Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven."

Transkript

1 Justis- og Politidepartementet Postboks 8005 Dep OSLO Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Kontoradresse: Stortorvet 10 Vår dato: Deres dato: Vår ref. 06/ EP ATo/bj Deres ref: Merk: Kopi til: Telefon: Faks: Org.nr Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven. Det vises til departementets høringsbrev av Videre vises til departementets pressemelding av , hvor det bl.a. fremgår at høringen har utgangspunkt i Regjeringens politiske plattform fremforhandlet på Soria Moria september/oktober På vegne av Opplysningsvesenets fond gis slik uttalelse: 1. Generelt. Opplysningsvesenets fond har lang praktisk erfaring fra håndtering av tomtefestesaker, herunder særlig fra festeavgiftsregulering og innløsning. Siden siste halvdel av 1980-tallet har ca av fondets den gang ca festekontrakter blitt innløst etter avtaler med festerne. De siste ti årene har antall innløsninger pr. år ligget på omkring 500. Årlig gjennomføres mer enn 500 festeavgiftsreguleringer, de fleste i minnelighet med fester uten skjønnsbehandling. 2. Vedr. tidspunktet for innløsningsretten for tomt til bolighus. Departementet ønsker synspunkter på om det bør innføres en endring i tomtefesteloven 32 om en rett for fester til å kreve tvangsinnløsning av festetomt til bolighus hvert annet år mot hvert tiende år i dag. Opplysningsvesenets fond vil fraråde en slik endring. Fondet kan ikke se at høringsbrevet inneholder noe konkret om behovet for endringsforslaget. Behov for endring av intervallet kan heller ikke ses drøftet forut for tomtefesteloven av eller endringene av denne, sist av Dagens regel med tiårsintervall stammer fra tomtefesteloven av og virker fornuftig. En innføring av innløsningsrett for fester av boligtomt hvert annet år fratar bortfester enhver form for forutsigbarhet i et kontraktsforhold som partene på kontraktstidspunktet innrettet seg på skulle være langsiktig. Vi viser her til en del av synspunktene som har vært ført for å begrunne det såkalte landbruksunntaket for festetomter til

2 Side: 2 fritidsformål. En bortfester vil normalt heller ikke bare ha opprettet én festekontrakt som man må forholde seg til, slik at for mange bortfestere vil en endring av intervallet føre til tid- og ressurskrevende innsats med en rekke innløsningssaker samtidig og vil føre til at man må kjøpe seg private tjenester fra for eksempel advokater. Med forslaget nå skapes dessuten forskjellige intervaller i lovverket alt etter som det dreier seg om tomter til boligformål eller fritidsformål og bidrar dermed til å gjøre regelverket enda mer uoversiktlig enn i dag. Endringsforslaget vil også medføre enda et sett med overgangsregler, som vil komplisere regelverket ytterligere. Videre kan man ikke se at det foreligger noen utredning av de samlede praktiske, økonomiske og administrative konsekvenser av lovendringsforslaget, utover det som synes å ha blitt berørt i punkt 6 i høringsbrevet, men som imidlertid ikke synes å reflektere problemstillinger knyttet til effekten av det store antall innløsningssaker som vil oppstå på kort tid, og som antas å være forutsatt. Ifølge statistisk materiale i et høringsnotat av fra departementet, punkt 1.2 (også gjengitt i Ot.prp. nr. 41 ( ), var det i 2002 registrert festeforhold til boligformål i landet. Selv om ikke samtlige av disse festeforholdene straks vil bli berørt av en regel som foreslått og ikke alle festere vil ønske innløsning, er det grunn til å frykte for at antall innløsningskrav totalt som vil bli fremsatt på kort tid, vil bli så betydelig at et eller flere ledd i den nødvendige innløsningsprosess (involverte parter, rettsinstanser, kommuner og tinglysingsmyndigheter) vil kunne få problemer med saksavviklingen. Siden siste halvdel av 1980-tallet har som omtalt foran, ca av fondets festekontrakter, de fleste til boligformål, blitt innløst etter avtaler med festerne. Vi er ikke kjent med andre institusjoner i Norge som har gjennomført flere enkeltsaker. Opplysningsvesenets fond som bortfester tilbyr pr. idag assistanse til alle fondets kunder som krever tvangsinnløsning i samsvar med lovreglene som trådte i kraft , med å sørge for at alt administrativt arbeid med innløsningssaken (kontraktsopprettelse, fradelingsprosess, skjøteutstedelse m.v.) blir gjennomført på riktig måte og til rett tid. Fondet vil imidlertid pga. sannsynligvis stor pågang fra festere over et kort tidsrom kunne få problemer med å opprettholde et slikt tilbud dersom festerne gis innløsningsrett hvert annet år. Innløsning av en festetomt er en prosess som krever tid, kunnskap og erfaring fra sakens parter. Kunnskap og erfaring finnes særlig i selskaper som har forvaltning av festetomter som en spesialitet og hos noen advokater. For flertallet av både bortfestere og festere vil det ofte fremstå som nødvendig eller hensiktsmessig å kjøpe slike tjenester i innløsningssaker. Tilgjengeligheten av tjenesteselgere med tilstrekkelig kunnskap og erfaring er begrenset. Dersom man innfører en rett til innløsning annet hvert år vil behovet for slike tjenester plutselig stige kraftig, hvilket vi må anta at prisen for nødvendig assistanse også vil kunne gjøre. Dette er kostnader som faller på festeren som krever tvangsinnløsning. Tilgangen på tilgjengelig bistand i innløsningssaker er i dag etter fondets oppfatning av et omfang som gjør at rett til innløsning hvert tiende år kan gjennomføres på en akseptabel måte, for alle parter. Dersom innløsning skal kunne kreves hvert annet år vil det neppe være nok kvalifisert hjelp tilgjengelig. Ettersom en høy innløsningstakt etter sakens natur ikke kan vedvare vil det også være tvilsomt om de som kunne tenkt seg å erverve kompetanse ønsker å gjøre det. Uansett må det antas

3 Side: 3 å være kostnadsdrivende for fester. Rettsinstansene (pr. i dag domstolene, lensmenn, namsmenn eller politistasjonsjefer med sivile rettspleieoppgaver) må administrere de mange flere skjønn som åpenbart vil bli begjært, spesielt for å få fastsatt tomteverdien etter lovens 37, i løpet av noen få år som følge av forslaget i stedet for over ett eller flere tiår. Når man vet at en enkelt skjønnssak erfaringsmessig tar én til to rettsdager etter at skriftlig saksforberedelse er gjennomført av administrator, vil rett til innløsning annet hvert år kreve økte ressurser for de instanser med ansvar for å administrere skjønnene da det ellers vil oppstå lange saksbehandlingskøer. Skjønnsbehandlingene vil ellers konkurrere med rettsinstansenes øvrige arbeidsoppgaver. Ved opprettholdelse av regelen om innløsning hvert tiende år kan det i stedet danne seg en mer ensartet praksis i domstolene som kan være prosessdempende. Med innløsning annet hvert år vil det bli begjært mange skjønn på samme tid og risikoen for at sakene vil bli behandlet uten at resultatet i hvert enkelt skjønn vil bli avgjort i harmoni med hverandre øker, med det tilfølge at også antall overskjønnssaker øker uforholdsmessig mye. Kommunene vil få en veldig økning i delingssøknader og behovet for oppmålinger vil kreve økt innsats. Det er de færreste festetomter, også til boligformål, som etter fondets erfaring har et tilstrekkelig godt målebrev til å kunne fradeles uten egen kart- og delingsforretning som for øvrig normalt gjennomføres i barmarksesongen. Delingssakene i kommunene har erfaringsmessig vært flaskehalser for de innløsningssakene man til nå har hatt, som følge av kapasitetsproblemer der. Tinglysingsmyndighetene vil også få en oppgang i arbeidsmengden ved tinglysing av et stort antall nye målebrev og skjøter, samt sletting av heftelser. At en igangsatt innløsningssak trekker i langdrag på grunn av flaskehalser i den offentlige saksbehandling antas å være langt mer frustrerende for den enkelte fester enn å måtte vente noe lenger før innløsningsretten inntrer igjen etter de første 30 år av festetiden og saken deretter behandles rimelig ekspeditt. Innløsningsrett hvert annet år vil dessuten ytterligere bidra til at innløsning i overensstemmelse med bestemmelsene i loven, i enkeltsaker kan føre til resultater i strid med kravet om full erstatning i Grunnloven 105. Se mer om dette i eget punkt nedenfor. Alt i alt viser ovennevnte at det vil være svært uheldig for både bortfestere og festere, samt offentlige myndigheter om retten til innløsning av festetomt til bolighus blir redusert fra ti til to år. Høringsbrevet berører kort også spørsmålet om å klarlegge hvilket formål en festetomt har, og synes konsekvent å fokusere på formålet da kontrakten ble inngått. Det riktige må være å se på hvilket formål tomten tjener på innløsningstidspunktet, dersom det skal være noen fornuftig sammenheng med det som skal være grunnlaget for selve innløsningsretten. Noen bolighus tas etterhvert i bruk som fritidshus og fritidshus tas i bruk som bolighus. Man ser også at bolighus blir tatt i bruk til næring og at tidligere næringsbygg bygges om til boliger. Dersom det er avgjørende for innløsningsretten hva det opprinnelige formålet var da kontrakten ble inngått risikerer festerne at noen boliger ikke har innløsningsrett fordi de ligger i for eksempel ombygde industribygg. Tilsvarende kan for eksempel kontorvillaer utilsiktet tilsynelatende gis innløsningsrett fordi huset fungerte som bolig da festet ble inngått. Aktuell bruk på innløsningstiden som avgjørende for innløsningsretten gir også en regel som er enkel å praktisere og som vil hindre støtende og/eller absurde utslag av tvangsinnløsningsreglene som følge av bruksendringer.

4 Side: 4 3. Vedr. et unntak fra innløsningsretten for tomt til fritidshus i statsallmenninger m.v., samt landbruksunntaket. Gjeldende tomtefestelov og høringsbrevets forslag til endringer inneholder regler som legger opp til særbehandling av: 1) fritidstomter contra boligtomter, og 2) noen fritidstomter contra andre, utfra bortfesters posisjon og anførte særbehov for disse for ikke å bli omfattet av de generelle tvangsinnløsningsreglene for tomter til fritidsformål. Høringsbrevet inneholder imidlertid ingen drøfting av om unntaksreglene er forenlige med reglene i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), spesielt diskrimineringsforbudet i artikkel 14 jfr. artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1. Opplysningsvesenets fond antar at reglene bryter med EMK og at konsekvensen av det må bli at alle bortfestere likestilles ved at tomter til fritidsformål generelt blir unntatt fra innløsningsrett etter tomtefesteloven. EMK artikkel 14 lyder: Utøvelse av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. Retten til å nyte sin eiendom i fred/vernet mot å bli fratatt eiendom er av de rettighetene som diskrimineringsforbudet i artikkel 14 er ment å verne. Rettigheten er inntatt i artikkel 1 til tilleggsprotokoll 1 til EMK. EMK artikkel 1 til tilleggsprotokoll 1 lyder: Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. Det er ellers positivt at høringsbrevet i prinsippet tydeliggjør hvilke alvorlige økonomiske konsekvenser retten til tvangsinnløsning i mange tilfeller påfører landets grunneiere. Konsekvensene for enhver grunneier som følge av tomtefestelovens regler om innløsning er dramatiske. For fjellstyrene for eksempel betyr åpenbart tapet av de løpende inntekter pga. reglene om innløsning at det arbeidet de utfører i fjellheimen blir skadelidende. Men også de formål Opplysningsvesenets fond skal tilgodese etter norsk lov blir skadelidende, med negative konsekvenser for fondets mulighet til å holde fondets tjenesteboliger for prester og biskoper i god stand, overføre penger til vedlikehold av kommunale presteboliger, gi støtte til kirkens barne- og ungdomsarbeid mv. Og andre bortfestere har åpenbart sine plikter og behov. 4. Vedr. tvisteløsningsordning ved regulering av festeavgift og ved innløsning. I høringsbrevets punkt 5.5. er det reist spørsmål om tvisteløsning ved regulering av festeavgift og ved innløsning bør skje etter vanlige rettergangsregler fremfor ved skjønn (alternativ 2).

5 Side: 5 Opplysningsvesenets fond vil fraråde å gå bort fra en lovhjemling av prosessformen skjønn i disse to sakstyper. Både ved festeavgiftsregulering basert på tomteverdien på reguleringstidspunktet og ved tvangsinnløsningskrav etter tomtefesteloven vil spørsmålet som tallmessig åpenbart oftest vil føre til at partene ikke kommer til enighet og som derved krever en avgjørelse av en nøytral instans, være spørsmålet om verdsettelsen av tomten. Og i slike spørsmål har man i Norge en lang og sikker tradisjon for at denne type vurderingstemaer generelt best løses ved skjønn, fortrinnsvis etter skjønnsprosesslovens regler. Det store flertall av de to nevnte sakstyper vil ha tvingende behov for at rettsinstansen også settes med minst 2 sakkyndige i det eller de skjønnstemaer som skal avgjøres. Når det gjelder saker om tvangsinnløsning etter tomtefesteloven, vil slike etter sin karakter være like eller ha store likhetstrekk med ekspropriasjonserstatningssaker, som klart skal behandles som skjønn, herunder etter en del særregler i skjønnsprosessloven. Hvis en sak først havner for en rettsinstans er det for både bortfester og festersiden ofte nærliggende å benytte seg av prosessfullmektig for å prosedere saken for seg, normalt advokater. Pr. i dag har et stort antall advokater kjennskap til og kompetanse fra skjønnsprosessen. Tilsvarende for de dommere som administrerer skjønn og overskjønn. Det vil måtte bety nedleggelse av store ressurser å forlate det spesielle skjønnssystemet for disse type saker for i stedet å gå over på et mer generelt system med de vanlige rettergangsregler. Uansett kan man ikke se at de grunner som høringsbrevet gir uttrykk for til fordel for ordinære rettergangsregler er tungveiende nok, og særlig da ikke for festeavgiftsregulering. Til høringsbrevets punkt 5.4.(alternativ 1) vil man bemerke at man som nevnt bør beholde skjønnsordningen, men gjøre den endring at alle skjønn klarligvis bør være rettslige skjønn. Opplysningsvesenets Fond vil sterkt fraråde forslaget om å fjerne fristen i 37 andre ledd for å fremme krav om skjønn. En fjerning av 6 månedersfristen vil bidra til at den enkelte innløsningsprosess vil trekke ut i tid. Dagens frist for å fremme krav om innløsning bidrar til at partene kommer i dialog/forhandlinger, forhindrer unødig uthaling av innløsningen og ikke minst bidrar den til forutberegnelighet for partene. Den er heller ikke til hinder for at parter som er i forhandling, etter avtale kan utsette skjønnsfristen. Dette skjer i stor utstrekning allerede. Drar innløsningssaken ut i tid vil man oftere også oppleve tilfeller hvor spørsmålet om festeavgiftsregulering også dukker opp som et nytt spørsmål partene imellom, hvilket klart vil være kompliserende. Fondet slutter seg ellers i det vesentligste til presiseringene endringsforslaget til 37 andre ledd (med unntak altså av fjerning av skjønnsfristen) og 43 første og andre ledd, men ikke til tredje ledd som det neppe er behov for under hensyntagen til de generelle regler i rettergangslovgivningen og som heller ikke synes å ha fått en heldig utforming. Det foreslås ellers for så vidt gjelder festeavgiftsregulering at 15 fjerde ledd beholdes men gis følgende ordlyd: Vert partane ikkje samde om ny festeavgift, høyrer avgjerda under skjønn.. Opplysningsvesenets fond fraråder meget sterkt å innføre en angrerett for fester som omtalt i høringsnotatet punkt 5.3. For det første åpner forslaget for en meningsløs bruk av ressurser, i første rekke bruken av rettsinstansenes kapasitet, men også sett fra den enkelte bortfesters og ikke minst festers side. Slik

6 Side: 6 forslaget fremstår er det vel sannsynligvis også de festere med dårligst ressurser, herunder økonomisk, som pga. en angrerett nettopp vil risikere å bli lokket ut i rettsapparatet og derved risikere store økonomiske utlegg til saksomkostninger uten samtidig å ha oppnådd noe annet enn en enda svakere økonomi. For det andre vil det neppe være noe reelt behov for fester i flertallet av saker, idet bortfester normalt vil ha gitt fester et tilbud om innløsningssum før saken havner for en rettsinstans; et tilbud som normalt har forankring i erfaringstall om tomteverdien i området og som bortfester gir under kjennskap til saksomkostningsrisikoen ved en eventuell rettbehandling. Forslaget gir også ytterligere forverret forutberegnelighet hos grunneier/bortfester. Det er på det rene at tvangsinnløsningssaker etter loven legger beslag på mye tid og ressurser for grunneier/bortfester. Med gjeldende bestemmelser om beregning av innløsningsum, hvor grunneier/bortfester fort risikerer å sitte igjen med kun 40% av tomtens markedsverdi, er det om mulig enda viktigere enn tidligere bl.a. å gjøre de nødvendige undersøkelser mht. tomteverdiene i området. En angrerett, i kombinasjon med en ensidig rett for fester til å kreve innløsning, strider mot et generelt prinsipp om krav til forutberegnelighet i lovgivningen, som i dette tilfellet vil berøre alle bortfestere/grunneiere, uavhengig av hvor mange festetomter de måtte besitte. I denne sammenheng virker det lite relevant å se hen til skjønnsprosesslovens 53 og 57, idet det normalt er kun det offentlige som eventuelt har direkte ekspropriasjonshjemmel, eller det offentlige som gir private slik hjemmel etter en konkret, begrunnet søknad og en grundig forutgående saksbehandling basert på den enkelte lovhjemmel for ekspropriasjon. Det synes å være manglende samsvar mellom forslaget til 38 nytt 3. ledd hvor det opereres med en 4 ukers angrerett - og forfallsdato for betaling av saksomkostninger fastsatt i en skjønnsslutning. Etter dagens praksis ilegges saksomkostninger med betalingsforfall 14 dager etter skjønnets forkynnelse. I motsetning til i saker etter oreigningslova, hvor eksproprianten i all hovedsak er det offentlige og hvor man således står overfor en sikker betaler, vil grunneier/bortfester i de fleste innløsningstilfellene være i en helt annen posisjon. Dersom man allikevel mot formodning skulle innføre en angrerett for fester, må det ihvertfall sørges for at det ved fremme av skjønnsbegjæring fra festers side stilles krav om en garanti for at alle bortfesters omkostninger, herunder eventuelle ilagte saksomkostninger vil bli dekket. At grunneier/bortfester etter lovforslaget kan kreve en påtvunget innløsning gjennomført dersom fester ikke dekker bortfesters kostnader, synes å være et upraktisk og i hvert fall svært lite konfliktdempende løsningsforslag og vil naturligvis ikke å avhjelpe svakhetene ved forslaget. I sin helhet synes forslaget om angrerett lite veloverveid. 5. Forholdet til Grunnloven. Høringsbrevet inneholder ingen drøfting av forholdet mellom Grunnloven og tomtefesteloven, noe som etter fondets oppfatning er utilfredsstillende, ikke minst på bakgrunn av den debatt som har versert etter siste lovendring i Det vises bl.a. til vedlagte kopi av artikkelen i det første nummeret av Tidskrift for Eiendomsrett (nr 1: 2005) av advokat Sveinung O. Flaaten, hvor de siste endringene i tomtefesteloven drøftes i forhold til Grunnloven. Grunnloven, og da særlig 105, har betydning både i relasjon til de endringer som nå foreslås, og tidligere vedtatte endringer. I en lovendringsprosess må en se helheten og ikke kun det enkelte endringsforslag isolert. Særlig forslaget om å gi innløsningsrett hvert 2. år for festere av tomt til bolighus, må sees i sammenheng med innløsningsvilkårene. I forhold til tidligere vedtatte lovendringer er det av avgjørende

7 Side: 7 betydning at en så vesentlig endring som innføring av en regel om innløsning til 40 % av tomteverdi overhodet ikke ble vurdert i forhold til Grl. 105, og derfor må vurderes nå og i sammenheng med de foreslåtte endringer. En tvangsinnløsning fra festers side er åpenbart en avståelse som må anses som ekspropriasjon i henhold til Grl. 105, når innløsningsretten verken følger av festekontrakten eller av lovgivningen på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Dette var også Regjeringens og Stortingets (med unntak av SV) syn da ny tomtefestelov ble vedtatt i Vi kan vanskelig se at det siden den gang har skjedd noe som skulle tilsi at ekspropriasjonsbegrepet i Grl. 105 skulle tolkes annerledes i dag. Grl. 105 stiller krav om full erstatning ved ekspropriasjon. Spørsmålet blir om innløsningsreglene i tomtefesteloven, inkludert de foreslåtte endringer, medfører at kravet om full erstatning er oppfylt i det enkelte innløsningstilfellet. 40%-regelen kom først inn under justiskomiteens behandling av saken ved at bortfester som en sikkerhetsventil skulle kunne kreve innløsningssummen fastsatt til 40 % av tomteverdi, samtidig som den tidligere foreslåtte minstesum på kr ,- ble sløyfet. 40%- regelen ble av justiskomiteen, på samme måte som minstesummen, utelukkende begrunnet som en sikkerhetsventil for bortfester, der 30 ganger oppregulert festeavgift kunne gi en uforholdsmessig lav innløsningssum. Samme dag som lovsaken skulle behandles i Odelstinget ble lovforslaget endret, slik at også fester ble gitt rett til å kreve innløsningssummen fastsatt til 40 % av tomteverdi. Regelen som skulle være en sikkerhetsventil/minimumserstatningsregel for bortfester ble i realiteten en maksimumserstatningsregel uten annen begrunnelse enn at det var en korrekturlesningsfeil som ved en inkurie ikke var fanget opp tidligere ifølge saksordføreren i odelstinget. Det er derfor ikke blitt foretatt en reell vurdering fra Regjeringen om 40%-regelen kan føre til resultater i enkeltsaker i strid med Grl. 105 Etter Opplysningsvesenets fonds oppfatning er det åpenbart at 40%-regelen vil kunne medføre resultater i strid med Grl. 105, ikke minst sett i sammenheng med forslaget om rett til innløsning hvert 2. år. Vi kan ta som eksempel der festeavgiften er regulert som en avkastning av tomteverdien, og hvor begrensningen (festeavgiftstaket) i tomtefesteloven 15, 2. ledd nr 2 ikke får betydning. 40 % av grunnlaget for avkastningen/festeavgiften kan umulig anses som full erstatning i forhold til Grl For å få full erstatning må bortfester minimum ha en kapitalisering av festeavgiften (hensyntatt fremtidige reguleringer), samt nåverdien av tomtens verdi ved festekontraktens utløp. Forslaget om å gi innløsningsrett hvert 2. år for festere av tomt til bolighus vil, i de tilfeller gjeldende (eller nært forestående oppregulert) festeavgift ikke tilsvarer en rimelig avkastning av innløsningssummen, øke bortfesters økonomiske tap som følge av innløsning på et tidligere tidspunkt. Forslaget har følgelig en klar side til Grl. 105 som må vurderes. Et annet innløsningsvilkår som ofte vil medføre resultater i strid med Grl. 105 er tomtefesteloven 37, 1. ledd, siste punktum om at tomteverdien ikke må settjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre er tillatt å setje opp det eller dei husa som er på tomta.. Urimeligheten, og den åpenbare muligheten for resultater i strid med Grl. 105, viser seg ikke minst når en ser bestemmelsen i sammenheng med 40%-regelen. Tar en et eksempel fra justiskomiteen (Inst. O nr 105 s 6) med en tomt på 10 daa, hvor det er anledning til å utskille 9 tomter på ett daa hver, kan fester betale 40 % av verdien for én tomt, for så i neste omgang utskille og selge 9 tomter til full markedspris etter gjennomført innløsning.

8 Side: 8 Med hilsen Opplysningsvesenets fond Egil K. Sundbye Direktør Hans P. Bjerring Underdirektør

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av grunn til hus: En ordning der en

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Landbruksunntaket for innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.06.2016 Arkivsaksnr: 2014/5651 Klassering: 611 Saksbehandler: Kari Elisabeth Nordgård FASTSETTELSE AV PRINSIPPER FOR JUSTERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

Innst. O. nr. 70 ( )

Innst. O. nr. 70 ( ) Innst. O. nr. 70 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste Ot.prp. nr. 29 (1999-2000) Til Odelstinget SAMMENDRAG Innledning Proposisjonen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT ~..., STATSBYGG 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: l\.fette Bahr Bugge, 22 95 44 58 07.01.201 4 201302385-2

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410 Praksis vedrørende salg av festetomter 1. Innledning FeFo sin praksis i dag innebærer at fester kan få kjøpe boligtomta med en gang den er bebygd. Det normale for en grunneier er å følge tomtefestelovens

Detaljer

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland Tomtefesteloven etter Lindheimdommen Førstelektor Børge Aadland Innledning Rettstilstanden før Lindheimdommen Rett til forlenging 33 I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller fritidshus

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2011/6758-4 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Utvalg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, Finn Halvorsen Torgeir Christiansen Ellen Margrethe Christiansen Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på festetomter 1 Eiendomsskatt på festetomter KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

Innst. 349 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 73 L (2014 2015)

Innst. 349 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 73 L (2014 2015) Innst. 349 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 73 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Til Stortinget

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:26 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:26 ( ) Innst. S. nr. 102 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:26 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Anne Helen

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Festekontrakter og folkerett

Festekontrakter og folkerett Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Just is- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Fakultet for samfunnsfag l nstitutt for Landskapsplanlegging Vår ref. Deres

Detaljer

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang I. Grunnlovens betydning for tomtefeste Tomtefeste og tomtefesterett Festerens rett til innløsning og Grunnloven 105 Festerens rett til forlengelse

Detaljer

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Advokat Jarle W. Holstrøm j.holstrom@haavind.no Problemstilling Grunneier og bortfester arealer eierskapet

Detaljer

Prop. 73 L. Prop. 73 L

Prop. 73 L. Prop. 73 L Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 73 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS.

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE Saksbehandler: Klaus Kristiansen Direkte tlf.: 73 56 71 24 Dato: 29.08.2017 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED DOMSTOLENE 29. august 2017 Innholdsfortegnelse Innledning elektronisk

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 9. januar 2014/TH/GS/PB/GE/TR HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 1. Innledning I NOU 2013:11 foreslår et utvalg med professor Kåre Lilleholt som leder

Detaljer

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo,

SPEKTER. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Oslo, Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 141108 Vår ref KRJU/21153 Høringssvar endring av likestillingsloven 3 og 4 - forbud mot å spørre om graviditet mv Det vises til høringsbrev

Detaljer

REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT

REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT Fremlagt på møte 30.11.2016 Styresak Klikk her for å skrive inn tekst. Saknr 16/2166 REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT Saken er delt i to deler, hvor del A gjelder regulering av festeavgift

Detaljer

Kirkerådet har mottatt regjeringens forslag om endring av 5 i lov om Opplysningsvesenets fond (ovfl).

Kirkerådet har mottatt regjeringens forslag om endring av 5 i lov om Opplysningsvesenets fond (ovfl). DEN NORSKE KIRKE KM 12.1/07 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandlere: Marit Omland og Ole Inge Bekkelund Referanser: KR/AU 09/07 Vedlegg: KM 12.1.1/07 KM 12.1.2/07 Instruks om tomtefeste - høringsutkast

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1068), sivil sak, anke over dom, (advokat Arne Lie til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1068), sivil sak, anke over dom, (advokat Arne Lie til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02046-A, (sak nr. 2008/1068), sivil sak, anke over dom, Re kommune (advokat Arne Lie til prøve) mot Opplysningsvesenets fond (advokat

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Ot.prp. nr. 72 ( )

Ot.prp. nr. 72 ( ) Ot.prp. nr. 72 (2000-2001) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett Tilråding

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet MØTEINNKALLING TILLEGGSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2010 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING REGJERINGSADVOKATEN EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel

Detaljer

Informasjon fra Nannestad kommune

Informasjon fra Nannestad kommune Informasjon fra Nannestad kommune Nannestad tomtefesterforening 16. oktober 2014 Historikk knyttet til etablering av festeområdene på Preståsen Kommunens festeavgifter fra grunneier Opplysningsvesenets

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET Høringsnotat Lovavdelingen November 2016 Snr. 16/7071 FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET 1 INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Justis- og

Detaljer

NR. 2/2006. Innhold: (redaksjonen avsluttet 30.6.2006. Ø.T.)

NR. 2/2006. Innhold: (redaksjonen avsluttet 30.6.2006. Ø.T.) Innhold: B O R T F E S T E N Y T T Den frie siden side 2 Endringen i Tomtefesteloven Pressemelding side 3 Lovteksten side 4 (Under følger svar på innsendte problemstillinger) Innløsning Skal jeg svare

Detaljer

NR. 3/2006. (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold:

NR. 3/2006. (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold: B O R T F E S T E N Y T T (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold: NR. 3/2006 Forlengelse av festekontrakter, dramatiske konsekvenser... 3 En festekontrakt som går ut skal fortsette på samme

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ /55 EP TOF/AMSL/JOOR/bj Spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter «rullerende» festeavtaler

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ /55 EP TOF/AMSL/JOOR/bj Spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter «rullerende» festeavtaler Norges Bondelag Saksnr.: / _ DETI KONGELI_GE ZUJUN 2017 ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT SINN! I / -- -1 L \\O/C li Lovavdelingen 'Afklli Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Deres ref. Vår

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Bakgrunn Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Vi har i overkant av 200.000 tomtefesteforhold i Norge, hvorav omlag

Detaljer

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling Kongsberg Planbeskrivelse 5 Konsekvensutredninger Eksisterende hytter De fleste eksisterende hytter i planområdet har en klausul som sier at det "ved utparsellering av tomter i nabolaget skal sikres

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

NOU 2013:11 Festekontralder og folkerett - tomtefesteloven 33- høringssvar fra Opplysningsvesenets fond

NOU 2013:11 Festekontralder og folkerett - tomtefesteloven 33- høringssvar fra Opplysningsvesenets fond Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO sendes bare på e-post til lovavdelingen@jd.dep.no Vår dato: 10.01.201 4 Deres dato: 23.10.201 3 Vår ref. 13/1604-3 OAR Deres ref: 13/6685

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn DEN NORSKE KIRKE KR 33/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: Saksdokumenter: KR 33.1/15 Høringsbrev fra KUD 09.08.2015 KR 33.2/15 Høringsdokument Høringssvar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til kommunal teknisk infrastruktur

Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til kommunal teknisk infrastruktur Byrådssak 84 /15 Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til kommunal teknisk infrastruktur MOBR ESARK-160-201433200-5 Hva saken gjelder: Saken gjelder innføring av nye retningslinjer

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200903069-/MEA Vår ref: 10/4364 Vår dato: 13. 9.2010 Høringssvar NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Detaljer

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 22. september 2014 Vår ref.: KMS Deres ref: 14/2614 Høringsuttalelse fra Juss-Buss om Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang Konstitusjonell tingsrett Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang 8.1 Hva er Konstitusjonell Grunnloven 19, 97, 105, og 110b Grunnlovens betydning trinnhøyere regler Tolkningsmoment

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato RT Fondet Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond Deres ref Vår ref Dato 14/1631-100 05.02.2016 Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond høringsbrev om omdannelse av vedtektene Vi viser til e-post

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen Anita Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve) mot Bjørn

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Norges Høyesterett Dom.

Norges Høyesterett Dom. 23.05.2012 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett Dom. (Øvre Ullern-dommen) Tomtefeste. Statsforfatningsrett. EMK. Høyesterett i plenum kom enstemmig til at tomtefesteloven 33, som gir festere av tomt

Detaljer

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten Enhet arealforvaltning Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2014/7828-4 Knut Krokann 05.01.2015 Bes oppgitt ved henvendelse Høring - Forslag om

Detaljer

Høring Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser

Høring Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser a STATENS CP PENSIONSKASSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: 12/091128 Saksbehandler: Rachel Husebø Chambenoit Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Telefon: 22 24 17 18

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING

ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING Justis- og politidepartementet Postboks 8005 DEP 0030 Oslo Vår referanse 3795819/1 Oslo, 5. februar 2010 ENDRING AV PROSEDYREKRAVET FOR ADVOKATBEVILLING 1 INNLEDNING Det vises til departementets høringsbrev

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: GR/BR 11/10 Arkivsaksnr.: 12/145

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: GR/BR 11/10 Arkivsaksnr.: 12/145 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: GR/BR 11/10 Arkivsaksnr.: 12/145 Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Bakgrunn etterlevelse av Planutvalgets vedtak i

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder 1 (5) Side Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen (FMA) Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 97602133 Telefon dir 232 06002 Telefon 22 48 43 25 Faks Høringssvar - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Grunnerverv teoriperspektiv på etikk i en eiendomsprofesjon. Sjur K Dyrkolbotn Førsteamanuensis, HVL

Grunnerverv teoriperspektiv på etikk i en eiendomsprofesjon. Sjur K Dyrkolbotn Førsteamanuensis, HVL Grunnerverv teoriperspektiv på etikk i en eiendomsprofesjon Sjur K Dyrkolbotn Førsteamanuensis, HVL Hva betyr «grunnerverv»? Erverv tilegnelse av (rettigheter til) fast eiendom, frivillig eller ved ekspropriasjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (rettslig medhjelper: advokat Chr. H. P. Reusch) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (rettslig medhjelper: advokat Chr. H. P. Reusch) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2007 avsa Høyesterett dom i HR-2007-01595-P, (sak nr. 2007/350), sivil sak, anke, Svein Olaf Sørheim (advokat Thorstein Furustøl til prøve) Hjelpeintervenient: Tomtefesterforbundet

Detaljer

Ot.prp. nr. 41 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Ot.prp. nr. 41 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste Ot.prp. nr. 41 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 6.2 Forslagene i høringsnotatene... 39 6.3 Høringsinstansenes syn...

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 201007547 10/01042-6 Dato 28 SEPT 2O1 Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato:

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato: MOTTATT 9 DES2015 DSS: Skanning Helsedirektoratet Helse-og omsorgsdepartementet De-'95 '9-5 15/2389 Vår ref.: 15/8089-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik Pogtboks 8011 Dep Dato: 02.12.2015 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 9. september 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom, Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes til prøve) mot Laila Firing

Detaljer