MØTEINNKALLING SAKLISTE 14/45 13/804 FRAMTIDIG BRUK AV GAMLE BRANNSTASJON PÅ TOMTER- HOBØL VEIEN 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 14/45 13/804 FRAMTIDIG BRUK AV GAMLE BRANNSTASJON PÅ TOMTER- HOBØL VEIEN 5"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf eller til e-post: Sak nr. Arkivsaknr. 14/43 14/652 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14/44 14/653 REFERATSAKER SAKLISTE 14/45 13/804 FRAMTIDIG BRUK AV GAMLE BRANNSTASJON PÅ TOMTER- HOBØL VEIEN 5 14/46 14/633 TOBAKKSSKADELOVEN- ENDRINGER FOM /47 13/680 ORIENTERING- PROSJEKT SAMARBEIDSLØSNING INNEN OMRÅDET LØNN, REGNSKAP OG FAKTURERING 14/48 14/629 INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS 14/49 14/301 REVIDERTE VEDTEKTER I SKOLEFRITIDSORDNING 14/50 14/631 BOSETTING A V FLYKTNINGER 2014/ /51 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 50 14/52 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS- NY SELSKAPSAVTALE 14/53 14/628 Unntatt offentlig ofl 13 NYE ELEVER SKOLEÅRET C?-~ u.k ~ Vv...øtck. J Hobøl, 25. august 2014 Håvard Wennevold Osflaten ordfører l

2 HOBØL KOMMUNE Saksbehandler: Sak nr. 14/43 Randi Halle Bjørkevold Utvalg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkiv: 033 Møtedato Sak 14/43-14/652 GODKJENNING A V PROTOKOLL Rådmannens innstilling: l Protokoll fra møte godkjennes.

3 HOBØL KOMMUNE o SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sak nr. 14/44 Trude Paulsen Utvalg Formannskapet Arkiv: 033 Møtedato Sak 14/44-14/653 REFERATSAKER Rådmannens innstilling: l Referatsakene tas til orientering. Vedlegg: l. Informasjon om skisse for opplegg ad kommunereformen, brev fra fylkesmannen datert 13. august Retningslinjer for tilskudd og startlån i Hobøl kommune, vedtatt juni 2014.

4 --~ V~B3 FylKesmannen i Østfold 1. Kommunene i Østfold Deres ref. : Vår ref.: 2014/4851 Vår dato: 13. august 2014 Kjære ordførere og rådmenn Informasjon om skisse for opplegg ad kommunereformen Håper dere har hatt en god sommer og gleder dere til å ta fatt på nye utfordringer! Først vil jeg takke for hyggelige og nyttige møter i forbindelse med kommunereformen. Trond og jeg har nå besøkt kommunene - alle kommunene, når vi får gjennomført ett siste og avtale møte. Til orientering legger vi ved oppdragsbrevet til Fylkesmannen fra KMD datert Som det fremgår her har Fylkesmannen fått en ledende rolle i forbindelse med kommunereformen. Også KS er tiltenkt en sentral rolle. Vi har hatt kontakt med ledelsen i KS Østfold om vår tenkning knyttet til prosessen med mer, og vi skal ha møte med KS O Vår plan er nå å få en prosjektleder på plass her i løpet av inneværende måned. Vi håper også å ha en overordnet prosjektplan klar i løpet av første halvdel av september. En hovedmålsetting er å legge til rette for gode prosesser i alle kommuner. Kommunene har selv ansvaret for prosessene, men vi tror det vil være hensiktsmessig med en overordnet «rammeplan» som kan bidra til en viss parallellitet og sikre framdrift mot sommeren Både Fylkesmannen og KS vil være på tilbudssida i prosessene. Så snart prosjektleder og overordnet ramme/prosjektplan er klar, vil vi sende ut informasjon til dere. Dette til foreløpig informasjon. Vi vil ta kontakt med de enkelte kommunene, og reformen vil selvsagt også bli hovedtema på alle viktige møtepunkt i løpet av høsten. Det er mitt håp at vi finner arbeidsformer som er hensiktsmessige og ønskelige for dere. Derfor er det viktig at vi har god dialog og åpne kanaler mellom oss. Det er bare å ringe! Med vennlig hilsen A w.u._ ~e.f Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post:

5 5 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen. Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S ( )) om kommuneproposisjonen Saken ble behandlet i Stortinget 18.juni. Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er også enighet om de økonomiske virkemidlene. Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannens rolle i kommunereformen Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, og ser det som ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen uttrykker i Innst. 300 S ( ) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får viktige roller i reformen. Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser. Fylkesmannen har god kunnskap om hvilke utfordringer fylket har og også om de enkelte kommunenes situasjon. Dette gjør at Fylkesmannen vil være godt egnet som tilrettelegger og koordinator i de prosessene som skal gjennomføres lokalt/regionalt. Departementet ønsker at det tidlig blir tatt kontakt med KS regionalt for å drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal Postadresse Postboks 8112 Dep N Oslo Kontoradresse Akersg. 59 Telefon Org no Kommunalavdelingen Saksbehandler Erna Øren

6 være gjennom reformperioden, og at Fylkesmannen og KS regionalt finner fram til en hensiktsmessig form på og innhold i dette samarbeidet. Noen kommuner har allerede satt i gang prosesser med sine nabokommuner. I disse tilfellene bør Fylkesmannen gjøre seg kjent med prosessene og tilby støtte om det skulle bli uttrykt ønske om det. Fylkesmannens oppgave er å vurdere helheten i regionen og også se til at det legges opp til at de igangsatte prosessene avsluttes innen våren Departementet gjør oppmerksom på at også lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i de prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre. Også deling av kommuner kan komme opp som spørsmål, og departementet vil peke på at grenser kan trekkes på nytt. Fylkesmannen må også legge til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det er ønske om det. Det er derfor viktig at Fylkesmennene etablerer kontakt og samarbeider med nabofylkene. Videre må Fylkesmannen i fylker som har kommuner i det samiske forvaltningsommrådet ta kontakt med Sametinget for å orientere om arbeidet og de prosesser som blir satt i gang. Hvordan prosedyrene videre vil bli i de samiske forvaltningsområdene må ses i lys av hvilke sammenslåingsalternativ som etter hvert blir aktuelle. Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at "det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innanfristen". Videre understreker flertallet at" Fylkesmennene må.fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokalleiarskap". Embetsoppdraget til Fylkesmannen for 2014 vil bli justert i tråd med dette brevet. Prosessveileder Departementet vil gi økonomisk støtte til en prosessveileder i hvert enkelt fylkesmannsembete fra l. september Prosessveilederen skal bidra til å god koordinering og tilrettelegging av prosessene. Fylkesmannen vil ha arbeidsgiveransvaret for denne stillingen. Med forbehold om Stortingets godkjenning, vil departementet videreføre støtten til stillingen også i 2015 og For 2014 vil hvert enkelt embete få en bevilgning tilsvarende kr og departementet vil i løpet av august sende fylkesmannsembetene et fullmaktsbrev. Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling bistå prosessveilederne med erfaringer fra tidligere sammenslåinger og råd når det gjelder organisering av de lokale prosessene. Verktøy i prosessene Departementet vil legge til rette for et alternativ til de lokale utredningene som vanligvis gjennomføres når kommuner ønsker å vurdere sammenslåing. Det er de siste årene arbeidet med å gjøre informasjon om kommunene tilgjengelig på departementets hjemmesider (regjeringen.no/kommunedata). Denne informasjonen vil departementet arbeide videre med, slik at kommunene her kan finne oversikter over bl.a. befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov Side 2

7 innen ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon, pendlingsdata for egen kommune og for regionen den tilhører. Med dette som grunnlag, vil kommunene lage et utfordringsbilde for seg og aktuelle sammenslåingskandidater. Disse dataene kan suppleres med informasjon kommunen innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke interkommunale samarbeider de inngår i, oversikter over fagmiljøer (kapasitet og kompetanse) mv. Departementet vil lage en veileder til kommunene om hvordan de kan starte opp prosessene med å lage seg et utfordringsbilde, herunder bruk at nettsidene. Veilederne vil også inneholde råd og tips for hvordan en kan tilrettelegge for en god prosess, bl.a. om hvordan en kan involvere innbyggerne. Disse verktøyene vil også være til støtte for arbeidet til prosessveilederen, og vi tar sikte på at dette skal være klart tidlig høsten Departementet vil i løpet av høsten arrangere en samling for prosessveilederne m.fl. Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket "at det er eit utredningsansvar for alle kommunar". Departementet forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjør vedtak innen våren Departementet mener at verktøyene vi utarbeider vil kunne erstatte de tradisjonelle utredningene og vil fra nå av ikke gi særskilt støtte til nye utredninger. Dersom enkeltkommuner skulle ønske å utrede helt spesielle problemstillinger, kan Fylkesmannen vurdere å gi støtte til dette gjennom skjønnsmidlene. Kommunene vil få dekket kr l til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova l O. Kommunene kan selv avgjøre hvordan de vil høre innbyggerne. Departementet vil utarbeide et spørreskjema som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggerne. Departementet vil forenkele rutinene og utbetale kr l til kommuner som går gjennom prosessen og som gjør kommunestyrevedtak om hvordan kommunen ønsker å gå videre, innen Departementet vil i statsbudsjettet for 2015 beskrive hvordan disse pengene skal utbetales. Fylkesmannens oppsummering og vurdering av prosessene Departementet legger opp til to ulike løp for kommunene. For kommuner som har startet prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte sammenslutningen er i tråd med hovedmålene for reformen. Kommunale vedtak som ikke er i tråd med målene i reformen, eller hvis det er vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke avgjøres ved konglig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren Side 3

8 Kommunene skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes inn via Fylkesmannen. I tillegg skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket. I Fylkesmannens tilbakemelding til departementet bes det om at det blir gjort en vurdering om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen, jf. kap. 4 i kommuneproposisjonen for Rapportering Siden embetsledelsen forutsettes å spille en viktig rolle i reformarbeidet, vil fylkesmannsmøtene være en viktig arena for dialog og erfaringsutveksling mellom embetene om status, utviklingstrekk og virkemiddelbruk mv. Departementet vil også kunne trenge hyppigere oppdateringer om utviklingen gjennom 2015 og våren 2016 enn det årsrapporten for hhv 2014 og 2015 gir uttrykk for og det fylkesmannsmøtene gir anledning til. Departementet arbeider for å få på plass en form for følgeevaluering av prosessene i kommunereformen. Slik kan departementet bli holdt orientert om status og viktige nye utviklingstrekk, bruk av prosessveilederen og nye prosessuelle grep underveis. Samtidig legges det til rette for dialog, læring og erfaringsutveksling underveis i prosessen mellom fylkesmannsembetene og mellom embetene og de mest sentrale aktørene i fylket. En følgeevaluering kan helt eller delvis erstatte rapporteringskrav Of. Økonomireglementet). Rapporteringskravene i årsrapporten og ivaretakelse av eventuelle løpende rapporteringsbehov må ses i sammenheng med den følgeevalueringen man får på plass. Dette vil kunne ha overføringsverdi til andre områder. Med hilsen Sølve Monica Steffensen e.f. ekspedisjonssjef Hans Petter F. Gravdahl avdelingsdirektør De/le dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 4

9 Adresseliste Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR Fylkesmannen i Oppland Postboks LILLEHAMMER Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN Fylkesmannen i Vestfold Postboks TØNSBERG Fylkesmannen i Telemark Postboks SKIEN Fylkesmannen i Rogaland Postboks STAVANGER Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Fylkesmannen i Hordaland Postboks 731 O 5020 BERGEN Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen LEIKANGER Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien l O 8002 BODØ Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Fylkesmannen i Finnmark Statens hus, Damsveien l 9815 VADSØ Side 5

10 10 Retningslinjer for å få tilskudd og startlån i Hobøl kommune: Har du problemer med å etablere deg i boligmarkedet eller har vanskeligheter med å bli boende i husvære kan du søke startlån i Hobøl kommune. Det vanligste er at en privat bank finansierer deler av boliglånet dvs grunnfinansiering, og kommunen topp finansierer resten med et startlån. Hobøl kommune gir kun lån til toppfinansiering av kjøp av bosted (0-25 %). Maks startlån i Hobøl kommune er på inntil kr ,-. Dette basert på en vurdering på maks boligpris på kr ,-. /Tilsvarende for leilighet er kr ,-. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Variabler som antall barn, alder på barn etc vil ha betydning. V ed innskuddsleiligheter vil innskuddet kunne gis som startlån i sin helhet, hvis dette kommer inn under inntil 25 % av totalprisen på boligen. Det er mulig med full finansiering, men kun i spesielle situasjoner, og da for innbyggere i Hobøl kommune. Du kan få startlån til: Kjøp av bosted. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Gjennomsnittlig pris for bolig/leilighet i Hobøl kommune er kr ,-. Gjennomsnittspris for bolig kan justeres hvis det er endringer i boligprisene. Refinansiering av dyre lån Utbedring av bostedet. Tilpasning bostedet Bygge hus. Forutsetning for å få startlån: Det er en forutsetning at du har sjekket hva du får i maksimalt lån i privat bank evt Husbanken Grunnfinansiering fra annen bank må foreligge før søknad om startlån i Hobøl kommune blir behandlet. Du har problemer med å få finansiert boligen i privat bank. Ny forskrift for startlån, gjeldende fra , gjør startlånsordningen mer målrettet mot personer med langvarig bolig- og finansieringsproblemer. Du må også ha økonomi til å betjene lån. Hobøl kommune bruker en analyse basert på statlige satser (SIFO - statlige satser for forbruk til husholdning). Denne analysen må gå i pluss hvis Hobøl kommune skal innvilge et lån. Ved mer enn 1000 kroner i minus vil dette føre til avslag pga manglende betalingsevne. Det kan da bli vurdert tilskuddsmidler slik at en vanskeligstilt familie muligens kan få hjelp til å kjøpe seg en leilighet eller bolig. Det er strenge kriterier for tildeling av tilskudd. Hobøl kommune

11 er pålagt å fraråde låneopptak hvis SIFO analysen går i minus. Hobøl kommune kan allikevel gi en forhåndsgodkjenning på et startlån, men da skal lånetager skriftlig og muntlig gjøres oppmerksom på dette og underskrive for at dette er opplyst. Går analysen i pluss med mer enn kr 3 000,-,vil det bli avslag pga for høy inntekt. Hobøl kommune kan fravike fra dette ved individuell vurdering, men det skal være unntaket. Du må kunne betale renter og avdrag på lån og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Du må ha fast arbeidsinntekt/fast arbeidsavtale. Du må levere nødvendig dokumentasjon innen fristen som blir satt av kommunen i hver enkelt sak. Hobøl kommune skal ha 2 prioritet pant i eiendommen, etter lån som dekker grunnfinansieringen. Levere arbeids-oppholdstillatelse. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Hobøl kommune har vurdert at man kan :fa seg en egnet bolig til under kr ,-. Boligen skal ligge i Hobøl kommune. Hvor mye startlån lmn du få? Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du kan :fa startlån og eventuelt hvor mye lån du kan :fa. I Hobøl kommune er maks startlån kr ,- og da innenfor 25 % av boligens verdi. Det er en forutsetning at du har fast og tilstrekkelig inntekt til å dekke de utgiftene du har til lån og livsopphold, og evt. andre økonomiske utgifter. Les mer om startlån på husbanken.no Dokumentasjonen leveres inn i henhold til søknadsskjema og dokumentasjonsskjema, se vedlegg 1 og

12 Du kan få tilskudd til: Tilpasning av bolig Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. A tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg. Hvem kan få tilskudd til tilpasning? husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak Hva kan det gis tilskudd til? både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen både leid og eid bolig Hvordan søke? Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Søknadsskjema finner du her. Andre finansieringsmuligheter Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering. for å kartlegge behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd. Ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon

13 Tilskudd til refinansiering av lånegjeld Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansering av boliggjeld. En løsning kan være å søke om startlån og/eller tilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuell annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen. Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig. Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg f.eks. å gi deg informasjon om finansieringsmuligheter og andre støtteordninger som for eksempel bostøtte. Hvem kan få tilskudd til refinansiering? Tilskudd til refinansiering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt. Ordningen er sterkt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Hvordan søke? Tilskudd til refinansiering søkes i den kommunen du bor i. Du må bruke skjemaet du finner til høyre på siden. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt frister, men behandler søknadene fortløpende. Sjekk med kommunen der du bor. Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger

14 Tilskudd til etablering i egen bolig Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir ofte brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Ta kontakt med kommunen hvis du vil søke Det er kommunen som behandler søknader. Husbanken anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne bistå med å finne en egnet bolig og til å gi informasjon om ulike finansieringsmuligheter. De vil også kunne gi informasjon om andre støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Hvem kan få tilskudd til etablering? Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Hvordan søke? Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i. Lenke til søknadsskjema finner du til høyre på nettsiden. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Fristen for å søke om tilskudd vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt noen frister, men behandler søknadene fortløpende. Sjekk med kommunen der du bor. Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi for å være sikker på at du også etter boligkjøpet har tilstrekkelige midler til livsopphold. Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån. Når du har skrevet under på søknaden gir du samtidig fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger. Opprettet - Sist oppdatert:

15 Tilslrudd til utredning og prosjelctering Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr ,-. Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr ,-. l spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd. Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering? Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor. Hvordan søke? Søknad sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for tilskudd til prosjektering. Kontakt gjerne kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

16 *-s~k;;;jj~fm startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Søknaden sendes til kommunen O startlån O startlån og banklån O tilskudd til etablering O tilskudd til tilpasning Søknaden gjelder O forhåndsgodkjenning O konkret bolig 1. Søker. Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 - etternavn og fornavn J Telefon på dagtid l Mobiltelefon Postadresse søker 1 Postnr. 1 Poststed 1 E-postadresse Fødselsnr. (11 siffer) 1 Søker 2 - etternavn og fornavn l Telefon på dagtid 1 Mobiltelefon Postadresse søker 2 1 Postnr. 1 Poststed 1 E-postadresse Barn i husstanden Antall 1 Fødselsår på barnevbarna 1 Antall husstandsmedlemmer totalt Sivilstand (for søkerne) O GifVregistrert 0 Samboer O Enslig O Separert partner 2. Søkn-ads:grunnlag. D Førstegangs boligetablering O Barn med nedsatt funksjonsevne D Økonomisk vanskeligstilt D Rusmiddelavhengig D Reetablering O Voksne med D Flyktning D O Bostedsløs nedsatt funksjonsevne LåneVtilskuddet skal benyttes til O Kjøp av bolig O Refinansiering O Bygging av ny bolig o Utbedring/tilpassing Psykisk helse Er det noen i husstanden som har eller har hatt' tilskudd fra Husbanken/kommunen tidligere? O Ja O Nei Hvis ja, kryss av O Tilskudd til etablering O Tilskudd til tilpasning l Hvem i husstanden? Har husstanden i dag lån som er misligholdt? O Ja D Nei Eier egen O Annet, bolig/andel spesifiser: Leid kommunal bolig i borettslag Boforhold i dag (for søkerne) D Foreldrenes bolig o Leid privat bolig o Hva gjør dagens boforhold uegnet? D D Uten eid/leid bolig o Ønsker egen bolig O Trangboddhet (mer enn 2 pr. soverom) O Dårlig standard/tilstand D Manglende tilgjengelighevtilpasning O Urimelige høye bokostnader 3. Inntekts.- og fo=rmues:oppl-ysni-n:g.er Veiledning: Her skal du gi opplysninger om hvor din hovedinntekt kommer fra og om denne er fast eller midlertidig. o c ~ c ro.o lfl :J.c ~ ::: ::: Søker 1 Utdanning Arbeidsgiver - O Fast ansatt Yrke/stilling Antall år ansatt hos nåværende arbeidsgiver Hvis trygd: O Varig Søker 2 Utdanning Arbeidsgiver O Fast ansatt Yrke/stilling Antall år ansatt hos nåværende arbeidsgiver Hvis trygd: O Varig Husstandens formue O Midlertidig ansatt O Midlertidig O Midlertidig ansatt O Midlertidig Bankinnskudd og kontanter, beløp: Fast eiendom, bil, båt, eller lignende -verdi: Annet. spesifiser:

17 !: '. ' c ~ '...,. _') _ ~--.:~.:','.. -- _..: : -= :;n:,_.( ';_;" (;;'.' :- r <,... ; : :,, "... ",~, ~ ;:-!.',: _._;-;. ;.l.:;-. :.,,-;. -'!: '., ; :~. ~! ' " Veiledning: Dersom du søker /fm til kjøp av bolig finner du disse opplysningene i salgsoppgave eller takst..... ' ' ~ '. - ~- '\,. 'i :, ' <L."." ' ;.~, - " ' } r.:~;; ~.. ~ _;.;.. ~- ' :_ '-- ~.-- -~ ,_,--,. Selve let bolig O Eiet tomt l Kommunenr. 1 Gårdsnr. l Bruksnr. l Festenr. 1 Seksjonsnr. l Lelllghetsnr. O Festet tomt Borettslag Borettslagets navn Forretningsfører Borettslagets organisasjonsnummer Andel fellesgjeld Hustype D Enebolig D Rekkehus O Andre småhus Hvis annet, beskriv: O Tomannsbolig O Terassehus D Blokk Antall rom l Boligens bruksareal m' l Bolignummer Eiendommens adresse l Postnr. Poststed Verditakst Lånetakst Kjøpesum/prosjektkostnad/utbedringskostnad Eiendommen er/vil bli forsikret i Registrer energlmerke fra energiattesten For mer informasjon se AD BO co o O ED FO GO ' ' ' -,. ' - Långivers/kreditors navn lån nr. Opprinnelig gjeld Restgjeld pr. d.d. Nedbetaling pr. md. Sum. 6 ~. "... '.,, >:;,... " '.:.---~- F i:h;åia:s i i:e 'r: i,n :g~:~; l iå.~ '. o,o,.:ri '..... :.. '....' :.:_ " Veiledning: Dersom kommunen har en samfinansieringsavtale med en eller flere private banker: Før opp hvor mye start/fm og banklån du søker. Dersom kommunen ikke har en samfinansieringsavtale:... Før opp ltjn du selv har fåtr tilsagn om eller har søkt i annen bank. Startiån kr Ønsket nedbetalingstid - Lån fra privat kr Ønsket nedbetalingstid banklnedbetalingskreditt - ~ Tilskudd til etableringllilpasning kr l ~ O Annuitetslån O Serielån O Annuitetslån O Serielån - Egenkapital kr Hva slags egenkapital? Beregnet beløp av egeninnsats ved bygging kr - ~ Anrien finansiering kr Hva slags annen finansiering? - ~ Omkostninger (dokumentavgir og gebyr) kr Sum inkludert omkostninger kr

18 7. Fre.mti.di.g månedsbudsjeu for husstanden etter låneopptak Veiledning: Her skal du sette opp et månedsbudsjett over husstandens økonomi etter låneopptaket, altså et fremtidig budsjett. - Du får opplysninger om kommunale avgifter ved å henvende deg til kommunen. - Med felleskostnader menes de månedlige utgiftene du betaler til et sameie eller for en borettslagsleilighet. -Med ekstraordinære utgifter til transport/egen bil menes utgifter utover det som er vanlig, f.eks. spesialtilpasset bil pga. funksjonshemming. Husstandens samlede utgifter Beløp pr. md. Husstandens samlede Beløp pr. md. inntekter Startlån Saldo kr kr Brutto arbeidsinntekt for kr søker 1 Boliglån Långiver Saldo kr kr Brutto arbeidsinntekt for kr søker 2 Studielån Långiver Saldo kr kr Trygdeinntekt for kr søker 1 Andre lån Långiver Saldo kr kr Trygdeinntekt for kr søker 2 Andre lån Långiver Saldo kr kr Andre husstandmedlemmers kr inntekvtrygd Kredittkortgjeld Långiver Saldo kr kr Barnetrygd kr Forsikringer kr Barnebidrag kr Kommunale avgifter kr Bostøtte kr Fellesutgifter/husleie kr Andre inntekter kr Utgifter til barnepasslbarnehage/skolefritidsordninglaktivitetsskole kr Sum brutto inntekt kr Barnebidrag kr Skattetrekk Er det tatt hensyn til endret skattetrekk etter Ekstraordinære utgifter til kr låneopptak? transport/egen bil O Ja O Nei kr Andre utgifter kr Sum nettoinntekt kr Sum brutto utgifter kr - Brutto utgift kr - ~ kr = Netto som skal dekke levekostnader 8. Vedlegg - dokumentasjon Veiledning: Vær oppmerksom på at noen opplysninger ma dokumenteres. O Siste års selvangivelse O Dokumentasjon på annen O Ved utbedring: dokumentasjon O Lønnsslipp/trygdeutbetaling O Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd O Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital O Kopi av gyldig legitimasjon type gjeld enn boliglån på alle arbeidskostnader for de to siste månedene O Ved nedsatt funksjonsevne: O Ved bygging: kopi av tegninger, 9 -. Uncle rskrift sø:ker legeattesvsosialrapport O Ved kjøp: kjøpekontrakvsalgsoppgave, taksvtilstandsrapport O Ved festet grunn: festekontrakt Veiledning: Her er det viktig at både søker 1 og ev. søker 2 unde1tegner søknaden. bindende anbud, kontrakt og oversikt over de totale kostnadene O Ved samlivsbrudd: skifteavtalelfordelingsavlale O Ved samlivsbrudd: inngått avtale om hvem som skal ha daglig omsorg for barna --- Husbanken og kommunen trenger mange opplysninger for å behandle søknaden din/deres. Alle som behandler opp~sninger om deg/dere har taushetsplikt. Vi innhenter nødvendige opplftsninger om husstanden, adressen, arbeidsforhold, inntekten og om det finnes andre kredilgivere. ommunen vil også utveksle opplysninger med andre finansieringsinsti usjoner ved samfinansiering av lån. l visse tilfeller kan det ogsa være nødvendig å innhente opplysnin~er om gjeldsordning og tvangssalg fra namsmyndighetene. Ved søknad om tilskudd til tilpasning, kan det være aktuelt å innhente opplysninger fra NAV og Hjelpemidde sentralen samt helsepersonell. Opplysninger om deg/dere vil bli utlevert til Husbanken for bruk i statistikk, rapportering ob eventuelt forskning. l forbindelse med forskningsprosjekter kan det forekomme at opplysnrn~ene blir utlevert og/eller koblet med opplysninger i andre offentlige registre. u kan tese mer om Husbankens behandling av personopplysninger på en.no. Op~lysningene om deg/dere vil bli lagret også etter at kundeforholdet er opphørt jf. arkivloven. Du kan be om å få se de opplysninger kommunen og Husbanken har regtstret om deg. Du kan også kreve at vi retter opplysninger som er feil. Jeg/vi bekrefter at o~plysningene i skjemaet er riktige og fullstendige. Je~lvi gir kommunen fullmakt til å innhente opp!cninger, også taushetsbelagte, som er nøavendige for å be andle søknaden. Hvis det skjer endringer som kan a betydning for behandling av søknaden, pli ter jeg/vi å melde fra om det. Må vedlegges alle søknader Vedlegges når det er aktuelt Sted 1 Dato 1 Underskrift søker 1 Sted 1 Dato l Underskrift søker 2 Har du flere opplysninger, kan du skrive i felt 10 pa neste side.

19 -:: :.: '. Veiledning: Har du opplysninger du mener er relevant for din søknad om lån som ikke dekkes av spørsmålene i søknaden, kan du benytte dette feltet. Hvis noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne, eller husstanden er spesielt vanskeligstilt, kan redegjørelse gis her. o 14. Ve"cltak tynesht.av kommunen o..-.: ;" o o o,o.,. ;-.. Veiledning: Fylles kun ut av kommunen. a) Angi brukergruppe O Førstegangs boligetablering O Barn med nedsall funksjonsevne O Økonomisk vanskeligstilt O Rusmiddelavhengig O Reetablering O Voksne med nedsall funksjonsevne O Flyktning O Psykisk helse O Bostedsløs b) Vedtak Mollall søknad Dato Kr Kommentarer Startlån Forhånds- Dato Kr godkjenning Utbetalt Dato Kr Mollall søknad Dato Kr Kommentarer Tilskudd Forhånds- Dato Kr godkjenning Utbetall Dato Kr c) Søknaden er avslått på grunnlag av: O Høy inntekt O Høyformue O For dyr bolig O Uegnet bolig O Låne-/tilskuddsrammen er brukt opp O Annet, spesifiser O Anses ikke som økonomisk vanskeligstilt O Manglende betjenlngsevne Sted 1 Dato l Stempel og underskrin Kommentarer Oo:.o ,'. Mollatt søknad Dato Kr Bevilget lån Utbetalt Dato Kr Avslag Dato Arsak Sted Dato l Stempel og underskrift

20 Vedlegg 2 Dokumentasjonskrav: NR Vedlegg Levert Ikke levert Ikke aktuelt l Utskrift av siste ligning 2 Dersom du har gjeld fra før må du dokumentere hvem du har gjeld til, hva du betaler pr mnd og størrelsen på gjelda 3 Kopi av månedlige utbetalinger av alle inntekter inkludert lønn, pensjoner, bidrag, stønader o.a. Har du variable lønnsinntekter må du dokumentere hva du har hatt i inntekt inneværende år. 4 Lån du har i privat bank. Dokumentasjon må vise størrelsen på lånet. Dersom det er avslag så skal dokumentasjon ligge ved søknaden på startlån. 5 Selvangivelse for de to siste år. 6 Du må dokumentere fast inntekt. Arbeidsavklaringspenger og sykepenger er ikke fast inntekt. 7 Lønnslipp for de siste tre måneder 8 Bidrag du er pliktig til å betale. 9 Nedbetalingsplan fra kredittinstitusjoner om restgjeld og lånevilkår lo Fradragstrekk eller påleggstrekk 11 Utgifter til barnepass 12 Seperasjonspapirer, evt skifteavtale 13 Forsikringskostnader (nå situasjon og ny situasjon.) 14 Arbeids og oppholdstillatelse 15 Kopi av legitimasjon 16 Grunnfinansiering /dokumentasjon på annen boligfinansiering Signert søknad Dato Undersknft Underskrift

21 HOBØL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sak nr. l 14/45 14/44 14/46 14/52 14/36 14/37 14/30 13/87 13/61 13/63 13/25 13/34 13/61 Stine Mytting Boge Arkiv: 614 Utvalg Møtedato Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Hovedutvalg for plan og utvikling Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg for plan og utvikling Sak 14/45-13/804 FRAMTIDIG BRUK A V GAMLE BRANNSTASJON P Å TOMTER- HOBØL VEIEN 5 Kommunestyret den sak 52/14 Behandling: Behandling: Forslag fra Arne Solhaug (H): Saken utsettes til første møterekke til høsten. Votering: Forslaget fra Ame Solhaug (H) ble vedtatt med Il mot 7 (V, Sp og 4 repr Ap). Vedtak: l Saken utsettes til første møterekke til høsten. Formannskapet den sak 36/14 Behandling: Votering: Enstemmig Vedtak: l Informasjonen om status for Hobølveien 5 tas til orientering.

22 HOBØL KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst og omsorg den sak 37/14 Behandling: Votering: Enstemmig. Vedtak: l HPU tar informasjonen som en orientering om status for Hobølveien 5. Hovedutvalg for plan og utvikling den sak 30/14 Behandling: Votering: Enstemmig. Vedtak: l HPU tar informasjonen som en orientering om status for Hobølveien 5. Kommunestyret den sak 87/13 Behandling: Votering: Enstemmig Vedtak: l. Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk, overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2. Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietakerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den sak 25/13 Behandling: Votering: Enstemmig Hvis bygget fortsatt blir brukt av Hobøl kommune, skal bygget gjøres tilgjengelig for alle bruker grupper. Vedtak: l Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2 Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietagerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget.

23 HOBØL KOMMUNE ' Hovedutvalg for plan og utvikling den sak Behandling: Votering:Enstemmig. Vedtak: l Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2 Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietagerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget. Rådmannens innstilling: l Hobøl kommune selger Hobølveien 5, og tomten(e) knyttet til bygget (pr. dags dato gårdsog bruksnumrene 5/20, 6/15, 6/16 og 6/52), for kroner l 000, til Frivilligsentralen, Ole J. Kjærbus krigshistoriske samlinger og Tomter speidergruppe, under følgende forutsetninger: Hobøl kommune gis en avtalefestet gjenkjøpsrett og forkjøpsrett til Hobølveien 5. Dette utarbeides nærmere i kjøpsavtalen. Hobølveien 5 verdivurderes i forkant av salget slik at grunnlaget for avgiftene i forbindelse med salget blir mest mulig korrekt. Hobøl kommune dekker alle omkostninger som påløper ved salget, derav tinglysningsavgift og dokumentavgift (2,5 %av verdigrunnlaget), anslått av administrasjonen til mellom kroner, avhengig av verdigrunnlaget. Hobøl kommune må være hjemmelshaver til alle aktuelle gårds- og bruksnumre knyttet til Hobølveien 5 før et salg kan skje. De fire gårds- og bruksnumrene sammenslås til en matrikkelenhet før salget iverksettes. Hvem som skal stå som eier(e) av Hobølveien 5 må være klarlagt før en kjøpsavtale mellom Hobøl kommune og ny(e) eier(e) inngås. Eierskiftet må tinglyses på vedkommende. Det må foreligge en underskrevet avtale mellom kjøperne/brukerne av Hobølveien 5 som sikrer en forsvarlig drift. Hobøl kommune må i fremtiden godkjenne nye eiere, eller brukere, av eiendommen, etter at Hobølveien 5 er tinglyst på ny( e) eier( e ). Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven må i fremtiden omsøkes av ny( e) eier( e) på ordinær måte. Hobølveien 5 fritas for eiendomsskatt, med hjemmel i eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt, så lenge eiendommen eies og brukes av frivillige lag og foreninger i Hobøl kommune. Kommunale avgifter faktureres nye eiere. 2 Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale og sluttføre salget av Hobølveien 5.

24 HOBØL KOMMUNE Saksutredning: Kommunestyret fattet følgende vedtak : l. «Etter avtale med Fortum og Hobøl elektrisitetsverk, overtar Hobøl kommune det fulle eiendomsansvaret for Hobølveien 5, 1825 Tomter. 2. Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med leietakerne for en vurdering av framtidig bruk av bygget.» I forhold til punkt en i vedtaket er arbeidet med å få overført hjemmelen til gårds- og bruksnumrene 5/20, 6/15, 6/16 og 6/52 til Hobøl kommune i sluttfasen. Det er ett gårds- og bruksnummer som gjenstår. Det arbeides imidlertid aktivt med å få tinglyst dette på Hobøl kommune. Saken ligger nå til kunngjøring, og ansvarlig saksbehandler anslår at det vil ta omlag to måneder før Hobøl kommune er hjemmelshaver til det siste gårds- og bruksnummeret. Administrasjonen er for øvrig av den oppfatning at det er hensiktsmessig å slå sammen disse fire gårds- og bruksnumrene til ett før et eventuelt salg skjer. Når det gjelder punkt to i vedtaket har administrasjonen avholdt to møter med Frivilligsentralen, Ole J. Kjærbus krigshistoriske samlinger og Tomter speidergruppe etter at vedtaket i kommunestyret ble fattet i desember Det er i den forbindelse særlig to alternativer som har vært aktuelle for Hobølveien 5 sin fremtid: l. Hobøl kommune inngår en leieavtale med Frivilligsentralen, Ole J. Kjærbus krigshistoriske samlinger og Tomter speidergruppe som leietakere (med rom for flere leietakere). Leieavtalen må da kunne sies opp med umiddelbar virkning hvis det skulle påløpe store kostnader med bygget, eller hvis noe uforutsett skulle skje. 2. Hobøl kommune selger Hobølveien 5 (fordelt på gbnr. 5/20, gbnr. 6/15, gbnr og gbnr. 6/52) til Frivilligsentralen, Ole J. Kjærbus krigshistoriske samlinger og Tomter speidergruppe, for en symbolsk sum, dog med en gjenkjøpsrett til Hobøl kommune som må reguleres i kjøpsavtalen. Administrasjonens vurdering: Administrasjonen har etter kommunestyrets vedtak arbeidet intensivt med å avklare juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til de to alternativene som ble presentert ovenfor. Alternativ en skaper en rekke utfordringer for kommunen og dens økomomi. Hobøl veien 5 krever mye og omfattende vedlikehold i årene fremover. Administrasjonen er av den oppfatning at kommunen er i en økonomisk situasjon der vedlikehold og oppgradering av Hobøl veien 5 ikke kan prioriteres. Skulle likevel Hobøl kommune fortsette å være eier av Hobølveien 5, og foreta en større grad av vedlikehold og oppgradering på bygget, er kommunen bundet av et omfattende regelverk, deriblant reglene om offentlige anskaffelser, som kompliserer arbeidet. Videre er det avgjørende for administrasjonens vurdering at alternativ en innebærer at Hobøl kommune fortsatt vil være hjemmelshaver og formell eier av eiendommen, og derav ha det fulle ansvaret for å drifte og vedlikeholde bygget på forsvarlig vis. Alternativ to er etter administrasjonens vurdering er god løsning for både Hobøl kommune og for de lag og foreninger som ønsker å drifte bygget videre. Hobøl kommune fritas for ansvar og utgifter knyttet til Hobølveien 5, samtidig som frivillige lag og foreninger får et samlingslokale som de selv eier, og som de sammen kan utvikle. Hobølveien 5 må likevel

25 HOBØL KOMMUNE vedlikeholdes og oppgraderes av ny( e) eier( e ), men dette kan i større grad baseres på dugnad og frivillighet dersom alternativ to realiseres. Dagens gårds- og bruksnumre knyttet til Hobølveien 5 er imidlertid sentrale i den videre utviklingen av Tomter sentrum. Administrasjonen innstiller derfor til at Hobøl kommune sikrer seg forkjøpsrett og gjenkjøpsrett til Hobølveien 5, og de gårds- og bruksnumrene (foreslått sammenslått til ett gårds- og bruksnummer) som omfattes av kjøpsavtalen. Gjenkjøpsretten og forkjøpsretten må detaljreguleres i kjøpsavtalen. Hobølveien 5 må videre kunne kjøpes tilbake av Hobøl kommune for samme sum som det selges for - kroner l 000. Dersom bygget gjøres i vesentlig bedre stand frem til det eventuelt blir aktuelt for Hobøl kommune å gjøre gjenkjøpsretten eller forkjøpsretten gjeldene, må gjenkjøpsprisen økes tilsvarende verdiøkningen, forutsatt at forbedringene gjenspeiles i ny verdivurdering som da må foretas. På grunn av Hobølveien 5 sin sentrale plassering er administrasjonen av den oppfatning at det vil være uheldig å selge Hobølveien 5 til private aktører. Det er lite trolig at private aktører vil gå med på en forkjøps-/gjenkjøpsavtale, da en slik avtale vanskelig lar seg forene med en potensiell kjøpers ønske om utvikling av bygget og tomten(e). Selv om Hobøl kommune høyst sannsynlig ville få en bedre salgssum ved å selge eiendommen til private aktører, mener administrasjonen at eiendommen er så sentral for utviklingen av Tomter sentrum at kommunen er avhengig av en forkjøpsrett og gjenkjøpsrett som kan gjøres gjeldene om behovet for eiendommen oppstår i fremtiden. En slik avtale er lettere å akseptere for frivillige lag og foreninger enn private aktører. Administrasjonen er videre opptatt av at «prosjekt Frivillighetens hus» skal kunne realiseres, og ønsker å bidra til dette ved å stille et lokale med sentral plassering på Tomter til rådighet for en symbolsk sum. Selv om det innstilles til at Hobølveien 5 selges for en symbolsk sum på kroner l 000 må det likevel betales blant annet tingslysningsavgift og dokumentavgift av verdigrunnlaget til Hobølveien 5. Administrasjonen innstiller derfor til at Hobølveien 5 verdivurderes i forkant av salget slik at grunnlaget for avgiftene blir mest mulig korrekt. Det anslås av administrasjonen at omkostningene ved salget vil beløpe seg til et sted mellom Det innstilles fra administrasjonen til at Hobøl kommune dekker disse utgiftene da dette synes rimelig på bakgrunn av at kommunen gis en omfattende gjenkjøpsrett og forkjøpsrett til Hobøl veien 5 i kjøpsavtalen. Hobøl kommune ønsker også på denne måten å bidra til at «prosjekt Frivillighetens hus» kan realiseres. Administrasjonen innstiller til at nye eiere fritas for eiendomsskatt, så lenge Hobølveien 5 eies og brukes av frivillige lag og foreninger i Hobøl kommune. Hjemmel for dette fritaket er eigedomsskattelova 5 bokstav a andre strekpunkt. Kommunale avgifter vil imidlertid bli fakturert nye eiere, på lik linje med Hobøl kommune som i dag blir fakturert for Hobølveien 5.

26 HOBØL KOMMUNE Kommunale avgifter for Hobølveien 5 omfatter følgende poster i året, inkludert merverdiavgift: Renovasjonsavgift: 2 250,- Fast avgift kloakk (240 kbm): 6 000,- Abonnement kloakk: 1 250,- Det innstilles videre til at rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale og sluttføre salget av Hobølveien 5. Vedlegg: l. Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter Speidergruppe 2. Mail i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger og Tomter Speidergruppe

27 Samarbeidsavtale mellom Hobøl Frivilligsentral, Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger, Tomter Speidergruppe. Denne samarbeidsavtalen(sa) regulerer bruk, drift og vedlikehold av Hobølveien 5, også kalt Frivillighetens Hus (FH) RAMMEVILKÅR FOR AVTALEN Grunnlaget for denne samarbeidsavtalen, er at Hobøl kommune vil inngå en avtale (l) med Frivillighetens Hus om bruk og drift av Hobølveien 5. Det forutsettes at vilkår som settes fra kommunen er av en slik art at de frivillige organisasjoner har mulighet rent økonomisk til å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. FORMÅL: Hobølveien 5 skal være et hus for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Frivillighetens Hus skal være et levende hus med mye folk og aktiviteter. Huset skal romme det frivillige organisasjons- og foreningslivet som ønsker å delta. Målet er å få til gode synergier, et levende hus og et relevant sambruk. ORGANISERING: Konstituering: Ved etablering av denne samarbeidsavtalen konstituerer de tre partene et styre bestående av 3 medlemmer, og utpeker en styreleder. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal være sekretær Innen 2 måneder etter at FH har inngått avtale med Hobøl kommune, skal styret innkalle til første årsmøte i FH og fremlegge en økonomi og driftsplan samt forslag til vedtekter for FH. Hver av samarbeidspartnerne har 2 stemmeberettigede på første årsmøte. Styrets arbeid Styret har det øverste ansvaret for økonomi og drift av FH. Styret godkjenner nye leietakere samt fordeler areal per utleier. Styret setter selv sin møteplan, dog skal det gjennomføres minimum 4 styremøter per kalender år. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral skal organisere utleie/utlån. Oppsigelse av denne avtalen. Denne avtalen har en oppsigelsfrist på 6 måneder. Det er forøvrig intensjonen til de tre samarbeidspartene at denne avtalen vil bli erstattet med vedtekter for FH som vil regulere leieforhold, oppsigelsesfrister etc.

28 ØKONOMI: Driftsutgifter deles av de deltakende lag og foreninger (leietagere) etter bruk og disponering av arealer. Hvert lag/forening må selv stå for vedlikehold av sine definerte arealer. Ved vedlikehold av fellesarealer skal hvert lag/forening bekoste en andel av utgiftene. Denne andelen avgjøres av styret i FH. Ved vedlikehold av fellesarealer stiller hvert lag/forening med nødvendig antall medlemmer på dugnad. Alle rom kan leies ut til eksterne lag/foreninger og andre etter vedtatte leiesatser. Inntektene skal uavkortet gå til vedlikehold av fellesarealer og nødvendig vedlikehold av bygget utvendig. Styret i FH utarbeider budsjett og økonomiplan. Daglig leder i Hobøl Frivilligsentral fører regnskap. EFFEKTUERING AV AVTALEN Denne avtalen vil bli gjort gyldig så sant Hobøl kommune, ved et vedtak i kommunestyret, godkjenner å etablere et slikt Frivillighetens hus og at det blir utarbeidet en avtale (l) som FH kan tilslutte seg til. Denne avtalen er laget i 3 undertegnede eksemplarer, hvorav de deltakende lag og foreninger har et hver. Tomter 6/ Hobøl Frivilligsentral Torkel Nerisrud Ole J. Kjærbus Krigshistoriske Samlinger Hilmar Dingstad Tomter Speidergruppe Morten Nygård

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Møteinnkalling ekstraordinært møte

Møteinnkalling ekstraordinært møte Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møteinnkalling ekstraordinært møte Utvalg: Regionrådet for Hamarregionen Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møtedato: 11. desember 2014 kl. 14.15-15.30 Møtested: Møterom Mjøsa,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Orgnr. (9 siffer) Søknad om boligtilskudd Søknaden med vedlegg sendes boligkontoret i kommunen Søker 1 etternavn og fornavn eller komuner. stiftelse o.l. Telefon på dagtid

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

L.\ MØTEINNKALLING Q_; Tillegg SAKLISTE. KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00. Utvalg: Møtested: Møtedato: MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Communalbygningen Hagen, Gamle Hagen skole 16.06.2014 Tid: 17:00 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

4. Tilleggsopplysningar ved kjøp av leilegheit i burettslag Namn på burettslaget

4. Tilleggsopplysningar ved kjøp av leilegheit i burettslag Namn på burettslaget 1. Søkjar Fødselsnr. (11 siffer) Org.nr. (9 siffer) Søknad om bustadtilskot Søknaden med vedlegg skal sendast til bustadkontoret i kommunen Søkjar 1 etternamn og fornamn eller kommune, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Søknad om Bolig Bytte av bolig Ny kontrakt/forlenget botid 1. Personopplysninger: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Etternavn (ektefelle/samboer): Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse:

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

grunnlån personlige søkere 1. Søker

grunnlån personlige søkere 1. Søker Søknad om grunnlån personlige søkere 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing startlån tilskot til etablering Søknaden gjeld startlån og banklån tilskot til tilpassing førehandsgodkjenning konet bustad 1. Søkjar Fødselsnr.

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

SØKNAD OM Å OVERTA LÅN I OSLO PENSJONSFORSIKRING

SØKNAD OM Å OVERTA LÅN I OSLO PENSJONSFORSIKRING Side 1 av 5 Lånet søkes i overført forbindelse med: Samlivsbrudd Overføring til husstandsmedlem Samlivsbrudd Uskifte Annet Opplysninger om nåværende låntaker: (fyll inn det som passer) Etternavn, Fornavn:

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat Lånsøker Søknad om åfåoverta lån i Husbanken Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l.

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-2 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad

Søknad om økonomisk stønad Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Sivil status o Ugift o Samboer / gift / reg.partner Etternavn Fornavn Fødselsnr. Bor du sammen med foreldre eller andre?

Detaljer

Oppstartsmøte kommunereformen. Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård

Oppstartsmøte kommunereformen. Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Oppstartsmøte kommunereformen Fylkesmannens rolle og ansvar i kommunereformen/ dialog om den videre prosessen v/avdelingsdirektør Stian Lindgård Hva er formålet med dette innlegget Å legge grunnlaget for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Sømna Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Fyll ut skjemaet nøyaktig. Ifølge forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten. Alle aktuelle punkter i skjemaet må besvares.

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig Kryss av for hvilken boligkategori det gjelder: Omsorgsbolig Gjennomgangsbolig Trygdebolig Ungdomsbolig Psykisk helsetjeneste bolig Bolig for funksjonshemmede 1. Søker Adresse:

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-34 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer