Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Innhold Innholds register og saksliste Styret og komiteer Årsberetningen Møter og arrangementer Årsrapport arrangementskomiteen Årsrapport reisekomiteen Årsrapport rekrutteringskomiteen Medlemmer som har gått bort Andre saker & Statistikk Regnskap Årsmøtet 2014 Saksliste i henhold til avdelingens vedtekter: 1) Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenne sakslisten c) Valg av møteleder d) Valg av referent e) Valg av tellekorps, 2 personer f) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. 2) Behandle årsberetningen 3) Behandle regnskapet 4) Behandle innmeldte saker (se Årsmøtedokumenter 2014 side 8) 5) Behandle og godkjenne handlingsplanen med budsjett 6) Fastsette medlemskontingent (se Årsmøtedokumenter 2014 side 8) 7) Foreta valg a) Valgkomiteens forslag b) Styrets forslag til valgkomite (se Årsmøtedokumenter side 8) c) Valg av representanter til landsmøte (se Årsmøtedokumenter side 8) På vegne av styret Arne Bigseth leder Side 2 av 12

3 Styret og komiteer i 2013 STYRET Leder : Arne Bigseth Nestleder: Knut Storli Sekretær: Trond Haugseggen Kasserer: Elsa Flesvik Medlem: Inger Marie Kristiansen (leder reisekomiteen) Medlem: Tor Ulf Bygmester (leder rekrutteringskomiteen) Medlem: Liv Synnøve Bigseth (leder arrangementskomiteen) Vara : Helge Boyesen Vara : Arve Normann Solberg Arrangementskomiteen Leder : Liv Synnøve Bigseth Medlem: Kyrre A. Kristiansen Medlem: Gudrun Austad Medlem: Elbjørg Alice Grøndalen Medlem: Kari Brun Evensen Tur- /Reisekomiteen Leder : Inger Marie Kristiansen Medlem: Jørgen Nygaard Rekrutteringskomiteen Leder : Tor Ulf Bygmester Medlem: Arne K. Arnesen Medlem: Guttorm Jacobsen Medlem: Leif Beck REVISJON Leder : Erling Moum Medlem: Brynjulf Ivar Jensen VALGKOMITE Leder : Kari Eriksen Medlem: Marit Martinsen Medlem: Kai Ole Holter Medlem: Hans Petter Kopperud ELDRERÅDENE i perioden Eidsvoll: Medlem: Tor Ulf Bygmester Vara : Arve Normann Solberg Ullensaker: Medlem: Erling Blomberg Vara : Hans Petter Kopperud ÆRESMEDLEMMER Margot Buland Jørgen Nygård Karl Søvik Johan Lystad (Døde 16. august) Side 3 av 12

4 Årsberetning Ved overgangen til 2014 hadde avdelingen 198 medlemmer og en rimelig god økonomi. (se regnskap side 10 og 11) Vi fikk i løpet av året 25 nye medlemmer, mens 9 medlemmer ikke ønsket å forlenge medlemskapet. Og 3 har gått bort. Styret vil hevde at aktiviteten i avdelingen har vært tilfredsstillende i hele perioden. Styret er opptatt av medlemspleie og har gjennom året forsøkt å tilby et variert program. Handlingsplanen, som beskriver våre prioriterte oppgaver, er fulgt og styret mener at målene i all hovedsak er oppnådd. Styret velger å sammenfatte oppnåelsesgraden av handlingsplanen 2013 slik: Arbeide for medlemmenes beste, yte god service og skape trivsel og glede gjennom våre medlemstilbud. Og opprettholde eller helst øke den standard vi har på våre arrangementer. Handlingsplanens to første punkter er gjennomført etter beste evne av alle tillitsvalgte. En stadig økende medlemsmasse og oppslutning på våre medlemstreff og sosiale samlinger, tyder på at vi har greid å skape trivsel og glede og å høyne standarden på arrangementene. Styret anser målet som foreløpig oppnådd. Men de positive tilbakemeldingene har inspirert til ytterligere stor innsats. Øke satsingen på rekruttering gjennom interne og offentlige tiltak. Rekruttering har vært et av de viktigste satsingsområdene i Stor innsats fra rekrutteringskomiteen og medlemmer, har gitt et meget godt resultat. En dristig målsetning om at avdelingen skulle telle 200 medlemmer ved årets slutt, er så godt som oppfylt. Et resultat på 198, tatt i betraktning at tre medlemmer er gått bort, er absolutt akseptabelt. Det store og aktive engasjementet fra medlemsmassen, økt rekrutteringsgrunnlag og rekrutteringskomiteens innsats har hatt avgjørende betydning for resultatet. Utviklingen i siste halve året, og spesielt de siste månedene, har vært utrolig inspirerende og medvirker til fortsatt stort engasjement fra alle hold. Opprettholde eller helst øke standarden på informasjonen til medlemmene, herunder også på internett. Informasjon gis i dag muntlig på medlemstreff og skriftlig gjennom vårt lokale medlemsblad Nyhetsbrev og forbundets Medlemskontakt og elektronisk gjennom internett og e- post. Stadig mer informasjonen gis elektronisk, selv om medlemsmassen er godt voksen. Styret ønsker å fortsette med disse metodene, men har også tatt i bruk SMS meldinger til mobiltelefoner. Styret anser målet som foreløpig nådd, og vil jobbe for ytterlige forbedringer. Side 4 av 12

5 Videreføre tilbudet om opplæring. Finne nye områder å arrangere kurs i. Styret har ikke, selv etter stadig gjentatte oppforinger, mottatt ønsker om kurser, men det er gjennomført en orientering om slektsgransking i håp om at det kan være et aktuelt kurstema. Styret håper og tror at den nye metoden for medlemsinformasjon kan inspirere til økt interesse for opplæring i bruk av moderne teknologi, som datamaskiner, lesebrett og smarttelefoner. Styret jobber med saken, men trenger innspill. Videreutvikle samarbeidet med forsvarsrelaterte lag og foreninger, forsvarstilsattes tjenestemanns- organisasjoner og senior- og pensjonistforeninger på Øvre Romerike der det er formålstjenlig. Det er opprette kontakt med disse lag og foreningene i dag, men har ikke funnet det formålstjenlig med et utvidet samarbeid nå. Styret mener at målet foreløpig er nådd, men vil bidra til styrket samarbeid når det er formålstjenlig. Være representert i eldrerådene i Eidsvoll og Ullensaker og videreføre arbeidet rettet mot eldrerådene i kommunene på Øvre Romerike og Akershus fylke. Avdelingen har faste representanter og vararepresentanter i eldrerådene i Ullensaker- og Eidsvoll kommune. Representasjon i eldrerådene vurderes med henblikk på vår medlemsfordeling i de aktuelle kommunene. Målet er foreløpig nådd, men styret vil jobbe videre for om mulig å utvide representasjonen. (Se statistikken på side 9) Samarbeidet med vertsavdelingen FKL. Avdelingen opplever et utmerket samarbeid med vertsavdelingen FKL på Sessvollmoen. Styret mener at målet er oppnådd. Samarbeide med forbundet sentralt og tilpasse vår virksomhet etter landsmøtets og landsstyrets vedtak. Samarbeidet med forbundet sentralt har fungert utmerket. Både leder og andre tillitsvalgte har vært og er engasjert i utvalgs- arbeid sentralt i FSF. Styret mener målet foreløpig er oppnådd, men ønsker å videreutvikle samarbeidet. Avdelingen er representert i landsstyret av Jan Bye Iversen. Jan Bye Iversen fra FSF- Gardermoen er valgte landsstyrerepresentant for region 3, og Arne Druglimo, FSF- Elverum er vara. Tor Ulf Bygmester er varamann i forbundets sentrale valgkomite, et verv som varer frem til landsmøtet i mai Side 5 av 12

6 MØTER OG ARRANGEMENTER I perioden er det avholdt 9 styremøter og følgende sosiale samlinger og medlemstreff: Sosiale samlinger: Dato Aktivitet Deltagelse 1.mar Årsfest i befalsmessen, Sessvollmoen 40 deltok 24.mai Sommerfesten i befalsmessen, Sessvollmoen 45 deltok 22.nov Julebord i befalsmessen på Sessvollmoen. 65 deltok 19.des Julekaffe på Dal Grendehus, Dal 81 deltok Medlemstreff: Dato Tema Deltagelse 23.jan Allsang og Reisetilbud. 28 medl. 20.mar Kultur og Helse 28 medl. v/kommuneoverlege Unni- Britt Schervheim. 17.apr Pensjoner v/karl Olav Bogevold. (nestleder FSF) 44 medl. 25.sep Slektsgransking v/tor Sandviken 45 medl. 23.okt Framtidig helsepolititikk i Øvre Romerike Utvikling v/ordfører i Ullensaker Harald Espelund. 43 medl. Vi er så heldige at vi har noen meget dyktige entertainere blant oss i styret. Det er Trond Haugseggen og Helge Boyesen. De har skiftet på og underholdt oss på medlemstreffene med musikk og spørreleker. Tusen takk til dem begge. I tillegg har styrets leder deltatt i følgende møter: Dato Møte i 25.feb Vedtekt- og Organisasjons utvalget (V&O) i FSF, Oslo 13.mar FSFs region 3 på Elverum. 2.apr Våpenrådet, Dal (I f.m. høring ang. ny våpenlov) 7.mai Kulturrådet i Nannestad kommune. 13.mai FSFs Landsmøte på Hamar. (Leder og sekretær) 4.jun Kontaktmøte FKL - FSF, på Sessvollmoen 1.okt Intervju i EUB sammen med sekretær Trond Haugseggen. 15.okt Valgkomiteen. Annet: Avdelingen har deltatt ved minnemarkeringene i Trandumskogen, på FKLs Kirkeparade og julemiddag. Side 6 av 12

7 KOMITEENES ÅRSMELDINGER: ARRANGEMENTSKOMITEEN Komiteen har bestått av følgende personer: Liv Synnøve Bigseth leder Kyrre Kristiansen medlem Gudrun Austad medlem Elbjørg Alice Grøndalen medlem Kari Bruun Evensen medlem Komiteen har foretatt alle nødvendige innkjøp av gaver, blomster etc. til medlemstreffene og festene. (Se foregående side) Likeså foretatt pynting, sørget for servering, salg av årer og rydding av lokalene før og etter alle medlemstreff. Og pynting og rydding etter alle sosiale samlinger. Julekaffen på Dal Grendehus krever så mye arbeid at komiteen ikke klarer alt selv. En rekke medlemmer stiller da opp og hjelper til med å lage smørbrød, bake kaker, pynte og rydde. Komiteen er meget takknemlig for hjelpen. Komiteen har ansvaret for kontakten med FKLs kjøkken og bartjenesten i forbindelse med våre fester. Vi er meget takknemlig for den enestående velvilje kjøkkenet og baren har vist oss. REISEKOMITEEN Reisekomiteen har bestått av følgende medlemmer. Inger Marie Kristiansen leder Jørgen Nygaard medlem Komiteen har i 2013 arrangert reiser og turer både i nærmiljøet og til utlandet. Det har vært et gjensidig samarbeid med vår naboavdeling FSF- Gardermoen. På komiteens foreslåtte og arrangerte reiser har det deltatt medlemmer fra vår avdeling på følgende turer: Tur til Savalen i mars 8 deltagere Tur til Svalbard september 7 deltagere Tur til Tyrkia oktober 4 deltagere Teatertur til Oslo 7. november 10 deltagere Tur på Romerike Sør 17 oktober 8 deltagere Side 7 av 12

8 REKRUTTERINGSKOMITEEN Rekrutteringskomiteen har bestått av følgende personer: Tor Ulf Bygmester Leder Arne K. Arnesen Medlem Guttorm Jacobsen Medlem Leif Beck Medlem Komiteen har selvfølgelig tatt oppgaven med å skaffe avdelingen flere medlemmer på det største alvor. Vi har derfor hatt flere arbeidsmøter og holdt kontakten med hverandre på mail. Komiteen har gjennom dette året forsøkt å motivere alle medlemmer til selv å rekruttere nye medlemmer. Dette er det informert om på medlemsmøter og i avdelingens nyhetsbrev gjennom hele året. Komiteens leder har også brukt forbundets «Medlemskontakt» til å formidle budskapet om hvor viktig rekruttering er. Komiteen har utarbeidet egnet brosjyremateriell til formålet. Komiteen har også anmodet medlemmene om å komme med navn på potensielle medlemmer som komiteen kunne kontakte. Komiteen har sendt ut rekrutteringsbrev til en mengde navngitte medlemsberettigede gjennom hele året, og takker for alle innspill. Komiteen har foreslått kontaktpersoner ved alle militære avdelinger på øvre Romerike, unntatt Gardermoen Flystasjon. Disse er ment utstyrt med brosjyremateriell og flotte plakater som nå er ferdig trykket. Komiteen er overbevist om at ved å tilrettelegge for, og motivere det enkelte medlem til rekruttering av nye medlemmer, så gir det langt bedre resultater enn om komiteen alene skulle utføre alt rekrutteringsarbeid. Det er nå også utarbeidet en egen «Roll- up» til bruk på «stands» o.l. arrangementer. Komiteen vil anbefale at avdelingen fortsetter denne rekrutteringslinjen også i fremtiden, og at et mål om 250 medlemmer ved neste årsskifte oppleves som realistisk. MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I PERIODEN Foreningen har med sorg mottatt melding om at følgende medlemmer er gått bort: Finn Sverre Grønland døde 28.april Johan Lystad døde 16.august Helge Fugelseth døde 23.november Det er gitt bårebukett med sløyfe fra avdelingen. Vi lyser fred over deres minne. Side 8 av 12

9 LITT STATISTIKK Vi var 198 medlemmer ved årsskiftet Medlemsmassen var fordelt på følgende kommuner: Eidsvoll 101 Gjerdrum 0 Hurdal 5 Nannestad 11 Nes 6 Ullensaker 69 Andre 6 Gjennomsnittsalderen er 70 år. Kjønnsfordelingen er: 46% kvinner og 54% menn. Det kan kalles ideelt. Der er 23 tillitsvalgte. Av disse er 35% kvinner og 65% menn. I styret er det 33% kvinner. Valgkomiteen bør i fremtiden prøve å få en bedre kjønnsfordeling blant tillitsvalgte og spesielt i styret. 9 medlemmer ønsket ikke å fornye medlemskapet. Medlemsutviklingen Medlemsutvikling i FSF- Øvre Romerike har vært meget bra over flere år. Som figuren viser har medlemstallet økt jevnt over flere år. Side 9 av 12

10 REGNSKAP 2013 Medlemskontingenten for 2013 var kr. 250,- pr. medlem, hvorav kr. 200,- *1 gikk til FSF. Det betyr at avdelingen i 2013 kun har hatt kr. 50,- pr. medlem til disposisjon av kontingenten. Til tross for det har avdelingen økt egenkapitalen med kr ,90. Det har ikke vært noen målsetning, men kostnadene med driften og arrangementene har blitt mindre enn antatt. EIENDELER KtoNr KontoNavn KontoSum Merknader Omløpsmidler 1900 Kontanter 1568, FP ktonr , Bank innskudd, ktonr ,01 Inkl. Støtten fra FKL Sum Omløpsmidler ,85 SUM EIENDELER ,85 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital ,95 Pr. 1/ bank & kasse 2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,90 Se årsregnskapet 2013 Sum egenkapital ,85 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,85 Mottatte gaver: Avdelingen har mottatt en minnegave fra familien Lystad på Kr i forbindelse med æresmedlem Johan Lystads bortgang. Vi takker familien Lystad for den generøse gaven. Side 10 av 12

11 Årsregnskap for 2013 Inntekter Medlemskontingent Tilskudd fra Forsvaret og mva. refusjon Fester, møter Andre inntekter Minnegave Renteinntekter Utgifter Lønn/honorar Kontingentutgifter Driftsutgifter Diverse utgifter Utgifter møter og tilstelninger Gaver, bårebuketter Årsmøte Bankgebyr Sum inntekter Sum driftsutgifter Årsresultat Årsresultat Beholdning pr Beholdning pr , , , , ,00 81, ,11-300, , , , , , ,00-100, , , , , , , ,85 Regnskapet er signert av. Arne Bigseth (Leder) Elsa Flesvik (Kasserer) Revidert og funnet i orden av revisorne: Erling Moum Brynjulf Jensen. En revisor signert original utgave finnes som egen scannet file. Side 11 av 12

12 Styret 2013 Råholt, 7. februar 2014 På vegne av styret Arne Bigseth Leder Side 12 av 12

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 3/2014 REFERAT Landsstyremøte nr. 3/2014 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, Oslo den 22. og 23. september 2014. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 3/2011

Nyhetsbrev nr. 3/2011 FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING ØVRE ROMERIKE Nyhetsbrev nr. 3/2011 Styret orienterer: Dato:11.07.2011 er erstattet av Landsmøtet i Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) som ble avholdt onsdag 8. juni 2011,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer