Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller"

Transkript

1 Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller S A L G S P R O S P E K T Selges ved

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre mobil: e-post: Atle Standnes mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax: MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå delvis salg av eiendommene listet opp under, i form av Øie Eiendomsutvikling AS sin 50 % eierandel i selskapet Nitteberg Panorama AS (nedenfor også benevnt selskapet). Selskapets hovedaktiva er eiendomsrett eller rett til erverv av eiendomsrett til eiendommene i Skedsmo: - ca. 30,7 daa. av gnr 33 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg. ( Ullereng-tomten ) - ca. 30 daa. av gnr 33 bnr 32 med påstående bygninger og anlegg. ( Lundby tomten ) - gnr 34 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 25,3 daa. ( Proffshop tomten ) - gnr 33 bnr 42 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 856 m². ( Holtveien 10C ) - gnr 34 bnr 10 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca m². ( Fetveien 53 ) Veiretten til eiendommene sikres gjennom en utbyggingsavtale med Skedsmo kommune. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 1

3 SALGSOBJEKTET Selger: ØIE Eiendomsutvikling AS org.nr Salgsobjektet: 50 % av aksjene i Nitteberg Panorama AS org. nr ØIE Eiendomsutvikling AS BORI Utbygging AS 50 % 50 % Nitteberg Panorama AS Eiendommene SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 2

4 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Tomteområdet ligger på Kjeller i Skedsmo kommune i Akershus fylke. Utvalgte avstander er oppført for å gi et inntrykk av eiendommens beliggenhet. Avstander lokalt; Avstander regionalt; - Hvam ca. 1,5 km - Oslo S ca. 20 km - Lillestrøm ca. 3 km - Gardermoen ca. 25 km En oversikt over barnehager og skoler i nærområdet finner du på linkene; SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 3

5 ADKOMST Adkomst til eiendommen med bil og E6 som utgangspunkt fra Oslo eller Gardermoen, benyttes avkjørselen merket Lillestrøm. Adkomsten til eiendommen er skissert i oversiktskartet hvor sort helfarget linje skisserer adkomsten fra Oslo og grønn helfarget linje skisserer adkomsten fra Gardermoen. Oversiktskart, Kilde; Google. Adresse: Holtveien Kjeller SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 4

6 TOMT Tomteområdet består av flere hele og deler av ulike gårds- og bruksnummer. Totalt utgjør området ca m². Grunnen består i dag stort sett av dyrket mark. Området heller fra nord mot sørvest. Den nordre delen av området ligger rundt Cote 140 med laveste Cote sør på området, rundt 110. Se vedlegg 3 for utskrift fra seeiendom.no. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 5

7 Selskapet har eiendomsrett og har gjennomført oppgjør for følgende eiendommer (markert med grønt i oversikten under): - Proffshop tomten - Holtveien 10C - Fetveien 53 Selskapet har inngått avtale om erverv av eiendomsrett, uten å ha gjennomført oppgjør for følgende eiendommer (markert med gult i oversikten under): - Ullereng tomten - Lundby tomten Veiretten til eiendommene sikres gjennom en utbyggingsavtale med Skedsmo kommune. Proffshop Ullereng Holtveien 10 C Lundby Fetveien 53 I tillegg har selskapet en forkjøpsrett på feltene B15 og B16 av reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller fra 27. november Se plankart i vedlegg 2. Avtaler om erverv av eiendomsrett oversendes av megler ved henvendelse. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 6

8 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplanens arealdel viser tomteområdet avmerket med rød sirkel. Arealbruken for eiendommen er i kommuneplanen arealdel for avsatt til bolig. Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune har bestemmelser og retningslinjer som potensielle kjøpere bør sette seg inn i. Skedsmo sin Kommuneplan ble egengodkjent av kommunestyret 8. juni Mer informasjon kan hentes via kommunens hjemmeside på; SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 7

9 REGULERING I henhold til vedtatt regulering av 17. april 2013 (mindre endring til regulering datert 20. mars 2013) i vedlegg 2 er arealene avsatt til bolig på ca m². Maksimal bebygd areal er på m² som gir en snitt BYA, for områdene regulert til bolig, på ca. 45 %. Reguleringsbestemmelsene vedtatt 20. mars 2013 gjelder for utbyggingsfeltene B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 kan bebygges som konsentrert småhusbebyggelse; som rekkehus, eneboliger i kjede, tomannsbolig, horisontaldelte leilighetsbygg og lignende. Den mindre endringen av 17. april 2013 angir maks BYA for de forskjellige feltene. Maks BYA varierer mellom 40 % (B11-1, B11-2, B12, B13, B14), 45 % (B2, B3-1, B3-2, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10) og 50 % (B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3). Byggehøyden skal ikke overstige 11 meter til overkant gesims/møne, målt til gjennomsnittlig terrengnivå. Gesims-/mønehøyden må ingen steder overstige C+146. Reguleringsbestemmelsene om fatter også blant annet rekkefølgebestemmelser som interessentene bør sette seg inn i, reguleringsbestemmelser og kart i vedlegg 2. Se særlig punkt 8.1 hvor det står: "Så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder, tillates ikke bebyggelse over restriksjonsplanens hinderbegrensende plan, angitt i kommuneplanen. Felt B2 kan benyttes til p-areal for feltene B3 og B5 så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder. Etter dette skal felt B2 opparbeides som boligområde. Felt B2 må i tillegg til å dekke eget parkeringsbehov også dekke parkeringsbehovet for feltene B3-1, B3-2, B5-1, B5-2." SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 8

10 BEBYGGELSEN Det er et lite bygg av eldre art på Fetveien 53. FERDIGATTEST Det er ikke hentet inn ferdigattest for eksisterende bebyggelse. UTBYGGINGSPOTENSIAL Området er tegnet ut med et volum på ca. 225 boligenheter. Disse er planlagt over 6 byggetrinn med oppstart for byggetrinn 1 i løpet av HD Arkitekter har utarbeidet understående illustrasjon med bakgrunn i vedtatte regulering. Se vedlegg 4 for HD Arkitekter sin illustrasjonsplan i A3-format. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 9

11 Antall prosjekterte enheter og salgbare m² BRA pr. byggetrinn ser man av tabellen under. Antall enheter BRAs Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Totalt Oversikten under viser hvor på området de forskjellige byggetrinnene er tenkt Det bemerkes at overnevnt skisser og planer er foreløpige og kan påvirkes av ny partner. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 10

12 BEVARING Selger er ikke kjent med noe bevaringshensyn på eiendommen. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. PARKERING Parkering på feltene B2, B6-2 og B6-3 skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bygg, under terreng eller på terreng. Antall parkeringsplasser følger Skedsmo kommunes norm. Parkeringsplasser på terreng og i anlegg under bygg og/eller terreng skal ikke regnes med i utnyttelsen. Parkeringsplasser skal plasseres og etableres som en integrert del av bygningsmiljøet. Krav til parkeringsdekning (der ikke annet fremgår av reguleringsplan) for småhusbebyggelse (ene- /tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet, rekke-, kjede- og atriumhus, inntil to etasjer med loft) er 2 parkeringsplasser pr. boenhet større enn 40 m² bruksareal, der én er vist i garasje og 1 parkeringsplass for boenhet mindre enn 40 m². For boligblokker og terrassehus med felles parkering i felles parkeringsanlegg skal det være 2 parkeringsplasser hvor av én er vist i garasje og én gjesteplass. Parkeringsnorm for Skedsmo kommune kan i sin helhet hentes ut via kommunens hjemmesider; parkering/ ENERGIATTEST Det foreligger ikke energiattest for eksisterende bygningsmasse. Området ligger innen for konsesjonsområdet til Akershus Fjernvarme AS og bebyggelsen skal søkes tilknyttet fjernvarmeanlegget. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 11

13 KOSTNADSBILDE SKATTETAKST Eiendomsskatt Det er eiendomsskatt i Skedsmo kommune. For nybygg har kommunestyret bestemt at "Bolig som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære," jf eiendomsskatteloven 7 c, fritas for eiendomsskatt i 3 år fra ferdigstillelse. Med ferdigstillelse forstås "tatt i bruk dato". Det gis fritak for hele år. Eksempel: En eiendom var taksert som tomt i 2006, og påstående bolighus fikk "tatt i bruk dato" den 15. april Fritak som ny bolig gis da for tre år regnet fra 1. januar For mer info se; LIGNINGSVERDI Eiendommene er ført under varebeholdning, da de er en del av utviklingsprosjektet. De er således ikke oppført med noen likningsverdi. SELSKAPET SELSKAPET Nitteberg Panorama AS org. nr ble stiftet 7. juni 2011 og eies 50 % av Øie Eiendomsutvikling AS org. nr , og 50 % av BORI Utbygging AS org. nr BOKFØRT VERDI Eiendommenes bokførte verdi pr. 31. desember 2012 var NOK ,- i henhold til regnskapet for 2012 i vedlegg 7. Det er aktivert prosjekteringskostnader utover dette på til sammen NOK ,- AVSKRIVNINGER Eiendommene er tomter og kan således ikke avskrives. FREMFØRBART UNDERSKUDD Selskapet hadde pr. 31. desember 2012 et fremførbart underskudd på NOK ,-. NYTT AV 2013 Selskapet har i 2013 ervervet Fetveien 53 for NOK ,-. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 12

14 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommenes heftelsesbilde. Utskrifter av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommene med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 31: ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om kloakkledning m.m. Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 32: BESTEMMELSE OM VEG Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 42: ERKLÆRING/AVTALE Rett til bruk av fellesarealer i nord Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 34 bnr 10: BESTEMMELSE OM VEG Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 34 bnr 31: BESTEMMELSE OM VEG Kopi av servitutter etter 1952 kan skaffes ved henvendelse til megler. Tinglyste dokumenter i Akershus før 1952 kan hentes ut via denne linken; js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 13

15 FORKJØPSRETT BORIs medlemmer og et par tidligere grunneiere har forkjøpsrett på ferdig produserte boliger, men til markedspriser satt av selskapet. ANNET Selskapet må i henhold til avtalen med Kunnskapsbyen, datert 4. desember 2002, betale NOK 130,- pr. m² BRA som definert i NS 3940, pkt 6.4, dog skal ikke fellesareal regnes med. Prisen skal indeksreguleres iht. SSBs konsumprisindeks med basis pr. 15. august SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 232,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast i vedlegg 9. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 14

16 Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer + Kasse/Bank - Gjeld (herunder gjenværende kostnad for erverv av eiendomsrett) - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Aksjeverdi x 50 % = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 15

17 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrifter - datert Reguleringskart m/bestemmelser 3. Utskrift fra seeiendom.no 4. Illustrasjonsplan 5. Firmaattest selskapet 6. Stiftelsesdokument med vedtekter 7. Årsregnskap 8. Utkast kjøpekontrakt SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 16

18 Grunnbokutskrift, datert Grunnbokutskrifter

19 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Uoppgitt ULLERENG IVAR FØDT: IDEELL: 1 / 2 ULLERENG SONJA FØDT: IDEELL: 1 / 2 Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr. 1 PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BORI UTBYGGING AS ORG.NR: ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr URÅDIGHET Rettighetshaver: BORI UTBYGGING AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr. 1 Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

20 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune SERVITUTTER Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0231 / 33 / 1 / / Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 18 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 33 / 37 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

21 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 32 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt LUNDBY ANDERS FØDT: MAKESKIFTESKJØTE GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påtegning til hjemmel: EKTEPAKT U/HJ.OVERGANG Navn: LUNDBY ANDERS FØDT: Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Opsjon for Romerike BBL Eiendom AS på kjøp av 77 dekar areal Opsjon skal gjelde i 4 år fra avtalens underskrift PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: Uomsettelig Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

22 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 32 i 0231 SKEDSMO kommune PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: MATHIESEN PER HÅKON KORSMO FØDT: URÅDIGHET Rettighetshaver: MATHIESEN PER HÅKON KORSMO FØDT: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver KJØPEKONTRAKT Rettighetshaver: NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: Tomteareal stort ca 30 daa FORKJØPSRETT Rettighetshaver: NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0231 / 33 / 15 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 18 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 33 / 33 / / MÅLEBREV Areal m2 Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

23 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0231 / 34 / 1 / / Iht vassdragsreguleringsloven 16, post 5, 8. ledd - innløsning av årlig erstatningsbeløp, kr ,-. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0231 / 34 / 33 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

24 Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 34 / 1 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 34 / 33 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

25 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 42 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 1 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 2 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 3 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 4 Rett til bruk av fellearealer i nord GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 11 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

26

27 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 10 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Skifteoppgjør CHRISTOFFERSEN BENT FØDT: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Vegvesenets betingelser vedtatt IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 34 / 1 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

28 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NITTEBERG, KJELLER Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 2 Reguleringskart m/ bestemmelser

29

30 425/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NITTEBERG, KJELLER 1 Generelt 1.1 Reguleringsområdet inneholder følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg, pbl : Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14. Samferdsel og teknisk infrastruktur pbl : Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Grønnstruktur pbl : Turdrag F1 2 Fellesbestemmelser 2.1 For prosjektering av vei, plasser, bygninger og uterom skal illustrasjonsplanen for Nitteberg, datert være retningsgivende. 3 Bebyggelse og anlegg 3.1 Feltene B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 kan bebygges som konsentrert småhusbebyggelse; som rekkehus, enebolig i kjede, tomannsbolig, horisontaldelte leilighetsbygg og lignende. Maksimal tillatt utnyttelse er: Feltene B2, B3-1, B3-2, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2 og B10 BYA = 45 % Feltene B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 BYA = 40 % Feltene B5-1, B5-2, B6-1, B6-2 og B6-3 BYA = 50 % 3.2 Der byggegrense ikke er oppgitt spesielt på planen, gjelder formålsgrense som byggegrense. 3.3 Minimum halvparten av boligenhetene innenfor planområdet skal ha egen inngang på bakkeplan. 3.4 For åpent areal under bygning (med eller uten søyler) som ligger i tilknytning til felles uteoppholdsrom skal arealet ikke regnes med i tillatt bebygd areal (BYA). Balkonger inntil 15 m 2 regnes heller ikke med. 3.5 Vinterhage skal ikke medregnes i beregning av utnyttelse. Vinterhage skal ha tak av gjennomsiktig materiale. Vinterhagens bygningskonstruksjon kan ikke overstige maksimale gesimshøyder/antall etasjer.

31 3.6 Byggehøyden skal ikke overstige 11 m til overkant gesims/møne, målt til gjennomsnittlig terrengnivå. Gesimshøyden/mønehøyden i byggeområde må ingen steder overstige C Ved rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan. Følgende skal inkluderes i utomhusplanen: Avgrensingen av planen som en helhetlig arkitektonisk enhet, skal minimum være en teig med tilgrensende F1 og andel F2. Byggegrenser, etasjetall, høyde. Parkeringsplasser for sykkel og bil, garasjeanlegg og kjøre- og gangveier innenfor byggeområdene. Utforming av atkomstveien og overgang til byggeområdene. Tilgrensende veirom skal integreres i teigens arkitektoniske helhet. Tilstrebe ett samlende tun innenfor hvert felt. Felles uteoppholdsareal med minimum 25 m 2 pr. boenhet innenfor byggeområdene og tilgrenset F1. Uteoppholdsarealene skal integreres i den arkitektoniske formingen av bebyggelsen. Utforming av andel kvartalslekeplass, F2 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt Utforming av tilgrensende turdrag F1 som grønn passasje. For områdene som kommer i berøring med trerekken i eksisterende allé langs Holtveien, skal eksisterende trerekke merkes inn. Trerekken skal bevares. 4 Parkering 4.1 Feltene B2, B6-2 og B6-3: Parkeringsplassene skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bygg, under terreng eller på terreng. Antall parkeringsplasser følger Skedsmo kommunes norm. 4.2 Parkeringsplasser på terreng og i anlegg under bygg og/eller terreng skal ikke regnes med i utnyttelsen. Parkeringsplasser skal plasseres og etableres som en integrert del av bygningsmiljøet. 5 Samferdsel og teknisk infrastruktur 5.1 Kjøreveg Eksisterende trerekke langs Holtveien skal bevares. Kjøreveg V1 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V3 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V4 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V5 er felles for B8-2, B10 og gnr. 33/ bnr. 4, 6, 8, 15, 27 og Gang-/sykkelveg: Gang-/sykkelvegene er felles for B2, B3-1, B3-2, B5-1 og B5-2 6 Grønnstruktur 6.1 Turdrag F1: For hvert av byggefeltene B2 B14 skal de tilgrensende turdragene, F1 opparbeides. F1 skal i størst mulig grad bestå av kulturlandskapets opprinnelige karakter, og framstå som grønne siktlinjer mot Nitteberggårdene.

32 Turdrag F1 skal være felles for B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 7 Miljøbestemmelser 7.1 Støy: Veitrafikkstøy må ikke overskride Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, Teknisk forskrift NS 8175 og For bebyggelse som er utsatt for høyre nivå enn fastsatt, skal fasader og vinduer lydisoleres i samsvar med kravene. Tilfredsstillende inneklima må sikres, kfr. Statens Helsetilsyn rundskriv IK-3991: Normer for inneluftkvalitet eller senere vedtatte forskrifter eller retningslinjer. 7.2 Området omfattes av konsesjonsområdet til Akershus Fjernvarme AS og bebyggelsen skal søkes tilknyttet fjernvarmeanlegget. Ved utarbeidelse av rammesøknad skal det tilrettelegges planmessige forutsetninger for etablering av fjernvarme/ vannbårende varme for videre detaljprosjektering og -gjennomføring. 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 Så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder, tillates ikke bebyggelse over restriksjonsplanens hinderbegrensende plan, angitt i kommuneplanen. Felt B2 kan benyttes til p-areal for feltene B3 og B5 så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder. Etter dette skal felt B2 opparbeides som boligområde. Felt B2 må i tillegg til å dekke eget parkeringsbehov også dekke parkeringsbehovet for feltene B3-1, B3-2, B5-1, B Før det gis igangsettingstillatelse til første bolig, må rundkjøring i krysset Holtveien x Fetveien, ny felles atkomst til boligeiendommene gnr. 33/ bnr. 4, 6, 8, 15, 27 og 38 samt grøntanlegget på felt F4 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt være ferdig opparbeidet. Rundkjøringen, i krysset Holtveien x Fetveien og tilhørende offentlig veiareal skal være utført ihht håndbok 017 veg- og gateutforming. Byggeplanene skal være godkjent av Statens vegvesen Region øst v/romerike distrikt. 8.3 Nødvendig opprusting av vann- og avløpsnett nedstrøms skal være utført etter godkjente planer før brukstillatelse gis. Det samme gjelder bortledning av overvann etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. 8.4 Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før brukstillatelse kan gis. Støybeskyttelsestiltakenes effekt skal dokumenteres ved etterkontroll når boligene er tatt i ordinær bruk. 8.5 Felles uteoppholdsrom/lek F2: Kvartalslek i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt For hver 20de bolig innenfor boligfeltene det søkes brukstillatelse på, skal det være opparbeidet minimum 200 m2 felles lekeareal innenfor F2 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt

33 8.6 Felles uteoppholdsrom/lek F3 - Sentralt lekefelt, sentralt ballfelt i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt : For hver 200de bolig innenfor planens avgrensing det søkes brukstillatelse på, skal det opparbeides minimum m2 sentralt lekefelt og sentralt ballfelt innenfor området F3 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt Uteområdene og øvrige fellesarealer skal være ferdig opparbeidet samtidig med ferdigstillelsen av bebyggelsen. Skedsmo kommune, planavdelingen, den

34 Utskrift - seeiendom.no 3 seeiendom.no

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Illustrasjonsplan - HD Arkitekter 4 Illustrasjonsplan

46 Proffshop Ullereng Holtveien 10 C Lundby Fetveien 53

47 Firmaattest - Nitteberg Panorama AS 5 Firmaattest

48

49

50

51 Stiftelsesdokument med vedtekter - Nitteberg Panorama AS 6 Vedtekter

52

53

54

55

56

57 Årsregnskap - Nitteberg Panorama AS Årsregnskap

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Utkast - Kjøpekontrakt 8 Kjøpekontrakt

67 KJØPEKONTRAKT mellom ØIE Eiendomsutvikling AS og Kjøper vedrørende salg av 50 % av aksjene i Nitteberg Panorama AS

68 1. SALGSGJENSTAND ØIE Eiendomsutvikling AS org.nr , ( Selger ) eier 50 % av aksjene ( Aksjene ) i - Nitteberg Panorama AS org.nr ("Selskapet"). Selger og [..] AS, org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Aksjene skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. Selskapets hovedaktivum er eiendomsrett eller rett til erverv av eiendomsrett til eiendommene: - del av gnr 33 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 13,5 daa. i henhold til opsjonsavtale datert 3. april 2003 ( Ullereng-tomten ) - del av gnr 33 bnr 32 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 30 daa som skal fradeles fra hovedeiendommen og overtas av Selskapet suksessivt, likevel senest 15. juni Selskapet har i tillegg en forkjøpsrett til resterende areal av gnr 33 bnr 32, jf. kjøpekontrakt datert 18. mai 2012 ( Lundby tomten ) - gnr 34 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 24,5 daa. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ( Proffshop tomten ) - gnr 33 bnr 42 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 856 m2. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ( Holtveien 10C ) - gnr 34 bnr 10 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca m2. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ("Fetveien 53") eiendommene er markert på kart i bilag 6 og er alle i Skedsmo kommune ( Tomtene ) (i fellesskap benevnt Eiendommen ). 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Partene er enige om at ved beregningen av kjøpesummen for Aksjene ( Kjøpesummen ), skal Eiendommen verdsettes til NOK [..] ( Eiendomsverdien ). Kjøpesummen skal være lik 50 % av Eiendomsverdien med tillegg for - 50 % av alle eiendeler i Selskapets balanse unntatt Eiendommen, eventuell utsatt skattefordel og eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, - 50 % av andel av utsatt skattefordel som består av fremførbart underskudd, - NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for andel av utsatt skattefordel som består av tap på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, og med fradrag for

69 - 50 % av all gjeld i Selskapets balanse (herunder Lånet definert i punkt 2.2) unntatt eventuell utsatt skatt, - NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for andel av utsatt skatt som består av gevinst på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, Kjøpesummen som skal betales ved Overtakelse ( Estimert Kjøpesum ), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse ( Estimert Balanse ). I bilag 4 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskaps- eller forretningsfører. Ifølge denne balansen er Kjøpesummen foreløpig beregnet til NOK [..]. Estimert Balanse skal utarbeides og oppdateres i samsvar med bestemmelsene i punkt Nærmere om Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån Estimert Balanse er ført i samsvar med alminnelige regnskapsmessige prinsipper konsekvent anvendt, og forventet resultat etter skatt frem til Overtakelse skal innarbeides. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel er det korrigert for Selskapets skattemessige avskrivninger og føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. Måneden for Overtakelse er tilordnet Kjøper. Dessuten er utsatt skattefordel og utsatt skatt ikke ført som ett nettobeløp, men som to bruttoposter under eiendeler og gjeld i Estimert Balanse. Ved beregningen av Selskapets lån i bank ( Lånet ) skal det gjøres tillegg/fradrag for alle inntekter/kostnader som vil oppstå ved innfrielse av Lånet per Overtakelse, herunder eventuell over- eller underkurs og eventuelle kostnader ved innløsning av swapavtaler. Den skattemessige konsekvensen av kostnader eller inntekter som oppstår ved innfrielse av Lånet, skal hensyntas ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel i Estimert Balanse. Som det fremkommer av Estimert Balanse, er størrelsen på Lånet i henhold til ovenstående anslått til NOK [..]. Senest fem dager før Overtakelse skal Selger innhente og levere til Kjøper restgjeldsoppgaver fra Selskapets bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånet per Overtakelse (beregnet i henhold til forrige avsnitt). Samtidig skal Selger levere til Kjøper en oppdatert Estimert Balanse der Lånet er innført med riktig beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt skattefordel. Den oppdaterte Estimerte Balanse skal legges til grunn for beregningen av Estimert Kjøpesum. Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og besørge at Lånet innfris fullt ut. [Dessuten skal Kjøperen på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selgeren som er på [..] inklusive opptjente renter per Overtakelse.] 2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selskapets styre før eventuelle styreendringer etter Overtakelse godkjenne og signere en oppdatert balanse per Overtakelse. Selskapets revisor før eventuelt revisorskifte skal avgi en bekreftelse på en forenklet revisorkontroll av oppdatert

70 balanse per Overtakelse ("Revidert Balanse"). Revidert Balanse utarbeides på basis av de samme prinsipper som Estimert Balanse, jf. punkt 2.1 og 2.2. Selger skal sørge for at Revidert Balanse meddeles Kjøper skriftlig (jf. punkt 8) umiddelbart etter at den er utarbeidet. I sin oversendelse til Kjøper skal Selger også vise hvordan Kjøpesummen er beregnet på grunnlag av Revidert Balanse ("Revidert Kjøpesum"). Hvis en av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, meddeler den annen part at han har innsigelser til Revidert Balanse og/eller til beregningen av Revidert Kjøpesum og partene ikke innen ytterligere 14 dager blir enige om forholdet, skal en uavhengig statsautorisert revisor, som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum med bindende og endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt. Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Dersom partenes uenighet er av en slik karakter at partenes ulike synspunkter medfører en differanse i forhold til størrelsen på Revidert Kjøpesum som er større enn NOK [..], kan hver av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, alternativt forlange at uenigheten avgjøres ved voldgift. Dersom Revidert Kjøpesum er større enn Estimert Kjøpesum, skal differansen av Kjøper innbetales direkte til konto oppgitt av Selger innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, med tillegg for [..] % rente p.a. fra Overtakelse til forfall. Dersom Revidert Kjøpesum er mindre enn Estimert Kjøpesum, skal differansen av Selger utbetales direkte til konto oppgitt av Kjøper innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, med tillegg for [..] % rente p.a. fra Overtakelse til forfall. 2.4 Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling. 2.5 Oppgjør Oppgjøret mellom partene skal foretas av Hadrian Eiendom AS ( Megler ). Oppgjør ansees rettidig innkommet bare når det er satt inn på Meglers klientkonto i Storebrand Bank ASA før kl Overtakelsesdato. Selger skal innen Overtakelse overlevere til Megler Selskapets aksjebok, hvor Aksjene er notert i Kjøpers navn. Oppgjør av Kjøpesummen skal skje mot overlevering av Selskapets aksjebok. Kjøper kan ikke pålegge Megler å holde tilbake hele eller deler av Kjøpesummen overfor Selger som følge av krav Kjøper mener å ha mot Selger i kontraktsforholdet.

71 Ved kontraktens underskrift utsteder Selger en kombinert sikringsobligasjon/ urådighetserklæring til Hadrian Eiendom AS, som lyder på Eiendomsverdien, og som blir å tinglyse på Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlysning og besørge denne slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet aksjebok er overlevert Kjøper med Aksjene notert i Kjøpers navn. Selger og hjemmelshaver forplikter seg til å undertegne ugjenkallelig fullmakt til Megler der Megler på hjemmelshavers vegne gis fullmakt til å samtykke i kjøperens nødvendige pantsettelse av Eiendommen. Meglerprovisjon og utlegg i hht. Oppdrag betales av oppdragsgiver og forfaller til betaling ved kontraktsunderskrift. Selger gir Megler fullmakt til å heve meglerprovisjon og utlegg av den første innbetaling fra Kjøper. 3. SELGERS MANGELSANSVAR Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas i den stand som det var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering (tilknyttet Eiendommen eller andre eiendeler/gjeld i Selskapet) skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven 3-9 og kjøpsloven 19 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: - Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt. - Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7 og kjøpsloven 19 bokstav b). - Dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8 og kjøpsloven 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum og kjøpsloven 19 bokstav c), tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så har Selger opplyst at Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8 og kjøpsloven 19 bokstav a) og b), slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel var kjent med. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer skal ikke under noen omstendighet kunne gi Kjøper grunnlag for mangelskrav.

72 Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 4. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at følgende vil gjelde per Overtakelse: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) At Selskapet er hjemmelshaver til deler av Eiendommen og har inngått avtaler som sikrer fremtidig eiendomsrett til resterende del av Eiendommen. At Selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i Estimert og Revidert Balanse, med mindre annet fremkommer av denne kontrakt, og at Selskapet ikke har andre typer eiendeler enn det som fremkommer av Estimert Balanse (dog slik at verdien av de nevnte eiendeler kan avvike i Revidert Balanse sammenholdt med verdien i Estimert Balanse). At Selskapet ikke har gjeld eller andre økonomiske forpliktelser utover det som fremgår av Revidert Balanse og avtaler Kjøper er gjort kjent med i forbindelse med inngåelse av denne kontrakt, herunder skatte- eller avgiftskrav i enhver form. At Selskapets regnskaper er korrekte og basert på god regnskapsskikk. At Selskapet ikke har avgitt garantier eller stilt sikkerhet til fordel for tredjemanns forpliktelser. At Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser overfor Selger eller andre. At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist. At Selger ved overdragelsen har full og ubeskåret eiendomsrett til Aksjene, at Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, og at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen løsningsrett til Aksjene. At det ikke er besluttet utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til aksjeeiere eller andre, utover det som er hensyntatt i Estimert Balanse. At ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Selskapet vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. (l) At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 5. (m) At Selger ikke er kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

73 (n) At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende. 5. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav etter punkt 4, tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Selskapet/Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse. Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i kjøpsloven 67 (2) og avhendingsloven 7-1 (2)). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til NOK Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK [..]. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgifts-besparelser som Kjøper eller Selskapet vil kunne nyttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 6. OVERTAKELSE Aksjene overtas av Kjøper kl den [..] ("Overtakelse"). Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven 54 (4). 7. OFFENTLIGE TILLATELSER Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskravog eventuell meldeplikt i fbm Konkurranseloven. 8. MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per rekommandert brev, telefaks eller e-post til følgende adresser: For Selger: ØIE Eiendomsutvikling AS ved daglig leder Lise Kittilsen e-post:

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS Kart: googlemaps.no KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Selgere: Postnr.Isted: 5237 Rådal. Kjøper: 1. Avtalens parter. Navn: Elbjørg K. Myklebust. Adresse: Steinsviksveien 262

KJØPEKONTRAKT. Selgere: Postnr.Isted: 5237 Rådal. Kjøper: 1. Avtalens parter. Navn: Elbjørg K. Myklebust. Adresse: Steinsviksveien 262 Navn: Elbjørg K. Myklebust Selgere: 1. Avtalens parter Selgeme plikter å gi korrekte opplysninger om eiendommen jfr. avbl. 3-8. Selgerne plikter å opplyse om alle relevante forhold ved eiendommen, jfr.

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Utskrift fast eiendom

Utskrift fast eiendom Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: Selvaag Eiendomsoppgjør AS GEIRNJ g Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 1003, Bruksnummer 79 i 0704 TØNSBERG kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato

Detaljer

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av KJØPSAVTALE mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling AS Vedrørende salg av deler av "Marienlystområdet" gnr. 110 bnr. 215, 228 og 5004 i Drammen kommune 1/12 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG DEFINISJONER Drammen

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Bekreftelse på likningsverdi:

Bekreftelse på likningsverdi: Dato 30.05.2016 U.off. offl. 13, lignl. 3-13 nr. 1 ANDRE HANSEN ALSAKER FOSSVEIEN 5 3403 LIER Bekreftelse på likningsverdi: Kommune: 0626 LIER Organisasjonsnr 987 347 996 Andelsnr 25 Eiendommens adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert 15.05.2015. 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart i vedlegg 1. Planen er vedtatt

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM AVTALE OM OVERDRAGELSE AV DELER AV EIENDOMMEN GNR. 66 BNR. 51 ØRLAND KOMMUNE SIDE 1 AV 8 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM Denne avtale ("Avtalen") er inngått mellom: Erling Hovde Albrigtsen, Født.

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK

MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK MANDAL KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR N3 JÅBEKK 1. PARTER Mellom TT Eiendom AS (senere kalt utbygger) org. 981 932 625 og Mandal kommune (senere kalt kommunen) org. 964 968 519 er det inngått følgende avtale:

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune Fakta om eiendommen: Jordarealene skal selges som tilleggsjord. Ihht. gårdskart

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter.

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING VED BRØTTUM ALMENNINGS TOMTER I BIRKEBEINERBAKKEN PANORAMA TOMT NR. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 advokat Jo Are Aamodt Brænden, Advokatfirmaet

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune 1 2 Innhold 1. Avtalens parter... 3 2. Generelt... 3 3. Avtalens formål og geografisk avgrensning... 3 4. Grunneiernes

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31 TØNSBERG* (0704, Vestfold) - 0704/1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG WE01117000 Hjemmelsinformasjon Hjemmelsinformasjon: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:01.11.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 UTBYGGINGSAVTALE FOR Levabygg AS / SJØGATA 33 Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938587051 heretter betegnet som LK, og Levabygg AS / (Sjøgata

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M²

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M² BTA ca. 7828 M² TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE KONTAKT MEGLER Torill Skrettingland M: 91777814 - E: ts@malling.no Kurt Inge Nybru M: 91523026 - E: kn@malling.no

Detaljer