fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet"

Transkript

1 fred og frihet Mars 2008 NR: 1/68 Årgang Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Fredom (WILPF) Innhold om: FNs 62. Generalforsamling FNs reviderte handlingsplan for SR 1325 Konflikten i Afghanistan WILPFs nye handlingsplan W I L PFs ne t t ve r k s or g a ni s a sj o n fo r S C R W ww. p e a c e wo me n. o r g Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

2 fred og frihet Redaktør: Lillian Angelo Redaksjonskomitè: Tippa Hareide, Sidsel Andersen, Grethe Nielsen, Ursula Gelis, Ingegerd L Orange Trykk: Tøyen Trykk as Leder Vi i redaksjonskomiteen har nå over en tid jobbet med nytt design for tidsskriftet vårt. Det siste året har spesielt forsiden fått en prøveperiode med både eksperimentering i forhold til farge og utforming. Vi har nå blitt enige om en ny forside etter diskusjoner både i styret og i redaksjonskomiteen. Vi har prøvd å få til en enkel, mer informativ og forhåpentligvis mer spennende forside. Både litt nytt og litt gammelt. Vi håper at det faller i smak for våre medlemmer og faste lesere. Vi har også valgt å forme noen flere faste spalter i tidsskriftet, slik som Internasjonale begivenheter og om WILPF Internasjonalt. Den første skal gi informasjon om ulike begivenheter som finner sted og som kan være av interesse for våre medlemmer å delta på eller også å hente informasjon fra. Her ser vi gjerne at medlemmer eller lesere gir oss informasjon om viktige møter, konferanser eller andre begivenheter som arrangeres internasjonalt. Husk at informasjonen må komme minst en måned før tiltaket finner sted, pga lang produksjonstid for bladet. Stoff om WILPFs arbeid har vi jo alltid hatt i fred og frihet. Det som blir nytt nå er at vi ønsker å vektlegge dette mer i fred og frihet med tanke på det omfattende programmet som er lagt opp til 100 års jubileet. I dette nummer gir Sidsel leserne innsikt i den japanske WILPF seksjonen, om dens historie og engasjement. Likedan får vi av vår IKFF-leder Dagmar Sørbøe litt mer innsikt i det påbegynt handlingsprogrammet for WILPF frem mot år Her legges det opp til debatt og utforming av vår videre politikk på viktige områder. Det er viktig at ikke bare styre og ledende personer i organisasjoner har innsikten og deltar. Vi håper at vi gjennom stoff i fred og frihet kan bidra til dette og kanskje klare å hente frem engasjement i hele organisasjonen, binde sammen nasjonalt og internasjonalt engasjement. FN er viktig for vårt fredsarbeid. Vi gir dere to artikler om FN i dette nummeret, dvs. om FNs 62. Generalforsamling, samt FN overordnede handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon Krigen i Afghanistan har vært et viktig og hett debattema både nasjonalt og internasjonalt det året som har gått. Men kanskje ikke så mye i vår organisasjon eller i fred og frihet. I dette nummeret ønsker vi å bøte på dette ved ikke bare å ta for oss viktige sider ved krigen som pågår der, men også løfte frem kvinnens virkelighet og stemmer. Redaksjonskomiteen Har du husket å betale kontingenten for 2008? Det er den vi lever av. 270 av dere fikk betalingsvarsel fra kontoret i Oslo. Bare 160 hadde betalt pr 25. Februar, - men kanskje resten av kontingenten strømmer inn innen påske? Vi gleder oss - tusen takk. Vennlig og fredelig hilsen fra M:ari og Sidsel. fred og frihet nr Side 1

3 WILPF verden rundt Internasjonale begivenheter Women, Action and the Media: A conference for activists, journalists & everyone. MIT s Stata Center, Cambridge, MA. March, 28-30, CREA The Sexuality, Gender and Rights Institute: Exploring Theory and Practise. New York, 7-14 April 2008www.creaworld.org Centre for Women s Studies in Education. Ontario Institute for Studies in Education:Women s Human Rights: Building a peaceful world in an era of globalization.30. May 4 July Asia Pacific Transitional Justice and Peace-Building: Training May 2008, Bangkok Nordisk IKFF-møte i København april Kontakt IKFF-kontoret for mer informasjon. Innholdsfortegnelse DELTAKELSE VED DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK Ny revidert handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 i FN 3 WORKSHOP OM SR 1325 I AFGHANISTAN 3 Norge i krig. 3 Våpen eller fredelige løsninger i Afghanistan? 3 HUSK HVA TALIBAN ER 3 FREDSSKATTALLIANSEN 3 WILPFs INTERNASJONALE PROGRAM FOR Nytt fra avdelingene 3 STØTT DET BURMESISKE FOLK I DERES KAMP FOR RETTFERDIGHET 3 NOEN TANKER OM AKADEMISK KUNNSKAP OG SPESIALISTER 3 INVITASJON TIL ÅPENT NETTVERKSEMINAR OM URANVÅPEN 3 Bokanmeldelser 3 Europa Albania Belarus Danmark Frankrike Finland Irland Italia Nederland Norge Tyskland Russland Sveits Sverige Asia Australia Aoteraroa/ New Zealand Fransk- Polynesia Japan Pillippinene India Nepal Sri Lanka Midt-Østen Israel Palestina Libanon Amerika Argentina Chile Bolivia Colombia USA Canada Costa Rica El Salvador Afrika Burundi Sierra Leone fred og frihet nr Side 2

4 DELTAKELSE VED DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK Av Marie Tjelta Utenriksdepartementet inviterer hvert år en rekke organisasjoner til å delta med observatører i den norske delegasjonen til FN`s generalforsamling som holdes på høsten i New York. Jeg var en av syv observatører fra Norge og representerte Norges Fredsråd og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF). Samtidig som det reiser observatører, er det gjennom hele perioden to grupper stortingsrepresentanter som deltar fra Norge. Hovedfokus for UD er at en skal få anledning til å bli bedre kjent med FN-organisasjonen. Det var en stor opplevelse å ankomme New York, gå ned 1. avenue mot FN bygningen, som er et så kjent landemerke og nå var jeg her. Det ble to uker med mange nye inntrykk og en bratt læringskurve for meg. Vi var invitert til å delta ved den norske delegasjonens morgenmøter hver dag med gjennomgang av dagens program. Observatørgruppen ble invitert til å delta på noe av det programmet som var planlagt for stortingsrepresentantene, som for eksempel besøk i ulike FN organisasjoner. Ellers stod den enkelte fritt til å planlegge eget program for hvilke tematiske diskusjoner og saker en ønsket å følge opp under oppholdet. Stort arbeidspress og travle dager preget delegasjonen, på tross av dette følte jeg det alltid var rom for spørsmål og tid til samtale. I lokallaget av IKFF her i Bergen har vi fokus på fredsarbeid og det var derfor mest aktuelt for meg å delta i arbeidet i 1. komite i FN, som har ansvar for spørsmål om internasjonal sikkerhet og nedrustning. For meg var det også et mål å lære mer om FNs organisasjon generelt. Som observatør var jeg bl.a tilhører til`statements` i debatter rundt Ikkespredningsavtalen (NPT), nedrustning og opprettelse av atomvåpenfrie soner. Jeg opplevde diskusjonen rundt opprettelse av atomvåpenfrie soner som positiv. Det er 40 år siden verdens første sone, som omfatter latin-amerikanske land og Karibien, ble opprettet gjennom traktaten i Tlateleloco. I dag omfatter atomvåpenfrie soner Stillehavsøyene, Sørøst Asia, Afrika og Sentral Asia. Østerrike og Mongolia er atomvåpenfrie stater. Alle stater som slutter seg til denne avtalen forbyr oppbevaring, testing, bruk og utvikling av atomvåpen på sitt territorium. Det pågår debatter om å opprette atomvåpenfrie soner i Nordøst Asia, Sentral- og Øst-Europa, arktiske/nordiske regioner og i Middelhavsområdet. Dette er under diskusjon i de respektive regioner og i FN. Jeg vil gjerne referere ordene fra ambassadør Don Mackay fra New Zealand når han sier; a powerful symbol for demonstrating the renunciation of weapons of mass destruction is the reach, and potential reach of nuclear weapon free zones over the landmasses of the globe (Monica Szymurska in The first committee Monitor, second edition: October 2007). Ulike sider ved Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons, NPT avtalen ble gjennomgått. Det fremkom ulike perspektiv og klare spenningsforhold mellom de som har atomvåpen og de som ikke har det når strategier og fokus ble diskutert. Rettferdighet vs ulikhet og fred og frihet nr Side 3

5 hvordan dette lett fører til konflikt, det at noen har våpen og at andre ikke har ble tatt opp. Dialog er en forutsetning for samarbeid. Jeg sitter med et inntrykk av at mye av diskusjonene i 1. komite viser en uoverensstemmelse mellom oppfattelsen av hva ulike stater vektlegger i spørsmålet om hva som gir sikkerhet og hvordan en får dette til. Det er stor enighet om at vi skal ha en fredelig verden, spørsmålet blir hvordan en skal følge dette opp. IKFF i Bergen og har sluttet oss til International Coalition to Ban Uranian Weapons, ICBUW. Vi har fokus på en underskriftskampanje mot bruk av utarmet uran, samt er opptatt av konsekvenser for helse og miljø ved bruk av dette i ammunisjon og annet krigsmateriale. Det var da spesielt positivt å få høre at Indonesia på vegne av Non Allied Movement (NAM), ville fremme resolusjonen; Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. Resolusjonen oppfordrer FN`s medlemsland til å foreta nye undersøkelser av helsekonsekvensene som skapes ved bruken av utarmet uran i våpen og krigsmateriale. Ved voteringen 1. november i 1. komite over denne resolusjonen var det 122 stemmer for, 6 mot. 35 land avstod fra å stemme, deriblant Norge. Dette har i ettertid vært oppe til ny avstemning i FNs generalforsamling. Under mange av diskusjonene fremkom det frustrasjon fra delegatene over hvor lite en klarte å gjennomføre av konkrete forslag i nedrustningsspørsmål. Det ble stilt spørsmål om arbeidsmetoder, strategier osv. Hvordan jobbe mer effektivt? Jeg har lyst til å referere til Ray Acheson i Reaching Critical Will (et prosjekt i regi av WILPF), når hun oppsummerer arbeidet i 1. komite; First Committee is often met by delegates and civil society alike with weariness or even apathy, as time-hardened positions have given rise to a number of static annual resolutions that are tabled and voted on year after year. However, the First Committee is the best place for states to build consensus on the issues, to reach common understandings, and to agree on norms of behaviour and principles of cooperation- respect for which we could all benefit from Det jeg sitter igjen med etter en dag med `statements` fra ulike delegasjoner er at mye gjenstår i dette arbeidet. Tema som ofte kom frem var vold mot kvinner i konfliktsituasjoner, voldtekt som våpen, vold mot kvinner og barn spesielt og hvordan dette kan sikres. De fleste delegater var opptatt av at dette må få fokus. Det ble også tatt opp at de som utøver denne typen vold må straffes. Det ble fremhevet at FN må samarbeide med lokale myndigheter i det enkelte land for å benytte kultur og eksisterende tradisjoner i implementering av sikkerhetsrådsresolusjonen Det var to meget innholdsrike uker i New York. Jeg har fått utvidet mitt perspektiv, oppholdet har gitt meg ny kunnskap og større forståelse av internasjonalt politikk. Det er viktig for NGO organisasjoner å få mer kunnskap om prosesser i internasjonal politikk. For å kunne påvirke valg som tas må vi vite noe om hvordan dette skjer. For meg var møte med FN en øyeåpner i den grad at jeg ser hvor mange hensyn som skal følges opp før bestemmelser blir tatt. Det har gitt meg et større perspektiv også i mitt arbeid i fredsgruppen her hjemme. Arbeidet videre er å presse på styresmakter der avgjørelser tas, og dele informasjon om dette arbeidet med andre mennesker. fred og frihet nr Side 4

6 Ny revidert handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 i FN Av Lillian Angelo Tema for det 7. åpne møte i Sikkerhetsrådet i oktober 2007 om oppfølging av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (SR 1325), var rettet mot implementering av FN-systemets reviderte handlingsplan for resolusjonen. Den første handlingsplanen som ble vedtatt ved 5-års markeringen skulle gjelde for perioden Den reviderte handlingsplan for har fokus på 5 temaområder for oppfølging og er rettet mot et resultatbasert rammeverk med målbare resultater og indikatorer. Evalueringer fra Det kan være viktig å se tilbake og oppsumme den første evalueringen av FNs overordnede handlingsplan for SR Tilbakemeldingene etter det første året slo fast at lederskap og ansvarliggjøring var de største svakheter i implementeringen i av handlingsplanen av FNsystemet. De tiltakene som ble gjennomført var i hovedsak båret frem av enkelte ledere i ulike FN-organer, ikke en systematisk eller helhetlig tilnærming. Ineffektivitet i forhold til kjønnsperspektivet var vurdert som et resultat av en organisasjonskultur som gjennomsyrer hele FN-systemet, hvor de fleste seniorkonsulentene ikke anså det som sin rolle eller forpliktelse å utvikle kapasitet på dette området. En stor utfordring var strategien gender mainstreaming og å ta i bruk kjønnsanalyser. Mangelen på en felles forståelse av hva kjønn og kjønnsperspektivet innebærer og hvordan dette skal tas i bruk har store konsekvenser for både utforming av policy, av programmer og mandater. Fokus var også rettet mot FNs Fredsbyggingskommisjon som en viktig nøkkel til suksess for implementering av SR Kvinneorganisasjonene fremhevet viktigheten av at bærekraftig fred i konfliktområder må bygges på en nasjonal eid fredsprosess, på den lokale kunnskapen og initiativene og ikke bare på god praksis og lessons learnt. Debattinnlegg i Sikkerhetsrådet var også preget av at straffefrihet for overgripere i krig og konflikt må ta slutt. Rettferdighet eller demokratibygging kan ikke bygges av krigsherrer uten legitimitet i befolkningen. Evalueringsrapporten for 2007 Evalueringsrapporten for 2007 fra Generalsekretæren gir innblikk i økt politisk engasjement for å styrke kvinner stilling og likestilling i fredsprosesser. De mange forbedringspunktene fra de ulike organene i FN ligger i kategorien informasjonsspredning, kapasitetsbygging, samt utforming av policy og håndbøker, i programmer og aktiviteter. Likedan er det utarbeidet en database for god praksis og lessons learnt. Men fortsatt gjenstår det store institusjonelle utfordringer i FN-systemets ulike organer for effektiv implementering. Fortsatt gjelder en fragmentert tilnærming så vel som kapasitetsmangler for gender mainstreaming i FN-systemet, på landnivå (konfliktområde), og på regionale og de nasjonale nivåene i fredsprosessene. Det sies at implementeringen skorter på manglende øremerkede midler i arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet. En av de viktigste erfaringene man har tatt lærdom av fra den første 2-årige handlingsplanen er at uten støtte fra regjeringene og det sivile samfunn på landnivå i konfliktområder vil implementering av SR 1325 bli svært vanskelig. Gode, effektive mekanismer mellom FNs overordnede handlingsplan og de lokale handlingsplaner utgjør derfor en alvorlig og viktig utfordring. En annen utfordring var at den første planen ikke var (godt nok) utformet med tanke på overvåking, evaluering og ansvarliggjøring. Det var som tidligere påpekt fra NGO-miljøet på det 6. åpne møte i Sikkerhetsrådet, en handlingsplan bestående av en samling av enkelttiltak og ikke en helhetlig strategi fra FN-systemet sin side. Handlingsplanen var fred og frihet nr Side 5

7 heller ikke knyttet til kvinnenes virkelighet og de rapporterte hendelser i konfliktområdene. Den nye reviderte handlingsplanen for er utviklet med utgangspunkt i å oppnå et resultat-basert rammeverk, formet gjennom konkrete resultatmål, indikatorer og tidsrammer. De resultatene som søkes oppnådd bygger på SR 1325 og Presidential statement fra Sikkerhetsrådet. De tidligere handlingsplanenes 12 temaområder var for omfattende og er nå innskrenket til 5 områder for implementering; forebygging, deltakelse, beskyttelse, bistand og gjenoppbygging, samt policyutforming. De tre første områdene bygger på vedtatte sikkerhetsrådsresolusjoner som omhandler forebygging av konflikter og opprettholding av fred og sikkerhet, henholdsvis SR 1265 (1999) og SR 1296 (2000) om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, SR 1366 (2001) om Sikkerhetsrådets rolle i å forhindre konflikter, SR 1460 (2003) om barn i konflikt, samt SR 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Disse resolusjonene har overlappende innhold og kan derfor gi synergieffekt for effektivt å implementere, overvåke aktiviteter under en handlingsplan for SR De øvrige temaområdene omhandler mandater nedfelt i SR 1325 for FN og de internasjonale aktørene. Målene innenfor disse 5 temaområdene i den reviderte handlingsplanen er som følger: Forebygging: integrere et kjønnsperspektiv i alle konfliktforebyggende aktiviteter og strategier, utvikle effektive kjønns-sensitive tidlige varslingsmekanismer og institusjoner, og styrke arbeidet med å forhindre vold mot kvinner, inkludert kjønnsbasert vold; Deltakelse : fremme og støtte kvinners aktive og meningsfylte deltakelse i alle fredsprosesser så vel som deres representasjon i formelle og uformelle beslutningsprosesser på alle nivåer; forbedre partnerskap og nettverk med lokale og internasjonale kvinne-rettighetsgrupper og organisasjoner; rekruttere og utnevne kvinner til seniorstillinger i FN, inkludert en spesial-representant for General- Sekretæren, samt i fredsbevarende styrker, inkludert militære, politi og sivilt personell; Beskyttelse: styrke og eksemplifisere tiltak for å sikre tryggheten, fysisk og mental helse, velvære, økonomisk sikkerhet og/eller verdighet for kvinner og jenter; fremme og verne menneskerettighetene for kvinner og integrere et kjønnsperspektiv inn i alle legale og institusjonelle reformer Bistand og gjenoppbygging: fremme kvinners like rett ved tilgang på tjenester og mekanismer i bistandsdistribusjonen, inkludert de som omhandler spesifikke behov for kvinner og jenter i alt bistandsarbeid og gjenoppbygging Normerende: Utvikle politiske rammeverk; sikre effektive, koordinerende og bevisstgjørende tiltak for å forbedre implementering av SR Det sies i rapporten fra Generalsekretæren at planlegging og rapportering under disse 5 tematiske områdene skal skje i det enkelte program og ikke på det individuelle aktivitetsnivået slik det var i den forrige planen. Følgende strategier skal være førende for hvordan den nye handlingsplanen skal operasjonalisere; (a) politisk utforming (b) informasjonsbygging (c) kapasitetsbygging (d) partnerskap og nettverksarbeid (e) lik tilgang på midler og service. På vegne av Sikkerhetsrådet skulle Generalsekretæren tidligere på årlig basis overvåke, analyser og oppdatere denne overordnede planen for FN systemet, samt samle eksempler på god praksis og lessons learnt. Den reviderte handlingsplanen bygger på toårlig rapportering. Det som også er viktig å fremheve fra Generalsekretærens rapport er anbefalingene om at nasjonale handlingsplaner på SR 1325 må utvikles i de land som er i konflikt og i gjenoppbyggingsfasen, initiert av lokale regjeringer og det sivile samfunn. Likedan FNs ansvar, støtte og rolle på landnivå, gjennom bistand og assistanse og som koordinerende instans ovenfor internasjonale aktører og donorer. Dette kan være meget viktig. Det vises til Generalsekretærens rapport S/2007/567 på nettsiden : rsary/sg_report_wps07.pdf I neste nummer av fred og frihet vil vi ta for oss NGO-miljøet synspunkter på denne planen. fred og frihet nr Side 6

8 WORKSHOP OM SR 1325 I AFGHANISTAN Nettverksbygging mellom kvinneorganisasjoner i Afghanistan og Norge Av Lillian Angelo Kvinners virkelighet, deres historier og anbefalinger må bli hørt og tatt på alvor av de internasjonale aktørene i Afghanistan. Vi må bygge arenaer for dialog og solidaritet og skape internasjonale forpliktelser og handlingsplan(er) for oppfølging av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om Kvinner fred og sikkerhet (SR 1325) i Afghanistan, i forpliktende samarbeid med den afghanske regjering og kvinneorganisasjonene. Nettverksbygging mellom kvinneorganisasjoner i Afghanistan og Norge kan derfor være viktig for oppfølging av SR 1325, i å ansvarliggjøre de internasjonale aktørenes forpliktelser for kvinners rettigheter i krig og konflikt. Vi må jobbe for at FN som fredsaktør må tre i forgrunnen, gjennom mandater og ressurser, og som koordinator for de internasjonale aktørene på landnivå i Afghanistan. Nettverksbygging og dialog om SR 1325 Våren 2007 gjennomførte undertegnede i samarbeid med kvinnneutvalget i Afghanistankomiteen og komiteens kontor i Kabul, 3 workshoper for nettverksbygging og dialog rundt SR 1325 i Afghanistan, i henholdsvis Kabul, Ghazni og Jalalabad, med økonomisk støtte fra FOKUS. Afghanistankomiteen hadde flere målsettinger for gjennomføring av disse tre workshopene. Første målsetting var å informere om resolusjonen og hvilken forpliktelse som påhviler de internasjonale aktørene i forhold til kvinners deltakelse og rettigheter i krig og konflikt. Det andre formålet var å styrke kvinners interesser og stemme. En annen målsetting vi satte oss var å skape dialog og etablere nettverk med afghanske kvinner for å arbeide med hvordan SR 1325 kan bli operasjonalisert. De som var invitert og deltok på disse workshopene var i hovedsak kvinner fra regjering og departementer, kvinneorganisasjoner, samt ansatte og studenter tilknyttet vårt kontor og prosjekter i Afghanistan (menn deltok kun ved workshopen i Ghazni). To hovedtemaer var i fokus på disse workshopene; 1) hvordan kan vi bruke SR 1325 til å bygge fred og utvikling i Afghanistan og 2) hvordan kan vi bygge internasjonalt partnerskap for fred og frihet. Kvinnene definerte selv hvilke spesifikke temaer de ønsket å ta opp til diskusjon på workshopene, de kartla den virkelighet som omga dem, de hindringer og muligheter de så som viktig for endre egen og landets situasjon. De mest sentrale problemer de var opptatt av var den opplevde kjønnsdiskrimineringen, den utstrakte volden mot kvinner, fra tvangsekteskap, amnestiloven som gir straffefrihet for krigsforbrytelser de siste 10 år, om konsekvensene for kvinnene i forhold til mangelfull utdanning og helsetilbud. Likedan om deres rettigheter fred og frihet nr Side 7

9 nedfelt i den afghanske konstitusjonen som har hatt liten rettsgyldighet frem til nå. Sikkerhet for kvinner De snakket om sikkerhet for kvinner. De beskrev kvinners sikkerhet i forhold til tre nivåer, på det personlige plan, i forhold til familien, og i samfunnet som helhet. Deres sikkerhet handlet ikke bare om risiko for å bli drept i angrep fra internasjonale styrker eller trusler og overgrep fra Taliban, det handlet også om hvordan rettsløsheten har medført nye former for overgrep mot kvinner. I Kabul fremhevet deltakerne i workshopen at befolkningen ikke hadde noen tro på de politiske fraksjonene, og at regjeringen har liten legitimitet i befolkningen. Likevel påpekte de viktigheten av at lover måtte respekteres og overholdes, samt forstås. Befolkningen må få større innsikt i de politiske og administrative systemer og prosessene. Det de snakket om var folkeopplysning, gjennom utdanningssystemet, gjennom workshoper som denne, gjennom informasjonsskriv, dør til dør aksjoner og utvikling av økonomisk støtte for handling og gjennomføring. Endring av kvinners stilling i samfunnet mente de må skje i dialog med menn, de lærde/imamene og å øke kunnskapen om kvinners rettigheter i et islamsk perspektiv. Det internasjonale samfunnets ansvar Kvinnene i Kabul mente at FN og det internasjonale samfunn i større grad må legge press på nabolandene for ikkeintervenering dersom det skal bli fred i landet. De påpekte også at befolkningen ikke forstår hvilken strategi ISAF-styrkene har i Afghanistan og at deres DDRprogram (Disarmament, Demoblilization and Reintegration), heller ikke har klart å avvæpne befolkningen. De sier at det ikke er tilstrekkelig med midler til oppbygging av den nasjonale hær eller det afghanske politi og at det her er stor forskjell på de nasjonale og internasjonale sikkerhetsstyrkene. Kvinnene påpekte at økonomien er svært dårlig i Afghanistan og at mange ser seg nødt til å jobbe for mafiaen, likedan at befolkningen også i stor grad er brukere av narkotika. Samfunnet er også preget av konflikter mellom etniske grupperinger, hvor det er lagt opp til forskjellsbehandling i det offentlige apparatet. Amnestilovgivning og straffeforfølgelse Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 understreker alle staters ansvar for å avskaffe straffefrihet, og for å straffeforfølge de ansvarlige for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, inkludert kjønnsbasert vold. Både gjennom workshopene og i andre møter med kvinner og menn kom det frem frustrasjon og bitterhet mot krigsherrene som sitter i regjering og som gjennom amnesti loven har innvilget seg selv amnesti. Flere av krigsherrene er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten som altså ikke er gjenstand for etterforskning og rettergang. Likedan det internasjonale samfunnets stilltiende aksept. Workshop i Kabul mai 2007 Veien videre for SR 1325 i Afghanistan Kvinnenes stemme var klar i forhold til nytteverdien av SR 1325; Befolkningen, både vanlige mennesker og mennesker i regjering kan bruke SR 1325 i arbeidet for fred. Vi må lage rapporter om vår situasjon, om hvordan forholdene er. Og vi må følge opp rapportenes anbefalinger. Og de understreket viktigheten av media, fred og frihet nr Side 8

10 nasjonalt og internasjonalt for å nå frem med sitt budskap. En skyggerapport om kvinner situasjon er også utarbeidet av kvinnenettverket Afghan Women s Network som en oppfølging av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) som ble ratifisert av regjeringen i Afghanistan i En rapport fra workshopene er utarbeidet på engelsk som oppsummerer de afghanske kvinnenes synspunkter og anbefalinger. Den gir likedan en innføring i innholdet i SR 1325 og de norske føringene for oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjonen, samt også anbefalinger fra AWNs skyggerapport. Den kan bestilles fra Afghanistankomiteen gjennom nettsiden; Den norske regjering besluttet i 2007 å øke det internasjonale bidraget for å fremme kvinners rettigheter i utviklingssammenheng. Dette arbeidet var bl.a basert på den norske handlingsplanen for å implementere SR I 2008 har regjeringen valgt å fordoble sitt utviklingsbidrag til Afghanistan. Det er nå på høyde med det økonomiske bidraget som gis til de militære styrkene. Vi må nå jobbe for klare operasjonelle resultatmål og aktiviteter knyttet til oppfølging av SR 1325 i Afghanistan, basert på nasjonalt eid prosess og handlingsplan, og på ekspertisen og initiativene til lokale afghanske kvinnegrupper. Det vises for øvrig til artikkelen om FNs overordnede handlingsplan for SR 1325 og de mål og anbefalinger den gir i forhold til nasjonalt eid planer i dette nummeret av fred og frihet. Norge i krig. Virkninger av sivile og militære operasjoner i Afghanistan og Kosovo/Serbia Av Eli Hammer Eide og K. Margrethe Tingstad Seminar på Nansenskolen, Lillehammer, august Mer enn 80 deltakere var samlet på seminaret i Lillehammer, som Nansenskolen sammen med Nansen Dialog og Norsk Fredssenter hadde tatt initiativet til. Deltakerne var fagpersoner fra mange fagområder: Militære, politi, forskere, byråkrater, diplomater, hjelpearbeidere og politikere, samt en del representanter for ulike organisasjoner som var invitert til å delta, som oss. I tillegg var det en del afghanske ungdommer som lever i eksil i Norge, og representanter fra berørte parter på Balkan, bl.a. fra Nansen dialogsentre. Formålet med seminaret var: - Å få fram mer eksakt informasjon om nåværende situasjon i Afghanistan, og spesielt om virkningene av NATO intervensjonen - Oppsummering av erfaringer fra intervensjon og tiden etter i Kosovo/Serbia. - Å reise grunnleggende spørsmål om legalitet og normative prinsipper som har gyldighet i disse intervensjonene. - Å involvere beslutningstakere og eksperter fra Norge med representanter fra de to områdene i en dialog om framtidige valg. Norge i krig Norges to store militære operasjoner i nyere tid bryter med tradisjoner i norsk fred og frihet nr Side 9

11 utenrikspolitikk angrepskriger. Ikke siden Tyttebærkrigen i 1788 hadde Norge angrepet noe land før vi deltok i NATO s styrker i Serbia. Serbia hadde ikke angrepet Norge, og det forelå ikke noe FNmandat, en ny situasjon i NATO og - for Norge. Krigen i Serbia danner bakteppe for diskusjonen om Norges deltakelse i styrker i Afghanistan en situasjon som reiser viktige etiske, juridiske og politiske spørsmål. Serbere og kosovoalbanere satt side om side og snakket med hverandre på Nansenskolen. Selv det å beskrive virkeligheten er vanskelig å gjøre i fellesskap ulike virkeligheter lever side om side og sett fra dialogarbeidere er det slik det må være. Grunnlag for dialog skapes ifølge Steinar Bryn, leder av Nansen Dialog gjennom: - Å sammenligne, ikke konkurrere om fortellinger om opplevelser - Bli kvitt myter - Snakke uten å bli motsagt - Parallelle virkeligheter Det var spesielt å høre en representant for de norske militære styrkene hevde at militære løsninger altfor lett og fort gripes til, og hans sterke appell om at mer ressurser bør settes inn med mye bredere sammensatte råd enn i dag for å utrede alle andre muligheter. Problemet i Afghanistan er som i konflikter verden over at sivilbefolkningen rammes så hardt det er ingen frontlinjer langt borte fra folks leveområder folk bor midt i kamphandlingene. Afghanere som folk føler seg mer og mer utrygge på tross av flere og flere soldater i landet. Militære blir satt inn for å løse både militære og politiske konflikter. Taliban s motstand i Afghanistan ser ikke ut til å svekkes tvert imot. En av de afghanske deltakerne hevdet at det derfor er viktig å stille spørsmål om hvem terroristene er, hvor de kommer fra, og hvem som finansierer og trener dem. Kilden til terrorisme må identifiseres, da det alltid vil være tilgang på arbeidsledig ungdom. Det internasjonale samfunnets ansvar for beskyttelse av sivile ble understreket. Det ble også påpekt at i forhold til sivilbefolkningens trygghet ville politiet kunne gjøre en bedre jobb enn de militære, ettersom militær tilstedeværelse appellerer til voldelig motstand. Norge har også politi stasjonert ute som er satt til å vokte de siviles rettigheter men fordelingen er skjev med 80 politifolk mens vi har 2000 soldater. Internasjonal tilstedeværelse Kvinnesaksforkjemperen Sima Samir, som også leder Afghanistans menneskerettighetskommisjon, mente at langt på veg ønsker de fleste afghanere et internasjonalt nærvær. Stor nød og fattigdom blant sivilbefolkningen som følge av 30 års okkupasjon og vanstyre roper på humanitær støtte. Her ble det stilt spørsmål om ikke militære, politi og fredsorganisasjoner kan arbeide tettere sammen. Det ble også påpekt et klart behov for større kunnskap om landet og folket blant de internasjonale styrkene, likeledes vektlegging av holdninger overfor befolkningens religion, kultur og tradisjoner. Det ble også hevdet at det norske engasjementet i Afghanistan ville være langsiktig. En deltager ville da vite om FN sikkerhetsrådsresolusjon1325 kvinner, fred og sikkerhet- var integrert i dette engasjementet. Det nedslående svaret var at den vanlige kvinne i Afghanistan ofte mistror intellektuelle og engasjerte kvinner, og av den grunn er dette et vanskelig felt. Det gjør inntrykk å snakke med ungdommer som forteller om flukt fra sitt hjemland Afghanistan, om serbere fra Kosovo som har mistet hjemmene sine, og som ikke ser noen mulighet for å ta opp igjen normale liv på grunn av stadig levende etniske konflikter. Det var også sterkt å høre en ung afghaner be om at Norge må påvirke NATO og at fred og frihet nr Side 10

12 man må ta lærdom av en strategi som ikke virker. Så er spørsmålet: Hvor stor er Norge i NATO? Vi er trofaste allierte som kanskje ikke har fått med oss som nasjon hva det er vi er med på. Norge må stille seg selv spørsmål når vi nå opererer militært i land langt borte. Land som vi vet forholdsvis lite om. Har man lyktes med intervensjonenes mål? Hva kunne NATO gjort annerledes, og hva har man lært? Altfor store spørsmål for et kort seminar, men det var en start. Alle uttrykte takknemlighet for initiativet til denne første konferansen med så bred deltakelse. Om det ikke akkurat var optimisme å spore, så kanskje en forsiktig tro på at man kan finne en ledetråd for en bedre utvikling. IKFF INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET Norsk seksjon av WILPF WOMEN's INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsdepeartmentet Postboks Oslo Oslo, 2.mars 2008 RAKETTSKJOLD SAKEN I NATO. Herved ønsker vi på vegne av vår organisasjon, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, å uttrykke vår glede over det mot du viste da du advarte mot rakettskjoldet på det siste NATO -møtet.vi håper at du gjør alt du kan for å klare å stå imot det presset du er utsatt for i denne sammenhengen på kommende NATO-møter Din holdning er ikke bare i tråd med Soria Moria erklæringen, men også i tråd med FNs resolusjon fra Dette er en grunnholdning som også avspeiler vår nordiske tradisjon om å forbli et lavspenningsområde som ikke ønsker å provosere våre naboer, ikke minst Russland. Vi er sterkt bekymret over den militære opprustningen i verdensrommet som amerikanerne fortsetter med globalt, også den delen Norge er en del av. I særlig grad gjelder dette installasjoner plassert i Fauske, Vardø, Svalbard samt en norskprodusert oljerigg som idag fungerer som en sentral plattform for en stor militær radar, plassert utenfor Alaska, Disse har direkte forbindelser til kommando-sentraler i USA. President Bush har uttalt at militær opprustning av verdensrommet vil utgjøre den største industrielle satsing i menneskehetens historie med store økonomiske byrder for den amerikanske befolkningen, men også for befolkningene til USAs allierte. Dette enorme behovet for kontroll over andre lands ressurser er et uttrykk for at man fra ledende vestlig hold tilsynelatende ikke ønsker en rettferdig bærekraftig utvikling med ny økonomisk verdensorden der rettferdighet og fred ligger til grunn for mellom-menneskelig samkvem. Med vennlig hilsen Dagmar Karin Sørbøe lege landsleder IKFF Edel Havin Beukes cand.real. saksbehandler fred og frihet nr Side 11

13 Våpen eller fredelige løsninger i Afghanistan? Av Hermien S. Prestbakmo Avisinnlegg fra IKFF i Troms Det er bra at regjeringen holder fast på ikke å øke militært mannskap til Afghanistan. Men det er trist at regjeringen som NATO-medlem, lar seg presse av USA til å bidra med våpenleveranser. Det betyr at Norge holder fast på krigen mot terror, som ikke har gjort noe annet enn å bidra til polarisering. Krigen i Afghanistan ble satt i gang fordi det var umulig for verdenssamfunnet at Al-Qaida skulle få et fristed i landet. Man hektet på en humanitær intervensjon for å bidra til bedre humanitære kår for befolkningen som led og fortsatt lider under Taliban, spesielt kvinnene. Hvor er den humanitære tankegangen i dette? En intervensjon er en ovenfra- ned handling. Krigen mot terror er USAs krig for olje. Det sørgelige er at den bedrives i regi av NATO. Norge holder fast på den humanitære tankegangen, gjennom ISAF (som er en del av NATO, men støttet av FN). Det er trist, for dermed legges det en beskyttende hand over USAs bakenforliggende hensikt, oljen. Til nå har det internasjonale samfunnet brukt 150 milliarder kroner på både den sivile og militære innsatsen i Afghanistan. Mye penger, med elendig resultat. Penger som kan brukes på en helt annen måte gjennom en annen strategi. Her kan Norge virkelig bidra en hel del, Bistand til oppbygging av infrastruktur, i samarbeid med stammelederne kan bli til en samarbeidshandling. Antropolog Fredrik Barth som har lang erfaring med den afghanske måten å styre landet på, sa i et foredrag nylig: sett Karzai fri. Med det ville han si at president Karzai nå blir sett på som en marionett for USA, men Karzai kan både stammekultur og vestlig tenkemåte og det kan støttes opp gjennom godt diplomati/samarbeid. Humanitær bistand og fredsskapende tiltak må avmilitariseres. Menn æres, kvinner forties. I et samfunn som Afghanistan, hvor kvinnene blir usynliggjort, er likevel kvinnene en bærende samfunnskraft bak kulissene. Det er de som sørger for mat, klær og reproduksjon med alle odds mot seg. Kvinnene har behov for en bedre infrastruktur, og ikke minst har de behov for fred og sikkerhet. De trenger å vite om de rettighetene de har gjennom internasjonale konvensjoner, FNs menneskerettigheter, kvinners spesielle rettigheter mot vold og overgrep, barns rettigheter, osv. Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 År 2000 lanserte og vedtok FN sikkerhetsråd resolusjon 1325 om Kvinner, fred og sikkerhet. Dette er et dokument som betyr en milepæl for kvinne- og fredssaken, drevet fram av fem internasjonale organisasjoner blant dem Amnesty International og Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Resolusjon 1325 er et utmerket redskap i kampen for sikkerhet og likeverd gjennom kvinnenettverk og gjennom diplomati. Pengene må kanaliseres bort fra våpen og ISAF og inn mot sivile tiltak og sivilt samarbeid. Norge kan i tillegg ta initiativ til å gjøre noe på nordisk plan. Sammen kan de nordiske land gå lenger enn FN. De nordiske land kan gå sammen for å lage bindende standarder for freds- og sikkerhetssaker. Sett i klimaperspektiv har verden ikke råd å løse verdens konflikter med militære løsninger. Den ørken som Afghanistan har blitt, skulle være eksempel godt nok. fred og frihet nr Side 12

14 Av Grethe Nielsen Avisinnlegg i Hamar Arbeiderblad HUSK HVA TALIBAN ER Under denne overskriften advarte Thorbjørn Jagland i Aftenposten fredag 1. februar mot fokuseringen om at NATO er problemet i Afghanistan og en snikende glemsel om hva Taliban er. Verken Taliban eller NATO er problemet i verden. Problemet er menns sterke tro på at vold og våpen løser alle problemer. Ære er viktig, krig er spennende. Bare hør på president Bush når han taler. Vi skal vinne. Vi har seiret sier han strålende på hangarskipet sitt, men det var før 1 million sivile irakere var drept - i følge NTB melding fra det britiske meningsmålings-instituttet Opinion Research Business. Det utrolige er at han smiler ennå. Vi godtar militære løsninger uten å mukke. Å være pasifist blir sett på som noe bleikt, tafatt, feigt og kjedelig. Mennesker som ikke vil stille opp for sitt eget kjøtt og blod engang. Tro meg. Jeg vil forsvare mine. Det er det jeg gjør nå, med dette innlegget. De må ikke villedes til å tro at de må ut i verden for å kjempe mot verdens ondskap for min skyld. Jeg tror at min sikkerhet blir bedre ivaretatt hvis de lar det være. Hvorfor fortier mediene hvor rå og brutalenatos kamper i Syd- Afghanistan egentlig er? Vi glemmer at de største snuoperasjonene i verden ble utført av ikkevoldelige menn. En Gandhi, en Martin Luther King og en Nelson Mandela. De satte fri. Vi bør kanskje ta inn over oss at ingen av dem stammer fra Europa. En kvinne blir stenet i hjel for utroskap. Ja, rått og brutalt forferdelig. Det gjøres også i Pakistan, Saudi Arabia og Nigeria. Men det passer ikke å gå til krig mot disse. De har olje, eller de sikrer de viktige oljeleveransene fra Russland i nord til det Indiske Hav. Å bruke opp våpenlagrene på fattige afghanistan var en god ide. En ond ide. Hvem klarte å få det til? Tenk å straffe et land som i 30 år har vært belemret med krig og elendighet. Kanskje i enda 30 år. Så fattige er de at 18 millioner afghanere slipper ut like mye CO2 som vi innen Hedemarken. De har ikke bidratt mye til klodens ødeleggelse. President Eisenhower advarte for 60 år siden mot det militær industrielle konsept. Til ingen nytte. 8 millioner henter i dag sitt daglige brød fra krigsindustrien. Ufattelige 1200 milliarder dollar koster verdens militære opprustning hvert år. 150 ganger mer enn den samlede bistand. Det er 9 ganger mer enn hva FN mener trenges for å løse fattigdommen, nok mat, rent vann, opplæring og bedre miljøet. Men et paradis er for kjedelig ser det ut til. Vi vil ha aksjon, slik at vi kan se hvor snille vi er, vi som redder folkene fra tyranner. En million sivile er drept i Irak. Hvor mange sivile som er drept i vår krig, siden vi benket oss rundt TVen i 2001, får vi ikke opplysninger om. Vi setter ikke potetgullet fast i halsen engang. Jeg ser på det jeg og. Det er invasjonen av fremmede land som får de mørke kreftene frem. Skyld ikke på venstrevridde som våget å kritisere USA eller Sovjet for at de brakte krig over et annet land. Kritikerne var ikke årsaken til Pol Pot eller Taliban. Vietnamesere klarte, etter å ha frigjort sitt giftdusjede land, å bekjempe Pol Pot i Kambodsja. Sovjet trakk seg ut fra Afghanistan. Krigsherrene overtok landet. Kjempet, voldtok og plyndret, noe de ikke er straffet for ennå. fred og frihet nr Side 13

15 Flere av dem sitter i Karzais regjering. Taliban ble godt hjulpet til makten av Pakistan og USA, og de ryddet opp. Fikk slutt på narkotikadyrkingen og ga frivillige organisasjoner lov til å bygge skoler. Også pikeskoler. Se til Israel og Palestina. Det er der roten til alt det onde som har skjedd etterpå ligger. Urettferdigheten vi påførte to troende søskenfolk. Vi har en stor visjon for det norske folk. Vi tror at det er behov for et helt annet og tydelig engasjement for konflikthåndtering uten bruk av våpen. Ikke private fredssentre i regi av Nobelkomiteen eller avgåtte statsministere, men et Fredsdirektorat. Det ville være noe å strekke seg etter. Med like stort budsjett og med mandat til å planlegge ikkevoldelig innsats på en forsvarlig måte gjennom forskning, opplæring og utrustning. Vi ønsker ikke at bistandsmidlene skal legges til et Fredsdirektorat. De bør økes og bli der de er. Vi ønsker bare ikke å bidra til mer krig med våre skattepenger. Vi ønsker en Fredsskatt, slik at det norske folk kan få lov til å krysse av på skatteseddelen hva de vil at skattepengene skal gå til. Vi må ikke glemme hva Taliban er. Vi må bare huske på hva Taliban kan bli, hvis de moderate kreftene hos dem kan få slippe til i dialog. Nytt hefte om kvinner, likestilling og militarisme Norsk Kvinnesaksforening og IKFF arrangerte 29. april 2007 et seminar om kvinner, likestilling og militarisme. Tema som ble drøftet på dette seminaret og gjengitt i dette heftet er bl.a feminisme og fredskultur, kvinners rolle og likestillingsperspektiv i dagens forsvarsdebatt, alternativer til militærtjeneste, kvinners erfaringsgrunnlag i fredsplanlegging og forsoningsarbeid etter væpnede konflikter. Innledningene gjengitt i heftet kom fra representanter fra inn og utland, som WILPFs internasjonale visepresident Annelise Ebbe fra Danmark, Maj Britt Theorin, tidligere EU-parlamentariker og leder for den svenske nedrustningskommisjonen fra , Grethe Moe Evensen og Ragnhild Mathisen fra Forsvaret, samt IKFF-medlem og leder for Nei til Atomvåpen Ingrid Eide. Heftet kan bestilles fra IKFF. fred og frihet nr Side 14

16 Av Grethe Nielsen FREDSSKATTALLIANSEN Vi har en stor visjon for det norske folk. Vi tror at det er behov for et helt annet og tydelig engasjement for konflikthåndtering uten bruk av våpen. Ikke private fredssentre i regi av Nobelkomiteen eller avgåtte statsministere, men et Fredsdirektorat. Det ville være noe å strekke seg etter. Med like stort budsjett og med mandat til å planlegge ikkevoldelig innsats på en forsvarlig måte gjennom forskning, opplæring og utrustning. Vi ønsker ikke at bistandsmidlene skal legges til et Fredsdirektorat. De bør økes og bli der de er. Det er jobbet kontinuerlig gjennom hele 2007 med å samle underskrifter til et innbyggerinitiativ for en fredskatt i Norge, i Tønsberg, Oslo, Bergen, Hamar, Stange og flere kommuner i Vestfold fylke. Denne Fredsskattalliansen består av Kvekerne i Tønsberg og Oslo, IFOR -Norge, Norges Fredslag, Seniorgruppa for Palestina, Bestemødre for fred, Folkereisning mot Krig og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet. Vi ønsker bare ikke å bidra til mer krig med våre skattepenger. Vi ønsker en Fredsskatt, slik at det norske folk kan få lov til å krysse av på selvangivelsen, hva de vil at skattepengene skal gå til. Enten Forsvarsdepartementet eller til et Fredsdepartement/Direktorat. Det skulle ikke være verre å få til enn hvilken språkform du velger. Bare med så mye mer etikk og visjon i seg. Slik blir det i hvert fall et verdigere forhold til den tanken som Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi og Kvekerne i alle år har stått for og mange andre nå er villige å støtte dem i. Underskriftene er samlet, og i Tønsberg har de nå endelig fått Vestfold fylke til å sende forslaget inn til Stortinget til behandling. Vi har løfte om at i hvert fall SVs stortingsgruppe skal ta det opp til vurdering. I Oslo skal det arbeides videre med å få Krf, Venstre og Senterpartiet i tale. På Hamar og Stange er det samlet inn nok underskrifter til å kontakte fylkespolitikerne i Hedmark fylke og nok i Stange til partienes kommunerepresentanter og ordføreren der. I Fredsskattgruppa har vi nå kommet fram til at vi vil kombinere dette arbeidet med å påvirke politikerne til å gå inn for et Fredsdepartement eller Fredsdirektorat kombinert med ønsket om utvidelse av militærnekteloven av 1965 til samvittighetsnekt på selvangivelsen. Vi tror også at et Fredsdepartement eller direktoratet bare i kraft av intensjonene bak navnet, vil arbeide for større bevilgninger til fredsorganisasjonene enn det som har skjedd hittil. Tilsvarende kampanjer er i gang i de fleste vestlige land. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (CPTI), har arrangert internasjonale konferanser om temaet annethvert år siden (Se I Sverige har fredsorganisasjonene blitt mer verdsatt med bevilgning til kontorhold, lønninger og opplysningsarbeide. Her blir vi en pariakaste p.g.a. den fastlåste tankegangen rundt slagordet - aldri mer 9. april. Som om alternative løsninger for en fredeligere verden, skulle være en trussel mot staten Norge. fred og frihet nr Side 15

17 Av Sidsel Andersen WILPF I JAPAN Tross alle forskjeller og at vi lever på hver vår side av jordkloden, arbeider japanske kvinner sammen med resten av WILPF-seksjonene stort sett med de samme problemstillingene og mot de samme mål. Den japanske boken Women s Peace Movement in the 20th Century Women s International League for Peace and Freedom, and Japanese Women-,er lysegrønn, fremmedartet i forhold til norske bøker, oppned og bakfram med japanske skrifttegn i vertikale linjer. 301 sider omhandler 100 års historie gjennom krig og fred, men helt uleselig for vanlig norske kvinner og menn. Heldigvis fulgte det med et 14 siders sammendrag på engelsk som gir oss et lite innblikk i et land og en organisasjon med fremmed kultur og et folk med helt andre erfaringer fra de siste 100 årene enn vi har hatt. Women s Peace Association of Japan, WPAJ, ble etablert i mai 1921 og arbeidet kom i gang. Annen verdenskrig skapte vanskeligheter for kvinner både i USA og Japan en trist erfaring for alle, men da den var over kom arbeidet i WPAJ langsomt i gang igjen. USA-styrker okkuperte Japan og gjorde internasjonalt arbeid vanskelig. De japanske kvinnene hadde liten mulighet til å få vite om WILPF s aktiviteter. WPAJ takker i ettertid for oppmuntring og varmhjertet assistanse fra medlemmer av US-seksjoner i WILPF. Jeg plukker: Under okkupasjonen hadde atskillige medlemmer av WILPF s USavdelinger mulighet for å bo i Tokyoområdet fordi de kom til Japan med sine ektemenn som arbeidet ved Okkupasjonshovedkontoret. Et medlem av Detroit-avdelingen i USA la ned et betydelig arbeid for å komme i kontakt med den internasjonale sekretæren i WPAJ før krigen, Tano Jodai. Bl a. ved hjelp av Emily Greene Balch lyktes det å få forbindelse med Tano Jodai som ble valgt til president i WPAJ og deltok i USseksjonens årsmøte i I disse årene vokste medlemstallet til ti ganger så mange som før krigen. På grunn av den trofaste støtten fra det internasjonale søsterskap innså japanske kvinner betydningen av å være en del av en internasjonal organisasjon for verdensfred og i 1963 endret de navnet fra WPAJ til Japan Section of WILPF. Jeg leser videre og blir minnet om at i august 1977 ble den 20. WILPF- kongress arrangert i Tokyo. 86 medlemmer fra 23 land sammen med 266deltakere fra Japan hadde som hovedtema: Nedrustning og utvikling kvinners prioritet. Kongressen konkluderte med å vedta følgende resolusjon: En appell til kvinner om å arbeide for en verden uten våpen en verden uten nød. Videre kan vi lese at Japans seksjon av WILPF engasjerer seg helhjertet i FN s Sikkerhetsråds resolusjon 1325 av 31.oktober Deres arbeidsprogram er ellers ganske likt det vi finner i andre WILPF-seksjoner. fred og frihet nr side 16

18 Arbeidet med denne boken er kommet i gang i nært samarbeid med Japan Women s University. Den er nr 1 i en serie publikasjoner om forskjellige spørsmål. Under kongressen i Bolivia ifjor sommer ble en av de japanske kvinnene (Kozue Akibayashi) valgt inn i WILPF s styre internasjonalt. WILPFs INTERNASJONALE PROGRAM FOR Av Dagmar Karin Sørbøe Ved WILPF internasjonale kongress i Bolivia juli 2007, ønsket WILPFs ledelse at vi fram mot hundreårsjubileet i 2015 skal jobbe sammen med et handlingsprogram for organisasjonen kalt: Manifesto. WILPFs policy Organisasjonens formål er å arbeide for et fritt og fredlig samfunn basert på en økonomisk rettferdig politikk, der kvinner og menn kan ta i bruk sine menneskerettigheter uavhengig av rase, kjønn eller herkomst. For å oppnå dette må vi studere og kritisere den økonomiske politikken som føres mot vanlige mennesker, særlig i den tredje verden, samt den rovdriften vi utsetter miljøet for. Vi må være på vakt når uttrykk som militær sikkerhet og krigen mot terror brukes i propagandaen for å frata folk politiske og sosiale rettigheter, samt som argument for å dreie økonomien inn i det militær-industrielle- komplekset. Vi må også reagere når man snakker om å øke kvinners innflytelse i fred og sikkerhet ved å sende flere kvinner inn i det militære. Dette mener WILPFs ledelse er en feiltolkning av SR Som delmål frem mot hundreårsjubileet tenker vi oss et handlingsprogram i tiden (for den første delen av denne periode) med følgende innhold; 1. Revitalisere WILPF som en politisk leder innen fred, anti-militarisme og som aktør i kvinnebevegelsen. 2. Synliggjøre WILPF politiske delaktighet i FN-systemet. 3. Øke medlemstallet i de nasjonale gruppene til til sammen mot Jobbe med vårt Manifesto program fram mot jubileet. Fredsarbeid og anti-militarisme Utfordringene mot militariseringen vil være å studere de militære konfliktene og deres årsak, foruten å offentliggjøre de menneskelige og økonomiske Fra WILPFs 29. Kongress i Bolivia kostnadene ved måten det løses på. Hva er kvinnenes skjebne og rolle i en gitt konflikt? Kan vi sende våre medlemmer til konfliktområder for å skaffe seg førstehånds kunnskaper, delta i debatter og å komme med våre anbefalinger. Slike grupper kan ikke bare sendes til Colombia, men også til Israel/Palestina, Siri Lanka, Nepal, India, Pakistan, Afghanistan og Cuba, så langt økonomien tillater. Vi må særlig protestere mot militære baser, sammenligne utgiftene for eksempel mellom Nordic Battle Group og OSSE her i Europa; protestere mot rakettskjoldet og endringene i European Reform Treaty og European Defence Agency som kan bidra fred og frihet nr side 17

RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07

RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07 RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07 Marie Tjelta, Norges Fredsråd Nominert av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Rapporten inneholder en oppsummering av mine forberedelser

Detaljer

fred og frihet Blokaden ved Aldermaston Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Innhold : Afghanske kvinner krever å bli hørt!

fred og frihet Blokaden ved Aldermaston Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Innhold : Afghanske kvinner krever å bli hørt! fred og frihet Mars 2010 NR: 1/70 Årgang Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag 1915 www.ikff.no Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet fred og frihet Desember 2009 NR: 4/69 Årgang Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag 1915 www.ikff.no Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Detaljer

Kvinner, likestilling. militarisering

Kvinner, likestilling. militarisering Kvinner, likestilling og militarisering Innhold: Innledning - Kvinner og militarisering...3 FNs sikkerhetsresolusjon 1325...4 Ragnhild Mathisen, Perspektiver: Kvinner i Forsvaret...6 Grete Moe Evensen,

Detaljer

fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 73. årgang. Nr. 1-2/2013

fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 73. årgang. Nr. 1-2/2013 fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 73. årgang. Nr. 1-2/2013 Vi trenger et nytt bærekraftig sikkerhetsbegrep Atomvåpen: Oslokonferansen IKFFs Landsmøte 2013

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Arms Trade Treaty vedtatt i FN På freds(skatt)konferanse i Colombia Bred markering mot krigsmaterielleksport til undertrykkende regimer

Arms Trade Treaty vedtatt i FN På freds(skatt)konferanse i Colombia Bred markering mot krigsmaterielleksport til undertrykkende regimer Arms Trade Treaty vedtatt i FN På freds(skatt)konferanse i Colombia Bred markering mot krigsmaterielleksport til undertrykkende regimer Nummer 2 2013 I årgang 87 Innhold 5 14 16 Army Trade Treaty vedtatt

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 25. mai Dagsorden 3383 Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til utenriksministeren:

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år 2015 Innhold Fred og frihet Utgis av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Storgaten

Detaljer

EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN?

EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN? EN SÅRBAR TID HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE FRED I AFGHANISTAN? Afghanistan lider av en posttraumatisk lidelse som må heles gjennom fredsarbeid. Rohullah Sidiqullah, Nansenseminaret Dialog med Diaspora, 2011

Detaljer

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u 2014 5. juni Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau 2925 Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 78): 1. Redegjørelse

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Fredsviljen. >>Fredslaget i medvind. I denne utgaven: bladet for engasjerte fredsfolk. Fredskorpset og bistandsministeren. EUs nordiske kampgrupper

Fredsviljen. >>Fredslaget i medvind. I denne utgaven: bladet for engasjerte fredsfolk. Fredskorpset og bistandsministeren. EUs nordiske kampgrupper Fredsviljen bladet for engasjerte fredsfolk Norges Fredslag. September 2006. >>Fredslaget i medvind I denne utgaven: Bokanmeldelser Hardanger symposium Fredsbevegelsen og militærnekting Fredskorpset og

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4 FLYKTNING REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden 2004 Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over flyktninger og internt fordrevne verden over, gitt ut av Flyktningerådet. I dag er RUNDT

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. CWC nominert til Nobels fredspris. Møt landsbybarna i Bawatele

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. CWC nominert til Nobels fredspris. Møt landsbybarna i Bawatele Nr 1-2012 -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte gaveideer i nettbutikken www.forut.no PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 CWC nominert til Nobels fredspris

Detaljer

Vask det hvite flagget

Vask det hvite flagget Vask det hvite flagget Anne-Grete Strøm-Erichsen Minister i forsvar Bistand i Afghanistan Premie for god oppførsel? Verdensfred er mulig Muligens. nr. 1 2008 konflikt og utvikling kvinnerettet bistand

Detaljer

GUNNAR GARBO: OGSÅ KRIG ER TERROR ET KRITISK OPPGJØR MED DET NYE NATO, MAKTPOLITIKKEN TIL USA OG NORGES ROLLE SOM MEDLØPER

GUNNAR GARBO: OGSÅ KRIG ER TERROR ET KRITISK OPPGJØR MED DET NYE NATO, MAKTPOLITIKKEN TIL USA OG NORGES ROLLE SOM MEDLØPER GUNNAR GARBO: OGSÅ KRIG ER TERROR ET KRITISK OPPGJØR MED DET NYE NATO, MAKTPOLITIKKEN TIL USA OG NORGES ROLLE SOM MEDLØPER Den 11. september begikk frihetens fiender en krigshandling mot vårt land. President

Detaljer

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa?

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa? Kontaktblad nr. 3 2009 Fredelig fremtid i Europa? Kjære leser Det har vært en aktiv vår for Folk og Forsvar. Med større og mindre grupper har vi arrangert en rekke studieturer, for å sette søkelyset på

Detaljer

NORSK OG SVENSK FAGMILITÆR ANVENDELSE AV FNS SIKKERHETSRÅDS RESOLUSJON 1325:

NORSK OG SVENSK FAGMILITÆR ANVENDELSE AV FNS SIKKERHETSRÅDS RESOLUSJON 1325: SISA- rapport nr. 1-2012 NORSK OG SVENSK FAGMILITÆR ANVENDELSE AV FNS SIKKERHETSRÅDS RESOLUSJON 1325: En komparativ studie, med sideblikk til U.S. Marine Corps Anne Ellingsen Forsker, dr. polit. Oslo,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Side 4. bistandsaktuelt

Side 4. bistandsaktuelt Utgitt av NORAD des. 2001 BANGLADESH: Små ressurser, men høye krav i Dhaka Ambisjonsnivået er høyt når lille Norge skal bidra til å bedre utdanningsnivået, understøtte næringsutvikling og sikre menneskerettigheter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

Handel og bistand. Norges Fredslag I NR. 2 2008

Handel og bistand. Norges Fredslag I NR. 2 2008 Handel og bistand Norges Fredslag I NR. 2 2008 Innhold 10 14 21 Militærmarsj i EU Handel og bistand Hanne Frosta Fredsundervisning side 4 Årsmøterapport side 6 Kronikk: Sivile Fredsstyrker side 8 Militærmarsj

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer