Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis!"

Transkript

1 Rapportering på tiltak i strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Beskrivelse av tiltak nr. 4 Tiltakets målsetting /tittel: Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring Mandatet for tiltaket framgår av Strategiplanen, Likeverdig utdanning i praksis! (UFD, 2003: 36). Det står: Det åpnes for utprøving i kommuner/fylkeskommuner av ulike modeller for språkopplæring i skole og barnehage. Utprøvingen kan omfatte ulike modeller for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, forsterket norskopplæring og tidlig språkstimulering i barnehage. Det tas sikte på å utvikle fleksible modeller for norskopplæring av mødre i tilknytning til barnehage/skole, og det oppfordres til økt samarbeid mellom barnehage og grunnskole for bedre språkutvikling, og mellom ungdomsskole og videregående opplæring for å få bedre overganger og økt læringsutbytte. Utprøvingen vil bli evaluert med sikte på å spre erfaringer og gode eksempler. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 1 og 3. En forutsetning for at tiltaket skal kunne gjennomføres er at de foreslåtte lovendringene i tiltak 3 vedtas. Innenfor tiltak 4 er det formulert tre hovedområder: 1) Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner) 2) Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer 3) Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Innenfor hvert av de tre hovedområdene er det prosjekter som inngår i et eget nettverk med fokus på biblioteksamarbeid. Målsetting for alle hovedområdene Bedre språkferdigheter (eventuelt sikre språkutvikling eller språkkompetansen) til språklige minoriteter som gruppe, fra barn til voksen. Tiltakets innhold: NAFO samarbeider med ulike virksomheter innenfor de tre hovedområdene, og alle virksomhetene har levert prosjektbeskrivelser og rapportert på aktivitet så langt i prosjektet. Deltakende virksomheter innenfor de tre hovedområdene er: 1) Familielæring, åtte prosjekter: Bydel Grünerløkka og bydel Sagene: Bedre skolestart for barn og familie, Løen barnehage, Fredrikstad: Språkstimulering i samarbeide med biblioteket (avsluttet), Os skole, Halden: Språkstimulering for femåringer uten barnehagetilbud, Tysvær opplæringssenter, Tysvær kommune: Familien som kvalifiseringsarena, Norskskolen i Larvik: Mine muligheter med flere kulturer ungdomskurs Os skole, Halden: Generasjonsgruppe leksehjelp (avsluttet). Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo kommune: Flyktningkvinner i samfunnet. Skedsmo, bibliotek, Melby skole, Sagelva VO-senter: Del en bok på flere språk. 2) Språkopplæring i barnehage og skole, sju prosjekter: Fjell skole i Drammen: Tospråklig lese/skriveopplæring og Norsk som andrespråk i fagene Tøyen skole, Tøyen korttidsbarnehage, Deichmanske bibliotek, Gamle Oslo filial: Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Aldersblanding hel skole. Gautesete skole i Stavanger: Språkopplæring: Trekantsamarbeid og ordbank Sentrum barne- og ungdomsskole og Verdensmesteren skole, Larvik kommune: 1

2 Tospråklig matematikk og leksehjelp. Ila skole i Trondheim; Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Åsheim Ungdomsskole i Trondheim; Språkopplæring i ungdomsskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Kristiansand Voksenopplæringssenter og Ålesund voksenopplæringssenter: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne med psykososiale problemer. 3) Fokus på overganger: Til sammen seks prosjekter på følgende virksomheter: Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage, Ski kommune: Lesevenner Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager, Lørenskog kommune: Lesevenner. Årstad videregående skole, Rosetårnet barnehage, Bergen kommune: Rollemodeller for barn. Tysvær opplæringssenter: Utarbeiding og utprøving av modeller for yrkeskvalifisering av voksne. Åsheim ungdomsskole, Trondheim kommune: Språkopplæring i ungdomsskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Strømmen videregående skole og Sagelva voksenopplæringssenter, Skedsmo: Rett førstevalg. I det følgende gis en kortfattet oversikt over de ulike virksomheters prosjekttittel, målsetting, og innhold/aktivitet: 1) Familielæring Målsetting Familielæring er formell og uformell læring som involverer flere generasjoner sammen. Familielæring inkluderer alle familielæringstiltak; lese- og skriveopplæring, tall- og tallbehandling, språkstimulering og språkutvikling. Familielæringstiltak kan skje på ulike arenaer; skole, barnehage, hjem, bibliotek, museer, svømmehall, m.m. Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for familielæring på ulike nivåer i opplæringen, og gjennom det bidra til å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Innhold Under hovedområde 1, har vi i samarbeid med ulike barnehager, kommuner og skoler valgt ut ulike former for familielæring (modell 1) 2

3 Familielæring Åpen barnehage Mor-barn grupper Leksehjelpgruppe Generasjons -gruppe, Os skole Mine muligheter med flere kulturer ungdomskur s, Larvik Kvinneklasse voksenopplæ ring og barnehage i samme hus. Sagelva VO Del en bok på flere språk. Samarbeid mellom bibliotek og skole, Skedsmo Bedre skolestart for barn og familie, Grünerløkka/ Sagene Språk-leseskrivestimule r-ende tiltak Bibliotekbes øk lesestund, lage bøker, Løen Norskopplæri ng, VO, med utgangspunk t i foreldrerollen og barns læring Tysvær Språkstimule ring for femåringer uten barnehagetil bud på grunnskolen. Os skole (Modell 1) Oslo kommune, bydel Grünerløkka/Sagene i Oslo Tittel: Bedre skolestart for barn og familier Mål og hensikten med prosjektet er å gi et språkstimulerende tilbud til 4-5åringer, rekruttere barn til barnehage og å prøve ut familielæringsprinsipper. Tilbudet er to dager à 5 timer i hver bydel og en dag felles på bibliotek. Våren 06 var tilbudet rettet mot hele familien og foreldre måtte være tilstede. Det viste seg å være vanskelig for foreldre, lite oppmøte. Høsten 06 endret de tilbudet: Foreldre kom 1 time i uka. Da jobbes det med utgangspunkt i familielæringsprinsipper. Tema: Språkutvikling, barneoppdragelse, samarbeid hjem-skole/barnehage Aktiviteter: Lage/spille spill, lage bøker, turer, diskusjoner. Erfaring: Bedre oppmøte av både barn og foreldre etter endringen. Det tar tid å etablere et slikt tilbud. Mange av familiene har lite erfaring med bøker og spill. Ønsker, i tillegg til det materiellet som lages selv, å kunne tilby alle familiene en bok/spill-pakke, for å inspirere til slik aktivitet hjemme. Fredrikstad kommune Temaprosjekt i åpen barnehage. Prosjektet var organisert som et temaopplegg der målet var å stimulere foreldrene til lesing for barna. Temaet var grønnsaker og foreldre og barn lagde bok om aktivitetene de deltok i under arbeid med temaet. Prosjektet er avsluttet. Tysvær kommune Tittel: Familien som kvalifiseringsarena, delprosjekt Mor/barn grupper i voksenopplæringen. Samarbeid med barnehage der barn av mødre i mor/barngruppa, deltar i fellesaktiviteter sammen med mor en gang pr uke. Tiltaket ble igangsatt fra oktober. Deltakersamtaler er 3

4 gjennomført og deltakerne melder at særlig arbeid med sang og musikk i denne gruppa har vært positivt. Deltakerne uttrykker at de synger mer sammen med barna hjemme og at de synes det er positivt at de nå kjenner igjen sanger som de eldre barna deres lærer i barnehage og på skole. Språkpermen er tatt i bruk som redskap for evaluering av norskferdigheter for voksne deltakere. Halden kommune Tittel: Språkstimulering i mor/barn gruppe Formålet er å gi femåringer uten barnehagetilbud skoleforberedende norskopplæring året før skolestart, og involvere mødrene i barnas skolegang ved at de undervises og informeres om norske tradisjoner, hjelpeinstanser, helsestell, kosthold med mer. Denne modellen har vært gjennomført i kommunen over flere år. I starten ble barna språktestet før og etter deltakelse, og resultatene var gode. Mødrene uttrykker selv det positive i at de får et nettverk rundt seg som de ellers kanskje ikke ville hatt. 2 lærere fra Os skole, en helsemedarbeider og en lærer fra voksenopplæringer er knyttet til prosjektet. Tittel: Generasjonsgruppe Tiltaket ble satt i gang rundt en familie bestående av mor, hennes 5 barn i skolealder og mors svigerinne (enslig mindreårig). Hensikten var å gi mor grunnleggende matematikk- og lese- og skriveopplæring sammen med barna. Slik at hun kunne være bedre i stand til å hjelpe barna senere. Mors svigerinne fikk litt lønn for å hjelpe de minste barna, samtidig som et mål var å motivere til videre utdanning. Hele tiltaket, lønn til pedagog og assistent, skyss for hele familien og andre uforutsette utgifter ble finansiert av integreringsmidler. Prosjektet er avsluttet pga at familien flyttet ut av kommunen. Larvik kommune Tittel: Mine muligheter med flere kulturer en videreføringsmodell, Norskskolen i Larvik arrangerer kurs for ungdommer med minoritetsbakgrunn (15 20 år) Hensikten er å gi ungdommene tro på seg selv og bidra til å identifisere og ta i bruk de unike mulighetene en flerkulturell bakgrunn kan gi. Dette er en kursrekke som går over 2 skoleår med 4 samlinger i året; en overnattingstur (separat for jenter og gutter) og tre dagsamlinger. Innvandrerungdom kurses og benyttes som kursholdere. Foreldremøter med undervisning i samme temaer som for ungdomskursene på Norskskolen. I tillegg til foreldremøter arrangeres temadager for alle som er foreldre i Norge, eller som venter på gjenforening med barn. Temaene er blant annet språkutvikling hos barn i nytt land, migrasjonsprosessen, oppdragelse i nytt land, barnehage og skole. Kursene startet i Larvik kommune i 2000, fra 2003 ble det en del av ordinær drift. Flere kommuner har meldt interesse for å starte slike kurs. Mål og hensikt for perioden : Videreføre kursopplegget til andre kommuner, gjennom informasjon, opplæring og sertifisering. Det er utarbeidet to modeller for opplæring. Alle modellene starter med en infosamling. A: Larvik kommune gjennomfører kurs og aktuell kommune er observatører med praktisk ansvar. Oppfølging og undervisning i etterkant. B: Opplæring i forkant, aktuell kommune gjennomfører kurs med Larvik kommune som observatører. Aktuelle kommuner er observatører på et kurs før de selv leder kurs. Det arbeides med en håndbok og kursperm for lærere og med opplæring av lærere på ungdomsskole og barneskole. 4

5 Skedsmo kommune Tittel: Flyktningkvinner i samfunnet Hensikten er å i et bredt tilbud til minoritetskvinner på alfabetiseringsnivå med hovedvekt på familien og foreldrerollen. Mor er en ressurs i familien. Mor skal ikke bli hengende etter fordi hun tradisjonelt er den som er hjemme med barna. Barnehagetilbudet legger vekt på forberedelse til SFO/skole. 20 kvinner (flyktninger) med liten eller ingen skolebakgrunn får opplæring i norsk språk, samfunnskunnskap, matematikk, data, gym, forming 20 t/u. Intro-deltakere får 28/u. Kommunal barnehage knyttet til stedet (under samme tak). Kvinnene har barna sine der. Samarbeid med barnehagen: Samlingsstunder med lek, musikk, sang, dramatisering av eventyr. Fellesopplegg rundt de større høytidene. Samarbeid om årstider og klær, tannhelse, rutiner i norsk barnehage og skole. Kvinnene samarbeider med Natteravnene ved at de lager mat til de som går Natteravn. Svømmekurs for kvinner. Eget opplegg med vekt på ferdighetslæring, bli trygg i vannet. Svømmekurs et semester, men ikke midler til videreføring. Nødvendig med oppfølging, bør være et konstant undervisningstilbud til kvinnene. Tittel: Del en bok på flere språk. Høytlesning som integrasjon, informasjon og inspirasjon. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Melby skole, Sagelva voksenopplæringssenter og Biblioteket i Skedsmo. Hovedmål med prosjektet er integrasjon, økt bibliotekbruk, synliggjøre og benytte de flerspråklige ressursene. Som delmål nevnes økt sosialt nettverk, bedret språkforståelse og styrke samhandling mellom voksne og barn. Biblioteket finner bøker på ulike språk. En tidligere etablert mødregruppe ved Melby skole og deltakere i norskopplæringen ved Sagelva voksenopplæringssenter øver seg på høytlesning og fortelling. Det inviteres til høytlesning på ulike språk, der voksne og barn i samme språkgruppe sitter sammen. Fortrinnsvis er det den samme historien som leses. Det leses og gis rom for samtale mellom voksne og lek for barn. Det planlegges å utvide tiltaket til flere faste samlinger etter en oppsatt plan, og en markedsføring av tilbudet utover kommunegrensene. 2) Språkopplæring i barnehage og skole Det andre hovedområdet under tiltak 4, har som målsetting å utvikle og dokumentere modeller som skal: føre til bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn i barnehage bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever ved å redusere ulikheter i prestasjoner i forhold til majoritetsspråklige elever gi voksne deltakere med psykososiale problemer et bedre tilpasset tilbud i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap 5

6 Innenfor hovedområde 2 er de ulike prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i fire delområder (modell 2): Språkarbeid i barnehage og skole, Tøyen kortidsbarnehage, Tøyen skole, biblioteket Utprøving av trekantsamarbeid Fjell skole, Larvik kommune, Gautesete skole, Språkopplæring i barnehage og skole Aldersblanding, hel skole eller mottaksklasse, Tøyen skole, Ila skole Norsk med samfunnskunnskapsopplæring for voksne med psykososiale problemer (Modell 2) Oslo kommune: Tøyen skole, Tøyen kortidsbarnehage, Deichmanske bibliotek filial Gamle Oslo Tittel: Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer. Aldersblanding på hel skole Mål for prosjektet er prøve ut gode modeller for å styrke skolens språkopplæring. Dette gjøres bl.a. ved at 4.klassinger leser for barn i kortidsbarnehagen, biblioteket trekkes mer inn i arbeidet, det er etablert kontakt mellom foreldre i barnehagen og skolens mødregrupper, og det skal arrangeres eventyrstunder på morsmål. Drammen kommune Fjell skole: Tittel: Tospråklig lese/skriveopplæring og Norsk som andrespråk i fagene. Målet er at elevenes lese/skriveferdigheter både på norsk og morsmål skal bli bedre, og at elevene skal få økte fagkunnskaper i naturfag. Skolen har utarbeidet et kartleggingssystem for kartlegging av språkferdighetene til elevene. Denne skal etter hvert utvikles til å bli en digital portefolio med både skriftlige tekster, leseprøver og lydopptak. Kartleggingen skal foregå systematisk gjennom hele skoleåret. Naturfagopplæringen er styrket gjennom å ta i bruk nytt utstyr og tospråklige emnehefter. Larvik kommune: Sentrum barne- og ungdomsskole, Verdensmesteren skole: Tittel: Tospråklig matematikk og leksehjelp. Målet for prosjektet er å styrke elevenes fagforståelse i matematikk. Dette skal gjøres bl.a. gjennom leksehjelp for flerspråklige elever, kompetanseheving på skolene, kurs i matematikk-didaktikk for tospråklige lærere, foreldrekurs om matematikkfaget (med tolk). Tiltaket er nå blitt en del av Utdanningsdirektoratets modellforsøk i Leksehjelp. Tiltaket er for ulike aldersgrupper på de deltakende skolene. Stavanger kommune: Gautesete skole: Tittel: Språkopplæring: Trekantsamarbeid og ordbank. Målet for prosjektet er at elevene skal tilegne seg skolefaglige ord og begreper og utvide det generelle ordforrådet. Det arbeides med fag i 6-ukers perioder der det lages en såkalt ordbank i samfunnsfag. I løpet av perioden skal elevene ha tilegnet seg flest mulig av ordene i ordbanken. Måloppnåelse dokumenteres ved hjelp av et eget skjema. Opplæringen gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer, norsk som andrespråklærer og tospråklig lærer slik at de nye ordene kan tilegnes ved hjelp av morsmålet. Elevene er fra 5. 7.trinn. 6

7 Trondheim kommune: Ila skole: Tittel: Mottaksgrupper som modell for den første norskopplæringen. Målet er å effektivisere norskopplæringen gjennom aldersblandete grupper og stor grad av differensiering og tilpasset opplæring. Lærerne følger elevene tett både faglig og sosialt. Åsheim Ungdomskole: Tittel: Språkopplæring i ungdomskolen sett i sammenheng med tospråklig fagopplæring. Mål med prosjektet er å samkjøre norskopplæring, begrepslæring og tospråklig fagopplæring; å få bedre effekt av tospråklige lærere i norskopplæringen og i tospråklig fagopplæring; å bruke IKT i arbeidet som kommunikasjonsmiddel og læringsplattform. Tiltakene går ut på å lage forenkla opplegg i naturfag og samfunnsfag på norsk. Disse oversettes av tospråklige lærere eller det lages ordlister på ulike språk. Målgruppa er minoritetselever som har vært i landet i kort tid, 1 1,5 år. De første oversettelsene er gjort, og aktuelle lærere har fått opplæring i bruk av Classfronter i forbindelse med dette. Kristiansand og Ålesund Tittel: Opplæring i Norsk og samfunnskunnskap for voksne med psykososiale problemer Det er behov for å utvikle modeller for en mer tilpasset undervisning av voksne innvandrere og flyktninger med psykososiale problemer, herunder traumatiserte og torturoverlevere. Et bedre tilpasset og mer fleksibelt tilbud vil kunne føre til mindre fravær, større språklig progresjon og økte integrasjonsmuligheter på arbeidsmarkedet og i samfunnet. I tillegg kan en tilpasset innsats ha betydning for deltakerens familie, ettersom både ektefelle og barn kan avlastes og deltakerens foreldreevne forbedres gjennom relevant undervisning. Fire av NAFOs fokusskoler i voksenopplæringen deltok i mars 2006 på kurs i Danmark om undervisning av voksne med psykososiale problemer. Kurset var produkt av nordisk samarbeid mellom UC2 videncenter for interkulturalitet og tosprogethet i København, Nationellt Centrum for Sfi i Stockholm og NAFO. To av skolene er med og utvikler prosjekter videre under tiltak 4: Kristiansand voksenopplæringssenter prøver ut en modell for å fange opp voksne innvandrere som har behov for og rett til norskopplæring, men som ikke kan benytte ordinær undervisning pga store psykiske vansker. Tilbudet gis i egen gruppe som kalles Basen. Skolen, PPT, helse- og sosialtjenestene samarbeider om innhold og rolleavklaring/ansvarsfordeling. Satsing i 2007 er å arbeide med det som kalles Storbysatsing. Skolen er tildelt øremerkede psykiatrimidler, med hensikt å få personer med psykiske problemer ut godt tilrettelagt jobb, kombinert med skole og ditto oppfølging. Tilbudet gjennom storbysatsningen skal etter planen settes i gang i januar 2007 i samarbeid med NAV. Skolen ønsker også å kartlegge hvilke instanser som har ansvar for denne deltakergruppen i regionen. Ålesund voksenopplæringssenter ønsker å utvikle et samarbeid med flyktningkontoret i kommunen rundt kompetanseheving av personalet. En videreføring av dette vil være å endre nåværende praksis, og utvikle modeller som er mer tilpasset gruppen innvandrere med psykososiale problemer. Mål for arbeidet i 2007: Økt forståelse og kunnskap i personale for innvandrere med symptom på PTSD. Tilby kompetanseheving i personalet på skolen. Andre aktuelle kommunale virksomheter inviteres til å delta.. 7

8 3) Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Mål og hensikt Målet med prosjektet er å utvikle, dokumentere og vurdere modeller for samarbeid mellom ulike virksomheter på ulike nivåer i opplæringen for å bedre opplæringssituasjonen for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Samarbeid på tvers av nivåer er av betydning fordi det kan gi barn og unge gode forbilder, tilrettelagt språkopplæring, bedre utnytte de ressursene og kunnskapene hver enkelt virksomhet besitter, lette overganger mellom ulike skoleslag og introduksjonen til utdanningssystemet i Norge. Innhold Innenfor hovedområde 3 er prosjektene i de ulike virksomhetene gruppert i tre delområder: lesevenner, rollemodeller for barn, samarbeid om inntak og organisering (modell 3) Samarbeid innen ulike nivå og på tvers av etater Barnehage grunnskole Lesevenner Ski kommune, Lørenskog kommune (Modell 3) Barnehage videregående skole Rollemodeller for barn Hordaland Videregående grunnskole/ Voksenopplæring Samarbeid om inntak og organisering Akershus, Sør-Trøndelag, Tysvær kommune Tittel: Lesevenner Elever fra småskolen leser for barn i barnehagen. Modellen har som mål å stimulere til lek og lesing, og styrker kontakten og samspillet mellom barn i barnehagen og på skolen. For barna i barnehagen bidrar slike modeller som motivasjon for å lære å lese og bidrar til å gi gode leseopplevelser. For barna i skolen bidrar slike modeller til leseutvikling, og elevene opplever mestring. Modeller der elever leser for barnehagebarn kan gjøre det mulig å benytte ulike språk som barna snakker. Det fokuseres også på lek og vennskap mellom barn i ulik alder, samt overgangen mellom barnehage og skole. To kommuner deltar i prosjektet med utvikling av modeller der skoler samarbeider med barnehager: Ski og Lørenskog. Ski kommune: Vevelstad skole og Vevelstadåsen barnehage Samarbeidet innebærer: - Elever fra 2. klasse er i barnehagen og leser for 5-åringene. Det er de beste leserne som får være lesere for barnehagebarna, og dette sees på som en belønning for elevene. - Elevene besøker barnehagen i par en dag i uken, og leser for en gruppe på 3-4 barn. - Flerspråklige elever leser på morsmålet til barn med samme morsmål i barnehagen. 8

9 Lørenskog kommune: Åsen skole og Solheim og Løkenåsen barnehager og Lørenskog bibliotek. - Skole og barnehager leverer liste over aktuelle språk til biblioteket, som finner bøker på aktuelle språk og norsk. - Pedagogiske ledere og lærere møtes og plukker ut bøker som passer aldersgruppene. - Elever fra 4. klasse (to klasser) og barn fra to barnehager settes sammen ut ifra felles språk. - Skolen har klassemøte med elevene der lesing og framstilling gjennomgås (elever som ikke leser morsmålet, øver på muntlig framstilling) - Fire lesesamlinger per år (to høst og to vår) - Elevene er i de samme barnegruppene høst og vår - Bøkene blir liggende i barnehagen og foreldrene oppfordres til å låne med hjem. - Informasjonsbrosjyre til hjemmet er utarbeidet, og det arbeides med hjemmeside i samarbeid med elever som har Design på Løkenåsen ungdomsskole Hordaland fylkeskommune/bergen kommune: Årstad videregående skole og Rosetårnet barnehage Elever fra studieretning barne og ungdomsfag er har praksis i barnehage og er rollemodeller for barna. Akershus fylke Strømmen videregående skole, Sagelva voksenopplæring, ungdomsskoler i Skedsmo Tittel: Rett førstevalg. Her samarbeider både ungdomskoler og voksenopplæring med videregående skole. Målet med prosjektet er at elevene skal velge riktig utdanningsprogram i videregående skole, noe som igjen vil redusere frafallet. Aktivt valg eller bortvalg av yrkesretning for videregående opplæring. Det gis tilbud til alle ungdomsskolene i Skedsmo kommune og Sagelva voksenopplæringssenter. Samarbeidet innebærer at: - Deltakerne fra ungdomsskoler og Sagelva VO tilbys kurs på videregående skole (20 t over 3 5 dager). - Deltakerne blir kjent med yrkesfagene gjennom praktisk arbeid - Deltakerne får veiledning av lærere og elever i videregående med praktisk erfaring. Samarbeidet mellom Sagelva voksenopplæring og Strømmen videregående skole i prosjektet Rett førstevalg skal dokumenteres og avsluttes som et prosjekt innenfor tiltak 4 denne våren. Strømmen videregående skole vurderer å starte opp et nytt prosjekt som involverer skolens innføringsklasse. Sør-Trøndelag fylke og Trondheim kommune: Tiller videregående skole og Åsheim ungdomsskole Tittel: Tospråklig opplæring i grunnskole og videregående skole, samarbeid på tvers av skoleslag i en begynnerfase sammen mot frafall. Overordnet mål er Likeverdig opplæring for minoritetsspråklige elever i grunn- og videregående skole. Delmål: Prøve ut samarbeidsformer på tvers av skoleslag for å utnytte samlede ressurser bedre Utvide bruken av tospråklige lærere i videregående skole Komme fram til en nøktern vurdering av hvor mye ressurser som bør tilføres videregående skole for å gi elevene i videregående tilpasset opplæring i like stor grad som de får i grunnskolen. Tilbudet gjelder minoritetsspråklige elever som har vært i landet mindre enn fem år. 9

10 Samarbeidet innebærer: Yrkes- og utdanningsveiledning av elevene. Elever fra 10. klasse hospiterer blant annet i videregående, slik at de får større innsikt i ulike fag- og yrkesvalg Morsmålsrådgivere. Rådgiverne bidrar blant annet til et tett samarbeid med elevenes foreldre når det gjelder ungdommens utdanning, foreldrenes karriereambisjoner og sammenligner foreldrenes erfaringer og skoleutdanningssystemer. Gi mulighet for faglig sterke elever som fremdeles går i norskopplæring i grunnskolen til å delta i videregående skole i perioder. Bruk av tospråklige lærere på grupper med elever fra både grunnskole og videregående skole Større bruk av tospråklige lærere i videregående skole. Tiller ønsker å utvide bruken fra 3 til 6 språk. Tysvær kommune Tysvær opplæringssenter for voksne og Haugaland videregående skole/ Veiledningssenter for voksne. Tittel: Utarbeiding og utprøving av modeller for yrkeskvalifisering av voksne Gjennom individuell tilrettelegging av opplæringsløp, med utgangspunkt i kursdeltakernes individuelle plan, kombineres norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og språkpraksis/arbeidspraksis. Målet med prosjektet er yrkeskvalifisering av voksne i et mer effektivt (kortere) utdanningsløp, og der det legges til rette for at voksne som ønsker utdanning får mulighet til å bruke opplæringsretten sin. Målgruppen for prosjektet er minoritetsspråklige mellom 24 og 50 år. Modellen retter seg hovedsakelig mot personer som av ulike grunner har liten skolebakgrunn. En viktig del av prosjektet vil være å utvikle samarbeid mellom Veiledningssenter for voksne, Tysvær, Tysvær opplæringssenter, tilbydere av videregående opplæring, fagopplæringskontor, bedrifter og NAV. Gjennom dette samarbeidet skal det utvikles tilrettelagte kurs u i fra den enkeltes utgangspunkt og behov. Dato for oppstart og avslutning (måned og år): Mai 2006 mai Kostnader/finansiering: NAFO dekker kostnader til reiser i forbindelse med møtevirksomhet. Hvert prosjekt kan søke NAFO om inntil kr til tiltak som fremmer utvikling i henhold til prosjektbeskrivelsene. Per dato har ti virksomheter søkt om og fått tilsagn om midler. Øvrige kostnader i forbindelse med prosjektene dekkes innenfor det ordinære budsjettet til den enkelte virksomhet / kommune / fylke. Evaluering: Er lagt til skole- barnehagenivå, men blir sammenfattet av NAFO. I prosjektskissen tilsendt, er det lagt inn forslag til evaluering. Vi foreslår evalueringsmål og indikatorer som barnehagene/skolene allikevel benytter seg av. Disse varierer fra logg, og mappevurdering av barn/elever/deltakere til mer sammenfattende undersøkelser. Ett av prosjektene (Fredrikstad kommune) har trukket seg fra modellutprøvingen underveis, og ett prosjekt har kommet til (Tysvær kommune). 10

11 Ansvarlig for tiltak 4: I Strategiplanen er ansvarlige for tiltaket nevnt i følgende rekkefølge: Utdanningsdirektoratet/KD/NAFO/Fylkesmennene/Skoleeiere/Skoler/Barnehageeiere/Barneh ager. I NAFO har Sigrun Aamodt et koordinerende ansvar, mens oppfølging, veiledning og rapportering innen tiltakets ulike hovedområder er fordelt på følgende: Hovedområde 1: Familielæring. Ansvar: Målfrid Bleka, Sissel Persen, Sigrun Aamodt Hovedområde 2: Språkopplæring i barnehagen og skolen på ulike nivåer. Ansvar: Liv Bøyesen, Kirsten Palm, Sissel Persen og Sigrun Aamodt (voksenopplæring) Hovedområde 3: Vibeke Larsen Henvisning til adresse eller nettsted: Voksenopplæring: Grunnskole/barnehage: Eksempelsamlingen som nå har adresse: direktelenke: Rapportering på fremdrift Dato for rapportering: Kort beskrivelse av hva som er gjennomført per dato: NAFO inviterte deltakerne i modellutprøvingen til oppstartmøte i Oslo februar - mars Virksomhetene leverte prosjektbeskrivelser for sine prosjekter samt rapporterte om aktivitet innen 15. mai NAFO-rådgivere har hatt veiledningssamtaler med alle virksomheter hver for seg, samt gjennomført to nettverksmøter (vår og høst) innenfor de tre hovedområdene. Ny rapportering levert 15. desember. Se vedlagte logger fra de tre hovedområdene. (Vedlegg 1, 2 og 3). 11

12 Tiltak 4 - Hovedområde 1 Familielæring Rapportering på aktivitet høst 2006 Vedlegg 1 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med Vox, IMDi, Udir og NAFO om midler til videreutdanningstilbud Familielæring på HiVe Referat 4. sept. Vox: Helga Arnesen IMDi: Øyvind Opland Udir: frafall NAFO: An-Magritt Hauge, Sigrun Aamodt Møte i NAFO om status og framdrift * Innkalling Kirsten, Katrine, under område Familielæring Nettverkssamling (nasjonalt netteverk) i Voxs lokaler på Skullerud Møte mellom NAFO og Skedsmo om status og framdrift i bibliotekprosjektet Møte om Framdrift i prosjektet Kvinneklassen i Skogveien Møte om framdrift i prosjektet mor-barngruppe i Tysvær * Referat Invitasjon/saksliste * Kvinneklassen i Skogveien * Status sept Prosjektbeskrivels e Tysvær 12.okt.doc på fellesområdet Møte om framdrift Løen bhg, Fredrikstad Notat på fellesområdet Marit, Sissel, Sigrun Virksomheter i det nasjonale nettverket Fra NAFO: Katrine, Målfrid, Sissel, Sigrun Margaret Johnsen, Kirsten, Sigrun Margaret Johnsen, Sigrun Hilde Vold, Anita Halleland Målfrid, Sissel Elisabeth Torp, Melanie Fernandes, Sissel Møte om framdrift Os i Halden, to prosjekter Notat på fellesområdet May-Lisbeth Ringsell, Sissel Møte om framdrift, Norskskolen Larvik Heidi Reif, Kjell Østby, Sigrun, Sissel Møte i biblioteknettverket * Innkalling til møte * Referat fra møtet ligger i Bibliotekmappe på fellesområdet Sendt respons/endringsforslag på prosjektbeskrivelsen til Tysvær Prosjektbeskrivels e med merknader NAFO: Kirsten, Sigrun Tøyen: Tove Stave Filial g. Oslo: Åse Marie Hveem Åsen: Elin Warme Solheim bhg: Hilde Frøstein Løkenåsen bhg: Randi Larsen Lørenskog bibl: Tordis Holm Skedsmo bibl: Elisabeth Engø Sagelva: Margareth Johnsen Flerspr.bibl: Nina Stenbro Sissel 12

13 kommune lagret på fellesområdet Internt møte: Oppsummering fra møter * Innkalling sendt med virksomheter og planlegging av på mail. nettverksmøte 20. november * Referat Mail til Løen bhg, etterlyse rapportutkast Mail med svar lagret på fellesområdet Møte med virksomhetene om status og framdrift i de ulike prosjektene, rapportering, evaluering, midler og fellessamling *Innkalling sendt virksomhetene på mail *Referat sendt virksomhetene på mail Sluttrapport fra Løen bhg arkivert. Sluttrapport Sissel Katrine, Kirsten, Målfrid, Sissel, Sigrun Sissel Løen bhg, Grünerløkka/Sagen e Norskskolen i Larvik, Os skole, Tysvær kommune, Sagelva VO, Katrine, Kirsten, Målfrid, Sissel, Sigrun 13

14 Tiltak 4 - Hovedområde 2 Språkopplæring i barnehage og skole på ulike nivåer Vedlegg 2 Rapportering på aktivitet høst 2006 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med skoler som deltar i utvikling av modeller innen rehabiliterende pedagogikk - voksenopplæring * Innkalling * Referat av Kristiansand, Nygård, Tromsø, Ålesund, Sissel, Sigrun e-post til virksomhetene om endring av *Kopi e-post ligger Liv Bøyesen dato for møtet i Trondheim på loggområdet ny e-post om ny dato *Kopi e-post ligger Liv Bøyesen på loggområdet veiledning Kjersti Grøntvedt, Gautesete eget notat Liv Bøyesen skole Besøk på Tøyen skole, samtale med Kirsten Palm rektor og norskveleileder Tove Stave Møte i NAFO om status og framdrift innen område 2, tiltak Bestilling av hotell i Trondheim. Forslag og avtale om rammer og innhold med Toril Haugseth. Utsendelse av e-post om møtet og rammene. Bestilling av billetter til Liv og Kirsten * Innkalling * Referat Veiledning på Gautesete egne notater Liv Uformell samtale med Tor Helgesen om evaluering av aldersblandingen, mappevurdering og Tøyens planer for styrking av lærerkompetansen mht til PC og mappevurdering. Det er ønske om avtale med NAFO mht evaluering Liv Telefonsamtale med Inger Hillstad, Åsheim ungdomsskole. Kort avklaring ang. framdrift Telefonsamtale med Benedicte Bosrup, prosjektansvarlig for Larvik. Kort avklaring ang. framdrift. Avtale om besøk 1.des og Møte i Trondheim for alle involverte Egne notater Egne notater Møte i Larvik Utsatt til etter nyttår Internt møte NAFO: Saker: - Oppsummering fra møter med virksomhetene - Rapportering - Søknad om midler - Fellessamling for hele tiltak Innleving av halvårsrapporter fra virksomhetene * Innkalling med saksliste på mail 5. des. 06 * Referat fra møtet Kirsten, Liv, (Sissel), Sigrun Liv Kirsten Kirsten Kirsten og Liv Kirsten Liv, Kirsten, Sigrun Meldt frafall: Sissel 14

15 Vedlegg 3 Tiltak 4 - Hovedområde 3 Overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer Rapportering på aktivitet høst 2006 Dato Aktivitet Dokumentasjon Hvem Møte med Tysvær kommune, Tysvær Referat Vibeke opplæringssenter og NAV tysvær Møte med prosjektgruppa for Referat Marit, Vibeke lesevennprosjektet i Lørenskog Møte med Årstad vgs og rosetårnet Referat Vibeke barnehage Deltakelse (observasjon) lesevenn Kathrine, Vibeke Lørenskog kommune Møte i NAFO om status og framdrift under område Overganger * Innkalling * Referat (Katrine syk) Kirsten, Marit, Halvårsmøte framdrift, tiltak 4 Innkalling Referat Innleving av halvårsrapporter fra virksomhetene Vibeke, Sigrun Vibeke Katrine 15

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 2008 Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 Målfrid Bleka Katrine Giæver Marit Gjervan Innhold Innledning s. 3 Mål og målgruppe for kompetanseutviklingen s. 3 Styring og organisering

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Krafttak for norskopplæring delrapport 4 Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer