Skadetakstkonferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadetakstkonferansen"

Transkript

1 Naturskader Skadetakstkonferansen Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Fagsjef Arne Lycke If Skadeforsikring 1

2 Naturskader på dagsorden Foto NGI 2

3 Leirskred 3

4 Fjellskred Ålesund

5 Jordskred 2005 Bergen 5

6 Kvikkleire Lyngseidet sept 6

7 Flom Gudbrandsdalen Kvam juni

8 Flom Odden camping Øyer juni2011 8

9 Stormflo Kabelvåg 2011 Berit 9

10 Stormflo 2011Berit 10

11 Stormflo 2011Cato 11

12 Storm 2011 Dagmar Lodalen 12

13 Storm 2011 Dagmar tap for uforsikra skogeigarar 13

14 Erstatningsordninger Forsikring Norsk Naturskadepool lovbestemt Annen forsikring Offentlig Statens naturskadefond Andre Skogbrand forsikring stormskade på skog 14

15 Sentrale aktører ved naturskader Landbruksdep Statens landbruksforv. Statens naturskadefond Justisdept. Norsk Naturskadepool Finansnæringens fellesorganisasjon FNO Skadeforsikringsselskap NVE ; sikring/forebygg Skadelidte Kommunene 15 15

16 Hva er en naturskade? Naturskader er definert i lov om Naturskadeforsikring (Nfl) 1, 1.ledd ; Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Gudenes vrede, ei menneskers dårskap 16

17 17

18 Naturskadeerstatninger totalt Erstatninger i NOK Nominelle: 8,25 milliarder Kpi-justerte:11,6 milliarder Antall skader: Foreløpige tall for 2011 Antall skader Erstatninger (foreløpig) milliarder (foreløpig)

19 Norsk Naturskadepool Opprettet ved lovendring i 1979 ( I dag; Nfl. 4 ) Instruks, fastsatt ved kgl. resolusjon Obligatorisk ordning Risikospredning Lik opptreden, felles naturskadevilkår ): Like takseringsprinsipper 19

20 Medlemsselskapene svarer for utgiftene i poolen fordelt etter markedsandelen i brannforsikring. Den maksimale erstatning (limit) pr hendelse er kr ,- pr hendelse. (sist endret 1. jan 2006) Gjenforsikret med egenregning lik kr Denne egenregningen, poolens driftsutgifter og utgifter til kjøp av gjenforsikring belastes medlemsselskapene fordelt etter markedsandel. 20

21 Utdrag fra Utlikningsgrunnlag pr gjeldende for forsikringsåret medlemsselskaper Kode Selskap Brannfors.sum % 820 Gjensidige forsikring 27, If Skadeforsikring 23, TrygForsikring 12, SpareBank 1 Skadeforsikring 10, Terra Forsikring 3, Tokio Marine Europe Insurance ltd/citius 0, Vishay Insurance Limited 0,0000 Totalt

22 Norsk Naturskadepool Det er medlemsselskapet som tar imot premie, beholder denne øremerket naturskader - i sitt regnskap, behandler skader og utbetaler erstatning. Skadeutbetaling etter avregningsvilkår (fellesvilkår) fordeles mellom medlemmene etter markedsandel 22

23 Administrative forhold Styret : 8 personer samt personlige vararepresentanter valgt inn fra forsikringsselskapene og FNO FNO er forretningsfører; Poolkontoret i forsikring utgjør administrasjonen og svarer til Styret i Norsk Naturskadepool. Poolkontoret ivaretar avregningen mellom medlemsselskapene, og rapportering av økonomi og historikk til de samme. Poolkontoret ansvar for etablering/drifting av rapporteringsserver, beredskapsserver og hjemmesider/elektronisk skadehåndbok på web. Selskap som ikke har representant i Skadeutvalget kan henvende seg til poolkontoret med spørsmål - i særlige skader. 23

24 Skadeutvalget (jf 17 i Instruks for Norsk Naturskadepool) 5 medlemmer fra selskapene policyutøvelse vilkår, håndbøker, koordinering av større hendelser mm kontrollerende (revisjon) støttende ( krevende enkeltsaker ) gjennomføring av naturskadekurs opplistingen er ikke uttømmende 24

25 Sentrale lovverk for forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool Forsikringsavtaleloven (Fal) Lov om naturskadeforsikring (Nfl) Instruks for Norsk Naturskadepool gitt som forskrift Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (Nl) Plan- og bygningsloven (Pbl.) 25

26 Naturskadeforsikring i Norge er et av verdens beste forsikringstilbud mot naturskader har alle, når de har brannforsikring på bygning og løsøre (og noen andre objekter) er lovpålagt og obligatorisk knyttet til brann(elementet) er særlig gunstig fordi langt de fleste i Norge har en viss risiko for å bli rammet av naturulykke (der risikoen er lavere - er den også dyrere enn gjennomsnittet) dekker tilnærmet alle, premien er den samme for alle (per mille), og prisen dermed også gunstig for alle. 26

27 27 27

28 Statens naturskadefond Dersom ikke dekket av forsikring etter Naturskadeforsikringsloven Annen forsikring Ordningen er under utredning/revisjon modernisering Mer utfyllende informasjon på hjemmesidene https://www.slf.dep.no/no/ 28

29 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) Første kapittel. Statens naturskadefond. 1. Statens naturskadefond har til oppgave: å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, Fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får dekket skaden av en forsikring. Lovendring fra NVE har overtatt ansvaret for å fremme sikring mot naturskade, og å yte tilskott til sikringstiltak. 29

30 Statens naturskadefond Naturskade på følgende skadeobjekter erstattes: Veier og bruer i privat eie Frittstående murer/forbygningsanlegg Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie Gjerde det ikke er adgang til å forsikre Jordbruks- og skogsbruksareal Utmark ved skade på grunnen Skog. Stormskader dekkes ikke. (forsikring må tegnes) Hage, hageanlegg, gårdsplass utover 5 da samt den delen av tilførselsvei som ligger utenfor hage, hageanlegg eller gårdsplass. Verdsettelse etter en egen takseringsforskrift, gjenopprettingskostnad /bruksverdi 30

31 Forsikring - Statens naturskadefond Forsikring Statens naturskadefond Brannforsikrede ting Naturskadepoolen - Bygninger, løsøre Utvendige. ledninger < 200 Fast trebrygge < 50 Bolig: Hage, hageanlegg og gårdspl. m.v. - Riving/rydding < 300 -Tap husleie/egen bolig <200 - Påbud < Ekstrautg. til prisstign. inntil 24 mnd. - Flytting/midl. lagring < 50 Ting som ikke kan brannforsikres Ikke kan forsikres under alminnelige forsikringsordninger F.eks. grunn, veier, bruer, moloer Meldes lensmann/namsfogd /pol.mynd. innen 3 mnd Egenandel kr Penger/verdipapirer/rekonstruksjon < 10 - Egenandel kr Selskapene uten utligning gjennom Poolen: - Bygningskasko/ superdekninger - Kasko på bil, traktor og båt 31

32 Statens naturskadefond Skadene meldes lensmannen - utenfor lensmanndistrikt til namsfogden eller politi med sivilrettslige oppgaver - senest 3 måneder etter at skaden er inntrådt. 32

33 Naturskadeforsikringsloven 1. Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen. 33

34 Naturskader - forsikringsvilkår Selskapets eget forsikringsvilkår Felles naturskadevilkår/avregningsvilkårene Skadelidte får oppgjør for skaden etter den inngåtte avtalen Selskapet kan avregne mot poolen etter avregningsvilkårenes bestemmelser Avregningsvilkårene anses som minimumsvilkår Ved taksering/skadeoppgjør må det derfor tas hensyn til de forskjellige vilkårenes bestemmelser Saksbehandlers ansvar å påse at dette gjøres riktig Takstmenn må taksere etter naturskadevilkårene 34

35 Avregningsvilkårene Minstevilkår - dvs.; er selskapets vilkår dårligere i dekning/sum skal sikrede ha erstatning etter avregningsvilkåret. Økonomisk ramme for hva selskapet kan belaste Norsk Naturskadepool; er selskapets vilkår bedre i dekning/sum enn avregningsvilkåret, skal merutbetaling utover avregningsvilkåret belastes selskapets eget regnskap. Inneholder oppgjørsregler som kan avvike fra selskapets egne og spesielle naturskaderegler. (t.eks. drensledning, oppgjør for eget arbeide, påbud ) Begge vilkår må hensyntas ved taksering og i skadeoppgjøret - fra første utbetaling. 35

36 Instruks for Norsk Naturskadepool 3, Naturskadeerstatning, 2. ledd ; Naturskadeerstatning omfatter ikke utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven 4-10 inntil forsikringsverdien. 36

37 Hageanlegg Hage er det området omkring et beboelseshus som tilhører huseieren, og som disponeres av huseieren eller bygningens beboere. Også det areal som for en større villaeiendom betegnes som "park", er hage i vilkårenes forstand. Hageanlegg omfatter vegetasjon, bed, trapper, gelendre, porter, forstøtnings- og pyntemurer, svømme- og andre bassenger, veier, broer og andre innretninger i hage, som ikke er løsøre eller del av bygning. Tilsvarende omfattes også gjerde og flaggstang. 37

38 Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når; Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som måtte stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. (subjektivt grunnlag) Avkortning kan ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. 38

39 Eksempler åpenbart mangelfullt vedlikehold, synlig råte, synlige spor etter eller kjennskap til treødeleggende insekter, svekkelser over tid (elde, bruk, slitasje) mangelfull forankring eller sikring Forhold som skadelidte burde forstå fører til økt risiko for naturskade. Skadelidte kan bebreides for ikke å ha forebygget skaden eller begrenset dens omfang. 39

40 Klagebehandling Er det tvil om det foreligger naturskade, det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer eller betingelsene for erstatningsnedsettelse på grunn av svak konstruksjon er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond. Ankefrist 6 mndr! 40

41 Redningsutgifter Hvis utløst naturulykke, dekker selskapet nødvendige redningsutgifter, begrenset til verdien av den truede gjenstand. Rapport fra sakkyndig ofte nødvendig, oppdraget må defineres/avgrenses. Kommunen skal varsles. Dekkes ikke: Permanent sikring eller forebygging Utgifter til å gjøre et område beboelig 41

42 Fal (sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle) Fal 6-4. (selskapets ansvar for redningskostnader) Nl 20. Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven 25 - første ledd, nr. 5 og 68, samt ved nødvendige sikringstiltak. Kan søke regress for økning i tomteverdi Divergerende avgjørelser om ansvar i rettsapparatet før ny pbl. Forhåndskonferansen tilfører kommunen et mer sikkert ansvar som plan og bygningsetat. Betenkninger fra adv.firmaet Arntzen de Besche; Ansvarsforhold ved naturskader, Ansvar for skader forårsaket av vann- og kloakkverk og Redningsomkostninger ved naturskade er distribuert til selskapene (se håndbok på vedlegg 25, 30 og 31) 3 42

43 Arbeidsdeling Selskapet Fondet Hvis brannforsikring - akutte redningstiltak Uforsikret Skadelidte Forsikringsavtaleloven 4-10 og 6-4 samt naturskadeforsikringslovens 1, 3. ledd (krav og konsekvenser) Kommunen Naturskadeloven 20 og 22 samt plan og bygningsloven 25 pkt. 5 og 68 43

44 Storm Vindstyrke sterkere enn 20,8 m/s - liten storm (Beauforts skala) Få målestasjoner gjør det nødvendig å se på vindens skadevoldende egenskaper fremfor alene å se på registrert måling et eller annet sted Meteorologiske målinger angir i utgangspunktet middelvind, 10 m over bakken. For oss er vindstyrken i kastene kriteriet for erstatningsbetingelse (kontroller at dette er oppgitt) Stedlig topografi kan sterkt påvirke vindstyrken. 44

45 Utenfor stormbegrepet Nedbør Haglvær gjør skade på taktekking Vann blåser oppover tak og presses inn under taktekking Vann/snø presses inn i bygning i forbindelse med storm 45

46 46 Trombe/ fallvind over Romerike, 2002

47 47

48 48

49 49

50 Flom Bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder/oversvømmer sitt naturlige tverrsnitt En situasjon der ekstraordinær nedbør og/eller sterk snøsmelting fører til unormal høy vannstand i vassdrag med skadevoldende oversvømmelser. Villbekker som dannes i skrånende terreng. Ved naturlig avrenning etter ekstraordinær nedbør/snøsmelting. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordinær skade. 50

51 Utenfor flombegrepet Kraftig nedbør/avrenning - vann inn i bygning gjennom avløp Grunnvann presses inn i bygning Vann samler seg i groper/forsenkninger Når skaden ikke skyldes flom jf tidligere definisjon, må skaden eventuelt dekkes av selskapets ordinære dekning, utenom Norsk Naturskadepool. 51

52 Flom - andre unntak: Isgang Vann fra kulverter (bekker i rør) når kulvert er hovedårsaken Vann fra stikkrenner/veigrøfter med mindre dette kan defineres som villbekk. Kjøving (dvs. gjenfrysing av bekkeleie/over tid) Tilbakeslag fra offentlig eller privat ledning Dambrudd I dagens klimabilde en utfordring 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 Skred Plutselig utrasing av større eller mindre masser av Stein, jord, leire eller snø i form av: Snøskred, steinskred og steinsprang, jord og leirskred Inntreffer ofte i en eller flere kombinasjoner, ofte med vann Ingen minstegrense >Moder jord som raser ut 58

59 Ikke skred Telepress Leirsig Jordtrykk på murer Utrasing i byggegruver og grøfter Utglidning av oppfylte masser (for eks. planering av hage) Snøsig, drivsnø eller snøras fra tak Ikke et preg av en akutt hendelse Stikkord: Husk hva som er forsikret 59

60 Steinsprang 60

61 Namsos 2009 Kattmarka 61

62 62

63 Kvikkleire Verdalsraset

64 Kvikkleire Byneset

65 65

66 66

67 Steinsprang/blokkefall 67

68 68

69 69

70 70

71 Tafjord før 7.april 1934

72 72

73 Stormflo Stormflo inntreffer ved kombinasjon av høy vannstand og sterk pålandsvind, dvs. en kombinasjon av astronomisk tidevann og et meteorologisk bidrag. Stormbidraget behøver ikke nødvendigvis treffe land. Lavtrykket og pålandsvinden kan ligge utenfor kysten slik at vi ikke får noen annen føling med det enn vannstandsøkningen. 73

74 Stormflo HAT Høyeste astronomiske tidevann - høyeste flo når vi ser bort fra meteorologisk påvirkning på vannstanden. LAT Laveste astronomiske tidevann (LAT) Felles referansenivå i sjøkartene fra for Nordsjølandene Det laveste tidevannet som vil forekomme på et sted (den laveste fjære når vi ser bort fra meteorologisk påvirkning). I praksis bestemmes LAT ved å beregne tidevannstabeller for 19 år (eg. 18,6 år som er den astronomiske syklus) og plukke ut det laveste tidevannet. 74

75 Friseilingshøyde Terrenghøyde H M Z 0 2 Dybde Høyeste astronomiske tidevann (HAT) Middel høyvann Normalnull 1954 Middelvann Laveste astronomiske tidevann (LAT) Kystkontur 0-nivå for høyder i landkart 0-nivå for dybder i sjøkart (Sjøkartnull) Nord for Utsira faller LAT og Sjøkartnull sammen 75

76 76

77 77

78 HAMMERFEST HONNINGSVÅG VARDØ KABELVÅG TROMSØ ANDENES HARSTAD NARVIK BODØ RØRVIK KRISTIANSUND ÅLESUND MÅLØY HEIMSJØ TRONDHEIM Sjøkartverkets faste vannstandsmålere BERGEN STAVANGER TREGDE HELGEROA OSLO OSCARSBORG VIKER 78

79 Stormflo Meteorologisk bidrag Pålandsvind og lavtrykk vil medføre heving av vannstanden Høytrykk og fralandsvind vil redusere den Tidevannsbidrag lar seg beregne og Statens kartverk ved Sjøkartverket gir årlig ut tabeller med tidspunkt for høy- og lavvann (omtales som forventet tidevann) for en rekke havner. Den meteorologiske delen er ikke forutsigbar på samme måte. 79

80 Stormflo Kriterier for erstatningsmessig stormflo - Vannstanden er betydelig over Høyeste Astronomiske Tidevann (HAT), dvs. over 5 års returperiode. - Vesentlig sammenheng med meteorologisk bidrag (storm ikke nødvendigvis i umiddelbar nærhet). - Vann kommer inn over land (oversvømmelse) Primært vannets skadevoldende egenskaper er skadeårsak - Skadene som bølgeslagene gjør i denne situasjonen er erstatningsmessige. 80

81 81

82 82

83 Henningsvær, sommeren etter "Frode"

84 84

85 Vulkanutbrudd Ingen aktive vulkaner i fastlands-norge Senest på Jan Mayen (Beerenberg, 1970) Steder hvor smeltet stein (lava), damp og gasser bryter frem fra jorden Renner relativt sakte (max. 40 km i timen) avhengig konsistens. Katastrofe på grunn av: Lava, jordskjelv oppstår ofte, samtidig flom/slam, askeavfall, giftige gasser 85

86 86

87 Jordskjelv Rystelser i jorden Utløsninger av spenning i jordskorpen (grensene mellom jordskorpeplatene) Senter under jordoverflaten (mindre enn 70 km under) Episentrum - på jordoverflaten Hyposentrum (focus) - senter under jordoverflaten Ligger i foldesoner hvor det kontinuerlig pågår jordskorpebevegelser Typisk: Alpene - Atlasfjellene - Sierra Nevada - Pyreneene - Karpatene - Krim - Kaukasus - Lilleasia - Iran - Himalaya - Bakindia - Ostindia - Japan - Kina - Amerikas vestkyst - Island m.fl. 87

88 Takk for meg!! 88

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer