Rieber. & Søn 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rieber. & Søn 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2001"

Transkript

1 Rieber & Søn RIEBER & SØN ASA 4. KVARTALSRAPPORT, FORELØPIG ÅRSRESULTAT

2 Vellykket restrukturering 15% vekst i EBITA i 2001 God plattform for videre vekst Vi gjør det lettere å lage god mat. 4.kvartals- rapport og foreløpig årsresultat har i stor grad vært preget av den vellykkede restruktureringen av konsernet og interne forbedringsprosesser. Dette har ført til god EBITA-vekst, men har begrenset salgsveksten. EBITA-veksten i 4. kvartal er 13%. Nettoresultatet i kvartalet er belastet med engangsposter og andre poster knyttet til restruktureringen. Konsernet hadde i 4. kvartal en salgsinntekt på 732 MNOK, mot 728 MNOK for samme periode i fjor. Akkumulert pr. 31. desember utgjorde konsernets salgsinntekter MNOK. Dette tilsvarer en vekst på 5% i forhold til 2000 (2.789 MNOK). Salg utenfor Norge utgjorde 57% av konsernets omsetning. Konsernets EBITA i 4. kvartal ble 70 MNOK (62 MNOK). Akkumulert er konsernets EBITA 299 MNOK, tilsvarende en vekst på 15% (260 MNOK). Akkumulert pr. 31. desember er resultat etter skatt 145 MNOK (124 MNOK). Engangsposter på 32 MNOK knytter seg til gjennomførte nedbemanninger - hovedsakelig i Polen, lederskifter, samt nedbemanninger i Norge på grunn av vedtatte nyinvesteringer. Konsentrasjonen mot næringsmiddelvirksomhet er på det nærmeste sluttført. Eksisterende avsetninger er økt med 10 MNOK i forbindelse med to uavklarte tvister. Netto finansposter ble i 4. kvartal 5 MNOK (-25 MNOK). Finansresultatet er påvirket av en gevinst ved salg av aksjer i SE Labels på 11 MNOK. Den reelle egenkapitalandelen var ved årsskiftet 74%, og konsernet har en meget tilfredsstillende likviditetsreserve. Resultat pr. aksje ble i ,87 NOK (1,72 NOK). Styret foreslår et utbytte på 0,85 NOK (0,80 NOK). Salgs- og resultatutvikling Den positive utviklingen i Norden fortsetter. Volumutviklingen er godt i overkant av den generelle utvikling i dagligvarehandelen. En rekke innovative nylanseringer har styrket vårt kategorilederskap og bidratt til vekst i våre produktgrupper. Markedsandelene både for Toro, Denja og Mr.Lee, viser fortsatt fremgang. Den svake svenske kronen påvirker Denjas resultatutvikling negativt. Etter flere års svak forbruksutvikling i Tsjekkia er trenden snudd til det positive i løpet av Totalmarkedet for noen av virksomhetens hovedkategorier har imidlertid gått tilbake, som følge av økende tilbud av konkurrerende produktergrupper. I hele CEE er det iverksatt tiltak for å bedre inntjeningen. Konsentrasjon om kjerneproduktgrupper og sanering av enkelte produkter har bidratt til volumtilbakegang, men bedret lønnsomhet. For å møte den tiltakende konkurransen, har Vitana i 4. kvartal lansert flere produkter. Lanseringene er så langt vellykket. Markedsandelen for supper har økt til 53%. Markedsposisjonen innen Vitanas kjerne-kategorier ventes å bli styrket ytterligere gjennom fokusert satsing på produkt-utvikling og økt markedsinnsats. Russisk økonomi er i fremgang, og salget av snacks-produkter i Russland viser fin vekst og god lønnsomhet også i 4. kvartal. Den polske økonomien har en svak utvikling. Totalmarkedet for noen hovedkategorier viser en viss tilbakegang. Omstillingen i Delecta viser gode resultater. Ytterligere tiltak for å bedre markedsposisjonen 2 I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001

3 resultat 4. kvartal Geografisk salgsfordeling Netto salg Salgsfordeling, produktgruppe Netto salg Salgsfordeling salgskanaler Netto salg Sverige 4 % Slovakia 3 % Russland 2 % Salater, Vossafår 8 % Food Service 10 % Industri 4 % Polen 15 % Tsjekkia 17 % Norge 46 % Supper, sauser, gryter m.m. 56 % Sjømat 15 % Ingredienser 5 % Snacks 4 % Detalj 86 % Bak & Dessert 12 % USA 4 % Andre 9 % * salg i kvartalet i Polen blir iverksatt. Kategorien hermetisk sjømat har i siste kvartal utviklet seg positivt i King Oscars hovedmarkeder. Konkurransesituasjonen i Polen er fremdeles krevende og har gitt negativ salgs- og resultatutvikling i Tiltak for å styrke stillingen er under gjennomføring. Utnyttelse av konsernets internasjonale salgsnettverk bidrar nå til at eksporten fra Big Fish utvikler seg positivt. Rieber & Søn aksjen Rieber & Søn aksjen har i 2001 falt med 2%, mens de samlede aksjonærverdier har økt med 6%. Veksten inkluderer utskilling, børsnotering og senere salg av SE Labels. Oslo Børs' aksjeindeks har i samme periode falt med 15%. Basert på antall utestående aksjer var selskapets børsverdi MNOK ved utgangen av året. Konsernet eide pr 31. desember egne aksjer. Kapitalforhold og investeringer Sammenlignet med foregående år er konsernets balanse vesentlig redusert som en konsekvens av restruktureringen. Virksomheten har i 2001 netto investert 122 MNOK i anleggsmidler. Styret besluttet i desember 2001 å investere 120 MNOK i nytt blanderi ved Toro-fabrikken. Arbeidet vil starte opp i første halvår 2002 og ventes ferdigstilt tidlig i Salget av en industrieiendom i Bergen ga en regnskapsmessig gevinst på 23 MNOK. I Tsjekkia og Polen er det i 4. kvartal gjennomført balansemessige nedskrivninger i overkant av dette beløpet. Målt etter tradisjonelle metoder var egenkapitalandelen ved utgangen av året 53%. Den reelle egenkapitalandelen er 74%, dersom man justerer for overskuddslikviditeten. Rieber & Søn har pr ingen garantiforpliktelser overfor SE Labels ASA. Vekst og videreutvikling Store ledelsesressurser har gått med til utskilling og salg av non-core virksomheter de siste 18 måneder. De frigjorte ressurser vil konsentreres om å gi konsernet ny vekst. Vi vil fortsette å ha fokus på konsernets organiske vekst via produktutvikling og forsterket innsats på markedsføring. Målet er å øke underliggende veksttakt og kapasitetsutnyttelse. I tillegg ønsker vi å vokse via akkvisisjoner, både i de nordiske land og i CEE. Forbruket i CEE går mot mer bearbeidede produkter. Med utgangspunkt i våre sterke lokale merker, vår kompetanse på lokal smakstilpasning, og etablerte salgs- og distribusjonssystemer, vil vi øke innsatsen på nylanseringer og salg på tvers av landegrensene. Bergen, 23. januar 2002 Styret i Rieber & Søn ASA Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 3

4 resultatregnskap og balanse for Rieber & Søn konsernet RESULTATREGNSKAP I 4. kvartal Pr. 4. kvartal (I hele MNOK) Netto salgsinntekt Herav eksport og salg i utlandet Varebidrag Driftskostnader og lønn Ordinære avskrivinger Brutto driftsresultat Engangsposter 1) Goodwillavskrivinger Driftsresultat Andre poster Netto finansposter Resultat før skatter Beregnede skatter Resultat etter skatter Resultat pr. aksje 1,87 1,72 Nøkkeltall 2) Dekningsgrad 53,9% 51,4% 53,7% 51,4% Brutto driftsmargin 9,6% 8,6% 10,2% 9,3% Driftsmargin 4,5% 7,2% 7,7% 7,9% Avkastningsgrad 13,3% 13,7% 15,5% 14,5% 1) Engangsposter på 6 MNOK, som i 2. kvartal var behandlet som ordinære lønnskostnader, er i 4. kvartal omklassifisert. 2) Nøkkeltall er utarbeidet for rendyrket næringsmiddelvirksomhet. BALANSE Pr. 31/12 Pr. 31/12 (I hele MNOK) Varige driftsmidler Goodwill Langsiktige fordringer m.m Øvrige omløpsmidler Betalingsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig rentefri gjeld Rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Sum egenkapital og gjeld ) EGENKAPITALUTVIKLING Egenkapital Fisjon Nye SE Labels -489 Tildelt aksjer i Nye SE Labels ved fisjon 17 Fortrinnsrettsemisjon 48 Kjøp egne aksjer -228 Årets resultat 145 Foreslått utbytte -65 Valutaavvik m.m. 13 Egenkapital I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001

5 merkevarebygging internett kampanje Rieber & Søn forbereder seg på endringer i mediebildet. I den forbindelse ser vi det som viktig å teste ut og integrere nye medieløsninger, for å sikre at vi når konsumenter med vår fremtidige påvirkning. I ukene 49 og gjennomførte Toro en Internettkampanje for Rett i Koppen. Formålet med kampanjen var å teste effekt av Internett som kommunikasjonskanal, med fokus på nye formater og effekt utover klikkrespons. Kampanjen er en av de største som er blitt gjennomført på Internett i løpet av Kampanjen ble gjennomført i samarbeid med Sol og Nettavisen, og er grundig dokumentert gjennom on-line og off-line undersøkelser. Generelt har resultatene vært meget positive for Rett i Koppen, og bidratt til vesentlig erfaring med Internett som kommunikasjonskanal. Sammenlignet med effekten av TVannonsering, viser resultatene at Internett som ventet ikke bygger høy kjennskap over kort tid. Responsen er på over klikk. Dette viser at Internett er en unik kanal for direkte kommunikasjon med forbrukeren. Samtidig oppnår forbrukeren høyere kunnskap om produktene. I overkant av 2,5 millioner personer i Norge har i dag tilgang til Internett. I overgangen til den digitale hverdag blir tradisjonelle media truet av nye kommunikasjonskanaler. Digitale metoder og virkemidler for markedskommunikasjon er i stadig utvikling og preges av interaktivitet, dialog og kundestyring. Rieber & Søn er opptatt av å følge utviklingen for å optmalisere dekning og fremtidig mediamix. lanseringer Konsernet har hatt mer enn 70 nylanseringer i løpet av Vi vil gjerne gi innblikk i hvordan mottagelsen har vært i markedet for noen av våre nylanseringer. Vitana gikk inn i ny kategori Familiesuppene som ble lansert i høst, fikk god mottagelse av tsjekkiske forbrukere. Suppene tok raskt deler av markedet, og fortsatte å ta markedsandeler fra konkurrentene i denne kategorien også gjennom 4. kvartal. Toro følger kyllingtrenden I 2001 økte forbruket av hvitt kjøtt med rundt 10%, sammenlignet med året før. Toros nylanseringer innen kyllingretter er blitt godt mottatt i markedet. Kremet Kylllingsaus, Kremet Kyllingsuppe og Bali Kyllinggryte, er blant de produktene som driver veksten i sine kategorier. Vi ser fortsatt vekst gjennom hele 4. kvartal for våre nylanseringer i Norge. Toro Brownies Brownies ble introdusert på et nøye planlagt tidspunkt, og er en av Toros vellykkede produktnyheter i Analysefirmaet AC Nielsen har kartlagt vinnere og salgssuksesser i ulike bransjer, og mener at Toro Brownies er et av årets suksessprodukter. Delectas kaker I 2001 lanserte Delecta ferdigkaker med nye smaker og nytt design. Vi ser positive resultater i form av økt salg og økte markedsandeler. Totalmarkedet for ferdigkaker i Polen har økt kraftig i løpet av Delecta har gjennom lanseringene styrket sin posisjon i dette markedet. Mr. Lee I høst har Mr. Lee fremstått i ny design, gjennom lanseringer av to nye King Size pakninger. Nylanseringene har foreløpig hatt godt salg ut av butikk. Redesign for hele serien er nå sluttført. Mr. Lee nudler fremstår for fremtiden i ny drakt. King Oscar Makrell i tomat King Oscar lanserer på nyåret et nytt produkt innen hermetisk sjømat. King Oscar har utviklet Makrell i tomat, som er meget smørevennlig og kommer i en passelig stor boks for ett måltid. Produktet skal bidra til vekst og videreutvikling av produktgruppen. Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 5

6 trygghet og tillit 6 I Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport en verdi i merkevaren

7 Rieber & Søn produserer bearbeidede matprodukter som daglig konsumeres av mange millioner mennesker. For konsumenten er det en grunnleggende forutsetning at maten er trygg å spise. Hvert kjøp er en tillitserklæring til oss som produsent. Alle vet at denne type tillit er skjør; det skal ikke mye til for at tillitsforholdet brytes ned. For å styrke tryggheten og tilliten, foretar konsernet en omfattende kontroll av råvarer, emballasje og produksjon. Parallelt med varekjeden fra råstoff til ferdig produkt, er det en kjede av krav til kvalitet i alle ledd - fra jord og fjord til bord. Som næringsmiddelbedrift befinner vi oss sentralt i kjeden. Vi møtes av krav fra de som kjøper varene våre, og vi stiller selv meget strenge krav til de som leverer varer til oss. En kjede er aldri sterkere enn dens svakeste ledd. Om et ledd i kjeden brister, er det ofte vi som må bære ansvaret for konsekvensene. Derfor legger vi store ressurser i våre kvalitetssikringssystemer. Over lang tid har vi bygget opp egne rutiner for kontroll og godkjenning av råvarer, prosesser, halvfabrikata, ferdigprodukter og emballasje. Kontroll av leverandørene Vi inspiserer regelmessig våre leverandører. Arbeidet starter allerede før produsenten blir leverandør til Rieber & Søn, ved at vi henter inn forhåndsprøver fra den aktuelle leverandør. Vi går også igjennom leverandørens egenkontroll av produksjonsutstyrs-prosesser og ferdigvarer. Etter at avtale om leveranse av råvarer er inngått, foretar vi årlig evaluering av leverandøren. Resultatet gjennomgås med leverandøren, for at eventuelle kritiske punkter kan bli fulgt opp. Laboratoriene sørger for kontroll av råvarer og halvfabrikata og ferdigprodukter, ved kjemiske og bakteriologiske analyser og smaking. Gjennom samarbeid med innkjøpsavdelingene har de også ansvar for å inspisere våre leverandører, og de er pådrivere for å se til at fabrikkene tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til hygiene. Egne analyselaboratoria analyserer produktene som utvikles, og legger grunnlaget for ernæringstabeller og deklarasjoner på pakningene. Kvalitetssystemene er noe ulike i våre forskjellige produksjonsanlegg. Siden 1994 har TORO et ISO system. Våre øvrige virksomheter anvender IK-Mat, HACCP* eller andre systemer, som grunnlag for systemer for kvalitetssikring. Arbeid for å koordinere disse systemene er igangsatt. Kvalitetsikringssystemene er gjenstand for løpende revisjon og forbedring. Eksempelvis har TORO bygd ut kvalitetssystem som nå også inkluderer Beredskapsplaner, Internkontrollforskrifter fra det offentlige m.m. Emballasjen Det stilles mange krav til emballasjen, med krysspress fra ulike hold. Emballasjen som har kontakt med maten, skal være sikker og trygg. Samtidig er vi opptatt av at vi skal ha så optimal emballasje som mulig. Som en miljøbevisst bedrift har vi et ønske om ikke å overemballere våre produkter. Vi må heller ikke underemballere, slik at produktene utsettes for fuktighet, skadedyr eller punktering. Vi tilstreber derfor bruk av miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, samtidig som våre produksjonslinjer utvikles for å redusere emballasjebruken mest mulig. Som eksempel kan nevnes bruk av tynnere plastfolier i sjaktlene (posene) som produktene ligger i, og en transportemballasje som kombinerer krav til transport og eksponering i butikkhylle. Krisehåndtering Høsten 2001 sluttførte konsernet arbeidet med en håndbok for krisehåndtering. Rieber & Søn kan bli utsatt for uventede hendelser som dramatisk kan forstyrre vår løpende forretning, eller true vårt renommé i markedet. Vi tenker her på alvorlige produktavvik, ulykker som brann og katastrofer, utpressing, sabotasje m.m. Med håndbok for krisehåndtering har vi etablert verktøy for å kunne trene på, og håndtere uventede eller uforutsette hendelser. Norsk modell Rieber & Søn er et internasjonalt konsern med multi-lokal forretningsvirksomhet. Et viktig poeng ved det multilokale perspektivet er at lokale eller nasjonale særtrekk skal ivaretas og gjerne dyrkes. Men grunnleggende krav til mattrygghet, kvalitet og sikkerhet er det samme, uansett lokalisering. Siden TORO har gode systemer og rutiner, har vi valgt TORO som modell for kvalitetsarbeidet i våre øvrige virksomheter i og utenfor Norge. Deler av systemet er av overordnet karakter og kan overføres direkte til andre. Den mer aktivitetspregede delen av kvalitetssystemene må tilpasses de lokale virksomhetene. Ansvaret for tilpassing ligger lokalt. Konsernledelsen er opptatt av implementering og videre utvikling av kvalitetssystemene. Kvalitet og merkevare Rieber & Søn utvikler og produserer merkevarer. Som næringsmiddelprodusent må vi derfor også ha et kompromistløst fokus på trygghet og tillit. Vårt mål er at alle våre virksomheter skal opptre tillitsvekkende. En viktig del av dette er at kundene kjenner seg trygge, når de kjøper og bruker våre produkter. Møtet med Rieber & Søn og våre produkter skal friste til gjentakelse. Da må vi også tilby sikkerhet i alle ledd - fra der hvor råvarene produseres, til kunden overtar ansvaret på sitt eget kjøkken. * Hazard Analysis of Critical Control Points (Risikoanalyse av kritiske punkter i produksjonen). Rieber & Søn ASA 4. kvartalsrapport 2001 I 7

8 Rieber & Søn ASA NØSTEGATEN 58 POSTBOKS 987 SENTRUM N-5808 BERGEN T F BEYER-HECOS FOTO OMSLAG: BEN RICE FOTO SIDE 6: JIM HENSLEY

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse

Årsrapport 2011 Årsberetning. Årsberetning. Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Styret Erklæring om fastsettelse av lønn Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport 2011 Årsberetning Årsberetning Årsberetning Rieber &

Detaljer

Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen

Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, januar 2006 Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen Rieber & Søn ASA; en verdsettelse

Detaljer

Verdsettelse av Rieber & Søn Konsernet

Verdsettelse av Rieber & Søn Konsernet Verdsettelse av Rieber & Søn Konsernet Anders Musæus og Mads Aksel Strand Veileder Leif Atle Beisland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året

Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året Fremgang for Kjemi, men svakere mot slutten av året Betydelige tiltak

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern Årsrapport 2001 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 16 Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet Orkla-Konsernet 2000 Kort fortalt Betydelig resultatfremgang for Industriområdet Høy gevinstrealisering i investeringsporteføljen Kostnadsprogrammer i tråd med plan Ekspansivt år med betydelige oppkjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. TINE Årsrapport 2013 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. PRIS

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 1998. Jøtul Årsrapport 1998 33

Årsrapport 1998. Jøtul Årsrapport 1998 33 Årsrapport 1998 Jøtul Årsrapport 1998 33 2 Jøtul Årsrapport 1998 Jøtul Årsrapport 1998 3 Innhold Hovedtrekk 1998 4 Finansielle hovedtall 5 Adm. direktør 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer