiller de krav til en kandidat som Rotarys lover og forskrifter har fastlagt. 3. Styret skal behandle forslag om nytt medlem innen 30 dager. Vedkommende forslagsstiller skal ha tilbakemelding om resultatet. 4. Dersom styret gjør vedtak om at foreslått medlem kan inviteres som medlem i klubben, skal vedkommende gjøres kjent med hva Rotary gjør og hva det betyr å være Rotarianer. Det foreslåtte medlem skal tillate at navn og klassifikasjon gjøres kjent for klubben. 5. Dersom ingen har noe å innvende i løpet av 7 dager etter at foreslått medlem og hans klassifikasjon er gjort kjent kan vedkommende inviteres som medlem i klubben. Innvendinger skal være skriftlige til styret og være begrunnet. Dersom slike innvendinger kommer til styret innen disse 7 dagene skal medlemmene votere over om denne skal tas til følge. Får ikke innvendingen flertall så kan det foreslåtte medlem inviteres som medlem i klubben. 6. Etter at den foreslåtte medlem er godkjent som medlem arrangerer klubben en opptaksseremoni for det nye medlemmet. Rotary International Distrikt 2280 Side 36

37 Ungdomsutveksling Håndboken Ungdomsutveksling er en del av Rotarys internasjonale arbeid for å fremme forståelse mellom ulike land og kulturer. Ungdomsutveksling kan skje gjennom roundtrips, camps eller ett års skolegang. Ettårsutvekslingen er mest omfattende, men også det tiltaket som nok gir mest igjen til ungdommene. Ettårsutvekslingen er åpen for all ungdom som går på videregående skole. De må ha fylt 16 år, men skal i prinsippet være under 18 år når de reiser ut. Den som drar ut på ettårsutveksling, må godkjennes av en Rotaryklubb, utsenderklubben, og av den som har oppgaven med å samordne ettårsutvekslingen i Rotarydistriktet, DYEOen. Utsenderklubben må stille opp som vertsklubb for en ungdom utenfra, vanligvis fra det samme landet som klubben sender ut en ungdom til. Faseforskyvning av utreise og inntak med 6 12 måneder kan forekomme. Det er en egen sertifiseringsordning som omfatter alle som involveres i en utveksling, dvs. vertsfamiliene, klubben, distriktet og landet som helhet. Distrikter som ikke ønsker å slutte seg til sertifiseringsordningen, vil falle ut av Rotarys liste over utvekslingsdistrikter. Dette er besluttet av Rotary International. Alle Rotarydistriktene i Norge er godkjent og sertifisert. Rotarys ettårsutveksling omfatter land som Rotary vurderer som trygge for utenlandske ungdommer. Norsk ungdom reiser for tiden særlig til land som Australia, New Zealand, Japan, Canada, USA, Brasil, og land i Europa. Nå har også Sør-Afrika kommet med. Dette kreves av den som søker om å få dra ut på ettårsutveksling: - Alminnelig god helsetilstand. - Utadvendt og samfunnsorientert legning. - Gode karakterer på skolen. - Skriftlig bekreftelse på å respektere de lover og regler som gjelder der man kommer. - Skriftlig bekreftelse på å følge Rotarys regler - Være en god representant for Norge. Den som reiser ut på ettårsutveksling, må selv bekoste - søknadsavgift til Rotary, - billettutgiftene tur/retur, - obligatorisk forsikring, - reise og opphold i forbindelse med det obligatoriske informasjonsmøtet i Oslo i juni før man drar ut, - blazer ( uniformsjakke ) - navnemerke, - visittkort Dette vil anslagsvis koste kroner. Den som reiser ut på ettårsutveksling, skal i prinsippet bo hos flere familier, vanligvis tre. Vedkommende skal være et familiemedlem med de samme retter og plikter som resten av familien. Rotary International Distrikt 2280 Side 37

38 Den mottakende klubb Rotaryklubb, vertsklubben, skal stille med en rådgiver som skal være tilgjengelig for ungdommen under hele oppholdet. Studenten går under utenlandsoppholdet på skole tilsvarende videregående skole i Norge. Vertsklubben skaffer skoleplass og bøker samt skoleskyss, dersom dette er nødvendig. Hvordan skoleåret ute skal benyttes, må studenten på forhånd avklare med skolen sin hjemme i Norge. De fleste velger å gå inn i klassen under den de forlot, når de kommer hjem. Dette vil være gratis for den som er ute: - Kost og losji. - Skolegang. - Reise til og fra obligatoriske samlinger i Rotarys regi. Vertsklubben vil også holde studenten med lommepenger tilsvarende ca. 100 USD pr. måned. Vertsfamilier Vertsfamiliene bør helst ha barn i omtrent samme alder selv. Utvekslings-studenten skal snarest falle på plass som et vanlig familiemedlem. Det skal ikke etableres ekstra standard, rutiner osv pga studenten. Det blir et familiemedlem mer, med de følger det får for arbeid, kos, hygge, og kanskje noen ganger noen små problemer som må løses. Å være vertsfamilie er ikke særlig ressurskrevende, -de fleste rotarianere kan være vertskap. Også familier utenfor Rotary kan være vertsfamilier. Frister for søknad og søknadsbehandling: 1. Søkeren sender søknad på Rotarys søknadsskjema (som finnes på internett under til nærmeste Rotaryklubb innen 1. november. 2. Klubben foretar alle nødvendige vurderinger, jf. ordningen med sertifisering, og sender den ferdigbehandlede søknaden til DYEO (den som har samordningsoppgaven i distriktet) innen 1. desember. 3. DYEO foretar sin del av søknadsbehandlingen og sender innen 1. januar søknaden til den som er Rotarys korrespondent for det området det søkes om å få reise til. 4. Korrespondenten vil i løpet av januar-februar ha gjort ferdig sin del av søknadsarbeidet. 5. Søkeren kan regne med å få svar på hvor han/hun kan få reise, i løpet av mars. Utreisen skjer vanligvis i månedsskiftet juli/august. Rotary International Distrikt 2280 Side 38

39 Roundtrip/camps Har du lyst til å delta på camp i sommer? Rotary International inviterer hvert år ungdom fra hele verden mellom 15 og 25 år til sommerleire, camps. Rotary Norge får hvert år invitasjoner til å sende en deltaker til hver camp. Sommerleirene varer i to uker og de aller fleste er gratis. Deltakerne betaler reise, forsikring og lommepenger. Søknadsfristen for den enkelte camp varierer, men turene er populære og invitasjonene sendes til flere land enn der er plasser på hver camp, så det gjelder å være tidlig ute. Camps er ikke språkreiser, engelsk er fellesspråket på campene med noen få unntak. Det er samvær med unge mennesker fra andre land og kulturer som er det viktigste, ikke nødvendigvis hvor en drar, så derfor må du tenke på alternativer dersom den turen du ønsker seg skulle vært fulltegnet. Tilbudet er åpent for alle, men da dette er et Rotary prosjekt, skal søknaden attesteres av en rotaryklubb. Aktuelle søkere kontakter undertegnede på telefon, eller e-post. Søknadsskjema i 3 eksemplarer skal sendes til nedenstående adresse etter at rotaryklubben har signert på søknaden. Søknadsskjema kan lastes ned fra internett på adressen vist under: Vær nøye med å fylle ut alle sider i søknadsskjemaet. Det betales et formidlingsgebyr på kr når du har fått bekreftet at du har plass. Turene fordeles etter beste evne. Det tas hensyn til jevn fordeling pr. distrikt, alder og kjønn. Anbefal søkerne å ta det de får - de får uansett en spennende opplevelse. Kontakt Møre og Romsdal Astrid Aubert Kristiansund RK. Kontakt M & R Hegerberget 32, 6511 Kristiansund N Mobiltelefon: e-postadresse: Kontakt Trøndelag Torolf Kvello Verdal RK. Kontakt Trøndelag Pershaugen 11, 7650 Verdal Mobiltelefon: E-postadresse: Rotary International Distrikt 2280 Side 39

40 Komité for ungdomsutveksling består av Håndboken DYEO (District Youth Exchange Officer) Kontakt Nordmøre og Sør-Trøndelag Kontakt Nord-Trøndelag, Trondheim og Malvik. Roundtrip kontakt Møre og Romsdal Roundtrip kontakt Trøndelag John Stennes Hareid RK Skulevegen 6063 Hjørungavåg Mobil Mail: Eiliv Moe - Charlottenlund RK Granåslia Trondheim Mobil Mail: Thor Granum - Verdal RK Leirådalsvegen Verdal. Mobil Mail: Astrid Aubert - Kristiansund RK Hegerberget Kristiansund Mobil Mail: Torolf Kvello Verdal RK Pershaugen Verdal Mobil Mail: Rotary International Distrikt 2280 Side 40

41 THE ROTARY FOUNDATION (TRF) Rotary Foundation. På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende president i Rotary International (RI), Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til formål: Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak. Frøet som skulle vokse seg til å bli Rotarys flaggskip, The Rotary Foundation (TRF) var sådd. Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert Rotary Foundations formål Målet for TRF er å støtte RI s bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Rotary Foundation (TRF) er organisert som en egen stiftelse, med eget styre(trustees) og egne regnskap. Økonomi TRF sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra verdens rotary klubber, gaver fra enkeltpersoner, bedrifter, testamentariske gaver og renter fra investerte midler. Bidrag til TRF kan gis til 3 ulike fond: Det årlige programfond (Annual Program Fund) Det permanente fond ( Permanent Fund) PolioPlus fondet (PolioPlus Fund) Bidrag må av den grunn merkes slik at pengene går til riktig fond. Det er bare bidrag til det årlige programfond (Annual Program Fund) som teller med i SHARE SHARE-Prinsippet Alle bidrag som sendes til det årlige programfondet (Annual Program Fund) deles i to: 50 % går The World Fund (WF) som TRF sentralt administrerer bruken av 50 % går til Distrikt Designated Fund (DDF) som distriktene selv avgjør bruken av. 3 Års syklusen Prinsippet er at bidrag skal settes på fond i tre år mens en planlegger bruken av pengene. 1. året- innbetalinger 2. året- planlegger og avgjør hva pengene skal brukes til. 3. året midlene brukes til planlagte prosjekter Eksempel: Bidrag til TRF som innbetales i rotary-året 2009/10, kan først brukes i 2012/13 Rotary International Distrikt 2280 Side 41

42 Programmer. Rotary Foundation s program kan deles inn i to hovedkategorier: Utdannings- og kulturelle program. Humanitære Program PolioPlus. PolioPlus er Rotarys største og hittil mest kjente humanitære prosjekt. I 1985 lanserte Rotary et 20 års program som hadde som mål å utrydde polio innen år 2005, det året Rotary fylte 100 år. Målet er ikke nådd, men vi er nær ved å lykkes. Arbeidet fortsetter Hva har en oppnådd? Fra Rotary lanserte sitt PolioPlus program har antall land hvor det er registrert polio, blitt redusert fra 125 land i 1985 til 4 land ved begynnelsen av Rotary har så langt bidratt med mer enn 500 mil. USD. I tillegg har Rotary mobilisert hundre tusener av frivillige medlemmer, som har bidratt til å få fram vaksine, vært med å få barna fram til vaksinasjonsstedene, og på andre måter deltatt aktivt i organisering og gjennomføring av det praktiske arbeidet. Rotary er ikke alene i arbeidet om å utrydde polio. Viktige samarbeidspartnere er verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF og U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Men det er Rotary som har vært spydspissen, som har dratt det hele i gang og vært en meget sterk pådriver i arbeidet fra starten sa generaldirektøren for WHO, Gro Harlem Brundtland i sitt foredrag på Rotarys Convention i San Antonio, U S A, i juni DISTRICT SIMPLIFIED GRANTS (DSG): Hensikten med DSG er å gi rotaryklubbene en raskere tilgang til de midler distriktet har på sin DDF konto. Hvor mye som kan brukes til DSG i et distrikt, er avhenger av hvor mye klubbene i distriktet ga i bidrag til Annual Giving tre år tidligere(3-års sylusen) Distriktet kan maksimalt bruke 20 % av det beløp som da gikk inn på distriktets DDF konto til DSG prosjekter. Klubbene sender søknad til distriktets TRF ansvarlig på eget søknadsskjema som en får ved å henvende seg til distrktets TRF ansvarlige, Thor O.Olsen, eller laster ned fra distriktets web side. Prosjektene kan enten være lokale, eller internasjonale. Prosjektene må gjennomføres innen et år. Det må avgis rapport om gjennomføringen. Rotaryåret har distriktet 5000 USD som kan brukes til DSG prosjekt SØKNADSFRIST TIL DISTRIKTET v/thor O.Olsen er: 1. august 2009 Det kan søkes om DSG-midler gjennom hele Rotaryåret fram til 31. mars, så lenge det er midler igjen.. Individual Grants (IG) Er et program som skal gi støtte til enkelt Rotarianere eller grupper av Rotarianere som ønsker å reise ut for å gjennomføre frivillige service tiltak, eller til Rotarianere som ønsker å reise ut for å planlegge et internasjonalt serviceprosjekt. Maksimale beløp er 3000 dollar for enkelt personer, og 6000 dollar for en grupper. RF dekker utgiftene enten fra verdens fondet (WF), eller fra Carl P. Miller Endowment Fund. Rotary International Distrikt 2280 Side 42

43 Matching Grants. (MG) MG er en innsatsdeling mellom TRF og klubber og/eller distrikter for å gjennomføre et planlagt internasjonalt prosjekt. Det forutsetter aktiv deltagelse av rotarianere i minst to land, derav minst en Rotary klubb eller distrikt i mottakerlandet. MG er blitt et av TRFs mest populære programmer. Når de samarbeidende parter får godkjent et MG for å fullfinansiere et slikt internasjonalt prosjekt, vil RF gi (matche) et bidrag som er like stort som det beløp et distrikt tar fra sitt DDF fond. Det beløp klubber setter inn vil TRF matche med halvparten.(1 USD =0,5 USD) Det satt et minimumsbeløp på 5000 USD for et MG prosjekt. Klubben/distriktet der prosjektet skal gjennomføres må bidra med minimum 100 USD. Det kan søkes om MG i perioden fra 1. juli til 31. mars for prosjekt opp til USD For prosjekt over USD foregår tildelingen to ganger i året på konkurransebasis. 3-H Programmene (Health, Hunger and Humanity) Store prosjekter som går over flere år, med flere klubber og distrikter involvert. * * * Utdannings - og kulturelle program. Studiestipend (Ambassadorial Scholarships) 1-årig akademisk- eller 1-2 års studier i et annet land 3-6 mnd språk/kultur studier i et annet land. Vårt distrikt har vedtatt IKKE å dele ut Ambassadorial Scholarship rotary året Stipend for universitets- lærere (Rotary Grants for University Teachers) Stipend til universitetslærere som ønsker å undervise i 3-5 eller 6-10 mnd.i spesielle ved universiteter i utviklingsland Vårt distrikt har vedtatt IKKE å dele ut slike stipend rotary året fag GSE (Group Study Exchange) Yrkesutveksling mellom 2 distrikter i 2 land for grupper med 4 yrkesutøvere(ikke rotarianere) og 1 rotarianer som leder. Alder år. Varighet 3-4 uker. Rotary World Peace Scholarships 2-årig stipend for å studere ved et av 6 utvalgte universiteter som i partnerskap med TRF har etablert studieopplegg for internasjonale forhold, konfliktløsning og fredsarbeid. Hvert distrikt kan sende inn en søknad som deltar i den internasjonale konkurransen om å få et av de ca.60 stipendiene som deles ut hvert år. Distriktets søknadsfrist til TRF er 1.juli. Klubbene i vårt distrikt har frist til 1. juni med å sende søknader til distriktets TRF ansvarlig. BESTILLING AV PAUL HARRIS MINNE MEDALJE (PHF) PHF medaljen bestilles ved å fylle ut skjemaet TRF Global Contribution Form. Skjemaet kan en laste den ned fra Internett: Korrekt utfylt skjema sendes til kontoret i Zürich med kopi til distriktets TRF koordinator. Det kan ta fra 4 til 6 uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til varen blir levert. En PHF koster 1000,- USD. Tidligere bidrag, som klubben ikke har brukt til kjøp av PHF, kan benyttes som betaling ved bestilling av utmerkelsen. Rotary International Distrikt 2280 Side 43

44 BIDRAG TIL ROTARY FOUNDATION Alle klubber skal innen 1. mai 2009 sende inn et skjema hvor de har satt opp sin målsetting for hvor stort bidrag klubben vil gi til Rotary Foundation rotary året Rotary sin målsetting er $ 100 pr. medlem. Guvernørens målsetting er NOK 500 per medlem. Klubbene oppfordres til å sende inn sine bidrag så tidlig i rotary året som mulig. Det er meget viktig å angi i meldingsfeltet at betalingen er bidrag til ROTARY FOUNDATION. Innbetalingen gjøres (til Rotary Internationals bankforbindelse i Norge) i norske kroner til: Rotary International, Wittikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Sveits. Kontonr. : I meldingsfeltet angis hva innbetalingen gjelder,f.eks: Contribution to Rotary Foundation Annual Giving Club no: (NR. og navn på klubben) D.2280, NORWAY Rotarianere kan også gi bidrag til Rotary Foundation, og få skattefradrag for dette. Enten som månedlig autogiro, eller ved direkte innbetalinger. Betalingen må da gå via en annen konto i Norge (Norsk Rotary Forum Rotary Foundation.) Informasjon om dette finnes på: Rotary Foundation seminarer 2009 Det vil bli arrangert fire TRF seminarer høsten 2009 For klubber i området Trøndelag Nord Møre Sør Møre Nord Seminardato Sted Verdal Hotel Friheim Istad Kraft Nidarvoll Langevåg Molde skole Det vil bli sendt ut invitasjon og påmeldingsskjema. Trøndelag Sør/Tr.heim Målgruppen for seminarene er klubbpresidenter, TRF-ansvarlige, og andre Klubbmedlemmer med interesse for og/eller engasjement i Rotary Foundation. Alle klubber bør sørge for at de er representert med minst 2 medlemmer på et av Rotary Foundation seminarene. Mer informasjon om Rotary Foundation Du finner mer informasjon om Rotary Foundation i Håndboka og på Internett.: Gå til: og klikk deg videre inn på Rotary Foundation. Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til noe som har med Rotary Foundation å gjøre, så ta kontakt med distriktets TRF ansvarlig: Knut Sletten, Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 44

45 Group Study Exchange (GSE) Studietur i Rotary-regi Group Study Exchange er et utvekslingsprogram mellom Rotarydistrikter. Det sendes ut team som består av yrkesaktive mennesker av begge kjønn. En erfaren rotarianer er alltid med som teamleder. I regi av Rotarydistriktet velges det ut en gruppe på fire deltagere. Disse får et 4 ukers studieopphold i et annet land, gjerne på et annet kontinent. Deltagerne reiser rundt og bor stort sett privat. Rotary dekker teamets utgifter med unntak av lommepenger. Årlig gjennomføres det omtrent 500 slike utvekslinger. Flere tusen yrkesaktive gis denne unike sjansen til å møte en annen kultur og vende tilbake med verdifulle faglige erfaringer. For Rotaryåret 2006/2007 hadde distriktet utsending av et GSE team til distrikt 1070 i England. Distrikt 2280 sendte en gruppe på fire pluss en teamleder til England i tiden Deltagerne ble rekruttert fra yrkesområdet Psykisk helsevern. D1070 sendte sin gruppe til vårt distrikt i perioden Deltagerne rekruttert fra ulike yrker. Det blir lagt opp et program hvor yrkesstudiet står i sentrum, men med stor frihet til å søke også andre impulser som kan gi faglig og menneskelig utbytte Kun ikke-rotarianere kan delta i en GSE utveksling. Man kan heller ikke være i nær slekt med en rotarianer. Alder skal være mellom 25 og 40 år. Det er krav om yrkesutdannelse og to års praksis. Kandidatene forutsettes å være gode ambassadører for sitt land og sitt yrke, ha en sosial innstilling og være interessert i å lære. Distrikter som sender ut et team får gjenbesøk for en tilsvarende periode. Leder GSE D2280 Koordinator Koordinator Torolf Kvello Sveinung Flem Svein Hagen Pershaugen 11 Nordåsvegen 3A Glassverkvegen Verdal 6014 Ålesund 7800 Namsos Tlf: Tlf: Tlf: Programansvarlig; Leder PolioPlus Leder Opplæringsstipendier Knut Sletten Steinar Nakrem Solveig Sandsør Monsberga 5, Gamle Kongevegen 60 Ole Tilseths vei Stjørdal 7650 Verdal 7037 Trondheim Tlf Tlf Tlf Rotary International Distrikt 2280 Side 45

46 HVORDAN PLEIE DE MEDLEMMER MAN HAR? Ett spørsmål er jo hvordan man skal få nye medlemmer, ett annet er hvordan man skal beholde de medlemmer man har. Vi kan sette opp noen åpenbare momenter: 1: God atmosfære og godt miljø i klubben. 2: Orden, struktur, plan og system i ledelsen. 3: Gode programmer med riktig fokus. 4: Fornuftige og vennlige lokaler. 5: Prosjekter som kan samle medlemmene til innsats. Vi kan fortsette med å sette opp slike punkter, men det viktigste er at klubben er oppmerksom på hvilke kriterier som teller og de som teller mest. Hvilken betydning har for eksempel "god atmosfære"? Det er sannsynlig at det har mer betydning enn de fleste kanskje tror. Uten vennlighet, samhold og respekt mellom de forskjellige medlemmer, er det sannsynlig at klubben ikke vil kunne utvikle seg. Det er opp til ledelsen til enhver tid å være var overfor signaler og til å påse at klubbens indre liv fungerer godt. Problemer kan alltid oppstå, og da er det presidentens ansvar å gripe inn med de virkemidler han eller hun finner nødvendig. Det finnes eksempler på at det kan være nødvendig å kvitte seg med medlemmer, -i verste fall. Distriktsguvernøren kan være en viktig støttespiller i en slik prosess, men vil aldri gripe inn uten videre og uten et sterkt ønske fra klubbens ledelse. Hvilken betydning har "orden og system"? Orden og system har alltid betydning, uansett hva man gjør her i livet. Orden og system virker beroligende, oppdragende, ryddig og behagelig. Dessuten er det effektivt. Det gjelder i klubblivet som i bedriftslivet og i alle livets forhold. Derfor er det viktig at klubbens ledelse legger vekt på dette, og unngår rot og usikkerhet. En godt ledet klubb er en god klubb. "Hvilken betydning har "gode programmer"? Programmene skal bære møtene, og hvis ikke dette fungerer, vil fremmøtet og medlemstallet synke. Dette er et faktum, og kan bevises. Det vil også ha betydning for vervingen av nye medlemmer. Hvorfor er klubbene så avholdende med å invitere ikke-medlemmer til kvelder hvor man har programmer som for eksempel kan være spesielt interessante for lokale forhold? For eksempel reguleringsplaner, bygging av høyhus, skolevedlikehold, osv. Det er vel intet som tilsier at man ikke skulle kunne invitere både presse, kringkasting, politisk ledelse, politiske partier, byråd, fylkesmann, innbyggere, osv. De behøver ikke være medlemmer av Rotary, men kan bli det når vi gir dem et eksempel på hva de kan oppleve i Rotary! Hvilken betydning har "fornuftige og vennlige lokaler"? Noen vil nok si at dette er av uvesentlig betydning. Det er det neppe. Lokaler som virker beroligende, fornuftige til bruken, utstyrt med de nødvendige hjelpemidler, med behagelige stoler og bord, med vennlige, stilige farger, frisk og god luft etc. vil virke positivt inn på de deltagendes sinnsstemning og være med på vurderingen av det utbytte de får av møtet. Det kan være så enkelt som å skifte lokale for å få opp fremmøteprosenten! Dessuten må man være oppmerksom på hvilke behov foredragsholdere har før de skal starte med programmet! Rotary International Distrikt 2280 Side 46

47 Hvilken betydning har "prosjekter"? Det er nå egentlig dette det hele går ut på! Klubbene bør legge planer for prosjekter som de mener de vil gjennomføre eller som de vil vurdere å gjennomføre, enten selv, sammen med andre klubber eller andre. Rotary skal arbeide for respekt, forståelse og fred, og skal være med på humanitære tiltak og utvekslinger av ungdom og andre i den hensikt å skape forståelse og fred. Prosjekter kan være i lokalsamfunnet eller utenfor dette. Det kan være nasjonale eller internasjonale prosjekter. Rotary er en organisasjon med 1,2 millioner medlemmer over hele verden, og med en slik slagkraft er det virkelig mulig å få utrettet noe, og det har Rotary bevist! Det viktigste er at vi er med på noe fornuftig og riktig! Hvorfor bli medlem av Rotary 20 gode grunner. Dette kan benyttes overfor potensielle nye medlemmer. 1. Vennskap I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov vennskap og samhørighet. Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i Forretningsinteresser Den andre opprinnelige grunn for starten på Rotary var forretningsutvikling. Alle trenger et nettverk, og Rotary består av et gjennomsnitt av virksomhetene i området. Medlemmene kommer fra forskjellig ståsted. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper de andre. 3. Personlig utvikling Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker. 4. Lederutvikling Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å motivere, øve innflytelse, og være leder. 5. Borgerskap og kommune Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune. 6. Egenutvikling Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige innledere med stor spredning av emner. 7. Moro Engasjement i Rotary er moro. Møter, treffe venner, jobbe med prosjekter, sosiale treff engasjer deg og vær med! 8. Taleteknikk Mange som er blitt medlem av Rotary var redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner. 9. Nettverk Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med Rotary International. Det er få steder i verden det ikke finnes en klubb, og alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til å møte i de mer enn klubbene i 162 land. Rotary International Distrikt 2280 Side 47

48 10. Hjelp når du reiser Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt. 11. Arrangement Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter. 12. Utvikling av sosiale ferdigheter Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person sosialt og medmenneskelig. 13. Familietilbud Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract). 14. Yrkesmuligheter Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke. Delta i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om sitt yrke. Rotary kan hjelpe til med å bli en bedre yrkesutøver uansett yrke gjennom samarbeid og nettverk. 15. Etisk utvikling Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet. 16. Kulturell forståelse I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarge, rase, trosbekjennelse, politisk overbevisning, språk, og etnisk tilhørighet. Rotary er et gjennomsnitt av ledere med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske å respektere mennesker overalt uansett bakgrunn. På denne måten er de med på å bedre verdensforståelse. 17. Anseelse Rotarianere er fremstående ledere innen forretningsliv, offentlig, kunst, kultur, militære, religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens politiske utvikling. 18. Hyggelige mennesker Fremfor alt er Rotarianere hyggelige folk de hyggeligste i verden! De er fremtredende mennesker som synes det er viktig å være ledere, og viktig å være hyggelig - og ta Service above Self på alvor. 19. Ingen hemmeligheter Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden. 20. Muligheten til å yte noe Rotary er en tjenesteorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling. Rotary International Distrikt 2280 Side 48

49 RYLA - Rotary Youth Leadership Award er Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Award belønning er ikke et ord tilfeldig hengt på. Tilbudet bør kunne oppfattes som en belønning for ungdom som har vist interesse for ledelse et område som er svært viktig for Rotarianere. Målsettingen med RYLA-seminaret er å gi ungdom faglig og praktisk innblikk i viktige områder for ledelse innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Første RYLA-seminar i Norden ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald Hoel. Programmet har vært under utvikling de senere årene, og kan nok variere noe mellom ulike Rotarydistrikt. I vårt distrikt har vi dreid innholdet til tydeligere å gjelde konkrete ledelsestemaer. Seminarformen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner. Målgruppen er ungdom i alderen rundt 25 år (i noen tilfeller år) som har interesse for å få kjennskap til ulike sider ved ledelse i ulike situasjoner. Seminaret gjennomføres over en langweekend. Antall deltagere varierer mellom Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og dekke kurs & oppholdskostnadene for en eller flere kandidater. De siste årene har bedrifter/organisasjoner eller institusjoner vist økende interesserte i å være sponsor for søkere fra sitt eget miljø. RYLA seminaret er for deltakerne også et naturlig første innblikk i hva Rotary står for. En fortsettelse i Rotaract burde være ganske naturlig for en RYLA-deltaker. Klubbene bør ha dette i tankene ved utvelgelse av sine kandidater. Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser. I vårt Rotarydistrikt - distrikt har vi årlig seminarer både i Trøndelag og på Møre. Ytterligere informasjon om RYLA kan du få fra distriktets RYLA-koordinator (og fra formann for Norsk Rotary RYLA-komité ). Informasjon vil også bli bygget opp på og Koordinator for RYLA programmet i D 2280 Magne Skudal Lerstadveien Ålesund Tlf / Rotary International Distrikt 2280 Side 49

50 FORSLAG TIL IMPLEMENTERING AV STRATEGI FOR ROTARY I NORGE MOT 2010 I ROTARYKLUBBENE I NORGE. Norsk Rotary Forum, NORFO har utarbeidet Strategi for Rotary i Norge mot 2010 basert på innspill fra Rotary International, så vel som de generelle utviklingstendenser for Rotary i Norge. Målet for dette notat har vært å utarbeide et forslag til langtidsplan for klubbene i henhold til organisasjonsstrukturen og intensjonene i New Club Leadership Plan. Klubbene kan benytte forslaget som basis for konkretisering av klubbens langtidsplan. Planen strekker seg bare til 2010, og vårt distrikt 2280 har derfor valgt å videreføre intensjonene frem til Elementer av denne planen vil derfor bli tatt inn i det videre arbeid. Foreslåtte mål for den enkelte Rotaryklubb: Strategi for Rotary i Norge mot 2010 har definert mål for alle Rotaryklubber knyttet til fire av de fem komiteene i den nye lederskapsplanen *). Medlemsskapskomiteen: I USA og Vest-Europa er det en tydelig trend til minkende oppslutning om Rotary, så også i Norge! Strategiplanen tar mål av seg til å øke antall rotarianere i Norge til i løpet av planperioden. Det viktigste bidrag til denne veksten må komme ved medlemsvekst i de eksisterende Rotaryklubbene. Distrikt 2280 har foreslått et mål på 2100 medlemmer i Planen har som mål å øke andelen kvinnelige medlemmer til minst 20 % av medlemsmassen. I vårt distrikt er måltallet satt til å overstige 25% i Gjennomsnittsalderen skal innen 2012 være redusert med minimum 3 år. The Rotary Foundation-komiteen (TRF): TRF som den nest største av verdens private non-profit serviceorganisasjoner, er det viktigste praktiske virkemiddel innen Rotary bevegelsen for å arbeide mot målene: Internasjonal fred og forståelse. Ungdomsutvekslingen har de siste årene hatt en betydelig tilbakegang i antall mottatte og utsendte ungdommer. Da forståelse for fremmede kulturer og ikke minst aksept av annerledes tenkende er basis for Rotarys visjon om toleranse og fred i verden, økes satsingen. Når det gjelder innbetalinger til TRF er det meget stor forskjell fra klubb til klubb så vel som land til land. Rotary International har som sin strategi å øke innbetalingen til TRF slik at den i gjennomsnitt utgjør 100 US dollar per medlem og år, et mål som NORFO har innarbeidet i målet for klubbene. I D2280 er måltallet kr. 700 innen % av innbetalingen fra det enkelte distrikt tilbakeføres til delfinansiering av lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt i klubbregi, målet er at samtlige klubber fremmer søknad om TRF midler til definerte prosjekter i planperioden. Rotary International Distrikt 2280 Side 50

51 Serviceprosjektkomiteen: Å gagne andre (Service above self) er idealet for Rotary, og serviceprosjekter er måten dette idealet virkeliggjøres. I tillegg er det gjennom samarbeide og virkeliggjøring av prosjektene at kameratskap utvikles og klubbenes indre liv styrkes. Det er grunnen til at alle klubber bør ha minst ett årlig prosjekt og nødvendigvis ikke de samme prosjektene hvert år. Kommunikasjonskomiteen: For å øke forståelsen for hva den enkelte Rotaryklubb og Rotary International står for og utretter, og derved øke klubbens og organisasjonens anseelse og gjøre det lettere å rekruttere og å drive fund raising, er det viktig at Rotary trekkes frem i det lokale nyhetsbilde, dette ansvaret ligger på klubbene. For å oppnå dette må det jobbes bevisst gjennom flere kanaler. Informasjon/ PR benytter følgende kanaler/ arenaer: En levende web-side (klubben må ha sin egen webredaktør) Distriktets månedsbrev Lokalaviser: knytte gode relasjoner til journalist eller redaktør alternativt lage reportasjer selv Medlemsmøter åpne møter i hvert Rotaryår Invitere til samarbeidsmøter med utvalgte lokale foreninger (Lions, Saniteten ) RYLA-seminar, GSE, ungdomsutveksling m.m. Klubbene får støtte/ bistand gjennom distriktet på følgende måte: En oppdatert og levende Webside Koordinere stoff fra klubbene til webside Sy sammen distriktets månedsbrev Oppmuntre, stimulere og veilede klubbene med fakta og tips Følgende personer står til rådighet: - Webredaktør : ansvarlig Arnt Øvreness, Tlf Månedsbrev : ansvarlig Øyvind Sandvik, Tlf Freelance klubbinfo : Per Idar Hegnes, Tlf Info.ansvarlig/klubbkontakt : Trond Knudsen, Tlf DICO/statistikk: Arve Brenne, Tlf Formulerte mål for D2280 frem mot 2012: Utvekslingsstudenter: Minst 7 studenter inn og 7 studenter ut hvert år RYLA : 2 seminar hvert år. Ett i Møre og Romsdal og ett i Trøndelag GSE : Normalt ett inn- og utgående team hvert år (normalt 4 i hvert team) Handicamp : Vi har mål om å få med minimum 3 deltagere på hver Handicamp. Neste gang i Roundtrips : Vi tar normalt imot grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum 4 deltagere hvert år. Hjemmeside : Målet er at minst 50% av klubbene har en aktiv og modernisert hjemmeside som bidrar til å forbedre oppfatningen om Rotary, samt å gi medlemmene nødvendig informasjon. PR/Media : Alle klubber skal være nevnt 4 ganger i avis eller lokal TV / år Rotary International Distrikt 2280 Side 51

52 Det er umulig å nå alle målene i løpet av ett Rotaryår, derfor foreslås det at hvert år har sin hovedmålsetning og at neste års hovedmålsetning forberedes samtidig som allerede iverksatte planer vedlikeholdes. Det er derfor vi har rullende 3-års planer. Sluttkommentar 1. Differensiert tilnærming Strategi for Rotary i Norge 2010 kan danne basis for konkretisering av lokale 3-årsplaner og således gi struktur og retning på arbeidet. Klubbens 3-årige plan skal gies et konkret innhold som bygger på klubbens tidligere innsatsområder og som innehar konkrete, realistiske og entydige forslag til tiltak for å virkeliggjøre startegiplanens mål innen medlemskapsutvikling, TRF, serviceprosjekter, kunnskaps- og kommunikasjonstiltak. Den 3-årige planen skal på sikt bidra til å implementere Strategi for Rotary Norge mot 2010 i din klubb. Arbeidsmåtene og ambisjonsnivået må tilpasses den enkelte klubbs kultur og ståsted. 2. Oppfølging av planarbeidet i klubben: Distriktsguvernøren og hans AG-er vil fortsatt være opptatt av å gi klubbene hjelp og veiledning i oppbygging av planen og vil sammen med ressurspersoner i distriktsorganisasjonen tilby å vise til kunnskaps- og motivasjonsprogram til hjelp i arbeidet. Målet er å skape og spre aktiviteter i klubben ved å satse på realistiske prosjekt som gir effekt på kort og lang sikt, og som viser Service Above Self i praksis. Distiktsguvernøren vil i sitt klubbesøk etterspørre måloppnåelse ut fra den enkeltes klubbs aktivitets-og ambisjonsnivå, Hva er gjort? Hva er oppnådd? Hva er lært? Hva bør vi gjøre mer av til neste år? Hva bør lukes bort? 3. Organisering av arbeidet i klubben/ valg av klubbstyre og komitemedlemmer: For å sikre kontinuitet vil det være en stor styrke å ha god kjennskap til forrige års planer og praksis når en skal motivere for og drifte årets planer. Samtidig blir det viktig å få delt kunnskap og få videreutviklet en kultur for formidling av medlemmenes erfaringer med tanke på neste års handlingsplan for klubbaktiviteter. Siden CLP lages for 3-år med hovedfokus på kommende Rotaryår, er det av stor betydning at styret og komiteene bemannes slik at kontinuitet i arbeidet sikres og at kunnskapsformidling og erfaringsutveksling foregår Det er derfor viktig at de ulike komiteene bemannes med minst 1 medlem fra inneværende års komité, et medlem fra neste års komité og med et medlem som skal inn i året deretter. Dermed sikres også tydelighet og synlighet i arbeidet med hensikt å fremme økt aktivitet blant klubbens medlemmer. Alternativt at medlemmene velges for en 3- årsperiode og at en tredjepart av medlemmene skiftes ut hvert år. Lykke til i arbeidet med å virkeliggjøre Strategi for Rotary i Norge mot 2010 på lokalt nivå under visjonen ; Rotary i vekst- for å gagne andre. Rotary International Distrikt 2280 Side 52

53 Ny organisasjonsstuktur for klubbene Formål: Formålet med denne nye organisasjonsstrukturen er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for effektive rotaryklubber. Definisjon på hva som er effektive klubber er kort sammenfattet i 4 punkter: Beholder og øker sitt medlemstall Gjennomfører gode prosjekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Eksempel på oppbygging av organisasjonsplanen Klubbens styre vil bestå av ansvarshavende for medlemsskap, prosjekter, PR, Rotary Foundation og klubb administrasjon under ledelse av klubbens president. For å avgrense antall personer i styret er normalt sekretæren leder for Klubbadministrasjon. I mindre klubber er det naturlig at samme person er ansvarlig for flere ansvarsområder. Under hvert ansvarsområde kan det oppnevnes det antall komiteer som klubben finner hensiktsmessig for å oppnå sine målsettinger. Den nye lederplanen for klubben: er tilpasset distriktets lederplan beskriver hvordan planen kan innføres skaper kontinuitet i klubbarbeidet legger opp til permanente, handlingsorienterte aktivitetsgrupper/komiteer er forankret i RI s nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Rotary International Distrikt 2280 Side 53

54 Strategisk planlegging og årsplaner for Rotaryklubber En del av vår tradisjon i Rotary er nettopp rotasjon, at verv og oppgaver skifter hvert år. Dette har sine fordeler, men også potensielle ulemper knyttet til bl.a. manglende langsiktighet i plan- og utviklingsprosesser, dette gjelder både på distriktsnivå og klubbnivå. Rotary International har derfor satt krav om at alle klubber utarbeider strategiske planer med en 3-års horisont og at årsplanene så utarbeides på grunnlag av den strategiske planen. Det vil i denne sammenheng også være naturlig å rullere den strategiske planen i den årlige planprosessen. På denne måten vil en alltid ha en strategisk plan som er oppdatert og ser 3 år fremover. Når en skal arbeide med en strategisk plan som dette, er det viktig at den er enkel og oversiktelig, og at den er tilpasset den aktuelle klubb og den situasjon og de utfordringer klubben står overfor. Som Rotary klubber bombarderes vi nærmest med krav og målsettinger gjennom lover og regler, fra årets verdenspresident og fra distriktsguvernøren. For klubber som kanskje sliter med økonomi, fremmøte og medlemstall kan kanskje deler av dette virke både helt urealistisk og bare som en ytterligere belastning i en ellers vanskelig situasjon. Det er derfor viktig å plukke ut målsettinger og arbeidsområder som er riktige og viktige for den enkelte klubb. Øverst i en strategisk planprosess finner en som regel tanker omkring virksomhetens misjon (hvorfor er vi til?) og grunnleggende holdinger og verdier som skal prege virksomheten. Mye av dette er forankret i Rotarys formål og ideer. Hver klubb kan nok likevel ta en diskusjon rundt de mer lokale aspekter ved dette, som for eksempel: Hva skal vår Rotaryklubb være? For klubbens medlemmer (for eksempel gjennom medlemsmøter, sosiale aktiviteter, prosjekter og mulighet til å delta i styre og stell) For Lokalsamfunnet (for eksempel gjennom lokale prosjekter, mentor i ungt entreprenørskap med mer) For Rotary familien utenom egen klubb (for eksempel gjennom bidrag til The Rotary Foundation og deltakelse i distriktsaktiviteter og i styret av distriktet og RI) For det internasjonale samfunn (for eksempel gjennom ungdomsutveksling og internasjonale prosjekter) Som påpekt tidligere, bruk dette med fornuft og tilpasset klubben. Sett mål innenfor områder som er viktig for å utvikle klubben videre. Sett mål som en kanskje må strekke seg litt for å nå, men som likevel er realistiske. Sjekk av at der er samsvar mellom de mål som er satt, de strategier og aktiviteter en tenker å sette i gang for å nå disse målene, og de ressurser som klubben rår over. Ingen ting er som å slå seg på brystet og feire/markere at vi har nådd våre mål. Lykke til! Rotary International Distrikt 2280 Side 54

55 Materiell, trykking og innbinding av denne håndboken er sponset av Rotary International Distrikt 2280 Side 55

Assisterende Guvernør Thor B. Granum. Klubb (ant) Møtetid/sted President 2009-2010 Sekretær 2009-2010 RK56678 Rørvik (17)

Assisterende Guvernør Thor B. Granum. Klubb (ant) Møtetid/sted President 2009-2010 Sekretær 2009-2010 RK56678 Rørvik (17) Presidenter og sekretærer D-2280 i 2009 2010 Nord-Trøndelag Thor B. Granum Klubb (ant) Møtetid/sted President 2009-2010 Sekretær 2009-2010 RK56678 Rørvik (17) Kl.1830 Leia Cafe Sturla Johansen Fosilveien

Detaljer

Assisterende Guvernør Thor B. Granum. Klubb (ant) Møtetid/sted President 2009-2010 Sekretær 2009-2010 RK56678 Rørvik (17)

Assisterende Guvernør Thor B. Granum. Klubb (ant) Møtetid/sted President 2009-2010 Sekretær 2009-2010 RK56678 Rørvik (17) Presidenter og sekretærer D-2280 i 2009-2010 Nord-Trøndelag Thor B. Granum RK56678 Rørvik (17) Kl.1830 Leia Cafe RK12727 Namsos (49) RK12718 Klinga (29) RK 12708 Egge (36) RK 12747 Verdal (35) RK 12721

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com Invitasjon til PETS 2011 President Elect Training Seminar Best Western

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 01/

Møtereferat fra distriktsråd 01/ Møtereferat fra distriktsråd 01/2009-2010 18. september 2009, på Stiklestad Nasjonale Kultursenter kl. 1530 1830 Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument Rotary Distrikt 2280 Side 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Styringsdokument President Marianne Skreden

Styringsdokument President Marianne Skreden Styringsdokument 2009-2010 President Marianne Skreden The future of Rotary is in your hands - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2009/-10 Rotarys fremtid ligger i dine hender Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Guvernørens månedsbrev Rotary International Distrikt 2280 Midt-Norge

Guvernørens månedsbrev Rotary International Distrikt 2280 Midt-Norge Halvgått løp - en viktig etappe gjenstår Etter en interessant og spennende besøksrunde til alle klubbene i distriktet, har jeg fått mange inntrykk som gir grunnlag for refleksjoner og ettertanke. Mangfoldet

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 Dette er mitt siste månedsbrev som Guvernør. Kort oppsummert. Et for meg fantastisk år med mange oppturer, men også noen nedturer. Jeg liker ikke å fokusere på

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Guvernøren månedsbrev nr. 3-4, september/oktober 2012 Kjære rotaryvenner! Årets begivenhet i Distriktet er vel over! Først en hjertelig takk for sist på Distriktskonferansen

Detaljer

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev Rotary International Distrikt 2280 Vellykket distriktskonferanse på Stiklestad 18.-20. september arrangerte Skogn Rotaryklubb i samarbeid med Verdal Rotaryklubb distriktskonferanse

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår PE Tor Petter Gulbrandsen 27. mai 2009 1 RI-president John Kenny 2 RI-presidentens mål m (1): Utrydde polio vårt

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett - Føre medlemsfortegnelse, dersom ikke klubbens vedtekter sier noe annet.

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011 Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reiulf Hjellen V55 0,-kr 49 48 47 144 97 241 Harald Reiten V65 205,-kr 48 48 50 146 100 246 Pengepremier 15 skudd kl. V65 146

Detaljer

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Dato: 13.08.2015Dato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2015/-16 er styringsmålet: «Be a gift to the world». R.I. President: K.R.

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 47 47 99 99 342 Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg 4 50 48 49 95 100 342 Sølv medalje 15* 3 Leif Arne Fivelstad Sunnylven

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer ROTARY INTERNATIONAL Organisasjonsnummer 997 062 949 KLUBBENS MÅL OG PLANER FOR ROTARYÅRET 2015-2016 1. ROTARYKLUBBEN 2015-2016 Klubbens navn: Volda Rotaryklubb Charter år: 1953 Evt. e-postadresse: Møtedag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2011 Arendal 19. mars Sekretærens oppgaver iflg. vedtekter Føre medlemsfortegnelse Føre liste over fremmøte Sende innkallelse til møter Skrive møtereferater

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Per Jarle Tynes Sykkylven 9X98X 46 9X999 46 X99XX 48 25-skudd kl. 3 15 skudd 10 skudd 140 98XX999899 90 25 skudd 230 (0*) 1. Torbjørn Høybakk Langevåg

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 . VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 4.09.2011 Avløser vedtektene av 7.09.2008 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer