Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller"

Transkript

1 Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller S A L G S P R O S P E K T Selges ved

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre mobil: e-post: Atle Standnes mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax: MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå delvis salg av eiendommene listet opp under, i form av Øie Eiendomsutvikling AS sin 50 % eierandel i selskapet Nitteberg Panorama AS (nedenfor også benevnt selskapet). Selskapets hovedaktiva er eiendomsrett eller rett til erverv av eiendomsrett til eiendommene i Skedsmo: - ca. 30,7 daa. av gnr 33 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg. ( Ullereng-tomten ) - ca. 30 daa. av gnr 33 bnr 32 med påstående bygninger og anlegg. ( Lundby tomten ) - gnr 34 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 25,3 daa. ( Proffshop tomten ) - gnr 33 bnr 42 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 856 m². ( Holtveien 10C ) - gnr 34 bnr 10 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca m². ( Fetveien 53 ) Veiretten til eiendommene sikres gjennom en utbyggingsavtale med Skedsmo kommune. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 1

3 SALGSOBJEKTET Selger: ØIE Eiendomsutvikling AS org.nr Salgsobjektet: 50 % av aksjene i Nitteberg Panorama AS org. nr ØIE Eiendomsutvikling AS BORI Utbygging AS 50 % 50 % Nitteberg Panorama AS Eiendommene SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 2

4 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Tomteområdet ligger på Kjeller i Skedsmo kommune i Akershus fylke. Utvalgte avstander er oppført for å gi et inntrykk av eiendommens beliggenhet. Avstander lokalt; Avstander regionalt; - Hvam ca. 1,5 km - Oslo S ca. 20 km - Lillestrøm ca. 3 km - Gardermoen ca. 25 km En oversikt over barnehager og skoler i nærområdet finner du på linkene; SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 3

5 ADKOMST Adkomst til eiendommen med bil og E6 som utgangspunkt fra Oslo eller Gardermoen, benyttes avkjørselen merket Lillestrøm. Adkomsten til eiendommen er skissert i oversiktskartet hvor sort helfarget linje skisserer adkomsten fra Oslo og grønn helfarget linje skisserer adkomsten fra Gardermoen. Oversiktskart, Kilde; Google. Adresse: Holtveien Kjeller SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 4

6 TOMT Tomteområdet består av flere hele og deler av ulike gårds- og bruksnummer. Totalt utgjør området ca m². Grunnen består i dag stort sett av dyrket mark. Området heller fra nord mot sørvest. Den nordre delen av området ligger rundt Cote 140 med laveste Cote sør på området, rundt 110. Se vedlegg 3 for utskrift fra seeiendom.no. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 5

7 Selskapet har eiendomsrett og har gjennomført oppgjør for følgende eiendommer (markert med grønt i oversikten under): - Proffshop tomten - Holtveien 10C - Fetveien 53 Selskapet har inngått avtale om erverv av eiendomsrett, uten å ha gjennomført oppgjør for følgende eiendommer (markert med gult i oversikten under): - Ullereng tomten - Lundby tomten Veiretten til eiendommene sikres gjennom en utbyggingsavtale med Skedsmo kommune. Proffshop Ullereng Holtveien 10 C Lundby Fetveien 53 I tillegg har selskapet en forkjøpsrett på feltene B15 og B16 av reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller fra 27. november Se plankart i vedlegg 2. Avtaler om erverv av eiendomsrett oversendes av megler ved henvendelse. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 6

8 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplanens arealdel viser tomteområdet avmerket med rød sirkel. Arealbruken for eiendommen er i kommuneplanen arealdel for avsatt til bolig. Kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune har bestemmelser og retningslinjer som potensielle kjøpere bør sette seg inn i. Skedsmo sin Kommuneplan ble egengodkjent av kommunestyret 8. juni Mer informasjon kan hentes via kommunens hjemmeside på; SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 7

9 REGULERING I henhold til vedtatt regulering av 17. april 2013 (mindre endring til regulering datert 20. mars 2013) i vedlegg 2 er arealene avsatt til bolig på ca m². Maksimal bebygd areal er på m² som gir en snitt BYA, for områdene regulert til bolig, på ca. 45 %. Reguleringsbestemmelsene vedtatt 20. mars 2013 gjelder for utbyggingsfeltene B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 kan bebygges som konsentrert småhusbebyggelse; som rekkehus, eneboliger i kjede, tomannsbolig, horisontaldelte leilighetsbygg og lignende. Den mindre endringen av 17. april 2013 angir maks BYA for de forskjellige feltene. Maks BYA varierer mellom 40 % (B11-1, B11-2, B12, B13, B14), 45 % (B2, B3-1, B3-2, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10) og 50 % (B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3). Byggehøyden skal ikke overstige 11 meter til overkant gesims/møne, målt til gjennomsnittlig terrengnivå. Gesims-/mønehøyden må ingen steder overstige C+146. Reguleringsbestemmelsene om fatter også blant annet rekkefølgebestemmelser som interessentene bør sette seg inn i, reguleringsbestemmelser og kart i vedlegg 2. Se særlig punkt 8.1 hvor det står: "Så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder, tillates ikke bebyggelse over restriksjonsplanens hinderbegrensende plan, angitt i kommuneplanen. Felt B2 kan benyttes til p-areal for feltene B3 og B5 så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder. Etter dette skal felt B2 opparbeides som boligområde. Felt B2 må i tillegg til å dekke eget parkeringsbehov også dekke parkeringsbehovet for feltene B3-1, B3-2, B5-1, B5-2." SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 8

10 BEBYGGELSEN Det er et lite bygg av eldre art på Fetveien 53. FERDIGATTEST Det er ikke hentet inn ferdigattest for eksisterende bebyggelse. UTBYGGINGSPOTENSIAL Området er tegnet ut med et volum på ca. 225 boligenheter. Disse er planlagt over 6 byggetrinn med oppstart for byggetrinn 1 i løpet av HD Arkitekter har utarbeidet understående illustrasjon med bakgrunn i vedtatte regulering. Se vedlegg 4 for HD Arkitekter sin illustrasjonsplan i A3-format. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 9

11 Antall prosjekterte enheter og salgbare m² BRA pr. byggetrinn ser man av tabellen under. Antall enheter BRAs Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Byggetrinn Totalt Oversikten under viser hvor på området de forskjellige byggetrinnene er tenkt Det bemerkes at overnevnt skisser og planer er foreløpige og kan påvirkes av ny partner. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 10

12 BEVARING Selger er ikke kjent med noe bevaringshensyn på eiendommen. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. PARKERING Parkering på feltene B2, B6-2 og B6-3 skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bygg, under terreng eller på terreng. Antall parkeringsplasser følger Skedsmo kommunes norm. Parkeringsplasser på terreng og i anlegg under bygg og/eller terreng skal ikke regnes med i utnyttelsen. Parkeringsplasser skal plasseres og etableres som en integrert del av bygningsmiljøet. Krav til parkeringsdekning (der ikke annet fremgår av reguleringsplan) for småhusbebyggelse (ene- /tomannsbolig, enebolig med sekundærleilighet, rekke-, kjede- og atriumhus, inntil to etasjer med loft) er 2 parkeringsplasser pr. boenhet større enn 40 m² bruksareal, der én er vist i garasje og 1 parkeringsplass for boenhet mindre enn 40 m². For boligblokker og terrassehus med felles parkering i felles parkeringsanlegg skal det være 2 parkeringsplasser hvor av én er vist i garasje og én gjesteplass. Parkeringsnorm for Skedsmo kommune kan i sin helhet hentes ut via kommunens hjemmesider; parkering/ ENERGIATTEST Det foreligger ikke energiattest for eksisterende bygningsmasse. Området ligger innen for konsesjonsområdet til Akershus Fjernvarme AS og bebyggelsen skal søkes tilknyttet fjernvarmeanlegget. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 11

13 KOSTNADSBILDE SKATTETAKST Eiendomsskatt Det er eiendomsskatt i Skedsmo kommune. For nybygg har kommunestyret bestemt at "Bolig som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære," jf eiendomsskatteloven 7 c, fritas for eiendomsskatt i 3 år fra ferdigstillelse. Med ferdigstillelse forstås "tatt i bruk dato". Det gis fritak for hele år. Eksempel: En eiendom var taksert som tomt i 2006, og påstående bolighus fikk "tatt i bruk dato" den 15. april Fritak som ny bolig gis da for tre år regnet fra 1. januar For mer info se; LIGNINGSVERDI Eiendommene er ført under varebeholdning, da de er en del av utviklingsprosjektet. De er således ikke oppført med noen likningsverdi. SELSKAPET SELSKAPET Nitteberg Panorama AS org. nr ble stiftet 7. juni 2011 og eies 50 % av Øie Eiendomsutvikling AS org. nr , og 50 % av BORI Utbygging AS org. nr BOKFØRT VERDI Eiendommenes bokførte verdi pr. 31. desember 2012 var NOK ,- i henhold til regnskapet for 2012 i vedlegg 7. Det er aktivert prosjekteringskostnader utover dette på til sammen NOK ,- AVSKRIVNINGER Eiendommene er tomter og kan således ikke avskrives. FREMFØRBART UNDERSKUDD Selskapet hadde pr. 31. desember 2012 et fremførbart underskudd på NOK ,-. NYTT AV 2013 Selskapet har i 2013 ervervet Fetveien 53 for NOK ,-. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 12

14 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommenes heftelsesbilde. Utskrifter av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommene med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 31: ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om kloakkledning m.m. Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 32: BESTEMMELSE OM VEG Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 33 bnr 42: ERKLÆRING/AVTALE Rett til bruk av fellesarealer i nord Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 34 bnr 10: BESTEMMELSE OM VEG Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen med gnr 34 bnr 31: BESTEMMELSE OM VEG Kopi av servitutter etter 1952 kan skaffes ved henvendelse til megler. Tinglyste dokumenter i Akershus før 1952 kan hentes ut via denne linken; js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 13

15 FORKJØPSRETT BORIs medlemmer og et par tidligere grunneiere har forkjøpsrett på ferdig produserte boliger, men til markedspriser satt av selskapet. ANNET Selskapet må i henhold til avtalen med Kunnskapsbyen, datert 4. desember 2002, betale NOK 130,- pr. m² BRA som definert i NS 3940, pkt 6.4, dog skal ikke fellesareal regnes med. Prisen skal indeksreguleres iht. SSBs konsumprisindeks med basis pr. 15. august SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 232,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast i vedlegg 9. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 14

16 Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer + Kasse/Bank - Gjeld (herunder gjenværende kostnad for erverv av eiendomsrett) - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Aksjeverdi x 50 % = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 15

17 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrifter - datert Reguleringskart m/bestemmelser 3. Utskrift fra seeiendom.no 4. Illustrasjonsplan 5. Firmaattest selskapet 6. Stiftelsesdokument med vedtekter 7. Årsregnskap 8. Utkast kjøpekontrakt SALGSPROSPEKT NITTEBERG PANORAMA AS 16

18 Grunnbokutskrift, datert Grunnbokutskrifter

19 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Uoppgitt ULLERENG IVAR FØDT: IDEELL: 1 / 2 ULLERENG SONJA FØDT: IDEELL: 1 / 2 Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr. 1 PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BORI UTBYGGING AS ORG.NR: ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr URÅDIGHET Rettighetshaver: BORI UTBYGGING AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver ** PANTEFRAFALL VED AREALOVERFØRING Pant frafalles i 680 kvm som skal overføres til gnr. 33 bnr. 1 Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

20 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune SERVITUTTER Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0231 / 33 / 1 / / Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 18 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 33 / 37 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

21 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 32 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt LUNDBY ANDERS FØDT: MAKESKIFTESKJØTE GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påtegning til hjemmel: EKTEPAKT U/HJ.OVERGANG Navn: LUNDBY ANDERS FØDT: Bestemmelser om særeie iflg. ektepakt Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Opsjon for Romerike BBL Eiendom AS på kjøp av 77 dekar areal Opsjon skal gjelde i 4 år fra avtalens underskrift PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: Uomsettelig Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

22 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 32 i 0231 SKEDSMO kommune PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: MATHIESEN PER HÅKON KORSMO FØDT: URÅDIGHET Rettighetshaver: MATHIESEN PER HÅKON KORSMO FØDT: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver KJØPEKONTRAKT Rettighetshaver: NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: Tomteareal stort ca 30 daa FORKJØPSRETT Rettighetshaver: NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0231 / 33 / 15 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 18 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 33 / 33 / / MÅLEBREV Areal m2 Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

23 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0231 / 34 / 1 / / Iht vassdragsreguleringsloven 16, post 5, 8. ledd - innløsning av årlig erstatningsbeløp, kr ,-. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0231 / 34 / 33 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

24 Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 0231 SKEDSMO kommune GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 34 / 1 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0231 / 34 / 33 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

25 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 42 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg NITTEBERG PANORAMA AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 1 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 2 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 3 Rettighetshaver: 0231 / 33 / 43 / / 4 Rett til bruk av fellearealer i nord GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 33 / 11 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

26

27 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 10 i 0231 SKEDSMO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Skifteoppgjør CHRISTOFFERSEN BENT FØDT: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Vegvesenets betingelser vedtatt IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0231 / 34 / 1 / / Utskrift fra EDR foretatt :16 Sist oppdatert :16 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

28 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NITTEBERG, KJELLER Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 2 Reguleringskart m/ bestemmelser

29

30 425/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NITTEBERG, KJELLER 1 Generelt 1.1 Reguleringsområdet inneholder følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg, pbl : Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14. Samferdsel og teknisk infrastruktur pbl : Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg Annen veggrunn tekniske anlegg Grønnstruktur pbl : Turdrag F1 2 Fellesbestemmelser 2.1 For prosjektering av vei, plasser, bygninger og uterom skal illustrasjonsplanen for Nitteberg, datert være retningsgivende. 3 Bebyggelse og anlegg 3.1 Feltene B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-1, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 kan bebygges som konsentrert småhusbebyggelse; som rekkehus, enebolig i kjede, tomannsbolig, horisontaldelte leilighetsbygg og lignende. Maksimal tillatt utnyttelse er: Feltene B2, B3-1, B3-2, B7-1, B7-2, B8-1, B8-2, B9-1, B9-2 og B10 BYA = 45 % Feltene B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 BYA = 40 % Feltene B5-1, B5-2, B6-1, B6-2 og B6-3 BYA = 50 % 3.2 Der byggegrense ikke er oppgitt spesielt på planen, gjelder formålsgrense som byggegrense. 3.3 Minimum halvparten av boligenhetene innenfor planområdet skal ha egen inngang på bakkeplan. 3.4 For åpent areal under bygning (med eller uten søyler) som ligger i tilknytning til felles uteoppholdsrom skal arealet ikke regnes med i tillatt bebygd areal (BYA). Balkonger inntil 15 m 2 regnes heller ikke med. 3.5 Vinterhage skal ikke medregnes i beregning av utnyttelse. Vinterhage skal ha tak av gjennomsiktig materiale. Vinterhagens bygningskonstruksjon kan ikke overstige maksimale gesimshøyder/antall etasjer.

31 3.6 Byggehøyden skal ikke overstige 11 m til overkant gesims/møne, målt til gjennomsnittlig terrengnivå. Gesimshøyden/mønehøyden i byggeområde må ingen steder overstige C Ved rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan. Følgende skal inkluderes i utomhusplanen: Avgrensingen av planen som en helhetlig arkitektonisk enhet, skal minimum være en teig med tilgrensende F1 og andel F2. Byggegrenser, etasjetall, høyde. Parkeringsplasser for sykkel og bil, garasjeanlegg og kjøre- og gangveier innenfor byggeområdene. Utforming av atkomstveien og overgang til byggeområdene. Tilgrensende veirom skal integreres i teigens arkitektoniske helhet. Tilstrebe ett samlende tun innenfor hvert felt. Felles uteoppholdsareal med minimum 25 m 2 pr. boenhet innenfor byggeområdene og tilgrenset F1. Uteoppholdsarealene skal integreres i den arkitektoniske formingen av bebyggelsen. Utforming av andel kvartalslekeplass, F2 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt Utforming av tilgrensende turdrag F1 som grønn passasje. For områdene som kommer i berøring med trerekken i eksisterende allé langs Holtveien, skal eksisterende trerekke merkes inn. Trerekken skal bevares. 4 Parkering 4.1 Feltene B2, B6-2 og B6-3: Parkeringsplassene skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bygg, under terreng eller på terreng. Antall parkeringsplasser følger Skedsmo kommunes norm. 4.2 Parkeringsplasser på terreng og i anlegg under bygg og/eller terreng skal ikke regnes med i utnyttelsen. Parkeringsplasser skal plasseres og etableres som en integrert del av bygningsmiljøet. 5 Samferdsel og teknisk infrastruktur 5.1 Kjøreveg Eksisterende trerekke langs Holtveien skal bevares. Kjøreveg V1 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V3 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V4 med tilhørende fortau er offentlig. Kjøreveg V5 er felles for B8-2, B10 og gnr. 33/ bnr. 4, 6, 8, 15, 27 og Gang-/sykkelveg: Gang-/sykkelvegene er felles for B2, B3-1, B3-2, B5-1 og B5-2 6 Grønnstruktur 6.1 Turdrag F1: For hvert av byggefeltene B2 B14 skal de tilgrensende turdragene, F1 opparbeides. F1 skal i størst mulig grad bestå av kulturlandskapets opprinnelige karakter, og framstå som grønne siktlinjer mot Nitteberggårdene.

32 Turdrag F1 skal være felles for B2, B3-1, B3-2, B5-1, B5-2, B6-2, B6-3, B7-1, B7-2, B8-2, B9-1, B9-2, B10, B11-1, B11-2, B12, B13 og B14 7 Miljøbestemmelser 7.1 Støy: Veitrafikkstøy må ikke overskride Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, Teknisk forskrift NS 8175 og For bebyggelse som er utsatt for høyre nivå enn fastsatt, skal fasader og vinduer lydisoleres i samsvar med kravene. Tilfredsstillende inneklima må sikres, kfr. Statens Helsetilsyn rundskriv IK-3991: Normer for inneluftkvalitet eller senere vedtatte forskrifter eller retningslinjer. 7.2 Området omfattes av konsesjonsområdet til Akershus Fjernvarme AS og bebyggelsen skal søkes tilknyttet fjernvarmeanlegget. Ved utarbeidelse av rammesøknad skal det tilrettelegges planmessige forutsetninger for etablering av fjernvarme/ vannbårende varme for videre detaljprosjektering og -gjennomføring. 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 Så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder, tillates ikke bebyggelse over restriksjonsplanens hinderbegrensende plan, angitt i kommuneplanen. Felt B2 kan benyttes til p-areal for feltene B3 og B5 så lenge restriksjonsplanen for Kjeller flyplass gjelder. Etter dette skal felt B2 opparbeides som boligområde. Felt B2 må i tillegg til å dekke eget parkeringsbehov også dekke parkeringsbehovet for feltene B3-1, B3-2, B5-1, B Før det gis igangsettingstillatelse til første bolig, må rundkjøring i krysset Holtveien x Fetveien, ny felles atkomst til boligeiendommene gnr. 33/ bnr. 4, 6, 8, 15, 27 og 38 samt grøntanlegget på felt F4 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt være ferdig opparbeidet. Rundkjøringen, i krysset Holtveien x Fetveien og tilhørende offentlig veiareal skal være utført ihht håndbok 017 veg- og gateutforming. Byggeplanene skal være godkjent av Statens vegvesen Region øst v/romerike distrikt. 8.3 Nødvendig opprusting av vann- og avløpsnett nedstrøms skal være utført etter godkjente planer før brukstillatelse gis. Det samme gjelder bortledning av overvann etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. 8.4 Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før brukstillatelse kan gis. Støybeskyttelsestiltakenes effekt skal dokumenteres ved etterkontroll når boligene er tatt i ordinær bruk. 8.5 Felles uteoppholdsrom/lek F2: Kvartalslek i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt For hver 20de bolig innenfor boligfeltene det søkes brukstillatelse på, skal det være opparbeidet minimum 200 m2 felles lekeareal innenfor F2 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt

33 8.6 Felles uteoppholdsrom/lek F3 - Sentralt lekefelt, sentralt ballfelt i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt : For hver 200de bolig innenfor planens avgrensing det søkes brukstillatelse på, skal det opparbeides minimum m2 sentralt lekefelt og sentralt ballfelt innenfor området F3 i reguleringsplan for Nitteberg, Kjeller, vedtatt Uteområdene og øvrige fellesarealer skal være ferdig opparbeidet samtidig med ferdigstillelsen av bebyggelsen. Skedsmo kommune, planavdelingen, den

34 Utskrift - seeiendom.no 3 seeiendom.no

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Illustrasjonsplan - HD Arkitekter 4 Illustrasjonsplan

46 Proffshop Ullereng Holtveien 10 C Lundby Fetveien 53

47 Firmaattest - Nitteberg Panorama AS 5 Firmaattest

48

49

50

51 Stiftelsesdokument med vedtekter - Nitteberg Panorama AS 6 Vedtekter

52

53

54

55

56

57 Årsregnskap - Nitteberg Panorama AS Årsregnskap

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Utkast - Kjøpekontrakt 8 Kjøpekontrakt

67 KJØPEKONTRAKT mellom ØIE Eiendomsutvikling AS og Kjøper vedrørende salg av 50 % av aksjene i Nitteberg Panorama AS

68 1. SALGSGJENSTAND ØIE Eiendomsutvikling AS org.nr , ( Selger ) eier 50 % av aksjene ( Aksjene ) i - Nitteberg Panorama AS org.nr ("Selskapet"). Selger og [..] AS, org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Aksjene skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. Selskapets hovedaktivum er eiendomsrett eller rett til erverv av eiendomsrett til eiendommene: - del av gnr 33 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 13,5 daa. i henhold til opsjonsavtale datert 3. april 2003 ( Ullereng-tomten ) - del av gnr 33 bnr 32 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 30 daa som skal fradeles fra hovedeiendommen og overtas av Selskapet suksessivt, likevel senest 15. juni Selskapet har i tillegg en forkjøpsrett til resterende areal av gnr 33 bnr 32, jf. kjøpekontrakt datert 18. mai 2012 ( Lundby tomten ) - gnr 34 bnr 31 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 24,5 daa. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ( Proffshop tomten ) - gnr 33 bnr 42 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca. 856 m2. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ( Holtveien 10C ) - gnr 34 bnr 10 med påstående bygninger og anlegg, som er en tomt på ca m2. Selskapet har eiendomsrett og hjemmel til tomten ("Fetveien 53") eiendommene er markert på kart i bilag 6 og er alle i Skedsmo kommune ( Tomtene ) (i fellesskap benevnt Eiendommen ). 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Partene er enige om at ved beregningen av kjøpesummen for Aksjene ( Kjøpesummen ), skal Eiendommen verdsettes til NOK [..] ( Eiendomsverdien ). Kjøpesummen skal være lik 50 % av Eiendomsverdien med tillegg for - 50 % av alle eiendeler i Selskapets balanse unntatt Eiendommen, eventuell utsatt skattefordel og eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, - 50 % av andel av utsatt skattefordel som består av fremførbart underskudd, - NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for andel av utsatt skattefordel som består av tap på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, og med fradrag for

69 - 50 % av all gjeld i Selskapets balanse (herunder Lånet definert i punkt 2.2) unntatt eventuell utsatt skatt, - NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for andel av utsatt skatt som består av gevinst på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, Kjøpesummen som skal betales ved Overtakelse ( Estimert Kjøpesum ), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse ( Estimert Balanse ). I bilag 4 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskaps- eller forretningsfører. Ifølge denne balansen er Kjøpesummen foreløpig beregnet til NOK [..]. Estimert Balanse skal utarbeides og oppdateres i samsvar med bestemmelsene i punkt Nærmere om Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån Estimert Balanse er ført i samsvar med alminnelige regnskapsmessige prinsipper konsekvent anvendt, og forventet resultat etter skatt frem til Overtakelse skal innarbeides. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel er det korrigert for Selskapets skattemessige avskrivninger og føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. Måneden for Overtakelse er tilordnet Kjøper. Dessuten er utsatt skattefordel og utsatt skatt ikke ført som ett nettobeløp, men som to bruttoposter under eiendeler og gjeld i Estimert Balanse. Ved beregningen av Selskapets lån i bank ( Lånet ) skal det gjøres tillegg/fradrag for alle inntekter/kostnader som vil oppstå ved innfrielse av Lånet per Overtakelse, herunder eventuell over- eller underkurs og eventuelle kostnader ved innløsning av swapavtaler. Den skattemessige konsekvensen av kostnader eller inntekter som oppstår ved innfrielse av Lånet, skal hensyntas ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel i Estimert Balanse. Som det fremkommer av Estimert Balanse, er størrelsen på Lånet i henhold til ovenstående anslått til NOK [..]. Senest fem dager før Overtakelse skal Selger innhente og levere til Kjøper restgjeldsoppgaver fra Selskapets bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånet per Overtakelse (beregnet i henhold til forrige avsnitt). Samtidig skal Selger levere til Kjøper en oppdatert Estimert Balanse der Lånet er innført med riktig beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt skattefordel. Den oppdaterte Estimerte Balanse skal legges til grunn for beregningen av Estimert Kjøpesum. Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og besørge at Lånet innfris fullt ut. [Dessuten skal Kjøperen på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selgeren som er på [..] inklusive opptjente renter per Overtakelse.] 2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selskapets styre før eventuelle styreendringer etter Overtakelse godkjenne og signere en oppdatert balanse per Overtakelse. Selskapets revisor før eventuelt revisorskifte skal avgi en bekreftelse på en forenklet revisorkontroll av oppdatert

70 balanse per Overtakelse ("Revidert Balanse"). Revidert Balanse utarbeides på basis av de samme prinsipper som Estimert Balanse, jf. punkt 2.1 og 2.2. Selger skal sørge for at Revidert Balanse meddeles Kjøper skriftlig (jf. punkt 8) umiddelbart etter at den er utarbeidet. I sin oversendelse til Kjøper skal Selger også vise hvordan Kjøpesummen er beregnet på grunnlag av Revidert Balanse ("Revidert Kjøpesum"). Hvis en av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, meddeler den annen part at han har innsigelser til Revidert Balanse og/eller til beregningen av Revidert Kjøpesum og partene ikke innen ytterligere 14 dager blir enige om forholdet, skal en uavhengig statsautorisert revisor, som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum med bindende og endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt. Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Dersom partenes uenighet er av en slik karakter at partenes ulike synspunkter medfører en differanse i forhold til størrelsen på Revidert Kjøpesum som er større enn NOK [..], kan hver av partene innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, alternativt forlange at uenigheten avgjøres ved voldgift. Dersom Revidert Kjøpesum er større enn Estimert Kjøpesum, skal differansen av Kjøper innbetales direkte til konto oppgitt av Selger innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, med tillegg for [..] % rente p.a. fra Overtakelse til forfall. Dersom Revidert Kjøpesum er mindre enn Estimert Kjøpesum, skal differansen av Selger utbetales direkte til konto oppgitt av Kjøper innen 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse fra Selger, med tillegg for [..] % rente p.a. fra Overtakelse til forfall. 2.4 Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling. 2.5 Oppgjør Oppgjøret mellom partene skal foretas av Hadrian Eiendom AS ( Megler ). Oppgjør ansees rettidig innkommet bare når det er satt inn på Meglers klientkonto i Storebrand Bank ASA før kl Overtakelsesdato. Selger skal innen Overtakelse overlevere til Megler Selskapets aksjebok, hvor Aksjene er notert i Kjøpers navn. Oppgjør av Kjøpesummen skal skje mot overlevering av Selskapets aksjebok. Kjøper kan ikke pålegge Megler å holde tilbake hele eller deler av Kjøpesummen overfor Selger som følge av krav Kjøper mener å ha mot Selger i kontraktsforholdet.

71 Ved kontraktens underskrift utsteder Selger en kombinert sikringsobligasjon/ urådighetserklæring til Hadrian Eiendom AS, som lyder på Eiendomsverdien, og som blir å tinglyse på Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlysning og besørge denne slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet aksjebok er overlevert Kjøper med Aksjene notert i Kjøpers navn. Selger og hjemmelshaver forplikter seg til å undertegne ugjenkallelig fullmakt til Megler der Megler på hjemmelshavers vegne gis fullmakt til å samtykke i kjøperens nødvendige pantsettelse av Eiendommen. Meglerprovisjon og utlegg i hht. Oppdrag betales av oppdragsgiver og forfaller til betaling ved kontraktsunderskrift. Selger gir Megler fullmakt til å heve meglerprovisjon og utlegg av den første innbetaling fra Kjøper. 3. SELGERS MANGELSANSVAR Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas i den stand som det var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering (tilknyttet Eiendommen eller andre eiendeler/gjeld i Selskapet) skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven 3-9 og kjøpsloven 19 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: - Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt. - Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7 og kjøpsloven 19 bokstav b). - Dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8 og kjøpsloven 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum og kjøpsloven 19 bokstav c), tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så har Selger opplyst at Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8 og kjøpsloven 19 bokstav a) og b), slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel var kjent med. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer skal ikke under noen omstendighet kunne gi Kjøper grunnlag for mangelskrav.

72 Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 4. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at følgende vil gjelde per Overtakelse: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) At Selskapet er hjemmelshaver til deler av Eiendommen og har inngått avtaler som sikrer fremtidig eiendomsrett til resterende del av Eiendommen. At Selskapet har full og ubeskåret eiendomsrett til alle eiendeler oppført i Estimert og Revidert Balanse, med mindre annet fremkommer av denne kontrakt, og at Selskapet ikke har andre typer eiendeler enn det som fremkommer av Estimert Balanse (dog slik at verdien av de nevnte eiendeler kan avvike i Revidert Balanse sammenholdt med verdien i Estimert Balanse). At Selskapet ikke har gjeld eller andre økonomiske forpliktelser utover det som fremgår av Revidert Balanse og avtaler Kjøper er gjort kjent med i forbindelse med inngåelse av denne kontrakt, herunder skatte- eller avgiftskrav i enhver form. At Selskapets regnskaper er korrekte og basert på god regnskapsskikk. At Selskapet ikke har avgitt garantier eller stilt sikkerhet til fordel for tredjemanns forpliktelser. At Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser overfor Selger eller andre. At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist. At Selger ved overdragelsen har full og ubeskåret eiendomsrett til Aksjene, at Selskapets aksjekapital er fullt innbetalt, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, og at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen løsningsrett til Aksjene. At det ikke er besluttet utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til aksjeeiere eller andre, utover det som er hensyntatt i Estimert Balanse. At ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Selskapet vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. (l) At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 5. (m) At Selger ikke er kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

73 (n) At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende. 5. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav etter punkt 4, tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Selskapet/Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse. Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i kjøpsloven 67 (2) og avhendingsloven 7-1 (2)). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til NOK Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK [..]. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgifts-besparelser som Kjøper eller Selskapet vil kunne nyttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 6. OVERTAKELSE Aksjene overtas av Kjøper kl den [..] ("Overtakelse"). Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven 54 (4). 7. OFFENTLIGE TILLATELSER Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuelle konsesjonskravog eventuell meldeplikt i fbm Konkurranseloven. 8. MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal foretas per rekommandert brev, telefaks eller e-post til følgende adresser: For Selger: ØIE Eiendomsutvikling AS ved daglig leder Lise Kittilsen e-post:

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt for småhusbebyggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt for småhusbebyggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2 SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt for småhusbebggelse vestre Leirskallen LAMBERSETER NORDSTRAND VESTRE LEIRSKALLEN FELT B1 & B2 Selges for OBOS Forretningsbgg AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

III. Prospekt - del 2

III. Prospekt - del 2 III Prospekt - del 2 Beskrivelse fra megler BEBYGGELSEN Det er planlagt totalt ca. 230 boliger, som bygges ut etappevis. Det er 15 boliger i salgstrinn 3. Prosjektet Lillestrøm Panorama vil bli organisert

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM Du har søkt på: Knr.: 0928 Gnr.: 91 Bnr.: 71 Fnr.: Snr.: Adresse(r): Matrikkelenheten har ikke registrert adresse Registreringsenhet:

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer