Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra! Indira Gandhi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra! Indira Gandhi"

Transkript

1 Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati? Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia): Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra! Indira Gandhi 1 / 19

2 Ordet demokrati betyr folkestyre. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling, samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati. Solon blir regnet som demokratiets oppfinner. Han virket som statsmann og poet i Athen rundt år før Kristus. Før dette ble Athen styrt av menn fra ledende slekter i lavlandet. På Solons tid var vilkårene modne for en ny maktfordeling. Athen hadde på denne tiden 5 samfunnsklasser. Øverst var pentakosiomedimnoi (de som hadde gårder som kunne produsere 500 mål med korn eller produkter av lignende størrelse) og hippeis (de som hadde råd til hester og kavaleriutstyr). 2 / 19

3 Under disse to overklassene var det så to mellomklasser: zeugitai (de som hadde råd til våpen, og således kunne delta i i infanteriet) og thetes (som ikke hadde råd til dette). Disse to mellomklassene gikk under fellesbetegnelsen «demos» (folket). Under disse fire klassene kom slavene. Solon uttalte om demokratiet: «Jeg gav til demos så mye privilegier som var nødvendig for dem, slik at de ikke ble fratatt sin ære, eller forsøkte å ta mer etter den...» «...demos følger best lederne sine når de ikke er drevet av vold og ikke får for frie tømmer...» Ut fra dette forstår vi at følelsen av en viss innflytelse var viktigere enn en reell maktfordeling, slik vi i dag tenker med begrepet. Marx beskriver derfor demokrati som en form for diktatur (?), siden det fortsatt er de øvre samfunnsklasser som reelt sitter med makten. Marxister hevder at dette også er en korrekt beskrivelse av dagens demokratiske stater, siden vanlige arbeidere i realiteten har svært begrenset makt. De henviser også til erfaringer med kupp i land som blant annet Chile og det mislykkede kuppet i Venezuela i år 2002, hvor demokratisk valgte regjeringer har gått inn for å erstatte kapitalismen med sosialisme. 3 / 19

4 Henviser her til Kommunistisk manifest, sitat; Om vi noensinne hadde fått flertall, ville vi fratatt velgerne deres valgmuligheter som gav oss flertall! Men det er en annen historie! Ulike demokratibegrep Det finnes forskjellige definisjoner og inndelinger for politisk demokrati. Et demokratisk ideal der alle voksne er aktivt involvert i beslutningsprosessen, er sammenlignet av den amerikanske statsviteren Robert A. Dahl. - Beslutningsjevnlikhet: Hensikten til hver og en har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger. - Effektivt deltagende: Under hele beslutningsprosessen har hver og en like stor mulighet til å 4 / 19

5 uttrykke sine ønskemål. - Opplyst forståelse: Hver og en skal få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de spørsmål som skal besluttes. - Kontroll over dagsorden: Folket bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet. - Inklusjon: Med folket menes alle voksne som lyder lovene, ikke barn eller gjennomreisende. Som man ser er prinsippene om medborgerskap og lovlydighet (inklusjon) viktig i Dahls kriterier. Gjennom en stor del av demokratiets historie var det bare menn, ikke kvinner, som ble betraktet som fullverdige medborgere. Tilsvarende har aldri slaver hatt borgerlige rettigheter. Barn tilkjennes heller ikke alle medborgerlige rettigheter. En mer generell beskrivning er formulert av filosofen Karl Popper. 5 / 19

6 Ifølge Popper skiller et demokratisk samfunn seg fra et ikke-demokratisk (Popper anvender termen «tyranni») ved at det tilbyr midler som de styrte kan avsette de styrende med, og at denne ordning ikke uten videre kan settes ut av spill. [2] Former for demokrati Den opprinnelige form for demokrati var direkte demokrati, hvor beslutningene ble tatt direkte av folket. Denne form for demokrati kjennes stadig i form av bindende folkeavstemminger. Et problem med direkte demokrati (a) er at folkestemningen kan være meget følsom overfor enkeltsaker, og derved kan beslutningene virke meget vilkårlige. Det er også svært ressurskrevende (b) å holde avstemminger i alle saker: Valg må organiseres, og hele befolkningen informeres om hva det er de stemmer over. For å løse dette problemet, samt av hensyn til det upraktiske ved en forsamling av alle borgere i et samfunn, som er vesentlig større og mer spredte enn den gamle atenske bystat, er representativt demokrati i dag det mest utbredte. I et representativt demokrati velger borgerne et mindre antall folk til å representere seg, og disse representantene tar så beslutningene på borgernes vegne. 6 / 19

7 Den utbredte bruk av meningsmålinger (c) og fokusgrupper ses på av noen som en trussel mot de fortrinn med hensyn til stabilitet, som det representative demokrati gir i forhold til det direkte demokrati. Da politikere ikke kan forventes å være helt upåvirket av folkestemningen, forventes det at et moderne samfunn supplerer og begrenser demokratiet med en rettsstat. I en rettsstat er det oppstilt en rekke prosedyrer som skal følges i forbindelse med avgjørelser, og disse prosedyrene er forholdsvis vanskelig å endre. Det er med til å sikre den enkelte borger mot å bli offer for vilkårlige og midlertidige folkestemninger. I noen diskusjoner blir selve demokratibegrepet utvidet til også å omfatte de begrensninger som er innebygget i rettsstatsbegrepet. Dette, skrevet i skråskrift, er hentet fra Wikipedia. Kommentarer: (a) Folkestemning kan være følsom overfor enkeltsaker, skrives det. Vel, noen saker engasjerer mer enn andre politiske saker. Det kan man lese ved antall prosenter i selve valgdeltagelsen! (b) Det kan nok sveitserne svare best på, da de har ekstrem lang erfaring med den direkte demokratiske valgordning og hva som er forbundet med den tekniske avvikling og de 7 / 19

8 økonomiske kostnader. (c) Meningsmålinger? Dette er den største trussel, da de er lette å manipulere.vi har ingen garanti for at målingene blir korrekt og upartisk gjennomført. Vi borgere som blir spurt, har ingen bevis for at det vi svarer blir tatt hensyn til av de som gjennomfører både utforming av spørsmålene og mottar svarene. Er vedkommende ærlig? Hvem kontrollerer? Og hvem kontrollerer kontrollørene? Hva så med Norge? Norge har hatt 6 -seks- folkeavstemninger siden løsrivelsen fra Danmark. I 1814 fikk Norge en grunnlov, bygget på demokratiske prinsipper som den gang ble ansett for å være meget avansert. Dette er nå lenge, lenge siden. Norges demokratiske utvikling har siden den gang stått stille, meget, meget stille! Velgernes demokratiske rettigheter er ikke spesielt fremtredende. Skal vi sammenligne oss med andre avanserte demokratier, må vi på viktige områder her nesten betegne oss som underutviklet. Hva kommer dette av? Kan det være at våre tillitsvalgte,eller valgte politikere, er så fornøyd meg seg selv at de 8 / 19

9 overhodet ikke kan tenke seg at velgerne direkte kan ha noe å fortelle dem? Eller tviholder partipolitikerne på denne makten vi har delegert dem ved valget, og dermed overhodet ikke ønsker å miste denne makten igjen? Har de fjernet seg fra oss etter en gang å bli valgt inn i styre og stell og føler seg etter hvert hevet over oss? Eller er kun politikk ikke annet enn kunsten å kunne lyve i rett tid? Håper inderlig ikke det ligger en skjult agenda bak de norske politiske partiprogrammene. Spør man partipolitikerne om hvorfor folkeavstemminger, som i Sveits, ikke er nedfelt i deres partiprogram, svarer de gjerne: Det er for tungvint, for komplisert, for kostbart. Det tar for lang tid å gjennomføre. Folk har ikke greie på sakene, som til dels kompliserte lovforslag. Kanskje mener de at nordmennene mangler sunt bondevett? Om så er: Takk for denne oppløftende undervurdering! Tviler de folkevalgte på sine egne velgeres dømmekraft? De gir jo indirekte utrykk for at de har null tillit til velgernes dømmeevne i viktige samfunnsspørsmål. For dem er det urealistisk at sunt bondevett finnes i den norske befolkning! All avgjørelse skal kun avgjøres av våre folkevalgte på kommunal fylkes og stortingsplan! Man får høre av en politiker i den neststørste byen i Norge, en politiker fra mellom- partiene eller sosialisme light (som også har vært ordfører!) svare på spørsmål om folkeavstemminger:...vi har ikke tradisjon for folkeavstemminger her i Norge, slik de har i Sveits. 9 / 19

10 Tradisjon i Sveits, men ikke i Norge, og total stillstand i norsk forfatningsutvikling? Så sant! Så sant! Før 17. mai ble markert og feiret som tradisjonell nasjonaldag, var det heller ikke tradisjon å gå i folketog med flagg og fin stas, ei heller var det tradisjon med Fotball-VM eller Eurovision Song Contest, siden disse tidligere ikke fantes eller var oppfunnet. Lignende eksempler er det mange av. Alle tradisjoner må nok ha en fødsel, ikke sant herr (tidligere) bergensordfører? Folk pleier å spotte det de ikke skjønner. Goethe Sveits som forbilde? Tungvint? Ja! Norge kan ikke sammenlignes med Sveits (184,63 innb./km2), når det gjelder befolkningstetthet, men gjerne etter densitet. Sveits: innb. og Norge: innb.(14,4 innb./km2). Norge er et langstrakt land med delvis spredt bebyggelse. Dermed trengs det moderne teknologi for å gjennomføre folkeavstemminger, gjøre dem så lite kostbare som mulig. Videre må de gjøres lett tilgjengelig for velgere i alle aldre, rask og effektiv. Avviklingen må gjennomføres med høy grad av sikkerhet, like sikkert og lett som å overføre penger fra bank til bank! Det representative demokratiet har den svakhet at man, etter å ha avgitt sin stemme, blir umyndiggjort i 4 -fire år (enten kommune -, fylkes- eller stortingsvalg), uten mulighet til å korrigere de tillitsvalgte man har avgitt sin stemme til. Dersom de valgte politikere skulle bruke, eller i verste fall, misbruke sine politiske verv eller mandat mot de som har valgt dem, vil det være umulig å korrigere dem, eller i beste fall avsette dem.. Misbruk av tillit kan f.eks. være avdekking av sexskandaler, korrupsjon eller tilløp til korrupsjon, økonomisk kriminalitet, sløsing med offentlige midler, brutte valgløfter osv. Otto von Bismarck sa en gang: Aldri lyves det så mye som før en valgkamp, under en krig eller etter en jakt! 10 / 19

11 Velgerne vil, naturlig nok, reflektere slik: «Det nytter ikke at vi går og stemmer. Politikerne gjør allikevel som de vil. De tar ikke hensyn til oss velgere. Vi har for lite eller ingen innflytelse. Vi kan ikke nå de politikerne vi har stemt på. Vi har ingen klageinstans å henvende oss til når politikerne ikke duger. Og: Politikerne bare lover og lyger! Det er uttalelser som disse o.l. man vil få høre fra alle kanter i befolkningen, og fra alle politiske avskygninger. Dette er svært alvorlig for en videre demokratiske utvikling. Dette er en stor svakhet i det representative demokrati. Da dukker det opp politikerforakt, og denne vil bare øke i omfang. Dette vil så resultere i et stort antall sofavelgere (eller har politikerne tenkt å tvinge velgerne til å stemme?). Forholdet vil resultere i svak valgdeltakelse, i takt med brutte valgløfter. Det vil bli en utbredt velgerforakt, noe som vil bety en fare for demokratiet, med tanke på hvor mange som kommer å stemme blankt. Man er dessuten nødt å stemme på et parti og dets program, enten man nå er enig i den politikken som føres, eller bare 10, 25, 38, 60 eller 99,99 % av partiprogrammet. - Trenger vi da i det hele tatt politiske partier? Det finnes få mennesker som er så 100 % samfunnsengasjert, at de vil strebe etter stor politisk makt. Men ønsket om å være partimedlem er legitim, og det å engasjere seg i ett eller annet politisk parti, å være tilknyttet en bestemt politisk fløy, er bra. Man tenker uvegerlig på streberne som har partiboken i orden, eller på hvor mange politiske 11 / 19

12 broilere med liten livserfaring det finnes i de forskjellige politiske partiene i Norge. Det resulterer i et amatørmessig politisk håndverk, og knapt noen er ansvarlig for at ting går galt! Dette betyr ikke at den store del av befolkningen er totalt politisk sløv, eller likegyldig overfor den hverdagspolitikk som blir ført. Slik mangel på folkelig engasjement forekommer kun i et diktatur. Eller? De politiske partiene skal bestrebe seg på, konkurrere seg imellom, å føre en ide-kamp. De skal strides om lovforslag om å gjøre livet lettere og mer rettferdig for folk flest. De skal komme med konstruktive politiske forslag, og de skal informere om sine standpunkter de har inntatt, for best mulig å kunne løse de samfunnsproblemer som har oppstått, eller kan oppstå. Under valgkampen skal de samtidig informere og fortelle oss om: - Hva de har gjort, politisk sett, det siste valgår - Resultatene av den førte politikk - Og hva de vil gjøre av praktisk politikk i kommende valg Velgerne er slett ikke interessert i å høre fra et politisk parti hva gal politikk de andre politiske partiene har ført, eller ikke ført, i forrige valgperiode. Å rakke ned på motstanderne fører i lengden sjelden til den politiske gevinst de hadde ventet seg. Alle politiske partiene får selv rapportere om egen status quo! Det virker som om samtlige partier følger en klar og grei linje: Ta æren for når noe går godt, og legge skylden over på andre når noe går galt. Vi velgere er tenkende vesener, vi òg! Vi ønsker resultater som er rettferdige og positive for hele 12 / 19

13 den norske befolkning. Samtidig ville det være en betimelig påminnelse til politikerne i Stortinget om at de ikke må bevege seg altfor langt bort fra det velgerne vil. I et direkte demokrati kunne vi velgere selv avgjøre de politiske sakene lovene uten den utidige innblandingen av politiske partistrateger. Og takk, gjerne uten valgflesk! Lover som det er dissens om, både i partiene og befolkningen... skal velgerne ha siste ord! Velgerne skal, som siste instans, avgi sin dom over lovene som skal vedtas. Bismarck skrev følgende om vedtatte lover: Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn. Det vil gi selve demokratiet et mangfold, en dynamisk spennvidde, uten å binde til seg en bestemt politisk yrkesgruppe, eller konstellasjon, som tilfellet er i dag. Hver av oss velgere er valgbare. Alle kan bli valgt inn i kommunestyret / regionalparla-mentet 13 / 19

14 eller Stortinget. Man må være norsk statsborger, ikke dobbelt statsborger vel å merke, for å gå til valgurnene og bli valgbar i kommune, region eller Stortinget ved folkeavstemninger. Folkeavstemminger: Sveits som foregangsland? Sveits er foregangslandet med hensyn til gjennomføring av folkesuverenitet. Der har velgerne selv hånd om å avgjøre store og mindre store politiske saker gjennom alle politiske ledd i det offentlige liv. Det er et land uten partiregjeringer og ministerkriser, med folkeavstemming som høyeste kontrollmyndighet. Dette gjelder både i selve den landsomfattende forbundsstaten, kantonene (kan sammenlignes med norske fylker) og Gemeinden (kommuner). De har i Sveits følgende folkeavstemminger i dag stort sett elektronisk valg (E-valg) 14 / 19

15 1- Den obligatoriske folkeavstemming, der er man pliktig å delta. 2- Den fakultative folkeavstemming, frivillig deltakelse. 3- Den folkeinitiativmessige, som fører til en folkeavstemming. 4- Enkelmenneskets initiativ, som også kan føre til folkeavstemminger 1)- Den obligatoriske folkeavstemming (referendum): Det er her obligatorisk å stemme, man er altså pliktig å avgi sin stemme. Denne ordningen gjelder først og fremst ved alle grunnlovsendringer, på nasjonalt plan, forbundsstaten, (Eidgenossenschaft = Edsforbund) Bund-delstatslover. Ordningen brukes også i grunnleggende kommunale saker og/eller ved organisasjonsspørsmål. Obligatoriske folkeavstemminger gjelder ved alle de grunnlovsensendringer som myndighetene framsetter, eller som blir forlangt, ved innsamling av underskrifter av sveitsiske stemmeberettigede. Det er nok at 8 av de 22 kantonene (regionene) forlanger dette. Ansvaret for gjennomføringen og at tidsfristen blir overholdt, har kantonene. Spesielt i Zürich står de obligatoriske folkeavstemningene (referendum) meget høyt, både når det gjelder grunnlovsendringer som fylket eller regionrådet (Kantonsrat/fylke) vil ha avviklet, og det som måtte føre til endringer i utgiftsposter på fylkes/regionalplan. Dette er av stor interesse når det gjelder bruk av skattepenger av en bestemt størrelse. 2)- Det fakultative referendum: Hvis noen i Sveits skulle forlange et fakultativt referendum på nasjonalt plan, Bund), vil det kreve underskrift av stemmeberettigede over en grunnlovsendring, men denne form for avstemning er ikke under noen omstendighet på samme nivå som det obligatoriske referendum. Til og med vanlige lovvedtak i nasjonalforsamlingen kan det kreves folkeavstemming for, også her med underskrifter. Her har altså folket et slags absolutt veto overfor sine representanter i nasjonalforsamlingen. 15 / 19

16 På fylkes-/ regionalplan (Kantonal) gjelder de samme prinsippene. De tre formene for velgerrettigheter trenger stemmeberettigede underskrifter for å fremkalle et slikt referendum. Dette gjelder også hvis spørsmålet dreier seg om bruk av skattebetalernes penger til bestemte prosjekter eller formål. (Årlige utgifter fra 2-20 mill.s.fr. tilsvarer norske kroner, ifølge valutabørsen ). Det er en forutsetning at skattebetalerne også her skal ha siste ord før den endelige avgjørelsen tas. 3)- Folkeinitiativ: (Volksbegehren) Det er nødvendig med et visst antall innsamlede underskrifter (5 000). Dette gir rett til å framsette forslag som de valgte organer må behandle og forelegge etter en folkeavstemming. Forslagene til forandring kan gjelde grunnloven på nasjonalplan (Bund), fylkes-/ regionalplan (Kantonal) eller kommunalplan (Gemeinde). Den praktiske framgangsmåten er da tilpasset lokale forhold, bl.a. størrelsen på de administrasjonsenhetene det dreier seg om. Spørsmålet blir da: Hvordan vil en så radikal gjennomføring av folkesuverenitetens prinsipp virke i praksis? Et faktum som vel er kjent for de fleste, er at sveitsernes demokrati i praksis har vist seg mer stabilt og solid i enhver henseende enn noe annet statssystem i vår tid, og det gjelder forholdene i landet i sin alminnelighet. 4)- Enkeltmannsinitiativ: Men også en enkelt stemmeberettiget kan på fylkes-/regionalplan (Kantonal) fremkalle en folkeavstemming, hvis vedkommende klarer å få støtte av 60 medlemmer av fylkes-/regionalrådet (Kantonsrat). 16 / 19

17 Folkesuverenitetens hjemland : Sveits. Det sveitsiske demokratiet har i praksis vist seg mer stabilt og solid i enhver henseende enn noe annet statssystem i vår tid. Den sveitsiske samfunnsformen er i seg selv så interessant at det er skrevet kilometer med bøker om dette landet. Det har vært en lang utvikling, med blant annet en intens politisk folkeoppdragelse gjennom mange år, og sveitserne har i utpreget grad bygget på særpregede, historiske tradisjoner. Da er spørsmålet om vi velgerne her i Norge ønsker reformer vi kan bruke for å øve tilstrekkelig press på våre valgte representanter for å få dette igjennom. Eller er det, uten videre, vanskelig å overføre den sveitsiske praksisen til Norge? Eller er vi rett og slett modne for denne demokratiske reform og maktspredning? Uansett virker folkeavstemminger i praksis som en formidabel og effektiv kur mot alt som heter sentralisering og maktkonsentrasjon og en reell utbygging av folkestyret. Kommunene har en meget selvstendig stilling overfor sine kantoner (fylkesting), mens kantonene igjen står i en lignende selvstendig stilling overfor forbundsstaten. I tillegg til dette sterkt utviklede, lokale selvstyre, har sveitserne også noe som kan betegnes som en personlig maktspredning, en desentralisering på det individuelle plan. I Sveits sitter ikke enkeltpersoner og dominerer på toppene i samfunnsorganene i samme grad som i Norge, verken i regjering, organisasjoner, eller lokale styre-organer. 17 / 19

18 Spør man en forbipasserende sveitser på gaten i Zürich eller Genève om hva Bundespresidenten heter, vil man få til svar: «Beklager, det vet jeg ikke!» Se litt på hva stillingen til presidenten i Sveits innebærer. Det er jo en delstatsrepublikk, og presidenten fungerer som regjeringssjef. Det er som Dagfinn Flem formulerte det: Det sveitsiske demokrati er landet uten partiregjeringer og ministerkriser, med folkeavstemminger som øverste kontrollmyndighet. Blir dette en sterk maktkonsentrasjon, som f. eks. i USA? Nei, absolutt ikke! For å unngå noe slikt nemlig, sitter den sveitsiske presidenten ikke lenger enn ett år i sitt embete. Han kan heller ikke gjenvelges. Vanligvis rykker visepresidenten opp neste år, og det er vanlig at alle statsråder som blir sittende lenge nok, i sin tur rykker opp som president. Heller ikke i egenskap av regjeringssjef har den sveitsiske presidenten noen maktposisjon eller noe eget ansvar framfor de andre statsrådene. Han fungerer nærmest som ordfører møteleder - og tilrettelegger arbeidet. Det finnes i Sveits ikke noe som svarer til våre begreper som: Regjeringen Bondevik eller Regjeringen Stoltenberg. 18 / 19

19 Dette kommer av at den sveitsiske regjeringen ikke er politisk ansvarlig, i den betydningen vi legger i ordet. Den kan ikke stille kabinettspørsmål eller oppløse parlamentet, for så å tvinge igjennom en politisk sak. Den bøyer ganske enkelt av for avgjørelsene i Forbundsdagen, Parlamentet, men så kan den heller ikke kastes. Det oppstår dermed aldri noen regjeringskrise i Sveits! Det er i alt 7 statsråder som velges av nasjonalforsamlingen for en valgperiode på 4 år. De største partiene er omtrentlig representert etter mandattallet. Dette er ikke noen stivbeint praksis. Regjeringen består på denne måten av utvalgte folk fra forskjellige partier. Det er dessuten slik at noen av de gamle statsrådene alltid fortsetter. På en måte blir det aldri helt noe regjeringsskifte. Derfor eksisterer det en ubrutt regjeringstradisjon og et ubrutt erfaringsgrunnlag fra mer enn hundre år tilbake. Om denne regjeringen i det hele tatt ikke har noen makt til å presse sin politiske vilje igjennom, har den på grunn av sin erfaring og dyktighet desto større innflytelse. På lengre sikt har den nok i virkeligheten mer å si enn tilsvarende regjeringer i land med parlamentarisk regjeringspraksis. Kap 2 - Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati? 19 / 19

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger. fakta og argumenter

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger. fakta og argumenter Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne iverksette Folkeavstemninger (Referenda) fakta og argumenter Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Direkte Demokrati Bør innbyggerne kunne

Detaljer

Översikter och meddelanden

Översikter och meddelanden Översikter och meddelanden Bør parlamentariske regjeringer ha ubegrenset oppløsningsrett? 1. Innledning I Norge finnes det ingen mulighet til å oppløse parlamentet og arrangere nyvalg, og landet skiller

Detaljer

5. Lærdom fra direkte demokrati i praksis

5. Lærdom fra direkte demokrati i praksis 5. Lærdom fra direkte demokrati i praksis Sveits Sveits er det eneste land utenom det bitte lille fyrstedømmet Liechtenstein som har et gjennomført system for direkte demokrati på nasjonalt nivå. Et lignende

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Jeg har også noe jeg vil si! I also have something I would like to say! Mennesker med utviklingshemming og politisk deltakelse People with intellectual disability and political participation

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

RAPPORT 2004:6. Dag Arne Christensen, Rune Karlsen og Bernt Aardal. På vei til e-demokratiet?

RAPPORT 2004:6. Dag Arne Christensen, Rune Karlsen og Bernt Aardal. På vei til e-demokratiet? RAPPORT 2004:6 Dag Arne Christensen, Rune Karlsen og Bernt Aardal På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget 2003 ISF 2004 Rapport 2004:6 Institutt

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Rød prinsipprogramdebatt

Rød prinsipprogramdebatt Rød prinsipprogramdebatt Revisjon av Rødts prinsipprogram kapittel 2 (om sosialisme) Opplegg for lagsdiskusjoner fram mot landsmøtet 2014 Første forslag fra prinsipprogramkomiteen Desember 2013 2 Programdebatt

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Norges nasjonalforsamling

Norges nasjonalforsamling Norges nasjonalforsamling Innhold «Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget»................... 3 Stortingsbygningens historie.................................................... 4 Stortingssalen.......................................................................

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring 354 4. april Straffegjennomføringsloven 2001 Møte onsdag den 4. april kl. 11.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland Rapport 1/2006 Finansiering av tros- og livssynssamfunn Aanund Hylland Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Rapport 1/2006 Finansiering av

Detaljer