Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:20 Saksnr til og frå: 017/12-035/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Audun Dølen Varamedlemmer Kåre Karlberg Andre Rådmann Rune Engehult Leiargruppa Fagsjef Anne Bamle Visepolitimeister Rita Kilvær og lensmann Berit Dahle Anna: Innkalling blei godkjent. Sven Tore Løkslid foreslo at sak 023/12,024/12 og 025/12 skulle handsamast etter sak 019/12. Saksliste med endringsforslaget blei godkjent. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Olaf Bekkhus Bjørg Inger Flatland Sven Tore Løkslid

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 017/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 018/12 REFERATSAKER 019/12 2. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKJESTUL HYTTEFELT V/LANGETJØNN, DEL AV GNR. 94, BNR. 4 - EIGENGODKJENNING 020/12 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER - RULLERING 021/12 FOLKEHELSEMELDING HJARTDAL KOMMUNE /12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /12 SAULAND BYGDEKRAFT - KOMMUNALT EIGARSKAP 024/12 SAULAND KRAFTVERK - AKSJONÆRAVTALE 025/12 SAULAND KRAFTVERK - HØYRING AV TILLEGGSNOTAT 026/12 ENDRING AV GEBYRREGULATIVET ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 027/12 FASTSETTING AV GEBYR FOR HANDSAMING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVA. 028/12 KVARTALSRAPPORT /12 RAPPORTERING FINANSREGLEMENTET 1. KVARTAL /12 VAL AV MEDDOMMARAR TIL TINGRETTEN /12 VAL AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMARAR TIL LAGMANNSRETTEN /12 VAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL JORDSKIFTERETTEN /12 SKJØNNSMEDLEMMER FORSLAG TIL KANDIDATAR 034/12 VAL AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN /12 UTTREDEN OG OPPRYKK - KOMMUNESTYRET

3 017/12: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå k-styret blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-017/12 VEDTAK: Møteboka frå k-styret blei godkjent slik ho låg føre. 018/12: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-018/12 VEDTAK: Referatsakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 019/12: 2. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKJESTUL HYTTEFELT V/LANGETJØNN, DEL AV GNR. 94, BNR. 4 - EIGENGODKJENNING Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre reguleringsplanen for Løkjestul Hyttefelt v/langetjønn, del av gnr. 94, bnr Utval for plan og byggesaker Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved eigen habilitet. Ho er eigar av naboeigedomen. Utvalet sa Inger Øya Grøgård inhabil. Møtet vart leia av nestleiar Mathias Kleppen.

4 Kåre Karlberg møtte som varamenn for Inger Øya Grøgård. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. POB-032/12 VEDTAK: Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre reguleringsplanen for Løkjestul Hyttefelt v/langetjønn, del av gnr. 94, bnr. 4. Heidi Hovde Skårnes stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er hytteeigar i planområdet. Heidi Hovde Skårnes blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6 1. ledd bokstav a. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er nabo til planområdet. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6 1. ledd bokstav a. Trine Lise Kahrs stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er venninne med part i saka. Trine Lise Kahrs blei samrøystes erklært som habil. Audun Solberg stilte spørsmål ved sin habilitet da han er hytteeigar rett utanfor planområdet. Audun Solberg blei samrøystes erklært som habil. Arvid Særsland møtte som vara for Heidi Hovde Skårnes. 16 av 17 til stades. Olav Listul foreslo Einar Løndal som settevaraordførar. Forslaget til Listul blei samrøystes vedteke. Einar Løndal tok plass som settevaraordførar. Utval for plan og bygg si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-019/12 VEDTAK: Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre reguleringsplanen for Løkjestul Hyttefelt v/langetjønn, del av gnr. 94, bnr /12: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER - RULLERING Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Hjartdal kommune blir vedtek slik dei ligg føre.

5 Utval for levekår og kultur Utvalet hadde merknad til teksten under kap.6 og s.6 : Kontroll og reaksjonar på brot: Endrast frå: Omsetning og omfattande bruk av narkotika: til: Omsetning og bruk av narkotika. Votering: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke med merknad i kap. 6. LOK-014/12 TILRÅDING: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke med merknad i kap. 6. Bjørg Inger Flatland fremma følgjande tilleggsforslag til kap 2, s 4 under Ambulerande skjenkeløyve : eit avgrensa tidsrom. Ved opne arrangement skal det vere krav til 18 års aldersgrense. (..) Einar Løndal bad om gruppemøte. Ordførar heva møtet fram til kl. 20:30. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til vedtak: Forslaget til alkoholpolitiske retningsliner for Hjartdal kommune blir vedteke med utval for levekår og kultur sine merknader til kap 6. Forslaget til Bjørg Inger Flatland fekk 8 stemmer. 9 stemte mot. Forslaget til Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. KOM-020/12 VEDTAK: Forslaget til alkoholpolitiske retningsliner for Hjartdal kommune blir vedteke med utval for levekår og kultur sine merknader til kap /12: FOLKEHELSEMELDING HJARTDAL KOMMUNE Folkehelsemelding Hjartdal kommune 2012 blir tatt til orientering 2. Meldinga inngår som grunnlag for arbeidet med kommunen sin planstrategi

6 Utval for levekår og kultur Votering: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke LOK-015/12 TILRÅDING: 1. Folkehelsemelding Hjartdal kommune 2012 blir tatt til orientering 2. Meldinga inngår som grunnlag for arbeidet med kommunen sin planstrategi Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-021/12 VEDTAK: 1. Folkehelsemelding Hjartdal kommune 2012 blir tatt til orientering 2. Meldinga inngår som grunnlag for arbeidet med kommunen sin planstrategi 022/12: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALET TILRÅR: Kommunestyret vedtek plan for forvaltningsrevisjon slik den ligg føre. Kontrollutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-022/12 VEDTAK: Kommunestyret vedtek plan for forvaltningsrevisjon slik den ligg føre. 023/12: SAULAND BYGDEKRAFT - KOMMUNALT EIGARSKAP 1. Hjartdal kommune er imponert over det engasjement og den arbeidsinnsats og kompetanse Sauland Bygdekraft SA har vist i sitt arbeidd knytt til planane for, og søknad om konsesjon for Hanfoss kraftverk. 2. Hjartdal kommune takkar for tilbodet om 2/3 eigarskap i selskapet. Sauland Bygdekraft SA har hatt sterkt fokus på lokalt eigarskap til naturressursane. Dette har vore med på å sikre Hjartdal kommune ei god avtale med Skagerak Kraft AS.

7 3. Hjartdal kommune kan ikkje gå inn som 2/3 eigar i Hanfoss kraftverk. Dette blir grunngjeve med at kommunen meiner det er knytt for stor økonomisk risiko til eigarskapen og at kommunen ikkje har kapasitet og kompetanse til å vere hovudansvarleg for ei slik kraftutbygging. Sven Tore Løkslid fremma forslag til nytt pkt. 4: Dersom OED ikkje gjev Sauland Kraftverk konsesjon (jfr. Punkt 9 i kommunestyresak 015/11), er Hjartdal kommune positiv til å gå i samtaler med Sauland Bygdekraft SA der målsettinga er dialog med annan offentleg eigar/aktør som går inn med minimum 50,01% eigardel. Skulle dette lykkast, er Hjartdal kommune positiv til å vurdere å sikre kravet om 2/3-offentleg eigarskap ved å gå inn som eigar med f.eks 16,67% eigardel. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. Sven Tore Løkslid sitt tilleggsforslag blei samrøystes vedteke. FOR-012/12 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune er imponert over det engasjement og den arbeidsinnsats og kompetanse Sauland Bygdekraft SA har vist i sitt arbeidd knytt til planane for, og søknad om konsesjon for Hanfoss kraftverk. 2. Hjartdal kommune takkar for tilbodet om 2/3 eigarskap i selskapet. Sauland Bygdekraft SA har hatt sterkt fokus på lokalt eigarskap til naturressursane. Dette har vore med på å sikre Hjartdal kommune ei god avtale med Skagerak Kraft AS. 3. Hjartdal kommune kan ikkje gå inn som 2/3 eigar i Hanfoss kraftverk. Dette blir grunngjeve med at kommunen meiner det er knytt for stor økonomisk risiko til eigarskapen og at kommunen ikkje har kapasitet og kompetanse til å vere hovudansvarleg for ei slik kraftutbygging. 4. Dersom OED ikkje gjev Sauland Kraftverk konsesjon (jfr. Punkt 9 i kommunestyresak 015/11), er Hjartdal kommune positiv til å gå i samtaler med Sauland Bygdekraft SA der målsettinga er dialog med annan offentleg eigar/aktør som går inn med minimum 50,01% eigardel. Skulle dette lykkast, er Hjartdal kommune positiv til å vurdere å sikre kravet om 2/3- offentleg eigarskap ved å gå inn som eigar med f.eks 16,67% eigardel. Mathias Kleppen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er medlem i Sauland bygdekraft SA. Mathias Kleppen blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6 2. ledd. Heidi Hovde Skårnes stilte spørsmål ved sinn habilitet da ho er falleigar.

8 Heidi Hovde Skårnes blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6 2. ledd. Liv Tinnes møtte som vara for Mathias Kleppen. Arvid Særsland møtte for Heidi Hovde Skårnes. Sven Tore Løkslid stilte spørsmål ved Liv Tinnes sin habilitet da svigerson er nestleiar i Sauland Bygdekraft SA. Liv Tinnes blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6 1. ledd bokstav e og b. 16 av 17 tilstades. KOM-023/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune er imponert over det engasjement og den arbeidsinnsats og kompetanse Sauland Bygdekraft SA har vist i sitt arbeidd knytt til planane for, og søknad om konsesjon for Hanfoss kraftverk. 2. Hjartdal kommune takkar for tilbodet om 2/3 eigarskap i selskapet. Sauland Bygdekraft SA har hatt sterkt fokus på lokalt eigarskap til naturressursane. Dette har vore med på å sikre Hjartdal kommune ei god avtale med Skagerak Kraft AS. 3. Hjartdal kommune kan ikkje gå inn som 2/3 eigar i Hanfoss kraftverk. Dette blir grunngjeve med at kommunen meiner det er knytt for stor økonomisk risiko til eigarskapen og at kommunen ikkje har kapasitet og kompetanse til å vere hovudansvarleg for ei slik kraftutbygging. 4. Dersom OED ikkje gjev Sauland Kraftverk konsesjon (jfr. Punkt 9 i kommunestyresak 015/11), er Hjartdal kommune positiv til å gå i samtaler med Sauland Bygdekraft SA der målsettinga er dialog med annan offentleg eigar/aktør som går inn med minimum 50,01% eigardel. Skulle dette lykkast, er Hjartdal kommune positiv til å vurdere å sikre kravet om 2/3- offentleg eigarskap ved å gå inn som eigar med f.eks 16,67% eigardel. 024/12: SAULAND KRAFTVERK - AKSJONÆRAVTALE Hjartdal kommune sluttar seg til ny versjon (datert ) av aksjonæravtale mellom Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Notodden Energi AS under føresetnad av følgjande endringar/presiseringar blir teke inn: Pkt 4, 3. kulepunkt: Andre falleiere enn de foran nevnte, og som til sammen eier meir enn 5% av aksjene i Selskapet, skal ha rett til å velge ett styremedlem på Selskapets generalforsamling. Pkt 6: og skal ved valg av styremedlemmer i generalforsamlingen om nødvendig stemme for å skifte ut styremedlem som ikke etterlever Avtalen.

9 Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-013/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune sluttar seg til ny versjon (datert ) av aksjonæravtale mellom Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Notodden Energi AS under føresetnad av følgjande endringar/presiseringar blir teke inn: Pkt 4, 3. kulepunkt: Andre falleiere enn de foran nevnte, og som til sammen eier meir enn 5% av aksjene i Selskapet, skal ha rett til å velge ett styremedlem på Selskapets generalforsamling. Pkt 6: og skal ved valg av styremedlemmer i generalforsamlingen om nødvendig stemme for å skifte ut styremedlem som ikke etterlever Avtalen. Mathias Kleppen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er falleigar. Mathias Kleppen blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl 6, 2. ledd. Heidi Hovde Skårnes stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er falleigar. Heidi Hovde Skårnes blei samrøystes erklært inhabil etter Fvl. 6, 2. ledd. Liv Tinnes møtte som vara for Mathias Kleppen. Arvid Særsland møtte som vara for Heidi Hovde Skårnes. Sven Tore Løkslid stilte spørsmål ved Liv Tinnes sin habilitet da doter hennar er falleigar. Liv Tinnes blei erklært inhabil etter Fvl 6 2. ledd og Fvl 6 1. ledd bokstav b. 16 av 17 til stades. Gunvald Tho bad om følgjande protokolltilførsel: Eg er i mot kraftutbygging. Protokolltilførsel frå Gunvald Tho: Eg er i mot kraftutbygging. KOM-024/12 VEDTAK: Hjartdal kommune sluttar seg til ny versjon (datert ) av aksjonæravtale mellom Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Notodden Energi AS under føresetnad av følgjande endringar/presiseringar blir teke inn: Pkt 4, 3. kulepunkt: Andre falleiere enn de foran nevnte, og som til sammen eier meir enn 5% av aksjene i Selskapet, skal ha rett til å velge ett styremedlem på Selskapets generalforsamling.

10 Pkt 6: og skal ved valg av styremedlemmer i generalforsamlingen om nødvendig stemme for å skifte ut styremedlem som ikke etterlever Avtalen. Protokolltilførsel frå Gunvald Tho: Eg er i mot kraftutbygging. 025/12: SAULAND KRAFTVERK - HØYRING AV TILLEGGSNOTAT 1. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Lonargrenda. 2. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Tuddalsdalen. 3. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag for avløpstunellen sør for Sauland. 4. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for atkomst, tippar, vegar og elektriske anlegg på Brekka og Sjotmoen. 5. Hjartdal kommune har ingen merknadar til manøvreringsreglementet for Sønderlandsvatn. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-014/12 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Lonargrenda. 2. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Tuddalsdalen. 3. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag for avløpstunellen sør for Sauland. 4. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for atkomst, tippar, vegar og elektriske anlegg på Brekka og Sjotmoen. 5. Hjartdal kommune har ingen merknadar til manøvreringsreglementet for Sønderlandsvatn. Mathias Kleppen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er falleigar. Mathias Kleppen blei samrøystes erklært habil. Heidi Hovde Skårnes stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er falleigar. Heidi Hovde Skårnes blei samrøystes erklært habil.

11 KOM-025/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Lonargrenda. 2. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag i Tuddalsdalen. 3. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for tipp og tverrslag for avløpstunellen sør for Sauland. 4. Hjartdal kommune ser positivt på dei endra planane for atkomst, tippar, vegar og elektriske anlegg på Brekka og Sjotmoen. 5. Hjartdal kommune har ingen merknadar til manøvreringsreglementet for Sønderlandsvatn. 026/12: ENDRING AV GEBYRREGULATIVET ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Hjartdal kommunestyre vedtek følgjande tillegg som nemnt i saksframlegget til gebyrregulativet for Punkt 13.0 lyder: 13.0 Andre tenester 13.1 Gebyr for opplysning gjeldande eigedom til eigedomsmeklar ,- Eigedomsmeklarpakke 13.2 Matrikkelbrev (fritids/bustad eller landbrukseigedom) 185,-/360, Situasjonskart 100, Kommunale avgifter og eventuell restanse 150, Naboliste 150, Bygningsopplysningar og eventuelle pålegg 500,- (Vedtak m/vilkår, pålegg, teikningar, ferdigattest) 13.7 Gjeldande regulering (arealplan og føresegner) 150, Bygningsteikningar 200, Ferdigattest/mellombels bruksløyve 200,- Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-016/12 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyre vedtek følgjande tillegg som nemnt i saksframlegget til gebyrregulativet for Punkt 13.0 lyder: 13.0 Andre tenester 13.1 Gebyr for opplysning gjeldande eigedom til eigedomsmeklar ,- Eigedomsmeklarpakke 13.2 Matrikkelbrev (fritids/bustad eller landbrukseigedom) 185,-/360, Situasjonskart 100,-

12 13.4 Kommunale avgifter og eventuell restanse 150, Naboliste 150, Bygningsopplysningar og eventuelle pålegg 500,- (Vedtak m/vilkår, pålegg, teikningar, ferdigattest) 13.7 Gjeldande regulering (arealplan og føresegner) 150, Bygningsteikningar 200, Ferdigattest/mellombels bruksløyve 200,- KOM-026/12 VEDTAK: Hjartdal kommunestyre vedtek følgjande tillegg som nemnt i saksframlegget til gebyrregulativet for Punkt 13.0 lyder: 13.0 Andre tenester 13.1 Gebyr for opplysning gjeldande eigedom til eigedomsmeklar ,- Eigedomsmeklarpakke 13.2 Matrikkelbrev (fritids/bustad eller landbrukseigedom) 185,-/360, Situasjonskart 100, Kommunale avgifter og eventuell restanse 150, Naboliste 150, Bygningsopplysningar og eventuelle pålegg 500,- (Vedtak m/vilkår, pålegg, teikningar, ferdigattest) 13.7 Gjeldande regulering (arealplan og føresegner) 150, Bygningsteikningar 200, Ferdigattest/mellombels bruksløyve 200,- 027/12: FASTSETTING AV GEBYR FOR HANDSAMING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVA. Hjartdal kommune fastset slike gebyr for handsaming av konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova: 1. enkle/kurante konsesjonssaker (delegasjonssaker): kr andre konsesjonssaker (utvalssaker): kr enkle/kurante delingssaker (delegasjonssaker): kr andre delingssaker (utvalssaker): kr

13 Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-017/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune fastset slike gebyr for handsaming av konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova: 1. enkle/kurante konsesjonssaker (delegasjonssaker): kr andre konsesjonssaker (utvalssaker): kr enkle/kurante delingssaker (delegasjonssaker): kr andre delingssaker (utvalssaker): kr KOM-027/12 VEDTAK: Hjartdal kommune fastset slike gebyr for handsaming av konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova: 1. enkle/kurante konsesjonssaker (delegasjonssaker): kr andre konsesjonssaker (utvalssaker): kr enkle/kurante delingssaker (delegasjonssaker): kr andre delingssaker (utvalssaker): kr /12: KVARTALSRAPPORT Kommunestyret tar rapporten til etterretning Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-019/12 TILRÅDING: Kommunestyret tar rapporten til etterretning

14 KOM-028/12 VEDTAK: Kommunestyret tar rapporten til etterretning 029/12: RAPPORTERING FINANSREGLEMENTET 1. KVARTAL 2012 Kommunestyret tar rapporten til etterretning. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-020/12 TILRÅDING: Kommunestyret tar rapporten til etterretning. KOM-029/12 VEDTAK: Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 030/12: VAL AV MEDDOMMARAR TIL TINGRETTEN Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som meddommarar til Tingretten for perioden :

15 Formannskapet drøfta seg fram til kandidatane. Samtlege kandidatar blei samrøystes vedteke. FOR-021/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som meddommarar til Tingretten for perioden : 1. Frøydis Hagene Skoje 2. Ingebjørg Margrete Frøland Hagen 3. Erling Wang 4. Oddvar Hagen 5. Aslaug Djupedal 6. Inger Lise Djupedal 7. Jon Bekkhus 8. Mathis Flatland 9. Arne Høgetveit 10. Øyvind Larsen 11. Solfrid Lia Kasin 12. Hanne Vatnar Dølen 13. Kari Sisjord Solli 14. Heidi Hovde Skårnes 15. Helga Marie Asland 16. Signe Nordbø Lonar

16 17. Kari Beate Holm Hovde 18. Torunn Gjerjordet 19. Jan Egil Skårdal 20. Hans Hovde 21. Harald T. Løkslid 22. Olav Langåsdalen 23. Olav J. Flatland 24. Magnus Dybdahl Hardang KOM-030/12 VEDTAK: Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som meddommarar til Tingretten for perioden : 1. Frøydis Hagene Skoje 2. Ingebjørg Margrete Frøland Hagen 3. Erling Wang 4. Oddvar Hagen 5. Aslaug Djupedal 6. Inger Lise Djupedal 7. Jon Bekkhus 8. Mathis Flatland 9. Arne Høgetveit 10. Øyvind Larsen 11. Solfrid Lia Kasin 12. Hanne Vatnar Dølen 13. Kari Sisjord Solli 14. Heidi Hovde Skårnes 15. Helga Marie Asland 16. Signe Nordbø Lonar 17. Kari Beate Holm Hovde 18. Torunn Gjerjordet 19. Jan Egil Skårdal 20. Hans Hovde 21. Harald T. Løkslid 22. Olav Langåsdalen 23. Olav J. Flatland 24. Magnus Dybdahl Hardang 031/12: VAL AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMARAR TIL LAGMANNSRETTEN Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som lagrettemedlemmer/meddommarar til lagmannsretten for perioden : 1.

17 2. Formannskapet drøfta seg fram til kandidatane. Samtlege kandidatar blei samrøystes vedteke. FOR-022/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som lagrettemedlemmer/meddommarar til lagmannsretten for perioden : 1. Signe Nordbø Lonar 2. Torbjørn Øya KOM-031/12 VEDTAK: Hjartdal kommune vel følgjande kandidatar som lagrettemedlemmer/meddommarar til lagmannsretten for perioden : 1. Signe Nordbø Lonar 2. Torbjørn Øya 032/12: VAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL JORDSKIFTERETTEN Hjartdal kommunestyre vel følgjande personar til jordskkiftedommarar for perioden :

18 Formannskapet drøfta seg fram til kandidatane. Samtlege kandidatar blei samrøystes vedteke. FOR-023/12 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyre vel følgjande personar til jordskiftedommarar for perioden : 1. Thor Ole Flatland 2. Sigmund Brukås 3. Mathis Flatland 4. Hans Hovde 5. Tore Gunnar Bratsberg 6. Torbjørn Øya 7. Olav S. Nordbø 8. Bendik Skeie 9. Jørgen Lia 10. Liv Kirsten Tinnes 11. Helga Marie Asland 12. Signe Nordbø Lonar 13. Ingebjørg Margrete Frøland Hagen 14. Heidi Hovde Skårnes 15. Inger Lise Djupedal KOM-032/12 VEDTAK: Hjartdal kommunestyre vel følgjande personar til jordskiftedommarar for perioden : 1. Thor Ole Flatland 2. Sigmund Brukås 3. Mathis Flatland 4. Hans Hovde 5. Tore Gunnar Bratsberg

19 6. Torbjørn Øya 7. Olav S. Nordbø 8. Bendik Skeie 9. Jørgen Lia 10. Liv Kirsten Tinnes 11. Helga Marie Asland 12. Signe Nordbø Lonar 13. Ingebjørg Margrete Frøland Hagen 14. Heidi Hovde Skårnes 15. Inger Lise Djupedal 033/12: SKJØNNSMEDLEMMER FORSLAG TIL KANDIDATAR Hjartdal kommune fremmer følgjande kandidatar som skjønnsmedlemmer for perioden : Formannskapet drøfta seg fram til kandidatane. Samtlege kandidatar blei samrøystes vedteke. FOR-024/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune fremmer følgjande kandidatar som skjønnsmedlemmer for perioden : 1. Liv Kirsten Tinnes 2. Signe Nordbø Lonar 3. Harald T. Løkslid 4. Nils Bondal

20 KOM-033/12 VEDTAK: Hjartdal kommune fremmer følgjande kandidatar som skjønnsmedlemmer for perioden : 1. Liv Kirsten Tinnes 2. Signe Nordbø Lonar 3. Harald T. Løkslid 4. Nils Bondal 034/12: VAL AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Hjartdal kommune vel følgjande medlemmer til forliksrådet for perioden : Varamedlemmer: Formannskapet drøfta aktuelle kandidatar. Ordføraren blei beden om å sjekke ut nærare med aktuelle kandidatar fram til kommunestyremøtet. FOR-025/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel følgjande medlemmer til forliksrådet for perioden : Varamedlemmer: Leiar: Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Medlemmer: Torgunn Opsahl

21 Joar Lofthus Kjetil Frøland Varamedlemmer: Jørgen Lia Håvard Kaasa Ingebjørg Landsverk Leiar: Torgunn Opsahl KOM-034/12 VEDTAK: Hjartdal kommune vel følgjande medlemmer til forliksrådet for perioden : 1. Torgunn Opsahl 2. Joar Lofthus 3. Kjetil Frøland Varamedlemmer: 1. Jørgen Lia 2. Håvard Kaasa 3. Ingebjørg Landsverk Leiar: Torgunn Opsahl 035/12: UTTREDEN OG OPPRYKK - KOMMUNESTYRET 1. Stein Kjetil Kvaleberg trer ut av vervet som 4. vararepresentant til kommunestyrt på grunn av utflytting frå kommunen. 2. Dersom Stein Kjetil Kvaleberg flytter tilbake til kommunen innan , trer han inn i vervet på nytt. 3. Arbeiderpartiet sine vararepresentantar nr. 5-8 rykkjer opp ein plass. 4. blir vald som ny 8. vararepresentant til kommunestyret for Arbeiderpartiet. Sven Tore Løkslid fremma Leif Harald Langåsdalen som nytt varamedlem til kommunestyret. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. Pkt 4 namn: Leif Harald Langåsdalen. FOR-026/12 TILRÅDING: 1. Stein Kjetil Kvaleberg trer ut av vervet som 4. vararepresentant til kommunestyret på grunn av utflytting frå kommunen. 2. Dersom Stein Kjetil Kvaleberg flytter tilbake til kommunen innen trer han inn i vervet på nytt. 3. Arbeidarpartiet sine vararepresentantar nr 5-8 rykkjer opp ein plass.

22 4. Leif Harald Langåsdalen blir vald som ny 8. vararepresentant til kommunestyret for Arbeidarpartiet. KOM-035/12 VEDTAK: 1. Stein Kjetil Kvaleberg trer ut av vervet som 4. vararepresentant til kommunestyret på grunn av utflytting frå kommunen. 2. Dersom Stein Kjetil Kvaleberg flytter tilbake til kommunen innen trer han inn i vervet på nytt. 3. Arbeidarpartiet sine vararepresentantar nr 5-8 rykkjer opp ein plass. 4. Leif Harald Langåsdalen blir vald som ny 8. vararepresentant til kommunestyret for Arbeidarpartiet.

23

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 18:30 Saksnr til og frå: 010/12-027/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:35 Saksnr til og frå: 011/13-021/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Hjartdal kommune - kontrollutvalget

Hjartdal kommune - kontrollutvalget Hjartdal kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll frå Hjartdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Leiar Til stades: Nestleiar Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer