INFORMASJON. Foto: Lasse Follestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Foto: Lasse Follestad"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 1 VINTER 2011 ÅRGANG 56 Foto: Lasse Follestad

2 I TRU og GJERNING Gud har gjort det slik at stat og kyrkje har kvar si oppgåve, sjølv om det er Skaparen som regjerer i dei begge. Gjennom lova drivast vi til arbeid på jorda: Alt vi må gjere for at samfunnet skal fungere. I evangeliet frigjerast vi frå det som trykker og tynger oss. Martin Luther kalte det eine Guds verdslege ordning, og det andre for hans andelege verk. Den fyrste kjenner alle til. Det er dette som gjer at vi sørger for barna, hjelper sjuke og gamle, tilverkar mat og klede av naturen, bygger hus å bu i og har transport til folk og varer, held oss med kunst og forskning etc. Det andre er ikkje mindre viktig; nemleg at der finnast ein sikringsventil når skuld og angst og sorg hopar seg opp. Men også at der gjevast von om framtid og glede midt i kvardagens slit og mas. Men medan lovas krav kjennast i samvetet og ytre situasjonar i møte med medmennesket, så er evangeliets frigjæring ikkje like sjølvsagt. Kor strevar vi ikkje med å rettferdiggjere oss sjølv for å vere god nok i eigne og andres auge? Difor er det så nødvendig at Gud sender Kristus til verda og at hans siger over lov og dom blir kjent av alle gjennom kyrkja si forkynning. For dette er det uforutsette som vi ikkje kan uttenkje og utføre av oss sjølv: At Gud kan vinne over synd og død og såleis vende vår fortaping til frelse for oss. Stadig tenkjer vi at vi må gjere ditt og datt for å tilfredsstille Vårherre i staden for at vårt arbeid skal vere til beste for vår neste. Alt dette lovstrevet er nyttelaust og unødvendig. For kven andre enn Skaparen kan overvinne det onde, og skape nytt liv? Åleine den som det kan, er verdt å kallast Gud. Då blir vi fri frå alt det falske vi dyrkar og er redde for. Lova treng ikkje vere skrevne reglar, men røysta som aldri gjev oss fred så lenge vi er feilande og manglande. Fyrst i Kristus er vi det vi skal vere; fullkomne i kjærleik. Dette skjer ikkje einast i himmelen eller i Guds tanke, men i livet her i verda: Jesus kjem ned på jorda, lever under lova, men bryt hennar makt ved å oppstå frå døden. Når nyskapinga byrjar, må lova teie. Kor alt gjevast bort i Kristi teneste, fell kravet bort. Dette er den glade bodskap. Vi kan puste letta ut. Alt er i orden. Vi får igjen det vi mista i syndefallet; nemlg å leve i tru. Slik er det menneske Gud vil ha. Då erklærer Gud oss rettferdig. Vår oppgåve er å vere mennesklege, slik vi stadig mottek livet av Skaparens hand og delar det gode med kvarandre. Å gjer det vi ikkje maktar, å få bukt med liding og død, er det einast Gud i Kristus som kan. Difor er det best å halde seg til det Gud utrettar i skaparverk og histoirie for å gjeve seg til kjenne, istaden for å spekulere i kva han i si allmakt kunne ha gjort. Den skjulte majestet er nok tiltenkt å vere nettopp skjult. Vi skal ikkje sjå inn i himmelen, men ta imot det som skjer på jorda i kross og krybbe. Når Gud viser seg her, er det dette som gjeld for oss. Gud bruker sin kjærleik til å sende Sonen sin til verda for å leve, døy og oppstå. Han kjem til oss når vi døypast og mottek hans lekam og blod i sakramentets brød og vin. Gud openberrar sin vilje ved å vere nådig mot oss. Det kan vi stole på i all vår tvil, freisting og fåre. Jesus døyr den meiningslause død, men oppstår med nytt liv. Dette er er ingen teori eller noko vi er tilskuar til. I dåpen skjer det same med oss. Her som i nattverden rekkast det like fram til oss. Det gjev oss tru til å leve i tillit til vår Skapar frå dag til dag: Leve det naturlege menneskeliv i Guds bilete. Er det ikkje difor Gud let verda vere til og er komen i Kristus? Jau, vi skal leve her og motta nåden her: Skapt til menneske på jorda! Magnar Elde 2

3 Deg som få skode er sæla å nå Her trur eg uttrykket valgets kval må vera på sin plass. Mange salmar har betydd noko for meg opp gjennom åra. Sume betydde noko for generasjonane før meg og, så eg har på ein måte arva dei. Salma og minna om det som har vore, flyt på ein måte i hop. Men her vil eg velja ei salme som eg har oppdaga i seinare tid. Ho er ikkje knytt til noko spesielt minne. Første gongen eg la merke til ho, var under ei gudsteneste i Sør-Fron kyrkje, og det var melodien som fenga meg da. Den var veldig fin, synes eg. Men etterpå hugsa eg ikkje kva salma heitte, så da byrja eg å bla i salmeboka for å finna det ut. Og eg lykkast tilslutt. Den står på nr. 479 som første salme i avsnittet Tryggheit og glede, og heiter Deg å få skode er sæla å nå. Melodien er ein irsk folketone og teksten er og opprinneleg irsk, oversett til norsk av Arve Brunvoll. Salma er ei bøn til Gud, men har strofer av lovsang innimellom. Eg synes både tekst og melodi har mye glede i seg. Så derfor vart eg glad da eg oppdaga at melodien er med på Sør-Fron kyrkje sin CD. Da kan eg høyre han så ofte eg vil! Eg utfordrar Knut Fossehagen! Helsing Else Marie Sletten. Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt! Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst. Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen. Helga Haugland Byfuglien er nominert til preses-embetet Bispemøtet har nominert biskopen i Borg, Helga Haugland Byfuglien til det nye bispeembetet som preses for Bispemøtet i Den norske kirke. Byfuglien har vært biskop i Borg siden 2005, og ble i fjor høst valgt til preses i Bispemøtet. Biskop Helga Haugland Byfuglien har sagt seg villig, og et samlet bispemøte slutter opp om hennes kandidatur og har nominert henne til embetet. Bispemøtet vil nå henvende seg til Kirkerådet, bispedømmerådene og de stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd, og be dem vurdere om nominasjonsvedtaket gir grunnlag for utnevnelse og om den nominerte kandidaten kan anbefales. Helga og Tore Byfuglien har hytte på Gålå, og er ofte å se her i området. 3

4 Kjære alle sammen Vi har lagt året 2010 bak oss, og er godt i gang med I den anledning vil jeg som soknerådsleder si litt om de større sakene soknerådet i Sør-Fron har arbeidet med i 2010, og hva som står på programmet i Det er nok av arbeidsoppgaver! Mange av de praktiske oppgavene som skal gjennomføres, tar sin tid. Det er viktig med godt forarbeid. Vi jobber med å få skiftet ut det gamle oppvarmingsanlegget i kirka. Dette anlegget er fra midt på 1950-tallet, og er ikke oppgradert. Det er nå planer om nytt varmesystem med elektrisk oppvarming i kombinasjon med bergvarmepumper. Vi har inngått et samarbeid med Ulf Christensen i firmaet Miljø & RessursDrift. Han har utarbeidet en flott rapport til oss som vi jobber ut i fra. Dette er en kostbar engangsinvestering, som vil betale seg på sikt. Ordfører Aksel Eng annonserte kommunestyrets julegave til Sør-Fron sokn i julenummeret av kyrkjebladet vårt. Kommunestyret vil yte nødvendig tilskudd til nytt oppvarmingsanlegg. Det er vi helt avhengige av, og veldig glade for! Vi skal informere kommunen nærmere om prosjektet. Vi avventer også godkjennelse/uttalelse fra riksantikvaren. Fredag 10. september var det duket for høytidlig og offisiell åpning av Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands Gard på Hundorp. Begivenheten strakk seg over hele helgen med ulike aktiviteter. Biskop Solveig Fiske vigslet pilegrimskapellet. Vi har tilsatt ny organist! Sergey Schulga, 25 år, opprinnelig fra Russland, har takket ja til 100% organiststilling. Han jobber i dag som organist i Kvænangen i Troms i 50% og i kulturskolen i 50%. Jeg gleder meg til å kunne presentere Sergey for menigheten i Sør-Fron! Det skal bli vidunderlig å få en fast organist igjen. Kirkevergen har hatt veldig mye arbeid i året som har gått med å leie tjenester av andre organister. Samtidig blir det godt for staben i Sør-Fron kirke å få tilføyd nye krefter. Alle personer er svært viktige i en så liten stab. Sergey var i Sør-Fron på intervju og prøvespilling søndag 6. februar, og gjorde sterkt inntrykk på oss som deltok! Kirkevalg september er det nytt valg. Perioden vi er inne i nå er kun 2 år. Dette fordi kirkevalget heretter skal følge kommune og fylkestingsvalget. Vi får da 4-års perioder som det har vært tidligere. Vi har fått på plass en fin nominasjonskomite med leder Jens Larshaugen. Å sitte i Sør-Fron sokneråd er sosialt, trivelig, menigsfylt og samfunnsnyttig. Vi er alle glade i kirka vår, og kirka er en del av livet vårt fra vugge til grav. Denne perioden jeg har sittet i soknerådet har vi hatt trivelige møter, med lett og god stemning. Selv om enkelte saker kan være krevende, er det også lærerikt. Min oppfordring må bli: Still til valg! Kom og stem! Det kommer mer informasjon om valget i neste nummer av kyrkjebladet vårt. Vi håper på å få ferdigstilt det nye messehakelet til Sør-Fron kirke i Det nye messehakelet har det vært jobbet med lenge. Av ulike årsaker har det tatt lang tid. Vi har hatt en flott arbeidsgruppe som har bestått av Mari Bruheim, Elisabeth Alme og Ingeborg Sletten. I tilegg har tidligere sokneprest i Sør-Fron Knut Kvidaland deltatt ved avklaring ved bruk av symboler. Det er designerduoen Arne & Carlos som har fått oppdraget. Vi skal i løpet av februar motta en tidsplan fra Arne & Carlos. Det er før den tid usikkert hvor fort arbeidet med å sy og å brodere messehakelet kan gjennomføres. Men vi håper at sogneprest Magnar Elde kan få innvie messehakelet til jul i år. Utvendig vedlikeholdsarbeid av kirka ble avsluttet i juli Det gjenstår å pusse opp gulldekorasjonene over hoveddøra. Dette vil bli gjort sommeren Det ble innkjøpt ny minitraktor til bruk på kirkegården i I den forbindele er det behov for utbygging av uthuset på kirkegården. Vi må ha mer plass til redskap, og selve bua som kirketjeneren disponerer, trenger også en oppussing og evt utvidning. Det er nedsatt en gruppe som jobber med denne saken. Den kirkelige stab i Sør-Fron og Sør-Fron sokneråd avrunda året 2010 med et koselig julebord i kapellet den Prost Per Halstein Nielsen deltok også. Vi spiste deilig julemat, og koste oss med kaffe og kaker etterpå. Dette var et initiativ fra kirkevergen og soknerådsleder, som kanskje kan bli årlig? Det ble en svært koselig kveld. Kari Gryttingslien 4

5 Sammen mot terror Nei til terror og ja til tillitsfullt fellesskap! Dette sier Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp sammen med Islamsk råd i Norge. 18. desember arrangerte Islamsk Råd Norge en markering mot terror på Jernbanetorget i Oslo. Oslos biskop Ole Christian Kvarme deltok og holdt en appell. Vi gjengir appellen i sin helhet, og håper den vil være med å gi rom for refleksjon og ettertanke. Biskop Ole Cristian Kvarme: Kjære alle sammen. Her er vi kristne muslimer og mennesker av forskjellig tro og livssyn. Vi er alle nordmenn, og står sammen mot terror. Vi står sammen for et fredelig og tillitsfullt samfunn. Å ta avstand fra terror og ekstremisme er et felles ansvar for alle som ønsker et fredelig og tillitsfullt samfunn. Når terror idylliseres og begrunnes ut fra en religiøs tradisjon, uansett hvilken tradisjon, må vi konfrontere disse holdningene og si at de er feil. Det er misbruk av den religiøse tradisjon og et svik mot Gud og mennesker. På vegne av Den norske kirke vil jeg takke Islamsk Råd Norge for initiativet til denne markering. I dag stiller vi oss sammen med norske muslimer i et felles oppgjør mot bevegelser som tar i bruk blind vold og terror. Meningsmålinger i vestlige land viser at ange er redde for muslimer. Da skal vi ikke glemme at et flertall av dem som i dag blir offer for denne terror, selv er muslimer. Frykt er terrorens feste mål, og i dag står vi sammen for at terroren og frykten ikke skal vinne. Kriminelle handlinger som den i Stockholm må ikke få føre til økt mistenkeliggjøring av muslimer. Arbeidet for å skape et samfunn hvor vi møter hverandre som medmennesker, er et fellesskapsprosjekt for alle i vårt land. De ulike religionene i verden bærer en visjon om fred. Nå nærmer vi oss jul, og fred er et kjerneord i juleevangeliet.da Jesus ble født, sang englene om fred på jorden. De sa også: Frykt ikke! Og fred mellom mennesker handler om å bryte ned frykt mellom mennesker, og frykten bryter vi ned ved å bli kjent med hverandre. I vårt norske samfunn er det viktigere enn noen gang at vi lærer hverandre å kjenne på tvers av kulturelle og religiøse grenser. Jeg har derfor et ønske og en oppfordring: La 2011 bli et år der vi blir bedre kjent med hverandre, på tvers av tro og tradisjon. Jeg vil utfordre kristne ordmenn til å bli bedre kjent med en muslim og muslimske nordmenn til å bli bedre kjent med en kristen i Der mennesker møtes og blir kjent med hverandre, skapes det muligheter. Der utvides fellesskapet, der kan kjennskap bli til vennskap, der får menneskeverdet rom og lar oss bo sammen i fred. Vennskap på tvers er ikke bare terrorens rake motsetning, men er det beste bidrag hver og en av oss kan gi til å bygge et fredelig og tillitsfullt samfunn for både muslimer, kristne og mennesker med annen tro eller livssyn i Norge. Kjære venner! Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid og ber til Gud om at vi må få gå inn i 2011 med mindre frykt og med fred i våre hverdager og i det globale samfunn som vi er en del av. 5

6 O jul med din glede I løpet av desember fikk vi oppleve en rekke flotte konserter i kirken. Først ute var Ole Edvard Antonsen og Sølvguttene 11. desember, med konserten Desemberstemninger. De hadde satt sammen et program som inneholdt alt fra tradisjonelle julesanger og klassisk til låter fra Antonsens plater. Ole Edvard Antonsen er vel kanskje vår beste og mest kjente trompetist, og Sølvguttene er verdensberømt i Norge. Hvem lytter ikke med stor glede når Sølvguttene synger julen inn på juleaften? Rundt 400 personer hadde funnet veien til kirken denne kvelden, og ble belønnet med en stor opplevelse. 19. desember var det duket for Bygdas egen julekonsert, med Sør-Fron Barnekor, Harpefoss Skolemusikk, Sør-Fron Sangkor sammen med Vinstra Musikklag, ei folkemusikkgruppe med Amund Grytting, Rasmus Kjorstad og Tom Willy Rustad, organist Sjur Magnus, og sist men ikke minst Trond Halle og Baksia. Denne kvelden lånte rundt 250 publikummere øre til bygdas egne sang- og musikkkrefter. Bygdas egen julekonsert har for lengst blitt en tradisjon, uten at noen riktig vet hvor mange ganger den er blitt arrangert, men når vi ser på gjennomsnittsalderen på årets aktører lover det godt for framtida! 6. juledag ble det satt et mektig punktum for årets julekonserter. Vår ikke helt ukjente fiolinist Arve Tellefsen og gruppa Kvarts med Øystein Rudi, Jo-Asgeir Lie, Tom Willy Rustad og Erlend Stue, Vegard Moshagen og Ida Rønshaugen inviterte til Romjulskonsert. Kirken var sjeldent fullsatt denne kvelden, mange kom langveisfra. Og at konserten var vel verdt turen, viste en sterk og unison applaus gjentatte ganger i løpet av konserten. Det ble presentert et vidt spekter av musikalske uttrykk, publikum fikk også anledning til å delta; flere allsanger sto på programmet. Det ble en stor kveld, og enda en gang fikk vi demonstrert hvilket flott konsertlokale Sør-Fron kirke også er. Det er ikke for ingenting den blir kalt Gudbrandsdalsdomen! Etter en konferanse mellom Den norske kirke og Rikskonsertene høsten 2010 ble det enighet om å prøve å få til et samarbeid. Jeg håper at et samarbeid mellom Den norske kirke og Rikskonsertene kan bli mer enn visjoner og drømmer. Jeg håper det blir en realitet, sa Åse Kleveland, direktør i Rikskonsertene. I 2009 ble det kjørt et vellykket prosjekt med en turne i stavkirkene, og av de konsertstedene Rikskonsertene ønsker å ha med seg videre er kirkene. Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen peker på at Den norske kirke er en erfaren konsert- og kulturarrangør, med et stort nedslagsfelt og en lang historie. Det skal ansettes kulturrådgivere i alle bispedømmene, og da har kirken et nasjonalt og regionalt nettverk som kan koordinere kulturvirksomhet og etablere samarbeid med nasjonale aktører, som for eksempel Rikskonsertene. Og så får vi håpe at Gudbrandsdalsdomen kommer på Rikskonsertenes liste over konsertsteder! Foto: Einar Almehagen/GD. 6

7 Det blir i år valg på menighetsråd og bispedømmeråd samme dag som kommune- og fylkestingsvalget, 12. september. De som blir valgt, skal være med å bestemme hvordan Den norske kirke skal organiseres i framtiden. Som en del av Demokratireformen i Den norske kirke, gjøres det forsøk med valg samtidig med offentlige valg. For to år siden var det derfor valg samme dag som stortingsvalget. I år er det kommune- og fylkestingsvalget som får selskap av kirkevalget. Bispedømmerådsvalget er ekstra spennende i år, for medlemmene der sitter også i Kirkemøtet og skal derfor være med å bestemme hvordan Den norske kirke skal organiseres når den etter planen skiller lag med Staten. Nominasjon Nominasjon av kandidater til menighetsråd og bispedømmeråd er allerede i gang. I tiden frem til 1. mai kan du levere forslag på menighetsrådskandidater til nominasjonskomitéen i menigheten, evt. kan ti personer sammen levere en egen liste. I bispedømmerådsvalget er det i hovedsak menighetsrådet som kan foreslå kandidater. Ta kontakt med dem snarest mulig om du har forslag til kandidater. Menighetsrådet skal behandle saken på et møte innen 15. mars. Det vil også i år være mulig å foreslå enkeltkandidater til bispedømmerådet gjennom supplerende nominasjon. Dersom 100 medlemmer fra minimum tre ulike sokn (maksimum 50 fra ett og samme sokn) foreslår en kandidat i tiden 1. mai 1. juni, vil kandidaten komme med på valglisten. Enklere å stemme Det skal bli noe enklere å stemme ved valget i år enn ved forrige valg. Ved menighetsrådsvalget slipper en å flytte kandidater som står langt nede på listen for at de skal få din stemme. Man kan både stryke kandidater og gi tilleggsstemmer. I år vil alle stemmer telle like mye, noe som gjør at også de som står langt nede på listen kan komme inn om de får flere ekstrastemmer enn andre. Det er bare ved likt antall stemmer at rekkefølgen på stemmeseddelen bestemmer hvem som kommer inn. Ved bispedømmerådsvalget skal man bare sette et nummer framfor kandidatene for å angi hvilken rekkefølge man ønsker. Stemmerett for 15-åringer Ved kirkevalget kan alle medlemmer av Den norske kirke som er 15 år eller eldre være med å stemme. Informasjon Det vil som for to år siden bli sendt ut valgkort i posten til alle medlemmer med stemmerett. For mer informasjon om valget, kontakt din lokale menighet, besøk nettsiden eller se på Om bispedømmerådet Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og syv leke medlemmer valgt i Kirkevalget. Bispedømmerådet styrer det kirkelige arbeidet på bispedømmeplan. De skal ha oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og de skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispdømmet. I prakis betyr det at rådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. De gjør vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. De fordeler statlige tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmets budsjett og handlingsplaner er gjenstand for behandling i bispedømmerådet. Det samme er for eksempel bopliktsaker. Og bispedømmerådsmedlemmene H utgjør Kirkemøtet. Møtefrekvensen er 8-10 møter H pr. år, samt det årlige Kirkemøtet. Kirkemøtet trer sammen en gang pr år. Blant de uttrykkelige ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige 7

8 undervisning, diakoni og kirkemusikk og forslag til retningslinjer for soknereguleringer. Kirkemøtet skal dessuten utføre gjøremål og gi uttalelser etter pålegg av Kongen eller Kirkedepartementet. Viktige saker ved siste Kirkemøte var blant annet Gudstjenestereformen med de store endringer som ligger der, i hovedgudstjenesten, nattverdliturgi, dåpsliturgi og tekstbok, og endringer i gravferdslov og kirkelov. Dette betyr at medlemmene i bispedømmerådet har stor innflytelse på det som skjer innenfor kirken, både på bispedømmeplan og på landsbasis. Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og syv leke medlemmer valgt i Kirkevalget. Bispedømmerådet styrer det kirkelige arbeidet på bispedømmeplan. De skal ha oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og de skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispdømmet. I prakis betyr det at rådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. De gjør vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. De fordeler statlige tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni etter nærmere regler gitt av departementet. Bispedømmets budsjett og handlingsplaner er gjenstand for behandling i bispedømmerådet. Det samme er for eksempel bopliktsaker. Og bispedømmerådsmedlemmene Om bispedømmerådet utgjør Kirkemøtet. Møtefrekvensen er 8-10 møter pr. år, samt det årlige Kirkemøtet. Kirkemøtet trer sammen en gang pr år. Blant de uttrykkelige ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni og kirkemusikk og forslag til retningslinjer for soknereguleringer. Kirkemøtet skal dessuten utføre gjøremål og gi uttalelser etter pålegg av Kongen eller Kirkedepartementet. Viktige saker ved siste Kirkemøte var blant annet Gudstjenestereformen med de store endringer som ligger der, i hovedgudstjenesten, nattverdliturgi, dåpsliturgi og tekstbok, og endringer i gravferdslov og kirkelov. Dette betyr at medlemmene i bispedømmerådet har stor innflytelse på det som skjer innenfor kirken, både på bispedømmeplan og på landsbasis. Vil du stille til valg? Det finnes mange ønsker og meninger om kirken,og hvordan de lokale menighetene bør drives og fungere. Ved kirkevalget 2011 kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. Gi kirken et godt råd! Som en blomst Slik vil jeg huske deg. Som en blomst. Din hals har så vakker en bue, ditt ansikt er som et smykke, ditt hår som gullregn over unge skuldre Tett opptil deg ligger to små. Som redde kyllinger søker de ly under arven du gav dem : Din store fred, den som fylte rommet du var i. Frikjøpt fra fortid og fremtid, bundet til ham som er. Randi Aschjem Like bak deg står din barndom. Det er ikke lenge siden jeg flettet ditt lyse hår! Foran deg ligger ditt ulevde liv, gjemt under blomstrende drømmer. Du ser lenger inn bak forhenget, der du er ny. 8

9 4-åringane 4 åringane vart også i år invitert til adventssamlingar i kirka/ kapellet. Det var tilsaman 3 samlingar. På samlingane snakka vi om juleevangeliet, lagde ulike figurar til ei enkel julekrybbe og sang. I gudstenesta 28. november (1. søndag i advent) deltok ungane med sangar dei hadde lært på samlingane og fekk utdelt kyrkjeboka. 6-åringane På nyåret var det 6 åringane sin tur til å få invitasjon. Dei vart invitert til 4 samlingar med dåpsskole i januar og februar. Fokus på desse samlingane er en perlekrans/kristuskrans med ulike perler, der vi knytter ulike bibelfortellingar opp mot dei ulike perlene. I familiegudstenesta søndag 13. februar deltok 6 åringane med sang. Dei fekk også utdelt 6 årsboka. Takk for mange trivelige stunder saman med dykk 4 og 6 åringar, og takk til dykk foreldra som følgjer borna. Mvh.menighetspedagog Hanne E Knutsen Trusopplæringsleiaren har saman med KIFO-leiaren blitt einige om eit nært samarbeid. KIFO, eller Stiftelsen Kyrkjeforskning, skal dei neste tre åra ha ansvaret for ei kontinuerlig evalueringsforskning av kyrkjas arbeid med trusopplæringsreforma. Kyrkjerådet og Ulla Schmidt, konstituert forskningssjef i KIFO, har signert ei treårig rammeavtale verd om lag 3.5 millionar kroner. Saman med nokre andre forskarar skal KIFO gje nyttig kunnskap tilbake til trusopplæringsmedarbeidarar lokalt og sentralt. Trusopplæringsreforma er kan hende den viktigaste reforma innanfor Den Norske kyrkja. Målet vårt vil vere å bringe fram kunnskap og forståing. TREÅRIG EVALUERING Gjennom dei tre komande åra skal forskarane gjennomføre både større og mindre evalueringsoppdrag. Det første oppdraget KIFO skal gå i gang med, er å sjå på korleis kyrkjelyden og heimane arbeider saman om trusopplæringa. Rapporten her er venta i oktober. Føremålet med oppdraget er kontinuerlig å evaluere, arbeide med og dokumentere røynsler når det gjeld reformas innhald, organisering og resultat. Funna vil seie mykje om kva for tiltak barn og unge får tilbod om og kva som skjer av læring, innhald og oppslutning rundt om i kyrkjelydane. Desse funna vil være nyttige for utvikling og kvalitetssikring av trusopplæringsarbeidet. 9

10 JULEVANDRING TIL SØR-FRON KYRKJA - JULA 2010 Barnehagane vart også denne jula invitert til ei julevandring i kyrkja. Dei fekk ein invitasjon ei tid på førehandt. Dei ulike rollane vart fordelt. Nokre av dei hadde øvd på replikkane til julespelet. Det har vorte ein tradisjon med denne julesamlinga i desember. Vi hadde ei triveleg førjulsstund der vi song kjente og kjære julesongar, og spelte oss gjennom juleevangeliet. BABYSANG I KAPELLET Det blir babysang i Sør-Fron kapell på MANDAGER våren Vi starter opp mandag 14. mars. De neste datoene er: 21.mars - 28.mars - 4.april - 11.april - 18.april påskeferie - 2.mai og 9.mai. Vi møtes i kapellet kl til sang og lek. Vi synger sanger fra Frelsesarmeens opplegg som heter: Bom-chicka-bom, og noen av de vanlige norske barnesangene. Helt til slutt koser vi oss med en enkel lunsj. Pris for 8 ganger og CD: Kr. 200,- Påmelding Tlf : el.mob

11 Populær dåpsklubb Over barn er medlemmer i Norges største og eneste dåpsklubb, TRIPP TRAPP. Av Lena Skattum Dåpsklubben TRIPP TRAPP er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere eller andre voksne som ønsker at et barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Tre ganger i året får barnet tilbud om en pakke fra IKO-Forlaget. Pakken kan inneholde bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter eller ande produkter. Klubben tilbyr produkter til hjemmet som barn og foreldre kan bruke sammen. De kan lese, lære og undre seg over innholdet i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i fellesskap, sier Cecilie Holdø som er daglig leder av klubben. IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterære fortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det det er teologi på sitt beste, sier hun. TRIPP TRAPP er for barn mellom 0-12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakkene. Vi ønsker at flere skal oppdage klubben vår, og se at et medlemskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag, sier Cecilie Holdø. Se for mer informasjon. Konfirmasjon 2011 i Sør-Fron kirke søndag 22. mai kl Cathrine Haverstad, Helene Hovden, Kristina Solbraa Grytting, Ingunn Volberg Johansen, Marie Jonsen, Mari Kongsli Kjorstad, Gunhild Heggeløkken Kvislen, Åshild Rolstad, Ingrid Rønn, Anne-Iren Skar, Anne Skogstad. Anders Tagestad Amundlien, Roy Andre Andersen, Stian Kronstad Baukhol, Andreas Danielsen, Trond Gryttingslien, Øystein Flatmoen Haug, Morten Smestad Heimlund, Rasmus Kjorstad, Jostein Kvebu, Eirik Monshaugen, Per Muriteigen, Håkon Odenrud, Simen Knuts Scheie, Daniel Arnljot Bagge Stormo, Henning Godlien Strand, Per Kristian Lien Suleng, Christian Skarpnord Vangen, Ørjan Ånsløkken. 11

12 2011 et spennende kirkeår For Den norske kirke blir 2011 det mest spennende på mange tiår: Rammene for det nye kirke-statforholdet blir fastlagt. Det tolvte bispeembetet opprettes. Kirkevalg skal arrangeres. Nye liturgier innføres i kirken. Direktøren i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, peker på at endringene som skal skje i kirken ikke bare har betydning for kirkens aktive, indre kjerne, men vil påvirke hvordan kirken fremstår både i lokalsamfunnet, på det nasjonale plan og internasjonalt. Han er opptatt av at alt det nye som nå er på trappene vil gjøre kirken bedre i stand til å utføre sitt oppdrag. Vi ser at 2011 blir et krevende år for kirkens styrende organer, men det er positive utfordringer vi står overfor. Det er en selvbevisst, offensiv og femtidsrettet kirke folk vil møte gjennom det som skjer i Grunnlovsendringer Stortingsforliket fra 10. april 2008 la premisser og rammer for endringer i statskirkeordningen. Der ble en rekke grunnlovsendringer foreslått, og man pekte på at utnevning av biskoper og proster bør flyttes ut av kirkelig statsråd. Stortinget kommer våren 2012 til å vedta endringer i de grunnlovsparagrafene som regulerer forholdet mellom staten og kirken. Kirkemøtet i Tønsberg april 2011 vil gi signaler om konsekvensene av de ventede grunnlovsendringene. Vi er opptatt av å få på bordet hvordan endringene av grunnlovsparagrafene må følges opp når det gjelder hele vår kirkeordning. Allerede i januar starter vi med seminarer i bispedømmene om fremtidig kirkeordning og har planlagt bred kontakt med kirkens arbeidstakerorganisasjoner, forteller Jens-Petter Johnsen. Et utkast til ny kirkeordning skal førstegangsbehandles av Kirkemøtet i april Men innen den tid skal mye utredes og høring gjennomføres. Det er flere saker som gjør 2011 til et historisk år for kirken: Kirkemøtet 2011 vedtar nye ordninger for kirkens gudstjenesteliv. Nye liturgier skal gjelde fra 1. søndag i advent Eter elleve års arbeid utgir Bibelselskapet en samlet ny bibeloversettelse i oktober Kirkevalget i september 2011 skal bygge videre på den økte interessen Kirkevalget i 2009 skapte. Velgeroppslutningen økte fra 4,2 % i 2005 til 13 % i Kirkemøtet 2011 vedtar Strategiplan for samisk kirkeliv i Den norske kirke med en handlingsplan for perioden Ordningen med et nytt tolvte bispeembete med presesfunksjon som hovedoppgave, trer i kraft i løpet av Helt siden 1970-taller har ulike kommisjoner og utvalg utredet endringer i forholdet mellom stat og kirke. I 2008 la kirkestatsråd Trond Giske fram Stortingsmelding nr. 17; Staten og Den norske kirke. Like før hadde samtlige partier på Stortinget presentert det historiske kirkeforliket for stortingsperioden Her blir det lagt premisser og rammer for endringer i statskirkeordningen. En rekke grunnlovsendringer er foreslått, og et viktig element i forliket er demokratireformen i kirken. Denne har, ved endringer i valgordningene, - og særskilte bevilgninger over statsbudsjettet, - gjort det mulig å øke oppmerksomheten og deltakelsen ved kirkevalgene i 2009 og Kilde: Karl Olsen Er du god å snakke med? Er du god å snakke med? Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er Lyst til å bety noe for andre god og på? utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger å bli flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger å bli flere medarbeidere! innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake. Kursstart: 1. mars i Nordre Du får Ål kirke, et gratis Lillehammer 40- timers innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i måneden tilbake. Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på vår nettside Kursstart: 23.august i Nordre Ål kirke, Lillehammer Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på vår nettside Kirkens SOS er landets største krisetjeneste Kirkens SOS på er telefon landets og største internett. krisetjeneste Vi startet på opp telefon i og internett. I Hedmark og Oppland er det vaktrom både på Vi Lillehammer, startet opp i Hamar I og Hedmark Gjøvik. og Som Oppland frivillig er det medarbeider vaktrom både betyr på du en Blestervegen 5, 2618 Lillehammer Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Som frivillig medarbeider betyr du en forskjell for de som ringer og skriver til oss. E-post: forskjell for de som ringer og skriver til oss. 12 i Hedmark og Oppland Blestervegen 5, 2618 Lillehammer e- post: hedmark- sos.no

13 Påsken i Sør-Fron Vi ønsker velkommen til gudstjenester og samvær i påsken. PALMESØNDAG Sør-Fron kirke kl Gudstjeneste. SKJÆRTORSDAG Sør-Fron kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste, Johnny Lønning deltar med sang. Etter gudstjenesten er det felles kveldsmat i kapellet. Kr. 30 pr. person. 1. PÅSKEDAG Sør-Fron kirke kl Høytidsgudstjeneste m/dåp. Ida Rønshaugen spiller trompet og Kristin Midtby Elde synger. 2. PÅSKEDAG Sørheim Omsorgsenter kl Nattverdsgudstjeneste. LANGFREDAG Sør-Fron kirke kl Langfredagsgudstjeneste. Espedalen Fjellkirke kl Påsken i ord og toner. Lillehammer kantori med Tim Collins deltar. En verden uten fattigdom er mulig Det handler om rettferdighet Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 Takk for ditt bidrag Benytt kontonummer Givertelefon (200 kr) eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

14 DET SKJER! VELKOMMEN TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE I SØR-FRON KAPELL SØNDAG 3. APRIL KL Den største av Gudbrandsdalens sønner Skrefsrudprogram v/ Morten Jostad Prost Per Halstein Nielsen deltar også Ellers: Årsmøtesaker, musikk og bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Sør-Fron sokneråd RAKING PÅ KIRKEGÅRDEN lørdag 30. april kl Det går mot vår. Påska er svært sent, og det er bare ei knapp uke mellom påske og 1. mai. Lørdag 30. april er det tid for årets dugnad på Sør-Fron kirkegård Ta med rive og godt humør. Dette er sosialt i tillegg til at vi utfører en kjempejobb for bygda vår. Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget velfortjent kaffe og litt biteti i kapellet. Vel møtt! Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell Onsdag 23. mars Kl Onsdag 25. mai Kl Andakt Sørheim omsorgssenter Torsdag 17. mars Kl Torsdag 7. april Kl påskedag 25. april Kl Torsdag 19. mai Kl Torsdag 16. juni Kl Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim. 14

15 Slekters gang Døpte: Pernille Bjerkehagen f Silje Kristine Hovden f Emma Victoria Skar f Marie Kristine Sæther Lostad f Østen Bratlien f Mie Lindsø Bruvang f Synne Haverstadløkken Moen f Nicolai Johan Lorentzen Frithjofsen f Daniel Osadolor Rolstad f Vilde Ekre Heimlund f VIGDE: Cathrine Vea Gulbrandsen og Bård Kinn Nordhagen GRAVFERD: Arvid Skar f Hans Ulberg f Maria Kvernes f Asmund Grytting f Inger Nordlien f Magnhild Bergseth f Paul Oden f Kåre Malerbakken f Marry Odveig Amundlien f Margit Bergum f Marte Ragnfrid Suleng f Magnhild Reidun Fossehagen f Magnhild Ringstad f Tusen takk til Asmund Gryttings etterlatte for gave ved hans begravelse. Pengene er øremerket kjøp av teleslynge til Sør-Fron kapell. Tusen takk også til Harpefoss sanitetsforening og alle andre givere for gave til kirkebladet vårt. PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron Tlf / TIL TJENESTE Kirkekontoret: Kirkekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Prestegården, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Organist: Sergei Shulga starter 23. mai Kirkeverge: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen 2658 Espedalen. Mobil: Klokker: Synøve Barlund Fladby, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Kari Gryttingslien, Heggerud Gård, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Nestleder: Marit Randi Nyhus, Bjørnstulvegen, 2647 Sør-Fron Tlf Mobil: E-post: Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl Olsen, Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Kirsten Skurdal, Vararepresentanter: Oddveig Strand, Inger Elisabeth Pedersen, Kristian Haave, Aud Haverstad SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Berit Nustad og Sognepresten. Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 15

16 Velkommen til kirke 6. mars - fastelavnssøndag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp 13. mars 1. s. i faste Lit. farge: Lilla Tofte skole kl : Grendahusgudstjeneste 20. mars 2. s.i faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/nattverd 27. mars - Maria Budskapsdag Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste m/dåp, konfirmantene i Sør-Fron deltar 3. april 4. s. i. faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kapell kl : Menighetens årsmøte Se egen annonse side april - 5. s. i. faste Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Våronnmesse m/dåp Palmesøndag april Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp Skjærtorsdag april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste, Johnny Lønning deltar Diakoniutvalget serverer kveldsmat i kapellet etter gudstjenesta Langfredag april Lit. farge: Svart Sør-Fron kirke kl. 11:00: Langfredagsgudstjeneste Langfredag kveld april Lit. farge: Svart Espedalen Fjellkirke kl : Påsken i ord og toner 1. påskedag april Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/ dåp. Ida Rønshaugen/Kristin Midtby Elde deltar. 25. april - 2. påskedag Lit. farge: Hvit Sørheim omsorgssenter kl : Nattverdsgudstjeneste 1. mai/søndag - Off. høytidsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste 8. mai 2. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Samtalegudstjeneste Samvær for konfirmanter og foresatte i prestegården etter gudstjenesten 15. mai - 3. s.e.påske Lit. farge : hvit Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste m/dåp 17. mai / tirsdag - Grunnlovsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Festgudstjeneste 22. mai 4. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/konfirmasjon 29. mai - 5. s.e. påske Lit. farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Innsettelsesgudstjeneste for ny organist. Kirkekaffe. Sør-Fron sangkor deltar 2. juni Kr. Himmelfartsdag Lit. farge: Hvit Espedalen fjellkirke kl : Gudstjeneste m/nattverd 12. juni 1. pinsdag Lit. farge: Rød Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste Ved forandring, se annonse i GD. KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn kan du ringe til: Jon Bjørke Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi INFORMASJON Nr. 5 JULA 2011 ÅRGANG 56 Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi Levende julekrybbe Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten

Detaljer

N r. 1 V Å r E N 2 0 1 2 Å r G A N G 5 7

N r. 1 V Å r E N 2 0 1 2 Å r G A N G 5 7 Nr. 1 VÅREN 2012 ÅRGANG 57 INFORMASJON Kva er kyrkje? Og kvifor har vi henne? Det er det naturleg å spørje om i desse visitastider. Jesus sjølv spurde: Kven seier de at Menneskesonen er? Den dagen dette

Detaljer

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Nr. 2 Sommeren 2008 Biskopelig besøk 53. årgang 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting. Høymessen, eller Gudstjenesten slik den er i Den norske kirke Høymesse er navnet på

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

INFORMASJON. Foto: Arne Hernæs.

INFORMASJON. Foto: Arne Hernæs. INFORMASJON Nr. 3 HØST 2012 ÅRGANG 57 Foto: Arne Hernæs. Ein for alle Jesus Kristus gjer si gjerning her på jord. Også vi i Sør-Fron nyt stadig godt av det. Grunnlaget er hans grensesprengande historie

Detaljer

N 3 H Ø S T 2 0 1 3 Å

N 3 H Ø S T 2 0 1 3 Å INFORMASJON Nr. 3 HØST 2013 ÅRGANG 58 Frå venstre: Leder for pilegrimssenteret Per Gunnar Hagelien, freelancekurator Eivind Slettemeås, kunstneren Jumana Manna statssekretær Kjersti Stenseng og ordfører

Detaljer

N R. 1 PÅ S K E 2 0 1 5 Å R G A N G

N R. 1 PÅ S K E 2 0 1 5 Å R G A N G INFORMASJON NR. 1 PÅSKE 2015 ÅRGANG 60 60 60 ÅR KYRKJEBLAD FOR SØR-FRON 60 ÅR Påsken nærmer seg! For oss kristne har denne høytiden vært svært viktig helt fra begynnelsen av. Hendelsene som vi feirer i

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt Gud bygger selv sitt rike (Wilfrid Stinissen, fra boken: I Guds tid,

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! INFORMASJON Nr. 4 HØSTEN 2009 ÅRGANG 54 Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! Foto: Amund Grytting NoS nr. 768 Ny av året Å kome som framand

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start Nr. 3/2006 61. årgang Takk til Fred!... side 4 En sang fra havet... side 6 Den helga det skulle vært opptak...... side 7 Viken senter... side 8 Om forholdet mellom staten og Den norske kirke... side 12

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 7. Desember 2010. 63. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 7. Desember 2010. 63. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 Desember 2010 63. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg Tlf. 958

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

se side 4-5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2011 57. ÅRGANG Vi ønsker velkommen

se side 4-5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2011 57. ÅRGANG Vi ønsker velkommen Karneval i Trømborg Jesu grav er tom Fra Jerusalem til Mysen 2011 se side 8 se side 4-5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2011 57. ÅRGANG Mysen kirke - Påskekirken 2011 Vi ønsker velkommen

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer