Kostnadsreduserende tiltak Sentralisert driftsstyring Drifts- og renholdsleder konferansen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadsreduserende tiltak Sentralisert driftsstyring Drifts- og renholdsleder konferansen 2011"

Transkript

1 Oslo kommune Undervisningsbygg Oslo KF Kostnadsreduserende tiltak Sentralisert driftsstyring Drifts- og renholdsleder konferansen

2 Tema Kort om OptioFM AS Organiseringen av eiendommene i Oslo kommune FKOK et felles initiativ for samordning i kommunen Produkttekniske krav Føringer og for drift og vedlikehold Styring av tekniske anlegg 2

3 OptioFM Spesialisert rådgivning innen eiendomsforvaltning Vår visjon er..enklere FDVU Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Kunnskap om Eiendom, Bygg og Anlegg som strategisk ressurs, med kompetanse om virksomhetsstyring, metoder og anvendelse støtteverktøy for effektiv gjennomføring av FDVU- prosessene Jon Erik Arnesen daglig leder / partner 3

4 Undervisningsbygg Oslo KF Utvikler, bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder skolebyggene i Oslo Utleie av arealer til Utdanningsetaten og andre brukere Investerer for over to milliarder kroner årlig 1,3 mill m 2, fordelt på 177 skoler og 750 bygninger elever og lærere bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler 4

5 Øvrige eiendommer i kommunen Boligbygg Oslo KF Eier og har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av over boliger Det bor ca personer i boligene Omsorgsbygg Oslo KF Eier og har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling kommunale formålsbygg, i hovedsak sykehjem og barnehager m 2 fordelt på 658 eiendommer Kulturetaten Utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av kulturbygg Unntak er er Munch- og Stenersen museet som er egen etat (MUM) Idrettsetaten Utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av bad, idrettsanlegg, osv Eiendoms og byfornyelsesetaten Grunneierrepresentant, strategier og analyse, osv. 5

6 Bakgrunn for initiativet - FKOK Byrådets budsjett og økonomiplan eiendomsforvaltning skal være kostnadseffektiv...legges vekt på standardiserte løsninger..der det avvikes fra standardiserte løsninger, skal dette begrunnes særskilt...synliggjøre summen av byggets og virksomhetens årlige kostnader...skal velge de mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet. Samordning gir stordriftsfordeler 6

7 Felles kravspesifikasjoner 7

8 Produkttekniske krav Eksempler: D212 Drenering D Lufttetthet D221.1 Radongass D227.1 Takformer D231.3 Fasade med tre D233.4 Fuging, tetting, glasslister D235.2 Utforming inngangsparti D24 Sekundære bygningsdeler innvendig D27 Fast inventar D362 Luftinntak D411.4 Kabelbroer D443 Nødlysutstyr D5, Generelt D512.2 Vern D65 Avfall og støvsuging D744.1 Utvendig belysning D761 Veier D762.3 Lekeområder 8

9 Produkttekniske krav Erfaringer Flate tak Trefasader Plassering av luft inntak 9

10 Produkttekniske krav Erfaringer Våtrom Estetikk 10

11 Drift og vedlikehold Det må ikke bare bygges med god standard, men det må også driftes og vedlikeholdes godt for å opprettholde den Prinsipper for drift og vedlikehold Ansvarsdeling byggeier leietaker Overordnede mål for drift og vedlikehold Verdibevaring Kostnadseffektivitet Stordriftsfordeler Enhetlig drift og vedlikehold Miljørettet drift og vedlikehold 11

12 Drift og vedlikehold Kravspesifikasjonens har et predefinert sett med vedlikeholds- og utskiftningstiltak driftsaktiviteter (vaktmesterkontroller og serviceavtaler). Prisbank Drift og vedlikeholdsplaner følger som et resultat av at det bygges i henhold til kravspesifikasjonen 12

13 Drift og vedlikehold Tiltakene tildeles og kategoriseres ved hjelp av utløst konsekvensgrad i henhold liste over vurderingskriterier KG Farge Type tiltak Beskrivelse 0 Blå Framtidig Ingen umiddelbare tiltak; kun framtidig vedlikeholdsbehov 1 Grønn Vedlikehold Tilstanden er god, men grensen for når normale vedlikeholdsaktiviteter bør igangsettes er nådd 2 Gul Etterslep Vedlikehold har blitt forsømt og tilstanden har falt til et uakseptabelt konsekvensnivå. Utbedrende tiltak skal gjennomføres innen 2 år for å heve bygningsdelens tilstand ut av etterslep og inn i et normalt drifts- og vedlikeholdsintervall 3 Rød Straks Tilstanden medfører fare for liv og helse. Utbedrende tiltak skal gjennomføres snarest og senest i løpet av 1 år. 13

14 Drift og vedlikehold Eksempel på predefinert vedlikeholdstiltak Løpenummer, Bygningsdel, Beskrivelse Intervall (år) Type Nivå Dokumentasjon 251 UTVENDIGE OVERFLATER VP-251-BU-02 Malt overflate på betong uten puss eller betong/ mur med puss BE 12 P 2 Fasadetegning (F), produktdatablad (T), renholdsplan Krakelering, avflaking/avskalling Vedlikehold 5-10 % avskalling. Male Ansvar Type aktivitet Symptom Kriteriums beskrivelse Aktivitet Utløsende kriterium KG1= Vedlikehold KG2= Utskifting 14

15 Drift og vedlikehold Eksempel på predefinert driftsaktivitet Løpenummer Aktivitet Ansvar Intervall (måned) Nivå Dokumentasjon VAKTMESTERKONTROLLER DA320 VK-01 Teknisk rom Varmeanlegg (IK6.3-02) L Månedlig Nivå 3 Systembeskrivelse/-tegning, produktdatablad Skal være rent og ryddig, oppbevaring av løse gjenstander skal ikke forekomme. Lytt etter ulyder fra pumper, brennere, etc. Sjekk vanntrykk og nivåer, etterfyll hvis nødvendig. Sjekk for lekkasjer. Kontroll av oljetank og oljenivå. OBS lekkasjer og mulig miljøskade. Kontrollpunkter 15

16 Drift og vedlikehold Eksempel på predefinert driftsaktivitet (service) Løpenummer Aktivitet Intervall Nivå Kontrollobjekt SERVICEAVTALER DA330 SA01 Slukkeutstyr Dokumentasjon BE for L Årlig Nivå 3 Branntegning, produktdatablad DA330 SA01-04 Brannslange Kontrollpunkt 1. Trykk Krav/kriterier Trykk iht. spesifikasjon. Tiltak Bytte slange Kontrollpunkt 2. Tetthetstest Krav/kriterier Ingen lekkasjer Tiltak Bytte slange Kontrollpunkt 3. Funksjonstest kran/ventil Krav/kriterier Åpner/lukker, uten lekkasjer Tiltak Bytte kran/ventil Dokumentasjon, måling/vurdering Dokumentasjon: tiltakt 16

17 Styring av tekniske anlegg Akkurat som de predefinerte tiltakene reflekterer vedlikeholdsstrategien Kravspesifikasjonens krav til automatisering må reflektere valgt strategi for styringssystemer Mål og hensikt Hva skal styres Hva skal måles Samspill mellom tekniske anlegg Organisering av driften Kompetansekrav IT-tekniske krav, topologi 17

18 Styring av tekniske anlegg Kravspesifikasjonen setter krav til automatisering og SD-anlegg med undersentraler, tavler, osv. VVS Sanitæranlegg (tappevann, fett-, oljeutskiller ) Varmeanlegg (energisentraler, gulvvarme..) Kjøleanlegg (datarom..) Luftbehandling (ventilasjon/gj.vinnere..) Avfall og renhold (sentralstøvsuger..) Utendørs (snøsmelting..) El-systemer Solavskjerming Nødlys Alarm og signal (brann, innbrudd..) Heis 18

19 Styring av tekniske anlegg Felles operatørsentral og lokale i byggene Kommunikasjonen i intranettet (OKDN-MAN) Web grensesnitt Tillate fjernservice Dokumentasjonskrav SD-anlegg Tavler Operatørgrensesnitt Programvare SD-anlegg Alarmbehandling, Grenseverdier, Måling/logging (trend, driftstider..), Regulering, Tidsstyring, Oppstart Følere, givere, feltutstyr.. Nøyaktighet Undersentraler BUSS-system ingsbygg%20oslo%20kf%20%28ubf%29/internett%20%28ubf%29/ Dokumenter/Styrings%20tekniske%20anlegg% %20Digital %20v01%20MTIzNjg2NTQ5MjEzNjgwMTAzOT.pdf Vedlegg 19

20 Oppsummering Mål for de kostnadsreduserende tiltakene: Å oppnå stordriftsfordeler ved å få en standardisert bygningsmasse Bygg tilpasset leietaker/brukers behov, til en lavest mulig kostnad Få et optimalt drift og vedlikehold med forutsigbare kostnader gjennom enhetlig arbeidsmetodikk Sikre at husleiemodellen FDV andel er riktig Enklere kunne følge opp politiske vedtak om energi- klima og miljømål 20

21 Oppsummering Men husk at det gjerne er en kombinasjon av innsatsfaktorer som må til for å ta ut hele potensialet Sikre styring (innsatsfaktorer) - Vedlikeholdsstrategi - Policy og metode for prioritering - Sjekklister, - Veiledere Rutiner/krav Mye brannslukking Ulike metoder Uprioriterte tiltak Prioritering av tiltak Prioriterte tiltak - System for å registrere uforutsette hendelser - Planer for forebyggende tiltak og utskiftninger - Metode for tilstandsvurdering Systemstøtte Kompetanse Motivasjon - Systemstøtte gjør det enklere: - å få totaloversikt over tiltak (teknisk/økonomisk) - å få oversikt over tilstand - å planlegge ressurser og tidsforbruk - Plan for kompetanseheving - Organisering og ansvar 21

22 22

23 Verdibevarende drift og vedlikehold er definert i tre nivåer: Nivå 1, Verdibevarende lang sikt (langtids husleieavtale, ca 25-årig Utskiftning, planlagt vedlikehold, tilstandsbaserte vedlikeholdsoppgaver, planlagt drift og lovpålagte driftsoppgaver. Nivå 2, Verdibevarende kort sikt (korttids husleieavtale, ca 7-årig) Tilstandsbaserte vedlikeholdsoppgaver, planlagt drift og lovpålagte driftsoppgaver. Nivå 3, Minimumsnivå, lovpålagt (areal ikke i bruk av mennesker) Tilstandsbaserte vedlikeholdsoppgaver og lovpålagte driftsoppgaver. 23

24 Mål og strategier Organisering Arbeidsprosesser Behov.. Virksomhetstyring Metoder og støtteverktøy Kravspesifikasjoner Standardisering Beste-praksis IT-anvendelse.. Implementering Prosjektledelse Drift- og vedlikeholdsplanlegging Tilstandsanalyser.. Gjennomføring 24

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t Kravspesifikasjon 2009 I N N H O L D A Orientering... 5 A1 Hensikt med bøkene... 5 A2 Visjon og mål med bøkene... 7 A3 Brukere av bøkene... 9 A4

Detaljer

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne

Detaljer

OEC Consulting as. Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner. Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E.

OEC Consulting as. Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner. Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. OEC Consulting as Miljørettet helsevern Byggeprosjekter kravspesifikasjoner Tønsberg, 12. mai 2009 Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen Vi gjør det Vi gjør det kompliserte enklere Vi gjør det kompliserte

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 4 A3 Brukere av bøkene... 5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Vellykket anskaffelse og implementering

Vellykket anskaffelse og implementering Vellykket anskaffelse og implementering Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo 28.- 29. oktober 2014 1 OptioFM hjelper kundene å utvikle enkle og håndterbare konsepter som: sikrer kommunikasjonen mellom de

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer