Fv Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv. 107 240000 400000 2 Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107"

Transkript

1 Vedlegg 1 sak Fylkeskommunal støtte til ts-tiltak i kommunene 2013 Kommune Prosjekt Veg Søknadsbeløp Prosjekt kostnad Pri Beskrivelse av prosjekt Vedtak Begrunnelse for avgjørelse Flesberg Reguleringsplanarbeid for GS-veg Svene- Lampeland langfs Fv.40 Fv Reguleringsplanarbeid for en 3.1 km lang GS veg. I dag ferdes barn og unge til skole og fritidaktiviteter som finner sted i kommunesenteret, Lampeland. Disse må i dag gå langs hovedveien, Fv TILSAGN: Fv 40 er en dominerende fartsåre i Flesberg, det vil prioriteres at kommunen kommer i gang med et trafikksikkert arbeid på denne strekningen. Innenfor kriteriene å gi til planarbeid. Rollag Veggli skule bussholdeplass og fartshump Gangvei ved Sagtun Langs Fv Søker om ekstra tilskudd på prosjekt som ble innvilget først i Det ble ikke gjennomført da og overført til Nå ble det dyrere enn antatt og Rollag ønsker å få ekstra tilskudd I gangveiforbindelse mellom Numedal folkehøgskole idrettskole og Rollag (ca 3km) gjenstår det ca 300 m gangveg. Årsaken til dette er et vanskelig grunnerverv. Elevene ved idrettskolen bruker denne mye som treningsløype. Kommunen er i dialog med SVV om gjennomføring av mulig tvangsinngrep. AVSLAG: Prosjektet er gjennomført og det vil ikke innvilges penger i etterkant AVSLAG. Tiltaket er i utgangspunktet veldig bra, men det foreligger fremdeles et grunnerverv som bør være på plass før en innvilger penger til tiltak. Gatelys Brubakken- Toen Fv 107 Fv Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107 AVSLAG: Her er egen GS veg, og det anses ikke som et trafikksikkerhetsproblem. Her er det bare lys som mangler et stykke. Gatelys Tveiten - Veggli kirke Fv Dette er en strekning uten gangvei eller belysning. Benyttes daglig av skoleelever. Ønsker å sette opp 30 lyspunkt TILSAGN: Ettersom det ikke foreligger GS veg her, vil belysning være avgjørende for en mer trafikksikker ferdsel for skoleelever Øvre Eiker Utarbeide ny trafikksikkerhetsplan Dagens ts-plan utløp Ønsker å utarbeide ny tsplan som styringsdokument for deres trafikksikkerhetsarbeid. Til dette har de ønske om å leie inn konsulenterm involvere skole, barnehage, planavdeling og vegavdeling samt eskterne partnere som SVV,politi og Trygg trafikk. 0 AVSLAG: Utenfor kriteriene. En TS-plan er kommunens ansvar å utarbeide og et kriterie for å få tildelt midler fra FTU. Hol GS veg og adkomstveg fra Veslerunden til ny bhg ved Lund Gård på Geilo Sikre trygg adkomst til ny barnehage vil det bygges en ny adkomstveg på ca 160 m lang og f m bred samt en GS veg på ca 190 m lang og 3 m bred. Vegene får fysisk skille med ca 100 m rekkverk. AVSLAG; Av porsjektene i Hol prioriterer vil gs for gående skolebarn fremfor sikkerhet ved barnehage. Vurderingen er slik at skolebarn er svært sårbare som går alene, mens barnahage barn har følge med voksne.

2 GS veg langs Øyovegen opp til Langehaugvegen ved Geilo Kv Etablere GS veg på strekningen Brødrene Øyo fabrikken og til Langehaugvegen, som er ca 420 m lang og 3 m bred. Det skilles fysisk fra kjørebane med ca 70 m rekkverk. Langehaugvegen er en kommunal veg og gir adkomst til et boligfelt som har mange barn. Denne vegen blir brukt som skoleveg TILSAGN: vegen blir benyttet av mange skolebarn i forksjellige aldre. GS veg er et bra tiltak for å sikre deres skoleveg. Røyken Rehabilitering av gangfelt og trafikkøy i krysset Katrineåsveien- Jon Leirasvei Kv Barn fra byggefeltet Katrineåsen med ca 200 boliger krysser her på veg til skolen TILSAGN: Krysset her er ikke bra. Her er det mange barn og dette er et viktig tiltak. Belysning Østskogen Oppgradering av belysning langs stisystemet gjennom Østskogen fra Østskogveien til Torvbråten skole. Stien benyttes som skolevei da sikkerheten er dårlig langs kjøreveiene til Torvbråten skole AVSLAG: i den grad at det er veglys i boligfeltene vil dette danne strølys på stien. En prioriterer ikke belysning på sti da dette ikke utgjør stor ts fare, men dreier seg mer om å føle seg "trygg". Grusing av sti i Østskogen Opphøyde gangfelt i Kunnskapsveien Opphøyd gangfelt i Jon Leirasvei Belysning Bekkefaret til Østskogveien Grusing av stien slik at det blir mulig å brøyte fra østskogen terasse til skolen. Oppsetting av sluser der stien krysser kjøreveier Etablere opphøyde gangfelt der sideveier kommer ut. Kunnskapsveien får mer og mer trafikk, og det er vanskeligere for barn å krysse fra boligfeltet øst for veien og over til Spikkestad skole Kv Legge til rette for elever som kommer med buss og skal krysse Jon Leirasvei for å komme opp til skolen Etablere belysning på den nederste delen av sti gjennom Østskogen fra Bekkefaret til Østskogveien. Stien er skolevei til Torvsbråten skole TILSAGN: Dette er et ts-tiltak med tanke på at en legger til rette for at vegen brukes i stedet for at ungene går langs veien. Med mulighet for brøyting kan denne brukes også om vinteren. AVSLAG: Gangfelt kriteriene her oppfylles ikke da det er for få gående/boliger her. AVSLAG: Gangfelt her vil ha lite trafikksikkerhetsgevinst i følge SVV sine vurderinger. AVSLAG: Ikke noe trafikksikkerhetstiltak, men mer et "trivselstiltak". Veiene rundt anses ikke som trafikkfarlige ettersom dette er et boligfeltområde Ål Utbygging fortau Sundrevegen Kv m fortau i østre del av Ål sentrum. Veien er skolevei, men magler fysisk skille mellom gangvei og kjørevei AVSLAG: På denne strekning kan barn gå utenfor kjørebane langs bebyggelse, dette tiltaket bør heller avklares med en sentrumsplan, da dette er midt i Ål sentrum. Utbygging gangvei Leveld Fv m gangvei langs Fv.244 fra Leveld skole til kryss Fv.244/Leveldvegen TILSAGN: Denne strekningen ferdes det mange skolebarn og dette tiltaket bør prioriteres. Det gis tilsagn om kr, resterende kr settes som pri.1 på reserveliste.

3 Planlegging fortau Stasjonsvegen Kv Utarbeide detaljplan for 135 m fortau i Stasjonsvegen, Ål sentrum AVSLAG: Med begrensende midler, vil det Planlegging fortau Torpo skole Kv Utarbeide reguleringsplan og detaljplan for ca 130 m fortau i Skulevegen AVSLAG: Med begrensende midler, vil det Revidering av trafikksikkerhetsplan Planen må revideres. Nye tiltak planlegges inn i planen AVSLAG: Utenfor kriteriene. En TS-plan er kommunens ansvar å utarbeide og et kriterie for å få tildelt midler fra FTU. Planlegging gangveg Utarbeide reguleringsplan for gangveg på strekningen Feten-Leveld skole AVSLAG: Med begrensende midler, vil det Kongsberg TS tiltak i Raumyr skolekrets Kv.2990 og Kv Etablere opphøyet gangfelt og fortau i Eikerveien, samt ombygging av 3 kryss i Raumyrveien TILSAGN: Prosjektet er delt opp i flere tiltak. Det gis 60% til tiltak på kryss Raumyrveien. Krødsherad Prosjektering GS veg fra Glesnemoen til Glesne Torg Fv I tråd med ts plan , gjenstår det en forlengelse på 1 km GS veg fra Glesnemoen til Glesne torg. Dette er GS veg for 5-10 skoleelever som i dag får skoleskyss grunnet farlig skoleveg. Det er også regulert for flere boliger langs denne vegen TILSAGN: Det er en svært trafikksikker og økonomisk investering om disse skolebarna kan få mulighet til å gå til skolen i stedet for buss. Sigdal Prosjektering av området rundt Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus Fv Ønsker å prosjektere området for å bedre trafikksikkerheten. Tiltak de ønsker er: skille mye og harde trafikanter ved å finne løsninger for hvor buss/drosje kan laste av og på elever som kommer til skoleplassen. Finne løsninger for parkering ved større arrangementer da det også er tilknyttet en idrettsplass. ungdomsrådet ønsker å se på mulighet for å oppgradere området til å inneholde en møteplass/skolegård med mulighet for flere aktiviteter. AVSLAG: Prosjektet er fremdeles så diffust at det vil ikke bli prioritert. Nes GS veg langs Blingsmovegen Fv Nes ønsker å få overført penger til tiltak de ble innvilget i 2012, da de stod på reserveliste. De klarer ikke gjennomføre før 2012, og ønsker å ende dette i TILSAGN: positive til at kommunen får gjennomført påbegynt prosjekt.

4 Gol Utbedring av GS veg ved Hesla Bru Fv Ønsker å utbedre fortau som går langs fv.51 fra Hesla bru til Sislevegen. Dette er i dag smalt og har en dårlig kjetting som fysisk skille mellom trafikantgruppene. Ønsker å utvide fortau til min 2,5 meter og et rekkverk mellom kjørebane og fortau TILSAGN: Denne gangvegen benyttes av mange skolebarn. Og er svært dårlig sikret. Det er meldt at drift er svært vanskelig, og i følge lokale går ofte barna på utsiden av gangveg da denne er full med snø om vinteren. Flå planlegge GS veg fra Flå stasjon til Heie Fv Denne vegen benyttes som skoleveg. Vegen benyttes til tungtrafikk til/fra Elvemo industriområde. Litt lenger nord ligger Heimoen boligfelt, hvor unger blir skysset pga farlig skolevei TILSAGN: Godt ts tiltak, og ungene bør beskyttes mot gjennomgang av tungtrafikken. Hvor det er store biler med dårlig sikt, og særlig fare for barn. Hole GS veg fra Rørvik til Sundvollen oppvekstsenter Dette er 2.byggetrinn på GS vegen fra Elstangen til Sundvollen. Denne er ca 940 meter. Hele strekningen ligger i utmark, hvor de første 450 m ligger på oversiden av et jorde. Området på nedsiden av vegen fra 450 og mot skolen er høyst sannsynlig fremtidg utbyggingsområde. GS veg ender ved barneskole og idrettshall. denne nye GS veg blir 750 m kortere enn dagens løsning langs E16, gjennom de trafikkerte områdene i Sundvollen sentrum. AVSLAG: Det prioriteres blant gode tiltak med begrensede midler. Her finnes det allerede GS veg og det vil ikke være mulig å prioritere gangveg hvor det allerede finnes gangveg. Selv om denne er kortere. Modum Bygge fortau fra kryss Rv 284/Fv 144 og sydover til Gamle Kirkevei GS veg Kjølstad- Kjemperud Kv/fv Dette ble innvilget i 2012, men ikke sluttført. Ønsker å få beløpet innvilget i 2013, for å fullføre prosjektet. Ca 400 m GS-vei. I forbindelse med Vikersund hoppsenter. Fv dette er nest siste etappe for sammenbinding av tettstedene Vikersund og Geithus. Bindeleddet for myke trafikanter er fortau langs hele Geithusveien. Fra tidligere er tettstedene knyttet sammen med en kombinert gangsti/turvei langs Bergsjø og vikerfossen. Men dette nye tiltaken omfatter også syklende, og denne nye traseen forbinder Vikersund og Geithus og går for dett meste gjennom boligområdr. Strekningen er også vei for elever ved Stalsberg skole og ungdomskole i Vikersund TILSAGN: anbefaler at påbegynte prosjekt blir avsluttet 0 AVSLAG: Blant mange gode tiltak prioriteres tiltak som anses realistiske å gjennomføre i Modum fikk ikke gjennomført prosjektet over i fjor. Er heller ikke rom for å bevile hele søknadsbeløpet da dette tar nesten hele potten, og da vil egenandel for kommunen bli veldig stor. Nedre Eiker Utbedre fortau/diverse for å sikre skoleveien Utbedring GS veg generelt Prosjektering/konsulent arbeid Gjelder utbedring av strekning fra Wildenveisplass til ungdomskolen. Veien brukes av ca 500 elever ved Veiavangen ungdomskole i Mjøndalen. Strekningen er del av FV og mener FTU bør dekke 100% av kostnadene. AVSLAG: Denne får avslag da det her foreligger gs veg. Dette blir mer vedlikehold av vegen, og faller ikke under FTU sitt ansvarsområde Planer å utbedre GS veger i kommunen for kr. AVSLAG: Blir for generellt Prosjektering ifb med å sikre trygg adkomst til Åsen skole AVSLAG: Med begrensende midler, vil det

5 Nore og Uvdal Oppgradere belysning Fv Utskiftning av 20 stk gamle HQL armaturer. Samt sette om 18 nye gatelys. I dag er det kun 1 km av 3,3 km gangveg belyst, Ny belysning Kv Øygardsgrend; sette opp 10 nye gatelys fra Tunhovddam til forsamlingshus. Dette er ca halve strekningen fra boligfelt til Tunhovddam. Det er ingen gangveg her. Uforutsett Uforutsette utgifter ved arbeidet. AVSLAG. AVSLAG: Vil ikke prioriteres da det her allerede finnes armaturer og dette er en adskilt GS veg TILSAGN: Her finnes det ingen gangveg og belysning vil være svært viktig for å se gående langs vegkanten. Lier Fortau ved Joseph Kellers vei v/statoil Kv Lage nytt fortau forbi bensinstasjon, for at skolebarn skal unngå å krysse stasjonsområdet TILSAGN: Ble også tildelt i 2012, men pga omprioritering i Lier ble dette ikke brukt da, og de avslo midlene innen rapporteringsfristen. Dette er et viktig tiltak da det kan skape farlige situasjoner om barna må krysse bensinstasjonområdet. Kanalisering av kryss ved J.K vei /Gjellebekkveien Kv Krysset ligger ved et pukkverk og er svært uoversiktlig. Ønsker å utarbeide dette. AVSLAG: Av alle omsøkte tiltak i år, vil dette ikke prioriteres da det ikke ferdes mange skolebarn på denne veien Fartsreduserende tiltak Bergflødtveien fartshumper på strekningen mellom Vestsideveien og Helgerudkroken. Strekningen er skiltet med 30 km/t men fartsmålinger viser betydelig høyere hastighet. AVSLAG: da dette ikke er noen typisk skolevei. Finnes bedre alternativer for gangveg til skolen Drammen Fortau i skogerveien Søker om midler til fortau i Skogerveien over en strekning på 200 meter. Dette er en ferdselsåre for mange elever ved Fjell skole Hemsedal Evjen Bru Utbedring av brua ved Tuv skole- rekkverk, bedre drenering og nytt dekke. Mye trafikk ved brua med henting og levering på skolen/skiløype. Ønsker også å sette opp to lyspunkt ved Tuv skole. Busslommer RV Det er i dag ingen busslommer på strekningen og skolebarn må stå langs vegkanten. Rv 52 går gjennom Hemsedal og her går det også mye tungtrafikk. AVSLAG: Her er det fortau, samt farten på bilene er svært lav da det er humper på vegen AVSLAG. Dette er ikke et direkte ts tiltak å utbedre brua med nytt rekkverk. Kommunen påpeker at hele brua bør med tiden skiftes ut, og det vil derfor ikke prioriteres å bruke så store summer på utbedringer TILSAGN: til busslommer og 60% finansiering av to lyspunkt ved Tuv skole. Tross for at dette er en riksveg, preger denne Hemsedal og er en skoleveg. Her kjøres det mye tungtrafikk og det anses ikke trafikksikkert å la barn stå langs denne vegen uten å ha noe fullverdig busstopp. Total sum

6 Reserveliste 2013, prioritert rekkefølge Kommune Prosjekt Veg Søknadsbeløp Prosjekt kostnad Pri Beskrivelse av prosjekt Vedtak Begrunnelse for avgjørelse ÅL Nes Utbygging gangvei Leveld GS veg langs Blingsmovegen Fv m gangvei langs Fv.244 fra Leveld skole til kryss Fv.244/Leveldvegen Fv Nes ønsker å få overført penger til tiltak de ble innvilget i 2012, da de stod på reserveliste. De klarer ikke gjennomføre før 2012, og ønsker å ende dette i TILSAGN: Denne strekningen ferdes det mange skolebarn og dette tiltaket bør prioriteres. Det gis tilsagn om kr, resterende kr settes som pri.1 på reserveliste TILSAGN: positive til at kommunen får gjennomført påbegynt prosjektet. Ble dyrere enn antatt - misforståelse i første søknad. Totalt søknadsbeløp ,- TILSAGN: prosjektet er bra og gjennomført. Nore Uvdal Gatelys Rødberg og Norefjord FV Prosjektet er gjennomført men rapportering ble sendt inn for sent. Tildele hele søknadsbeløpet selv om total kostnad ble noe rimeligere enn først antatt. Total sum

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 Meløy kommuneplan Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 1 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering...3 1.3 Behovsregistrering...3

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Bedriftsnavn: Harstad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE 2010 2013 Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 12.5.2010 Kommunestyret 27.5.2010 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.14 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2014-2018 Oppdragsnavn: Rullering av Trafikksikkerhetsplan for Oppdal Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2010 2013 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Forord Mennesker er viktige. Viktig for den nærmeste familie, for lokalmiljøet og for samfunnet generelt. Fenstad vel er overbevist om at trygghet skaper gode lokalsamfunn.

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer