Aktivitetsbygg Oslo fengsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsbygg Oslo fengsel"

Transkript

1 Aktivitetsbygg Oslo fengsel Åkebergveien 11, Oslo Nybygg, rehabilitering og brukerutstyr Nr 712/2013

2 Ferdigmelding nr. 712/2013 Prosjektnr og INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 6 Bygningsmessig beskrivelse... 8 Kunstprosjektet Byggeteknikk VVS-tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Arealer Nybygg 2620 m 2 Rehabilitering ca. 1500m 2 Kostnadsramme Byggeprosjekt inkl. brukerutstyr 168,7 mill. kr. 02 Ferdigmelding nr. 712/2013

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved leie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg 2,7 millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 Avdeling A, B-fløy Foto: Jaro Hollan Avd. A sentralhallen. Foto: Jaro Hollan. historikk I 1837 nedsatte regjeringen en kommisjon som skulle vurdere forholdene vedrørende gjennomføringen av frihetsstraff. I 1841 fremla kommisjonen sin innstilling, Stortinget behandlet den og bevilget midler til oppføring av et botsfengsel i Christiania. Byggearbeidene ble igangsatt i 1844, og i 1851 ble anstalten tatt i bruk. Den hadde da plass til 240 fanger. Plassbehovet i kretsfengslene og ved de mindre anstaltene var i 1920 årene akutt, fordi en rekke fengsler hadde blitt nedlagt etter århundreskiftet. For å avhjelpe behovet besluttet Stortinget i 1933 å gå til innkjøp av Actiebryggeriets eiendom i Oslo, som grenset til Botsfengslet, og bygge nytt fengsel der. Den første del av dette nye kretsfengslet sto ferdig i 1934, de øvrige deler ble tatt i bruk etter hvert som de ble ferdige. Fengselssykehuset ble tatt i bruk februar Sammen med avdelingen i Møllergaten 19 fikk Oslo kretsfengsel ca. 500 plasser og ble dermed den største fengselsanstalten i landet (på dette tidspunkt var ikke Botsfengselet en del av Oslo kretsfengsel). Dette betydde også en avlastning for landsfengslene da en av avdelingene ved det nye kretsfengselet ble tatt i bruk som landsfengselsavdeling i 1937, samtidig som et nytt tilbygg ved Botsfengselet var åpnet våren Akershus landsfengsel på Akershus festning ble nedlagt i juni Denne nedleggelsen førte til at Botsfengslet var det eneste gjenværende landsfengsel for menn. Fengslet hadde ikke kapasitet til å ta imot samtlige landsfengselsfanger. Fengselsreformen av 1951 gikk inn for at Botsfengslet skulle moderniseres og at antall plasser skulle reduseres fra 226 til 180. Det skulle bygges et landsfengsel i Trondheim og et i nærheten av Oslo. Man hadde funnet ut at det ble for kostbart å modernisere Botsfengslet, og landsfengslet på Østlandet skulle erstatte dette. På bakgrunn av økonomi ble det imidlertid bare bygget et landsfengsel (Ullersmo), mens man hevet soningsgrensen for noen kretsfengsler fra fem måneder til halvannet år. I 1970 ble Botsfengslet nedlagt som landsfengsel og de innsatte overført til Ullersmo. Fengslet gjennomgikk så en fullstendig innvendig modernisering og ble i 1975 overtatt av Oslo kretsfengsel som ny avdeling A i stedet for Møllergaten 19, som ble revet. (Kilde: Oslo fengsels intranett) Kriminalomsorgen og Oslo fengsel i dag Oslo fengsel er Norges største fengsel og består av totalt 17 små og store bygninger på til sammen nesten m 2. Vi har 392 soningsplasser med høyt sikkerhetsnivå i dag og beleggsprosenten er høy og ligger jevnt på ca. 98,6 %. Plassene er fordelt på 19 forskjellige avdelinger og vi har innsatte i alle kategorier av begått kriminalitet. Oslo fengsel har forpliktet seg til å stille inntil 300 varetektsplasser til rådighet for politiet til enhver tid. Pr. juli 2013 er gjennomsnittlig soningstid på dom; 483 dager, varetekt; 104 dager og vi hadde 1350 innsettelser i Kriminalomsorgen har i mange år vektlagt å sysselsette og aktivisere innsatte under soningen. Hovedmålet for arbeidsdriften er å aktivisere flest mulig innsatte på en trygg og sikker måte, kombinert med tilførsel av ferdigheter og kunnskaper. 04 Ferdigmelding nr. 712/2013

5 Aktiebryggeriet «Bayern». Bygningene ble kjøpt i 1933 og ombygget fra tapperi til fengsel, avd. B. Illustrasjon fra Oslo fengsels samlinger. St.meld. nr. 37( ) Arbeidstrening, skole, kulturtilbud, fritidsaktiviteter og motivasjonsarbeid er kriminalomsorgens tradisjonelle virkemidler i tillegg til de som følger av selve straffegjennomføringen. Dette er viktige virkemidler i rehabiliteringen av domfelte og er grundig behandlet i meldingen. Regjeringens mål er å videreutvikle og heve kvaliteten på dette viktige arbeidet. Det er avgjørende å få domfelte inn i et rehabiliteringsspor selv om dommen er kort, ikke minst fordi det nettopp er i gruppen med korte dommer for mindre alvorlige lovbrudd vi finner mange av gjengangerne. Et annet viktig satsningsområde de siste årene har vært å avvikle soningskøen og fremskaffe nok varetektsplasser. St.meld. nr. 37( ) Regjeringen vil: utarbeide en konkret plan for avvikling av soningskøene, bygge flere fengsler og utvide soningskapasiteten i flere eksisterende fengsler. For Oslo fengsel har dette medført at tidligere innsattavdelinger som har vært omgjort til fellesområder og kontorer, nå er tilbakestilt til innsattavdelinger igjen. På tross av det høye antallet kvadratmeter bygningsmasse, har behovet for et aktivitetsbygg lenge vært til stede. Det har vært kamp om de få stedene man kan gå med innsatte og aktiviseringen av innsatte har ofte foregått rett utenfor celledøra eller i små treningsrom. Med det høye tallet varetektsinnsatte følger også flere innsatte med kjennelsen FIS (fullstendig isolasjon). For å forebygge isolasjonsskader skal også innsatte med FIS aktiviseres i løpet av dagen og det har til tider vært vanskelig for de ansatte å finne ett ledig og egnet lokale for dette. Nå står ett nytt, stort, innholdsrikt og flott aktivitetsbygg på plass! Vi kan endelig gi de innsatte ett nytt bygg og mulighet for et mangfold av aktiviteter. Bygget inneholder tre undervisningsrom, to musikkrom, et kjøkken, en butikk og en gymsal i full håndballbanestørrelse på hele 1000 m 2. I tillegg kommer garderober, bøttekott, kontorer m.m. Vi har altså fått ett nytt, fullt utstyrt bygg på 2627 m 2 og vi gleder oss til å ta det i bruk! Det har vært tett kontakt mellom byggherre Statsbygg, entreprenør Kruse Smith og Oslo fengsel i de siste to årene. Planer må gjøres om, utfordringer har oppstått, møter må gjennomføres og avgjørelser må tas. Vi har klarert over 800 eksterne arbeidere og i tillegg kommer alle transporter og vareleveringer. Som brukerkontakt gjennom store deler av byggeprosessen har det vært travelt og mye nytt å sette seg inn i for en fengselsutdannet person. Det har imidlertid vært utrolig gøy å se bygget reise seg og ta form. Laila Eidsvaag fung. fengselsinspektør Oslo fengsel

6 Byggesakens gang Statsbygg fikk våren 1999 i oppdrag av Justisdepartementet å utarbeide en helhetsplan for Oslo fengsel. Denne planen beskrev en total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt planer for to nybygg. Mai 2000 ble de første skissene for et aktivitetsbygg oversendt departementet. Fire år senere (våren 2004) ble et forenklet skisseprosjekt utarbeidet, men det ble heller ikke denne gangen bevilget penger til videre arbeid. Høsten 2008 fikk Statsbygg i oppdrag å utarbeide romprogram, byggeprogram med tilhørende kostnadsestimat for Aktivitetsbygget, og dette ble ferdig våren Våren 2010 fikk Statsbygg nytt oppdrag fra Justisdepartementet og prosjekteringsgruppe ble kontrahert. Juni 2010 ble forprosjekt med kostnadsramme oversendt departementet. I november 2010 kom endelig oppdragsbrevet med oppstartsbevilgning for Aktivitetsbygget. Forprosjektet ble omarbeidet til totalentreprisegrunnlag og i september 2011 ble Kruse Smith Entreprenør AS kontrahert som totalentreprenør. Prosjekteringsgruppen ble tiltransportert totalentreprenøren, og dette var med å sikre en god kontinuitet i prosjektet. Aktivitetsbygget vil gi muligheten til fysisk fostring av alle innsatte og sysselsetting av innsatte i butikk, kjøkken og undervisning. I tillegg gir de rehabiliterte arealene hensiktsmessige lokaler for driften ved Oslo fengsel og erstatningsarealer for Haugenstuas lagerplass og kiosk/butikk. Prosjektet består totalt av fem deler; 1. rehabilitering av Fyrhuset og Fløy C underetasje (erstatningsarealer for Haugenstua både midlertidige og varige) 2. Flytting av rør- og kabelføringer som går via Haugenstua til Snekkerverksted, Smie og Avd. A 3. Riving av Haugenstua 4. Oppføring av Aktivitetsbygget 5. Oppføring av ringmur og gangbroer 6. Brukerutstyr Byggestart var september 2011 og etter to års byggetid står nå Aktivitetsbygget ferdig og de rehabiliterte arealene har allerede vært i bruk i over ett år. Gjennom hele prosjektet har det vært et tett samarbeid med Riksantikvaren og man har kommet fram til gode løsninger for nybygget slik at det ikke virker dominerende og underordner seg de opprinnelige bygningene. Det har vært et tett og godt samarbeid mellom bruker, totalentreprenør, de prosjekterende, underentreprenører og byggherre gjennom hele prosessen. Oslo Fengsel har vært i full drift under hele byggeperioden og dette har satt spesielle krav til alle deltakere i 06 Ferdigmelding nr. 712/2013

7 prosjektet. Prosjektet har vært preget av løsningsorienterte deltakere med mye innsatsvilje og positive holdninger. Statsbygg har i dette prosjektet også vært ansvarlig for innkjøp av brukerutstyr. Dette har vært en utfordrende jobb, og det er kjøpt inn møbler til hele bygget, musikkutstyr, sportsutstyr, kjøkkenutstyr og diverse elektrisk utstyr. Det har vært utfordrende for Oslo fengsel å ha ca. 50 personer daglig innenfor murene som normalt ikke hører til her, samt mange biler og varer som skal klareres og sjekkes både på vei inn og ut. De ansatte ved fengselet har vært svært positive og lagt til rette for byggeprosjektet så godt det er mulig. Det samme gjelder alle de utførende, som har tilpasset seg de sikkerhetsmessige rutinene. SHA og Ytre miljø For prosjektet ble det satt følgende miljømål med tilhørende miljøkrav; Bygningen skulle planlegges og utføres miljøriktig, og ha framtidsrettede løsninger for å begrense miljøbelastningen. Valgt detaljering og løsninger skulle legge til rette for at senere ombygging kan skje uten store kostnader og miljøbelastninger. Bygget skulle ikke ha materialer som inneholder stoffer på Prioritetslisten presentert i St.mld. 58, eller miljømyndighetenes OBS-liste. Bruk av tropisk tømmer var uakseptabelt. I tråd med Statsbyggs føringer skulle det prosjekteres i henhold til Energitiltaksmetoden. Det ble lagt inn begrensninger i forhold til å kunne omfordele tiltak mellom bygningskropp og ventilasjon. Statsbygg har som krav å få høyere virkningsgrad på varmegjenvinning enn 80%. Maksimalt årlig energiforbruk er 150 kwh/m 2, og beregnes etter NS Totalentreprenøren iverksatte tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppsto under anleggsperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Totalentreprenøren sørget for kildesortering av byggeavfall. I tillegg iverksatte totalentreprenøren tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppsto i byggeperioden; kildesorteringsprosenten var på 85 %. Det ble stilt krav til rent og tørt bygg i planleggingen og utførelsen av de enkelte delarbeidene og det ferdige bygget. Byggeprosessen skulle tilfredsstille kravene i RIFs håndbok Rent tørt bygg. Bygget ble prosjektert som et tradisjonelt bygg med få og godt utprøvde materialer. Det har ikke vært noen fraværsskader under hele byggeperioden, og SHA-arbeidet har vært fulgt opp godt av alle aktører. Prosjektet fikk tildelt Statsbyggs diplom i juni 2013 for å ha utmerket seg med godt SHA-arbeid til inspirasjon og etterfølgelse.

8 Bygningsmessig beskrivelse Aktivitetsbygget er et fellesbygg for hele Oslo fengsel og skal kunne sysselsette innsatte med arbeid i butikk, kjøkken og klasseromsundervisning. I tillegg skal bygningen gi mulighet for fysisk aktivitet for samtlige 400 innsatte. Aktivitetsbygget inneholder flerbrukshall, garderober, undervisningsrom, kjøkken, butikk og musikkrom og i tillegg birom og tekniske rom. Prosjektets mål har vært å frambringe effektive og gode lokaler for innsatte og ansatte, tilpasset logistikk knyttet til persontransport mellom Aktivitetsbygget og avdelingene, internt i bygget og i luftegården. Gjennomføring av aktiviteter i Aktivitetsbygget kan være sårbar i forhold til knapphet på betjenter, og et overordnet mål har vært å søke funksjonelle svar på denne problemstillingen. Prosjektet er en videreutvikling av skisseforslag utført av 4B Arkitekter AS. Omgivelser Aktivitetsbygget er plassert sentralt på fengselsområdet og er tilrettelagt for fysisk sammenkobling til eksisterende cellefløyer. Sluseforbindelser mellom Aktivitetsbygget og eksisterende blokker A og B gjør at innsatte kan bevege seg uten følge mellom bygningene. Bygningen er utformet i samarbeid med og tilpasset de føringer som er gitt av Riksantikvaren. Eksisterende Snekkerverksteds mønehøyde har vært normerende for Aktivitetsbyggets gesimshøyde. Sluseforbindelser er utformet med rettvinklede løsninger i plan, og nivåforskjeller er løst som horisontale strekk i kombinasjon med trapper, dvs. uten skråramper. Fasader er i samråd med Riksantikvar besluttet utført i tegl, og alle typer platekledning i fasader er etter Riksantikvarens tilråding unngått. Det er videre stilt krav til plassering og utforming av tekniske elementer på tak. Disponibelt tomteareal er gitt av omkringliggende bygninger og konstruksjoner. Hovedport med atkomst for brannbiler og minimumsavstand til fengselsmur har bestemt bygningens utstrekning og plassering i nord-sør-retning. Eksisterende luftegård skulle fortsatt benyttes og begrenset arealet mot øst, og bygningen er plassert 8 m fra eksisterende bygningsmasse mot vest for å unngå brannkrav til fasader. Krav til maksimal gesimshøyde samt krav til gode og funksjonelle overganger mellom terreng og innvendig gulvnivå har vært styrende for bygningens etasjehøyder. Utforming Aktivitetsbygget er et kombinasjonsbygg med stor variasjon i romfunksjon og romstørrelser. Programareal samt ytre areal- og volumbegrensninger har gitt en kompakt løsning. Strenge sikkerhetskrav har vært styrende for det overordnede arkitektoniske uttrykk; i et bygg av denne typen skal ikke åpenhet og kontakt mellom ute og inne og de ulike rom etterstrebes. Det er søkt å knytte de ulike avdelingene sammen og skape et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 08 Ferdigmelding nr. 712/2013

9 Flerbrukshall med dobbel etasjehøyde utgjør omtrent halve bygningens grunnflate, og den resterende del av bygningen er i to etasjer. Flerbrukshallen er ca. 44 x 22 m og kan med nedsenkbare skillevegger deles i tre mindre saler. Flerbrukshallen er tilrettelagt for idrettslige aktiviteter, med baneoppmerking for ulike typer ballspill og nedsenkbare mål. I tilknytning til hallen ligger lager, toaletter og garderober. Flerbrukshallen skal også kunne benyttes til kulturarrangementer med adgang for besøkende utenfra. Akustiske, ventilasjonstekniske og elektrotekniske løsninger er planlagt for ulik bruk. Nedsenkbar scenerigg er montert i taket, og lydanlegget er planlagt for konserter og forestillinger. Hallens høytsittende vinduer gir sikt mot trekroner og himmel og skjermer den omkringliggende fengselsmuren. Vinduenes form og plassering er tilpasset ventilasjonskanaler for diffus utblåsning i hele langveggen. Vinduene er utstyrt med doble motorstyrte gardiner med henholdsvis en halvtransparent duk for diffusering av lys og en tett duk for blending av hallen. Aktivitetsbygget har flere likeverdige innganger. Sluseforbindelsene for innsatte i blokk A og B har atkomst til 2. etasje i hovedtrappen i Aktivitetsbygget. Innsatte fra øvrige avdelinger, ansatte og besøkende har atkomst i 1. etasje. Inngangene og trapperom er samlet i et eget bygningsvolum på Aktivitetsbyggets nordside, og volumet inneholder i tillegg luftebalkong for innsatte. Vareatkomst med rampe ligger på bygningens vestside, i direkte tilknytning til avfallsrom og lager ved kjøkken og butikk. I tillegg er det atkomst til luftegård fra hallen og en underordnet atkomst/bitrapp på sørsiden av bygningen. Mellom Aktivitetsbygget og de eldre bygningene «Smia» og «Snekkerverkstedet» dannes en ny «gate». Undervisningsavdelingen i to etasjer ligger i vestre del av bygningen, og alle oppholdsrom er henvendt mot gata. Botsfengselet, Smia og Snekkerverkstedet er godt synlige fra denne avdelingen og gir rommene karakter. I 1. etasje ligger butikk og kjøkken med tilhørende birom, varemottak og kontorer. I 2. etasje ligger generelle undervisningsrom og spesialrom for undervisning i musikk og drama. Rom for musikk og drama er spesielt utformet for tilpasning til lydtekniske krav. I tilknytning til undervisningsrommene ligger undervisningskontor og pauserom for innsatte og ansatte. I 2. etasje er det også plassert et kontor for aktivitetsledere med god kontakt mot og oversikt over hallen.

10 Garderober og toaletter for innsatte, ansatte og besøkende samt tekniske rom er plassert i midtsonen mellom hall og undervisningsrom begge etasjer. Det er installert etterlysende rømningsskilt. Fasader Aktivitetsbyggets omkringliggende bygningsmasse er sammensatt, det er stor variasjon i bygningenes alder, vernestatus, størrelse, arkitektonisk uttrykk, materialbruk og fargesetting. De mest markante elementene er det vifteformede «Botsfengselet» fra omkring 1850, utført i rød tegl, og «Kistemuren» i naturstein. For øvrig er Aktivitetsbyggets nærmeste nabobygninger «Smia» i rød tegl, «Snekkerverksted» og «Stifinneren» med pussede malte flater i henholdsvis rosa og oransje med lysgrå detaljering. De store cellefløyene blokk A og blokk B har lysegule fasader med grønne dører og vinduer. Aktivitetsbygget er i henhold til krav fra antikvariske myndigheter i høyde tilpasset de laveste bygningsvolumene. Samtidig gis Aktivitetsbygget ved dets sentrale funksjon og plassering en form for «meglerrolle» mellom ulike funksjoner og bygningsvolum og arkitektoniske uttrykk. I Aktivitetsbyggets fasader er det benyttet en mørk gråbrun teglstein som i dimensjon og materialitet, men ikke i fargetone, er tilpasset den røde teglstein i Botsfengselet. Aktivitetsbyggets teglfarge har slektskap til natursteinens farge i «Kistemuren». Aktivitetsbyggets hovedgeometri er enkel, og det er benyttet tegl i alle fasader. Yttervegger er utført i bindingsverk med utvendig teglforblending. Overdekning over vinduer er i hovedsak utført i tegl. Tegl er murt i 4-skiftsforband hvor hvert 4. skift har avvekslende løper og kopp. På luftebalkongen er veggfeltet over inngangen utført i flettverksmuring, og på hallens endevegger er enkelte kopp utstikkende for å danne et skyggespill i fasadene. Sluseforbindelser er stålkonstruksjoner med vegger og tak i strekkmetall, alt i galvanisert utførelse, og materialet tas igjen i vegger og tak i luftebalkong for innsatte og i rekkverk trapper og ramper samt baldakin over varemottak. Ved inngang er utvendig himling og rekkverk av eik. For øvrig er alle dører, vinduer og beslag av lakkert brunsort. Dører i inngangspartiet er glassdører i aluminiumprofiler, for øvrig er det benyttet tette ståldører. Vinduer er utført med isolerte drenerte aluminiumprofiler, sikkerhetsglass og integrert lufteluke. Utvendig solavskjerming er integrert i veggkonstruksjonen, med opplagring av lameller bak teglvangen. Vinduer med solavskjerming er plassert i innerliv vegg, andre vinduer er plassert lenger ut i vegglivet. Yttertak Taket er utført som kompakt tak med fall mot innvendige nedløp og to lags papptekking på skråskåret isolasjon. Gesimsbeslag er lakkert. Ventilasjonstekniske elementer for luftinntak og avkast er utført i galvanisert stål. Støyskjerm for skjerming av støy fra kjøletårn mot omkringliggende bebyggelse er utført i tegl tilsvarende fasader. 10 Ferdigmelding nr. 712/2013

11 Innvendige vegger Materialer og detaljløsninger er tilpasset krav om robusthet, sikkerhet og holdbarhet. Det er strenge brann- og lydkrav til de fleste innvendige vegger. Innervegger er i hovedsak utført som stenderverksvegger i stål med platekledning av robust gips. Vegger rundt teknisk rom og rom for musikk og drama er utført i pusset blokk. Alle vegger i flerbrukshallen er kledd med ask, delvis finerplater og delvis spiler i kombinasjon med lydabsorberende flater. Hallens akustikk er tilpasset både idrettsaktiviteter og forestillinger, og på alle vegger er det i de nederste 3 m lagt inn akustisk demping i veggene. I undervisningsrom for musikk og drama benyttes samme materialer og detaljløsningene i både veggkledning og i himlinger. I korridorer i undervisningsdelen er tilsvarende finerplater i ask benyttet som veggkledning. Integrerte garderobenisjer, skohyller og skap i korridorer er utført i en kombinasjon av heltre ask og finerplater i ask. Vegger i kjøkken, toaletter og garderober er kledd med keramisk flis. Vegger i undervisningsrom, kontorer, pauserom og birom er malt gips. I varemottak er vegger beskyttet av doble fenderlister av rustfritt stål. Gulv I hall er det lagt sportsgulv av gummi. På toaletter, i garderober og dusjrom er det benyttet keramisk flis. På kjøkken og tilliggende varemottak og avfallsrom er det benyttet flytende epoksybelegg med sklisikkert tilslag. I tekniske rom er det benyttet malt betong og i trapperom slipt betong. I øvrige areal, så som butikk, undervisningsrom, kontorer og korridorer er det lagt linoleum. Ved innganger er børste-/skrapematter nedfelt i gulv. Innvendige dører Dører til trapperom samt dør til butikk er glassdører i treprofiler, for øvrig er alle innvendige dører tredører med overflate i høytrykkslaminat. Dører til undervisningsrom er utført med inspeksjonsvindu. Dører er levert med sparkeplate i rustfritt stål, og i spesielt utsatte areal er sparkeplaten i brystningshøyde. Himlinger I hallen er akustiske matter montert i underkant av eksponerte betongelementer i tak. I rom for musikk og drama har himlinger og vegger en kombinasjon av trespiler og trefiner i ask. For øvrig er det benyttet faste gipshimlinger påmontert akustisk dempende elementer etter behov. Fargebruk Hovedelementene i fargepaletten er fasadens mørke teglstein og innvendig kledning av lys ask. I hallen har sportsgulvet en mørk rustrød farge, og alle linoleumsgulv er brunsorte. Alle dører er sorte. Det er benyttet hvite fliser på vegg og grå flis på gulv. Malte vegger i undervisningsrom, kontorer, pauserom og butikk har en lys varmgrå farge. Fargesatte nabofasader oppleves fra de fleste rom i undervisningsarealet som tilstedeværende i innredningen og har vært utgangspunkt for paletten. Trapperom har store glassflater som eksponerer de omkringliggende pastellfargede fasadene og er malt i en rødfarge tilpasset den utvendige paletten. Vegger og himlinger i varemottak er en mørk turkis farge. Forøvrig er alle gips-

12 himlinger hvite. Den rustrøde fargen er gjentatt i kjøk keninnredning og enkelte møbler. Inventar Prosjektet har omfattet møblering av flerbrukshall, rom for musikk og drama, undervisningsrom, pauserom og kontorer i tillegg til sportsutstyr hall, kjøkkenutstyr og musikkinstrumenter. Flerbrukshallen skal kunne benyttes til ulike kulturarrangementer, og 200 lette stoler for dette formål kompaktstables i tilliggende lager. Undervisningsrom skal kunne møbleres på ulike måter, og små undervisningsbord på hjul stables i rommene. Det er generelt vektlagt enkle robuste møbler. I rom for innsatte er alle stoppede møbler levert i skinn. Møbler er holdt i hvitt, lys grått og sort med innslag av røde stoler i undervisningsrom og blågrønt trekk på stoppede møbler i rom for ansatte. Landskap Utomhusarbeider har omfattet bygging av ny fengselsmur mot Åkebergveien. Muren er utført i plass-støpt betong med stålboble på toppen og sluttfører tidligere utført fengselsmur med sammenkobling fra ny hovedport mot Kistemuren. Rundt Aktivitetsbygget er gjerder mot luftegård supplert med nye porter i tilknytning til sluseforbindelser, og vakttårn er flyttet. Mot nord er terrenget arrondert og tilpasset nybygg og slusekonstruksjoner, og gressplen er gjenopprettet. Ved inngang er det benyttet smågatestein i kombinasjon med betong. På Aktivitetsbyggets vest-, sør- og østside er det lagt grus. 12 Ferdigmelding nr. 712/2013

13 TegningER: Eileraas Arkitekter AS Målestokk: 20 meter Fasade nordøst Fasade sørvest Situasjonsplan

14 14 Ferdigmelding nr. 712/2013

15

16 Kunstprosjektet Kunst i offentlige rom (KORO) har hatt ansvar for kunstprosjektet, og en overordnet strategi for kunstutvalget har vært at kunsten i Oslo fengsel skal være et positivt tilskudd for innsatte og ansatte og til fengselsområdet som sådan. Fordi kunsten representerer noe annet enn straff, kontroll og sikkerhet, kan den bidra til økt livskvalitet. Ved å realisere et kunstverk som gir opplevelser på flere plan uten å være for påtrengende og påståelig, vil også de innsatte få en følelse av at de blir tatt på alvor. Kunstverket er plassert på et sentralt sted i fengselsanlegget der flest mulig kan oppleve det, og det har vært viktig at det kan synes. Siden det er begrensede muligheter for kunst i selve flerbrukshallen, ble derfor trekanttomten mellom Aktivitetsbygget, avd. C og veien valgt, et sentralt krysningspunkt i fengselet. Dette området kan ses fra ulike høyder og vinkler. Samtidig er området et restareal, et «ikke-sted», som man i tillegg til å betrakte også kan oppholde seg i med kunsten på plass. Dermed skaper kunstverket et nytt rom i fengselsanlegget. Et fengsel er ikke noen opplagt arena for kunst, og det er mange hensyn som skal ivaretas; etiske, bruks- og sikkerhetsmessige, og, i Oslo fengsels tilfelle, også bygningsantikvariske. Dette har representert spesielle utfordringer for kunstprosjektet, og evnen til dialog og samarbeid var da også et viktig kriterium når det gjaldt kunstneren som ble valgt, Ole Jørgen Ness. Ness tilnærming var å tilføre uteområdet et distinkt visuelt særpreg gjennom organiske og åpne former på bakkenivå, i betong og med andre materialer som er brukt i omgivelsene. Han så for seg at kunsten skulle «åpne for det som ennå ikke er gripbart», i et formspråk som er universelt, ikke kulturspesifikt. I møtet med fengslets arkitektoniske faste struktur tilfører verket noe organisk og flytende. som fungerer som blikkfang og som utgangspunkt for poetisk fortolkning. Kunstneren så for seg en figurativ representasjon som kunne skape gjenkjennelighet, og tok utgangspunkt i tanker knyttet til tidligere bearbeidelser av framstillinger av hund i sitt kunstnerskap. Dyreskulpturer er samtidig mye brukt i offentlig skulptursammenheng, et forhold verket refererer til. Atopian Feral er i utgangspunktet en bemalt porselenshund fra 1999, som nå er i Nasjonalmuseets eie. Begrepet Atopian i tittelen antyder at det dreier seg om et ubundet og stedsløst individ, og Feral til at det dreier seg om en utemmet art. I den konkrete sammenhengen i Oslo fengsel har kunstneren ønsket å henspeile på dette forholdet ved å støpe en masseprodusert «stuehund» som til vanlig fungerer som «kitchmøbel», med andre ord et temmet husdyr. Ved å overføre et slikt eksemplar til bronse gjøres den unik, og plassert utendørs i et fremmed miljø blir den gjort vill, «forvillet». Metaforisk ser kunstneren dette som relevant for fengselskonteksten. Enda tydeligere blir dette i det Ness videre sier om skulpturen: «I det bearbeidede terrenget gir jeg den et utsiktspunkt, og som en protagonist i et romantisk drama om søken mot det sublime, det overskridende, sitter den med løftet hode, skuende utover situasjonen, mot det fri, det fremtidige, det andre og ukjente.» Etter gjentatte besøk i fengselet og gradvis utarbeidelse av prosjektet ble behovet for et sentralt hovedelement tydeligere, et element 16 Ferdigmelding nr. 712/2013

17 Prosjektadministrasjon KUNSTprosjektet Kunst i offentlige rom (KORO) Prosjektansvarlig Dag Wiersholm Kunstutvalget Kunstkonsulent Kristine Jærn Pilgaard (leder) Justisdepartementet arild Endresplass Eva Gundersby Brukerrepresentant Laila Eidsvaag Ole J Sivertsen Arkitekt gro Eileraas Byggherre Kristine Wangen Kunstverk Ole Jørgen Ness ATOPIAN FERAL Landskapsbearbeidelse/ skulptur

18 Byggeteknikk Nybygget er oppført i to etasjer og er uten kjeller. Det er utført som et prefabrikkert råbygg i betong, med avstivende betongvegger i heis- og trappesjakt. Systemet er valgt for å ivareta kravet til rask byggetid, økonomiske konstruksjoner av standardelementer og store spenn på takkonstruksjon over flerbrukshallen. Fundamenter / bunnplater Nybygget er fundamentert på betongpeler til fjell og med en frittbærende isolert bunnplate i plasstøpt betong. Det er etablert en teknisk kulvert under gulv i 1. etasje for framføring av tekniske anlegg. Heisgrube og teknisk kulvert er støpt med vanntett betong. Stabilitet Vegger i heis- og trappesjakt og stålkryss i flerbrukshallen ivaretar bygningens stabilitet. Dekker Dekket over 1. etasje er utført med prefabrikkerte hulldekkelementer opplagt på hatteprofiler i stål og på stålsøyler av hullprofiler. Dekkeelementene i musikkrom er senket ned for å gi plass til det flytende gulvet. Yttertak Yttertak i flerbrukshallen er prefabrikkerte SDT-elementer opplagt på prefabrikkerte betongbjelker og betongsøyler. Yttertak over undervisningsdelen er prefabrikkerte hulldekkelementer opplagt på hatteprofiler i stål og på stålsøyler av hullprofiler. Takene er utført som varme tak med fall til innvendige nedløp. Brann Bygget er utført med bærende hovedsystem med brannmotstand R 60. Stålsøyler og bjelker er brannisolert med hardpressede mineralullplater som er festet mekanisk. Trapper Trapper er utført som prefabrikkerte betongtrapper. Utvendige trapper utføres i galvanisert stål. Gangbroer Det er etablert nye gangbroer/gangforbindelse mellom avdelingene og aktivitetsbygget. Disse er i prinsipp utført som de eksisterende, med langsgående IPE-profiler understøttet av stålsøyler med nye punktfundamenter og stålskjelet for gangbane, vegger og tak. Konstruk sjonen er kledd med strekkmetall. Trapper er bygget opp på tilsvarende måte. Konstruksjonene er utført i varmforsinket stål. 18 Ferdigmelding nr. 712/2013

19

20 VVS-tekniske anlegg Anleggene er basert på konvensjonelle og utprøvde løsninger, men er tilpasset spesielle krav til utforming og løsninger for fengsel. Installasjonene skal være sikret mot hærverk, selvskading og mulighet for å bruke inventar som våpen. Anleggene er planlagt for å gi et godt inneklima med lavt energiforbruk. Sanitær Bygningens vannforsyning føres inn i kulvert og derfra inn i teknisk rom i første etasje. Varmtvannsforsyning sikres ved veksling med internt fjernvarmenett. Denne veksleren er på 40 kw. Akkumulasjon av varmtvann hindrer bruk av høye effekter og sikrer jevnere belastning i anlegget. For å hindre ventetid på varmtvann er det satt inn sirkulasjonskrets på varmtvannet. Det er lagt opp arrangement som gir mulighet for Legionellaspyling av anlegget. Krav til vannskadesikre installasjoner sikres ved rør-i-rør system til utstyr. Innvendige spillvannsledninger og overvannsledninger er lagt med støpejernsrør. Lufteledninger for spillvann er ført over tak og overvannsystemet fungerer ved hjelp av fullstrømsprinsippet (UV-system). For å hindre overbelastning av offentlig ledningsnett er overvannet ført til utvendig fordrøyningsmagasin med nødvendige sandfang og virvelkammer. Spillvannet fra kjøkkenet går gjennom en fettutskiller før det tilknyttes offentlige ledninger. Det er montert utvendige slangekraner for å sikre utvendig vanntilførsel. Varmeanlegg Nybyggets varmeanlegg er tilknyttet områdets interne fjernvarmenett. Bygningens varmesentral er på 143 kw, hvorav 80 kw dekker behovet til radiator og takvarmeanelgget, og 63 kw dekker behovet for de vannbårne varmebatteriene i ventilasjonsanleggene. Anlegget er mengderegulert med dimensjonerende tur-retur-temperaturer på henholdsvis C for radiatorer og takvarme, og C for vannbårne varmebatterier. Det er to-rørs anlegg for radiatorer og det er montert termostatventiler i hærverksikker utførelse. I flerbrukshallen er det montert strålevarmepaneler. Det er montert frekvensstyrte doble hovedpumper etter varmeveksleren, og enkle frekvensstyrte pumper i radiatorkretsen og takvarmekretsen. For å hindre korrosjon i anlegget er det montert utstyr for vannbehandling, samt mikroboble- og smussutskiller. For å sikre anlegget mot ekspansjon er det montert ekspansjonskar og sikkerhets - ventiler. 20 Ferdigmelding nr. 712/2013

21 Kuldeanlegg Det er montert lokale kjøleenheter i kjølerom, fryserom, telematikkrom og rom før kjølt avfall. Disse enhetene betjenes av tørrkjølere montert på tak. Ventilasjonsanlegg Det er montert to ventilasjonsaggregater for luftbehandling. Systemet som betjener flerbrukshallen med tilhørende lager har en kapasitet på ca m 3 /h. Systemet for resten av bygningen har en kapasitet på ca m 3 /h. Begge aggregater er utstyrt med roterende varmegjenvinnere for å sikre høy gjenvinningsgrad. Det ene systemet er basert på konstante luftmengder, et såkalt CAV-anlegg, mens det andre er basert på variable luftmengder, et såkalt VAV-anlegg. I VAV-anlegget reguleres luften etter CO 2 og temperatur. Det er balansert ventilasjon i hele nybygget, med overstrømning til toaletter, bøttekott osv., unntatt der disse ligger mot branncelle. I flerbrukshallen benyttes det fortrengningsventilasjon via ventilasjonsdoner langs veggen og separate avtrekk i tak. Ellers i nybygget benyttes det omrøringsventilasjon. For å hindre luktsmitte i anlegget er kjøkkenet utstyrt med separat avtrekksvifte over komfyr, hvor avkasten føres over tak i jethette. Av samme grunn er det montert en separat avtrekksvifte i rom for kjølt avfall.

22 Elektrotekniske anlegg Det er levert komplett nye elektriske installasjoner som en del av rehabiliteringen og ombyggingen av fyrhuset, samt nye elektriske installasjoner i nytt aktivitetsbygg. Alle leveranser er basert på dagens behov, med mulighet for oppgradering og utvidelser i alle deler av installasjonen. Alle installasjoner er levert i henhold til NEK 400:2010, NS-EN og NS-EN Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring For framføring av nye stigeledninger er det montert kabelbroer gjennom eksisterende kulvert i blokk D og kabelrør over gårdsplass fram til nytt aktivitetsbygg. For framføring av kursopplegg til nødvendig installasjoner er det montert kabelbroer i metall gjennom tekniske rom og over tette gipshimlinger i generelle rom. Tilgang til kabelbroer skjer via låste inspeksjonsluker i tak. I kontorer og undervisningsrom m.fl. er det installasjonskanaler i aluminium med innmonterte uttak for kraft og teleteknikk. Systemer for jording Jordingsanlegget er utført med ringelektrode med rutenett rundt og under nytt aktivitetsbygg tilkoblet jordskinne i tavlerom. Jordingsanlegget er tilknyttet alle utsatte anleggsdeler i henhold til gjeldende forskrifter. Lavspent forsyning Systemer for elkraftinntak Oslo fengsel er forsynt med strøm fra egen nettstasjon innenfor fengselets murer. Forsyningsspenningen er utført som 230V IT system. Fra nettstasjonen er det lagt ny strømskinne dimensjonert for 3200A fram til ny hovedtavle montert i eksisterende hovedtavlerom i blokk BD. System for hovedfordeling Det er levert ny hovedfordeling montert i eksisterende hovedtavlerom i blokk BD. Det er levert nye stigeledninger fram til nye hovedunderfordelinger i fyrhus og aktivitetsbygg. Øvrige stigeledninger til eksisterende fordelinger er tilkoblet nye effektbrytere i ny hovedfordeling. Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Det er levert nye underfordelinger, utført som skap i tavlekott. Det er levert fem nye underfordelinger, to i fyrhus og tre i nytt aktivitetsbygg. Underfordelinger er levert kapslet etter dagens krav og har separate felt for prioritert- og uprioritert kraft. Kursopplegg til lys, stikkontakter, elvarme, kjøle- og fryserom og til kjøkkenutstyr for matproduksjon er utført som åpent og skjult anlegg med framføring av kabler på bæresystem og som skjult røranlegg i vegger og tak. Til flerbrukshallen er det levert kursopplegg til lysrigg og utstyr for sceneteknikk. Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Det er levert kursopplegg og tilkobling til to ventilasjonsaggregater i fyrhuset og to ventilasjonsaggregater i aktivitetsbygget. Aggregatene er levert ferdig internt koblet fra fabrikk. Varmebatteriene på aggregatene er vannbasert. Ett av aggregatene i hver bygning har integrert kjøledel. For styring av varmeanleggene er det levert egne automatikkskap. 22 Ferdigmelding nr. 712/2013

23

24 Butikk for de innsatte. Lysanlegg Belysningsutstyr Belysningen er generelt basert på innfelte armaturer i himlinger tilpasset de respektive rom. Utendørs er det levert fasadebelysning ved alle innganger til nybygget supplert med noen innfelte armaturer langs fasader. Armaturene er med HF-teknologi og styringssystem. Armaturene benytter lavenergi kompaktrør og T5-rør. Lysanlegget i aktivitetsbygget er styrt av KNX bevegelsesdetektorer og KNX-brytere i alle rom. KNX strømforsyning med linjekoblere og lysstyringssystem-gateway er montert i underfordelingene. I fyrhuset er lysanlegget styrt med tradisjonelle lysbrytere og bevegelsesdetektorer. Nødlysutstyr Nød- og ledesystem er basert på etterlysende systemer med unntak av flerbrukshallen hvor det er levert antipanikkbelysning. Elvarme Det er levert varmekabler i dusjarealer i alle garderober styrt av tavlemonterte termostater og innstøpte følere i gulv. Utendørs er det levert varmekabler foran innganger, luftebalkong for innsatte og i rampe ved varemottak. Utendørs varme er styrt av snesmelteautomatikk. På tak er det tilkobling til taksluk med innebygget varmeelement. All elvarme er forberedt for tilkobling til byggets SD-anlegg. For øvrige arealer er varmeanlegget basert på vannbåren varme. SD-anlegg Det er tatt hensyn til at det vil komme et SD-anlegg i framtiden. Det innebærer blant annet at det da vil være mulig å hente ut informasjon om varme, ventilasjon, adgangskontroll, alarmer på utstyr mm. Tele- og automatisering Integrert kommunikasjon Det er levert et strukturert kablingssystem for IKT, kategori 6, sambandsklasse E. Det er levert RJ45 uttak for tele- og data i alle undervisningsrom, flerbrukshall og i kontorer for ansatte. Kablingssystemet er avsluttet på sentrale 19 frittstående gulvrack, med fiber-stigeledning for data og 50-par kabel for telefoni fra Oslo fengsels sentrale datarom. Nettverket er scannet og dokumentert med nettverkstester i henhold til gjeldende standard for kablingsklasse E. Telefoni og personsøking Systemer for porttelefoner Ved hver inngang til hallen og på gangbro fra Blokk A og D er det levert porttelefoner med fjernstyring for åpning av ytterdører og adkomst fra avd. A og B. Betjening er fra operasjonssentral i 24 Ferdigmelding nr. 712/2013

25 Blokk C. Operasjonssentral og hver dør har ringesignal og talekommunikasjon. Anleggene er integrert mot eksisterende system. Alarm og signal Det er et komplett adresserbart brannalarmanlegg i fyrhus og nytt aktivitetsbygg. Brannsløyfer er tilknyttet eksisterende brannalarmsentral ved Oslo fengsel. I flerbrukshallen er det levert aspirasjonsanlegg. For å trygge sikkerheten til de ansatte er det overfallsalarm med posisjonssendere for hele bygget. Posisjonssendere er strømforsynt via UPS i telematikkrom. For adgangskontroll er det statusindikering lukket/låst for alle dører med adgangskontroll. Disse betjenes med kortleser på begge sider av dør. Pasientsignal er levert ved alle HC-toaletter. Det er et elektrisk ur ved hver seksjon av flerbrukshallen. Lyd og bilde Fellesantenne Det er kursopplegg og antenneuttak i flerbrukshall, undervisningsrom og pauseareal for ansatte og innsatte. Anlegget er beregnet for tilknytting av signal fra eksisterende nett. Internfjernsyn Det er overvåkingskameraer med vandalsikre IP kameraer for overvåking av alle relevante innvendige og utvendige arealer. Anlegget er beregnet for integrering til fengselets eksisterende system. Lydanlegg Flerbrukshallen har et lydanlegg med egne høyttalere for hver av de tre oppdelte sonene. Høyttalerne har ballgitter for vern mot baller. Anlegget har CD-spiller, forsterker, mikser og trådløst mikrofonsystem og speakersystem. Det er et teleslyngeanlegg tilpasset underholdning fra scene. Person- og varetransport Heiser Det er levert en vare/personheis til aktivitetsbygget og en løfteplattform med eget sjakthus til fyrhus. Begge heiser er tilpasset universell tilgjengelighet. Sceneteknisk utstyr For arrangementer i flerbrukshallen er det levert mobil scene og fastmonterte heve-/senke rigger i tak for sceneteknisk utstyr.

26 26 Ferdigmelding nr. 712/2013

27 Prosjektadministrasjon Oppdragsgiver Kriminalomsorgen Byggherre Statsbygg Bruker Oslo fengsel Brukerkoordinator Laila Eidsvåg, Oslo fengsel Prosjektmedarbeidere i Statsbygg Prosjektleder Kristine Wangen Assisterende prosjektleder Eirik Myhre Arkitektfaglig gunhild Synnes Byggeteknikk Terje Karlsson VVS-teknikk Erland Grjotheim Elektroteknikk Carl Martin Nygård Bygningsøkonomi Arne Køhn Kulturminne Melanie Bjørklund Juridisk Kristin Zach Eiendomsforvaltning Statsbygg, region øst Eiendomsforvalter Ola Røsholt Drift gunnar Hannestad Totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS, Lillestrøm Byggherreombud SHA-koordinator byggadministrasjon AS, Lillestrøm Prosjekteringsgruppe: Arkitekt Eileraas Arkitekter AS, Oslo Landskapsarkitekt Hjellnes Consult AS, Oslo Interiørarkitekt Eileraas Arkitekter AS, Oslo Byggeteknikk Seim og Hultgreen AS, Oslo VVS-teknikk Hjellnes Consult AS, Oslo Elektroteknikk Hjellnes Consult AS, Oslo Brannteknikk Hjellnes Consult AS, Oslo Akustikk brekke & Strand AS, Oslo Underentreprenører Ventilasjon randem & Hubert AS Rør bergersen VVS Elektro Komplett Elektro installasjon as, Oslo Rør Jan Kihm Rørmontasjon AS, Oslo Ventilasjon randem & Hübert AS, Oslo Pre fab. Loe betongelementer AS, Hokksund Spilemoduler og finerplater Woodify AS, Krokstadelva Leverandører av brukerutstyr Møbler rom for flere as, Oslo Kjøkkenutstyr Culina Oslo Riise & GG Storkjøkken AS, Vøyenenga Elektrisk utstyr Kruse Smith Entreprenør AS, Lillestrøm Sportsutstyr PGM AS, Kolbotn Musikkutstyr 4Sound Kongens gate, Oslo Diverse utstyr Kruse Smith Entreprenør AS, Lillestrøm

28 Tlf.: Merkur-Trykk AS/Foto: Trond Isaksen

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel Nermarka 2, Trondheim Nybygg Nr 692/2010 Ferdigmelding nr. 692/2010 Prosjektnr. 11532 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 6 Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470 STATSBYGG Statped Vest Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 028 og 0470 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i byggeog eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Øverbyveien 88-104, Gjøvik Nybygg og rehabilitering Nr 0/2012 Ferdigmelding nr. 0/2012 Prosjektnr. 11664 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen Modul og 2 Politiets utlendingsinternat Trandum, Gardermoen Nybygg Nr 70/203 Ferdigmelding nr. 70/203 Prosjektnr. 97 og 225 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr. 97046 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 Ferdigmelding nr. 686/2010 Prosjektnr. 10913 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk................................. 4 Byggesakens

Detaljer

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Evenstad Nybygg Ferdigmelding nr. 668/2007 Prosjektnr. 11050 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet

Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nye avdelingsbygg skiptvet omsorgssenter for barn Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nybygg Nr 687/2010 Ferdigmelding nr. 687/2010 Prosjektnr. 11669 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350 DownHiL Høgskolen i lillehammer Gudbrandsdalsvegen 350 Ombygging Nr 694/2011 Ferdigmelding nr. 694/2011 Prosjektnr. 11433 (fase 1) / 11569 (fase 2) INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen kontrollstasjon tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen Nybygg Nr 697/2011 Ferdigmelding nr. 697/2010 Prosjektnr. 11607 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Stjørdal ungdomssenter

Stjørdal ungdomssenter STATSBYGG Stjørdal ungdomssenter Kirkevegen 33 Ombygging og rehabilitering Ferdigmelding nr. 657/2006 Prosjektnr. 10923 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Administrasjonsbygg Kystverket nordland

Administrasjonsbygg Kystverket nordland Administrasjonsbygg Kystverket nordland Finnesveien 12, Kabelvåg Ombygging og nybygg Nr 685/2010 Ferdigmelding nr. 685/2010 Prosjektnr. 11232 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Alta ungdomssenter Strandveien 6-, Alta Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Carpus Kongsberg Maritime

Carpus Kongsberg Maritime NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer