,##"9. tfuuur,],^a"u$ //tt ,,Y/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",##"9. tfuuur,],^a"u$ //tt ,,Y/"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING (kun bedriftsmedlemmer innmeldt før har stemmerett) Tid: Onsdag 27. april 2011, ca kl 1830 (umiddelbart etter generalforsamlingen i OHF) Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo Dagsorden: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden foreslås godkjent 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen Styreleder foreslås valgt som møteleder og to møtende medlemmer velges til å undertegne protokollen. 3. Årsberetning 2010 Minimumsberetning som følger som vedlegg (vedlegg 1), foreslås godkjent Utvidet beretning ligger på til informasjon. 4. Revidert årsregnskap for OHFK for 2010 Regnskapene bestående av resultatregnskap, balanse og noter (vedlegg 2) samt revisjonsberetning (vedlegg 3), følger vedlagt sammen med uttalelse fra Kontrollkomiteen (vedlegg 4). Regnskapene foreslås godkjent. 5. Serviceavgift fra 2012 Serviceavgiften fastsettes i ht vedtektenes 7 og kan graderes i forhold til medlemmenes omsetning, antall ansatte eller på annen måte. Styret kan i særskilte tilfelle fastsette serviceavgiften for grupperinger i handelen. Utviklingen har de siste ti år vært slik at de store har blitt større. Kjede har blitt til grupper, blokker og konsern. Styrets innstilling til endring av serviceavgiften for 2012 inkludert kontingent til OHF er som følger (eks mva): Bedriftsmedlemmer kr 1.500,- (plussmedlemskap kr 1.200,-). Basismedlemskap foreslås å utgå. (600,-). Filialer per utsalgssted kr 500,- inntil 70 utsalgssteder i Osloregionen. De nye Serviceavgifter forelås godkjent med virkning fra Valg Valgkomiteens innstilling følger vedlagt (vedlegg 5). 7. Fastsettelse av honorarer Det foreslås at det fortsatt ikke utbetales honorar til styret. Med vennlig hilsen OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Styret

2 Virksomhetens art og lokalisering er en serviceorganisasjon for Oslo Handelsstands Forening som tar seg av informasjonsvirksomhevkurs osv. OHFK har ansvaret for lopende medlemsservice og verving, samt moter og arrangementer bade for Felleskontoret og OHF. OHFK star bak utgivelsen av bladet Oslo Handel og websiden Ohf.no pa vegne av OHF. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens $ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjorelse for irsregnskapet Selskapel er ikke utsatt for serskilte faktorer som pavirker virksomheten ut over hva som er vanlig for en medlemsorganisasjon. Kostnadsnivdet er avhengig av i hvilken grad man klarer A tilpasse aktivitetene til medlemmene. Det er foretatt strategiskendringer i 2010 med tanke pa fokusomrader. Det er ikke vart vesentlige strukturelle endringer i Driftsinntektene som inkluderer frivilli gave fra OHF har skt i 2010 og er i god samsvar med okning i aktiviteten. Arsresultatet har gitt et overskudd pa-e.osz kr mot et underskudd pa2}rc6 kr i 2009 og et budsjettert overskudd pa' kr i egenkapital og likviditetsbeholdning er tilfredsstillende sett ut fra den aktivitet som utoves og den frivillige ststten som felleskontoret mottar fra OHF. Arbeidsmiljo og ytre miljo, likestilling og diskriminering Arbeidsmiljoet anses som godt. Totalt sykefravar siste Ar har vert 22 dager, som utgjor omtrent 3,05 "/" av total arbeidstid i aret. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker pa arbeidsplassen. OHFK er en kontorbedrift som ikke forurenser ytre eller indre milja i nevneverdig grad. Utrangert datautstyr behandles som spesialavfall. Styret har adrddet for og vil fortsette A pase at det ikke gjores forskjell mellom kjonnene ved ansettelser, forfremmelser eller lignende. Styret vil pase at ledelsen etterlever deile i den daglige driften. Av selskapets 3 ansatte er 2 kvinner. Selskapets styre bestar av 6 menn og 3 kvinner. Oslo. 15. mars 2011 I styret for Oslo Handelsstands Fellesll ntor t' tfuuur,],^a"u$ ' Turid Estelle Winding$ta( Thomas Helmersen,'t.'l / /,,/ /// //tt,##"9,,y/ Styremedlem

3 Resuftatregnskap for 201A Driftsinntekter Frivillig gave OHF Avgift fra legatene Serviceavgifter Kursinntekter Ref. felleskostnader Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Avnge driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat F i nans i n ntekte r/kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Ordinart resultat Arsu nderskudd/overskudd Overfsringer og avsetni n ger Overfort fraltil annen egenkapital Sum overfsringer og avsetn. Note Regnskap 10 Budsjett 10 Regnskap s 't 'l I I I Arsregnskap 2010 Side 1 av 4

4 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Kontormaskiner Inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Omlopsmidler Fordringer Kundefordringer Til gode merverdiavgift Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlspsmidler SUM EIENDELER I Arsregnskap 2010 Side 2 av 4

5 Balanse pr Egenkapital og Gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk/arb.g.avg./ferielonn Oslo Handelsstands Forening Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD s Oslo, 15/ I styret for Arsregnskap 2010 Side 3 av 4

6 Noter til regnskapet pr 31. desember 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsforingsskikk sma foretak. Inntektsforing ved medlemsinntekter, salg av kurs og andre tj6nester skjer pa opptjenings/leveringstidspunktet. Anleggsmidler omfafter eiendeler bestemtil varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives og balansefores efter driftsmidlets okonomiske levetid. Note 2 Konsern, tilknyttede selskaper m.v. Oslo Handelsstands Fell skontor ivaretar den forretningsmessige delen av Oslo Handelstands Forenings virksomhet. 1,4 stillinger som er lonnet i OHF benyft s som arbeidskraft i Felleskontoret. Defte blir fakturert av OHF til Felleskontoret giennom Aret. Spesifi kasjon av mellomvarende med tilknyttet selskap: Gjeld til Oslo Handelsstands Forening Viderefakturering fra OHF for utleie av arbeidskraft pa foretningsmessige vilkar Note 3 Ansatte, godtgjorelser, l6n til ansatte m.v. Lonnskostnader bestar av fslgende poster: Lonninger (inkl.feriepenger) Arbeidsgiveravgifi Pensjonskostnader - koll.pensjonsforsikring Andre lonnskostnader Sum lonnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte ffi ,8 2,0 Godtgjorelser: DaglSg leder/etyret Lonn/styrehonorar 0 0 Daglig leder ivaretas giennom OHF Pensjonsforpliktelsene er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring i Oslo Handelsstiands Felleskontor og omfafter alle ansatte i O.H.Felleskontor, O.H.Forening. Pensjonspremien er kostnadsfsrt pa de respektive selskaper. Forpliktelsen er ikke balansefsrt, og den Arlige pensjonspremien anses som 6rets pensjonskostnad. Avkastning pa pensjonspremiefondet er fort som reduksjon av pensjonskostnaden. Arets netto pensjonskoanad fremkommer pi folgende mite: Arets pensjonspremie (resultatfort som pensjonskosnad) Herav kostnadsfort pensjonspremie Felleskontoret { ,1 Revisor Kostnadsfort revisjonshonorar utgjor kr ,-. I tillegg er kostnadsfort kr som gjeld r annet konsul ntarbeide. Note 4 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Anskaffet i eret Avgang i Aret Akkumulerte avskrivninger Baf ansefort verdi pr O Kontormask lnventar/utstyr EDB / egneut Til sammen ',124 0 Arets ordinare avskrivninger Avskrivning o/o p.a O o/o Note 5 Bankinnskudd/kontanter 2010 Kontanter Nordea driftskonto Nordea Serviceavgift skonto Nordea Skattetrekkskonto Sum bankinnskudd ffi Arsregnskap 2010 Side 4 av 4., f r\l {\\ \2r U\

7

8

9 Til Generalforsamlingen i Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontor Regnskapene for 2010 Kontrollkomit6en har behandlet regnskapene for 2010 for Oslo Handelsstands Forening, de legater og fonds som forvaltes av foreningen,, samt Lindern Park AS. Komit6en er forngyd med oversiktlige regnskaper. Revisjonsberetningen, datert fra revisjonsfirmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Svein Andersen, er fremlagt. Komitden finner at foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med foreningens formfll, og at de legater og fonds som foreningen forvalter, er anvendt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Komit6en har gjennomgitt alle tilsendte referater fra styrempter i foreningen, og er fornpyde med oppf6lgingen av sakene. Komitden kan anbefale at resultatregnskap og balanse for Oslo Handelsstands Forening, legatene og godkjennes. Oslo )r. /_) /)t4,.,\,it,, Erlin$ $1drm I kontrollkomit6en: -8.=-a Terje Kvaal

10 VEDLEGG 5 - GENERALFORSAMLING I OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Sak 6 Valgkomitéens innstilling (For Felleskontoret skal det kun velges styreleder og styremedlemmer) Styreleder (1 år) Butikksjef Carl-Christian Ferner Styremedlemmer (2 år): Kjøpmann Thomas Tøyen Helmersen Informasjonsrådgiver Hege Susanne Rognlien Adm. direktør Erling Johannes Ølstad Adm. direktør Jon Steinar Johnsen ny (tidligere styremedlem) gjenvelges ny ny ny PRESENTASJON AV NYE KANDIDATER Carl-Cristian Ferner 38 år, butikksjef Ferner Jacobsen AS Calle, som han selv benevner seg er født med salg i blikket og målbånd i hånden. Allerede tidlig i guttedagene ble han med i familiens forretning i Stortingsgaten avbrutt med opphold ved varehuset Harrods i London og 1-årig personalutviklingskurs ved Gustav Käser International, samt diverse salgsog personalkurs ved Time Manager International og Euro Business School. Markedsføring som hovedfag fra vgs. og verneplikten ved Forsvarsdepartementet. Styreleder i Strøksforeningen Studerterlunden, styremedlem siden På fritiden er han bl a aktiv i internasjonal seiling og styremedlem i Hankø Yacht Club. Calle representerer klær/konfeksjon, enkeltkjøpmannskap og sentrum. Hege Susanne Rognlien 37 år, informasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Hege har i hele sin yrkesaktive karriere jobbet innen dagligvarehandelen hvor informasjon har vært hennes arbeidsfelt. Hun startet opp i CentraGruppen, gikk videre til Meny og sitter i dag sentralt i NG med ansvar for samfunnsstøtte og sponsorvirksomhet. Hun har master i pedagogikk ved UiO, en ESAutdannelse fra Treider og markedsøkonomi fra BI. Gift, to gutter på hhv 6 og 9 år og bor i Oslo, men født på Hamar. Hege representerer dagligvare og kjededrift Erling Johannes Ølstad 51 år, adm dir/innehaver Mester Grønn AS Erling startet første Mester Grønn butikk i Skien i I dag er det 94 butikker fra Kristiansand til Tromsø med 1100 ansatte. Firmaet eies av Erling og hans bror Ola med like store deler hver. Mester Grønn ble årets kjøpesenterkjede i 2004, Fair Tradekjede i 2008 og 09. Erling har styreverv innen transport, hotell og salg av Økologisk frukt- og grønt. Han er også leder for innføringen av Oslo som Fair Trade-hovedstad. Erling er gift og har 4 barn. Han har utdanning fra Telemark Handelsgymnas i 1979 og Distriktshøgskolen i Telemark, økonomisk/administrativ linje og høgskolekandidat i Erling representerer blomster og planter, og kjededrift

11 Jon Steinar Johnsen 62 år, adm dir Specsavers Norway AS Jon er utdannet ved BI og Eiendomsmeglerskolen, men har aldri praktisert som megler. Rett etter endt utdanning begynte han ved eiendomsavdelingen til Joh Johannson hvor han sluttet som disponent for eiendom i 83. Deretter gikk veien til KEFAS og FMkjeden i 4 år. Også 4 år som ansvarlig for nyetableringer og franchisedriften i McDonald s. Så 5 år i SPAR Norge og 4 år som adm dir i Obs!kjeden. Fra 2001 ble han adm dir for Optikk Norge (Interoptik og Z-Optikk) frem til 2005 hvor han begynte i Specsavers Norway AS. Jon sitter i styret for Norges Optikerforbund, i styret for HSH faghandel og er styreleder for Bjørklund Norge AS.. Gift, 2 barn og 4 barnebarn og bor i Oslo. Jon Steinar representerer optikk og kjededrift samt ur og gull.

Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2010 har stemmerett)

Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2010 har stemmerett) Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.21 har stemmerett) Tid: Onsdag 27. april 211, kl. 18. Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel

Detaljer

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 SAKSLISTE GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014

Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014 Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 Innhold 3 - Høydepunkter og nøkkeltall 4 - Historikk 2002-2014 5 - Selskapets visjon 7 - Årsberetning 2014 10 - Resultatregnskap 11 - Balanse 12

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer