Ressurs RIK Region Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurs RIK Region Finnmark 2010-2013"

Transkript

1 HANDLGSPLAN 2013 Ressurs RIK Region Vedtatt i Hovedutvalg for Kultur, næring og samferdsel XXX Sendes til høring 21.september 2012 høringsfrist 3.desember 2012

2 Forkortelser i handlingsplan 2013: Bar.sek.: Barentssekretariatet BSF: Bygdefolkets studieforbund : fylkeskommune TFK: Troms fylkeskommune NFK: Nordland fylkeskommune FM: Fylkesmannen i FMLA: Fylkesmannens landbruksavdeling FoU: Forsknings- og utviklingsarbeid NNR: Nordnorsk Reiseliv AS FRF: Fiskeridirektoratet, region HiF: Høgskolen i : Innovasjon Norge KRD: Kommunal- og regionaldepartementet LD: Landbruksdepartementet LU: Landsdelsutvalget NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon LO: Landsorganisasjonen NLH: Norges Landbrukshøgskole NNKS: Nordnorsk kompetansesenter, Holt i Tromsø RUP: Regionalt utviklingsprogram SEG: Samisk utredningssenter, Tana (norsk) SIVA: Selskapet for industrivekst ST: SUF: Samisk utviklingsfond SVS: Samisk videregående skole UD: Utenriksdepartementet UEF: Ungt entreprenørskap RUF: Reindriftas utviklingsfond VRI: Virkemidler for regional forskning og innovasjon LMD: Landbruks- og matdepartementet FUNK: Førstelinjetjenesten for næringsutvikling i kommunene NAV: Norges arbeids- og velferdsetat RFF-FRNN: Regionalt forskningsfond forskningsregion Nord-Norge LUK: Lokalsamfunnsutvikling i kommuner

3 RUP HANDLGSPLAN Et attraktivt og konkurransedyktig 1.1 Kommunal utvikling Bistå utviklings- og nyskapingskommuner samt oppfølging av tidligere utviklings- og nyskapingskommuner Informasjon til kommunene gjennom bruk av regionrådene. Prosjekter hvor to eller flere kommuner samarbeider Utvikle lokale leverandører av varer og tjenester til offentlige innkjøpere i Arbeide aktivt med samordning av utviklingsarbeid i Vardø samt vurdere videreføring av prosjektet Samordne omdømmeprosjektene i kommunene slik at fremstår med en felles profil utad.,,, kommunene, regionrådene.,, kommuner, NHO, Vardø kommune,, KRD, NAV,, kommuner, kommunene.,, kommuner KRD, KRD Forventa resultat At vi i har kommuner som aktivt arbeider for å legge til rette for næringslivet At kommunene i preges av positiv utvikling 1.2 Kommunal infrastruktur Delta aktivt i forbindelse med aktuelle utbygginger initiert av kommuner Kommunene,, kystverket Kommunene,, kystverket Tilrettelegging av arealer for næring- og Kommuner Kommunene, industriutvikling Forventa resultat At har en kommunal infrastruktur som tilfredsstiller dagens krav fra næringsliv og befolkning

4 1.3 Kvinner og ungdom Styrke satsingen på entreprenørskap og, HiF,, NHO, HiF,, NHO gründervirksomhet Tilby kurs for etablerere som vil sjekke ut sin, NAV, NAV forretningside Bidra til at kvinner og unge styrkes som ressurs i, kommunene, kommunene omstillings- og nyskapingsområdene Videreføre Kjærringsløftet for å øke kvinners Flere trivselsvilkår gjennom prosjekter som kan bidra til innsats for kvinnene i lokalsamfunnet Forventa resultat At andelen kvinnelige gründere og etablerere øker, og at kjønnsbalansen i ledelse og styrer bedres At det finnes tilbud om entreprenørskapsopplæring i alle fylkets kommuner At flere unge kommer til og etablerer virksomhet her At kvinners posisjon i samfunn- og næringsliv er styrket 1.4 Kompetanse og innovasjon Rekruttere bedrifter/personer til lokale og, HiF, nasjonale programmer for økt kompetanse innen marked, innovasjon og ledelse Videreutvikle Nettverk,, NF, NF Stimulere til at det offentlige blir bestiller og bruker av FoU (Tar i bruk OFU-kontrakter) Gjennomføre felles kompetansehevingstiltak (for eksempel PLP-kurs), Kommunene,, Kommunene, Kommunene,, Styrke næringslivets muligheter for økt forskning og innovasjon gjennom virkemidler som for eksempel VRI og de regionale forskningsfondene Gjennomføring av et kompetanseprogram for handels- og servicenæringen Se på muligheten med å forsterke ingeniørutdanningen i Øst- Kompetanseprogram og oppfølgingstilbud for å styrke kulturnæringsbedriftene i. VRI,, RFF-FRNN, kommunene VRI, HIF, Hermetikken Næringshage i samarbeid med Nettverk VRI, RFF-FRNN, &, kommunene HIF, VRI, KUD,, Forventa resultat At tilgangen på kompetent arbeidskraft øker At fylkets næringsliv øker sin FoU-innsats At det gis bedre oppstartshjelp og oppfølging av flere småbedrifter

5 1.5 Internasjonalisering Styrke s påvirkerrolle overfor EU gjennom nord Norge kontoret i Brussel Informere om programmer som finansierer grenseregionalt samarbeid Legge til rette for at internasjonale næringsaktører etablerer seg i Legge til rette for at internasjonale aktører innen næringsrettet forskning etablerer seg i Bidra til internasjonal markedsføring av som forskningsarena Påvirke til lettere grensepasseringer mellom Norge og Russland for personer, inkludert arbeidstillatelser, varer og tjenester Styrke folk-til-folk samarbeidet mellom Russland, Finland, Sverige og Norge Bidra positivt til ny programperiode i Interreg og Kolarctic På sikt å realisere potensialet for som ligger i åpningen av den Nordøstlige sjørute og igangsette prosjekter for å utvikle kontakt mellom ulike arenaer i og tilsvarende miljøer i Kina Kolarctic,,, Barentssekretariatet, FM, kommunene,, FOU miljø VRI, kommuner,, HiF, Kolarctic,, Barentssekretariatet, FM, kommunene, Kolarctic VRI, Barentssekretariatet, Kolarctic,, flere, Kolarctic, Interreg, Barentssekretariatet, Kolarctic Forventa resultat At forsknings- og næringsrettet internasjonalt samarbeid øker At det blir økt kontakt mellom folk, bedrifter og institusjoner på tvers av landegrensene At småbedrifter i fylket får økt kunnskap om internasjonale muligheter At arbeidet med ny programperiode for Kolarctic og Interreg er startet At EU har fått mer kunnskap om, at har fått mer kunnskap om EU, og at er i stand til å utøve en aktiv pådriverrolle 2. Innsatsområder for ressursrike 2.1 Matfylket Prioriteringer 2013 Ansvarlig/Initiativ Finansiør Styrke grunnlaget for økt kvalitet på produkter fra

6 Bygge opp kompetanse samt tilrettelegge for markedsrettet produktutvikling og merkevarebygging i matnæringene i fylket Styrke samarbeidet mellom jordbruk, sjømat, utmarksnæring, kultur- og reiselivsnæring,, /FLMA, FMLA,, FMLA,, Forventa resultat At kvalitetsprodukter fra er best i markedet At flere blir kjent med hva har å by på av matprodukter At det blir økt tilgjengelighet av lokale produkter At etterspørsel etter sprodukter øker generelt At matnæringene i bidrar til økt verdiskaping At reiselivsnæringa i større grad bruker lokale råvarer Sjømat Prioriteringer 2013 Ansvarlig/Initiativ Finansiør Markedsorientering og kvalitet skal stå sentralt i alle sjømatprosjekt i 2013 Styrke samarbeidsrelasjonene og nettverksbygging i hele næringskjeden Styrke grunnlaget for kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig utvikling av havbruksnæringa Styrke kompetansen i og rekrutteringen til sjømatnæringa Fdir,,, Næringen Næringen, Fdir,,,, Fdir,,,, Næringen Næringen,,, havbruksnæring,, Øke interessen for FoU i næringa, VRI,, VRI, Forventa resultat At det er økt inntjening og større fokus på utviklingen i sjømatsektoren At næringa står sammen om å løse utfordringer At forutsetningene for kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig utvikling av havbruksnæringa er styrket. At det er samarbeid med oppdrettssektoren i Nord-Vest Russland med hensyn til bærekraftig utvikling At kompetansen og rekrutteringen til sjømatnæringa er styrket At flere aktører satser på utnyttelse av biprodukter Jordbruk Prioriteringer 2013 Ansvarlig/Initiativ Finansiør Arbeide aktivt for økt rekruttering og kompetanseheving Arbeide for å sikre utbygging og videre drift innen jordbruket i, FMLA, FMLA,, FMLA, FMLA,

7 Skape gode møteplasser og kompetansetilbud for gårdbrukere og etablerere Innarbeide begrepet Arktisk landbruk i FMLA, FMLA,,, FMLA, FMLA,,, Forventa resultat At flere unge satser og tar over i landbruket At volumet, sortimentet og utsalg av lokale matprodukter har økt At det er etablert attraktive møteplasser for gårdbrukere og nyetablerere At begrepet Arktisk landbruk er et kjent begrep i og utenfor næringen At 5 nybygg eller ombygginger er foretatt i Reindrift Prioriteringer 2013 Ansvarlig/Initiativ Finansiør Arbeide for økt lokal produksjon/ videreforedling av ferdig produkter Styrke markedsarbeidet mht reindriftsprodukter samt bidra til et mer åpent marked,, RUF,, RUF Tilrettelegg for fellesarenaer/nettverk Næringen, VRI, Næringen, Forventa resultat At forhold som påvirker verdikjeden for reindriftsprodukter kartlegges At volumet, sortimentet og salg av reinprodukter har økt At det er økt utnyttelse av slakt og biprodukter av rein At markedet for reinsdyrprodukter er mer åpent 2.2 Opplevelsesfylket Videreføre Vertskapsavtale med Nordnorsk Reiseliv AS Satsing på produktutvikling og kompetanseheving innen tema- og aktivitetsbasert turisme., HIFM, NNR,,, VRI, HIFM, NNR,,, VRI Bidra til økt kompetanse og lønnsomhet i reiselivet i samiske områder Næringen,,, næringen, VRI Jobbe videre med destinasjonsutvikling i de modne destinasjonene; Nordkapp, Kirkenes og Alta., næringen, kommunene, næringen, kommunene Bidra til hensiktsmessig organisering av reiselivet i., kommunene, næringen, VRI, kommunene, næringen, VRI Forventa resultat At kjennskapen til som et attraktivt helårig natur- og kulturbasert reisemål er styrket i markedet At det er etablert en pool med sterke og lønnsomme bedrifter som kan levere kvalitetsprodukter hele året At det har kommet opp noen få alternativer til organisering av reiselivet i

8 2.3 Kulturnæringsfylket Tiltak 2013 Ansvarlig Finansiør Legge til rette for nye bedriftsetableringer, samt videreutvikle eksisterende bedrifter for å oppnå en lønnsom kulturnæring. Jobbe for videreføring av nettverk og en årlig møtearena for kulturnæringsbedriftene i Næringen,, kommunene,,, LO,, næringen Næringen,, kommunene,,,, næringen Etablere et regionalt filmfond Etablere en kunnskapsaktør med faglig tyngde på nasjonalt nivå i fht kulturnæringer Bidra til å styrke etablering av et bachelorstudium i kulturentreprenørskap Legge til rette for styrking av samiske kulturnæringsaktører, næringen HIFM,,, næringen HIFM,, Forventa resultat At man får økt profesjonalitet og lønnsomhet i næringen At antall sysselsatte og etableringer i næringen har økt At flere samiske kulturnæringsaktører har deltatt i s kursrekke for kommersialisering av drift. 2.4 Energifylket Overordnede prioriteringer 2013 Ansvarlig Finansiør Lede lobbygruppen for sentralnettutvikling Forventa resultat At presset om utbygging av linjenettverket opprettholdes Fornybar energi Utvikle handlingsplan for regional vindkraftplan Bidra til større lokale/regionale ringvirkninger av utbygging innen fornybar energi Støtte leverandørnettverk innen fornybar energi,, kraftselskap, kommuner,, kraftselskap, andre,, kraftselskap, kommuner,, kraftselskap, andre Forventa resultat At handlingsplan for regional vindkraft ferdigstilles og følges opp At det er etablert et leverandørnettverk for fornybar energi som bidrar til å styrke næringslivet

9 2.4.2 Petroleum Legge til rette for petroleumsrelatert utdanning og kompetanseheving hos eksisterende næringsliv Lede Samarbeidsgruppe Goliat Lede styringsgruppen for følgeforskning Goliat Tilrettelegge for økt styrking av FoU-rettet innsats og klyngedannelse Bidra til å etablere et petroleumsforum for,, HiF, EnergiCampus Nord, flere kommuner, Eni Norge, ENI, Norut Alta, FM, Vest- regionråd og influenskommunene,, andre,, næringsaktører, Hammerfest kommune, Eni Norge Eni,, andre,, næringsaktører Forventa resultat At verdiskapingen i øker som følge av petroleumsutviklingen i Barentshavet 2.5 Mineralfylket Tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom mineralindustrien, andre næringer og øvrige interessenter Videreutvikle og styrke Mineralforum som et bindeledd mellom mineralnæringen, konkurrerende brukerinteresser og myndigheter, bl.a. gjennom dialogkonferanse Utarbeide mineralstrategi for Følge opp prosjektet LUMI (LeverandørUtvikling for MineralIndustrien) i samarbeid med Innovasjon Norge Bidra til å styrke kunnskap og formidling om mineralutvikling, FEFO,, Mineralforum, FEFO,,, LO, NHO, Mineralforum, RUP-partnerskap, Mineralforum, Mineralforum, FEFO, Flere Forventa resultat At Mineralforum blir vedlikeholdt og driftet At LUMI blir realisert/kommer i gang At mineralprosjektet bidrar til koordinering og utvikling innen mineralindustrien

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark

Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007. Ressurs RIK Region Finnmark Finnmark fylkeskommune ÅRSPLAN 2007 Ressurs RIK Region Finnmark Behandlet av fylkesutvalget 4. desember 2006 Finnmark på tvers av samfunn og næringer... 5 1.1 Bolyst... 5 1.1.1 Markedsføring av Finnmark...

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms

Troms fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Troms Troms fylkeskommune Regionalt utviklingsprogram for Troms 2004-2007 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2004-2007 Utgiver: Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00.

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Utviklingsprogram 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Foto: Britt Kjensli. FORORD/Åvddåbáhko Utviklingsprogram (UPN) Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom sprogrammet skal

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD Deres ref.: 09/2205-1 Deres dato: 02.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 29.10.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Att. Fylkesrådsleders kontor Postboks

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Strategisk næringsplan. Lyngen kommune

Strategisk næringsplan. Lyngen kommune 2013 2020 Strategisk næringsplan Lyngen kommune Del I Visjon, mål og strategier Bakgrunn for planen Strategisk næringsplan for Lyngen kommune er utarbeidet som et felles prosjekt mellom Lyngen kommune

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 1. Status for Sørum Sørum er blant kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Kommunen

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Fylkesplan for Finnmark 2006-2009

Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 (Logo + profilprogram) Fylkesplan for Finnmark 2006-2009 Finnmark der drømmer blir virkelighet Finnmárku gos niegut ollašuvvet Arkivsak 200400303 Fylkestinget 8. juni 2005 Fylkesplan for Finnmark 2006-2009

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer