NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper"

Transkript

1 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Datterselskaper som er konsolidert i konsernet, vises i note 8.Alle interne resultat- og balanseposter som skyldes interne transaksjoner, er utlignet.ved konsolideringen er aksjenes pålydende eliminert mot datterselskapenes aksjekapital for selskaper stiftet av morselskapet. For øvrige selskaper er anskaffelseskost eliminert mot egenkapital på kjøpstidspunktet. Ved omregning til NOK for utenlandske tilknyttede selskaper benyttes gjennomsnitskurs for resultatposter og dagskurs (31.12) for balanseposter. Omregningsdifferanse er i konsernbalanse ført mot egenkapitalen. I tillegg til datterselskapene er også resultatandeler for tilknyttede selskaper innarbeidet. Tilknyttede selskap defineres som selskap hvor konsernet har en eierandel på %, og hvor andelen er av langsiktig strategisk karakter og hvor konsernet har en betydelig innflytelse. Oversikt over hvilke selskap som er definert som tilknyttet selskap, fremgår av note 8. Investeringer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden både i morselskapets regnskap og i konsernregnskapet. I regnskapet er eierandel i tilknyttede selskaper medtatt som anleggsmiddel i balansen til kostpris regulert for andel av akkumulert resultat etter skatt, mottatt utbytte og avskrivninger på merverdier.andel av tilknyttet selskaps resultat etter skatt vises separat i resultatregnskapet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Utstedte ihendehaverobligasjoner balanseføres etter fradrag av beholdning av egne obligasjoner som er vurdert til pålydende. Renter for egne obligasjoner i løpet av året er på tilsvarende måte ført som reduksjon av finanskostnader. Kursforskjeller ved kjøp og salg resultatføres løpende. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.verdi av kortsiktig gjeld endres ikke ved renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Resultatregnskap for utenlandske tilknyttede selskaper er omregnet til gjennomsnitt valutakurs gjennom året for løpende rapportering. Balansetallene er omregnet til valutakurs Konsernet har inngått terminkontrakter for å eliminere valutarisiko på utenlandske leveranser. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige lineære avskrivninger.avskrivninger foretas fra og med det år anleggsmidlene tas i bruk.aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger virksomhetens bokførte verdi for de enkelte eiendeler, blir differansen (som knytter seg til kundeporteføljen og markedsandeler) oppført som ervervet goodwill. Verdien av goodwill blir fortløpende vurdert med hensyn til om det er inntruffet omstendigheter eller forhold som tilsier behov for nedskrivning av bokført verdi. BKK AS har fallrettigheter i 8 ulike vassdrag med bokført verdi på tilsammen 215 mill. kroner. Disse fallrettighetene avskrives ikke. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap. Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi på balansedagen.andre rentebærende finansplasseringer vurderes samlet som en portefølje til markedspris. Finansielle instrumenter Med finansielle instrumenter innen krafthandelen menes finansielle bilaterale kontrakter, terminmarkedskontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Når det gjelder verdsettelsesprinsippene vises til avsnittet om inntektsføring av krafthandel nedenfor. Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å oppnå ønsket rentebindingstid på innlånssiden. Netto effekt av inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resultatføres løpende. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. For sluttbrukerkundefordringer estimeres en avsetning basert på erfaringstall for tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktige forventninger om fremtidig diskonteringsrente, avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. I regnskapet er opptjening og forpliktelser for alle ordninger sett under ett. Spesifikasjon av finansieringer vist i note til konsernregnskapet. Skatt Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper på grunn av RISK - metoden. Det avsettes heller ikke skatt for utenlandske tilknyttede selskaper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. For offentlig eide kraftforetak gjelder en begrensning for skattemessig gjeldsrentefradrag. Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt og grunnrenteskatt. For beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel i forbindelse med grunnrenteskatt på kraftverk er skattesatsen beregnet individuelt pr. kraftverk. Det er utarbeidet estimater for de enkelte elementene som inngår i grunnrenteskatteberegningen i fremtidige perioder. På denne Noter 25

2 bakgrunn er det beregnet anslag på effektiv grunnrenteskattesats pr. kraftverk. I grunnrenteskattekostnaden inngår tre elementer, betalbar skatt, endring i utsatt skatt og endring i utsatt skattefordel av negativ grunnrenteinntekt. Skattefordeler knyttet til negative grunnrenteinntekter og utsatt grunnrenteskatt av midlertidige forskjeller er kun aktivert for kraftverk som er i skatteposisjon eller vil komme i skatteposisjon innen en kortere tidshorisont. Negativ grunnrenteinntekt er kun aktivert i den utstrekning den resulterende skattekostnad ikke blir negativ. Naturressursskatt avregnes mot fellesskatt i morselskapet. Hvis naturressursskatten overstiger fellesskatten, kan den føres til fradrag i skatt på overskudd i senere år. Naturressursskatt som overstiger fellesskatt føres som forskuddsbetalt skatt i balansen. Rentegodtgjørelse av manglende motregning av naturressursskatten er ført som skattefri finansinntekt. Anleggsbidrag Anleggsbidrag som skal hel- eller delfinansiere BKKs anlegg, er ført til fradrag på kostprisen. Andel i Sima kraftverk Sima Kraftverk opereres av Statkraft. Statkraft, BKK og SKL har henholdsvis 65 %, 26,25 % og 8,75 % eierandel i kraftverket. Andeler i Sima kraftverk vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Avskrivningene foretas lineært og inngår i posten ordinære avskrivninger. Salg av energi fra Sima inngår i posten energisalg, mens kostnadene iht. eierandel inngår i posten andre driftskostnader. BKK beskattes direkte for eierandelen i Sima kraftverk, slik at betalbare skatter inkluderer andelen i Sima. Inntektsføring a) Kraftinntekter Kraftproduksjonen i BKK blir inntektsført med produsert volum multiplisert med salgspris. Sikring BKK prissikrer kraftproduksjonen ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter.all fysisk og finansiell handel som ligger innenfor egen produksjonsevne, regnskapsføres som sikring. Produksjonsevne defineres som middelproduksjon. Som sikring regnes både salgs- og kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på finansielle sikringskontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktpris og spotpris, bokføres ved realisering og presenteres som en korreksjon til kraftsalgsinntektene. Trading BKK har en egen portefølje med finansielle salgs- og kjøpskontrakter. Disse kontraktene regnskapsføres som trading, og verdsettes samlet som en gruppe, etter laveste verdis prinsipp. Urealisert tap kostnadsføres, mens urealisert gevinst ikke tas til inntekt. Tradingkontrakter holdes atskilt, og reklassifiseres ikke til sikringsporteføljen senere. Opsjonspremier Betalt og mottatt opsjonspremier for fremtidige kraftleveranser til avtalte betingelser avsettes i balansen og blir resultatført i takt med når leveranse realiseres, eventuelt på det tidspunkt opsjonen bortfaller, eller på det tidspunktet det blir inngått en motforretning, eller når det blir klart at opsjonen har en lavere verdi enn betalt premie. b) Nettinntekter Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene, ved at Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen skal gi dekning for netteiers faktiske kostnader, samt gi grunnlag for en rimelig avkastning på investert kapital. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer-/mindreinntekt.akkumulert mer-/mindreinntekt (saldo) regnskapsføres som henholdsvis gjeld til nettkundene eller fordring på nettkundene.akkumulert mer/mindreinntekt renteberegnes iht. rente fastsatt av NVE. Magasinbeholdninger I samsvar med etablert praksis i bransjen, er magasinbeholdninger ikke tatt med i balansen. Informasjon om magasinbeholdningen er tatt inn i note. Erstatninger Løpende årlige erstatninger til grunneiere i samband med kraftutbygging kostnadsføres. Det er ikke foretatt avsetninger til å dekke slike fremtidige forpliktelser. Vedlikehold Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres når de påløper, da utgiftene anses å påløpe jevnt over anleggsmidlenes levetid. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjening, er aktivert Produksjon og porteføljeforvaltning BKK har som målsetting å maksimere verdien av sin kraftproduksjon gjennom å vurdere verdien av tilgjengelig vann mot den faktiske og den forventede fremtidige spotpris. Dette blir gjort uavhengig av inngåtte kontrakter. I de tilfeller selskapet har fysiske leveringsforpliktelser som avviker fra den faktiske produksjonen, kjøpes eller selges differansen i spotmarkedet. Det nødvendige spotkjøpet blir ført som en korreksjonspost til kraftsalget. BKK benytter i hovedsak finansielle kontrakter til å sikre den underliggende produksjonen i form av inngåelse av salgs- eller kjøpsposisjoner. Selskapets strategi er å innta salgsposisjoner for dermed å sikre prisen på en nærmere fastsatt andel av fremtidig planlagt produksjon. I de tilfeller det viser seg at BKK har en for høy sikret posisjon, blir det inngått kjøpsposisjoner for å korrigere sikringsnivået dersom forutsetningen endrer seg. Verdien av total kraftomsetning viser følgende: Produksjonsverdi (Mkr) Kontrakter (Mkr) Kraftomsetning totalt (Mkr) BKK har fysiske kontraktsforpliktelser av varierende varighet til innenlandske kunder. BKK har ingen langsiktige fysiske kjøpsforpliktelser av vesentlig betydning. Ved utgangen av 2001 er 60 % av forventet egenproduksjon for 2002 prissikret. Den prissikrede andelen for 2002 er vesentlig høyere enn i Salgskontrakter av lenger varighet er ikke inngått. Nye kontrakter har nesten utelukkende blitt inngått etter standardiserte leveringsbetingelser og clearet gjennom Nord Pool. STORE ENKELTRANSAKSJONER I 2001 BKK kjøpte resterende 33,7 % aksjer i BKK Stord AS i desember I forbindelse med bredbåndsatsing har selskapet løst ut de øvrige aksjonærer i ElTelevest AS og eier nå 100 %. I tilknyttede selskaper har det foregått ytterligere oppkjøp i I Tafjord kraft AS er eierandelen økt til 43 %, i Sogn og Fjordane Energi AS er eierandelen 39 % og i Herlandsfoss Kraftverk eier BKK AS 100 %. Den 1.4 ble Fjordkraft AS etablert. Selskapet er en videreføring av BKK Kraftsalg AS, men med nye eiere. Fjordkraft AS dekker sluttbrukermarkedet og på eiersiden finner en BKK AS, Skagerak Energi AS og Statkraft. I den videre presentasjon betyr 0 at feltet inneholder en mindre verdi og åpent at det ikke inneholder verdi. 26 Noter

3 Note 2 Salgsinntekter (tall i mill.kr) KONSERN BKK AS Salg sluttbrukermarkedet Salg engros Inntekter kraftoverføring Leieinntekt kraftverk Andre inntekter Sum Note 3 Oversikt over mer/mindreinntekt KONSERN Akkumulert mindreinntekt Tilgang gjennom oppkjøp mindreinntekt Korreksjoner fra tidligere år, jfr. NVE Årets mindreinntekt KILE Årets mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Tilgang gjennom oppkjøp mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Tilbakebetalt renter merinntekt i året 699 Årets renter KILE-saldo 107 Årets renter mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Sum akkumulert mindreinntekt i balansen Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m. KONSERN BKK AS Lønn Folketrygdavgift Pensjoner Andre ytelser Sum Antall ansatte YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Adm direktør Styret Bedriftsforsamling Lønn Pensjonskostnader 89 Annen godtgjørelse 98 Adm direktør har avtale om fratreden ved fylte 60 år med gradvis nedtrapping av lønn til 66 % ved fylte 65 år.adm. direrktør har ingen avtale om bonus eller opsjonsrettigheter.adm. direrktør har lån på kr i selskapet til 6 % rente. KONSERN BKK AS REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør: I tillegg kommer honorar for andre tjenester med Noter 27

4 Note 5 Annen driftskostnad KONSERN BKK AS Andel driftskostnader Sima Avgifter og erstatninger Verktøy, utstyr, materiell Eksterne entreprenørtjenester Telekommunikasjon og porto Husleie og andre kostnader eiendom Kostnader transportmidler Reise og diett Kjøp av diverse tjenester Reparasjon, vedlikehold Arbeid ved konsulent Markedsføring, informasjon Diverse driftskostnader Sum Note 6 Immaterielle eiendeler (tall i mill. kr) BKK Konsern Goodwill knyttet til Goodwill Goodwill Goodwill Goodwill totalt Vassdrags- sluttbrukersalg Mannsverk ElTele Vest INO AS Total rettigheter krafthandel * Elektro AS konsern Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulert avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 6,60 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % Økonomisk levetid 15 år 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær *) Goodwill refererer seg til Fjordkraft AS som fra gikk ut av konsernet og ble et tilknyttet selskap. Avskrivninger er derfor beregnet for perioden Note 7 Varige driftsmidler (tall i mill.kr) BKK AS Transportmidler, Teleanl, inventar,maskiner, Driftssentral, IT, Utstyr og Produksjons Distrib. Regional Sentral andre bygg Anlegg programmvare anlegg anlegg nett nett og anlegg u/ utførelse Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året 0 0 Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Herav aktivert renter Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger pr Avskriv., nedskriv. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Noter

5 BKK KONSERN Transportmidler, Teleanl, inventar,maskiner, Driftssentral, IT, Utstyr og Produksjons- Distrib.- Regional- Sentral- andre bygg Anlegg programmvare anlegg anlegg nett nett og anlegg u/ utførelse Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i året Tilgang egentilvirkede driftsmidler i året Reklassifisering anleggsbidrag Avgang til anskaffelseskost i året Anskaffelseskost Herav aktivert renter Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger pr Avskriv., nedskriv. og rev. nedskr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 12,5-33,3 % 1,5-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2,86-4 % 2-10 % Økonomisk levetid 3-8 år år år år år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 8 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Anskaffelsestids- Forretnings- Eierandel % Endret Eierandel % punkt kontor eierandel Datterselskaper BKK Produksjon AS 1996 Bergen 100,00 100,00 BKK Nett AS 1996 Bergen 100,00 100,00 BKK Varme AS 1997 Bergen 51,00 51,00 BKK Rådgiving AS 2001 Bergen 0,00 100,00 100,00 BKK Bredbånd AS 2000 Bergen 100,00 100,00 Vestnorsk Enøk A/S 1994 Bergen 72,61-6,61 66,00 Herlandsfoss Kraftverk AS 1997/2001 Fotlandsvåg 40,00 60,00 100,00 BKK Stord AS 1999/2001 Leirvik 66,30 33,70 100,00 ElTele Vest AS 2000 Bergen 54,43 45,57 100,00 INO AS 2001 Ulvik 0,00 56,69 56,69 Mannsverk Elektro AS 2000 Bergen 100,00 100,00 Tilknyttet selskap Fjordkraft AS (BKK Kraftsalg AS) 1996 Bergen 50,50-1,70 48,80 Ytre Fjordande Kraftlag AS 1999 Florø 31,00 31,00 Tafjord Kraft AS 1999 Ålesund 26,94 16,18 43,12 Sunnhordland Kraftlag A/S 1996/2000 Leirvik 33,44 33,44 OBT Kraft AS 1993 Oslo 33,78 33,78 Naturgass Vest A/S 1996 Bergen 28,37 28,37 Sognekraft AS 2000 Vik 44,44 44,44 Sunnfjord Energi AS 2000 Førde 37,45 37,45 Himal Power Ltd 1999 Nepal 23,00 23,00 Sogn og Fjordane Energi 2001 Sandane 39,20 39,20 Stemmeandel er lik eierandel Noter 29

6 Tilknyttet virksomhet Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Tilknyttede selskaper i BKK AS Herlandsfoss Fjordkraft AS Sunnhordland OBT Ytre Fjordane Tafjord ElTele Delsum 1 (tall i mill. kr) Kraftverk AS Kraftlag AS Kraft AS Kraftlag As Kraft AS Vest AS (100 % fom ) Anskaffelseskost 20,0 329,6 990,8 8,1 155,0 646,4 22, ,7 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 18,0 178,1 311,2 8,1 80,9 217,6 12,1 826,0 Merverdi 2,0 151,5 679,5 74,1 428,8 10, ,7 Inngående balanse ,9 990,8 6,0 143,4 643,8 29, ,9 Tilgang i året -13,4 329,6-9,3 343,1-27,1 622,9 Andel årets resultat 1,0-22,8 33,7 0,8 3,7 4,2-1,9 18,6 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -40,9-10,8-51,7 Andre endringer i løpet av året -0,4-0,4 Utgående balanse ,8 983,6 6,8 137,7 980, ,3 Delsum 1 Sognekraft Sunnfjord Sogn og Fjordane Himal Power Naturgass Sum tilknyt (tall i mill. kr) AS Energi As Energi AS Ltd Vest AS Selskap BKK AS Anskaffelseskost 2 172,7 372,3 243,4 834,0 107,3 7, ,1 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 826,0 97,0 140,0 315,1 59,1 7, ,7 Merverdi 1 346,7 275,3 103,4 518,9 48, ,3 Inngående balanse ,9 370,3 243,8 10, ,2 Tilgang i året 622,9 834,0 107,3 28, ,8 Andel årets resultat 18,6 0,4 4,5 2,9 14,3-0,1 40,6 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -51,7-3,3-7,1-62,1 Andre endringer i løpet av året -0,4 13,9 13,5 Utgående balanse ,3 367,3 241,1 836,9 135,5 38, ,9 Tilknyttede selskaper i konsernet Sum (tall i mill. kr) Tilknyt. Selskap Midtnorge Hurum Tafjord Scan Sum tilknyt BKK AS INO AS Kraft AS Kraft AS Kraftsalg AS Energi AS selskap konsern Anskaffelseskost 3 737,1 4,0 0,8 3,9 30,9 14, ,3 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 444,7 1,8 0,8 3,9 23,4 14, ,3 Merverdi 2 292,3 2,2 7, ,0 Inngående balanse ,2 0,3 5,0 30,8 14, ,9 Tilgang i året 1 592,8 0,9-0,3-4,8-29,4-17, ,5 Andel årets resultat 40,6-0,9-0,1-0,2-1,4 3,2 41,1 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -62,1-62,1 Andre endringer i løpet av året 13,5 13,5 Utgående balanse , ,9 BKK Fjordkraft BKK Vestnorsk BKK BKK BKK Delsum 1 Datterselskap (tall i mill.kr) Produksjon (BKK Kraftsalg) Nett Enøk Varme Bredbånd Rådgiving Anskaffelseskost 70,0 80,0 875,0 0,9 1,0 0, ,1 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 70,0 80,0 875,0 0,9 1,0 0, ,1 Merverdi Inngående balanse ,4 75, ,2 1,3 18,5 0, ,6 Tilgang i året -61,3-0,1 76,9 0,4 15,8 Andel årets resultat 98,4-13,7 154,7 0,9-3,7-30,9 0,5 206,2 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -98,7-146,3 66,2-178,8 Andre endringer i løpet av året 0-0,4-0 -0,4 Utgående balanse , ,7 2,1 14,8 111,9 0, ,4 Delsum 1 Herlandsfoss Mannsverk ElTele Klima Sum Kraftverk AS Elektro AS Vest AS Energi Datterselskaper Anskaffelseskost 1 027,1 62,4 32, ,9 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 027,1 43,7 1, ,1 Merverdi 18,7 31,1 49,8 Inngående balanse ,6 32, ,1 Tilgang i året 15,8 62,9-32,5 15,1 61,3 Andel årets resultat 206,2-15,1-0,2 191,0 Overføringer til/fra selskapet ( utbytte konsb) -178,8-178,8 Andre endringer i løpet av året -0,4-9,0-9,4 Utgående balanse ,4 53,9-0, ,2 30 Noter

7 Note 9 Aksjer og andeler i andre foretak Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Norsk Energiv.Forsikr.A/S 4,0 % EM-Systemer AS 16,5 % Modalen Næringsbygg AS 13,5 % Aksjer i andre selskaper Sum aksjer og andeler Note 10 Obligasjoner og andre verdipapirer Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum aktiv forvaltning Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum obligasjoner og andre verdipapirer Note 11 Fordringer med forfall senere enn i år KONSERN BKK AS Fordring Nordea vedr. lån 1997III * Fremførbar naturresursskatt BKK Pensjonskasse Utlån til andre Forbrenningsanlegg Andre langsiktige fordringer *) Det er inngått en avtale med Nordea hvor kostnaden med å avdekke aksjerisikoen ved lån 1997III er forskuddsbetalt av BKK. Dette beløpet blir betalt tilbake av Nordea til BKK ved lånets forfall i BKKs kostnad ved lånet er en løpende rente som justeres i forhold til 3 mnd NIBOR basert på nettolånet (dvs. lånebeløpet - forskuddsbetalingen). Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon (kronebeløp i hele 1000) Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer B-aksjer Sum Aksjekapitalen i BKK AS er 3,5 milliarder kroner, fordelt på A-aksjer og B-aksjer.A-aksjene kan bare eies av kommuner og fylkeskommuner i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. B-aksjene kan selges fritt.a-aksjer og B-aksjer har lik stemmerett. Ingen møtende aksjonær eller fullmektig kan avgi stemmer for mer enn 51 % av de aksjer som er representert på generalforsamlingen. Noter 31

8 Eierstruktur Aksjonærene i selskapet pr var: A - aksjer B - aksjer SUM Eierandel Bergen kommune ,23 % Askøy kommune ,52 % Os kommune ,81 % Lindås kommune ,77 % Fjell kommune ,68 % Sund kommune ,44 % Kvam herad ,28 % Meland kommune ,08 % Radøy kommune ,05 % Voss kommune ,89 % Fusa kommune ,74 % Øygarden kommune ,73 % Osterøy kommune ,73 % Austrheim kommune ,61 % Vaksdal kommune ,53 % Gulen kommune ,39 % Fedje kommune ,16 % Høyanger kommune ,17 % Masfjorden kommune ,15 % Granvin herad ,07 % Statkraft Holding AS ,00 % Sum ,00 % Note 13 Egenkapital BKK AS Aksjekapital Overkursfond Vurderings- Annen Sum forskjeller EK Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Årets resultat Foreslått utbytte Utbetalt ekstraordinært utbytte Korrigering direkte mot egenkapital vedr. datterselskap Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Overført fra fond for vurderingsforskjeller Egenkapital pr EGENKAPITAL Konsernet Aksjekapital Overkursfond Minoritetsint. Konsernfond Sum Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: - Årets resultat Foreslått utbytte Utbetalt ekstraordinært utbytte Korrigering direkte mot egenkapital vedr. datterselskap Korrigering kursdifferanse direkte mot EK Endring i minoritet Egenkapital pr Note 14 Pensjonskostnader BKK AS - BKK-Konsernet Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. BKK etablerte i 2000 egen pensjonskasse. Kassen har ved utgangen av 2001 en forvaltningskapital på ca. 720 mill. kroner, aktive medlemmer og 712 pensjonister. Kapitaldekningen i kassen, beregnet etter Kredittilsynets krav til ansvarlig kapital, er på 22 %. Pensjonskassen blir administrert av Nordea Pension Services.Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskapet. Årets pensjonsopptjening og verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er beregnet etter foreløpig Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader (NRSP). BKKs pensjonskasse følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). Ved aktuarberegningen er det benyttet en diskonteringsrente på 6 % og en forventet avkastning på pensjonsmidler på 7 %. Disse rentene er redusert med 1 prosentpoeng i forhold til tidligere forutsetninger. Rentene er redusert for å få en bedre tilnærming til den langsiktige rente som skal ligge til grunn for denne type beregninger. Rentereduksjonen har medført en økning i brutto forpliktelser på anslagsvis 10 % eller 24 mill. kroner i selskapsregnskapet og ca. 60 mill. kroner i konsernregnskapet. De usikrede ordningene består av AFP, driftspensjoner og direktørpensjon. I noten er AFP og driftspensjoner vist vist samlet under betegnelsen Førtidspensjoner. AFP i BKK følger regelverket for den offentlige AFP - ordning. Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister utenom den ordinære AFP - ordning. Det er inngått særskilt pensjonsavtale for selskaps- og stabsdirektørene i BKK.Ved fylte 60 år har de plikt til å fratre direktørstillingene om arbeidsgiver så ønsker. Pensjonen er 66 % av lønnsgrunnlaget. 32 Noter

9 Estimatavvik behandles i henhold til NRSP ved at avvik utover 10 % er fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid, avrundet til 15 år. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Det er pr foretatt en avsetning i morselskapet på kroner til førtidspensjonering i konsernet. De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: 1. Diskonteringsrente 6,0 % I aktuarberegningen er lagt inn følgende 2. Forventet avkastning 7,0 % prosenter for frivilling avgang (turn over) 3. Lønnsøkning 3,0 % Frivillig avgang 4. G-regulering 3,0 % før 40 år - 3% 5. Regulering av løpende pensjon 3,0 % år - 2% 6. Uttakstilbøyelighet AFP 50,0 % etter 50 år - 0% Tall i mill kr BKK AS Sikret ordning Førtidspensjon Direktørpensjoner Alle ordninger Alle ordninger Alle ordninger PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptjening 3,4 0,3 0,4 4,2 3,8 3,5 2. Rentekostnad 13,4 0,5 0,2 14,1 7,4 5,0 3.Avkastning på pensjonsmidler -15, ,2-7,1-4,1 4.Amort. av forpl. ved planendring 0 0 0,4 0,4 0,4 0 5.Amort. av estimeringstap (+) / gevinst (-) 0,6-3,0-0,1-2,5-0,5 0,8 6. Netto pensjonskostnad 2,3 22,1 0,9 25,3 3,9 5,2 7.Arbeidsgiveravgift 0,2-0,3 0,2 0 0,5 0,7 8. Medlemsinnskudd 0, ,9 0,8 0 9.Total pensjonskostnad 1,5 21,7 1,1 24,4 3,6 5,9 FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse 232,9 31,2 3,9 268,0 141,4 103,2 2.Verdi av pensjonsmidler -251, ,3-94,6-67,5 3. Utsatt forpl. tap (+) / gevinst (-) -31,7 37,4 0,6 6,3-4,9-20,8 4. Utsatt forpl. ved planendring 0 0-2,1-2,1-2, Netto pensjonsforplik. i balansen før arbeidsgiv. -50,1 68,6 2,4 20,9 39,4 14,9 6.Arbeidsgiveravgift -7,0 6,2 0,3-0,5 5,5 5,0 7. Netto pensjonsforpliktelse (+) / midler (-) -57,1 74,8 2,8 20,5 44,9 19,9 BKK konsern Sikret ordning Førtidspensjon Direktørpensjoner Alle ordninger Alle ordninger Alle ordninger PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptjening 22,6 2,1 0,6 25,3 18,2 18,3 2. Rentekostnad 35,7 3,4 0,3 39,4 36,3 36,8 3.Avkastning på pensjonsmidler -39, ,6-42,7-28,1 4.Amort. av forpl. ved planendring 0 0 0,5 0,5 0,6 0 5.Amort. av estimeringstap (+) / gevinst (-) 8,3-2,5-0,1 5,7-1,2 3,1 6. Netto pensjonskostnad 27,0 27,3 1,3 55,6 11,2 30,1 7.Arbeidsgiveravgift 2,4 0,6 0,2 3,3 0,8 4,2 8. Medlemsinnskudd 6, ,3 5,6 0 9.Total pensjonskostnad 23,1 28,0 1,5 52,6 7,3 34,3 FINANSIELL STATUS Pensjonsforpliktelse 642,6 82,2 5,5 730,3 592,3 576,0 2.Verdi av pensjonsmidler -638, ,8-564,2-511,0 3. Utsatt forpl. tap(+) / gevinst (-) -175,2 52,4 0,8-122,0-32,1-100,0 4. Utsatt forpl. ved planendring 0 0-3,2-3,2-4, Netto pensjonsforplik. i balansen før arbeidsgiv. -171,4 134,6 3,0-33,7-11,3-35,0 6.Arbeidsgiveravgift -24,0 15,4 0,4-8,1-1,6 9,1 7. Netto pensjonsforpliktelse (+) / midler (-) -195,3 150,0 3,5-41,8-12,8-25,9 Note 15 Annen langsiktig gjeld (Tall i hele 1 000) Langsiktige lån inkludert neste års avdrag på de forskjellige lånetyper og valuta har følgende fordeling: Restlån Restlån Verdi- Reg. Oppr. pål. Forfall Rente- Aktuell Avdrag papirnr. klausul i valuta regulering rente (i NOK) (i NOK) (i NOK) Ihendehaverobligasjonslån NOK: 1982 I reg.lån , II reg.lån , I reg.lån , II reg.lån , I reg.lån , reg.lån , , , I , IV reg.lån , I , Noter 33

10 (fortsetter) Restlån Restlån Verdi- Reg. Oppr. pål. Forfall Rente- Aktuell Avdrag papirnr. klausul i valuta regulering rente (i NOK) (i NOK) (i NOK) Ihendehaverobligasjonslån NOK: 1996II , I reg.lån , III aksjeindeks IV , VIII I , II III aksjeindeks IV , I , I , II JPY-lån , "reg.lån" = lån hvor renten reguleres på faste tidspunkter, men uten innløsningsrett (utenom uttrukne avdrag) før forfall. "put/call" = reg.lån, men hvor både långiver og låntaker har innløsningsrett på rentereguleringstidspunktene. "aksjeindeks" = lån uten løpende rente.ved forfall får långiver en avkastning i samsvar med utviklingen i en aksjeindekskurv. Lån 1997I har rentejustering i samsvar med NIBOR hver 6.måned. Rentebetingelsene er byttet slik at BKK betaler 6,19 % årlig i lånets løpetid. Ved lånene 1997III, 1997VIII og 1998III har BKK byttet bort lånenes rentebetingelser mot å betale i forhold til NIBOR 3 eller 6 mnd. Lån 2001II er lån opptatt i Japan. BKK har byttet bort lånets rente- og valutaeksponering mot å betale i forhold til NIBOR 6 mnd. Dette er gjort gejnnom en renteswap. Alle rentebytteavtalene er inngått med større solide banker. Gjeldsbrevlån NOK: 2000S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S20 Trekk syndikatlån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S sert.lån , S17 Trekk syndikatlån , Sum langsiktig gjeld lån overtatt fra NHK, innfridd i 1.kvartal beholdning av egne ihendehaverobligasjoner I regnskap Note 16 Mellomværende med selskap i samme konsern m. v. Kortsiktige Langsiktige fordringer fordringer Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Kortsiktig Annen langsiktig gjeld gjeld Foretak i samme konsern Tilknyttede selskap Sum Noter

11 Note 17 Skatter (Tall i mill kr) BKK AS Resultat før skattekostnad 262,7 422,5 332,2 Permanente forskjeller: 0 Avgitt aksjonærbidrag -0,8-0,7 Inntekt fra investering i DS / TS -231,7-161,6-138,2 Aksjeutbytte eksterne selskaper -0,9-1,6-1,6 Andre permanente forskjeller -5,5 0,8-3,6 Korreksjon vedr solgt datter (Oskraft / Sotra) -7,8-17,1 Realisasjonsrisk Oskraft / Sotra Energi AS -9,9-48,0 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 13,2 Endring i midlertidige forskjeller knyttet til: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 12,9-12,9 Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) -14,6 23,5 12,8 Driftsmidler 15,0 25,3-4,6 Gevinst og tapskonto 2,6-1,0-1,7 Årets skattegrunnlag 53,7 276,5 129,5 Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % Betalbar inntektsskatt Betalbar naturressursskatt 79,8 81,3 77,4 Mottatt konsernbidrag 247,6 299,5 50,8 Skattegrunnlag i balansen 301,3 576,0 180,3 Inntektsskatt 15,0 77,4 36,2 Aktivert overskytende NRS 64,8 3,9 41,2 Midlertidige forskjeller pr KONSERN BKK AS knyttet til: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 12, ,9 0 Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (G & T) -14,8-27,0-10,6-8,3-5,7-6,6 Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) 30,7 12,8 14,4-30,3-44,9-21,4 Driftsmidler 146,2 297,5 425,7 341,7 356,7 381,9 Goodwill 0 70,9 66, Korreksjonsinntekt Skattemessig underskudd -38,9-55,9-21, Restverdi utsatt skatt merverdi BKK Stord 0 36, Grunnlag for beregning av utsatt skatt 123,2 348,1 474,1 303,1 319,0 353,9 Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % Utsatt skatteforpliktelse 34,5 97,5 132,8 84,9 89,3 99,1 Utsatt skatt grunnrente -28,7-15,2-4,1-28,7-15,2-4,1 Utsatt skatteforpliktelse (inkl. grunnrente) 5,8 82,2 128,7 56,2 74,1 95,0 Skattekostnad i resultatregnskapet KONSERN BKK AS består av: For lite avsatt skatt tidligere år 0,2 0,3-0,2 0,2-0,1-1,3 Betalbar inntektsskatt 135,3 87,2 25, Betalbar naturressrursskatt 79,8 81,3 77,4 79,8 81,3 77,4 Betalbar grunnrenteskatt 13,4 11,2 7,7 13,4 11,2 7,7 Aktivert forskuddsbetalt skatt -64,8-3,9-41,2-64,8-3,9-41,2 Korreksjonsskatt vedr solgt datter 0 7,8 17,1 0 7,8 17,1 Endring utsatt skatt alminnelig inntekt -62,1-48,9 21,8-4,5-9,7-1,9 Endring utsatt skatt grunnrente -13,4-11,2-7,0-13,4-11,2-7,0 Skattekostnad 88,5 123,8 101,2 10,8 75,3 51,0 Grunnrenteskatt Kraftverk i Kraftverk utenom Sum kraftverk skatteposisjon skatteposisjon Utsatt skatt av midlertidig f ,1-19,2-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,2 20,2 Utsatt skatt ,1 1,0 4,1 Utsatt skatt av midlertidig f ,0-19,1-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,4 31,4 Utsatt skatt ,0 12,3 15,2 Utsatt skatt av midlertidig f : 2,9-19,0-16,1 Utsatt skatt av negativ GRI ,8 44,8 Utsatt skatt ,9 25,8 28,7 Betalbar skatt 11,2 11,2 Endring i utsatt skatt (driftsmidler) 0,1-0,1 0 Endring i utsatt skatt (negativ grunnrenteinntekt) -11,2-11,2 Skattekostnad ,3-11,3 Betalbar skatt 13,4 13,4 Endring i utsatt skatt (driftsmidler) 0,1-0,1 0 Endring i utsatt skatt (negativ grunnrenteinntekt) -13,4-13,4 Skattekostnad ,5-13,5 Noter 35

12 Note 18 KONSERN BKK AS FINANSPOSTER Finansinntekter: Agiogevinst kapitalplasseringer Finansinntekt fra selskap i samme konsern Verdiendring markedsbasert omløpsmidler Andre rente- og finansinntekter Sum Finanskostnader: Rente- og finansutgifter Renteinntekter egne obligasjonslån Agiotap kapitalplasseringer Renter belastet anlegg i arbeid Sum Inntekt på investering i datterselskap Inntekt fra tilknyttet virksomhet og andre Sum Netto finansposter Note 19 Magasinbeholdning Årets produksjon i GWh: Midlere årsproduksjon i GWh: Beholdning i GWh i % av kapasitet: 70,70 % 79,42 % 69,85 % 3.2.Beholdning i GWh i % av kapasitet: 68,36 % 70,70 % 79,42 % 4. Median beholdning i perioden : i GWh: 2188 i % av kapasitet: 70,60 % Note 20 Pantestillelser og garantier Selskapet har ikke opptatt lån med særskilt sikkerhet i selskapets eiendommer, men flere innlån løper med klausul om negativ pantsettelse. Selskapet har avgitt garantierklæring til Den norske Bank ASA på vegne av datterselskapet BKK Produksjon AS for avgitt garanti stor 40 mill. kroner som sikkerhet for riktig oppgjør med handel av kraft i Nord Pool-systemet. Note 21 Betinget utfall Morselskapet og noen av datterselskapene er part i juridiske, skattemessige og miljømesige saker som et resultat av den ordinære forretningsdrift. Kravene er vurdert i samsvar med norsk regnskapsstandard om betingede utfall. Det er vurdert som ikke sannsynlig at de fremsatte krav vil innebære vesentlige erstatningsutbetalinger/skattekostnader. Det er ikke foretatt særskilte avsetninger for slike forhold i regnskapet, og eventuelle forpliktelser vil ikke være vesentlig i forhold til selskapenes/konsernets resultat, likviditet eller finansielle stilling. Note 22 Finansiell markedsrisiko Det legges vekt på at konsernet skal ha en riktig risikoprofil i forhold til soliditet og aksjonærpolitikk. Det er utarbeidet en metode for vurdering av de viktigste risikoområdene med tilhørende tiltak for å oppnå ønsket risiko. Konsernets to viktigste risikoområder er definert som politisk risiko og kraftpris risiko. Med politisk risiko menes her risiko for at konsernet ikke har like rammevilkår med konkurrenter. Finansiell risiko BKK AS har utarbeidet en langsiktig finansstrategi som et hjelpemiddel for å styre konsernets finansielle risiko. Renterisiko Konsernets finansstrategi fastlegger rammene for BKK AS samlede renteeksponering. BKK AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er først og fremst renteswaper og FRA-kontrakter. Renteendringer er sterkt influerende på BKK s resultat, men for 2002 og 2003 er det meste av renterisikoen eliminert gjennom bruk av finansielle instrumenter. 1 % endring i lånerenten vil ha en resultateffekt på ca. 4 mill kroner. 36 Noter

13 Valutarisiko Selskapet har så langt brukt det norske markedet som finansieringskilde og har bare ubetydelige kontantstrømmer i andre valutaer enn i norske kroner. Ved eventuelle fremtidige låneopptak i utlandet vil valutastrømmene bli sikret mot norske kroner. Selskapet tilbyr på kommersielt grunnlag valutasikring av Fjordkrafts engasjement i SEK. Denne valutaeksponeringen blir i hovedsak sikret gjennom terminforretninger, men 100 % sikring er ikke mulig fordi Fjordkraft etterspør produkter som det ikke finnes et marked for. Likviditetsrisiko BKK påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer. BKK har en høy kredittverdighet som i stor grad kan henføres til inntjening og soliditet. Som en ekstra sikkerhet mot eventuelle urolige finansmarkeder har BKK etablert en langsiktig, kommitert kredittlinje på motverdien av mill. kroner. Kredittrisiko BKK påtar seg kredittrisiko hovedsakelig gjennom plasseringer av overskuddslikviditet hos utstedere av verdipapirer. I tillegg oppstår motpartsrisiko ved bruk av sikringsinstrumenter som rentebytteavtaler. Rammer for total kredittrisiko er nedfelt i finansstrategien. BKK har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko. Operativ risiko BKK har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler (primært kraftverk), tapt produksjon og skade på tredjemanns liv og eiendom, for eksempel ved brann, flom eller oversvømmelse etter damskader/-brudd. BKK har etablert et forsikringsprogram som i størst mulig grad skal dekke denne risikoeksponeringen. Skadestatistikk for siste 5 år har vært positiv og gitt utbetaling av bonus. Risiko for fremtidige avkastningsmuligheter innen nettvirksomheten er i første rekke knyttet til myndighetenes regulering av monopolvirksomheten, og hvordan reguleringsregimet vil bli utformet og utøvd i fremtiden. NVE har med virkning fra innført en ordning med kvalitetsjustering av inntektsrammer (KILE). Ordningen innebærer reduserte inntekter for selskapet dersom leveringssikkerheten varig reduseres i forhold til forventet leveringssikkerhet fastsatt av NVE på bakgrunn av tidligere innrapportert avbruddsstatistikk. Markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av og handel med kraft. Ettersom markedet har et stort innslag av vannkraft, og hvor tilgangen på vann varierer sterkt fra år til år, vil priser og produksjonsevne kunne variere betydelig. Dette kan gi betydelige utslag på BKKs resultat. Produksjon og pris er ofte negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris, og vice versa. Dette medførere en naturlig demping av det totale utfallsrommet for resultatet. I tillegg til dette driver BKK aktiv risikostyring i forhold til den aktuelle markedssituasjonen. Det er BKKs strategi på lang sikt å forsøke å oppnå en høyest mulig inntjening fra produksjonen, sett i forhold til foretakets risikokriterier. Risikostyring BKK benytter i stor utstrekning terminkontrakter og andre finansielle instrumenter til å sikre inntektene. Bakgrunnen for dette er den store usikkerheten som knytter seg til kraftsalgsinntekter. Inntektene avhenger av en volatil spotpris og den usikkerhet som knyttes seg til produksjonsevnen. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom fysiske og finansielle kontrakter som handles bilateralt eller via megler, eller finansielle kontrakter i Terminmarkedet (NordPool). Prisen vil hovedsakelig være den styrende faktor når en velger handelsform. BKK vil ved inngåelse av nye kontrakter legge vekt på at disse er gode i forhold til eksisterende kraftkontrakter og utfallsrommet for både egenproduksjon og spotpriser. For å optimalisere forventet inntjening uten at nedsiderisikoen øker, justeres kontraktsporteføljen kontinuerlig. Kontraktshandelen skal derfor bidra til å stabilisere BKKs årlige inntekter. I tillegg til sikringshandelen bruker BKK finansielle derivater til å ta begrensede kortsiktige posisjoner i markedet i egen portefølje. Det er etablert interne retningslinjer for grad av eksponering i markedet. Note 23 Hovedtall fra datterselskapenes regnskaper (tall i mill. kr.) BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK RESULTAT Konsern AS Produksjon Kraftsalg Nett Bredbånd Rådgiving Varme Driftsinntekter Driftskostnader Herav avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Skattekostnader Resultat etter skatt Noter 37

14 Balanse pr EIENDELER Investering i dattersels./ tilknyttede selskaper Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Konsernfordringer Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK EGENKAPITAL OG GJELD Konsern AS Produksjon Kraftsalg Nett Bredbånd Rådgiving Varme Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 20 Sum egenkapital Langsiktig konserngjeld Annen langsiktig gjeld m.v Sum langsiktig gjeld Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Vestnorsk ElTele INO Mannsverk Agrokraft BKK Kraft BKK Stord Enøk Vest Elektro AB AB RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader Herav avskrivninger Driftsresultat Netto finansposter Skattekostnader Resultat etter skatt Balanse pr EIENDELER Investering i datterselskaper/ tilknyttede selskaper Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Konsernfordringer Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig konserngjeld Annen langsiktig gjeld m.v Sum langsiktig gjeld Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Store enkelttransaksjoner i 2006 Kraftforsyningsanlegg beliggende i Stord kommune

Detaljer

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3 30 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Noter Noter til regnskapet Note 1. Driftsinntekter 0 0 Strøminntekter 3 100,7 3 381,4 3 931,6 0 0 Konsesjonskraft 88,5 80,0 73,4 0 0 Overføringsinntekter 28,9 30,4 35,3

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN

ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN ÅRSRAPPORT 1 ÅRETS KUNSTNER: HELENE NIELSEN Helene Nielsen fikk i 2010 i oppdrag å være årets kunstner for Haugaland Kraft og har utarbeidet bildene i årsrapporten for 2010. Helene Nielsen er født og oppvokst

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 01 ÅRSBERETNING 06 06 07 08 09 11 24 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING 01 ÅRSBERETNING 2011 STATKRAFT ENERGIS VIRKSOMHET Statkraft Energi AS er et selskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 2007 ÅRSRAPPORT Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 02 ORGANISASJON Skagerak Energi ORGANISASJON Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80 % Bamble kommune

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer