Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: E-post: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2008/749 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 - retten til nødvendig rådgivning samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 og anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere på høring. Det foreslås forskriftsendringer på følgende områder: retten til nødvendig rådgiving (forskrift til opplæringsloven kapittel 22) retten til nødvendig rådgiving (forskrift til privatskoleloven kapittel 7) Videre foreslås det anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere. Forslaget angir hvilke kriterier Utdanningsdirektoratet mener at skoleeier/styret ved private skoler med rett til statstilskudd bør stille til utdannings- og yrkesrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere. Disse har nær sammenheng med elevens rett etter lov og forskrift og er anbefalinger som er ment å være veiledende. Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven sendes på alminnelig høring, jf. forvaltningsloven 37. Forslaget til anbefalte formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier sendes på alminnelig høring etter ønske fra Kunnskapsdepartementet, jf. ovennevnte oppdragsbrev. Strukturen på høringen Høringen er todelt: I vedlegg I følger forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7. Her behandles endringene i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 først, deretter behandles forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven kapittel 7. Disse to forslagene er i det aller vesentligste sammenfallende. Siden det er store endringer i begge forskriftstekstene er hele teksten holdt i kursiv. I vedlegg II følger forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere. Høringsuttalelser Høringsuttalelser sendes Utdanningsdirektoratet på e-post til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 2724 Tøyen, 0608 Oslo. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 1. november Dette gjelder for begge høringene. Det bes om at det gjøres tydelig hvilken del av høringen man har merknader til. Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 7 Med vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen divisjonsdirektør Cathrine Børnes avdelingsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 - høringsnotat om forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven - høringsnotat anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere - liste over høringsinstanser

3 Side 3 av 7 Vedlegg 3 - Liste over høringsinstanser Abelia ABM-utvikling Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS) Akademikerne ANSA Antirasistisk Senter AOF Norge Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Arbeidsgiverforeningen Spekter ASSISTANSE Foreningen for synshemmede barns sak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Bazar Bonde og småbrukerlaget Bransjeråd for fjellsprengning Bygdefolkets Studieforbund (BSF) Byggenæringens Landsforening Dans i Skolen Datatilsynet De utdanningssøkendes kontaktutvalg (DUK) DELTA-senteret Den norske Forleggerforening Den norske historiske forening (HIFO) Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske UNESCO-kommisjonen Det nasjonale fagråd for tysk Direktoratet for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) Direktoratet for utviklingssamarbeid NORAD Dysleksiforbundet EL & IT Forbundet Elevorganisasjonen Energibedriftenes Landsforening Fagforbundet Fagforbundet for industri og energi Faglig matråd Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Faglig råd for design og håndverk Faglig råd for elektrofag Faglig råd for helse- og sosialfag Faglig råd for medier og kommunikasjon Faglig råd for naturbruk Faglig råd for restaurant- og matfag Faglig råd for service og samferdsel Faglig råd for teknikk og industriell produksjon Fellesforbundet Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

4 Side 4 av 7 Fellesrådet for kunstfagene i skolen Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Flyktningehjelpen Flytningestiftelsen Folkehøgskolerådet Folkekulturforbundet (FKF) Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreningen Norges Døvblinde Foreningen norske låsesmeder Forskningsinstituttet NOVA Forskningsstiftelsen FAFO Frikirkelig studieforbund (FSF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) FYLKESKOMMUNER FYLKESMENNENE Glassbransjeforbundet GRUNNSKOLER Handel og kontor i Norge Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Human-Etisk Forbund Høgskolestudentenes landslag Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Håndverksbedriftenes Landsforening Idrettens Studieforbund IKT-Norge IMER Innvandrernes Landsorganisasjon Institutt for journalistikk International Student Union ISU Islamsk Råd i Norge Kirkerådet Kjøttindustriens Fellesforening Kommunalansattes Fellesorganisasjon (Delta) KOMMUNER Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) Kristne Friskolers Forbund KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kunst og design i skolen Landbrukets Arbeidsgiverforening Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Landslaget Drama i skolen

5 Landslaget for Matematikk i skolen Landslaget for Medieundervisning Landslaget for Moderne Språk Landslaget for norskundervisning Landslaget for nærmiljøskolen - LUFS Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Landsorganisasjonen for Samisk husflid Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Likestillings- og diskrimineringsombudet Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Lærernes Yrkesforbund Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Matforsk Mediebedriftenes Landsforening Mellomkirkelig råd Mesterbrevnemnda Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen Musikkens studieforbund NAKOS for prehospital akuttmedisin Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen NAV Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning NKS Fjernundervisning Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Noregs Mållag Norges Bondelag Norges Døveforbund (NDF) Norges Fiskarlag Norges Forskningsråd Norges Frikirkeråd Norges Handikapforbund (NHF) Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Rederiforbund Norges Røde Kors Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Audiopedagogisk Forening Norsk Bibliotekforening Norsk Bilbransjeforbund Side 5 av 7

6 Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Båtbransjeforbund as Norsk Filminstitutt Norsk Folkehøgskolelag, (NF) Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF) Norsk forbund for utviklingshemmede NFU Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF) Norsk Fotografforbund Norsk Grafisk Forbund Norsk Handverksutvikling Norsk handverksutvikling, Maihaugen Norsk Hestesenter Norsk Industri Norsk Jernbaneforbund Norsk Kristelig Studieråd (NKrs) Norsk Kulturskoleråd Norsk Lektorlag Norsk Montessoriforbund Norsk Naturforvalterforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS Norsk Psykologforening Norsk reindrifters Landsforbund Norsk renseri og vaskeriforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Skolelederforbund Norsk språkråd Norsk studentunion Norsk Studentunion (NSU) Norsk Sykepleierforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norske Friskolers Landsforbund (v/ NFFL) NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening Opplæringskontoret for Forsvaret Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Plastindustriforbundet Politidirektoratet Populus-studieforbundet folkeopplysning Private Handelsskolers Landsforbund Prosessindustriens Landsforening Psykososialt team for flyktninger Reiselivsbedriftenes Landsforening Riksmålsforbundet Riksrevisjonen Side 6 av 7

7 Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO) Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Samenes Naturressursforbund Sametinget Samisk Høgskole Samisk Studieutvalg (SOL) Samnemda for NF og NKF Samordna Opptak Senter for interkulturell kommunikasjon Senter mot etnisk diskriminering SMED Senterpartiets Studieforbund (SpS) Servicebedriftenes Landsforbund Sivilombudsmannen Sjøsamisk Studieforbund (SSF) Skogbrukets Landsforening Skolenes landsforbund (SL) SOS Rasisme Sosial- og helsedirektoratet Statens Helsetilsyn Statens Lånekasse for utdanning Statens råd for funksjonshemmede Statistisk Sentralbyrå (SSB) Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt) Statstjenestemannsforbundet Studentenes landsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) Studieforbundet natur og miljø (N&M) Studieforbundet Solidaritet (SO) Styret for de samiske videregående skolene Tekniske Entreprenørers Landsforening Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA) Teknologisk institutt Tolkeforbundet Transportbedriftenes Landsforening Ungt Entreprenørskap Unio Universitets- og høgskolerådet Utdanningsdirektoratets Råd for inkluderende opplæring Utdanningsforbundet Venstres Opplysningsforbund (VO) VIDEREGÅENDE SKOLER VISCOM Voksenopplæringsforbundet - VOFO VOX - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Side 7 av 7

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. kirsti.aandstad.hettasch@utdanningsdirektoratet.no Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Se vedlagte høringsliste

Se vedlagte høringsliste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Se vedlagte høringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102421-/HEG g.o6.2o11 Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering Barne-, likestillings- og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Innhald 1 Innleiing... 5 5.3 Høringa... 25 1.1 Hovudinnhaldet i proposisjonen... 5 5.3.1 Høringsforslaget frå departementet...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Alle landets kommuner (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkesmenn (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkeskommuner (bare sendt elektronisk) Adopsjonsforum

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon.

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/1463-21.10.2014 Høring. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring

Detaljer

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse ITTT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se vedlagte liste over høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 200900767-/CAG 10.11.2009 Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven

Detaljer

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: X64 Arkivsaksnr.: 14/4310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Studieforbundene i Norge

Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 2006-2007 Studieforbundene i Norge Studieforbundene er definert i Lov om voksenopplæring som en sammenslutning av frivillige organisasjoner med formål å drive folkeopplysning og

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Mottatt: 0 1 NOV, 2011

Mottatt: 0 1 NOV, 2011 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste 4^' HELSE ^^^ MIDT-NORGE ^ Saksdok. Mottatt: 0 1 NOV, 2011 Saksbeh.: --- Unnttoff.: Arkri: Deres

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Høringsinstanser. Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner

Høringsinstanser. Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner Høringsinstanser Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner Administrativt forskningsfond (AFF) Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus

Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus Studieforbundene i Akershus Framveksten av studieforbundene må sees i sammenheng med de store folkelige bevegelsene som vokste fram på slutten av 1800-tallet.

Detaljer