Rieber. & Søn 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rieber. & Søn 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001"

Transkript

1 Rieber & Søn RIEBER & SØN ASA 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT

2 Vellykket restrukturering 15% vekst i EBITA i 2001 God plattform for videre vekst Vi gjør det lettere å lage god mat. 4.kvartals- rapport og foreløpig årsresultat har i stor grad vært preget av den vellykkede restruktureringen av konsernet og interne forbedringsprosesser. Dette har ført til god EBITA-vekst, men har begrenset salgsveksten. EBITA-veksten i 4. kvartal er 13%. Nettoresultatet i kvartalet er belastet med engangsposter og andre poster knyttet til restruktureringen. Konsernet hadde i 4. kvartal en salgsinntekt på 732 MNOK, mot 728 MNOK for samme periode i fjor. Akkumulert pr. 31. desember utgjorde konsernets salgsinntekter MNOK. Dette tilsvarer en vekst på 5% i forhold til 2000 (2.789 MNOK). Salg utenfor Norge utgjorde 57% av konsernets omsetning. Konsernets EBITA i 4. kvartal ble 70 MNOK (62 MNOK). Akkumulert er konsernets EBITA 299 MNOK, tilsvarende en vekst på 15% (260 MNOK). Akkumulert pr. 31. desember er resultat etter skatt 145 MNOK (124 MNOK). Engangsposter på 32 MNOK knytter seg til gjennomførte nedbemanninger - hovedsakelig i Polen, lederskifter, samt nedbemanninger i Norge på grunn av vedtatte nyinvesteringer. Konsentrasjonen mot næringsmiddelvirksomhet er på det nærmeste sluttført. Eksisterende avsetninger er økt med 10 MNOK i forbindelse med to uavklarte tvister. Netto finansposter ble i 4. kvartal 5 MNOK (-25 MNOK). Finansresultatet er påvirket av en gevinst ved salg av aksjer i SE Labels på 11 MNOK. Den reelle egenkapitalandelen var ved årsskiftet 74%, og konsernet har en meget tilfredsstillende likviditetsreserve. Resultat pr. aksje ble i ,87 NOK (1,72 NOK). Styret foreslår et utbytte på 0,85 NOK (0,80 NOK). Salgs- og resultatutvikling Den positive utviklingen i Norden fortsetter. Volumutviklingen er godt i overkant av den generelle utvikling i dagligvarehandelen. En rekke innovative nylanseringer har styrket vårt kategorilederskap og bidratt til vekst i våre produktgrupper. Markedsandelene både for Toro, Denja og Mr.Lee, viser fortsatt fremgang. Den svake svenske kronen påvirker Denjas resultatutvikling negativt. Etter flere års svak forbruksutvikling i Tsjekkia er trenden snudd til det positive i løpet av Totalmarkedet for noen av virksomhetens hovedkategorier har imidlertid gått tilbake, som følge av økende tilbud av konkurrerende produktergrupper. I hele CEE er det iverksatt tiltak for å bedre inntjeningen. Konsentrasjon om kjerneproduktgrupper og sanering av enkelte produkter har bidratt til volumtilbakegang, men bedret lønnsomhet. For å møte den tiltakende konkurransen, har Vitana i 4. kvartal lansert flere produkter. Lanseringene er så langt vellykket. Markedsandelen for supper har økt til 53%. Markedsposisjonen innen Vitanas kjerne-kategorier ventes å bli styrket ytterligere gjennom fokusert satsing på produkt-utvikling og økt markedsinnsats. Russisk økonomi er i fremgang, og salget av snacks-produkter i Russland viser fin vekst og god lønnsomhet også i 4. kvartal. Den polske økonomien har en svak utvikling. Totalmarkedet for noen hovedkategorier viser en viss tilbakegang. Omstillingen i Delecta viser gode resultater. Ytterligere tiltak for å bedre markedsposisjonen 2 I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001

3 resultat 4. kvartal Geografisk salgsfordeling Netto salg Salgsfordeling, produktgruppe Netto salg Salgsfordeling salgskanaler Netto salg Sverige 4 % Slovakia 3 % Russland 2 % Salater, Vossafår 8 % Food Service 10 % Industri 4 % Polen 15 % Tsjekkia 17 % Norge 46 % Supper, sauser, gryter m.m. 56 % Sjømat 15 % Ingredienser 5 % Snacks 4 % Detalj 86 % Bak & Dessert 12 % USA 4 % Andre 9 % * salg i kvartalet i Polen blir iverksatt. Kategorien hermetisk sjømat har i siste kvartal utviklet seg positivt i King Oscars hovedmarkeder. Konkurransesituasjonen i Polen er fremdeles krevende og har gitt negativ salgs- og resultatutvikling i Tiltak for å styrke stillingen er under gjennomføring. Utnyttelse av konsernets internasjonale salgsnettverk bidrar nå til at eksporten fra Big Fish utvikler seg positivt. Rieber & Søn aksjen Rieber & Søn aksjen har i 2001 falt med 2%, mens de samlede aksjonærverdier har økt med 6%. Veksten inkluderer utskilling, børsnotering og senere salg av SE Labels. Oslo Børs' aksjeindeks har i samme periode falt med 15%. Basert på antall utestående aksjer var selskapets børsverdi MNOK ved utgangen av året. Konsernet eide pr 31. desember egne aksjer. Kapitalforhold og investeringer Sammenlignet med foregående år er konsernets balanse vesentlig redusert som en konsekvens av restruktureringen. Virksomheten har i 2001 netto investert 122 MNOK i anleggsmidler. Styret besluttet i desember 2001 å investere 120 MNOK i nytt blanderi ved Toro-fabrikken. Arbeidet vil starte opp i første halvår 2002 og ventes ferdigstilt tidlig i Salget av en industrieiendom i Bergen ga en regnskapsmessig gevinst på 23 MNOK. I Tsjekkia og Polen er det i 4. kvartal gjennomført balansemessige nedskrivninger i overkant av dette beløpet. Målt etter tradisjonelle metoder var egenkapitalandelen ved utgangen av året 53%. Den reelle egenkapitalandelen er 74%, dersom man justerer for overskuddslikviditeten. Rieber & Søn har pr ingen garantiforpliktelser overfor SE Labels ASA. Vekst og videreutvikling Store ledelsesressurser har gått med til utskilling og salg av non-core virksomheter de siste 18 måneder. De frigjorte ressurser vil konsentreres om å gi konsernet ny vekst. Vi vil fortsette å ha fokus på konsernets organiske vekst via produktutvikling og forsterket innsats på markedsføring. Målet er å øke underliggende veksttakt og kapasitetsutnyttelse. I tillegg ønsker vi å vokse via akkvisisjoner, både i de nordiske land og i CEE. Forbruket i CEE går mot mer bearbeidede produkter. Med utgangspunkt i våre sterke lokale merker, vår kompetanse på lokal smakstilpasning, og etablerte salgs- og distribusjonssystemer, vil vi øke innsatsen på nylanseringer og salg på tvers av landegrensene. Bergen, 23. januar 2002 Styret i Rieber & Søn ASA Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 3

4 resultatregnskap og balanse for Rieber & Søn konsernet RESULTATREGNSKAP I 4. kvartal Pr. 4. kvartal (I hele MNOK) Netto salgsinntekt Herav eksport og salg i utlandet Varebidrag Driftskostnader og lønn Ordinære avskrivinger Brutto driftsresultat Engangsposter 1) Goodwillavskrivinger Driftsresultat Andre poster Netto finansposter Resultat før skatter Beregnede skatter Resultat etter skatter Resultat pr. aksje 1,87 1,72 Nøkkeltall 2) Dekningsgrad 53,9% 51,4% 53,7% 51,4% Brutto driftsmargin 9,6% 8,6% 10,2% 9,3% Driftsmargin 4,5% 7,2% 7,7% 7,9% Avkastningsgrad 13,3% 13,7% 15,5% 14,5% 1) Engangsposter på 6 MNOK, som i 2. kvartal var behandlet som ordinære lønnskostnader, er i 4. kvartal omklassifisert. 2) Nøkkeltall er utarbeidet for rendyrket næringsmiddelvirksomhet. BALANSE Pr. 31/12 Pr. 31/12 (I hele MNOK) Varige driftsmidler Goodwill Langsiktige fordringer m.m Øvrige omløpsmidler Betalingsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig rentefri gjeld Rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Sum egenkapital og gjeld ) EGENKAPITALUTVIKLING Egenkapital Fisjon Nye SE Labels -489 Tildelt aksjer i Nye SE Labels ved fisjon 17 Fortrinnsrettsemisjon 48 Kjøp egne aksjer -228 Årets resultat 145 Foreslått utbytte -65 Valutaavvik m.m. 13 Egenkapital I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001

5 merkevarebygging internett kampanje Rieber & Søn forbereder seg på endringer i mediebildet. I den forbindelse ser vi det som viktig å teste ut og integrere nye medieløsninger, for å sikre at vi når konsumenter med vår fremtidige påvirkning. I ukene 49 og gjennomførte Toro en Internettkampanje for Rett i Koppen. Formålet med kampanjen var å teste effekt av Internett som kommunikasjonskanal, med fokus på nye formater og effekt utover klikkrespons. Kampanjen er en av de største som er blitt gjennomført på Internett i løpet av Kampanjen ble gjennomført i samarbeid med Sol og Nettavisen, og er grundig dokumentert gjennom on-line og off-line undersøkelser. Generelt har resultatene vært meget positive for Rett i Koppen, og bidratt til vesentlig erfaring med Internett som kommunikasjonskanal. Sammenlignet med effekten av TVannonsering, viser resultatene at Internett som ventet ikke bygger høy kjennskap over kort tid. Responsen er på over klikk. Dette viser at Internett er en unik kanal for direkte kommunikasjon med forbrukeren. Samtidig oppnår forbrukeren høyere kunnskap om produktene. I overkant av 2,5 millioner personer i Norge har i dag tilgang til Internett. I overgangen til den digitale hverdag blir tradisjonelle media truet av nye kommunikasjonskanaler. Digitale metoder og virkemidler for markedskommunikasjon er i stadig utvikling og preges av interaktivitet, dialog og kundestyring. Rieber & Søn er opptatt av å følge utviklingen for å optmalisere dekning og fremtidig mediamix. lanseringer Konsernet har hatt mer enn 70 nylanseringer i løpet av Vi vil gjerne gi innblikk i hvordan mottagelsen har vært i markedet for noen av våre nylanseringer. Vitana gikk inn i ny kategori Familiesuppene som ble lansert i høst, fikk god mottagelse av tsjekkiske forbrukere. Suppene tok raskt deler av markedet, og fortsatte å ta markedsandeler fra konkurrentene i denne kategorien også gjennom 4. kvartal. Toro følger kyllingtrenden I 2001 økte forbruket av hvitt kjøtt med rundt 10%, sammenlignet med året før. Toros nylanseringer innen kyllingretter er blitt godt mottatt i markedet. Kremet Kylllingsaus, Kremet Kyllingsuppe og Bali Kyllinggryte, er blant de produktene som driver veksten i sine kategorier. Vi ser fortsatt vekst gjennom hele 4. kvartal for våre nylanseringer i Norge. Toro Brownies Brownies ble introdusert på et nøye planlagt tidspunkt, og er en av Toros vellykkede produktnyheter i Analysefirmaet AC Nielsen har kartlagt vinnere og salgssuksesser i ulike bransjer, og mener at Toro Brownies er et av årets suksessprodukter. Delectas kaker I 2001 lanserte Delecta ferdigkaker med nye smaker og nytt design. Vi ser positive resultater i form av økt salg og økte markedsandeler. Totalmarkedet for ferdigkaker i Polen har økt kraftig i løpet av Delecta har gjennom lanseringene styrket sin posisjon i dette markedet. Mr. Lee I høst har Mr. Lee fremstått i ny design, gjennom lanseringer av to nye King Size pakninger. Nylanseringene har foreløpig hatt godt salg ut av butikk. Redesign for hele serien er nå sluttført. Mr. Lee nudler fremstår for fremtiden i ny drakt. King Oscar Makrell i tomat King Oscar lanserer på nyåret et nytt produkt innen hermetisk sjømat. King Oscar har utviklet Makrell i tomat, som er meget smørevennlig og kommer i en passelig stor boks for ett måltid. Produktet skal bidra til vekst og videreutvikling av produktgruppen. Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 5

6 trygghet og tillit 6 I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport en verdi i merkevaren

7 Rieber & Søn produserer bearbeidede matprodukter som daglig konsumeres av mange millioner mennesker. For konsumenten er det en grunnleggende forutsetning at maten er trygg å spise. Hvert kjøp er en tillitserklæring til oss som produsent. Alle vet at denne type tillit er skjør; det skal ikke mye til for at tillitsforholdet brytes ned. For å styrke tryggheten og tilliten, foretar konsernet en omfattende kontroll av råvarer, emballasje og produksjon. Parallelt med varekjeden fra råstoff til ferdig produkt, er det en kjede av krav til kvalitet i alle ledd - fra jord og fjord til bord. Som næringsmiddelbedrift befinner vi oss sentralt i kjeden. Vi møtes av krav fra de som kjøper varene våre, og vi stiller selv meget strenge krav til de som leverer varer til oss. En kjede er aldri sterkere enn dens svakeste ledd. Om et ledd i kjeden brister, er det ofte vi som må bære ansvaret for konsekvensene. Derfor legger vi store ressurser i våre kvalitetssikringssystemer. Over lang tid har vi bygget opp egne rutiner for kontroll og godkjenning av råvarer, prosesser, halvfabrikata, ferdigprodukter og emballasje. Kontroll av leverandørene Vi inspiserer regelmessig våre leverandører. Arbeidet starter allerede før produsenten blir leverandør til Rieber & Søn, ved at vi henter inn forhåndsprøver fra den aktuelle leverandør. Vi går også igjennom leverandørens egenkontroll av produksjonsutstyrs-prosesser og ferdigvarer. Etter at avtale om leveranse av råvarer er inngått, foretar vi årlig evaluering av leverandøren. Resultatet gjennomgås med leverandøren, for at eventuelle kritiske punkter kan bli fulgt opp. Laboratoriene sørger for kontroll av råvarer og halvfabrikata og ferdigprodukter, ved kjemiske og bakteriologiske analyser og smaking. Gjennom samarbeid med innkjøpsavdelingene har de også ansvar for å inspisere våre leverandører, og de er pådrivere for å se til at fabrikkene tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til hygiene. Egne analyselaboratoria analyserer produktene som utvikles, og legger grunnlaget for ernæringstabeller og deklarasjoner på pakningene. Kvalitetssystemene er noe ulike i våre forskjellige produksjonsanlegg. Siden 1994 har TORO et ISO system. Våre øvrige virksomheter anvender IK-Mat, HACCP* eller andre systemer, som grunnlag for systemer for kvalitetssikring. Arbeid for å koordinere disse systemene er igangsatt. Kvalitetsikringssystemene er gjenstand for løpende revisjon og forbedring. Eksempelvis har TORO bygd ut kvalitetssystem som nå også inkluderer Beredskapsplaner, Internkontrollforskrifter fra det offentlige m.m. Emballasjen Det stilles mange krav til emballasjen, med krysspress fra ulike hold. Emballasjen som har kontakt med maten, skal være sikker og trygg. Samtidig er vi opptatt av at vi skal ha så optimal emballasje som mulig. Som en miljøbevisst bedrift har vi et ønske om ikke å overemballere våre produkter. Vi må heller ikke underemballere, slik at produktene utsettes for fuktighet, skadedyr eller punktering. Vi tilstreber derfor bruk av miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, samtidig som våre produksjonslinjer utvikles for å redusere emballasjebruken mest mulig. Som eksempel kan nevnes bruk av tynnere plastfolier i sjaktlene (posene) som produktene ligger i, og en transportemballasje som kombinerer krav til transport og eksponering i butikkhylle. Krisehåndtering Høsten 2001 sluttførte konsernet arbeidet med en håndbok for krisehåndtering. Rieber & Søn kan bli utsatt for uventede hendelser som dramatisk kan forstyrre vår løpende forretning, eller true vårt renommé i markedet. Vi tenker her på alvorlige produktavvik, ulykker som brann og katastrofer, utpressing, sabotasje m.m. Med håndbok for krisehåndtering har vi etablert verktøy for å kunne trene på, og håndtere uventede eller uforutsette hendelser. Norsk modell Rieber & Søn er et internasjonalt konsern med multi-lokal forretningsvirksomhet. Et viktig poeng ved det multilokale perspektivet er at lokale eller nasjonale særtrekk skal ivaretas og gjerne dyrkes. Men grunnleggende krav til mattrygghet, kvalitet og sikkerhet er det samme, uansett lokalisering. Siden TORO har gode systemer og rutiner, har vi valgt TORO som modell for kvalitetsarbeidet i våre øvrige virksomheter i og utenfor Norge. Deler av systemet er av overordnet karakter og kan overføres direkte til andre. Den mer aktivitetspregede delen av kvalitetssystemene må tilpasses de lokale virksomhetene. Ansvaret for tilpassing ligger lokalt. Konsernledelsen er opptatt av implementering og videre utvikling av kvalitetssystemene. Kvalitet og merkevare Rieber & Søn utvikler og produserer merkevarer. Som næringsmiddelprodusent må vi derfor også ha et kompromistløst fokus på trygghet og tillit. Vårt mål er at alle våre virksomheter skal opptre tillitsvekkende. En viktig del av dette er at kundene kjenner seg trygge, når de kjøper og bruker våre produkter. Møtet med Rieber & Søn og våre produkter skal friste til gjentakelse. Da må vi også tilby sikkerhet i alle ledd - fra der hvor råvarene produseres, til kunden overtar ansvaret på sitt eget kjøkken. * Hazard Analysis of Critical Control Points (Risikoanalyse av kritiske punkter i produksjonen). Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 7

8 Rieber & Søn ASA NØSTEGATEN 58 POSTBOKS 987 SENTRUM N-5808 BERGEN T F BEYER-HECOS FOTO OMSLAG: BEN RICE FOTO SIDE 6: JIM HENSLEY

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 EBITDA i fjerde kvartal +56 prosent til 167 MNOK (107 MNOK), for året som helhet +15 prosent til 560 MNOK (487

Detaljer

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn 3. kvartalsrapport 2010 Ekte polsk 100 % Rieber & Søn Delectas Krowka kake ble lansert på det polske markedet i 2005, og er en av de mest populære produktene i porteføljen. Kakemiksen består av kakebunn,

Detaljer

& 3. KV RIEBER & SØN ASA

& 3. KV RIEBER & SØN ASA Rieber & Søn RIEBER & SØN ASA 3. KVARTALSRAPPORT 2001 32001 Resultatfremgangen fortsetter Vi gjør det lettere å lage god mat. 3.kvartal resultat Resultatfremgangen i 1. og 2. kvartal er videreført. Konsernets

Detaljer

3KVARTAL kvartal 2001

3KVARTAL kvartal 2001 3KVARTAL 2 0 0 1 4. kvartal 2001 4Q 2001, GOD PLATTFORM FOR VIDERE VEKST Akkumulert pr. NOK mill. 4. kv. 2001 4. kv. 2000 4. kv. 2001 4. kv. 2000 Omsetning 732 728 2.920 2,789 EBITA 70 62 299 260 - i %

Detaljer

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport 2010 Ekte svensk 100 % Rieber & Søn Kladdkaka En av Frödinges mest populære kaker er Kladdkaka - en utsøkt dessertkake med mørk sjokolade, akkurat passe saftig

Detaljer

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn 1. kvartalsrapport 2010 Ekte norsk 100 % Rieber & Søn Fra buljongterning til indisk tandoori Eventyret begynte med Toro Kjøttbuljong i 1946. Men det virkelige gjennombruddet kom 18 år senere med lanseringen

Detaljer

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Samfunnsansvar - Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, der forhold knyttet til UNICEF og ILOs konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid

Detaljer

1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE

1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE 2006 1. Kvartalsrapport I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE NÅ TILBYR VI DEM HELE KAKEN 60 år etter den første produksjonen av vaniljesukker, er Delecta nå ledende innenfor

Detaljer

& 2. KV RIEBER & SØN ASA

& 2. KV RIEBER & SØN ASA Rieber & Søn RIEBER & SØN ASA 2. KVARTALSRAPPORT 2001 22001 Fortsatt resultatfremgang Tilfredsstillende salgsutvikling SE LABELS ASA utfisjonert og børsnotert Effektiviseringstiltak frigjør 260 årsverk

Detaljer

Global Reports LLC. Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008

Global Reports LLC. Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 Halvårsregnskap / 2. kvartalsrapport 2008 EBITDA forbedret med 25 MNOK sammenliknet med andre kvartal i fjor. Prisøkninger har kompensert for økte kostnader. Interne

Detaljer

1. kvartalsrapport. www.global-reports.com

1. kvartalsrapport. www.global-reports.com 1. kvartalsrapport 2007 MATEN ER KLAR EN NY PATENTERT TEKNOLOGI IVARETAR DE FRISKE RÅVARENES SMAK, KONSISTENS OG NÆRINGSVERDIER. MED ET PIP FRA PAKNINGENS VENTIL SIER RETTEN SELV FRA NÅR DEN ER FERDIG

Detaljer

Innovasjon og produktutvikling

Innovasjon og produktutvikling HALVÅRSREGNSKAP/. KVARTALSRAPPORT 0 Innovasjon og produktutvikling Produktutvikling er det viktigste stikkordet for å utvikle og vedlikeholde en merkevare. Rieber & Søn skal være The Local Taste Champion.

Detaljer

Etikk og leverandører FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011

Etikk og leverandører FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP/ 4. KVARTALSRAPPORT 2011 Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, hvor spørsmål knyttet til UNICEF og ILO-konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

2. kvartalsrapport 2003

2. kvartalsrapport 2003 2 2. kvartalsrapport 2 Rieber & Søn ASA 2. kvartalsrapport Rieber & Søn ASA 2. kvartalsrapport 3 Svakt salg, primært på grunn av markedsutviklingen i CEE EBITA i 2Q ble 48 MNOK (7 MNOK) Overtakelse av

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rieber 3 2002 & Søn 3. kvartalsrapport 2002

Rieber 3 2002 & Søn 3. kvartalsrapport 2002 Rieber & Søn 3 2002 3. kvartalsrapport 2002 Flom i Tsjekkia og varmt vær har påvirket salg og resultat negativt EBITA-vekst akkumulert +8%, EBITA i 3Q -8% Mer enn 30 produkter lansert i eksisterende og

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

4 4. kvartalsrapport 2005

4 4. kvartalsrapport 2005 4. kvartalsrapport 4 2005 4. kvartalsrapport og foreløpig årsresultat 2005 2005 et år med tilspisset konkurranse, spesielt i Norden IMPRO 07 i rute - målsatt kostnadsreduksjon på 150 MNOK i 2007, engangskostnader

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2002

Resultat 3. kvartal 2002 Resultat 3. kvartal 2002 Resultater før skatt 3.kvartal 02 60 3.kvartal 02 3.kvartal 01 40 20 43,9 Konsernets resultat forbedret med 93,8 mill.kr. 0-20 -40-49,9 Betydelig bedring i resultat i norsk virksomhet,

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

4. kvartalsrapport I 90 ÅR VAR KING OSCAR SYNONYMT MED SARDINER I OLJE

4. kvartalsrapport I 90 ÅR VAR KING OSCAR SYNONYMT MED SARDINER I OLJE 2006 4. kvartalsrapport I 90 ÅR VAR KING OSCAR SYNONYMT MED SARDINER I OLJE Nå er det navnet på en hel kategori King Oscar sardiner har siden 1902 vært en av Norges mest kjente eksportartikler. Etter at

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer