NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper"

Transkript

1 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Datterselskaper som er konsolidert i konsernet, vises i note 8.Alle interne resultat- og balanseposter som skyldes interne transaksjoner, er utlignet.ved konsolideringen er aksjenes pålydende eliminert mot datterselskapenes aksjekapital for selskaper stiftet av morselskapet. For øvrige selskaper er anskaffelseskost eliminert mot egenkapital på kjøpstidspunktet. Ved omregning til NOK for utenlandske tilknyttede selskaper benyttes gjennomsnitskurs for resultatposter og dagskurs (31.12) for balanseposter. Omregningsdifferanse er i konsernbalanse ført mot egenkapitalen. I tillegg til datterselskapene er også resultatandeler for tilknyttede selskaper innarbeidet. Tilknyttede selskap defineres som selskap hvor konsernet har en eierandel på %, og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter og hvor konsernet har en betydelig innflytelse. Oversikt over hvilke selskap som er definert som tilknyttet selskap, fremgår av note 8. Investeringer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden både i morselskapets regnskap og i konsernregnskapet. I regnskapet er eierandel i tilknyttede selskaper medtatt som anleggsmiddel i balansen til kostpris regulert for andel av akkumulert resultat etter skatt, mottatt utbytte og avskrivninger på merverdier.andel av tilknyttet selskaps resultat etter skatt vises separat i resultatregnskapet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Utstedte ihendehaverobligasjoner balanseføres etter fradrag av beholdning av egne obligasjoner som er vurdert til pålydende. Renter for egne obligasjoner i løpet av året er på tilsvarende måte ført som reduksjon av finanskostnader. Kursforskjeller ved kjøp og salg resultatføres løpende. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.verdi av kortsiktig gjeld endres ikke ved renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Resultatregnskap for utenlandske tilknyttede selskaper er omregnet til gjennomsnitt valutakurs gjennom året for løpende rapportering. Balansetallene er omregnet til valutakurs Konsernet har inngått terminkontrakter for å eliminere valutarisiko på utenlandske leveranser. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige lineære avskrivninger.avskrivninger foretas fra og med det år anleggsmidlene tas i bruk.aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger virksomhetens bokførte verdi for de enkelte eiendeler, blir differansen (som knytter seg til kundeporteføljen og markedsandeler) oppført som ervervet goodwill. Verdien av goodwill blir fortløpende vurdert med hensyn til om det er inntruffet omstendigheter eller forhold som tilsier behov for nedskrivning av bokført verdi. BKK AS har fallrettigheter i 8 ulike vassdrag med bokført verdi på tilsammen 215 mill. kroner. Disse fallrettighetene avskrives ikke. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap. Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi på balansedagen.andre rentebærende finansplasseringer vurderes samlet som en portefølje til markedspris. Finansielle instrumenter Med finansielle instrumenter innen krafthandelen menes finansielle bilaterale kontrakter, terminmarkedskontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Når det gjelder verdsettelsesprinsippene vises til avsnittet om inntektsføring av krafthandel nedenfor. Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å oppnå ønsket rentebindingstid på innlånssiden. Netto effekt av inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resultatføres løpende. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. For sluttbrukerkundefordringer estimeres en avsetning basert på erfaringstall for tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktige forventninger om fremtidig diskonteringsrente, avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. I regnskapet er opptjening og forpliktelser for alle ordninger sett under ett. Spesifikasjon av finansieringer vist i note til konsernregnskapet. Skatt Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper på grunn av RISK - metoden. Det avsettes heller ikke skatt for utenlandske tilknyttede selskaper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. For offentlig eide kraftforetak gjelder en begrensning for skattemessig gjeldsrentefradrag. Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt og grunnrenteskatt. For beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel i forbindelse med grunnrenteskatt på kraftverk er skattesatsen beregnet individuelt pr. kraftverk. Det er utarbeidet estimater for de enkelte elementene som inngår i grunnrenteskatteberegningen i fremtidige perioder. På denne Noter 25

2 bakgrunn er det beregnet anslag på effektiv grunnrenteskattesats pr. kraftverk. I grunnrenteskattekostnaden inngår tre elementer, betalbar skatt, endring i utsatt skatt og endring i utsatt skattefordel av negativ grunnrenteinntekt. Skattefordeler knyttet til negative grunnrenteinntekter og utsatt grunnrenteskatt av midlertidige forskjeller er kun aktivert for kraftverk som er i skatteposisjon eller vil komme i skatteposisjon innen en kortere tidshorisont. Negativ grunnrenteinntekt er kun aktivert i den utstrekning den resulterende skattekostnad ikke blir negativ. Naturressursskatt avregnes mot fellesskatt i morselskapet. Hvis naturressursskatten overstiger fellesskatten, kan den føres til fradrag i skatt på overskudd i senere år. Naturressursskatt som overstiger fellesskatt føres som forskuddsbetalt skatt i balansen. Rentegodtgjørelse av manglende motregning av naturressursskatten er ført som skattefri finansinntekt. Anleggsbidrag Anleggsbidrag som skal hel- eller delfinansiere BKKs anlegg, er ført til fradrag på kostprisen. Andel i Sima kraftverk Sima Kraftverk opereres av Statkraft. Statkraft, BKK og SKL har henholdsvis 65 %, 26,25 % og 8,75 % eierandel i kraftverket. Andeler i Sima kraftverk vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Avskrivningene foretas lineært og inngår i posten ordinære avskrivninger. Salg av energi fra Sima inngår i posten energisalg, mens kostnadene iht. eierandel inngår i posten andre driftskostnader. BKK beskattes direkte for eierandelen i Sima kraftverk, slik at betalbare skatter inkluderer andelen i Sima. Inntektsføring a) Kraftinntekter Kraftproduksjonen i BKK blir inntektsført med produsert volum multiplisert med salgspris. Sikring BKK prissikrer kraftproduksjonen ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter.all fysisk og finansiell handel som ligger innenfor egen produksjonsevne, regnskapsføres som sikring. Produksjonsevne defineres som middelproduksjon. Som sikring regnes både salgs- og kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på finansielle sikringskontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktpris og spotpris, bokføres ved realisering og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntektene. Trading BKK har en egen portefølje med finansielle salgs- og kjøpskontrakter. Disse kontraktene regnskapsføres som trading, og verdsettes samlet som en gruppe, etter laveste verdis prinsipp. Urealisert tap kostnadsføres, mens urealisert gevinst ikke tas til inntekt. Tradingkontrakter holdes atskilt, og reklassifiseres ikke til sikringsporteføljen senere. Opsjonspremier Betalt og mottatt opsjonspremier for fremtidige kraftleveranser til avtalte betingelser avsettes i balansen og blir resultatført i takt med når leveranse realiseres, eventuelt på det tidspunkt opsjonen bortfaller, eller på det tidspunktet det blir inngått en motforretning, eller når det blir klart at opsjonen har en lavere verdi enn betalt premie. b) Nettinntekter Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene, ved at Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen skal gi dekning for netteiers faktiske kostnader, samt gi grunnlag for en rimelig avkastning på investert kapital. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer-/mindreinntekt.akkumulert mer-/mindreinntekt (saldo) regnskapsføres som henholdsvis gjeld til nettkundene eller fordring på nettkundene.akkumulert mer/mindreinntekt renteberegnes iht. rente fastsatt av NVE. Magasinbeholdninger I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinbeholdninger ikke tatt med i balansen. Informasjon om magasinbeholdningen er tatt inn i note. Erstatninger Løpende årlige erstatninger til grunneiere i samband med kraftutbygging kostnadsføres. Det er ikke foretatt avsetninger til å dekke slike fremtidige forpliktelser. Vedlikehold Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres når de påløper, da utgiftene anses å påløpe jevnt over anleggsmidlenes levetid. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjening, er aktivert Produksjon og porteføljeforvaltning BKK har som målsetting å maksimere verdien av sin kraftproduksjon gjennom å vurdere verdien av tilgjengelig vann mot den faktiske og den forventede fremtidige spotpris. Dette blir gjort uavhengig av inngåtte kontrakter. I de tilfeller selskapet har fysiske leveringsforpliktelser som avviker fra den faktiske produksjonen, kjøpes eller selges differansen i spotmarkedet. Det nødvendige spotkjøpet blir ført som en korreksjonspost til kraftsalget. BKK benytter i hovedsak finansielle kontrakter til å sikre den underliggende produksjonen i form av inngåelse av salgs- eller kjøpsposisjoner. Selskapets strategi er å innta salgsposisjoner for dermed å sikre prisen på en nærmere fastsatt andel av fremtidig planlagt produksjon. I de tilfeller det viser seg at BKK har en for høy sikret posisjon, blir det inngått kjøpsposisjoner for å korrigere sikringsnivået dersom forutsetningen endrer seg. Verdien av total kraftomsetning viser følgende: Produksjonsverdi (Mkr) Kontrakter (Mkr) Kraftomsetning totalt (Mkr) BKK har fysiske kontraktsforpliktelser av varierende varighet til innenlandske kunder. BKK har ingen langsiktige fysiske kjøpsforpliktelser av vesentlig betydning. Ved utgangen av 2001 er 60 % av forventet egenproduksjon for 2002 prissikret. Den prissikrede andelen for 2002 er vesentlig høyere enn i Salgskontrakter av lenger varighet er ikke inngått. Nye kontrakter har nesten utelukkende blitt inngått etter standardiserte leveringsbetingelser og clearet gjennom Nord Pool. STORE ENKELTRANSAKSJONER I 2001 BKK kjøpte resterende 33,7 % aksjer i BKK Stord AS i desember I forbindelse med bredbåndsatsing har selskapet løst ut de øvrige aksjonærer i ElTelevest AS og eier nå 100 %. I tilknyttede selskaper har det foregått ytterligere oppkjøp i I Tafjord kraft AS er eierandelen økt til 43 %, i Sogn og Fjordane Energi AS er eierandelen 39 % og i Herlandsfoss Kraftverk eier BKK AS 100 %. Den 1.4 ble Fjordkraft AS etablert. Selskapet er en videreføring av BKK Kraftsalg AS, men med nye eiere. Fjordkraft AS dekker sluttbrukermarkedet og på eiersiden finner en BKK AS, Skagerak Energi AS og Statkraft. I den videre presentasjon betyr 0 at feltet inneholder en mindre verdi og åpent at det ikke inneholder verdi. 26 Noter

3 Note 2 Salgsinntekter (tall i mill.kr) KONSERN BKK AS Salg sluttbrukermarkedet Salg engros Inntekter kraftoverføring Leieinntekt kraftverk Andre inntekter Sum Note 3 Oversikt over mer/mindreinntekt KONSERN Akkumulert mindreinntekt Tilgang gjennom oppkjøp mindreinntekt Korreksjoner fra tidligere år, jfr. NVE Årets mindreinntekt KILE Årets mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Tilgang gjennom oppkjøp mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Tilbakebetalt renter merinntekt i året 699 Årets renter KILE-saldo 107 Årets renter mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Sum akkumulert mindreinntekt i balansen Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m. KONSERN BKK AS Lønn Folketrygdavgift Pensjoner Andre ytelser Sum Antall ansatte YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm direktør Styret Bedriftsforsamling Lønn Pensjonskostnader 89 Annen godtgjørelse 98 Adm direktør har avtale om fratreden ved fylte 60 år med gradvis nedtrapping av lønn til 66 % ved fylte 65 år.adm. direrktør har ingen avtale om bonus eller opsjonsrettigheter.adm. direrktør har lån på kr i selskapet til 6 % rente. KONSERN BKK AS REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør: I tillegg kommer honorar for andre tjenester med Noter 27

4 Note 5 Annen driftskostnad KONSERN BKK AS Andel driftskostnader Sima Avgifter og erstatninger Verktøy, utstyr, materiell Eksterne entreprenørtjenester Telekommunikasjon og porto Husleie og andre kostnader eiendom Kostnader transportmidler Reise og diett Kjøp av diverse tjenester Reparasjon, vedlikehold Arbeid ved konsulent Markedsføring, informasjon Diverse driftskostnader Sum Note 6 Immaterielle eiendeler (tall i mill. kr) BKK Konsern Goodwill knyttet til Goodwill Goodwill Goodwill Goodwill totalt Vassdrags- sluttbrukersalg Mannsverk ElTele Vest INO AS Total rettigheter krafthandel * Elektro AS konsern Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulert avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 6,60 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % Økonomisk levetid 15 år 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær *) Goodwill refererer seg til Fjordkraft AS som fra gikk ut av konsernet og ble et tilknyttet selskap. Avskrivninger er derfor beregnet for perioden Note 7 Varige driftsmidler (tall i mill.kr) BKK AS Transportmidler, Teleanl, inventar,maskiner, Driftssentral, IT, Utstyr og Produksjons Distrib. Regional Sentral andre bygg Anlegg programmvare anlegg anlegg nett nett og anlegg u/ utførelse Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året 0 0 Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Herav aktivert renter Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger pr Avskriv., nedskriv. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Noter

5 BKK KONSERN Transportmidler, Teleanl, inventar,maskiner, Driftssentral, IT, Utstyr og Produksjons- Distrib.- Regional- Sentral- andre bygg Anlegg programmvare anlegg anlegg nett nett og anlegg u/ utførelse Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Reklassifisering anleggsbidrag Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Herav aktivert renter Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger pr Avskriv., nedskriv. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 12,5-33,3 % 1,5-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2-10 % Økonomisk levetid 3-8 år år år år år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 8 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Anskaffelsestids- Forretnings- Eierandel % Endret Eierandel % punkt kontor eierandel Datterselskaper BKK Produksjon AS 1996 Bergen 100,00 100,00 BKK Nett AS 1996 Bergen 100,00 100,00 BKK Varme AS 1997 Bergen 51,00 51,00 BKK Rådgiving AS 2001 Bergen 0,00 100,00 100,00 BKK Bredbånd AS 2000 Bergen 100,00 100,00 Vestnorsk Enøk A/S 1994 Bergen 72,61-6,61 66,00 Herlandsfoss Kraftverk AS 1997/2001 Fotlandsvåg 40,00 60,00 100,00 BKK Stord AS 1999/2001 Leirvik 66,30 33,70 100,00 ElTele Vest AS 2000 Bergen 54,43 45,57 100,00 INO AS 2001 Ulvik 0,00 56,69 56,69 Mannsverk Elektro AS 2000 Bergen 100,00 100,00 Tilknyttet selskap Fjordkraft AS (BKK Kraftsalg AS) 1996 Bergen 50,50-1,70 48,80 Ytre Fjordande Kraftlag AS 1999 Florø 31,00 31,00 Tafjord Kraft AS 1999 Ålesund 26,94 16,18 43,12 Sunnhordland Kraftlag A/S 1996/2000 Leirvik 33,44 33,44 OBT Kraft AS 1993 Oslo 33,78 33,78 Naturgass Vest A/S 1996 Bergen 28,37 28,37 Sognekraft AS 2000 Vik 44,44 44,44 Sunnfjord Energi AS 2000 Førde 37,45 37,45 Himal Power Ltd 1999 Nepal 23,00 23,00 Sogn og Fjordane Energi 2001 Sandane 39,20 39,20 Stemmeandel er lik eierandel Noter 29

6 Tilknyttet virksomhet Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Tilknyttede selskaper i BKK AS Herlandsfoss Fjordkraft AS Sunnhordland OBT Ytre Fjordane Tafjord ElTele Delsum 1 (tall i mill. kr) Kraftverk AS Kraftlag AS Kraft AS Kraftlag As Kraft AS Vest AS (100 % fom ) Anskaffelseskost 20,0 329,6 990,8 8,1 155,0 646,4 22, ,7 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 18,0 178,1 311,2 8,1 80,9 217,6 12,1 826,0 Merverdi 2,0 151,5 679,5 74,1 428,8 10, ,7 Inngående balanse ,9 990,8 6,0 143,4 643,8 29, ,9 Tilgang i året -13,4 329,6-9,3 343,1-27,1 622,9 Andel årets resultat 1,0-22,8 33,7 0,8 3,7 4,2-1,9 18,6 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -40,9-10,8-51,7 Andre endringer i løpet av året -0,4-0,4 Utgående balanse ,8 983,6 6,8 137,7 980, ,3 Delsum 1 Sognekraft Sunnfjord Sogn og Fjordane Himal Power Naturgass Sum tilknyt (tall i mill. kr) AS Energi As Energi AS Ltd Vest AS Selskap BKK AS Anskaffelseskost 2 172,7 372,3 243,4 834,0 107,3 7, ,1 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 826,0 97,0 140,0 315,1 59,1 7, ,7 Merverdi 1 346,7 275,3 103,4 518,9 48, ,3 Inngående balanse ,9 370,3 243,8 10, ,2 Tilgang i året 622,9 834,0 107,3 28, ,8 Andel årets resultat 18,6 0,4 4,5 2,9 14,3-0,1 40,6 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -51,7-3,3-7,1-62,1 Andre endringer i løpet av året -0,4 13,9 13,5 Utgående balanse ,3 367,3 241,1 836,9 135,5 38, ,9 Tilknyttede selskaper i konsernet Sum (tall i mill. kr) Tilknyt. Selskap Midtnorge Hurum Tafjord Scan Sum tilknyt BKK AS INO AS Kraft AS Kraft AS Kraftsalg AS Energi AS selskap konsern Anskaffelseskost 3 737,1 4,0 0,8 3,9 30,9 14, ,3 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 444,7 1,8 0,8 3,9 23,4 14, ,3 Merverdi 2 292,3 2,2 7, ,0 Inngående balanse ,2 0,3 5,0 30,8 14, ,9 Tilgang i året 1 592,8 0,9-0,3-4,8-29,4-17, ,5 Andel årets resultat 40,6-0,9-0,1-0,2-1,4 3,2 41,1 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -62,1-62,1 Andre endringer i løpet av året 13,5 13,5 Utgående balanse , ,9 BKK Fjordkraft BKK Vestnorsk BKK BKK BKK Delsum 1 Datterselskap (tall i mill.kr) Produksjon (BKK Kraftsalg) Nett Enøk Varme Bredbånd Rådgiving Anskaffelseskost 70,0 80,0 875,0 0,9 1,0 0, ,1 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 70,0 80,0 875,0 0,9 1,0 0, ,1 Merverdi Inngående balanse ,4 75, ,2 1,3 18,5 0, ,6 Tilgang i året -61,3-0,1 76,9 0,4 15,8 Andel årets resultat 98,4-13,7 154,7 0,9-3,7-30,9 0,5 206,2 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -98,7-146,3 66,2-178,8 Andre endringer i løpet av året 0-0,4-0 -0,4 Utgående balanse , ,7 2,1 14,8 111,9 0, ,4 Delsum 1 Herlandsfoss Mannsverk ElTele Klima Sum Kraftverk AS Elektro AS Vest AS Energi Datterselskaper Anskaffelseskost 1 027,1 62,4 32, ,9 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 027,1 43,7 1, ,1 Merverdi 18,7 31,1 49,8 Inngående balanse ,6 32, ,1 Tilgang i året 15,8 62,9-32,5 15,1 61,3 Andel årets resultat 206,2-15,1-0,2 191,0 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -178,8-178,8 Andre endringer i løpet av året -0,4-9,0-9,4 Utgående balanse ,4 53,9-0, ,2 30 Noter

7 Note 9 Aksjer og andeler i andre foretak Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Norsk Energiv.Forsikr.A/S 4,0 % EM-Systemer AS 16,5 % Modalen Næringsbygg AS 13,5 % Aksjer i andre selskaper Sum aksjer og andeler Note 10 Obligasjoner og andre verdipapirer Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum aktiv forvaltning Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum obligasjoner og andre verdipapirer Note 11 Fordringer med forfall senere enn i år KONSERN BKK AS Fordring Nordea vedr. lån 1997III * Fremførbar naturresursskatt BKK Pensjonskasse Utlån til andre Forbrenningsanlegg Andre langsiktige fordringer *) Det er inngått en avtale med Nordea hvor kostnaden med å avdekke aksjerisikoen ved lån 1997III er forskuddsbetalt av BKK. Dette beløpet blir betalt tilbake av Nordea til BKK ved lånets forfall i BKKs kostnad ved lånet er en løpende rente som justeres i forhold til 3 mnd NIBOR basert på nettolånet (dvs. lånebeløpet - forskuddsbetalingen). Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon (kronebeløp i hele 1000) Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer B-aksjer Sum Aksjekapitalen i BKK AS er 3,5 milliarder kroner, fordelt på A-aksjer og B-aksjer.A-aksjene kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. B-aksjene kan selges fritt.a-aksjer og B-aksjer har lik stemmerett. Ingen møtende aksjonær eller fullmektig kan avgi stemmer for mer enn 51 % av de aksjer som er representert på generalforsamlingen. Noter 31

8 Eierstruktur Aksjonærene i selskapet pr var: A - aksjer B - aksjer SUM Eierandel Bergen kommune ,23 % Askøy kommune ,52 % Os kommune ,81 % Lindås kommune ,77 % Fjell kommune ,68 % Sund kommune ,44 % Kvam herad ,28 % Meland kommune ,08 % Radøy kommune ,05 % Voss kommune ,89 % Fusa kommune ,74 % Øygarden kommune ,73 % Osterøy kommune ,73 % Austrheim kommune ,61 % Vaksdal kommune ,53 % Gulen kommune ,39 % Fedje kommune ,16 % Høyanger kommune ,17 % Masfjorden kommune ,15 % Granvin herad ,07 % Statkraft Holding AS ,00 % Sum ,00 % Note 13 Egenkapital BKK AS Aksjekapital Overkursfond Vurderings- Annen Sum forskjeller EK Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Årets resultat Foreslått utbytte Utbetalt ekstraordinært utbytte Korrigering direkte mot egenkapital vedr. datterselskap Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Overført fra fond for vurderingsforskjeller Egenkapital pr EGENKAPITAL Konsernet Aksjekapital Overkursfond Minoritetsint. Konsernfond Sum Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: - Årets resultat Foreslått utbytte Utbetalt ekstraordinært utbytte Korrigering direkte mot egenkapital vedr. datterselskap Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Endring i minoritet Egenkapital pr Note 14 Pensjonskostnader BKK AS - BKK-Konsernet Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. BKK etablerte i 2000 egen pensjonskasse. Kassen har ved utgangen av 2001 en forvaltningskapital på ca. 720 mill. kroner, aktive medlemmer og 712 pensjonister. Kapitaldekningen i kassen, beregnet etter Kredittilsynets krav til ansvarlig kapital, er på 22 %. Pensjonskassen blir administrert av Nordea Pension Services.Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskapet. Årets pensjonsopptjening og verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er beregnet etter foreløpig Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader (NRSP). BKKs pensjonskasse følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). Ved aktuarberegningen er det benyttet en diskonteringsrente på 6 % og en forventet avkastning på pensjonsmidler på 7 %. Disse rentene er redusert med 1 prosentpoeng i forhold til tidligere forutsetninger. Rentene er redusert for å få en bedre tilnærming til den langsiktige rente som skal ligge til grunn for denne type beregninger. Rentereduksjonen har medført en økning i brutto forpliktelser på anslagsvis 10 % eller 24 mill. kroner i selskapsregnskapet og ca. 60 mill. kroner i konsernregnskapet. De usikrede ordningene består av AFP, driftspensjoner og direktørpensjon. I noten er AFP og driftspensjoner vist vist samlet under betegnelsen Førtidspensjoner. AFP i BKK følger regelverket for den offentlige AFP - ordning. Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister utenom den ordinære AFP - ordning. Det er inngått særskilt pensjonsavtale for selskaps- og stabsdirektørene i BKK.Ved fylte 60 år har de plikt til å fratre direktørstillingene om arbeidsgiver så ønsker. Pensjonen er 66 % av lønnsgrunnlaget. 32 Noter

9 Estimatavvik behandles i henhold til NRSP ved at avvik utover 10 % er fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid, avrundet til 15 år. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Det er pr foretatt en avsetning i morselskapet på kroner til førtidspensjonering i konsernet. De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: 1. Diskonteringsrente 6,0 % I aktuarberegningen er lagt inn følgende 2. Forventet avkastning 7,0 % prosenter for frivilling avgang (turn over) 3. Lønnsøkning 3,0 % Frivillig avgang 4. G-regulering 3,0 % før 40 år - 3% 5. Regulering av løpende pensjon 3,0 % år - 2% 6. Uttakstilbøyelighet AFP 50,0 % etter 50 år - 0% Tall i mill kr BKK AS Sikret ordning Førtidspensjon Direktørpensjoner Alle ordninger Alle ordninger Alle ordninger PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptjening 3,4 0,3 0,4 4,2 3,8 3,5 2. Rentekostnad 13,4 0,5 0,2 14,1 7,4 5,0 3.Avkastning på pensjonsmidler -15, ,2-7,1-4,1 4.Amort. av forpl. ved planendring 0 0 0,4 0,4 0,4 0 5.Amort. av estimeringstap (+) / gevinst (-) 0,6-3,0-0,1-2,5-0,5 0,8 6. Netto pensjonskostnad 2,3 22,1 0,9 25,3 3,9 5,2 7.Arbeidsgiveravgift 0,2-0,3 0,2 0 0,5 0,7 8. Medlemsinnskudd 0, ,9 0,8 0 9.Total pensjonskostnad 1,5 21,7 1,1 24,4 3,6 5,9 FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse 232,9 31,2 3,9 268,0 141,4 103,2 2.Verdi av pensjonsmidler -251, ,3-94,6-67,5 3. Utsatt forpl. tap (+) / gevinst (-) -31,7 37,4 0,6 6,3-4,9-20,8 4. Utsatt forpl. ved planendring 0 0-2,1-2,1-2, Netto pensjonsforplik. i balansen før arbeidsgiv. -50,1 68,6 2,4 20,9 39,4 14,9 6.Arbeidsgiveravgift -7,0 6,2 0,3-0,5 5,5 5,0 7. Netto pensjonsforpliktelse (+) / midler (-) -57,1 74,8 2,8 20,5 44,9 19,9 BKK konsern Sikret ordning Førtidspensjon Direktørpensjoner Alle ordninger Alle ordninger Alle ordninger PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptjening 22,6 2,1 0,6 25,3 18,2 18,3 2. Rentekostnad 35,7 3,4 0,3 39,4 36,3 36,8 3.Avkastning på pensjonsmidler -39, ,6-42,7-28,1 4.Amort. av forpl. ved planendring 0 0 0,5 0,5 0,6 0 5.Amort. av estimeringstap (+) / gevinst (-) 8,3-2,5-0,1 5,7-1,2 3,1 6. Netto pensjonskostnad 27,0 27,3 1,3 55,6 11,2 30,1 7.Arbeidsgiveravgift 2,4 0,6 0,2 3,3 0,8 4,2 8. Medlemsinnskudd 6, ,3 5,6 0 9.Total pensjonskostnad 23,1 28,0 1,5 52,6 7,3 34,3 FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse 642,6 82,2 5,5 730,3 592,3 576,0 2.Verdi av pensjonsmidler -638, ,8-564,2-511,0 3. Utsatt forpl. tap(+) / gevinst (-) -175,2 52,4 0,8-122,0-32,1-100,0 4. Utsatt forpl. ved planendring 0 0-3,2-3,2-4, Netto pensjonsforplik. i balansen før arbeidsgiv. -171,4 134,6 3,0-33,7-11,3-35,0 6.Arbeidsgiveravgift -24,0 15,4 0,4-8,1-1,6 9,1 7. Netto pensjonsforpliktelse (+) / midler (-) -195,3 150,0 3,5-41,8-12,8-25,9 Note 15 Annen langsiktig gjeld (Tall i hele 1 000) Langsiktige lån inkludert neste års avdrag på de forskjellige lånetyper og valuta har følgende fordeling: Restlån Restlån Verdi- Reg. Oppr. pål. Forfall Rente- Aktuell Avdrag papirnr. klausul i valuta regulering rente (i NOK) (i NOK) (i NOK) Ihendehaverobligasjonslån NOK: 1982 I reg.lån , II reg.lån , I reg.lån , II reg.lån , I reg.lån , reg.lån , , , I , IV reg.lån , I , Noter 33

10 (fortsetter) Restlån Restlån Verdi- Reg. Oppr. pål. Forfall Rente- Aktuell Avdrag papirnr. klausul i valuta regulering rente (i NOK) (i NOK) (i NOK) Ihendehaverobligasjonslån NOK: 1996II , I reg.lån , III aksjeindeks IV , VIII I , II III aksjeindeks IV , I , I , II JPY-lån , "reg.lån" = lån hvor renten reguleres på faste tidspunkter, men uten innløsningsrett (utenom uttrukne avdrag) før forfall. "put/call" = reg.lån, men hvor både långiver og låntaker har innløsningsrett på rentereguleringstidspunktene. "aksjeindeks" = lån uten løpende rente.ved forfall får långiver en avkastning i samsvar med utviklingen i en aksjeindekskurv. Lån 1997I har rentejustering i samsvar med NIBOR hver 6.måned. Rentebetingelsene er byttet slik at BKK betaler 6,19 % årlig i lånets løpetid. Ved lånene 1997III, 1997VIII og 1998III har BKK byttet bort lånenes rentebetingelser mot å betale i forhold til NIBOR 3 eller 6 mnd. Lån 2001II er lån opptatt i Japan. BKK har byttet bort lånets rente- og valutaeksponering mot å betale i forhold til NIBOR 6 mnd. Dette er gjort gejnnom en renteswap. Alle rentebytteavtalene er inngått med større solide banker. Gjeldsbrevlån NOK: 2000S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S20 Trekk syndikatlån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S17 Trekk syndikatlån , Sum langsiktig gjeld lån overtatt fra NHK, innfridd i 1.kvartal beholdning av egne ihendehaverobligasjoner I regnskap Note 16 Mellomværende med selskap i samme konsern m. v. Kortsiktige Langsiktige fordringer fordringer Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Kortsiktig Annen langsiktig gjeld gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Noter

11 Note 17 Skatter (Tall i mill kr) BKK AS Resultat før skattekostnad 262,7 422,5 332,2 Permanente forskjeller: 0 Avgitt aksjonærbidrag -0,8-0,7 Inntekt fra investering i DS / TS -231,7-161,6-138,2 Aksjeutbytte eksterne selskaper -0,9-1,6-1,6 Andre permanente forskjeller -5,5 0,8-3,6 Korreksjon vedr solgt datter (Oskraft / Sotra) -7,8-17,1 Realisasjonsrisk Oskraft / Sotra Energi AS -9,9-48,0 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 13,2 Endring i midlertidige forskjeller knyttet til: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 12,9-12,9 Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) -14,6 23,5 12,8 Driftsmidler 15,0 25,3-4,6 Gevinst og tapskonto 2,6-1,0-1,7 Årets skattegrunnlag 53,7 276,5 129,5 Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % Betalbar inntektsskatt Betalbar naturressursskatt 79,8 81,3 77,4 Mottatt konsernbidrag 247,6 299,5 50,8 Skattegrunnlag i balansen 301,3 576,0 180,3 Inntektsskatt 15,0 77,4 36,2 Aktivert overskytende NRS 64,8 3,9 41,2 Midlertidige forskjeller pr KONSERN BKK AS knyttet til: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 12, ,9 0 Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (G & T) -14,8-27,0-10,6-8,3-5,7-6,6 Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) 30,7 12,8 14,4-30,3-44,9-21,4 Driftsmidler 146,2 297,5 425,7 341,7 356,7 381,9 Goodwill 0 70,9 66, Korreksjonsinntekt Skattemessig underskudd -38,9-55,9-21, Restverdi utsatt skatt merverdi BKK Stord 0 36, Grunnlag for beregning av utsatt skatt 123,2 348,1 474,1 303,1 319,0 353,9 Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % Utsatt skatteforpliktelse 34,5 97,5 132,8 84,9 89,3 99,1 Utsatt skatt grunnrente -28,7-15,2-4,1-28,7-15,2-4,1 Utsatt skatteforpliktelse (inkl. grunnrente) 5,8 82,2 128,7 56,2 74,1 95,0 Skattekostnad i resultatregnskapet KONSERN BKK AS består av: For lite avsatt skatt tidligere år 0,2 0,3-0,2 0,2-0,1-1,3 Betalbar inntektsskatt 135,3 87,2 25, Betalbar naturressrursskatt 79,8 81,3 77,4 79,8 81,3 77,4 Betalbar grunnrenteskatt 13,4 11,2 7,7 13,4 11,2 7,7 Aktivert forskuddsbetalt skatt -64,8-3,9-41,2-64,8-3,9-41,2 Korreksjonsskatt vedr solgt datter 0 7,8 17,1 0 7,8 17,1 Endring utsatt skatt alminnelig inntekt -62,1-48,9 21,8-4,5-9,7-1,9 Endring utsatt skatt grunnrente -13,4-11,2-7,0-13,4-11,2-7,0 Skattekostnad 88,5 123,8 101,2 10,8 75,3 51,0 Grunnrenteskatt Kraftverk i Kraftverk utenom Sum kraftverk skatteposisjon skatteposisjon Utsatt skatt av midlertidig f ,1-19,2-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,2 20,2 Utsatt skatt ,1 1,0 4,1 Utsatt skatt av midlertidig f ,0-19,1-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,4 31,4 Utsatt skatt ,0 12,3 15,2 Utsatt skatt av midlertidig f : 2,9-19,0-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,8 44,8 Utsatt skatt ,9 25,8 28,7 Betalbar skatt 11,2 11,2 Endring i utsatt skatt (driftsmidler) 0,1-0,1 0 Endring i utsatt skatt (negativ grunnrenteinntekt) -11,2-11,2 Skattekostnad ,3-11,3 Betalbar skatt 13,4 13,4 Endring i utsatt skatt (driftsmidler) 0,1-0,1 0 Endring i utsatt skatt (negativ grunnrenteinntekt) -13,4-13,4 Skattekostnad ,5-13,5 Noter 35

12 Note 18 KONSERN BKK AS FINANSPOSTER Finansinntekter: Agiogevinst kapitalplasseringer Finansinntekt fra selskap i samme konsern Verdiendring markedsbasert omløpsmidler Andre rente- og finansinntekter Sum Finanskostnader: Rente- og finansutgifter Renteinntekter egne obligasjonslån Agiotap kapitalplasseringer Renter belastet anlegg i arbeid Sum Inntekt på investering i datterselskap Inntekt fra tilknyttet virksomhet og andre Sum Netto finansposter Note 19 Magasinbeholdning Årets produksjon i GWh: Midlere årsproduksjon i GWh: Beholdning i GWh i % av kapasitet: 70,70 % 79,42 % 69,85 % 3.2.Beholdning i GWh i % av kapasitet: 68,36 % 70,70 % 79,42 % 4. Median beholdning i perioden : i GWh: 2188 i % av kapasitet: 70,60 % Note 20 Pantestillelser og garantier Selskapet har ikke opptatt lån med særskilt sikkerhet i selskapets eiendommer, men flere innlån løper med klausul om negativ pantsettelse. Selskapet har avgitt garantierklæring til Den norske Bank ASA på vegne av datterselskapet BKK Produksjon AS for avgitt garanti stor 40 mill. kroner som sikkerhet for riktig oppgjør med handel av kraft i Nord Pool-systemet. Note 21 Betinget utfall Morselskapet og noen av datterselskapene er part i juridiske, skattemessige og miljømesige saker som et resultat av den ordinære forretningsdrift. Kravene er vurdert i samsvar med norsk regnskapsstandard om betingede utfall. Det er vurdert som ikke sannsynlig at de fremsatte krav vil innebære vesentlige erstatningsutbetalinger/skattekostnader. Det er ikke foretatt særskilte avsetninger for slike forhold i regnskapet, og eventuelle forpliktelser vil ikke være vesentlig i forhold til selskapenes/konsernets resultat, likviditet eller finansielle stilling. Note 22 Finansiell markedsrisiko Det legges vekt på at konsernet skal ha en riktig risikoprofil i forhold til soliditet og aksjonærpolitikk. Det er utarbeidet en metode for vurdering av de viktigste risikoområdene med tilhørende tiltak for å oppnå ønsket risiko. Konsernets to viktigste risikoområder er definert som politisk risiko og kraftpris risiko. Med politisk risiko menes her risiko for at konsernet ikke har like rammevilkår med konkurrenter. Finansiell risiko BKK AS har utarbeidet en langsiktig finansstrategi som et hjelpemiddel for å styre konsernets finansielle risiko. Renterisiko Konsernets finansstrategi fastlegger rammene for BKK AS samlede renteeksponering. BKK AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er først og fremst renteswaper og FRA-kontrakter. Renteendringer er sterkt influerende på BKK s resultat, men for 2002 og 2003 er det meste av renterisikoen eliminert gjennom bruk av finansielle instrumenter. 1 % endring i lånerenten vil ha en resultateffekt på ca. 4 mill kroner. 36 Noter

13 Valutarisiko Selskapet har så langt brukt det norske markedet som finansieringskilde og har bare ubetydelige kontantstrømmer i andre valutaer enn i norske kroner. Ved eventuelle fremtidige låneopptak i utlandet vil valutastrømmene bli sikret mot norske kroner. Selskapet tilbyr på kommersielt grunnlag valutasikring av Fjordkrafts engasjement i SEK. Denne valutaeksponeringen blir i hovedsak sikret gjennom terminforretninger, men 100 % sikring er ikke mulig fordi Fjordkraft etterspør produkter som det ikke finnes et marked for. Likviditetsrisiko BKK påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer. BKK har en høy kredittverdighet som i stor grad kan henføres til inntjening og soliditet. Som en ekstra sikkerhet mot eventuelle urolige finansmarkeder har BKK etablert en langsiktig, kommitert kredittlinje på motverdien av mill. kroner. Kredittrisiko BKK påtar seg kredittrisiko hovedsakelig gjennom plasseringer av overskuddslikviditet hos utstedere av verdipapirer. I tillegg oppstår motpartsrisiko ved bruk av sikringsinstrumenter som rentebytteavtaler. Rammer for total kredittrisiko er nedfelt i finansstrategien. BKK har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko. Operativ risiko BKK har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler (primært kraftverk), tapt produksjon og skade på tredjemanns liv og eiendom, for eksempel ved brann, flom eller oversvømmelse etter damskader/-brudd. BKK har etablert et forsikringsprogram som i størst mulig grad skal dekke denne risikoeksponeringen. Skadestatistikk for siste 5 år har vært positiv og gitt utbetaling av bonus. Risiko for fremtidige avkastningsmuligheter innen nettvirksomheten er i første rekke knyttet til myndighetenes regulering av monopolvirksomheten, og hvordan reguleringsregimet vil bli utformet og utøvd i fremtiden. NVE har med virkning fra innført en ordning med kvalitetsjustering av inntektsrammer (KILE). Ordningen innebærer reduserte inntekter for selskapet dersom leveringssikkerheten varig reduseres i forhold til forventet leveringssikkerhet fastsatt av NVE på bakgrunn av tidligere innrapportert avbruddsstatistikk. Markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft. Ettersom markedet har et stort innslag av vannkraft, og hvor tilgangen på vann varierer sterkt fra år til år, vil priser og produksjonsevne kunne variere betydelig. Dette kan gi betydelige utslag på BKKs resultat. Produksjon og pris er ofte negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris, og vice versa. Dette medførere en naturlig demping av det totale utfallsrommet for resultatet. I tillegg til dette driver BKK aktiv risikostyring i forhold til den aktuelle markedssituasjonen. Det er BKKs strategi på lang sikt å forsøke å oppnå en høyest mulig inntjening fra produksjonen, sett i forhold til foretakets risikokriterier. Risikostyring BKK benytter i stor utstrekning terminkontrakter og andre finansielle instrumenter til å sikre inntektene. Bakgrunnen for dette er den store usikkerheten som knytter seg til kraftsalgsinntekter. Inntektene avhenger av en volatil spotpris og den usikkerhet som knyttes seg til produksjonsevnen. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom fysiske og finansielle kontrakter som handles bilateralt eller via megler, eller finansielle kontrakter i Terminmarkedet (NordPool). Prisen vil hovedsakelig være den styrende faktor når en velger handelsform. BKK vil ved inngåelse av nye kontrakter legge vekt på at disse er gode i forhold til eksisterende kraftkontrakter og utfallsrommet for både egenproduksjon og spotpriser. For å optimalisere forventet inntjening uten at nedsiderisikoen øker, justeres kontraktsporteføljen kontinuerlig. Kontraktshandelen skal derfor bidra til å stabilisere BKKs årlige inntekter. I tillegg til sikringshandelen bruker BKK finansielle derivater til å ta begrensede kortsiktige posisjoner i markedet i egen portefølje. Det er etablert interne retningslinjer for grad av eksponering i markedet. Note 23 Hovedtall fra datterselskapenes regnskaper (tall i mill. kr.) BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK RESULTAT Konsern AS Produksjon Kraftsalg Nett Bredbånd Rådgiving Varme Driftsinntekter Driftskostnader Herav avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Skattekostnader Resultat etter skatt Noter 37

14 Balanse pr EIENDELER Investering i dattersels./ tilknyttede selskaper Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Konsernfordringer Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK EGENKAPITAL OG GJELD Konsern AS Produksjon Kraftsalg Nett Bredbånd Rådgiving Varme Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 20 Sum egenkapital Langsiktig konserngjeld Annen langsiktig gjeld m.v Sum langsiktig gjeld Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Vestnorsk ElTele INO Mannsverk Agrokraft BKK Kraft BKK Stord Enøk Vest Elektro AB AB RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader Herav avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Skattekostnader Resultat etter skatt Balanse pr EIENDELER Investering i datterselskaper/ tilknyttede selskaper Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Konsernfordringer Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig konserngjeld Annen langsiktig gjeld m.v Sum langsiktig gjeld Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter

15 Note 24 Segmentregnskap (tall i mill. kr) Monopol Annen Interne KONSERN RESULTAT virksomhet Virksomhet transaksjoner I alt Driftsinntekter og -kostnader Energisalg Inntekter fra kraftoverføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider eget selskap Aktiveringer i andre selskap i samme konsern Tilbakeført aktivert fortjeneste konsern 2 2 Energikjøp Kjøp av overføringstjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat etter skatt Balanse pr EIENDELER Sum immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Beholdning av driftsmateriell Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 25 Konsesjoner NVE har med hjemmel i lov av nr. 50 (Energiloven) gitt BKK Nett AS konsesjon til å forestå omsetning av elektrisk energi (omsetningskonsesjon) med varighet frem til BKK Nett AS har i tillegg anleggskonsesjoner og områdekonsesjoner i selskapets forsyningsområde. Anleggskonsesjoner og områdekonsesjon gjelder til Note 26 Hjemfallsrett Etter Industrikonsesjonsloven, Lov av nr. 16, sine bestemmelser er BKK AS en offentlig eier som kan gis evigvarende konsesjoner. En offentlig eier er i den sammenheng et selskap der minst 2/3 av kapitalen eies direkte eller indirekte av stat, kommuner eller fylkeskommuner. Som offentlig eier er BKK AS gitt evigvarende konsesjoner. Noter 39

BKK P REGNSKAPSPRINSIPP 2001.doc 14.06.02 2

BKK P REGNSKAPSPRINSIPP 2001.doc 14.06.02 2 NOTER BKK PRODUKSJON AS Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av

Detaljer

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Noter årsrapport 2003

Noter årsrapport 2003 Noter årsrapport 2003 Note 1 -Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer