Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!"

Transkript

1 Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Beskrivelse av tiltak nr. 4 Tiltakets målsetting /tittel: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis! (UFD, 2003: 36). Det står: Det åpnes for utprøving i kommuner/fylkeskommuner av ulike modeller for språkopplæring i skole og barnehage. Utprøvingen kan omfatte ulike modeller for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, forsterket norskopplæring og tidlig språkstimulering i barnehage. Det tas sikte på å utvikle fleksible modeller for norskopplæring av mødre i tilknytning til barnehage/skole, og det oppfordres til økt samarbeid mellom barnehage og grunnskole for bedre språkutvikling, og mellom ungdomsskole og videregående opplæring for å få bedre overganger og økt læringsutbytte. Utprøvingen vil bli evaluert med sikte på å spre erfaringer og gode eksempler. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 1 og 3. En forutsetning for at tiltaket skal kunne gjennomføres er at de foreslåtte lovendringene i tiltak 3 vedtas. Innenfor tiltak 4 er det formulert tre hovedområder: 1) Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) 2) Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer 3) Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Innenfor hvert av de tre hovedområdene er det prosjekter som inngår i et eget nettverk med fokus på biblioteksamarbeid. Målsetting for alle hovedområdene Bedre språkferdigheter (eventuelt sikre språkutvikling eller språkkompetansen) til språklige minoriteter som gruppe, fra barn til voksen. Tiltakets innhold: NAFO samarbeider med ulike virksomheter innenfor de tre hovedområdene, og alle virksomhetene har levert prosjektbeskrivelser og rapportert på aktivitet så langt i prosjektet. Deltakende virksomheter innenfor de tre hovedområdene er: 1) Familielæring, åtte prosjekter: Bydel Grünerløkka og bydel Sagene: Bedre skolestart for barn og familie, Løen barnehage, Fredrikstad: Språkstimulering i samarbeide med biblioteket (avsluttet), Os skole, Halden: Språkstimulering for femåringer uten barnehagetilbud, Tysvær opplæringssenter, Tysvær kommune: Familien som kvalifiseringsarena, Norskskolen i Larvik: Mine muligheter med flere kulturer ungdomskurs Os skole, Halden: Generasjonsgruppe leksehjelp (avsluttet). Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo kommune: Flyktningkvinner i samfunnet. Skedsmo, bibliotek, Melby skole, Sagelva VO-senter: Del en bok på flere språk. 2) Språkopplæring i barnehage og skole, sju prosjekter: Fjell skole i Drammen: Tospråklig lese/skriveopplæring og Norsk som andrespråk i fagene Tøyen skole, Tøyen korttidsbarnehage, Deichmanske bibliotek, Gamle Oslo filial: Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Aldersblanding hel skole. Gautesete skole i Stavanger: Språkopplæring: Trekantsamarbeid og ordbank Sentrum barne- og ungdomsskole og Verdensmesteren skole, Larvik kommune: 1

2 Tospråklig matematikk og leksehjelp. Ila skole i Trondheim; Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Åsheim Ungdomsskole i Trondheim; Språkopplæring i ungdomsskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Kristiansand Voksenopplæringssenter og Ålesund voksenopplæringssenter: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne med psykososiale problemer. 3) Fokus på overganger: Til sammen seks prosjekter på følgende virksomheter: Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage, Ski kommune: Lesevenner Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager, Lørenskog kommune: Lesevenner. Årstad videregående skole, Rosetårnet barnehage, Bergen kommune: Rollemodeller for barn. Tysvær opplæringssenter: Utarbeiding og utprøving av modeller for yrkeskvalifisering av voksne. Åsheim ungdomsskole, Trondheim kommune: Språkopplæring i ungdomsskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Strømmen videregående skole og Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo: Rett førstevalg. I det følgende gis en kortfattet oversikt over de ulike virksomheters prosjekttittel, målsetting, og innhold/aktivitet: 1) Familielæring Målsetting Familielæring er formell og uformell læring som involverer flere generasjoner sammen. Familielæring inkluderer alle familielæringstiltak; lese- og skriveopplæring, tall- og tallbehandling, språkstimulering og språkutvikling. Familielæringstiltak kan skje på ulike arenaer; skole, barnehage, hjem, bibliotek, museer, svømmehall, m.m. Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for familielæring på ulike nivåer i opplæringen, og gjennom det bidra til å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Innhold Under hovedområde 1, har vi i samarbeid med ulike barnehager, kommuner og skoler valgt ut ulike former for familielæring (modell 1) 2

3 Familielæring Åpen barnehage Mor-barn grupper Leksehjelpgruppe Generasjons -gruppe, Os skole Mine muligheter med flere kulturer ungdomskur s, Larvik Kvinneklasse voksenopplæ ring og barnehage i samme hus. Sagelva VO Del en bok på flere språk. Samarbeid mellom bibliotek og skole, Skedsmo Bedre skolestart for barn og familie, Grünerløkka/ Sagene Språk-leseskrivestimule r-ende tiltak Bibliotekbes øk lesestund, lage bøker, Løen Norskopplæri ng, VO, med utgangspunk t i foreldrerollen og barns læring Tysvær Språkstimule ring for femåringer uten barnehagetil bud på grunnskolen. Os skole (Modell 1) Oslo kommune, bydel Grünerløkka/Sagene i Oslo Tittel: Bedre skolestart for barn og familier Mål og hensikten med prosjektet er å gi et språkstimulerende tilbud til 4-5åringer, rekruttere barn til barnehage og å prøve ut familielæringsprinsipper. Tilbudet er to dager à 5 timer i hver bydel og en dag felles på bibliotek. Våren 06 var tilbudet rettet mot hele familien og foreldre måtte være tilstede. Det viste seg å være vanskelig for foreldre, lite oppmøte. Høsten 06 endret de tilbudet: Foreldre kom 1 time i uka. Da jobbes det med utgangspunkt i familielæringsprinsipper. Tema: Språkutvikling, barneoppdragelse, samarbeid hjem-skole/barnehage Aktiviteter: Lage/spille spill, lage bøker, turer, diskusjoner. Erfaring: Bedre oppmøte av både barn og foreldre etter endringen. Det tar tid å etablere et slikt tilbud. Mange av familiene har lite erfaring med bøker og spill. Ønsker, i tillegg til det materiellet som lages selv, å kunne tilby alle familiene en bok/spill-pakke, for å inspirere til slik aktivitet hjemme. Fredrikstad kommune Temaprosjekt i åpen barnehage. Prosjektet var organisert som et temaopplegg der målet var å stimulere foreldrene til lesing for barna. Temaet var grønnsaker og foreldre og barn lagde bok om aktivitetene de deltok i under arbeid med temaet. Prosjektet er avsluttet. Tysvær kommune Tittel: Familien som kvalifiseringsarena, delprosjekt Mor/barn grupper i voksenopplæringen. Samarbeid med barnehage der barn av mødre i mor/barngruppa, deltar i fellesaktiviteter sammen med mor en gang pr uke. Tiltaket ble igangsatt fra oktober. Deltakersamtaler er 3

4 gjennomført og deltakerne melder at særlig arbeid med sang og musikk i denne gruppa har vært positivt. Deltakerne uttrykker at de synger mer sammen med barna hjemme og at de synes det er positivt at de nå kjenner igjen sanger som de eldre barna deres lærer i barnehage og på skole. Språkpermen er tatt i bruk som redskap for evaluering av norskferdigheter for voksne deltakere. Halden kommune Tittel: Språkstimulering i mor/barn gruppe Formålet er å gi femåringer uten barnehagetilbud skoleforberedende norskopplæring året før skolestart, og involvere mødrene i barnas skolegang ved at de undervises og informeres om norske tradisjoner, hjelpeinstanser, helsestell, kosthold med mer. Denne modellen har vært gjennomført i kommunen over flere år. I starten ble barna språktestet før og etter deltakelse, og resultatene var gode. Mødrene uttrykker selv det positive i at de får et nettverk rundt seg som de ellers kanskje ikke ville hatt. 2 lærere fra Os skole, en helsemedarbeider og en lærer fra voksenopplæringer er knyttet til prosjektet. Tittel: Generasjonsgruppe Tiltaket ble satt i gang rundt en familie bestående av mor, hennes 5 barn i skolealder og mors svigerinne (enslig mindreårig). Hensikten var å gi mor grunnleggende matematikk- og lese- og skriveopplæring sammen med barna. Slik at hun kunne være bedre i stand til å hjelpe barna senere. Mors svigerinne fikk litt lønn for å hjelpe de minste barna, samtidig som et mål var å motivere til videre utdanning. Hele tiltaket, lønn til pedagog og assistent, skyss for hele familien og andre uforutsette utgifter ble finansiert av integreringsmidler. Prosjektet er avsluttet pga at familien flyttet ut av kommunen. Larvik kommune Tittel: Mine muligheter med flere kulturer en videreføringsmodell, Norskskolen i Larvik arrangerer kurs for ungdommer med minoritetsbakgrunn (15 20 år) Hensikten er å gi ungdommene tro på seg selv og bidra til å identifisere og ta i bruk de unike mulighetene en flerkulturell bakgrunn kan gi. Dette er en kursrekke som går over 2 skoleår med 4 samlinger i året; en overnattingstur (separat for jenter og gutter) og tre dagsamlinger. Innvandrerungdom kurses og benyttes som kursholdere. Foreldremøter med undervisning i samme temaer som for ungdomskursene på Norskskolen. I tillegg til foreldremøter arrangeres temadager for alle som er foreldre i Norge, eller som venter på gjenforening med barn. Temaene er blant annet språkutvikling hos barn i nytt land, migrasjonsprosessen, oppdragelse i nytt land, barnehage og skole. Kursene startet i Larvik kommune i 2000, fra 2003 ble det en del av ordinær drift. Flere kommuner har meldt interesse for å starte slike kurs. Mål og hensikt for perioden : Videreføre kursopplegget til andre kommuner, gjennom informasjon, opplæring og sertifisering. Det er utarbeidet to modeller for opplæring. Alle modellene starter med en infosamling. A: Larvik kommune gjennomfører kurs og aktuell kommune er observatører med praktisk ansvar. Oppfølging og undervisning i etterkant. B: Opplæring i forkant, aktuell kommune gjennomfører kurs med Larvik kommune som observatører. Aktuelle kommuner er observatører på et kurs før de selv leder kurs. Det arbeides med en håndbok og kursperm for lærere og med opplæring av lærere på ungdomsskole og barneskole. 4

5 Skedsmo kommune Tittel: Flyktningkvinner i samfunnet Hensikten er å i et bredt tilbud til minoritetskvinner på alfabetiseringsnivå med hovedvekt på familien og foreldrerollen. Mor er en ressurs i familien. Mor skal ikke bli hengende etter fordi hun tradisjonelt er den som er hjemme med barna. Barnehagetilbudet legger vekt på forberedelse til SFO/skole. 20 kvinner (flyktninger) med liten eller ingen skolebakgrunn får opplæring i norsk språk, samfunnskunnskap, matematikk, data, gym, forming 20 t/u. Intro-deltakere får 28/u. Kommunal barnehage knyttet til stedet (under samme tak). Kvinnene har barna sine der. Samarbeid med barnehagen: Samlingsstunder med lek, musikk, sang, dramatisering av eventyr. Fellesopplegg rundt de større høytidene. Samarbeid om årstider og klær, tannhelse, rutiner i norsk barnehage og skole. Kvinnene samarbeider med Natteravnene ved at de lager mat til de som går Natteravn. Svømmekurs for kvinner. Eget opplegg med vekt på ferdighetslæring, bli trygg i vannet. Svømmekurs et semester, men ikke midler til videreføring. Nødvendig med oppfølging, bør være et konstant undervisningstilbud til kvinnene. Tittel: Del en bok på flere språk. Høytlesning som integrasjon, informasjon og inspirasjon. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Melby skole, Sagelva voksenopplæringssenter og Biblioteket i Skedsmo. Hovedmål med prosjektet er integrasjon, økt bibliotekbruk, synliggjøre og benytte de flerspråklige ressursene. Som delmål nevnes økt sosialt nettverk, bedret språkforståelse og styrke samhandling mellom voksne og barn. Biblioteket finner bøker på ulike språk. En tidligere etablert mødregruppe ved Melby skole og deltakere i norskopplæringen ved Sagelva voksenopplæringssenter øver seg på høytlesning og fortelling. Det inviteres til høytlesning på ulike språk, der voksne og barn i samme språkgruppe sitter sammen. Fortrinnsvis er det den samme historien som leses. Det leses og gis rom for samtale mellom voksne og lek for barn. Det planlegges å utvide tiltaket til flere faste samlinger etter en oppsatt plan, og en markedsføring av tilbudet utover kommunegrensene. 2) Språkopplæring i barnehage og skole Det andre hovedområdet under tiltak 4, har som målsetting å utvikle og dokumentere modeller som skal: føre til bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn i barnehage bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever ved å redusere ulikheter i prestasjoner i forhold til majoritetsspråklige elever gi voksne deltakere med psykososiale problemer et bedre tilpasset tilbud i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap 5

6 Innenfor hovedområde 2 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i fire delområder (modell 2): Språkarbeid i barnehage og skole, Tøyen kortidsbarnehage, Tøyen skole, biblioteket Utprøving av trekantsamarbeid Fjell skole, Larvik kommune, Gautesete skole, Språkopplæring i barnehage og skole Aldersblanding, hel skole eller mottaksklasse, Tøyen skole, Ila skole Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer (Modell 2) Oslo kommune: Tøyen skole, Tøyen kortidsbarnehage, Deichmanske bibliotek filial Gamle Oslo Tittel: Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Aldersblanding på hel skole Mål for prosjektet er prøve ut gode modeller for å styrke skolens språkopplæring. Dette gjøres bl.a. ved at 4.klassinger leser for barn i kortidsbarnehagen, biblioteket trekkes mer inn i arbeidet, det er etablert kontakt mellom foreldre i barnehagen og skolens mødregrupper, og det skal arrangeres eventyrstunder på morsmål. Drammen kommune Fjell skole: Tittel: Tospråklig lese/skriveopplæring og Norsk som andrespråk i fagene. Målet er at elevenes lese/skriveferdigheter både på norsk og morsmål skal bli bedre, og at elevene skal få økte fagkunnskaper i naturfag. Skolen har utarbeidet et kartleggingssystem for kartlegging av språkferdighetene til elevene. Denne skal etter hvert utvikles til å bli en digital portefolio med både skriftlige tekster, leseprøver og lydopptak. Kartleggingen skal foregå systematisk gjennom hele skoleåret. Naturfagopplæringen er styrket gjennom å ta i bruk nytt utstyr og tospråklige emnehefter. Larvik kommune: Sentrum barne- og ungdomsskole, Verdensmesteren skole: Tittel: Tospråklig matematikk og leksehjelp. Målet for prosjektet er å styrke elevenes fagforståelse i matematikk. Dette skal gjøres bl.a. gjennom leksehjelp for flerspråklige elever, kompetanseheving på skolene, kurs i matematikk-didaktikk for tospråklige lærere, foreldrekurs om matematikkfaget (med tolk). Tiltaket er nå blitt en del av Utdanningsdirektoratets modellforsøk i Leksehjelp. Tiltaket er for ulike aldersgrupper på de deltakende skolene. Stavanger kommune: Gautesete skole: Tittel: Språkopplæring: Trekantsamarbeid og ordbank. Målet for prosjektet er at elevene skal tilegne seg skolefaglige ord og begreper og utvide det generelle ordforrådet. Det arbeides med fag i 6-ukers perioder der det lages en såkalt ordbank i samfunnsfag. I løpet av perioden skal elevene ha tilegnet seg flest mulig av ordene i ordbanken. Måloppnåelse dokumenteres ved hjelp av et eget skjema. Opplæringen gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer, norsk som andrespråklærer og tospråklig lærer slik at de nye ordene kan tilegnes ved hjelp av morsmålet. Elevene er fra 5. 7.trinn. 6

7 Trondheim kommune: Ila skole: Tittel: Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Målet er å effektivisere norskopplæringen gjennom aldersblandete grupper og stor grad av differensiering og tilpasset opplæring. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. Åsheim Ungdomskole: Tittel: Språkopplæring i ungdomskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Mål med prosjektet er å samkjøre norskopplæring, begrepslæring og tospråklig fagopplæring; å få bedre effekt av tospråklige lærere i norskopplæringen og i tospråklig fagopplæring; å bruke IKT i arbeidet som kommunikasjonsmiddel og læringsplattform. Tiltakene går ut på å lage forenkla opplegg i naturfag og samfunnsfag på norsk. Disse oversettes av tospråklige lærere eller det lages ordlister på ulike språk. Målgruppa er minoritetselever som har vært i landet i kort tid, 1 1,5 år. De første oversettelsene er gjort, og aktuelle lærere har fått opplæring i bruk av Classfronter i forbindelse med dette. Kristiansand og Ålesund Tittel: Opplæring i Norsk og samfunnskunnskap for voksne med psykososiale problemer Det er behov for å utvikle modeller for en mer tilpasset undervisning av voksne innvandrere og flyktninger med psykososiale problemer, herunder traumatiserte og torturoverlevere. Et bedre tilpasset og mer fleksibelt tilbud vil kunne føre til mindre fravær, større språklig progresjon og økte integrasjonsmuligheter på arbeidsmarkedet og i samfunnet. I tillegg kan en tilpasset innsats ha betydning for deltakerens familie, ettersom både ektefelle og barn kan avlastes og deltakerens foreldreevne forbedres gjennom relevant undervisning. Fire av NAFOs fokusskoler i voksenopplæringen deltok i mars 2006 på kurs i Danmark om undervisning av voksne med psykososiale problemer. Kurset var produkt av nordisk samarbeid mellom UC2 videncenter for interkulturalitet og tosprogethet i København, Nationellt Centrum for Sfi i Stockholm og NAFO. To av skolene er med og utvikler prosjekter videre under tiltak 4: Kristiansand voksenopplæringssenter prøver ut en modell for å fange opp voksne innvandrere som har behov for og rett til norskopplæring, men som ikke kan benytte ordinær undervisning pga store psykiske vansker. Tilbudet gis i egen gruppe som kalles Basen. Skolen, PPT, helse- og sosialtjenestene samarbeider om innhold og rolleavklaring/ansvarsfordeling. Satsing i 2007 er å arbeide med det som kalles Storbysatsing. Skolen er tildelt øremerkede psykiatrimidler, med hensikt å få personer med psykiske problemer ut godt tilrettelagt jobb, kombinert med skole og ditto oppfølging. Tilbudet gjennom storbysatsningen skal etter planen settes i gang i januar 2007 i samarbeid med NAV. Skolen ønsker også å kartlegge hvilke instanser som har ansvar for denne deltakergruppen i regionen. Ålesund voksenopplæringssenter ønsker å utvikle et samarbeid med flyktningkontoret i kommunen rundt kompetanseheving av personalet. En videreføring av dette vil være å endre nåværende praksis, og utvikle modeller som er mer tilpasset gruppen innvandrere med psykososiale problemer. Mål for arbeidet i 2007: Økt forståelse og kunnskap i personale for innvandrere med symptom på PTSD. Tilby kompetanseheving i personalet på skolen. Andre aktuelle kommunale virksomheter inviteres til å delta.. 7

8 3) Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Mål og hensikt Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for samarbeid mellom ulike virksomheter på ulike nivåer i opplæringen for å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Samarbeid på tvers av nivåer er av betydning fordi det kan gi barn og unge gode forbilder, tilrettelagt språkopplæring, bedre utnytte de ressursene og kunnskapene hver enkelt virksomhet besitter, lette overganger mellom ulike skoleslag og introduksjonen til utdanningssystemet i Norge. Innhold Innenfor hovedområde 3 er prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i tre delområder: lesevenner, rollemodeller for barn, samarbeid om inntak og organisering (modell 3) Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Barnehage grunnskole Lesevenner Ski kommune, Lørenskog kommune (Modell 3) Barnehage videregående skole Rollemodeller for barn Hordaland Videregående grunnskole/ Voksenopplæring Samarbeid om inntak og organisering Akershus, Sør-Trøndelag, Tysvær kommune Tittel: Lesevenner Elever fra småskolen leser for barn i barnehagen. Modellen har som mål å stimulere til lek og lesing, og styrker kontakten og samspillet mellom barn i barnehagen og på skolen. For barna i barnehagen bidrar slike modeller som motivasjon for å lære å lese og bidrar til å gi gode leseopplevelser. For barna i skolen bidrar slike modeller til leseutvikling, og elevene opplever mestring. Modeller der elever leser for barnehagebarn kan gjøre det mulig å benytte ulike språk som barna snakker. Det fokuseres også på lek og vennskap mellom barn i ulik alder, samt overgangen mellom barnehage og skole. To kommuner deltar i prosjektet med utvikling av modeller der skoler samarbeider med barnehager: Ski og Lørenskog. Ski kommune: Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage Samarbeidet innebærer: - Elever fra 2. klasse er i barnehagen og leser for 5-åringene. Det er de beste leserne som får være lesere for barnehagebarna, og dette sees på som en belønning for elevene. - Elevene besøker barnehagen i par en dag i uken, og leser for en gruppe på 3-4 barn. - Flerspråklige elever leser på morsmålet til barn med samme morsmål i barnehagen. 8

9 Lørenskog kommune: Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager og Lørenskog bibliotek. - Skole og barnehager leverer liste over aktuelle språk til biblioteket, som finner bøker på aktuelle språk og norsk. - Pedagogiske ledere og lærere møtes og plukker ut bøker som passer aldersgruppene. - Elever fra 4. klasse (to klasser) og barn fra to barnehager settes sammen ut ifra felles språk. - Skolen har klassemøte med elevene der lesing og framstilling gjennomgås (elever som ikke leser morsmålet, øver på muntlig framstilling) - Fire lesesamlinger per år (to høst og to vår) - Elevene er i de samme barnegruppene høst og vår - Bøkene blir liggende i barnehagen og foreldrene oppfordres til å låne med hjem. - Informasjonsbrosjyre til hjemmet er utarbeidet, og det arbeides med hjemmeside i samarbeid med elever som har Design på Løkenåsen ungdomsskole Hordaland fylkeskommune/bergen kommune: Årstad videregående skole og Rosetårnet barnehage Elever fra studieretning barne og ungdomsfag er har praksis i barnehage og er rollemodeller for barna. Akershus fylke Strømmen videregående skole, Sagelva voksenopplæring, ungdomsskoler i Skedsmo Tittel: Rett førstevalg. Her samarbeider både ungdomskoler og voksenopplæring med videregående skole. Målet med prosjektet er at elevene skal velge riktig utdanningsprogram i videregående skole, noe som igjen vil redusere frafallet. Aktivt valg eller bortvalg av yrkesretning for videregående opplæring. Det gis tilbud til alle ungdomsskolene i Skedsmo kommune og Sagelva voksenopplæringssenter. Samarbeidet innebærer at: - Deltakerne fra ungdomsskoler og Sagelva VO tilbys kurs på videregående skole (20 t over 3 5 dager). - Deltakerne blir kjent med yrkesfagene gjennom praktisk arbeid - Deltakerne får veiledning av lærere og elever i videregående med praktisk erfaring. Samarbeidet mellom Sagelva voksenopplæring og Strømmen videregående skole i prosjektet Rett førstevalg skal dokumenteres og avsluttes som et prosjekt innenfor tiltak 4 denne våren. Strømmen videregående skole vurderer å starte opp et nytt prosjekt som involverer skolens innføringsklasse. Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune: Tiller videregående skole og Åsheim ungdomsskole Tittel: Tospråklig opplæring i grunnskole og videregående skole, samarbeid på tvers av skoleslag i en begynnerfase sammen mot frafall. Overordnet mål er Likeverdig opplæring for minoritetsspråklige elever i grunn- og videregående skole. Delmål: Prøve ut samarbeidsformer på tvers av skoleslag for å utnytte samlede ressurser bedre Utvide bruken av tospråklige lærere i videregående skole Komme fram til en nøktern vurdering av hvor mye ressurser som bør tilføres videregående skole for å gi elevene i videregående tilpasset opplæring i like stor grad som de får i grunnskolen. Tilbudet gjelder minoritetsspråklige elever som har vært i landet mindre enn fem år. 9

10 Samarbeidet innebærer: Yrkes- og utdanningsveiledning av elevene. Elever fra 10. klasse hospiterer blant annet i videregående, slik at de får større innsikt i ulike fag- og yrkesvalg Morsmålsrådgivere. Rådgiverne bidrar blant annet til et tett samarbeid med elevenes foreldre når det gjelder ungdommens utdanning, foreldrenes karriereambisjoner og sammenligner foreldrenes erfaringer og skoleutdanningssystemer. Gi mulighet for faglig sterke elever som fremdeles går i norskopplæring i grunnskolen til å delta i videregående skole i perioder. Bruk av tospråklige lærere på grupper med elever fra både grunnskole og videregående skole Større bruk av tospråklige lærere i videregående skole. Tiller ønsker å utvide bruken fra 3 til 6 språk. Tysvær kommune Tysvær opplæringssenter for voksne og Haugaland videregående skole/ Veiledningssenter for voksne. Tittel: Utarbeiding og utprøving av modeller for yrkeskvalifisering av voksne Gjennom individuell tilrettelegging av opplæringsløp, med utgangspunkt i kursdeltakernes individuelle plan, kombineres norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og språkpraksis/arbeidspraksis. Målet med prosjektet er yrkeskvalifisering av voksne i et mer effektivt (kortere) utdanningsløp, og der det legges til rette for at voksne som ønsker utdanning får mulighet til å bruke opplæringsretten sin. Målgruppen for prosjektet er minoritetsspråklige mellom 24 og 50 år. Modellen retter seg hovedsakelig mot personer som av ulike grunner har liten skolebakgrunn. En viktig del av prosjektet vil være å utvikle samarbeid mellom Veiledningssenter for voksne, Tysvær, Tysvær opplæringssenter, tilbydere av videregående opplæring, fagopplæringskontor, bedrifter og NAV. Gjennom dette samarbeidet skal det utvikles tilrettelagte kurs u i fra den enkeltes utgangspunkt og behov. Dato for oppstart og avslutning (måned og år): Mai 2006 mai Kostnader/finansiering: NAFO dekker kostnader til reiser i forbindelse med møtevirksomhet. Hvert prosjekt kan søke NAFO om inntil kr til tiltak som fremmer utvikling i henhold til prosjektbeskrivelsene. Per dato har ti virksomheter søkt om og fått tilsagn om midler. Øvrige kostnader i forbindelse med prosjektene dekkes innenfor det ordinære budsjettet til den enkelte virksomhet / kommune / fylke. Evaluering: Er lagt til skole- barnehagenivå, men blir sammenfattet av NAFO. I prosjektskissen tilsendt, er det lagt inn forslag til evaluering. Vi foreslår evalueringsmål og indikatorer som barnehagene/skolene allikevel benytter seg av. Disse varierer fra logg, og mappevurdering av barn/elever/deltakere til mer sammenfattende undersøkelser. Ett av prosjektene (Fredrikstad kommune) har trukket seg fra modellutprøvingen underveis, og ett prosjekt har kommet til (Tysvær kommune). 10

11 Ansvarlig for tiltak 4: I Strategiplanen er ansvarlige for tiltaket nevnt i følgende rekkefølge: Utdanningsdirektoratet/KD/NAFO/Fylkesmennene/Skoleeiere/Skoler/Barnehageeiere/Barneh ager. I NAFO har Sigrun Aamodt et koordinerende ansvar, mens oppfølging, veiledning og rapportering innen tiltakets ulike hovedområder er fordelt på følgende: Hovedområde 1: Familielæring. Ansvar: Målfrid Bleka, Sissel Persen, Sigrun Aamodt Hovedområde 2: Språkopplæring i barnehagen og skolen på ulike nivåer. Ansvar: Liv Bøyesen, Kirsten Palm, Sissel Persen og Sigrun Aamodt (voksenopplæring) Hovedområde 3: Vibeke Larsen Henvisning til adresse eller nettsted: Voksenopplæring: Grunnskole/barnehage: Eksempelsamlingen som nå har adresse: direktelenke: Rapportering på fremdrift Dato for rapportering: Kort beskrivelse av hva som er gjennomført per dato: NAFO inviterte deltakerne i modellutprøvingen til oppstartmøte i Oslo februar - mars Virksomhetene leverte prosjektbeskrivelser for sine prosjekter samt rapporterte om aktivitet innen 15. mai NAFO-rådgivere har hatt veiledningssamtaler med alle virksomheter hver for seg, samt gjennomført to nettverksmøter (vår og høst) innenfor de tre hovedområdene. Ny rapportering levert 15. desember. Se vedlagte logger fra de tre hovedområdene. (Vedlegg 1, 2 og 3). 11

12 Tiltak 4 - Hovedområde 1 Familielæring Rapportering på aktivitet høst 2006 Vedlegg 1 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med Vox, IMDi, Udir og NAFO om midler til videreutdanningstilbud Familielæring på HiVe Referat 4. sept. Vox: Helga Arnesen IMDi: Øyvind Opland Udir: frafall NAFO: An-Magritt Hauge, Sigrun Aamodt Møte i NAFO om status og framdrift * Innkalling Kirsten, Katrine, under område Familielæring Nettverkssamling (nasjonalt netteverk) i Voxs lokaler på Skullerud Møte mellom NAFO og Skedsmo om status og framdrift i bibliotekprosjektet Møte om Framdrift i prosjektet Kvinneklassen i Skogveien Møte om framdrift i prosjektet mor-barngruppe i Tysvær * Referat Invitasjon/saksliste * Kvinneklassen i Skogveien * Status sept Prosjektbeskrivels e Tysvær 12.okt.doc på fellesområdet Møte om framdrift Løen bhg, Fredrikstad Notat på fellesområdet Marit, Sissel, Sigrun Virksomheter i det nasjonale nettverket Fra NAFO: Katrine, Målfrid, Sissel, Sigrun Margaret Johnsen, Kirsten, Sigrun Margaret Johnsen, Sigrun Hilde Vold, Anita Halleland Målfrid, Sissel Elisabeth Torp, Melanie Fernandes, Sissel Møte om framdrift Os i Halden, to prosjekter Notat på fellesområdet May-Lisbeth Ringsell, Sissel Møte om framdrift, Norskskolen Larvik Heidi Reif, Kjell Østby, Sigrun, Sissel Møte i biblioteknettverket * Innkalling til møte * Referat fra møtet ligger i Bibliotekmappe på fellesområdet Sendt respons/endringsforslag på prosjektbeskrivelsen til Tysvær Prosjektbeskrivels e med merknader NAFO: Kirsten, Sigrun Tøyen: Tove Stave Filial g. Oslo: Åse Marie Hveem Åsen: Elin Warme Solheim bhg: Hilde Frøstein Løkenåsen bhg: Randi Larsen Lørenskog bibl: Tordis Holm Skedsmo bibl: Elisabeth Engø Sagelva: Margareth Johnsen Flerspr.bibl: Nina Stenbro Sissel 12

13 kommune lagret på fellesområdet Internt møte: Oppsummering fra møter * Innkalling sendt med virksomheter og planlegging av på mail. nettverksmøte 20. november * Referat Mail til Løen bhg, etterlyse rapportutkast Mail med svar lagret på fellesområdet Møte med virksomhetene om status og framdrift i de ulike prosjektene, rapportering, evaluering, midler og fellessamling *Innkalling sendt virksomhetene på mail *Referat sendt virksomhetene på mail Sluttrapport fra Løen bhg arkivert. Sluttrapport Sissel Katrine, Kirsten, Målfrid, Sissel, Sigrun Sissel Løen bhg, Grünerløkka/Sagen e Norskskolen i Larvik, Os skole, Tysvær kommune, Sagelva VO, Katrine, Kirsten, Målfrid, Sissel, Sigrun 13

14 Tiltak 4 - Hovedområde 2 Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer Vedlegg 2 Rapportering på aktivitet høst 2006 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med skoler som deltar i utvikling av modeller innen rehabiliterende pedagogikk - voksenopplæring * Innkalling * Referat av Kristiansand, Nygård, Tromsø, Ålesund, Sissel, Sigrun e-post til virksomhetene om endring av *Kopi e-post ligger Liv Bøyesen dato for møtet i Trondheim på loggområdet ny e-post om ny dato *Kopi e-post ligger Liv Bøyesen på loggområdet veiledning Kjersti Grøntvedt, Gautesete eget notat Liv Bøyesen skole Besøk på Tøyen skole, samtale med Kirsten Palm rektor og norskveleileder Tove Stave Møte i NAFO om status og framdrift innen område 2, tiltak Bestilling av hotell i Trondheim. Forslag og avtale om rammer og innhold med Toril Haugseth. Utsendelse av e-post om møtet og rammene. Bestilling av billetter til Liv og Kirsten * Innkalling * Referat Veiledning på Gautesete egne notater Liv Uformell samtale med Tor Helgesen om evaluering av aldersblandingen, mappevurdering og Tøyens planer for styrking av lærerkompetansen mht til PC og mappevurdering. Det er ønske om avtale med NAFO mht evaluering Liv Telefonsamtale med Inger Hillstad, Åsheim ungdomsskole. Kort avklaring ang. framdrift Telefonsamtale med Benedicte Bosrup, prosjektansvarlig for Larvik. Kort avklaring ang. framdrift. Avtale om besøk 1.des og Møte i Trondheim for alle involverte Egne notater Egne notater Møte i Larvik Utsatt til etter nyttår Internt møte NAFO: Saker: - Oppsummering fra møter med virksomhetene - Rapportering - Søknad om midler - Fellessamling for hele tiltak Innleving av halvårsrapporter fra virksomhetene * Innkalling med saksliste på mail 5. des. 06 * Referat fra møtet Kirsten, Liv, (Sissel), Sigrun Liv Kirsten Kirsten Kirsten og Liv Kirsten Liv, Kirsten, Sigrun Meldt frafall: Sissel 14

15 Vedlegg 3 Tiltak 4 - Hovedområde 3 Overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Rapportering på aktivitet høst 2006 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med Tysvær kommune, Tysvær Referat Vibeke opplæringssenter og NAV tysvær Møte med prosjektgruppa for Referat Marit, Vibeke lesevennprosjektet i Lørenskog Møte med Årstad vgs og rosetårnet Referat Vibeke barnehage Deltakelse (observasjon) lesevenn Kathrine, Vibeke Lørenskog kommune Møte i NAFO om status og framdrift under område Overganger * Innkalling * Referat (Katrine syk) Kirsten, Marit, Halvårsmøte framdrift, tiltak 4 Innkalling Referat Innleving av halvårsrapporter fra virksomhetene Vibeke, Sigrun Vibeke Katrine 15

Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner)

Hovedområde 1: Nærmere beskrivelse Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) Strategiplanen: Likeverdig opplæring i praksis! Tiltak 4: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Prosjektbeskrivelse Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis!

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Kompetanse og kunnskap i skolen

Kompetanse og kunnskap i skolen Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept. 2010 Sigrun Aamodt Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen Kombinasjonsklassen Et skoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer i Larvik med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Familien som ressurs i opplæringen

Familien som ressurs i opplæringen Familien som ressurs i opplæringen Herning, 31. mars 2006 Sigrun Aamodt Innhold Familielæring som terapeutisk metode Definisjon av familie Familielæring: mål, metode, innhold Familielæringsprogram i England

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11 Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?,10.11 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innhold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring Fleksibel

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det.

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Bergen, 29.10 2010 Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ber om at følgende punkter i rapporten Mangfold og mestring (NOU 2010: 7)

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Tospråklig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Hva er «Kompetanse for mangfold» (KFM)? Prosjektet skal bidra til at ansatte i barnehager og skoler får økt kompetanse innenfor

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

«Språkløyper» i Pasvik barnehage

«Språkløyper» i Pasvik barnehage «Språkløyper» i Pasvik barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER 2017 FOR PASVIK BARNEHAGE BAKGRUNN: Sør-Varanger kommune er en av kommunene som deltar i nasjonal satsning; «Språkløyper» nasjonal strategi

Detaljer

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Syntese av synteserapport Første del av foredraget på RSK-kurset var en oppsummering

Detaljer

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE Malakoff videregående skole er Fokusskole i forhold til elever med minoritetsspråklig bakgrunn i Østfold. Vi har et nært samarbeid med NAFO (NAFO http://www.hioa.no/om- HiOA/NAFO

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage Implementeringsplan for Språkløyper Våren 2016 søkte barnehagene i Sør-Varanger kommune om å bli språkkommune. Vi ble valgt ut som en av 27 kommuner i Norge til å

Detaljer

KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK. Vårt resultat ved 11 prosjektskoler. Mål og målgruppe

KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK. Vårt resultat ved 11 prosjektskoler. Mål og målgruppe KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTET Ungdommer med kort botid HEDMARK Vårt resultat ved 11 prosjektskoler Mål og målgruppe Hovedmålet med prosjektet er å bidra til god opplæring av elever i ungdomsalder med kort

Detaljer

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Disposisjon Utgangspunkt og målsetning for kunnskapsoversikten

Detaljer

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt Familielæring 17. september 2008, Kristiansand Sigrun Aamodt En flerkulturell barnehage og skole. kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Strategi og plan for utviklingsarbeidet

Strategi og plan for utviklingsarbeidet Ved Birgit Halden kommune Ca. 30 000 innbyggere. Halden kommune 41 barnehager, hvorav 7 er kommunale og 34 er private. Kommunen har 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Til sammen ca. 4895 barn og elever

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Hva gjør vi i norskfaget på GFU?

Hva gjør vi i norskfaget på GFU? Kompetanse for mangfold - også i lærerutdanningene 1 GFU-skolen 03.11.14 2 Hva gjør vi i norskfaget på GFU? 5-10 - Et flerkulturelt perspektiv Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ A &71 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ A &71 DRAMMEN Notat Til : Gruppeledermøtet Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/147-1 233 A &71 DRAMMEN 05.01.2007 SPRÅKLIGE MINORITETER STATUS I UTVIKLINGEN AV SPRÅKFERDIGHETER HOS BARNEHAGEBARN,

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden )

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden ) Rundskriv Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. Nr. Vår ref Dato Q-04/2004 200306019-/KKVS 02.03.2004 Rundskriv Q-04/2004 - Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Rennesøy kommune, Oppvekst og læring Målsetting Ha tidlig fokus på flerspråklige barns språkutvikling på morsmålet og på norsk,

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

KOMPETANSE FOR MANGFOLD

KOMPETANSE FOR MANGFOLD KOMPETANSE FOR MANGFOLD Samling for alle enheter - 13.juni BERGE BARNESKOLE LYNGDAL KOMMUNE 2016/2017 BERGE BARNESKOLE Sentrumsskole i Lyngdal 362 elever 20 elever i skolens «Innføringsgruppe» Kompetanse

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

Samarbeid med hjemmet

Samarbeid med hjemmet Samarbeid med hjemmet Kristiansand, 07. juni 2016 Saleh Mousavi, NAFO 1 Involvering av foreldre Invitere foreldre til aktivt å delta i opplæringssituasjoner med barna gjennom ulike familielæringstiltak

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer