Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven."

Transkript

1 Justis- og Politidepartementet Postboks 8005 Dep OSLO Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Kontoradresse: Stortorvet 10 Vår dato: Deres dato: Vår ref. 06/ EP ATo/bj Deres ref: Merk: Kopi til: Telefon: Faks: Org.nr Uttalelse til høringsnotat om endringer i tomtefesteloven. Det vises til departementets høringsbrev av Videre vises til departementets pressemelding av , hvor det bl.a. fremgår at høringen har utgangspunkt i Regjeringens politiske plattform fremforhandlet på Soria Moria september/oktober På vegne av Opplysningsvesenets fond gis slik uttalelse: 1. Generelt. Opplysningsvesenets fond har lang praktisk erfaring fra håndtering av tomtefestesaker, herunder særlig fra festeavgiftsregulering og innløsning. Siden siste halvdel av 1980-tallet har ca av fondets den gang ca festekontrakter blitt innløst etter avtaler med festerne. De siste ti årene har antall innløsninger pr. år ligget på omkring 500. Årlig gjennomføres mer enn 500 festeavgiftsreguleringer, de fleste i minnelighet med fester uten skjønnsbehandling. 2. Vedr. tidspunktet for innløsningsretten for tomt til bolighus. Departementet ønsker synspunkter på om det bør innføres en endring i tomtefesteloven 32 om en rett for fester til å kreve tvangsinnløsning av festetomt til bolighus hvert annet år mot hvert tiende år i dag. Opplysningsvesenets fond vil fraråde en slik endring. Fondet kan ikke se at høringsbrevet inneholder noe konkret om behovet for endringsforslaget. Behov for endring av intervallet kan heller ikke ses drøftet forut for tomtefesteloven av eller endringene av denne, sist av Dagens regel med tiårsintervall stammer fra tomtefesteloven av og virker fornuftig. En innføring av innløsningsrett for fester av boligtomt hvert annet år fratar bortfester enhver form for forutsigbarhet i et kontraktsforhold som partene på kontraktstidspunktet innrettet seg på skulle være langsiktig. Vi viser her til en del av synspunktene som har vært ført for å begrunne det såkalte landbruksunntaket for festetomter til

2 Side: 2 fritidsformål. En bortfester vil normalt heller ikke bare ha opprettet én festekontrakt som man må forholde seg til, slik at for mange bortfestere vil en endring av intervallet føre til tid- og ressurskrevende innsats med en rekke innløsningssaker samtidig og vil føre til at man må kjøpe seg private tjenester fra for eksempel advokater. Med forslaget nå skapes dessuten forskjellige intervaller i lovverket alt etter som det dreier seg om tomter til boligformål eller fritidsformål og bidrar dermed til å gjøre regelverket enda mer uoversiktlig enn i dag. Endringsforslaget vil også medføre enda et sett med overgangsregler, som vil komplisere regelverket ytterligere. Videre kan man ikke se at det foreligger noen utredning av de samlede praktiske, økonomiske og administrative konsekvenser av lovendringsforslaget, utover det som synes å ha blitt berørt i punkt 6 i høringsbrevet, men som imidlertid ikke synes å reflektere problemstillinger knyttet til effekten av det store antall innløsningssaker som vil oppstå på kort tid, og som antas å være forutsatt. Ifølge statistisk materiale i et høringsnotat av fra departementet, punkt 1.2 (også gjengitt i Ot.prp. nr. 41 ( ), var det i 2002 registrert festeforhold til boligformål i landet. Selv om ikke samtlige av disse festeforholdene straks vil bli berørt av en regel som foreslått og ikke alle festere vil ønske innløsning, er det grunn til å frykte for at antall innløsningskrav totalt som vil bli fremsatt på kort tid, vil bli så betydelig at et eller flere ledd i den nødvendige innløsningsprosess (involverte parter, rettsinstanser, kommuner og tinglysingsmyndigheter) vil kunne få problemer med saksavviklingen. Siden siste halvdel av 1980-tallet har som omtalt foran, ca av fondets festekontrakter, de fleste til boligformål, blitt innløst etter avtaler med festerne. Vi er ikke kjent med andre institusjoner i Norge som har gjennomført flere enkeltsaker. Opplysningsvesenets fond som bortfester tilbyr pr. idag assistanse til alle fondets kunder som krever tvangsinnløsning i samsvar med lovreglene som trådte i kraft , med å sørge for at alt administrativt arbeid med innløsningssaken (kontraktsopprettelse, fradelingsprosess, skjøteutstedelse m.v.) blir gjennomført på riktig måte og til rett tid. Fondet vil imidlertid pga. sannsynligvis stor pågang fra festere over et kort tidsrom kunne få problemer med å opprettholde et slikt tilbud dersom festerne gis innløsningsrett hvert annet år. Innløsning av en festetomt er en prosess som krever tid, kunnskap og erfaring fra sakens parter. Kunnskap og erfaring finnes særlig i selskaper som har forvaltning av festetomter som en spesialitet og hos noen advokater. For flertallet av både bortfestere og festere vil det ofte fremstå som nødvendig eller hensiktsmessig å kjøpe slike tjenester i innløsningssaker. Tilgjengeligheten av tjenesteselgere med tilstrekkelig kunnskap og erfaring er begrenset. Dersom man innfører en rett til innløsning annet hvert år vil behovet for slike tjenester plutselig stige kraftig, hvilket vi må anta at prisen for nødvendig assistanse også vil kunne gjøre. Dette er kostnader som faller på festeren som krever tvangsinnløsning. Tilgangen på tilgjengelig bistand i innløsningssaker er i dag etter fondets oppfatning av et omfang som gjør at rett til innløsning hvert tiende år kan gjennomføres på en akseptabel måte, for alle parter. Dersom innløsning skal kunne kreves hvert annet år vil det neppe være nok kvalifisert hjelp tilgjengelig. Ettersom en høy innløsningstakt etter sakens natur ikke kan vedvare vil det også være tvilsomt om de som kunne tenkt seg å erverve kompetanse ønsker å gjøre det. Uansett må det antas

3 Side: 3 å være kostnadsdrivende for fester. Rettsinstansene (pr. i dag domstolene, lensmenn, namsmenn eller politistasjonsjefer med sivile rettspleieoppgaver) må administrere de mange flere skjønn som åpenbart vil bli begjært, spesielt for å få fastsatt tomteverdien etter lovens 37, i løpet av noen få år som følge av forslaget i stedet for over ett eller flere tiår. Når man vet at en enkelt skjønnssak erfaringsmessig tar én til to rettsdager etter at skriftlig saksforberedelse er gjennomført av administrator, vil rett til innløsning annet hvert år kreve økte ressurser for de instanser med ansvar for å administrere skjønnene da det ellers vil oppstå lange saksbehandlingskøer. Skjønnsbehandlingene vil ellers konkurrere med rettsinstansenes øvrige arbeidsoppgaver. Ved opprettholdelse av regelen om innløsning hvert tiende år kan det i stedet danne seg en mer ensartet praksis i domstolene som kan være prosessdempende. Med innløsning annet hvert år vil det bli begjært mange skjønn på samme tid og risikoen for at sakene vil bli behandlet uten at resultatet i hvert enkelt skjønn vil bli avgjort i harmoni med hverandre øker, med det tilfølge at også antall overskjønnssaker øker uforholdsmessig mye. Kommunene vil få en veldig økning i delingssøknader og behovet for oppmålinger vil kreve økt innsats. Det er de færreste festetomter, også til boligformål, som etter fondets erfaring har et tilstrekkelig godt målebrev til å kunne fradeles uten egen kart- og delingsforretning som for øvrig normalt gjennomføres i barmarksesongen. Delingssakene i kommunene har erfaringsmessig vært flaskehalser for de innløsningssakene man til nå har hatt, som følge av kapasitetsproblemer der. Tinglysingsmyndighetene vil også få en oppgang i arbeidsmengden ved tinglysing av et stort antall nye målebrev og skjøter, samt sletting av heftelser. At en igangsatt innløsningssak trekker i langdrag på grunn av flaskehalser i den offentlige saksbehandling antas å være langt mer frustrerende for den enkelte fester enn å måtte vente noe lenger før innløsningsretten inntrer igjen etter de første 30 år av festetiden og saken deretter behandles rimelig ekspeditt. Innløsningsrett hvert annet år vil dessuten ytterligere bidra til at innløsning i overensstemmelse med bestemmelsene i loven, i enkeltsaker kan føre til resultater i strid med kravet om full erstatning i Grunnloven 105. Se mer om dette i eget punkt nedenfor. Alt i alt viser ovennevnte at det vil være svært uheldig for både bortfestere og festere, samt offentlige myndigheter om retten til innløsning av festetomt til bolighus blir redusert fra ti til to år. Høringsbrevet berører kort også spørsmålet om å klarlegge hvilket formål en festetomt har, og synes konsekvent å fokusere på formålet da kontrakten ble inngått. Det riktige må være å se på hvilket formål tomten tjener på innløsningstidspunktet, dersom det skal være noen fornuftig sammenheng med det som skal være grunnlaget for selve innløsningsretten. Noen bolighus tas etterhvert i bruk som fritidshus og fritidshus tas i bruk som bolighus. Man ser også at bolighus blir tatt i bruk til næring og at tidligere næringsbygg bygges om til boliger. Dersom det er avgjørende for innløsningsretten hva det opprinnelige formålet var da kontrakten ble inngått risikerer festerne at noen boliger ikke har innløsningsrett fordi de ligger i for eksempel ombygde industribygg. Tilsvarende kan for eksempel kontorvillaer utilsiktet tilsynelatende gis innløsningsrett fordi huset fungerte som bolig da festet ble inngått. Aktuell bruk på innløsningstiden som avgjørende for innløsningsretten gir også en regel som er enkel å praktisere og som vil hindre støtende og/eller absurde utslag av tvangsinnløsningsreglene som følge av bruksendringer.

4 Side: 4 3. Vedr. et unntak fra innløsningsretten for tomt til fritidshus i statsallmenninger m.v., samt landbruksunntaket. Gjeldende tomtefestelov og høringsbrevets forslag til endringer inneholder regler som legger opp til særbehandling av: 1) fritidstomter contra boligtomter, og 2) noen fritidstomter contra andre, utfra bortfesters posisjon og anførte særbehov for disse for ikke å bli omfattet av de generelle tvangsinnløsningsreglene for tomter til fritidsformål. Høringsbrevet inneholder imidlertid ingen drøfting av om unntaksreglene er forenlige med reglene i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), spesielt diskrimineringsforbudet i artikkel 14 jfr. artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1. Opplysningsvesenets fond antar at reglene bryter med EMK og at konsekvensen av det må bli at alle bortfestere likestilles ved at tomter til fritidsformål generelt blir unntatt fra innløsningsrett etter tomtefesteloven. EMK artikkel 14 lyder: Utøvelse av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. Retten til å nyte sin eiendom i fred/vernet mot å bli fratatt eiendom er av de rettighetene som diskrimineringsforbudet i artikkel 14 er ment å verne. Rettigheten er inntatt i artikkel 1 til tilleggsprotokoll 1 til EMK. EMK artikkel 1 til tilleggsprotokoll 1 lyder: Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. Det er ellers positivt at høringsbrevet i prinsippet tydeliggjør hvilke alvorlige økonomiske konsekvenser retten til tvangsinnløsning i mange tilfeller påfører landets grunneiere. Konsekvensene for enhver grunneier som følge av tomtefestelovens regler om innløsning er dramatiske. For fjellstyrene for eksempel betyr åpenbart tapet av de løpende inntekter pga. reglene om innløsning at det arbeidet de utfører i fjellheimen blir skadelidende. Men også de formål Opplysningsvesenets fond skal tilgodese etter norsk lov blir skadelidende, med negative konsekvenser for fondets mulighet til å holde fondets tjenesteboliger for prester og biskoper i god stand, overføre penger til vedlikehold av kommunale presteboliger, gi støtte til kirkens barne- og ungdomsarbeid mv. Og andre bortfestere har åpenbart sine plikter og behov. 4. Vedr. tvisteløsningsordning ved regulering av festeavgift og ved innløsning. I høringsbrevets punkt 5.5. er det reist spørsmål om tvisteløsning ved regulering av festeavgift og ved innløsning bør skje etter vanlige rettergangsregler fremfor ved skjønn (alternativ 2).

5 Side: 5 Opplysningsvesenets fond vil fraråde å gå bort fra en lovhjemling av prosessformen skjønn i disse to sakstyper. Både ved festeavgiftsregulering basert på tomteverdien på reguleringstidspunktet og ved tvangsinnløsningskrav etter tomtefesteloven vil spørsmålet som tallmessig åpenbart oftest vil føre til at partene ikke kommer til enighet og som derved krever en avgjørelse av en nøytral instans, være spørsmålet om verdsettelsen av tomten. Og i slike spørsmål har man i Norge en lang og sikker tradisjon for at denne type vurderingstemaer generelt best løses ved skjønn, fortrinnsvis etter skjønnsprosesslovens regler. Det store flertall av de to nevnte sakstyper vil ha tvingende behov for at rettsinstansen også settes med minst 2 sakkyndige i det eller de skjønnstemaer som skal avgjøres. Når det gjelder saker om tvangsinnløsning etter tomtefesteloven, vil slike etter sin karakter være like eller ha store likhetstrekk med ekspropriasjonserstatningssaker, som klart skal behandles som skjønn, herunder etter en del særregler i skjønnsprosessloven. Hvis en sak først havner for en rettsinstans er det for både bortfester og festersiden ofte nærliggende å benytte seg av prosessfullmektig for å prosedere saken for seg, normalt advokater. Pr. i dag har et stort antall advokater kjennskap til og kompetanse fra skjønnsprosessen. Tilsvarende for de dommere som administrerer skjønn og overskjønn. Det vil måtte bety nedleggelse av store ressurser å forlate det spesielle skjønnssystemet for disse type saker for i stedet å gå over på et mer generelt system med de vanlige rettergangsregler. Uansett kan man ikke se at de grunner som høringsbrevet gir uttrykk for til fordel for ordinære rettergangsregler er tungveiende nok, og særlig da ikke for festeavgiftsregulering. Til høringsbrevets punkt 5.4.(alternativ 1) vil man bemerke at man som nevnt bør beholde skjønnsordningen, men gjøre den endring at alle skjønn klarligvis bør være rettslige skjønn. Opplysningsvesenets Fond vil sterkt fraråde forslaget om å fjerne fristen i 37 andre ledd for å fremme krav om skjønn. En fjerning av 6 månedersfristen vil bidra til at den enkelte innløsningsprosess vil trekke ut i tid. Dagens frist for å fremme krav om innløsning bidrar til at partene kommer i dialog/forhandlinger, forhindrer unødig uthaling av innløsningen og ikke minst bidrar den til forutberegnelighet for partene. Den er heller ikke til hinder for at parter som er i forhandling, etter avtale kan utsette skjønnsfristen. Dette skjer i stor utstrekning allerede. Drar innløsningssaken ut i tid vil man oftere også oppleve tilfeller hvor spørsmålet om festeavgiftsregulering også dukker opp som et nytt spørsmål partene imellom, hvilket klart vil være kompliserende. Fondet slutter seg ellers i det vesentligste til presiseringene endringsforslaget til 37 andre ledd (med unntak altså av fjerning av skjønnsfristen) og 43 første og andre ledd, men ikke til tredje ledd som det neppe er behov for under hensyntagen til de generelle regler i rettergangslovgivningen og som heller ikke synes å ha fått en heldig utforming. Det foreslås ellers for så vidt gjelder festeavgiftsregulering at 15 fjerde ledd beholdes men gis følgende ordlyd: Vert partane ikkje samde om ny festeavgift, høyrer avgjerda under skjønn.. Opplysningsvesenets fond fraråder meget sterkt å innføre en angrerett for fester som omtalt i høringsnotatet punkt 5.3. For det første åpner forslaget for en meningsløs bruk av ressurser, i første rekke bruken av rettsinstansenes kapasitet, men også sett fra den enkelte bortfesters og ikke minst festers side. Slik

6 Side: 6 forslaget fremstår er det vel sannsynligvis også de festere med dårligst ressurser, herunder økonomisk, som pga. en angrerett nettopp vil risikere å bli lokket ut i rettsapparatet og derved risikere store økonomiske utlegg til saksomkostninger uten samtidig å ha oppnådd noe annet enn en enda svakere økonomi. For det andre vil det neppe være noe reelt behov for fester i flertallet av saker, idet bortfester normalt vil ha gitt fester et tilbud om innløsningssum før saken havner for en rettsinstans; et tilbud som normalt har forankring i erfaringstall om tomteverdien i området og som bortfester gir under kjennskap til saksomkostningsrisikoen ved en eventuell rettbehandling. Forslaget gir også ytterligere forverret forutberegnelighet hos grunneier/bortfester. Det er på det rene at tvangsinnløsningssaker etter loven legger beslag på mye tid og ressurser for grunneier/bortfester. Med gjeldende bestemmelser om beregning av innløsningsum, hvor grunneier/bortfester fort risikerer å sitte igjen med kun 40% av tomtens markedsverdi, er det om mulig enda viktigere enn tidligere bl.a. å gjøre de nødvendige undersøkelser mht. tomteverdiene i området. En angrerett, i kombinasjon med en ensidig rett for fester til å kreve innløsning, strider mot et generelt prinsipp om krav til forutberegnelighet i lovgivningen, som i dette tilfellet vil berøre alle bortfestere/grunneiere, uavhengig av hvor mange festetomter de måtte besitte. I denne sammenheng virker det lite relevant å se hen til skjønnsprosesslovens 53 og 57, idet det normalt er kun det offentlige som eventuelt har direkte ekspropriasjonshjemmel, eller det offentlige som gir private slik hjemmel etter en konkret, begrunnet søknad og en grundig forutgående saksbehandling basert på den enkelte lovhjemmel for ekspropriasjon. Det synes å være manglende samsvar mellom forslaget til 38 nytt 3. ledd hvor det opereres med en 4 ukers angrerett - og forfallsdato for betaling av saksomkostninger fastsatt i en skjønnsslutning. Etter dagens praksis ilegges saksomkostninger med betalingsforfall 14 dager etter skjønnets forkynnelse. I motsetning til i saker etter oreigningslova, hvor eksproprianten i all hovedsak er det offentlige og hvor man således står overfor en sikker betaler, vil grunneier/bortfester i de fleste innløsningstilfellene være i en helt annen posisjon. Dersom man allikevel mot formodning skulle innføre en angrerett for fester, må det ihvertfall sørges for at det ved fremme av skjønnsbegjæring fra festers side stilles krav om en garanti for at alle bortfesters omkostninger, herunder eventuelle ilagte saksomkostninger vil bli dekket. At grunneier/bortfester etter lovforslaget kan kreve en påtvunget innløsning gjennomført dersom fester ikke dekker bortfesters kostnader, synes å være et upraktisk og i hvert fall svært lite konfliktdempende løsningsforslag og vil naturligvis ikke å avhjelpe svakhetene ved forslaget. I sin helhet synes forslaget om angrerett lite veloverveid. 5. Forholdet til Grunnloven. Høringsbrevet inneholder ingen drøfting av forholdet mellom Grunnloven og tomtefesteloven, noe som etter fondets oppfatning er utilfredsstillende, ikke minst på bakgrunn av den debatt som har versert etter siste lovendring i Det vises bl.a. til vedlagte kopi av artikkelen i det første nummeret av Tidskrift for Eiendomsrett (nr 1: 2005) av advokat Sveinung O. Flaaten, hvor de siste endringene i tomtefesteloven drøftes i forhold til Grunnloven. Grunnloven, og da særlig 105, har betydning både i relasjon til de endringer som nå foreslås, og tidligere vedtatte endringer. I en lovendringsprosess må en se helheten og ikke kun det enkelte endringsforslag isolert. Særlig forslaget om å gi innløsningsrett hvert 2. år for festere av tomt til bolighus, må sees i sammenheng med innløsningsvilkårene. I forhold til tidligere vedtatte lovendringer er det av avgjørende

7 Side: 7 betydning at en så vesentlig endring som innføring av en regel om innløsning til 40 % av tomteverdi overhodet ikke ble vurdert i forhold til Grl. 105, og derfor må vurderes nå og i sammenheng med de foreslåtte endringer. En tvangsinnløsning fra festers side er åpenbart en avståelse som må anses som ekspropriasjon i henhold til Grl. 105, når innløsningsretten verken følger av festekontrakten eller av lovgivningen på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Dette var også Regjeringens og Stortingets (med unntak av SV) syn da ny tomtefestelov ble vedtatt i Vi kan vanskelig se at det siden den gang har skjedd noe som skulle tilsi at ekspropriasjonsbegrepet i Grl. 105 skulle tolkes annerledes i dag. Grl. 105 stiller krav om full erstatning ved ekspropriasjon. Spørsmålet blir om innløsningsreglene i tomtefesteloven, inkludert de foreslåtte endringer, medfører at kravet om full erstatning er oppfylt i det enkelte innløsningstilfellet. 40%-regelen kom først inn under justiskomiteens behandling av saken ved at bortfester som en sikkerhetsventil skulle kunne kreve innløsningssummen fastsatt til 40 % av tomteverdi, samtidig som den tidligere foreslåtte minstesum på kr ,- ble sløyfet. 40%- regelen ble av justiskomiteen, på samme måte som minstesummen, utelukkende begrunnet som en sikkerhetsventil for bortfester, der 30 ganger oppregulert festeavgift kunne gi en uforholdsmessig lav innløsningssum. Samme dag som lovsaken skulle behandles i Odelstinget ble lovforslaget endret, slik at også fester ble gitt rett til å kreve innløsningssummen fastsatt til 40 % av tomteverdi. Regelen som skulle være en sikkerhetsventil/minimumserstatningsregel for bortfester ble i realiteten en maksimumserstatningsregel uten annen begrunnelse enn at det var en korrekturlesningsfeil som ved en inkurie ikke var fanget opp tidligere ifølge saksordføreren i odelstinget. Det er derfor ikke blitt foretatt en reell vurdering fra Regjeringen om 40%-regelen kan føre til resultater i enkeltsaker i strid med Grl. 105 Etter Opplysningsvesenets fonds oppfatning er det åpenbart at 40%-regelen vil kunne medføre resultater i strid med Grl. 105, ikke minst sett i sammenheng med forslaget om rett til innløsning hvert 2. år. Vi kan ta som eksempel der festeavgiften er regulert som en avkastning av tomteverdien, og hvor begrensningen (festeavgiftstaket) i tomtefesteloven 15, 2. ledd nr 2 ikke får betydning. 40 % av grunnlaget for avkastningen/festeavgiften kan umulig anses som full erstatning i forhold til Grl For å få full erstatning må bortfester minimum ha en kapitalisering av festeavgiften (hensyntatt fremtidige reguleringer), samt nåverdien av tomtens verdi ved festekontraktens utløp. Forslaget om å gi innløsningsrett hvert 2. år for festere av tomt til bolighus vil, i de tilfeller gjeldende (eller nært forestående oppregulert) festeavgift ikke tilsvarer en rimelig avkastning av innløsningssummen, øke bortfesters økonomiske tap som følge av innløsning på et tidligere tidspunkt. Forslaget har følgelig en klar side til Grl. 105 som må vurderes. Et annet innløsningsvilkår som ofte vil medføre resultater i strid med Grl. 105 er tomtefesteloven 37, 1. ledd, siste punktum om at tomteverdien ikke må settjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre er tillatt å setje opp det eller dei husa som er på tomta.. Urimeligheten, og den åpenbare muligheten for resultater i strid med Grl. 105, viser seg ikke minst når en ser bestemmelsen i sammenheng med 40%-regelen. Tar en et eksempel fra justiskomiteen (Inst. O nr 105 s 6) med en tomt på 10 daa, hvor det er anledning til å utskille 9 tomter på ett daa hver, kan fester betale 40 % av verdien for én tomt, for så i neste omgang utskille og selge 9 tomter til full markedspris etter gjennomført innløsning.

8 Side: 8 Med hilsen Opplysningsvesenets fond Egil K. Sundbye Direktør Hans P. Bjerring Underdirektør

Prop. 73 L. Prop. 73 L

Prop. 73 L. Prop. 73 L Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 73 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Norges Høyesterett Dom.

Norges Høyesterett Dom. 23.05.2012 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett Dom. (Øvre Ullern-dommen) Tomtefeste. Statsforfatningsrett. EMK. Høyesterett i plenum kom enstemmig til at tomtefesteloven 33, som gir festere av tomt

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, Marit Kristin Graven Runde Tor Olav Runde Søndre Skøyen Boligstiftelse v/styrets

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Rettslig medhjelper: (advokat Frode A. Innjord) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Rettslig medhjelper: (advokat Frode A. Innjord) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00807-P, (sak nr. 2010/44), sivil sak, anke over dom, Staten v/fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstatning

Høringsuttalelse NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstatning Høringsuttalelse NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstatning Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde) er en politisk uavhengig frivillig organisasjon som arbeider for å ivareta

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 31. (1998-99) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). Til Odelstinget. 1. INNLEDNING Departementet fremmer i proposisjonen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene i konkurranseloven 14

Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene i konkurranseloven 14 Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 03.02.2012 Videreføring av forskrift om forbud mot bonusprogrammer i innenriks luftfart vurdering av vilkårene

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

Innst. O. nr. 50. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om eiendomsmegling

Innst. O. nr. 50. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om lov om eiendomsmegling Innst. O. nr. 50 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 16 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om eiendomsmegling Innhold Side 1. Proposisjonens hovedinnhold...

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535

Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Side 1 av 29 Utskrift fra Lovdata - 10:16 Norges Høyesterett - HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2010-05-12 Publisert HR-2010-807-P - Rt-2010-535 Stikkord Tomtefeste. Innløsning.

Detaljer

OSLO TINGRETT. 15.10.2009 i Oslo tingrett, 08-182790TVI-OTIR/01

OSLO TINGRETT. 15.10.2009 i Oslo tingrett, 08-182790TVI-OTIR/01 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 15.10.2009 i Oslo tingrett, 08-182790TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Krav om dom for koglig resolusjon av 14. september

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Konkursrådets medlemmer: ISSN: 0805-8180 Opplag: 3000 www.konkursradet.no Advokat Konst. førstestatsadvokat Avdelingsdirektør Underdirektør Førstebyfogd

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer