Menighetsrådets årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsrådets årsmelding"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Menighetsrådets årsmelding Av og til tror vi at alt vi gjør bare er en dråpe i havet. Men havet ville ha vært mindre uten den dråpen. (Mor Teresa) Side 1

2 Holmen Menighet INNHOLDSFORTEGNELSE Menighetsrådets årsmelding side 3 Menighetens underutvalg og -grupper (oversikt) side 6 A Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen side 7 2. Styringsgruppen for Trosopplæringsprosjektet side 8 3. Eiendomsutvalget side 10 B Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 4. Økonomiutvalget side Informasjonsutvalget side Finansieringsutvalget side Barneutvalget side Prosjektutvalget side Misjonsutvalget side Diakoniutvalget side Ungdomsutvalget side Frivillighetsutvalget side 28 C Komiteer side 29 Orgelkomiteen, Førjulsmessen, Torsdagsklubben, Bønnetjenesten, Kirkebussen, Holmen kirkekro - Andre rapporter side 35 Gudstjenestene, Kirkelig årsstatistikk, Sang og musikk, Speiderarbeidet, Y s Men, Lørdagsklubben, Teologisk seminar Fellesrådets aktiviteter side 47 Asker kirkelige Fellesråd, Kirkens feltarbeid, diakonale fellestiltak - Ansatte-bevegelser i 2009 side 50 Regnskap og budsjett side 51 Årsregnskap (balanse) 2009 side 52 Årsregnskap (driftsregnskap) 2009 side 53 Noter til årsregnskapet side 54 Budsjett 2010 side 56 Avdelingsregnskap 2009/Budsjett 2010 (Menighetsrådet) side 57 Merknader til avdelingsregnskap side 60 Driftsregnskap/budsjett for avd. med egne driftsfond side 65 Regnskap 2009/Budsjett 2010 Barnehagen side 69 Telefonliste Holmen kirke pr side70 Side 2

3 Årsmelding 2009 Holmen menighet 2009 Menighetsrådet og daglig ledelse 1.1. Sammensetning: Rådet har hatt følgende sammensetning: I perioden : Leder: Tom Andresen, nestleder: Bernhard-Jens Eggesbø, Randi Mollan Bølset som er Holmen menighetsråds representant i Asker kirkelige fellesråd. Sammen med soknepresten som er fast medlem av rådet, har disse utgjort Arbeidsutvalget - AU. De øvrige medlemmene av menighetsrådet er: Kristin Walstad, Lars Houge, Åse Marie Ommundsen, Hilde Sunnanå og Elfrid Therkelsen Varamedlemmer er Gro Howlid Aschehoug,, Mona Dedekam Pederssen og Inger MarieFlølo Hawkins. I perioden Som følge av vedtak i Stortinget vedrørende forholdet mellom Kirke og Stat ble det gjennomført valg på nytt menighetsråd samtidig med stortingsvalget. Det ble gjennomført en omfattende informasjonskampanje i denne forbindelse. Det førte til en nesten tredobling av avgitte stemmer i Holmen menighet. Det nye rådet overtok 1. november og konstituerte seg som følger: Leder: Lars Houge, nestleder Katrine Bakke Lossius, Holmens representant i Asker kirkelige fellesråd Randi Mollan Bølset. Sammen med soknepresten utgjør dissearbeidsutvalget - AU. Øvrige medlemmer i rådet er: Øyvind Hillesund, Bjørn Schwensen, Sissel Helgø Stray, Olav Kråkenes, Kristin Walstad. Varamedlemmer er: Tor-Arne Knutsen, Elisabeth Harlem Eide, Gro Howlid Aschehoug, Roy Ruud, Aud Sissel Svilosen Daglig ledelse. Side 3

4 Holmen Menighet I samsvar med intensjonen i Askerprosjektet utgjør menighetsrådsleder, daglig leder og sokneprest en utøvende ledergruppe. Denne gruppen har jevnlig kontakt om effektueringen av Menighetsrådets vedtak og samordningen av virksomheten i menigheten. 1.3 Virksomhet. Gammelt Arbeidsutvalg har hatt 7 møter og behandlet 46 saker. Gammelt Menighetsråd har hatt 7 møter og behandlet 80 saker. Nytt Arbeidsutvalg har hatt 2 møter og behandlet 14 saker. Nytt Menighetsrådet har hatt 3 møter og behandlet 27 saker. Menighetens årsmøte ble gjennomført 22.mars med god oppslutning. Ved siden av de mer løpende administrative sakene har Menighetsrådet dette året arbeidet videre med frivillighetskulturen i menigheten og med å øke givertjenesten og andre inntektsbringende tiltak. 1.4 Menighetsarbeidets gang. Nytt i staben: Hildegunn Whyte Gaardsø sa i løpet av året opp stillingen som prosjektleder og Tone Louise Evans fikk tilbud om fast stilling og tok i mot det. I september gikk hun ut i fødselspermisjon. Sissel Meriles er ansatt som vikar for henne i 50 % stilling. Da prost Øyvind Backer gikk av med pensjon, ble Caspar R. Thomassen bedt om å fungere i denne stillingen frem til ny prost ble ansatt. Det betyr at han fra 1. juni var sokneprest i 50 % stilling. Som vikar i Holmen ble Aud Sigurdsen omplassert fra Kampen menighet i Oslo i perioden Vedlikehold: Den store begivenhet når det gjelder vedlikehold, er den totale utvendige oppussing av kirkebygg og kontorbygg. Under Per Murens dyktige ledelse klarte vi å få pusset opp kontorbygget innenfor den tildelte økonomiske rammen som egentlig bare var beregnet på kirkebygget. Innvendig vedlikehold og mindre utvendig vedlikehold på anlegget rundt kirken ble gjennomført i en dugnadsuke på våren. Gjennom uken tok alle avdelingene sin tørn med forskjellige oppgaver. Konfirmasjonsarbeid: Konfirmantarbeidet har opprettholdt en sterk posisjon i ungdomskullet og 146 unge ble Side 4

5 Årsmelding 2009 konfirmert i løpet av to helger i september. Det ble gjennomført 6 konfirmasjonsgudstjenester. I tillegg til dette gjennomførte kateket Hege M. Stavland i samarbeid med kateketen i Asker et tilrettelagt opplegg for fire ungdommer. De ble konfirmert i mai. Tilbakemeldinger fra foreldre, konfirmanter og andre var overveldende positive. Grønn menighet: Arbeidet med grønn menighet har fortsatt i 2009 og Holmen menighet ble tildelt Oslo Bispedømmes miljøpris for innsatsen i denne sammenheng. Drivende kraft i denne sammenheng er Inger-Marie Flølo Hawkins sammen med Marilyn Brattskar. Korvirksomhet: Nytt i 2009 er oppstart av Ten-Sing. Etter en noe treg start, tok dette arbeidet seg opp i løpet av høsten vesentlig som følge av det gode arbeidet i konfirmantgruppen. Førjulsmessen - Et betydelig arbeid ble nedlagt i gjennomføringen av førjulsmessen i november. En ny-oppnevnt komité maktet å fornye opplegget for messen og den ble avviklet med meget godt økonomisk resultat. Julelunsjen for pensjonister ble gjennomført 29.12, og juleselskap Lys våken var planlagt i helgen 1. søndag i advent, men måtte avlyses på grunn av mangel på frivillige medarbeidere. Mye annet kunne ha vært nevnt, ikke minst innsatsen til alle de ulønnede medarbeiderne som bidrar til å holde arbeidet i gang. Vi henviser i så måte til rapportene fra de forskjellige utvalg og komitéer i årsmeldingen. 1.5 Økonomi Til tross for at menighetsrådet budsjetterte med et betydelig underskudd på driften i 2009, viser regnskapet et overskudd. Det skyldes en god økonomistyring og nøktern bruk av penger gjennom året. Noen budsjetterte oppgaver er ikke gjennomført samt at det er kommet Vil du ha kontakt med oss? Holmen menighetsråd er et folkevalgt organ som velges hvert 4.år. Nytt menighetsråd ble valgt i 2009 for to-årsperioden , og tiltrådte i desember Menighetsrådet møtes månedlig til møter som i prinsippet er åpne. Ønsker du kontakt med menighetsrådet, kan du henvende deg til menighetskontoret (tlf ) eller e-post eller til lederen, Lars Houge, tlf , e-post inn noen uventede gaver. Arbeidet med å øke antall faste givere har gitt som resultat 2 nye givere i løpet av året. Side 5 Nytt orgel: Fremdriften når det gjelder nytt orgel stoppet noe opp i løpet av Per Muren tok etter oppfordring fra Kirkesjefen i Asker på seg jobben som prosjektleder for

6 Holmen Menighet Menighetens underutvalg og -grupper Holmen menighetsråd har sammen med kirkestaben vedtatt en ny organisasjonsplan. Det er ikke de store endringer, men noen justeringer. av den gamle. Årsmeldingen følger det nye oppsettet, som fortsatt faller i tre hoveddeler: - Lovpålagte utvalg (rapporterer direkte til menighetsrådet) - Utvalg opprettet av Menighetsrådet (rapporterer til menghetsrådet) - Komiteer, prosjekter, arbeidsgrupper (rapporterer til utvalg) Den oversiktlige plansjen vil bli presentert på menighetens årsmøte 17.mars, der også det lettere leselig format i farger skaper større tydelighet om tekstene. Side 6

7 Årsmelding 2009 A) Lovpålagte utvalg 1 Styret for Barnehagen Holmen menighets barnehage. Barnehagen har i 2009 hatt 16 barn. Dette fordi to av barna er under 3 år og da tar de to ekstra plasser. Barna er fra 1 til 5 år. Mellom kl og kl disponerer vi ungdomsalen hvor 4 og 5 åringene har hatt opplegg som er tilpasset denne alderen. De fra 1 til 3 år er i barnehagen med eget opplegg der. Dette gjør vi også fordi arealet nede i barnehagen er litt for lite. Økonomien i barnehagen har i år vært god og vi har fått gjort noen nye innkjøp som sårt trengtes. På lekeplassen har vi fått snekker til å reparere gjerdet og gjøre det forskriftsmessig i stand. Vi har også dette året jobbet med språkutvikling. Dette er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap, lære sosiale spilleregler osv. Natur og miljø har vi også hatt om. Vi har lært om kildesortering og vært jevnlig på miljøstasjonen. Gjennom hele året har vi fortalt om de kirkelige høytidene og lært sanger som tilhører disse. Tone Louise har vært nede frem til hun gikk i svangerskap permisjon. Deretter overtok Sissel opplegget. De har formidlet bibelfortellinger gjennom flanellograf, hånddukker og bordeventyr. Mange sanger har de også lært oss. Veldig hyggelig med disse samlingene. Mange turer har vi hatt, til skogen og ned til sjøen hvor vi ser på planter og dyreliv. På litt lengre turer har vi leid kirkebussen. Vi har bla vært på teater i Oslo, på Teknisk museum og på Sansehuset på Emma Hjort. Vi har sunget for eldre i prestegården og hatt Lucia-fremførelse for beboerne på Vestre Nes omsorgsboliger. Foreldersamarbeidet har fungert bra og vi har hatt foreldermøter og foreldersamtaler vår og høst. Vi har gjennomført brukerundersøkelser og fikk veldig bra tilbakemeldinger. På personalsiden har det ikke vært forandringer. Barnehagen har et stabilt team. Holmentoppen barnehage v/gunn Warløs (styrer) Side 7

8 Holmen Menighet 2 Styret for Trosopplæringsarbeidet Trosopplæringsarbeidet er inne i en spennende fase med utarbeiding av en læreplan for trosopplæring for alle barn mellom 0-18 år. Trosopplæringens hovedmål er å fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livsutvikling og livsmestring for alle uansett funksjonsnivå. Trosopplæringstilbudet i menigheten deles inn i to: kontinuerlige tiltak og punkttiltak. De kontinuerlige tiltakene er aktiviteter som går igjennom hele året som kor og speiding, mens punkttiltak er enkelttiltak rettet inn mot spesielle aldersgrupper. Den aktuelle aldergruppen får invitasjon til punkttiltaket og det søker å nå bredden av barna i soknet. Når læreplanen er ferdig, er målet at alle barn skal få en invitasjon til et arrangement i kirken hvert år fra dåpen og til de fyller 18 år. Den store økningen i tilbudet til barn og unge fordrer mange kloke hoder og gode hjerter; så det er behov for mange frivillige! Styringsgruppe: Caspar R. Thomassen, Tove Refsnes, Hege M. Stavland, Inger-Marie Flølo Hawkins, Hilde Sunnanå (menighetsrådet), Sissel Meriles og Tone Louise Evans. Styringsgruppen har hatt 4 møter i Torunn Fatland (mentor) har deltatt på møtene i vårsemesteret. Et eget «Trosopplæringsutvalg» vil etter planen bli etablert i Bemanning: Tone Louise Evans er ansatt som trosopplæringsleder for barn i alderen 0-12 år i 100% stilling. Hun gikk ut i svangerskapspermisjon 4. august Stillingen hennes er i skoleåret 2009/2010 delt mellom Sissel Meriles (50%), Tone Louise Evans (20%) og Inger- Marie Flølo Hawkins (20%). Siri Davidsen er ansatt som Barne-og Ungdomskoordinator i 100% stilling med 40% på barnearbeid. Punkttiltak: Dåpsfest for 1-åringer september 2009 ble alle 1-åringer med familie invitert til en høytidelig markering av dåpsdagen. Barna fikk dåpslysene sine tent, de fikk plaske i vannet i døpefonten, og ble velsignet av presten. Det var sang, dans og selvfølgelig festkake. I gave fra menigheten fikk barna et bønnebilde. Seks 1-åringer møtte opp med foreldre, søsken og besteforeldre. Tiltaket var nytt i 2009 og det ble en hyggelig og intim feiring for alle de tilstedværende. Adventsvandring for 2-åringer - Juleverksted har lange tradisjoner i Holmen kirke. I år kunne alle som deltok på juleverkstedet også være med på en adventsvandring i kirken. I tillegg hadde alle soknets 2-åringer fått egen invitasjon i posten. Under adventsvandringen fikk barna utdelt hyrdestaver og lykter og fulgte julestjernen hele den lange veien fra Nasaret til Betlehem. Underveis fikk de hvile seg hos en gjeter som også ga dem noe å spise. 2-åringene fikk boken Bank! Bank! Hvem der? i gave fra menigheten. 17 toåringer deltok og ca 50 barn prøvde ut vandringen til sammen. I etterkant er vurderingeen at 2-åringene var litt for unge for vandringen. Fra 2010 vil 3-åringene bli Side 8

9 Årsmelding 2009 spesielt inviterte til dette arrangementet. 4-årsbok - Boken Den usynlige vennen er delt til 4-åringene. I vårsemesteret ble de som er født fra januar juni invitert, mens i høstsemesteret ble de som er født fra julidesember invitert. I forkant av gudstjenestene ble det holdt to like samlinger i kirken for barna og deres foreldre. Det deltok til sammen 19 barn på de to samlingene i vår og det ble delt ut til sammen 25 kirkebøker til 4-åringer. I høst deltok til sammen 12 barn på de to samlingene og det ble delt ut 26 kirkebøker i høst. På samlingene og gudstjenesten i vårsemesteret fikk vi god hjelp av konfirmanter som hadde dette som sin tjenesteoppgave. Påskevandring - Samtidig med påskeverkstedet var det påskevandring i kirkerommet. Her fikk barna høre påskefortellingen fra Jesus red inn i Jerusalem og til han stod opp fra de døde. Dette var et prøvetiltak i Fra og med 2010 vil 5-åringene få invitasjon til dette arrangementet. 60 barn deltok på vandringen og tilbakemeldingene fra store og små var svært positive. Kirkeklubb for 6-åringer (1.trinn) - I løpet av 2009 har vi hatt Kirkeklubb med barn fra alle de seks barneskolene som tilhører Holmen (Hofstad skole, Mellom- Nes skole, Steinerskolen, Hvalstad skole, Billingstad skole og Nesøya skole). Til sammen har vi hatt 42 barn på kirkeklubb i Barna er med på syv samlinger i Holmen kirke og Kirkeklubben avsluttes med en gudstjeneste hvor barna er aktivt med. Vi tar med oss mange gode opplevelser og positive tilbakemeldinger, både fra barna og deres foresatte fra kirkeklubben i Fra Karnevalsgudstjenesten i februar iår Halloween-fest - For andre år på rad arrangerte menigheten Halloween-fest, og arrangementet ble også i år en stor suksess med mange fornøyde barn. Arrangementet begynner i ungdomssalen med leker, spøkelsesløype og godteri, før barna går en lysløype rundt kirken og deltar på en forestilling i kirken. Forestillingen gir faktaopplysninger om Halloween og Allehelgensdag, og den tar opp kampen mellom det onde og det gode. Arrangementet avsluttes i menighetssalen med en festmiddag. Oppslutningen ble på 70 barn (samt flere ungdommer og voksne) etter at mange dessverre måtte melde avbud på grunn av influensa. Kontinuerlige tiltak Kor - Menigheten har fem kor i aldersbestemte grupper. Barnekorene er omtalt i denne årsmelingen under kapittel 7, mens ungomskoret Tensing-koret er omtalt på side 26. Fredagskveld i kirken ( ) - I løpet av 2009 har vi hatt 11 fredagskvelder i kirken for barn i alderen 8-14 år. På hver fredagskveld kan barna spille bordtennis, innebandy, playstation med mer. Hver kveld har i tillegg hatt et tema som internasjonal kveld, åpen scene, pinsefest og lignende. I kiosken selges pizza, brus og godteri. Hver fredagskveld avsluttes med en andakt. Det har vært svært varierende antall barn innom fredagskveldene i 2009, fra 5 til ca 25. Tone Louise Evans Side 9

10 Holmen Menighet 3 Eiendomsutvalget Sammensetning: Tove Refnes, Per Muren, Jan Arne Austnes, Lasse Wang og Tom Andresen EU har hatt 2 møter i perioden. Virksomhet: Holmen menighets eiendomskomite har som ansvar å sørge for at bygnings- og anleggsmessige behov knyttet til kirken blir ivaretatt, og at disse sakene blir prioritert og fremmet overfor menighetsråd og kommunale myndigheter. Videre skal komiteen i samarbeid med administrasjonen følge opp at det faktiske arbeidet blir utført i henhold til kommunens og menighetsrådets retningslinjer På grunnlag av Niku rapporten (frittstående konsulenters rapport) som omhandler kirkens vedlikeholds/oppgraderings behov, satt EU opp en prioritert plan for 2009 for penger Fellesrådet har stilt til vår disposisjon. Hoved punkter som ble priortert og i hovedsak gjennomført : 1. Utbedring av skader i betong kirkebygg og kontorbygg 2. Oppmaling av eksteriør kirkebygg og kontorbygg 3. Vannavrenning takrenner utbedres kirkebygg + kontorbygg inklusiv flatt tak over trapperom på kontorbygg. 4. Gulv interiør - gummihjul på flygel + utbedring av skader (delvis) 5. Dør ved døpefont må skiftes ut. (ikke utført) Dugnadsarbeid av prosjektgruppen kompleterte godt den hevning en utvendig nyoppusset kirke gir og EU takker for innsatsen fra dugnadsgjengen. Tom Andresen Side 10

11 Årsmelding 2009 B) Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 4 Økonomiutvalget Virksomhet. Økonomiutvalget har holdt fire møter i I tråd med mandatet har utvalget engasjert seg i regnskaps- og budsjettoppfølging. Regnskapet er fremlagt fra administrasjonen hver 3. måned. Dette har gitt mulighet til løpende å følge den økonomiske situasjonen i menigheten. Nøkkeltall fra Årsregnskapet for menighetsrådet i Driftsinntekter kr Driftsutgifter inklusive lønn og sos. Utgifter kr Sum netto driftsresultat, overskudd kr Sum regnskaapsmessig resultat etter avsetninger og bruk av disposisjonsfond, overskudd kr Resultat regnskap 2009, uten bruk av disposisjonsfond, overskudd kr Nøkkeltall fra Balanse for Holmen menighet totalt. Sum egenkapital og gjeld kr Kasse, bankinnskudd kr Orgelfond (Sum bundet og ubundet) kr Regnskapet gir godt bilde av den økonomiske situasjonen i Holmen menighet. Den økonomiske situasjonen i Holmen menighet ansees som god. Bernhard-Jens Eggesbø (leder) Side 11

12 Holmen Menighet 5 Informasjonsutvalget Sammensetning Medlemmer: Tove Refsnes, Lise-Lill Helgestad, Siri A. Davidsen, Gjermund Johre og Harald Daasvand (leder). Tom Andresen sluttet seg til utvalget ved årets slutt. Virksomhet Det har vært avholdt flere arbeidsmøter pr. mail, samt ett ordinært møte i Leder har dessuten ad hoc vært innkalt til stabsmøte i kirken ved relevante anledninger. Følgende prosjekter ble gjennomført: : Meldingsbladet «Kirkebakken» ble produsert med 3 x 4 sider i mai, sept og des. «Mini-Kirkebakken» ble fremlagt til gudstjenesten hver søndag. Den inneholder foruten omtale av dagens gudstjeneste (med kollektbønn, tekster og bakgrunn) også annen aktuell informasjonog «Ukens tankestrek» med diverse skribenter.. Menighetens side på internett ( ble videreført på felles mal med de øvrige Asker-menighetene, og redigeres av informasjonsutvalget. Arbeidet med å finne nye moduler og «journalister» til nettsidene intensivert Div. pressemeldinger til Budstikka og andre medier vedr. aktuelle hendelser Organet «Givergleden» sendt ut årlig til medlemmer av givertjenesten. Bidratt md utforming av diverse oppslag (Lise-Lill) Målsetning Følgende prosjekt ønskes gjennomført i 2010: Informasjonsmappe til potensielle sponsorer / brukere / givere Styrke kommunikasjonslinjen utvalg/administrasjon ytterligere Finne fram til enhetlige elementer på informasjon fra kirken Samordning av og opprydding i vårt informasjonsmateriell. Videreutvikling nettet som info-kanal med «abonnementsknapp». Krever «vaskede» lister fra menighetskontoret Utarbeide nye brosjyrer i samarbeid med utvalgene, gjerne også en generell «informasjonsbrosjyre» om kirken supplert med en «invitasjonsbrosjyre» utarbeidet med utskiftbare sider for ulike prosjektmålgrupper. Opprettholde nåværende produksjon av materiell. Informasjonstavle ved oppkjøringen til kirken Målsetningen er å gjøre informasjon om kirken og dens virksomhet så tilgjengelig som mulig både for dens brukere og omgivelsene ellers. Harald Daasvand Side 12

13 Årsmelding 2009 Fra 2007 har Asker-menighetene benyttet felles design og web-løsning. Web-siden har adresse Har du lyst til å delta i informasjonsarbeidet, kan du kontakte utvalgslederen via Mini-Kirkebakken har gjennom årene fått mange godord. De fire sidene som kommer hver søndag gir bakgrunn, oversikt og tekster for den aktuelle søndagen, kalender for uken som kommer, navn på de medvirkende i gudstjenesten, forbønnsemner og en liten «Ukens tankestrek» der enkeltpersoner slipper til med noen tanker om søndagsteksten. Navnet «mini-kirkebakken» kommer av at Holmen menighet helt fra starten i 1965 har hatt et menighetsblad med navnet «Kirkebakken» - stedet der man møttes etter gudstjenesten og fikk høre nytt. Side 13

14 Holmen Menighet 6 Finansieringsutvalget Medlemmer Elfrid Therkelsen (leder), Tove Refsnes, Trond Arne Hauge og Harald Daasvand har vært faste medlemmer gjennom året. Øyvind Hillesund er det nye menighetsrådets representant i utvalget, og har deltatt i utvalgets arbeid fra starten av Aktiviteter 2009 Det har vært stor fokus på den faste givertjenesten dette året. Utvalget har utarbeidet et bibel gruppeopplegg som omhandler giverglede. Dette skal tilbys alle bibelgruppene i løpet av 2010 og kobles til en gudstjeneste med samme tema. I desember 2009 deltok utvalget på en gud tjeneste med ulike innslag som satte fokus på giverglede og givertjeneste. I denne gudstjenesten ble offeret samlet inn ved altergang og bankterminalen satt foran i kirkerommet -med mål om å synliggjøre bankterminalen som et alternativ under ofringen. Det er med glede vi ser en liten økning i bruk av bankterminalen i forbindelse med ofringene i gudstjenestene. Utvalget har også jobbet med å lage Holmen kirkes nettside mer brukervennlig for de som måtte ønske å melde seg til fast givertjeneste. Vi ser at arbeidet med å øke den faste givertjenesten så langt ikke har gitt det resultatet vi ønsker. Dette er et langsiktig arbeid som vi ønsker å sette øverst på dagsordenen også i Finansieringsutvalget har gjennom mange år hatt i oppgave å synliggjøre finansieringsbehovet for nytt orgel. Dette har nå funnet en god løsning ved at Asker kommune har bidratt og ved gaver. Planer for 2010 Utvalget vil jobbe videre med å øke den faste givertjenesten gjennom ulike aktiviteter i Herunder kom- mer synlig- Komite under Finansieringsutvalget: gjøring av giver- Orgelkomiteen. Se rapport i kap. C6, s.28 tjenesten i noen ut- valgte gudstje- nester samt utsendelse Side av et opplegg 14 rundt dette temaet til bibelgruppene. Vi planlegger videre en gudstjeneste som skal fokusere på giverglede.

15 Årsmelding Barneutvalget Sammensetning: Trosopplæringsutvalget ble opprettet i forbindelse med overgangen fra prosjekt til drift. Det vises til utvalgets rapport på side 8. På disse sidene bringer vi en oversikt over den virksomheten som konkretiserer planverket. Kontinuerlige tiltak Småtroll Sangtilbud for 1-3 åringer med foreldre har fortsatt samlinger også i 2009 på mandager. De er en god og fast gruppe med gode rutiner. Randi Rø har hatt ansvar for tiltaket. Småtroll har deltatt på Småbarnsgudtjenesten. Minitroll Koret for 4-åringer har i 2009 hatt over 30 medlemmer, og godt oppmøte hver øvelse på mandager. Koret ble i staren av året ledet av Knut Bjørgaas. Høstsemesteret tok Sissel Meriles over ledelsen av Minitroll. Koret har deltatt på generasjonsgudstjenester og 4 årsbok utdeling i kirken. Holmentroll Dette er det største barnekoret i menigheten. Koret som består av jenter og gutter(kun jenter dette året) i alderen 5 til 9 år - har i 2009 hatt ca 50 medlemmer. Oppmøte på øvelsene har vært mellom barn. Det er Barne- og ungdomskoordinator Siri Anette Davidsen som har ledet og koordinert koret. Pianist Erlend Wold har vært med på øvelsene. Stjernemedarbeider Ingvild Skibenes har tatt seg av de praktiske oppgavene under øvelsene. Arrangementer Barnas Julefest, Påskeverksted, Påskevandring, Sommeravslutning, Juleverksted. Julevandring - alle arrangementene har vært godt besøkte og er åpne for alle! Søndagsskolen Det er som i årene før gjennomført søndagsskole søndag gjennom hele året utenom i ferier og høytider. På søndager med generasjonsgudstjeneste, er det er lagt opp til at Side 15

16 Holmen Menighet barna skal delta i gudstjenesten, og det er derfor ikke søndagsskole disse dagene. Frivillige medarbeidere går på omgang inn som søndagsskolelærere. Disse, sammen med hovedleder Siri Anette Davidsen, har møttes en gang i halvåret for planlegging av søndagsskolen. Antall barn varierer fra gang til gang, men et tall mellom 5 og 20 er normalen. Opplegget Sprell Levende fungerer som en stor kilde til inspirasjon for søndagsskoleholderne, og er et godt planlagt opplegg som fungerer godt. Takk til alle medarbeidere. Søndagsskolens bursdagsfeiring Søndag 6. september deltok over 30 barn og voksne fra Holmen menighet på Søndagsskolens bursdagsfeiring på Tusenfryd. Et vellykket og morsomt arrangement. His Angels De gir et betydelig løft til de gudstjenestene de er med på. De bidrar også til Menighetens førjulsmesse med kakebakking og salg Deltagelse Karnevalsgudstjeneste på fastelavnssøndag 8. februar.(overnatting og baking av 500 innbakte pølser til den internasjonale kirkekaffen i tilknyttning karnevalsgudstjeneste) Familiens påskegudstjeneste Forsangere under konfirmasjon av tilrettelagt undervisning TV gudstjeneste ved Maridalruinene Kick-off gudstjeneste den Gospel gudstjeneste første søndagen i advent, Lysmessen den Gudstjeneste på julaften Under grønnuken dro His Angels ned til byen og tok en befaring på Fair Trade, Fretex og en butikk som selger nye klær laget av brukte klær. Marilyn Brattskar, dirigent Kontakt med skole og barnehager. Samarbeidet skole/kirke. Kontakten med de 5 grunnskolene og de 2 ungdomsskolene i menigheten har vært god. Prestene har ansvaret for de 5 barneskolene, mens kateketen har ansvaret for ungdoms- Side 16

17 Årsmelding 2009 skolene. Det er gjennomført et kontaktmøte med representanter fra alle skolene ad forberedelse til julegudstjenestene Alle skolene i menigheten bortsett fra Billingstad skole valgte i 2009 å avslutte samarbeidet med menigheten når det gjaldt fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Begrunnelsen var at Kirkens Nødhjelp ikke er en livssynsnøytral organisasjon. Soknepresten gjennomførte det tradisjonelle opplegget sammen med Billingstad skole. Samarbeidet om skolegudstjenesten er godt. Skolegudstjenestene ble gjennomført etter god gammel tradisjon med alle skolene i menigheten. Alle skolene er vel forberedt og elevdeltagelsen i gudstjenesten er stor. Det gode konfirmantarbeidet har hatt følger for ungdomsskolenes gudstjenester i det elevengasjement er stort også her. Det ble ikke arrangert gudstjenester for noen av skolene før påske dette året. Det var bare Billingstad skole som i 2009 gjennomførte påskesamling på skolen der soknepresten deltok. Denne samlingene er fylt med kristent innhold i det de kjente påskesalmene synges enten av kor eller av alle. I forbindelse med julegudstjenestene har flere klasser vært på besøk i kirken i forkant. I forbindelse med at elever på ungdomstrinnet får prosjektoppgaver, har ansatte ved menighetskontoret besøk av små grupper av elever som søker opplysninger om kirken og den kristne tro. Prestene og kateketen har også hatt jevnlige konferanser med enkelte lærere og grupper av lærere ad diverse opplegg. Samarbeidet barnehage/kirke. Bortsett fra de jevnlige besøkene som ansatte gjør på samlingsstunden i menighetens barnehage har det har i løpet av dette året vært liten kontakt med de øvrige barnehagene i menigheten. Jesustimen som tidligere er gjennomført i lokalene til Billingstad barnehage og som i 2008 ble lagt til kirken opphørte i høsten Dette skjedde etter initiativ fra barnehagen. Det er gjennomført en gudstjeneste for barnehagene før jul med ca. 150 barn til stede. Side 17

18 Holmen Menighet 8 Prosjektutvalget Sammensetning: Bernhard-Jens Eggesbø, Per Malme, Tor Arne Knutsen Virksomhet: Prosjektutvalget har ansvar for å organisere aktiviteter som krever bistand fra menighetens medlemmer for å få de gjennom ført. I kirken er det mange oppgaver som egner seg for gjennomføring på dugnadsbasis. I løpet av året 2009 er det utført flere dugnader med god deltagelse fra konfirmanter, foreldre, speidere og kirkemedlemmer. Administrasjonen sto for kunngjøringer og deltok i gjennomføring av dugnadene. Det ble satt ned nye roser, klatrevinen rundt bedene ble fjernet, det ble lagt på ny singel på gåveiene og bark i bedene. Inne ble ungdomssalen malt på nytt, lagerrommene ble ryddet, garderobene ble slipt og vasket og steinene rundt hovedinngangen til kirken ble lagt på plass igjen. Stoler og inventar ble vasket. Kjøkkenet ble vasket. Dette arbeidet bør bli en fast oppgave for å opprettholde kirken og omgivelsene pene og attraktive. Bernhard-Jens Eggesbø Komiteer under Prosjektutvalget: Førjulsmessekomiteen. Se rapport i kap. C8, s.30 (herunder også Torsdagsklubben) Side 18

19 Årsmelding Misjonsutvalget Sammensetning: Misjonsutvalget har følgende deltakere: Bjørg Malme- Det Norske Misjonsselskap, Aslaug Henriksen Normisjon, Gro Howlid Aschehoug Menighetsrådet, Ingrid Hillesund-Misjonssambandet og Håkon Burø Tibetmisjonen Misjonsutvalget har arrangert misjonsfest både vår og høst: 21.april : Normisjon - Taler : Anfinn Skaaheim 13.oktober: Misjonssambandet - Taler : Egil Sjaastad Emne : Livsvisdom : Gi meg et lydhørt hjerte Det har vært to fellesarrangementer med menighetens diakoniutvalg og Holmen Y s Men s Club: 11.februar : NMS - Taler: Magne Mjærum, Distriktsleder Østlandet Emne : Er det mulig å drive misjon i dag? 4.november : Taler : Rune Fiskerstrand, KIA- Kristent Interkulturelt Arbeid Emne: Kristendom i et flerkulturelt samfunn. Bevertning: Mat fra det fjerne Østen Menighetens misjonsprosjekter er uendret fra året før. - Tibetmisjonen: Hjelpefond for fattige ved Tansen sykehus (Nepal). - Misjonsselskapet (NMS): Skolearbeid i Kamerun - Misjonssambandet (NLM): Skoleprosjekt for jenter i Pokot, Kenya - Normisjon: Lederopplæaring i Equador. Ved ofringene julaften kom det inn kr til misjonsprosjektene. Misjonsforeningene i Holmen rapporterer som følger. Det norske misjonsselskap (NMS) har jevnlig møter hvor 8-10 personer deltar Normisjonforeningen arrangerer misjonsfester og er med i misjonsutvalget, men har nedlagt foreningen pga mangel på ny-rekruttering Misjonssambandets forening (NLM) har møter av og til, arrangerer misjonsfester og deltar på regionale samlinger i organisasjonen. Tibetmisjonforeningen har idag få aktive medlemmer og møter i egen regi, men deltar på møter som arrangeres på hovedkontoret i Oslo eller husmøter hos medlemmer i Osloområdet. Håkon Burø var vertskap for et slikt husmøte 20.november. Håkon Burø Leder Side 19

20 Side 20 Holmen Menighet

21 Årsmelding Diakoniutvalget Sammensetning: Inger Fridl Sveum (leder), Torbjørg Ilebekk Dahle, Elisabeth Normann Tausjø, Thrine Fasseland, Inger- Marie Flølo Hawkins (MR repr.), Anne-Grete Aamodt, diakon. Norun Edvardsen (krovertinne) har møterett, og har deltatt i to møter. Diakoniutvalget har hatt 10 møter og behandlet 62 saker. Utvalget har flere arbeidsgrupper som har hver sine oppgaver: Sorggrupper, jubileumshilsener, turer, romjulslunsj, PU arbeid og stillhetsarbeid. Under utvalget er også Kroa og Kirkebussen som har egne styringsgrupper og økonomi. Forbønnstjenesten er også knyttet opp mot utvalget. Hovedmålet er å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød. Dette gjelder innenfor alle aldersgrupper både lokalt og globalt. Strategi- og tiltaksplan som er utarbeidet etter menighetsrådets mal følges, evalueres og justeres jevnlig, og årsmeldingen er strukturert etter denne. Utvalget har et tett og nært samarbeid med diakonen, som leder arbeidet og er en inspirator for de frivillige. I tillegg til hennes direkte diakonale tjenester er hun en viktig koordinator mot andre menigheter, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Diakoniutvalgene i prostiet legger vekt på samarbeid for at mangfoldigheten kan bli større. Østenstad tilbyr prep-kurs for hele Asker, Lørdagsklubben, et tiltak for psykisk funksjonshemmede, er for hele Asker og Holmen og Østenstad tilbyr sorggrupper for hele kommunen. Vi samarbeider med sorgstøttesenteret for Asker og Bærum. Ansatte og frivillige fra de ulike menighetene har samarbeidsmøte to ganger i året. ÅNDELIG LIV: Mål: Bidra til livsnære gudstjenester og liknende fora der mennesker kan kjenne seg møtt i den livssituasjon de er. Gjennomført: Tatt initiativ til og deltatt i to forbønnsgudstjenester, messe for tvilere, to grønne messer, temagudstjeneste om den forfulgte kirke, småbarnsgudstjeneste med babysang, og minnegudstjeneste for etterlatte Hatt ansvar for og ledet Pusterom. Bønnetjenesten er opprettholdt. Kvinnenes internasjonale bønnedag ble avholdt i Holmen med ca. 40 personer til stede Side 21

22 Holmen Menighet UNDERVISNING Mål: Gi mulighet for møteplasser der voksne kan utvikle sitt trosliv. Gjennomført: Temakveld «Tro møter tro» Temakveld om KIA s arbeid i samarbeid med Holmen Y s Men Tilbud om Psykodramakurs om gudsbilder. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Mål: Rekruttere, styrke og inspirere frivillige medarbeidere til tjeneste ut fra den enkeltes nådegaver, evner, interesser og ønsker. Gjennomført: Diakonen har Inspirasjons- og veiledningssamlinger for besøkere, og deltakere i bønne- tjenesten. Har veiledning og informasjonssamtaler med nye medarbeidere. TJENESTE Mål 1: Møte mennesker i sorg og andre livskriser. Gjennomført: Én sorggruppe ledet av diakonen og Birgit Torkildsen (frivillig). En gruppe har fortsatt som vennegruppe, ledet av Frøydis Ca.14 medlemmer har møtt regelmessig. Hartmann. Mål 2:Arbeide for at menigheten er et inkluderende fellesskap gjennom holdningsskaping og konkrete tiltak. Gjennomført: Kroa er et populært sted med en lav terskel. Se egen rapport. Jubileumshilsen: Kartoteket holdes à jour av Reidun Austnes og Bjørg Muren Nygård. Besøkskorpset på 50 frivillige delte ut 130 blomster til eldre jubilanter. Gratulasjonskort sendes til alle 75 åringer 3 forskjellige besøksgrupper som går til Torstadtunet og Vestre Nes, og 3 konfirmantgrupper har vært med på Torstadtunet. 6 registrerte besøkere som regelmessig besøker hjemmeboende. I tillegg forgår en skjult besøkstjeneste ved at naboer og bekjente vises aktiv omsorg, noe som gjør at Holmen er en levende omsorgsmenighet langt ut over det som skjer eller registreres fra kirkens hus. Sommerturene for pensjonister, med ca 40 deltagere på hver tur. Årets turer gikk til Labråten i Asker og Ås Landbrukshøyskole. Romjulslunsjen i desember hadde 110 deltagere, og juleselskapet for de som ønsket et noe enklere program samlet 48 deltagere. Prostitilbud til psykisk utviklingshemmede fortsetter på lørdager - nå også med en enkel gudstjeneste som avslutning. Selv om tiltaket får mye positiv omtale, har det vært vanskelig å rekruttere nye deltagere. Trilletreff har hatt 29 samlinger. Annenhver uke taes ulike tema opp, ledet av fagpersoner. Den andre uken er det babysang, ledet av diakonen. Hun har også ansvar for gjennomføringen av hele opplegget. Gjennomsnittlig har det vært 14 deltakere pr. gang.. Side 22

23 Årsmelding 2009 Mål 3: Skape økt bevissthet om ansvaret for å forvalte skaperverket og arbeid for rettferdig fordeling. Gjennomført: Grønn uke med fokus på temaet i alle kirkens faste aktiviteter, på gudstjeneste og kirkekaffe En tjenestegruppe for konfirmanter gjennomførte butikktesting på fairtrade, svanemerkede og økologisk merkede produkter. Ukens grønne tips settes hver uke på nettsiden. Plakater og informasjon til menigheten gjennom menighetsbladet, grønne brev og e-post. Underskriftskampanje for en rettferdig klima-avtale ble gjennomført i forbindelse med fasteakasjonen til Kirkens Nødhjelp. Som grønn menighet har vi inngått avtale med Friends Fairtrade og forpliktet oss på kjøp av rettferdig kaffe, te og andre Fairtrade-produkter. Vi har deltatt med innlegg om våre erfaringer på bispedømmets inspirasjonssamling for grønne menigheter. To nye sykkelstativ ved kirkebygningen er innkjøpt og det arbeides for å holde komposten gående. Det var vår menighet som hadde ansvaret for prostiets diakonidag. Da benyttet vi anledningen til å fokusere på dette temaet. Det var få deltakere, men inspirerende for de som var der. UTSENDELSE Mål: Forkynne evangeliet i handling. Dette er et ønske som vi håper å medvirke til at fungerer i vår menighet. VIDERE ARBEID Fra asylmottaket på Hvalstad er det et ønske om et nærmere samarbeid med menigheten. Diakon, kateket og sogneprest vil ta initiativ til et kartleggingsmøte våren Det arbeides videre med å starte opp en samtalegruppe for familier der en eller flere er rammet av rus. Det vil i tilfellet bli for hele prostiet. Vi vil ha større fokus på enslige foreldre og deres behov, samt innflyttere med annen kulturbakgrunn. Inger Friedl Sveum (leder) og Anne-Grethe Aamodt (diakon) Komiteer under Diakoniutvalget: Bønnetjenesten, Se rapport kap. C10, s. 32 Kirkebusskomiteen. Se rapport i kap. C10, s. 32 Kirkekroa. Se rapport kap C10, s. 34 Side 23

24 Holmen Menighet Holmen menighet er en grønn menighet! - Klima og miljøspørsmål er blant de viktigste utfordringene i verden idag står overfor. Kirken og dens menig-heter er en viktig aktør i samfunns-debatten. Jeg gratulerer Holmen menighet som den første i Asker og Bærum som er sertifisert som «Grønn menighet». Hilsenen fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sommeren 2008 og Oslo Bispedømmerådsmiljøsertifisering med diplom forteller om et solid arbeid som nå forplikter menigheten til oppfølging. Ungdomstinget gav Holmen prisen for «beste rettferdige menighet i 2008 for sitt arbeid med å synliggjøre forbruk, miljø og rettferd i Den norske kirke i Oslo Bispedømme». En grønn menighet er en menighet som vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn og har - satt i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling - laget en enkel plan for arbeidet - utpekt en miljøkontakt/dannet en arbeidsgruppe som følger opp Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet og som er forankret i stab og råd. Ta kontakt med menighetskontoret, eller gå inn på nettsiden for å finne en konkret liste over tiltak den enkelte eller menigheten som fellesskap kan gjøre for å verne om miljøet og bidra til å sikre fornybare ressurser til de som kommer etter oss. Side 24

25 Årsmelding Ungdomsutvalget Dette er det arbeidet som ble gjennomført i 209, og de samme aktivitetene fortsetter i Medlemsantall er vanskelig å få en fast oversikt over, da flere av våre aktiviteter er åpne for alle, og krever ikke registrering. Ansatte Hege Mathiassen Stavland, Kateket i 100 % stilling. Siri Anette Davidsen, Barne- og ungdomskoordinator i 100 % stilling Trond Arne Hauge, Kapelan 100 % stilling Konfirmantarbeid: I 2009 har vi hatt 147 ungdommer som har gjennomført konfirmanttid hos oss. I samarbeid med kateket i Asker menighet, Bernt Nordkil har Hege M. Stavland og Lise Lill Helgestad gjennomført tilrettelagt konfirmasjonstid for fire konfirmanter. Det har vært god oppslutning om temasamlinger, festival, leir og takkegudstjeneste. Festivaltema i år var «Reality», som etter gruppearbeid og intense øvinger fire dager på rad, resulterte i en flott konsert søndags kveld. Vi har hatt to sommerleirer med hver sine fire døgn. Første leir fra fredag til tirsdag og andre fra onsdag til søndag, første uke i sommerferien. Leiren ble leiren holdt på Grenland folkehøyskole, Porsgrunn. Vi er godt fornøyd med plassen og betjeningen og har fått reservert plass også til neste sommer. Å reise på leir er et høydepunkt som gir konfirmantene mye lærdom og opplevelser på kort tid. I samtalene mellom konfirmant og konfirmantleder i slutten av opplegger vårt, kommer konfirmantfestival og leir fram som de store høydepunktene, sammen med møtet med medarbeiderteamet og skumringsstund. Vi er utrolig glad for den innsatsen som ungdommene i medarbeiderteamet gjør for konfirmant-arbeidet. Uten dem hadde ikke dette arbeidet vært mulig! Ungdomsarbeid Ungdomsklubb - Hver torsdag kveld er det åpent tilbud for alle ungdommer som ønske å komme til et sosialt, kristelig samvær i Holmen kirke. Oppmøtet ligger et sted mellom ungdommer hver uke. Det er åpen kiosk, samtaler, leker, spill, musikk og variert program på torsdagene. Arrangementer: Pysjcup: Ca 70 ungdommer deltok på årets pysjcup som arrangeres av KFUK-M i Side 25

26 Holmen Menighet Heggedalshallen. Vi hadde med en stor gruppe konfirmanter. Ball: - To ganger i året, arrangeres det ball for alle ungdommer i kirken. Det ble i 2009 arrangert Nyttårsball, og Sensommerball. Disse arrangementene trekker ekstra oppmerksomhet hos ungdommene, og mange av de som ikke alltid tar seg tid til å komme på de faste torsdagene dukker opp her for god mat og hygge. Slumberparty: - Høsten 2009 arrangerte vi for første gang slumberparty i kirken. Her møttes over 80 ungdommer for film og sosialt samvær. Bowling: ungdomsgjengen dro på Bowling på Holmensenteret. Tensing - Vi satser stort på å etablere et nytt Tensing-kor i Holmen menighet. Det tidligere Crossing har hatt stor betydning for ungdommene i sin tid, og vi håper og tror at vi kan få til et nytt Tensing som får tilsvarende stor betydning for dagens ungdom. Foreløpig er vi avhengig av betalte ledere ansvarlig for band og direksjon, men på sikt håper vi å utvikle egne ledere. Vi blir glade for bønn og støtte rundt vårt Tensing-arbeid. Vi har gjennom året fått 10 faste medlemmer, kor og band. Øvelsene holdes på mandager, og det var i utgangen av 2009 ca deltagere på øvelsene. Barne- og ungdomskoordinator Siri Annette Davidsen har ledet koret, sammen med bandleder og pianist, Erlend Wold og Andreas Bryn Edesberg. Tomasmesse - I forbindelse med konfirmantfestivalen ble det arrangert en Ung Messe våren Det ble arrangert 6 tomasmesser i Oppmøtet har ligget mellom 15 og 90. Vårhalvåret er preget av stor konfirmantdeltagelse. Tomasmesse er et gudstjenestetilbud som har størst deltakelse av ungdom, men som vi ønsker at unge voksne og voksne også skal oppdage gleden i. Gudstjenesten innehar lovsang, bønnevandring med nattverd og avsluttes med åpen kafé. Ledertrening for ungdom Kommunikasjonskurs: - For andre år på rad har vi gjennomført kommunikasjonskurs for ungdommene. Asker og Bærum familievernkontor har prøvd ut et kursopplegg her i Holmen. Ungdommene har gitt gode tilbakemeldinger på innspillene i kurset. MEK: (Medarbeiderkurs) - Vi har mange nye ledere i teamet vårt og trenger å fokusere på samhold og opplæring. MEK-kvelder er ledertrening for de som skal være med i konfirmant arbeidet, Klubben på torsdager og Tomasmesse. NØK: (Nøkkelmedarbeiderteam) - er sammensatt av de eldste i medarbeiderteamet og samles til planlegging av konfirmantarbeidet. De er med og evaluerer arbeidet blant Side 26

27 Årsmelding 2009 ungdom og fordeler oppgaver i medarbeiderteamet. Nøkkelmedarbeiderne har i år tatt et enda tydeligere ansvar for oppfølging av medarbeidergruppene. LiV: Lederkurset ledere i vekst (LIV) - Høsten 2009 begynte 4 kursdeltagere på KFUK- M s toårige lederkurs, LIV. Siri Anette Davidsen har fungert som veiledere for delta gerne. Kurset går over 2 år, og innebærer 7 lokale samlinger og 4 weekender det første året, samt en utenlandstur og flere praksisoppgaver det andre året. Året 2009 har vært nok et spennende år i ungdomsarbeidet. De frivillige medarbeiderne gjør en fantastisk innsats, og er hele grunnlaget for arbeidet vårt. Derfor vil vi benytte anledningen til å si tusen takk for all tid og innsats som legges igjen her i Holmen for at unge mennesker skal vå møte Jesus og bli styrket i tilhørighet til kirken, troen på Gud og tjenesten for andre. Utfordringer og prioriteringer for 2010: Trosopplæringsplan for ungdomstiden. Nye tiltak krever en ny struktur for frivillige i ungdomsarbeidet. Vi trenger flere voksne inn i ungdomsarbeidet til å være støttespillere og som kan støtte og veilede de unge medarbeiderne. Klubben. Aktivisere medarbeidere til å ta ansvar for organisering og gjennomføring av klubbkvelder og prosjekt. Vi ønsker en aktiv klubb som er en god væreplass for ungdom. Ten-sing: Videreutvikle Ten-sing som et lavterskel tilbud for ungdom som engasjerer og utfordrer. Tomasmesse: Arbeide for et levende åndelig fellesskap for unge og voksne. PR og samarbeid: Vi må jobbe aktivt for å informere flere om de gode aktivitetene vi har for barn og unge. Facebook er i bruk som informasjonskanal inn mot ungdommene. Hege Mathiassen Stavland Siri Anette Davidsen Side 27

28 Holmen Menighet 12 Frivillighetsutvalget Frivillighetsutvalgets formål: Gjennom å satse på å bygge gode nettverk vil vi rekruttere nye frivillige medarbeidere. Vi vil også skaffe til veie frivillige medarbeidere til nye aktiviteter/ tilbud som er rekrutterende. (eks, familieleir, søndagsturer, bibelgrupper) Arrangere fellestiltak utenfor kirkens rom: Det ble arrangert to store aktiviteter våren 2009: 25.januar - Aking med Therkelsen i Kirkebakken etter gudstjenesten mars - Familieleir til Hornsjø. Rundt 60 store og små deltok på den første familieleiren til Hornsjø Høyfjellssenter. Det var søndagsskole for barna og bibeltimer for de voksne, begge dager i tillegg til ski og aking, utegrilling, bading i svømmebasseng og peiskos. Leiren vil også bli arrangert i Etter 13.mai gjennnomføres disse aktivitetene i regi av KRIK Holmen (se under), og blir derfor omtalt der.. Etablering av nytt lokallag: Frivillighetsutvalget etablerte et nytt lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK) den 13. mai KRIK Holmen mottar driftsstøtte fra KRIK sentralt basert på antall medlemmer. Lokallaget har ca. 30 betalende medlemmer under 18 år. Styret har bestått av følgende representanter i året som har gått: Lars Duvaland (nestleder), Kristin Walstad (leder), Tord Haugstvedt (økonomiansvarlig) og Aud Sissel Svilosen (styremedlem). Arvtakere til førjulsmessen: Frivillighetsutvalget har i 2009 rekruttert nye frivillige til den tradisjonsrike førjulsmessen. Se egen rapport s. xx Kristin Walstad, leder Side 28

29 Årsmelding 2009 C) Komiteer, prosjekter og arbeidsgrupper Orgelkomiteen (6a) Medlemmer Orgelkommiteen har i 2009 bestått av Marilyn Brattskar, Johan Tausjø, Yngve Holte Olsen og Alf Staver. Grunnet arbeid med å få formell godkjenning av orgelet, har det ikke vært noen ordinær aktivitet i komiteen i Viktigste tiltak I 2009 har orgelkomiteen og eiendomsutvalget hatt fokus på å få den formelle godkjenningspro-sessen for nytt orgel gjennom Riksantikvar og hos Biskop. Etter diskusjoner mellom Orgelkomite, Eiendomsutvalg og Kirkesjef har nå Per Muren overtatt arbeidet med alle nødvendige avklaringer for å få orgelet godkjent. Status pr desember 2009 er: Riksantikvaren har fått dokumenter i sakens anledning, og vært på befaring. Vi har fått innvendinger fra arkitekt Bengt Espen Knutsen på orgelets utforming. Han mener primært at dagens orgel bør ivaretas ved restaurasjon Vi har kommentert Knutsens innvendinger, både fra faglig og estetisk synsvinkel Endelig anbefaling fra Riksantikvaren har ikke kommet. Nye målinger viser, at orgelgalleriet tåler belastning av det nye orgelet, så ingen forsterkninger er påkrevet Nødvendigheten av akkustiske tiltak i himlingen er ikke avklart. Vil i så fall kunne bli ytterligere et punkt til diskusjon med Riksantikvaren. Den formelle godkjenningsprosessen har dessverre tatt vesentlig lenger tid enn antatt. Vi håper på en rask beslutning hos Riksantikvar og Biskop, slik at vi fremdeles kan arbeide mot bygging sommer Orgelbrusen ble lansert i 2005 og var en stor suksess! Fikk du en smak? Økonomisk situasjon så langt I henhold til gjennomgang i årsmeldingen for 2008, har Side 29

30 Holmen Menighet vi en positiv situasjon økonomisk, der selve orgelet er fullfinansiert (forbehold om kurs danske kroner). Siden de bygningsmessige arbeidene blir redusert i forhold til antatt, vil vi egeninnsamling av midler i løpet av 2010 og 2011 kunne bygge opp en buffer for å møte uforutsette utgifter i forbindelse med orgelbygging. Videre framdrift Primæroppgave for våren 2010 er å få godkjenning for orgel, og starte dialog med orgelbygger for endelig utforming av orgelet, slik at bygging i Danmark kan starte. Alf Staver Slik tenker orgelbygger Marcussen seg orgelet i Holmen når det står ferdig i Side 30

31 Årsmelding 2009 Førjulsmessen (8 a) Førjulsmessekomiteen: Komiteen brukte mye tid på å få oversikt over gevinstene. Det ble samlet inn mange flotte gevinster både fra næringslivet, foreningene og private. Vi fikk god hjelp av Caspar Thomassen og Gro Viken til å tigge fra næringslivet. Bemanning på messedagene var en utfordring for komiteen, men med god hjelp av Inger-Marie Flølo Hawkins fra staben ordnet det seg veldig greit. Årets messe ble arrangert på tradisjonelt vis, med noen nye innslag. Nytt av året var: - Kaffèbar i ungdomssalen - Formiddagssamlingen var utvidet i forhold til tidligere år. Forteller Merete Føyen Arnevåg og Holmentroll bidro i stor grad til en flott samling, for en fullsatt kirkesal. - Kafeen var flyttet til menighetssalen for å gi messen et større sosialt preg. Det ble servert risengrynsgrøt i tillegg til kaker. - Lynlotteri ble erstattet med åresalg, for å skape liv i kafeen. I tillegg til størst mulig resultat var målet med messen å gi de besøkende et sosialt og hyggelig besøk i kirken noe vi syntes vi fikk til. Tusen takk til alle som var med å bidra til ei flott messe! Wenche Kråkenes Torsdagsklubben Torsdagsklubben har i 2009 hatt 10 møter på våren og 10 på høsten. Vi møtes annenhver torsdag på våren og hver torsdag på høsten frem til Førjulsmessen. Vi har jo messen som oppgave og bidrar med diverse håndarbeider som er populære salgsvarer, samt gevinster av trevirke. Får også god hjelp av noen utenom klubben så stor takk til disse! På formiddagstreffene (kl ) har vi en liten andakt, synger en salme og har noen ganger litt trim. Vi koser oss med god og fortrolig prat til matpakken, kaffe- eller tekoppen. Dessverre døde et av våre mangeårige medlemmer før jul, Margrethe Høibraaten. Vi består nå av 10 livlige damer i alder år, som har godt vennskap og varm omtanke for hverandre. Kan du tenke deg å være sammen med oss? Du er hjertelig velkommen en torsdag til uforpliktende treff med oss! Mona Dedekam Pederssen Side 31

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET Innhold Utvalgenes rapporter... 6 Trosopplæringsutvalget... 6 Diakoniutvalget... 9 Domkirkeutvalget... 13 Storhamar kirkeutvalg... 15 Informasjonsutvalget... 16 Sokneprestens

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer