Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger"

Transkript

1 Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland (Lyse nett)

2 SWECO GRØNER Teknisk underlag TELLENES - INTERN KABELNETT OG NETTILKNYTNING KABELNETT SWECO Grøner AS har dimensjonert 22 og 33 kv kabelnett for de tre parkene. Kabelnettene er dimensjonert ut fra minimalisering av investeringskostnader og tap. Grunnet høy kortslutningsstrøm, vil laveste tverrsnitt i begge tilfellene være 240 mm 2 (som tåler 21.6 ka i 1 sekund) 1). Dersom det installeres to like store transformatorer fra 132 kv til spenningsnivået i parkene, vil høyest tenkelige kortslutningsstrømmer bli lik tåleevnen til 150 mm 2 kabel. 240 mm 2 peker seg dermed ut som laveste mulige tverrsnitt. Det viser seg at optimalt nett for parkene vil ha spenningsnivå 22 kv. Optimaliseringen er basert på netto nåverdiberegning av tap og investering for alternative tverrsnitt. Tapsverdi er antatt lik 30 øre/kwh og diskonteringssats 7 % og tapsbrukstid 2400 timer. Tverrsnitt er valgt ut fra maksimalisering av nyttekostnadsbrøk 2). Det vil bli til sammen 12 kabelkurser (5 for Tellenes I, 6 for Tellenes 2 og 4 for Tellenes V). Følgende kabelmengder vil kreves: Tverrsnitt Lengde [km] 240 mm mm mm Totalt 47.3 Kostnader på kabler, transformatorer og koplingsanlegg er hentet fra planleggingsbok for kraftnett samt erfaringstall fra SWECO Grøner. Materialkostnadene for kablene er ca 10.5 mill kr. I tillegg kommer kostnader for effektbrytere for hver kurs samt 8 koplingskiosker (angitt som trekant i kartet under). Kostnader for grøfter er ikke inkludert. Med unntak av to korte strekninger vil all kabel legges i veiskulder. 1) Det er ikke foretatt detaljerte kortslutningsberegninger. Det er dermed en viss mulighet for at 150 mm 2 kan brukes istedenfor 240 mm 2. Dette må også ses i sammenheng utløsetid for effektbryter. 2) Skifte av tverrsnitt på samme streng er ikke gjort før nyttekostnadsbrøken overstiger 0.2. SWECO Grøner foreslår at det ikke installeres lastskillebrytere i koplingskioskene. Merkostnaden ved brytere vil ligge på ca kr. Slike brytere vil kun ha en funksjon ved feil eller arbeid på kabel mellom koplingskiosken og vindturbinen. Dette vil inntreffe meget sjelden eller kanskje aldri i anleggets levetid. Hyppigste årsak til feil på nye PEX-kabler er graving. Dette vil neppe forekomme i anlegget etter at det er ferdigstilt. Eventuell graving vil trolig utføres av eller for anleggseier, så påvisning vil ikke være et problem. Med såvidt korte avstandene mellom hver vindturbin bør det være mulig å unngå skjøter. Prosedyre ved feil på kabel blir med SWECO Grøners opplegg at hele kursen blir liggende ute til endeavslutninger for feilbefengt kabel fysisk skrus av i koplingskiosken. Sannsynlig økt produksjonstap vil bli meget lite, og vil neppe forsvare lastskillebryter. TRANSFORMERING Transformering fra 132 til 22 kv vil skje sentralt i Tellenes II. Her vil det bygges en transformatorstasjon med 2 stk 80 MVA transformatorer. Transformatorytelse deles i to for å kunne bruke standard 22 kv transformatorbrytere, samt for å holde kortslutningsstrømmer nede. Transformatorstasjonen bør bygges som to transformatorgraver i betong uten overbygg, og med et eget bygg på ca m 2 for koplingsanlegg. I Tellenes V blir det

3 en transformator med ytelse 40 MVA og 66/22 kv. Også denne settes i egen grav, med tilliggende bygg for koplingsanlegg. I Tellenes I blir det en koplingsstasjon med 5 stk. 22 kv felt (6 for alternativ 2). Denne bør utføres som et bygg på ca 50 m 2. OVERFØRING MELLOM PARKENE En dobbel 22 kv linje med linjetype feal 1x240 og lengde ca 3.7 km forbinder Tellenes I til Tellenes II. Figur 1: Dobbel 22 kv ledning Produksjonen fra Tellenes V vil ha mulighet til både å mate inn i regionalnettet til Titania og Dalane Energi via en 800 meter lang 66 kv luftledning til Titanias stasjon i Tellenes, og å mate mot sentralnettet i Åna-Sira via Tellesnes I eller II. Det søkes om to alternative tilkoplinger mot sentralnettet for Tellenes V: Alternativ 1 En ca 2.6 km lang luftledning med linjetype feal 1x240 til koplingsanlegget i Tellenes I. Produksjonen fra Tellenes I og V vil da mates mot Tellenes II gjennom den doble 22 kv ledningen. Denne er dimensjonert ut fra en tapsoptimalisering, men vil ha rikelig med kapasitet til både Tellenes V og I i korte perioder. Tapsmessig vil dette utgjøre lite. Byggekostnad ca 1.1 mill kr. Alternativ 2 En 5.1 km lang 22 kv luftledning av type feal 1x240 mellom Tellenes V og Tellenes II. Byggekostnad ca 2.1 mill kr.

4 Figur 2: Enkel 22 kv ledning OVERFØRING TIL TITANIA I Tellenes V søkes det om en 40 MVA 66/22 kv transformator samt en linje for overføring til Titanias transformatorstasjon Tellenes. Denne ligger ca 800 meter fra planlagt transformatorstasjon i Tellenes V. Linjen vil koste ca 0.4 mill kr. Figur 3: Enkel 66 kv ledning Overføring til sentralnettet På strekningen Tellenes II til Åna-Sira søkes det om konsesjon for en 5 km lang luftledning

5 med spenningsnivå 132 kv og linjetype 444-AL59. En slik linje har ytre diameter tilsvarende en feal 1x240 men noe bedre ledningsevne og tapsegenskaper. Vektmessig tilsvarer den en feal 1x185. Byggekostnad ca 7 mill kr. Oppsummering av materiell: Figur 4: Enkel 132 kv ledning 132 kv linje 5 km 132 kv felt 3 stk 80 MVA 132/22 kv transformator 2 stk 22 kv felt 21 stk Koplingsstasjon i Tellenes I 1 stk Kabelnett 47.3 km Koplingskiosker 8 stk 66 kv linje 0.8 km 66 kv felt 2 stk 40 MVA 66/22 kv transformatorstasjon 1 stk 22 kv linje fra Tellenes I til II 3.7 km Alt 1 22 kv fra Tellenes V til I 2.6 km Alt 2 22 kv fra Tellenes V til II 5.1 km

6 Figur 5: Prinsippskisse for kabelnett og interne overføringer i Tellenes vindpark Kommentarer fra Hydro Marked: Kostnaden Sweco Grøner har sammenstilt, er tatt ut av notatet. Estimerte totale kostnader på overordnet nivå er vist i tabell i konsesjonssøknaden. Kabelutlegget Sweco Grøner har foreslått, er kun et eksempel. I prosjekteringsfasen vil nettet prosjekteres ut fra en optimalisering mellom faktorene kost, tap, tilgjengelighet, operabilitet og terreng.

7

8

9 E-post fra Titania ved Per Mikalsen datert Jeg viser til hyggelig samtale i dag angående de forslag til trasevalg som vi her mottatt fra dere, senest revidert den Trasevalg er foreløpig behandlet i møte i Titania den med Oppredningssjef, Verksmester og meg til stede. Titania har så langt ikke innvendinger til at hovedtraseen fra Åna-Sira som går sør for dagbruddet og etter de anvisninger vi tidligere har anvist, fra gruven, for passering av gruven frem til Tellnes II og Tellnes I. En eventuell videre forbindelse fra Tellnes I til Tellnes V kan gå som anvist nord for gruven. Vår hovedforbruker av strøm til produksjonsanleggene er Opprednings verket som i dag har en god og tilfredsstillende strømforsyning med eget regionalnett., selv om deler av dette må oppgraderes. Reserve tilknytning via DE er også vurdert som tilfredsstillende. Vi legger avgjørende vekt på spenningskvalitet og stabilitet i forsyningsnettet og er derfor noe usikre på hva en tilførsel fra Tellnes V, til Titania over Hommedal vil si for strømkvaliteten. Dette vil vi avvente til avklaring foreligger i detaljeringsfasen. Titania ser med interesse på muligheten av at Hydro kan skaffe oss en alternativ forsyning, (nettrafo og linje fra Tellnes V til vårt hoved inntak i Hommedal). I dag vurderes dette mest som en tilgang til en reserve forsyning som bør utredes nærmere. Dette forutsetter at vi forsatt eier og drifter kobling- og trafo stasjon i Hommedal og linjen videre ned til Åna-Sira. En eventuell tilknytning til vindparknettet, vil stille tekniske krav om: Stabilitet i forsyningen og tilgjengelighet på kraften Frekvens stabilitet og kvalitet, - hva kan vindparken bidra med Spenningskvalitet Krav til bortfall av produksjon (lasten) om nettet til Åna-Sira faller ut Sikring av ubalanse som kan påvirke vårt regionalnett eller som kan skape ubalanse videre i sentralnettet. Andre forhold som kan innvirke dagens forsynings kvalitet Vi går ut fra at Hydro vil avklare ovenfornevnte forutsetninger og finner løsninger som minst tilfredsstiller dagens kvalitet på kraftforsyningen også om den blir levert fra Hydro. Titania er åpen for at andre alternativer kan vurderes og detaljeres. Med Hilsen Per Mikalsen Elektrosjef TITANIA AS

10 Lyse nett: Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland Utgitt 29. april 2005 Nedenfor er et utklipp fra kapittel Planer for regionalnettet i Dalane Titania sine 60 kv linjer Åna-Sira Logsmyr og Logsmyr Kalvaknuten er fra 1954 og begynner dermed å bli modne for utskiftning. Strekningen Åna-Sira Logsmyr bør fornyes i perioden Tverrsnittet bør være minst FeAl 95, kanskje mye mer dersom store vindparker skal tilknyttes denne linja. På strekningen Logsmyr Kalvaknuten kan den gamle linja rives uten at det er nødvendig å erstatte den. Dalane Energi har en nyere linje parallelt med Titania sin linje, og denne bør også kunne benyttes av Titania for forsyning av Jøssingfjord. Både Norsk Hydro og Norsk Vind Energi planlegger store vindparker på og nær Tellnes. Nettilknytning vil være avhengig av størrelsen. Nedenfor er Vedlegg 18 til ovenfor nevnte kraftsystemutredning der Tellenes er tatt med.

Kraftforsyning til Asker og Bærum

Kraftforsyning til Asker og Bærum Konsesjonssøknad Kraftforsyning til Asker og Bærum Søknad om konsesjon for ombygging av Hamang transformatorstasjon Desember 2010 FORORD Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR SØR-TRØNDELAG 2014 2034 Hovedrapport Juni 2014 Innholdsfortegnelse Forord Sammendrag 1. Innledning... 6 2. Dagens kraftsystem... 7 3. Framtidig kraftbalanse... 13 4.

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet

Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet 6 2013 R A P P O R T Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Document number: TBA Revision number: 1 Date: 19.06.2009 Prepared by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 19.06.2009 Verified by: Pia P. Weider Date: 19.06.2009 Approved by: Stig Svalheim Date: 19.06.2009 Mulighetsstudie,

Detaljer

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer

Elektrifisering av Norsk sokkel. Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer

Elektrifisering av Norsk sokkel. Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer Elektrifisering av Norsk sokkel Transmisjonssystem fra land og distribusjon til plattformer 02 Sluttrapport 01 Rapportutkast Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. Dato 29.11.2007

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer