Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening"

Transkript

1 Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening 2012

2 Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Org nr: Haugland Gaupås og Kvamme Velforening har siden årsmøtet våren 2012 hatt følgende styre. Styre Navn Posisjon Mail Telefon Tid Bjørn Osland Styreleder kompetanse.no På valg Viggo Brandsdal Styreleder Ett år igjen Egil Blindheim Kasserer På valg Anne Olsen Sekretær sao På valg Terje Klungland Styremedlem Ett år igjen Trond Kvamme Styremedlem På valg Atle Lothe Styremedlem Ett år igjen Ståle Nordøen Styremedlem På valg Valgkomite Navn Posisjon Mail Telefon Tid Laila Haugland Medlem På Valg Hilde Thunes Medlem På Valg Richard Hansen Leder På Valg Bjarte Olsen Medlem Ett år igjen Kenneth Thunes Medlem Ett år igjen Velforeningen hadde ved årsskiftet 56 husstander som betalende medlemmer. Årsmeldingen vil i det videre beskrive aktivitetene som som ble utført i inneværende periode, planer fremover og økonomiske betraktninger. Arbeidsgrupper Det ble på årsmøtet 2012 etablert tre arbeidsgrupper, henholdsvis Vei- og Strukturkomiteen, Friluftskomiteen og Arrangementskomiteen. Disse komiteene består og har arbeidet med diverse saker som beskrives videre. (åpen side) Page 2

3 Økonomi Velforeningen har søkt om og mottatt støtte fra Bergen kommune. Støtten er gitt til verktøy for rydding av stier i området, naturformål, samt til innkjøp av en båt til som alle i bygda skal kunne benytte. Den første båten ble lagt ut i Spåken i 2012 og ble kjøpt inn med midler vi fikk i støtte i Den vi nå har fått støtte til skal settes ut i Gaupåsvannet. Støtttebeløpet er på kr 36 tusen. 20 tusen til friluftsformål og 16 tusen til båt. Årsregnskap Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Båt og fiskeforvaltnings tiltak Suvi 420 robåt med tilbehør Låser til båt Redningvester 594 Redningsvester 997 Kjetting til Lås 180 Sum total kostnader - Båt og fiskeforvaltnings tiltak Friluftstiltak 8 stk Grensakser fiskars Stk Trebenker XXL Sport og villmark 479 Sum total kostnader - Friluftstiltak Andre driftsutgifter Arrangere årsmøte 338 Sum total - andre driftsutgifter 338 Inntekter Støtte til Båt og fiskeforvaltnings tiltak - Bergen Kommune Støtte til Friluftstiltak Bergen Kommune Medlemskontigenter Renteinntekter 108 Sum total Inntekter (åpen side) Page 3

4 Årsregnskap Inntekter Utgifter Resultat Sum total kostnader - Båt og fiskeforvaltnings tiltak Sum total kostnader Friluftstiltak Sum total - andre driftsutgifter 338 Sum total Inntekter Sum total Egenkapital pr Overført egenkapital fra Resultat Egenkapital pr tusen av resultatet er bundet til friluftstiltak og båt ihht støtte fra kommunen. Styrearbeidet Det har blitt avholdt seks styremøter i Styremøtene har blitt avholdt på Klubbhuset på bana, i tillegg til at vi har avholdt ett møte hjemme hos Anne Olsen. Arbeidet har vert effektivt og vi har jobbet med pågående og nye saker. (åpen side) Page 4

5 Rapport fra Vei- og Strukturkomite Regulering av Gaupåsvannet. I løpet av 2012 er det ikke oppnådd konkrete forbedringer rundt situasjonen for reguleringen av Gaupåsvassdraget. Regulanten Arna Kraftselskap AS har så langt ikke vist vilje til å igangsette de nødvendige og etter vår vurdering lovpålagte sikringstiltak rundt sine installasjoner. Dette gjelder spesielt sikring av inntaket i Gaupås vannet, sikring av overrenningen under E16 og sikring av demningen i Spåkevann. Arna Kraftselskap AS viser overfor oss ingen vilje til å oppfylle de lovpålagte kravene som er beskrevet i Dammsikerhetsforskriften angående sikring av almenhetens frie og uhindrede ferdsel rundt regulerte vassdrag. Velforeningen har sendt inn en formell klage til NVE, med krav om at regulanten skulle trekkes inn for konsesjonsvurdering. Dette kravet avslo NVE, ut ifra den konklusjon at manglende sikringstiltak i seg selv ikke er grunnlag for å kalle inn selskapet tilkonsesjonsvurdering. NVE skriver at kravet til sikring ar det samme uansett om anlegget er underlagt konsesjon eller ikke, så ut ifra dette mener vi fortsatt at Arna Kraftselskap AS ikke drifter anlegget sitt i hht loven. Bygdanytt hadde på eget initiativ saken oppe i avisen i forkant av vårt brev til NVE. Velforeningen fikk komme med sine synspunkter i artikkelen, på lik linje med NVE og Arna Kraftselskap AS. Arna Kraftselskap AS sine uttalelser her levner ikke så stort håp om at de kommer til å iverksette disse sikringstiltakene uten pålegg fra NVE. Velforeningen vurderer for tiden hva som skal bli neste trekk i denne saken. Arna Kraftselskap AS leverer strøm til bedrifter i Ytre Arna Næringspark, og en av de store aktørene der er nylig innflyttede Oleana AS. Velforeningen vurderer om en kontakt opp mot dette og andre firma i Næringsparken kan hjelpe oss å legge press på Arna Kraftselskap AS Velforeningen har underrettet prosjektleder av prosjektet Vassområda Voss- Osterfjorden og Nordhordland om henvendelsen til NVE. Prosjektet har vist interesse i denne saken, og vil ha dette med seg videre i sitt arbeide for bedring av vassdragene i området. (åpen side) Page 5

6 Vannkvalitet i vassdraget: Velforeningen har tatt dette opp med Bergen Kommune, Grønn Etat. Her er målet til Bergen Kommune at alle vann i Bergen skal oppfylle EU`s vanndirektiv innen Det er flere utfordringer rundt dette, bl.annet fyllingen under parkeringsplassen ved oppkjøringen til Jonahola. Velforeningen har skrevet et utfyllende høringssvar til myndighetene som arbeider med å avdekke forhold og definere tiltak som må til for å tilfredsstille EU sitt vanndirektiv. Vi har prøvd å få frem kunnskapå og informasjon som vi kjenner til om Gaupåsvassdraget, dette gjelder både kjente og ukjennte problemstillinger både med tanke på bossdeponi, avrenning fra fyllinger, regulering av vassdraget, sikring av demninger og inntak. I tillegg har vi i dokumentet diskutert forhold for fisk fugl og naturen i og rundt vassdraget. Intensjonen er å være med videre i prosessen, en prosess som vil gå over mange år, og gi konstruktive innspill. Boligbygging: Velforeningen engasjerte seg i utbyggingsplanene på Vårheia, og sendte inn et høringssvar i Hovedfokus her var innsigelse mot foreslått veiforbindelse mellom Vårheia og Kvamsvegen, noe som vil føre til en kraftig økning i trafikk gjennom området. Videre kom Velforeningen med innsigelser mot bygging i den nordligste delen av området, mot Spåkevann og Stemmevann. Dette området mener Velforeningen bør forbli et område med urørt natur med turstier. Velforeningen vil fortsette å følge opp denne saken inn mot lokale politikere og Bystyret. Gangveier: Det har blitt bygget en del gang og sykkelveier i bygda de siste årene, for tiden holder en på med å ferdigstille gangveien mot Blindheim. Vi har jobbet litt inn mot kommunen i denne saken, spesielt med tanke på kvalitet på vei og gangvei. Har også sett på mindre trafikkmessige problemstillinger blant annet Store siginger av veien mot Blindheim, det er gitt innspill til Bergen kommune om denne saken. Innspill vedrørende mange kryssinger av veien i området med gamle butikken. En må her krysse veien tre ganger på grunn av at fortauet veksler på begge sider av veien. Kryssingen er i en S- sving. Innspilt vedrørende utbedring av kryss i Ordfallet på grunn av stor trafikk spesielt av tunge kjøretøyer. Status er at sakene er pågående. (åpen side) Page 6

7 Utbygging av Arna Stadion Velforeningen har spilt inn til Idrettslaget ønske om at en skal se på muligheter for å tilbakeføre badekulpen ved idrettsbanen. Både idrettslag, Bergen kommune idrettsetaten, grønn etat, NVE og fylkesmannen stiller seg positiv til forslaget. Arbeidet med idrettsanlegget er pågående og håpet er at badekulpen skal bli tatt i samband med at en har maskinene tilgjengelige våren Vi har også hatt god dialog med idrettslaget i perioden med prosjektering og utførelse, og har som kjentfolk i området gitt forskjellige innspill, blant annet om at elva innimellom går stor og hvor den flømmer. Dette er gjort for at prosjektet kan ta høyde for dette med tanke på sikring av anlegget slik at dette ikke blir ødelagt av flom og at elva ikke blir full av granulkuler fra anlegget. Vi har ikke foreslått løsning på sikringen. Saken er pågående og i skrivende stund har prosjektet omfavnet ideen med badekulp. De har i den forbindelse engasjert landskapsarkitekt for å få en best mulig løsning. Rapport fra Friluftskomiteen Våren 2012 kjøpte vi ny båt som ble satt ut i Spåken, det ble også satt opp en benk ved båtplassen. Båten er til alles benyttelse, og har blitt benyttet en del i sesongen som var. Vi håper på enda mere bruk av denne. Båten ligger på Høyre side av Spåken når en kommer opp til demningen, ca 3oo meter fra demningen. Den er låst. Nøkkel og redningsvester kan fås ved å henvende dere til Terje Klungland, hvis ikke han er tilgjengelig kan de andre styremedlemmene hjelpe. Noen stier er ryddet mot Spåkevann, samt at det er ryddet noen fiskeplasser langs vannet. En har ambisjon om å få ryddet mer i 2013, og har på grunn av dette gått til innkjøp av en ryddemaskin. Det ble våren 2012 igjen søkt om midler til friluftsformål og båt til å ha i Hauglandsvassdraget til allmenn benyttelse. Vi fikk innvilget kroner. Disse midlene vil i all hovedsak benyttes til å kjøpe båt til å ha i Hauglandsvannet, samt til å finansiere deler av gapahuk som skal bygges ved Lavoen ovenfor skolen. Denne gapahuken skal bygges vår/sommer Resterende midler til denne er gitt av Næringslivet i Bygda. Sammen med Områdesatsning Ytre Arna er det søkt om midler til merking av stier i området. Dersom dette innvilges vil det bli satt i gang med merking i området ved idrettsanlegget i første omgang mot Ytre Arna og mot Spåken/Vardegga. Gruppas arbeid videre (åpen side) Page 7

8 Ny båt for Gaupåsvannet vil bli kjøpt inn vår 2013 Fortsette med rydding av stier Merking av stier Bygge Gapahuk Rapport fra Arrangementkomiteen Gruppa har ikke gjennomført noen større arrangementer i fjoråret med unntak av styremøter og årsmøtet. En jobber med planer for å arrangere vinteraktiviteter på skolen i tillegg til ungdomsklubb i klubbhuset. Dette vil starte opp høsten/vinteren Videre vil en forsøke å videreføre arrangementet med påske og adventsbingo i klubbhuset. (åpen side) Page 8

9 Annet De fleste har sannsynligvis erfart den dårlige mobildekningen det er i bygda. Vi gav høsten 2012 innspill til Telenor vedrørende dette, samt dårlig bredbåndsdekning. Tilbakemelding fra Telenor er at en våren 2013 skal foreta en større oppgradering av mobilanlegget i Bergen, herunder området vi ligger. Forhåpentligvis vil dette bedre dekningen. Som de fleste vet skal Telenor legge opp fibernett i bygda høsten Kommunikasjon med bygda er et område vi ikke har vært flinke nok på i året som gikk da vi har brukt tiden for det meste til å jobbe med saker. Dette har vi ambisjon om å forbedre, blant annet med utsending av informasjon tre- fire ganger i året. Følg velforeningen på facebook Denne siden er åpen for alle selv om en ikke har egen facebook konto. Det vil bli avholdt årsmøte den 28. mai kl i Klubbhuset, vel møtt! MEDLEMSKONTIGENT Vi anbefaler alle å melde seg inn i velforeningen. Innmelding koster kr 100 pr år, og gjelder for hele husstanden. Innbetaling kan gjøres på Velforeningens konto nr (åpen side) Page 9

10 Innkalling til Årsmøte 2013 Det vil bli avholdt Årsmøte 2013 på Klubbhuset den 28. mai 2013 kl 1900 Saksliste 1. Valg av ordstyrer, protokollskriver og to til å underskrive protokoll 2. Godkjenning av saksliste 3. Gjennomgang av Årsmelding 4. Innkomne saker 5. Regnskap 6. Fastsette kontingent 7. Budsjett 8. Eventuelt 9. Velge styre og valgkomite Frist for å spille inn saker til styret er 14 dager før årsmøte. (åpen side) Page 10

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsmøtet for 2014 ble avholdt i Nordbyhagen Barnehage, Jessheim, 24.april 2014. Tilstede var 45 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret bestått av følgende

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Tid : Onsdag 18. mars 2015 kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, Lille auditorium Alle gamle

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer