Strømavtale lag og foreninger. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FORSKJØNNING AV STORFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-2005. Strømavtale lag og foreninger. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FORSKJØNNING AV STORFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Storfjord kommune Strømavtale lag og foreninger Storfjord kommunestyre gjorde i budsjettbehandlinga for 2005 følgende vedtak: Lag og foreninger gis anledning til å knytte seg til kommunens avtaler om strøm. Med utgangspunkt i Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS), er det sendt ut brev om dette til anleggseierne i Storfjord. Lag og foreninger som ikke har fått brev og registreringsskjema i posten, bes om å ta kontakt med Kulturkontoret på tlf innen 20. mars. i fra Driftsetaten FORSKJØNNING AV STORFJORD KOMMUNE Storfjord Kommune har valgt et utvalg som skal foreslå tiltak til forskjønning av kommunen. I utvalgets mandat står det mellom annet at det skal utarbeides en plan og iverksettes forskjønningstiltak av varig verdi, eller det kan kombineres med oppryddingsaksjoner som må anses å ha stor framtidig verdi hvis det ikke kommer ny forsøpling på ryddede områder. Til dette prosjektet er det avsatt noe penger. Utvalget ønsker innspill på tiltak som befolkningen ønsker gjennomført. Bygdeutvalgene, lag og foreninger oppfordres til å komme med forslag til prosjekt. Utvalget ønsker å komme i gang med tiltak i sommer. Av den grunn ønskes innspill snarest og senest innen 1. april Innspill/forslag sendes Storfjord kommune, 9046 Oteren. UTKAST TIL OPPTAKSKRITERIER for Storfjord musikk og kulturskole er lagt ut til høring. Frist for høringsuttalelse 1. april Kontakt Storfjord kommune v/ Oppvekst og kultursjefen Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord Aksess AS Hei alle sammen. Da er vi i gang, de første ordentlige kundene er nå koblet opp i Storfjord Aksess sitt bredbåndsnett i Oteren/Hatteng/Kitdalen-området og erfaringene så langt er positive. De første av dere har kanskje allerede rukket å motta en faktura fra Storfjord Aksess i postkassen. For oss i selskapet er dette en viktig milepæl. Siden forrige Mangfolder har vi i selskapet bestemt oss for å kun satse på en type abonnement og med de samme betingelsene til både private og til bedrifter. Dvs. at tilknytningen er kr ,- inkl. mva for alle og abonnements prisen er kr. 450,- pr. mnd. inkl. mva for alle. For bedrifter vil det også være mulig å bestille større kapasitet enn hva som er standard. Vi har ikke laget en fast prisliste for slike kapasiteter, men vil ta det med den enkelt kunde i hvert tilfelle. Til slutt vil jeg bare benytte anledningen til å berømme Tom Kristiansen for hans oppofrende arbeide og iver for å få Storfjord Aksess på lufta. Og til dere alle andre så vil jeg ønske dere en riktig fin påske. Hilsen Trond Arne Kongsli i fra Oteren barnehage Oteren barnehage 25 år!!! I februar var det 25 år siden Oteren barnehage ble åpnet. Jubileet vil bli markert i uke 15 ( april). Mandag og tirsdag i jubileumsuka blir det Åpen dag hvor alle er hjertelig velkommen innom mellom klokken Det vil være spesielt hyggelig om tidligere barnehagebarn, foreldre/foresatte og personale har anledning til å komme på besøk! Jubileums-utstilling I forbindelse med jubileet ønsker barnehagen å lage en utstilling. Vi håper å kunne stille ut ting som er laget i løpet av disse 25 årene. Til det trenger vi hjelp av dere som har vært brukere av barnehagen. Hvis dere har bilder o.l. som er blitt laget i løpet av disse årene vil vi gjerne låne noen av dem til utstillinga. Ta kontakt med barnehagen for nærmere avtale. Tlf Vi håper å høre fra dere! i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL ETABLERING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for Etablering i bolig. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Etableringen gis til følgende husstander. - unge i etableringsfasen - enkeltpersoner for etablering og utbedring av bolig - vanskeligstilte - kjøp av bolig Vedlegg til søknaden: - dokumentasjon på siste års inntekt - totalkostnader ved - oppføring av bolig - utbedring av bolig - kjøp av selveid bolig Søknadsskjema evt. videre vedlegg til søknaden fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund tlf el Søknadsfrist 31. august 2005 Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

3 i fra Kulturkontoret i fra Pleie og omsorgsetaten KULTURMIDLER 2005 DRIFTSTILSKUDD Kommunens årlig tilskudd til kulturaktiviteter skal nå fordeles. Alle lag og foreninger i Storfjord som tidligere har mottatt støtte får tilsendt nødvendige søknadsdokumenter. Kommunens tilskudd til kulturaktiviteter over kulturbudsjettet, gis som tilskudd til drift av lokale kulturtiltak, til oppstart og drift av lokale lag og foreninger, og til fellestiltak som kan styrke lokale og regionale kulturaktiviteter. Det kan også gis tilskudd til voksenopplæring. Søknadsfrist: 30. april 2005 FRIE KULTURMIDLER Som et supplement til den eksisterende ordninga med driftsstøtte, er det fra og med 2005 omdisponert midler som skal gis som støtte til ulike kulturaktiviteter i løpet av hele året: Arrangementsstøtte, sponsorstøtte, støtte til spesielle tiltak osv. Det er avsatt kr ,- i 2005 og alle kan søke skriftlig om tilskudd. Søkemuligheter hele året! For mer informasjon om ordninga, ta kontakt med kulturkontoret eller se Sjøsamisk prosjekt Storfjord kommune inviterer til Samiskkurs for helsearbeidere som ikke kan samisk Samisk Språksenter arrangerer kurset. Kurset avholdes i samarbeid med Samisk Studieutvalg. Sted: Valmuen, Oteren Tid: 15.03, og 29.03, alle dager, inkl. kaffe og lunsj. Lærer: Lars -Joar Halonen. Kurset er 4 dager á 3 timer. Ingen forkunnskaper nødvendig, bare godt humør, sangvilje, interesse for temaet og oppmøte på de fire dagene er påkrevd. Meningen er med kurset er at helsearbeiderne skal sitte igjen med noen matnyttige samisk-kunnskaper som de kan bruke i arbeidssituasjonen. Etter hver økt skal kursdeltagerne kunne bruke noe muntlig samisk i de situasjoner som er tema for dagen. Temaer er: Generell introduksjon, hilsninger, tall, kalender. Bespisning. Lokaliteter, møbler. Påkledning/avkledning, Kroppen. Interesserte, kan ta kontakt med Anne Dalheim, tel el. Valmuen verksted (Nina) tel Helsearbeidere vil bli prioritert, men vi tar med andre interesserte så langt plassen rekker. Ansatte i Storfjord kommune oppfordres til å delta.

4 i fra Storfjord kommune Gladmelding til deg som er født før ! Mulig oppstart av Omsorgsarbeider / Hjelpepleier-utdanning i Storfjord kommune, våren Storfjord kommune ser på muligheter for å starte opp slik utdanning som skal gjennomføres her i kommunen, i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Dette på grunnlag av: Opplæringsloven, Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne som er fødde før 1. januar Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett. Storfjord kommune arbeider nå med å gjennomføre dokumentasjon av den enkelte søkers realkompetanse. Skjema kan fås ved henvendelse på Skibotn og Åsen omsorgssenter, Engstadjordet, Valmuen og Kommunehuset (ekspedisjonen). Alle kan få hjelp til å fylle ut sitt eget skjema. Opplæringsloven, Kapittel 4A. 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne : Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune, arbeidsmarknadsetaten eller trygdeetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Nærmere informasjon følger i neste Mangfolderen, april nummer, med egen invitasjon til Informasjonsmøte i slutten av april. Plo-sjefen og Oppvekst- og kultursjefen i fra Helsesjefen INFORMASJON FRA LEGEKONTORET Det vil fra innføres ekspedisjonsgebyr ved tilsendelser og fakser av resepter, sykemeldinger, fysioterapihenvisninger o.l. til pasienter ved Storfjord legekontor. Dette er kr 45,- (ihht. Den Norske Legeforening), og vil komme i tillegg til andre medisinske takster. I tillegg innføres det girogebyr på kr 35,-. Dette unngås ved kontant- eller ved kort-betaling. Ekspedisjons-gebyret frafaller ved personlig avhenting av resepter o.l ved legestasjonen. Fra innføres ny telefontid for Storfjord kommune. Tidligere var ringetiden , men blir nå forskjøvet til følgende: Det vil foretas revurdering av telefontiden i begynnelsen av juni -05. Det har vært noe problemer med telefon-systemet, som i noen tilfeller har medført merbelastning for pasientene. Det ble foretatt en gjennomgang av systemet i midten av februar -05, og det synes nå å være i orden. Det vil være redusert drift ved legekontoret Storfjord i perioden som følge av påskeuka, med mindre annet er avtalt mellom pasient og fastelege. Storfjords innbyggere oppfordres til å avhente resepter o.l. innen Ved behov for akutt legehjelp, ringes som vanlig akutt-telefon Storfjord kommune e-postadresse

5 i fra Rådmannen FASTLEGEORDNINGA FYSAK TRIM I Hjemmesykepleien og legestasjonen i Storfjord har til tider henvendelser fra pasienter i Storfjord som har lege i annen kommune. Til opplysning må pasienter som har fastlege i annen kommune, forholde seg til denne i hverdagen. Alle medisinske opplysninger og bakgrunnsinformasjon ligger på det legekontor der pasienten har lege. I så måte har Storfjord kommune/ legestasjon manglende/ ufullstendige medisinske opplysninger ved medisinske henvendelser for disse pasientene, og det er viktig at den daglige oppfølgningen skjer ved tilsognende legekontor. Dette gjelder også enkle prosedyrer som blodprøvetaking, urinprøve og lignende, det må tas hos fastlegen. Det er mellom 200 og 250 fastbeboende i Storfjord som har lege i annen kommune. Ved akutte medisinske tilstander kontaktes legevakt i den kommunen man oppholder seg i. i fra Sjøsamisk prosjekt Samisk, kvensk og norsk salmesang kl Tirsdag 29. mars (Åsen omsorgssenter) Mandag 25. april (Skibotn omsorgssenter) Mandag 30. mai (Åsen omsorgssenter) LAG! hver onsdag kl. 19 til ca. kl. 20 på Elvevoll. Vi starter i Rundkjøringa ved skolen. Store og små, gamle og unge ønskes velkommen. Med staver og uten staver. fra fjord Lys- Med hilsen Vestre Storløypelag hver onsdag klokka Oppmøte utenfor Skibotn samfunnshus. Alle oppfordres til å være med på en trimtur i lag med andre! Vi møtes til tur-gåing, med eller uten staver, gjerne med hodelykt. Onsdager kl , og bruker ca. 45 min 1 time. Hatteng skole (partallsuker) Oteren, Vaskeriet (oddetallsuker) Vi får litt instruksjon om hva som er viktig Storfjord kommune 9046 Oteren

6 TRIPP TRAPP TRIM trim massasje solarium Våre åpningstider er: Mandag & Fredag kl Tirsdag & Torsdag kl Onsdag & Lørdag kl Vi tilbyr: Treningsrom m/ ulike apparater Kroppsformet solarium m/ ansiktssol Naturmedisinsk aromaterapi - Helmassasje - Rygg/nakkemassasje - Fot/leggmassasje - Ansiktsmassasje m/ rens Farging av vipper og bryn Håroppsett Badstu Gavekort Aerobic mandag kl Otertun Se også oppslag på butikken på Hatteng og Oteren. Ta med innejoggesko, liggeunderlag og godt humør!! Vel møtt! Anita mob TLF ÅPNINGSTIDER PÅSKEUKEN: MANDAG TIRSDAG : ONSDAG OG PÅSKEAFTEN: STENGT Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rundstykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf MØTELOKALER Har Dere behov for å leie møterom? Vi kan tilby ett ny-oppusset møterom med bord og stoler til ca personer. Rommet inneholder også div utstyr, tavle mm. Kaffetrakter og vannkoker. Etter avtale kan vi levere rundstykker, vafler, kaker mm. TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFO! RING Det er stor etterspørsel etter brukte: ski (barn/voksen), skisko, staver, akebrett, snowboard m/sko og bindinger, skøyter (kunstløp og hockey) SÅ OM DU HAR NOE DU IKKE BRUKER ELLER SOM IKKE PASSER, TA DET MED OG KOM TIL OSS! Ta en tur innom våre lokaler på Oteren. Bruktbutikk egenproduserte varer bakeriprodukter vi utfører også små oppdrag Vi har ryddet i butikken og fått mer plass til varer! Vi tar imot varer til vår bruktbutikk. Ta kontakt med oss på tlf e-postadresse

7 LYNGENFJORD ASVO - en Vekst bedrift Adr.: 9046 OTEREN Telefon: Mobiltelefon: E-post: Lyngenfjord ASVO AS på Oteren tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver for damer og herrer i et trivelig arbeidsmiljø. Mottar du uføretrygd og ønsker arbeid i et trivelig arbeidsmiljø? Ta kontakt med oss! VASKERI -MATTER, DUKER, GARDINER, DYNER, PUTER, SOVEPOSER, M.M. TRYKKERI VI HAR EGET TRYKKERI OG KAN GI TILBUD PÅ ALLE TYPER TRYKKSAKER, REKLAMESKILT UT- FØRT I TRE, METALL, PLAST ETC., T-SKJORTER MED BILDEMOTIVER, KRUS MED BILDE/TEKST, NAVNESKILT, BUTTONS, ETC. VEDPRODUKSJON VI PRODUSERER OG SELGER BJØRKEVED AV LOKALT VIRKE I 1000 LITERS SEKKER OG 60 LITERS SEKKER. (SPESIELLE LENGDER OG TYK- KELSER KAN SPESIALBESTILLES). LYNGENFJORD ASVO AS KAN OGSÅ UTFØRE TJENESTER TIL DET OF- FENTLIGE OG TIL PRIVATE (MALING/BEISING, RUNDVASK, ETC. OG VI HAR SYSTUE HVOR VI REPARERER TØY FOR PINGVINVASK Innlevering/utlev av tøy til vasking skjer ved våre lokaler på Oteren. Ta kontakt med oss på telefon, eller kom innom LYNGENFJORD ASVO Nye tilbud fra mars 2005 Snekkerverksted Vi åpner nytt snekkerverksted og kan påta oss u- like reparasjonsoppdrag og snekring av produkter du ikke finner andre steder Reparasjon av institusjonsmøbler, stoler, bord, opp-pussing og lakkering. Besøk også vår avdeling på Oteren!! Nå før påske kan vi tilby fine sitteunderlag av reinskinn (med bærereim). Impregnert/ uimpregnert Vi selger også isbrodder til å tre på skoene. Tennbriketter i småposer, Husflidsprodukter, Strøsand m.m. Velkommen innom! Storfjord Snøscooterforening avholdt årsmøte 29. jan. -05 Følgende styre ble valgt: Leder: Martin Berglund Nestleder: Knut Forelvmo Sekretær: Ellen Rydningen Kasserer: Line Henriksen Styremedlemmer: Terje Larsen og Anita M Hansen Støtt oss i vårt arbeid for scooterfolket, bli medlem du også. Medlemskontingent 2005: Aktivmedlem kr. 100,- Familiemedlem kr. 150,- Støttemedlem kr. 30,- Betales til konto

8 Signaldalelvas Grunneierlag Årsmøte 2004 Dato: onsdag Tid: kl 1900 Sted: Hatteng Grillbar Vel møtt! Storfjord Monument servise 9046 Oteren Salg av gravsteiner og oppussing av gamle steiner, gull, sølv og lakk Ring og bestill Hjertelig velkommen TURISTINFORMASJON TROLL-KAFÉ RESTAURANT OVERNATTING SUVENIRER TÖRRFISK PÅSKE 2005 Torsdag Mandag SKIBOTN HAVN Innsamlingsaksjonen til flomofrene i Asia Signaldal IL kr. 250,- Brenna Vel kr. 500,- Storfjord IL kr ,- Fagforbundet kr ,- Storfjord lag av LHL Årsmøte Sted: Skibotnsenteret søndag kl 1600 Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen Årets konfirmanter i Storfjord vil samle inn penger til Kirkens nødhjelps aksjon Stopp menneskehandel Dette vil skje ved en dør-til-dør-aksjon tirsdag 15. mars mellom kl Støtt opp om aksjonen! FH "Otertun" selger CD'en "Eventyr fra Nordlyslandet 2" med Stina Fagertun som forteller. Fåes kjøpt hos Elna Karlsen i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 15. hver måned. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det Av kapasitetshensyn vil Mangfolderen ha max 8 sider i framtidige utgaver. Vær derfor ute i god tid! e-post kommune.no tlf (sentral) el (direkte) Bygdekinoen Onsdag 30. mars Otertun Venner for livet (7 år) 1 t 29 min No. familiefilm Forbannelsen (The Grudge) (15 år) 1 t 32 min Am. grøsser Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

1-2005. Bruk av NØDTELEFON NR. 110 112 113. i fra Avfallsservice. i fra Rovviltkontakten. i fra Kulturkontoret FULLDISTRIBUSJON

1-2005. Bruk av NØDTELEFON NR. 110 112 113. i fra Avfallsservice. i fra Rovviltkontakten. i fra Kulturkontoret FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 1-2005 i fra Avfallsservice i fra Rovviltkontakten Etter nyttår blir det permanente endringer i renovasjonsrutene. Det som tidligere var kjørt i partallsuker vil nå bli kjørt i oddetallsuker.

Detaljer

6-2005. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere en trivelig sommer!

6-2005. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere en trivelig sommer! FULLDISTRIBUSJON 6-2005 i fra Storfjord kommune Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 11-2004 i fra Skibotn skole Det er Åpen dag på Skibotn skole og samfunnshus, onsdag 17. november fra kl. 10.00-13.00. Bl. a: åpne klasserom med ulike aktiviteter, skolebandet opptrer,

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 FULLDISTRIBUSJON 2-2006 på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Februar: onsdag 08.02, 15.02, 22.02 Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 Møteplassen Temadag Onsdag 1.

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen FULLDISTRIBUSJON 2-2004 i fra Kulturkontoret Lag og foreninger som avholder årsmøte og velger nytt styre bes sende kulturkontoret melding om dette slik at vi kan oppdatere vårt register. Dette vil sikre

Detaljer

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006 FULLDISTRIBUSJON 10-2005 i fra Oppvekst og kultur Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø

Detaljer

12-2004. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere. riktig god jul og et godt nytt år. i fra Skibotn skole. i fra Oppvekst og kultur.

12-2004. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere. riktig god jul og et godt nytt år. i fra Skibotn skole. i fra Oppvekst og kultur. FULLDISTRIBUSJON 12-2004 i fra Skibotn skole JULEFERIE 2004 OG SKOLESTART 2005 Skibotn skole tar juleferie fredag 17. desember. Skolen starter opp igjen mandag 3. januar for ansatte og elever. SFO er åpen

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 4-2004 i fra Storfjord kommune UTREDNING AV VINDKRAFTVERK I STORFJORD Nye åpningstider Tromsø likningskontor avd. Storfjord etatskontor Kontoret på Hatteng vil være åpent tirsdag og torsdag

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 9-2007 i fra Storfjord kommune PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! Storfjord kommune vil arbeide for å bedre sin plassering på Forbrukerrådets servicetopp Den plasseringen som Storfjord kommune

Detaljer

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 10-2008 i fra Storfjord kommune Ledige stillinger som brannkonstabel Storfjord brann & redning søker etter brannkonstabler til brannstasjonen på Hatteng. Dette er et deltids brannvesen.

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER FULLDISTRIBUSJON 5-2007 i fra Driftsetaten TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING 2007 Feieren start opp med feiing på Skibotn i uke 18. Deretter feies Østre

Detaljer

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 1-2007 i fra Storfjord kommune Ny redaktør for Mangfolderen i fra Driftsetaten LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN Fra og med januar blir Mangfolderen redigert av sekretær Anne-Mette Lind.

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

3-2006. i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA

3-2006. i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA FULLDISTRIBUSJON 3-2006 i fra Menighetsrådet ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER Storfjord menighetsråd etterlyser konfirmantkapper som er blitt borte. Vi ber om at alle som har hatt konfirmanter, undersøker

Detaljer

5-2011. i fra Hjemmetjenesten. Møteplass for kreftpasienter og pårørende. Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON

5-2011. i fra Hjemmetjenesten. Møteplass for kreftpasienter og pårørende. Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 5-2011 i fra Hjemmetjenesten Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune Storfjord kommune har ansatt en kreftsykepleier i 50% stilling i hjemmetjenesten. Kreftsykepleier har spesialkunnskap

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 FULLDISTRIBUSJON 2-2013 i fra Storfjord kommune HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 Kommunale barnehager: Oteren

Detaljer

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 6-2004 i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteplass for kreftpasienter og pårørende

Møteplass for kreftpasienter og pårørende FULLDISTRIBUSJON 8-2011 i fra Storfjord kommune Møteplass for kreftpasienter og pårørende I samarbeid med Kreftforeningen ønsker vi å få til en Møteplass for kreftpasienter og pårørende i Storfjord kommune.

Detaljer