Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 16:50

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tim Holmvik Leder H Finn Terje Tønnessen Nestleder FRP Terje Hegge Medlem H Synnøve Kongsrud Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Katrine Behsert Medlem FRP Inge Solli Medlem V Lars Salvesen Medlem KRF Tove Irene Steen Medlem AP Kjell Maartmann-Moe Medlem AP Ole-Erik Yrvin Medlem AP Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Anette Struve Øistad Siri Hov Eggen AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri Hov Eggen Medlem Ap Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Thomas Tvedt Ass. fylkesdirektør samferdsel Nina M. Hanssen Enhetsleder transport Bjørg I. Barslund Utvalgssekretær

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Bærum kommune - Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker-Slependen - uttalelse til offentlig ettersyn 70/13 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, høringsdokument 71/13 Status i arbeidet med "Delvis bompengefinansiering av Fv.33 i Eidsvoll kommune i Akershus" 72/13 Sikkerhet i drosjene 73/13 Valg av representanter i Jernbaneforum - Hovedbanen / Gardermobanen 74/13 Planprogram regional plan for masseforvaltning 75/13 Innspill til hydrogenstrategi 76/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan /13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for samferdsel 1. halvår 2013 Orienteringer: Leder Tim Holmvik (H) orienterte om: - Åpning av innfartsparkering og undergang på Årnes - Taxikonferansen tirsdag 26. november , på Oslo kongressenter. Invitasjon er sendt hovedutvalget. - Gardemokonferansen 12. november tidligere utsendt - Vegvesenet har innkalt alle fylkene til et møte på Gardermoen den 13. november. Fra AFK møter leder av hovedutvalg for samferdsel og fylkesdirektør samferdsel. - Etter ARC-konferansen er AFK invitert til skandinavisk konferanse i Stockholm 27. og 28. november Lars Salvesen (KrF) orienterte om fylkes trafikksikkerhetsutvalg møte Trafikksikkerhetskonferanse avholdes 5. og 6. mars Nærmere informasjon om påmelding kommer. Presentasjon av Samferdselsplanens Handlingsprogram v/thomas Tvedt (ass. fylkesdirektør samferdsel og Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen Rapport Kolsåsbanen ble delt ut Presentasjon og innledning til politisk sak 74/13 av Stig Hvoslef

4 Saker til behandling 69/13 Bærum kommune - Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker-Slependen - uttalelse til offentlig ettersyn Innstilling 1. Statens Vegvesen og Bærum kommune har lagt ut to alternativer (alternativ 3 og 4), med mindre forskjell, til løsning for ny E18 gjennom Bærum til offentlig ettersyn. Ut fra vektlegging av hensynet til trafikkavvikling i østre del av korridoren, med mindre trafikk på den nye lokale samleveien, er alternativ 4 å foretrekke. Akershus fylkeskommune påpeker at det er uheldig for bussens konkurransedyktighet at det ikke er funnet løsninger som sikrer at bussen kan utnytte motorveien, men er henvist til den nye lokale hovedveien. 2. Det er vanskelig å ta stilling til gjennomføring av ny E18 gjennom Bærum før det foreligger bedre kunnskap om risiko, økonomi og miljøkonsekvenser av å gjennomføre planlagt konsept gjennom hele korridoren fra Oslo til Asker. 3. Akershus fylkeskommune varsler at det kan bli fremmet innsigelse til de etterfølgende reguleringsplanene dersom det ikke i mellomtiden er avklart en økonomisk gjennomførbar og arealmessig akseptabel løsning for hele korridoren fra Oslo til Asker. 4. Akershus fylkeskommune ber Statens Vegvesen om å utrede tiltak for å sikre bedre fremkommelighet for buss- og næringstransporten i tiden frem til et nytt veisystem står ferdig, for å unngå de store årlige økonomiske tapene for samfunnet som utredningen har påvist. 5. Fremlagte løsninger for ny E18 i flere tunneler gjennom Asker og Bærum har gradvis økt i omfang og kostnader. Akershus fylkeskommune anbefaler derfor at det parallelt med videre utredninger av løsninger for E18 gjennom Asker og Bærum settes i gang en utredning av et enklere og rimeligere veikonsept som sees i sammenheng med blant annet den pågående utredningen av ny Oslofjordforbindelse. I den forbindelse må hensynet til en effektiv busstransport ivaretas. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt pkt.6, E18 vest Akershus fylkesting kan ikke anbefale noen av alternativene. Kravene til ny E18 må være betydelig kapastetsøkning for busser, ikke biler. Akershus fylkesting anbefaler en mye mer begrenset utbygging som i ivaretar disse forhold og som kan bidra til et bedre miljø, spesielt i Sandvika, og ikke øke kapasiteten for biltrafikk. Trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det må være en forutsetning at de ikke prissatte konsekvensene samla sett må være positive.

5 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Birkelands forslag fikk 1 stemme (SV) og falt 1. Statens Vegvesen og Bærum kommune har lagt ut to alternativer (alternativ 3 og 4), med mindre forskjell, til løsning for ny E18 gjennom Bærum til offentlig ettersyn. Ut fra vektlegging av hensynet til trafikkavvikling i østre del av korridoren, med mindre trafikk på den nye lokale samleveien, er alternativ 4 å foretrekke. Akershus fylkeskommune påpeker at det er uheldig for bussens konkurransedyktighet at det ikke er funnet løsninger som sikrer at bussen kan utnytte motorveien, men er henvist til den nye lokale hovedveien. 2. Det er vanskelig å ta stilling til gjennomføring av ny E18 gjennom Bærum før det foreligger bedre kunnskap om risiko, økonomi og miljøkonsekvenser av å gjennomføre planlagt konsept gjennom hele korridoren fra Oslo til Asker. 3. Akershus fylkeskommune varsler at det kan bli fremmet innsigelse til de etterfølgende reguleringsplanene dersom det ikke i mellomtiden er avklart en økonomisk gjennomførbar og arealmessig akseptabel løsning for hele korridoren fra Oslo til Asker. 4. Akershus fylkeskommune ber Statens Vegvesen om å utrede tiltak for å sikre bedre fremkommelighet for buss- og næringstransporten i tiden frem til et nytt veisystem står ferdig, for å unngå de store årlige økonomiske tapene for samfunnet som utredningen har påvist. 5. Fremlagte løsninger for ny E18 i flere tunneler gjennom Asker og Bærum har gradvis økt i omfang og kostnader. Akershus fylkeskommune anbefaler derfor at det parallelt med videre utredninger av løsninger for E18 gjennom Asker og Bærum settes i gang en utredning av et enklere og rimeligere veikonsept som sees i sammenheng med blant annet den pågående utredningen av ny Oslofjordforbindelse. I den forbindelse må hensynet til en effektiv busstransport ivaretas. 70/13 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, høringsdokument Fylkesrådmannens innstilling Akershus fylkeskommune, på vegne av de ulike myndigheter som har samarbeidet, sender forslag til «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» på høring.

6 Representanten Ole-Erik Yrvin (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. 2. Det inngås en samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, NSB/Rom Eiendom, Ruter, Sporveien Oslo A/S og Oslo kommune om innfartsparkeringen i fylket. 3. En samarbeidsavtale må legge til grunn årlige handlingsplaner for utbygging og drift basert på kost/nytte for trafikantene, fylket og berørte offentlige samarbeidspartnere. Jfr tilsvarende samarbeid med veimyndighetene. 4. Hovedutvalgets prinsippvedtak 3 mai 2011 videreføres, med en god organisering av innsatsen med vekt på målet om sikre en årlig vekst på minst 500 plasser til det totale antall plasser er kommet opp fra ca 8000 til Også prinsippene vedtaket i hovedutvalgssak 36/13 om brukerbetaling mv. videreføres. 5. Utbyggingen av innfartsparkeringene må tidlig gi god atkomst til buss og bane for innbyggere i fylkes spredtbygde områder og for bruk av sykkel. 6. Man må kunne ta i bruk områder til innfartsparkering også utenfor sentrum(matebusser) og områder som senere skal disponeres til senter- og næringsformål. 7. Fylkets handlingsplan for innfartsparkering innarbeides i "belønningsordningen". 8. Hovedutvalget forutsetter at Akershus fylke raskt utarbeider og oversender et selvstendig og konkret opplegg til hele belønningsordningen. Jfr. den nye Nasjonale Transportplanen for , og varslede endringer i statsbudsjettet for Leder Tim Holmvik (H) foreslo å utsette saken til neste møte. 1. Holmviks forslag til utsettelse av saken fikk 2 stemmer og falt 2. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 3. Yrvins forslag fikk 5 stemmer og falt Akershus fylkeskommune, på vegne av de ulike myndigheter som har samarbeidet, sender forslag til «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» på høring.

7 71/13 Status i arbeidet med "Delvis bompengefinansiering av Fv.33 i Eidsvoll kommune i Akershus" Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkesrådmannen bes arbeide videre med planlegging og ferdigstillelse av det faglige beslutningsgrunnlaget for en delvis bompengefinansiering av tiltak på fv. 33 Feiring Oppland grense. 2. Innholdet i prosjektet må vurderes i lys av lokale vedtak og varslet ramme til rassikring. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag fv. 33: Fylkesutvalget vil understreke at trafikksikkerheten for mjuke trafikanter må prioriteres høyt. Representanten Tove Steen (Ap) fremmet følgende forslag: Det bør bygges sykkelbane/felt langs nye veistrekninger. Derfor bør det legges til rette for å bygge dette her. 1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp) 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt 3. Birkelands forslag fikk 1 stemme (SV) og falt 4. Steens forslag fikk 5 stemmer (Ap, SV) og falt 1. Fylkesrådmannen bes arbeide videre med planlegging og ferdigstillelse av det faglige beslutningsgrunnlaget for en delvis bompengefinansiering av tiltak på fv. 33 Feiring Oppland grense. 2. Innholdet i prosjektet må vurderes i lys av lokale vedtak og varslet ramme til rassikring.

8 72/13 Sikkerhet i drosjene Innstilling Saken tas til orientering. Representanten Lars (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp, V og KrF: Ny 2. setning: Hovedutvalget vil understreke at det er viktig at fylkesrådmann fortsetter videre dialog med drosjenæringen for å ivareta passasjerer og sjåførers sikkerhet. Representanten Ole-Erik Yrvin (Ap) fremmet følgende forslag: Det fremmes en egen sak om å få til enkle rutiner og bistand når passasjerer melder fra om overgrep, trusler eller trakassering. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende endringsforslag: Fylkesrådmannens mening bør formulerer som vedtak. 1. Hovedutvalget mener at et felles klageorgan, evt. Transportklagenemnda, bør vurderes. Dette kan være en egnet ordning, særlig for forhold som går på kvalitet, pris og service. Når det gjelder straffbare forhold som overgrep må dette uansett håndteres av politiet. 2. Hovedutvalget ber om en ny sak i etterkant av at seminaret som planlegges i februar er avholdt. 1. Fylkesrådmannens innstilling med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 2. Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt 3. Birkelands forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 4. Leder Tim Holmvik foreslo at representanten Yrvin sitt forslag og representanten Birkelands sitt forslag punkt 1 blir innarbeidet i saken som fremmes etter at seminaret i februar er avholdt og fikk enstemmig tilslutning til dette. Saken tas til orientering. Hovedutvalget vil understreke at det er viktig at fylkesrådmann fortsetter videre dialog med drosjenæringen for å ivareta passasjerer og sjåførers sikkerhet. Hovedutvalget ber om en ny sak i etterkant av at seminaret som planlegges i februar er avholdt.

9 73/13 Valg av representanter i Jernbaneforum - Hovedbanen / Gardermobanen Fylkesrådmannens innstilling Hovedutvalget oppnevner.. som medlem nr. 2 fra Akershus fylkeskommune til i Jernbaneforum - Hovedbanen/Gardermobanen. Representanten Kjell Maartmann-Moe (Ap) foreslo Tove Steen (Ap) Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt Hovedutvalget oppnevner Tove Steen (Ap) som medlem nr. 2 fra Akershus fylkeskommune til i Jernbaneforum - Hovedbanen/Gardermobanen. 74/13 Planprogram regional plan for masseforvaltning Fylkesrådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 4-1 fastsetter fylkesutvalget planprogram for regional plan for masseforvaltning. Planprogrammet endres på følgende punkter: 1. Det legges til en presisering i tabell 1 under Administrativ prosjektgruppe av Fylkesmannens representasjon ved både landbruk, miljøvern og forurensing, og beredskap. 2. Det legges inn følgende forslag til representanter i referansegruppen: - Avfallsbransjen (ved de interkommunale avfallsselskapene) - Landbruksutvikling AS - Landskapsarkitekter - Lindum AS - Miljøringen - Viken skog BA 3. Det legges inn følgende 5 utredningstemaer i vedlegg 5: - Vurdering av landskapets grunnforhold, risiko for kvikkleireskred og påvirkning av grunnen ved masseforflytning. - Kartlegging og behovsvurdering av mottakskapasiteten for forurensede masser. - Kartlegging av kravspesifikasjoner for byggeråstoffer. - Effektive tiltak for å redusere klimagassutslipp ved massehåndtering og transport, erfaringskartlegging. - Samfunnsøkonomisk vurdering av ulike deponi-lokaliseringer og transport til disse.

10 4. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å foreta språklige presiseringer og justeringer, som ikke har betydning for innholdet i planprogrammet. Stig Hvoslef, avd. for plan, næring og miljø orienterte om saken Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Med hjemmel i plan- og bygningslovens 4-1 fastsetter fylkesutvalget planprogram for regional plan for masseforvaltning. Planprogrammet endres på følgende punkter: 1. Det legges til en presisering i tabell 1 under Administrativ prosjektgruppe av Fylkesmannens representasjon ved både landbruk, miljøvern og forurensing, og beredskap. 2. Det legges inn følgende forslag til representanter i referansegruppen: - Avfallsbransjen (ved de interkommunale avfallsselskapene) - Landbruksutvikling AS - Landskapsarkitekter - Lindum AS - Miljøringen - Viken skog BA 3. Det legges inn følgende 5 utredningstemaer i vedlegg 5: - Vurdering av landskapets grunnforhold, risiko for kvikkleireskred og påvirkning av grunnen ved masseforflytning. - Kartlegging og behovsvurdering av mottakskapasiteten for forurensede masser. - Kartlegging av kravspesifikasjoner for byggeråstoffer. - Effektive tiltak for å redusere klimagassutslipp ved massehåndtering og transport, erfaringskartlegging. - Samfunnsøkonomisk vurdering av ulike deponi-lokaliseringer og transport til disse. 4. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å foreta språklige presiseringer og justeringer, som ikke har betydning for innholdet i planprogrammet. 75/13 Innspill til hydrogenstrategi Fylkesrådmannens innstilling 1. Synspunkter som fremkom gjennom drøftingene tas inn i det videre arbeidet med hydrogenstrategien.

11 2. Strategien legges fram til politisk behandling i desember-januar. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Synspunkter som fremkom gjennom drøftingene tas inn i det videre arbeidet med hydrogenstrategien. 2. Strategien legges fram til politisk behandling i desember-januar. 76/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen.

12 Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9

13 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014:

14 AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 77/13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for samferdsel 1. halvår 2013 Innstilling Rapporten tas til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapporten tas til orientering.

15

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 16.12.2013 Tid: 11:00 16:25

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 16.12.2013 Tid: 11:00 16:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 16.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 16.12.2013 Tid: 11:00 16:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 06.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 06.11.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 Vedtatt Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Vedtatt. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Vedtatt. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Vedtatt Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 4 VEDTATT TALLBUDSJETT 2015... 10 HOVEDOVERSIKTER DRIFT...10

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer