INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00"

Transkript

1 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL MERK TIDSPUNKTET! Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat. Oppmøte på "Parketten" i 6. etg. kl og derfra til felles middag kl på Oslo Spiseforretning, Oslogate 15, 0192 Oslo. Hovedstyret: Meldt forfall Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Monica Martinussen Øystein Noreng Kjell Erik Lommerud (1. vara) Ole Jakob Sørensen (vara) Astri Ottesen Svein Kristiansen Kåre-Olav Stensløkken (vara) Kari Kjenndalen Sigrid Lem Frank O. Anthun Joar Flynn Jensen Aina Nilsen Unn Rognmo Sak 90/05 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. oktober 2005 Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. oktober var utsendt med kommentarfrist 18. november Det kom ingen merknader til referatet. Referatet godkjennes. Sak 91/05 Fordeling av OU-midler 1. halvår 2006 Vedlagt følger notat med forslag til fordeling, retningslinjer for bruk av OUmidler i staten samt kopi av innkomne søknader om tildeling av midler. Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2006:

2 Sak 92/05 Forskerforbundet og Unio - Styret - Utvalg Redegjørelsene tas til orientering. Sak 93/05 Oppfølging av Forskningsmeldingen Vedlagt følger strateginotat med forslag til oppfølging basert på tidligere drøfting i Hovedstyret Hovedstyret slutter seg til forslag til strateginotat med de endringer som fremkom i møtet. Sak 94/05 Tariffoppgjørene 2005 Notat om status i NAVO-helse følger vedlagt. For øvrig muntlig orientering. Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. Sak 95/05 Referat fra møte i Landsrådet 17. og 18. oktober 2005 Vedlagt følger forslag til referat fra møtet i Landsrådet 17. og 18. oktober Hovedstyret tar referatet til etterretning. Sak 96/05 Oppsummering av Jubileumsarrangementene og Forskningspolitisk seminar 7. og 8. november 2005 Vedlagt følger program og deltakerliste for arrangementene. Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning. 2

3 Sak 97/05 Driftsregnskap pr Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr med kommentarer. Driftsregnskap pr tas til etterretning. Sak 98/05 Status omstilling i instituttsektoren Vedlagt følger notat som redegjør for sammenslåinger og nyetableringer i instituttsektoren. Hovedstyret tar redegjørelsen til orientering. Sak 99/05 Kvalitetsreformen medlemsundersøkelsen Vedlagt følger notat med resultater fra medlemsundersøkelse 2005 samt forslag til videre oppfølging. Hovedstyret bes drøfte videre tiltak. Hovedstyret ber sekretariatet følge opp drøftingen i forhold til påvirkningsarbeid gjennom samarbeid med myndigheter og lokale tillitsvalgte samt i media. Sak 100/05 Høring fra UFD Forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsettingsforholdet for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat Vedlagt følger høringsbrev med utkast til forskrift. Forslag til uttalelse legges fram i møtet. Fremmes i møtet. Sak 101/05 A) Lønnsregulering i sekretariatet Notat deles ut i møtet. Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene. Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær. 3

4 B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag. Sak 102/05 Orienteringssaker a) Ny arbeidsmiljølov (vedlagt) b) Utsettelse av ny embets- og tjenestemannslov (vedlagt) c) Medlemsutvikling pr (vedlagt) d) Presseklipp for perioden 26 oktober til 30. november 2005 (deles ut i møtet) e) Personalsituasjonen i sekretariatet f) Statsbudsjettet 2006, tilleggsproposisjon (vedlagt) g) Høring UFD utkast til forskrift om egenbetaling (vedlagt) h) NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner (deles ut i møtet) i) Høring UFD utkast til forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler (vedlagt) j) Tildeling av OU og prosjektmidler (vedlagt) k) Vedr. St.prp. nr. 1 Statlig bygge- og eiendomsforvaltning (vedlagt) l) Høring UFD forslag til endring av forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høyskoler (vedlagt) m) Brev til UFD fra YS, LO Stat, Unio og Akademikerne om midlertidige stillinger (vedlagt) Sak 103/05 Eventuelt Sak 104/05 Referatsaker Forhandlinger HSH hovedavtale Seminar for stipendiater, Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok med innledninger Forhandlingssjefmøte i Unio Frank O. Anthun deltok Orientering for danske høgskoleansatte, studieledere m.m. Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok Solstrandseminar, Universitetet i Bergen Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Ingar Myking deltok Seminar om vitenskapelige forfattere og opphavsrett i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Frank O. Anthun deltok med foredrag Jubileumsfeiring, Lokallaget ved UiO Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok 4

5 Mekling Akademikerne Helse Kurs/medlemsmøte NTNU om Særavtalen Frank O. Anthun deltok med foredrag Seminar Arkivverket med innlegg Seminar for vitenskapelige høgskoler Ann Turid Opstad deltok med innledning KBU Akademikerne-helse Universitets- og høgskolerådets konferanse "Vitenskapelig publisering som grunnlag for forskningsfinansiering" Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok Boklansering og mottagelse, Gamle Festsal UiO Ca 90 deltakere, derav flere fra lokallag, foreninger, hovedstyret og sekretariatet, samt tidligere ledere Jubileumsmiddag, Hotell Bristol 70 deltakere, derav flere fra lokallag, foreninger, hovedstyret og sekretariatet, samt tidligere ledere Mekling Akademikerne Helse Forskningspolitisk seminar med mottakelse, Hotell Bristol Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok Styreseminar for de fagpolitiske foreningene Kolbjørn Hagen, Unn Rognmo, Bjørn T. Berg og med foredrag Meteorologisk institutt Mariann Helen Olsen og Den Norske Balletthøgskole møte med tillitsvalgte Kurs i opphavsrett, Hotell Bristol Eirik Utstumo og Frank O. Anthun deltok KBU - Unio Fellesseminar for Universitetet og Høgskolen i Tromsø Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok med innledninger Høring om forslag til statsbudsjett i KUF-komiteen Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok 5

6 Møte, arbeidsgruppe for statlig sektor Kolbjørn Hagen deltok Unio - HSH Møte i Landbruks- og matdepartementet om Bioforsk Frank O. Anthun deltok Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok OU-seminar, Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana Kolbjørn Hagen deltok med innledning Jubileumsfeiring, Lokallaget ved NTNU Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok Møte med FBF om lønnsspørsmål Frank O. Anthun og Medlemsmøte i Unifob (Bergen) om lønnsdannelse Frank O. Anthun deltok med foredrag Kurs Høgskolen i Buskerud (Tollbugt. 35) Kari Kjenndalen og Eirik Rikardsen orienterte om Særavtalen og aktuelle saker Den Norske Balletthøgskole møte med tillitsvalgte Nordisk ministerråds konferanse "Norden i Verden verden i Norden" Sigrid Lem deltok Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Språkrådet - forhandlinger Møte Unio - Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Møte i utvalg om "Akademisk frihet" (Underdal-utvalget) Festmøte, Norges forskningsråd, Oslo konserthus Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok Fellesmøte lokallaget ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Ole Jakob Sørensen deltok Kurs om lovverket, medbestemmelse og tillitsvalgtrollen, UiO Frank O. Anthun og 6

7 OU-seminar, FFL, Tollbugata Kolbjørn Hagen deltok med innledning Julemøte Lokallaget ved Høgskolen i Bodø Møte i Unio med Arbeidsråden i den norske EU-delegasjonen Kari Kjenndalen og Møte Unio HSH Helgeland museum kurs Jubileumsarrangement, Lokallaget ved Universitetet i Stavanger Seminar om opphavsrett, Bergen Frank O. Anthun deltok NHO-konferanse "Den allmennyttige kanal privat finansiering av forskning Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok Medlemsmøte Høgskolen i Telemark Sigrid Lem og Astri Ottesen deltok Idédugnad om utvalgsarbeid, Moderniseringsdepartementet Kari Kjenndalen invitert til å delta Seminar om "Kjøp og salg av samfunnsforskning", ISF 7

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland Fredag 16. sept. 2005 kl. 14.00 16.00 hos Forskarförbundet og Lørdag 17. sept. 2005 kl. 09.00 13.00 på Sokos Hotell Vaakuna Hovedstyremøtet

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21.

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. JANUAR 2004 LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO MØTET BEGYNNER MED LUNSJ KL 12 00 TIRSDAG, OG AVSLUTTES MED LUNSJ KL 12 30 ONSDAG. Hovedstyret:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styremøte onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 18.30 i møterom Hotell Norge, Kristiansand, og torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 14.30 i møterom

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.30, Tollbugt. 35 Påfølgende møte med fagpolitiske foreninger kl. 15.00 18.00. Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Bjarne Hodne

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer