Kompetanseforskriften. veiledning for tillitsvalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseforskriften. veiledning for tillitsvalgte"

Transkript

1 Kompetanseforskriften veiledning for tillitsvalgte Oktober 2012

2 Innledning... 3 Kapittel 1 Formål... 5 Kapittel 2 Virkeområde Kapittel 3 Krav til egenkompetanse hos nettselskaper som har inntektsramme 6 Kapittel 4 Krav til kompetanse i produksjonsenhet.12 Kapittel 5 Krav til informasjon og dokumentasjon Kapittel 6 Dispensasjon FOTNOTER Vedlegg 1 Regelverk om offentlige anskaffelser Vedlegg 2 Forskrift om krav til kompetanse m.v. hos anleggs- og områdekonsesjonærer kompetanseforskriften) 18 2

3 Innledning Energiloven, som trådte i kraft 1. januar 1991, førte til store endringer i kraftforsyningen. Kraftproduksjon og omsetning ble konkurranseutsatt, og tiltak ble gjort for å få til et fungerende marked. Infrastrukturen for distribusjon av kraft kunne ikke konkurranseutsettes, i stedet ble det utviklet monopolregulering av nettet. I løpet av de drøyt 20 årene som har gått siden Energiloven ble vedtatt, er mye endret i norsk kraftforsyning. Før loven kom, fastsatte politiske myndigheter prisen på elektrisk kraft til ulike forbrukergrupper. Nå varierer kraftprisen ut fra forbrukernes forhandlingsstyrke, og prisen husholdningene betaler varierer med årstider og nedbørsmengde. Inntektsrammereguleringen av nettselskapene og krav til utbytte fra eierne, førte til at antallet ansatte ble redusert og investeringer i vedlikehold og fornyelse tørket mer eller mindre ut. Et fåtall nettselskap outsourcet deler av organisasjonen og konkurranseutsatt viktige aktiviteter. Regelverket for offentlige anskaffelser har nok også spilt en rolle for hvordan nettselskapene har valgt å organisere virksomheten. Vi har derfor valgt å legge ved en redegjøring for hovedreglene i regelverket, der vi mener regelverket har, eller har hatt, betydning for nettselskapenes virksomhet (se vedlegg). I 2001 la regjeringen fram en proposisjon for Stortinget om endringer i Energiloven. Av de foreslåtte endringene, vakte forslaget til endring av 3 og 5 særlig oppmerksom fra EL & IT Forbundets side. Regjeringen foreslo her å fjerne kravet til å drive anleggene for å få konsesjon til produksjon og distribusjon for å åpne for outsourcing og konkurranseutsetting av nettdrift og produksjon. Forbundets motstand mot å outsource drift og vedlikehold av nett og produksjonsanlegg fikk støtte fra flertallet i Stortinget (Ap, SV og Sp), og lovendringen ble stanset. Det skulle imidlertid vise seg at verken myndighetene eller flere av de store aktørene i bransjen ønsket å forholde seg til Stortingets avvisning av lovforslaget. Snart dukket det opp entreprenørselskaper i flere energikonsern, og i et fåtall konsern ble entreprenørselskapene helt fristilt og måtte konkurrere med andre entreprenørselskaper om oppdrag og avtaler. NVEs godkjenning av den såkalte Agder-modellen ble klaget inn for Olje- og energidepartementet (OED), men klagen ble avvist. Deretter ble NVE av OED satt til å utarbeide utkast til en forskrift om kompetansekrav til nettselskapene med hjemmel i Energiloven. Forslag til forskrift ble sendt ut på høring årsskiftet 2007/2008, og vakte voldsom motstand fra Energi Norge og en håndfull selskaper i bransjen. Høringsfristen gikk ut våren 2008, og siden gikk prosessen i stå. Etter mye strev kom det endelig ut en forskrift, med veiledning, fra OED 10. mars Forskriften trådte i kraft 1. juli 2011, og selskapene har fått to år på å gjøre nødvendige tilpasninger, slik at kompetansekravene må være oppfylt innen 1. juli Kompetanseforskriften er en nødvendig klargjøring og konkretisering av hvilke krav som gjelder til bemanning. Forskriften stiller krav om at alle som har anleggs- og områdekonsesjon (dvs. både kraft- og nettselskap) har egne ansatte med kompetanse til å utføre alle nødvendige oppgaver i ordinære driftssituasjoner. 3

4 Forskriften tilfredsstiller ikke forbundets krav om at konsesjonsnærer skal ha tilstrekkelig kompetanse innomhus til å drifte nett og produksjon under normale forhold. Men forskriften hindrer at selskapene tømmes for ansatte som skal ta seg av drift og vedlikehold. Bare et svært lite antall selskaper må gå til nye ansettelser for å oppfylle forskriftens krav, men mange må foreta omorganiseringer som følge av at det ikke er tilfredsstillende å ha kompetansen internt i konsern, for eksempel som eget datterselskap. Løsningen er å ta de ansatte tilbake til nettselskapet, og eventuelt produksjonsselskap eller andre virksomheter selskapet driver. EL & IT Forbundet vil anbefale at tillitsvalgte kartlegger hvor mange ansatte selskapet har i dag innenfor de ulike virksomhetsområdene, og holde det opp mot selskapets behov og kravene i kompetanseforskriften. I dette heftet gis en kortfattet innføring om de viktigste reglene i forskriften. Selv om forskriften langt på vei konkretiserer krav til selskapenes bemanning, vil kravene måtte tilpasses det enkelte selskap. Det vil følgelig fortsatt være rom for ulike vurderinger av hva som er selskapets behov. Ved uklarhet er det viktig å huske på at hovedregelen og formålet med kompetanseforskriften står i formålsbestemmelsen. I heftet går vi gjennom forskriften og kommenterer kort bestemmelsene slik vi mener de er å forstå, samtidig som vi klargjør EL & IT Forbundets posisjoner i forhold som omtales i forskriften. I arbeidet med forbundets veiledning har advokatfirmaet Lund & Co bidratt med juridiske vurderinger. Heftet er utarbeidet av en intern gruppe som har som oppgave å følge opp implementeringen av forskriften. Gruppa består av Henning Solhaug (leder), Åge Andersen, Rolf Bersås, Svein Davidsen, Johan Eikeland, Bjørn Fornes, Roger Hansen, Steinar Jørandstad, Åse Kildahl, John Lindrupsen og Geir Tore Mjønes. 4

5 Kapittel 1 Formålsbestemmelse Forskriften skal bidra til å sikre at alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2 har egen kompetanse til i normaldrift å utføre de oppgavene som følger av energiloven, forskrifter til energiloven og konsesjonsvedtak fastsatt med hjemmel i energiloven. Det presiseres at dette gjelder oppgaver ved normaldrift. Forskriften må også leses sammen med Olje- og energidepartementets merknader til forskriftsbestemmelsene (se vedlegg 2). Kapittel 2 Virkeområde Forskriften gjelder alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2. Kompetanseforskriften er hjemlet i 3-5 og 10-6 og gjelder alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2. Energilovens 3-1 og 3-2 i krever at det selskapet som eier, bygger og drifter kraftverk eller nettanlegg må ha konsesjon (anleggskonsesjon og/eller områdekonsesjon). Det er bare selskap som har slik konsesjon som kan stå for drift og utføre driftsoppgaver på anleggene. Oppgavene kan ikke settes ut til eksterne operatører som ikke har konsesjon til å drive anlegget. Det er samfunnets krav til beredskap og sikkerhet for strømforsyningen som gjør det nødvendig med et krav om at selskapet har full og direkte kontroll over driften, med adgang til å gripe inn med umiddelbar virkning om nødvendig. Av beredskapsmessige hensyn er det avgjørende at egne ansatte har god kunnskap om de aktuelle anleggene. Selskapet kan derfor ikke nøye seg med å ivareta et formelt og økonomisk ansvar og la andre stå for den praktiske driften. Selskapet skal ha egne ansatte for å ivareta alle sine oppgaver i en normal driftssituasjon. Forskriftens 3 stiller krav til kompetanse hos nettselskapene, mens forskriftens 4 stiller krav til kompetanse hos kraftproduksjonsselskapene. Bemanningskravene for nettselskapene er mer detaljerte og konkrete enn bemanningskravene for kraftproduksjonsanleggene. For nettselskapene er kravene også viktig for å hindre at inntektsrammereguleringen fører til at selskapene fjerner egne ansatte med kompetanse. ii 5

6 Kapittel 3 Krav til egenkompetanse hos nettselskaper som har inntektsramme Kompetanseforskriften konkretiserer energilovens krav til nødvendig kompetanse internt i selskapet: Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til nettforvaltning. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av driftskontrollfunksjonen. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver innen tilstandskontroll, feilanalyse og fastsettelse av tiltaksbehov. Nettselskapet skal ha et fagmiljø innen feilretting og praktisk vedlikehold tilpasset virksomhetens omfang. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse innenfor kundebehandling, måling og avregning. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til å kunne betjene en vesentlig del av henvendelser om tekniske forhold. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til planlegging og prosjektering av nye elektriske anlegg og til ombygging av eksisterende anlegg. Nettselskaper skal ha bemanning til selv å ivareta oppfølging av slike saker overfor myndigheter og allmennheten. Selv om utgangspunktet er at alle som har konsesjon skal ha egen kompetanse til å utføre sine oppgaver i normaldrift, er det likevel adgang til å sette ut oppgaver i begrenset utstrekning. Innleid arbeidskraft kan imidlertid bare brukes som et supplement, og kan ikke erstatte kompetanse og bemanning i selskapet. Kompetanseforskriften 3 første ledd - Nettforvaltning Nettforvaltning som omtales i kompetanseforskriften 3 første ledd er oppgaver som hører under selskapets sentrale drift: daglig ledelse kriseledelse sikkerhet og beredskap inntektsrammespørsmål tariffutarbeidelse kapitalforvaltning økonomisk og teknisk rapportering til NVE kraftsystem og energiplanlegging nivå på leveringskvalitet investeringsomfang utredningsansvar 6

7 Nettselskapet må ha kompetanse innenfor alle disse nettforvaltningsoppgavene blant egne ansatte, og det må være tilstrekkelig antall ansatte til å utføre hoveddelen av arbeidsmengden. Hoveddelen er konkretisert til at minst 2/3 av det samlede antall årsverk som utfører disse oppgavene skal være ansatt i nettselskapet. Det er avgrensede oppgaver innen blant annet sikkerhet og beredskap, faktagrunnlag for energiutredninger og spesialisttjenester som kan kjøpes inn fra eksterne innenfor nettforvaltning. Dette må forstås slik at selskapets mer permanente behov skal utføres av egne ansatte, mens innleide tjenester kan benyttes til mer særskilte eller midlertidige behov. Kompetanseforskriften 3 annet ledd - Nett og Driftskontroll Nettselskapet skal ha egen bemanning ansatt direkte i nettselskapet med kompetanse til å utføre alle oppgaver som faller innenfor driftskontrollen: operativ drift registrering av feil og avbrudd styring av feilretting koblinger for vedlikehold styring av vedlikeholdspersonell kontroll med overføringsforhold og spenningskvalitet balanseansvar rapporteringsoppgaver operativ beredskapsfunksjon delegert rasjoneringsmyndighet overvåking av drift og koordinering av nødvendige tiltak Nettselskapet må ha kompetanse innenfor alle disse driftskontrolloppgavene blant egne ansatte, og det må være tilstrekkelig antall ansatte til å utføre hoveddelen av arbeidsmengden. Kravet til kompetanse må forstås slik at det gjelder den som utfører en eller flere av de overnevnte oppgaver, det kan eksempelvis ikke oppfylles ved at ansatte i administrasjonen har slik formell kompetanse. Hoveddelen er også i dette tilfelle konkretisert til at minst 2/3 av det samlede antall årsverk som utfører disse oppgavene skal være ansatt i nettselskapet. Driftskontroll krever kontinuerlig overvåking av tilstanden i nettet. Det kan være krevende for mindre nettselskaper, og regelverket åpner for samarbeidsløsninger om felles driftssentral og felles vaktordninger. I slike samarbeidsordninger må hvert selskap som deltar hver for seg oppfylle kravene om at all nødvendig kompetanse er ansatt i selskapet, og at det er nok ansatte til å utføre 2/3 av oppgavene. Selskapet oppnår derfor ikke reduserte krav til egen bemanning gjennom slikt samarbeid. Et samarbeid kan derimot ha fordeler, særlig for mindre selskaper og deres ansatte i form av felles bygninger og utstyr iii, utleie av driftssentraltjenester og felles vaktordninger. 7

8 Kompetanseforskriften 3 tredje ledd første setning Nett, tilstandskontroll, feilanalyse og tiltaksbehov Selskapet skal utføre: kontroller feilanalyse vurdere behov for tiltak planlegge vedlikehold Nettselskapet må ha kompetanse innenfor disse oppgavene blant egne ansatte, og det må være tilstrekkelig antall ansatte til å utføre hoveddelen av arbeidsmengden. Hoveddelen er konkretisert til at minst 2/3 av det samlede antall årsverk som utfører disse oppgavene skal være ansatt i nettselskapet. For øvrig gjelder presiseringene om hvem som må inneha kompetansen nevnt over. Kontroller, feilanalyse og vurdering av behov for tiltak er oppgaver som kan tilligge energimontøren, montørformann, overmontør/planlegger. Planlegging av vedlikehold er oppgaver i overmontør/planleggersjiktet. Kompetanseforskriften 3 tredje ledd andre setning Nett, feilretting og praktisk vedlikehold Selskapet skal ha egen kompetanse til å utføre praktisk feilretting og vedlikehold. For disse oppgavene er kravene til nettselskapenes egenbemanning noe annerledes enn for de oppgavene nevnt ovenfor. For oppgavene innen feilretting og praktisk vedlikehold kreves det at selskapet blant sine ansatte har et fagmiljø tilpasset virksomhetens omfang. For disse oppgavene er det ikke et krav om at minst 2/3 av nødvendig bemanning er ansatt i selskapet, så lenge fagmiljøet er stort nok i forhold til selskapets størrelse og behov. Fagmiljøet må imidlertid inneha den nødvendige kompetansen for å utføre nevnte oppgaver. Hva som er et fagmiljø tilpasset virksomhetens omfang, er en vurdering som i utgangspunktet må gjøres av det enkelte selskap. Olje- og energidepartementet har i sine merknader til forskriften satt minimumskrav til antall ansatte med montørkompetanse basert på antallet nettkunder: Mer enn kunder: Minst 70 årsverk kunder: Rundt 20 årsverk, men varierende etter virksomhetens størrelse og kundegrunnlag Under kunder: Montørkompetansen tilpasses virksomhetens størrelse og kundegrunnlag Det er grunn til å understreke at krav til antall ansatte som departementet har satt på grunnlag av antallet nettkunder er minimumskrav. 8

9 Det må følgelig også gjøres en konkret vurdering om det er forhold som tilsier at selskapet har ytterligere behov. I så fall må fagmiljøet (bemanningen) innen praktisk feilretting og vedlikehold økes. Antallet abonnenter alene er med andre ord ikke avgjørende for hvor mange montører som kreves. Antallet anlegg, geografisk spredning og anleggenes tilstand er også bestemmende for hvor mange montører som trengs for feilretting og vedlikehold. Selskapets behov for egne montører kan være høyere enn antallet abonnenter tilsier. For eksempel har Suldal e-verk med abonnenter over 20 montører. De fastsatte minstekravene må videre forstås slik at for selskaper med mellom abonnenter gjelder kravet om 20 ansatte for de minste nettselskapene i dette sjiktet, og at kravet øker gradvis opp mot 70 årsverk når man nærmer seg Et annet eksempel er Nord-Trøndelag Energiverk med kunder, hvor forskriftens minimumskrav er minst 20 årsverk. Men tar man i betraktning ledningsnettet på kilometer og konsesjonsområdets størrelse på ca km2, må NTE Nett ha flere ansatte og bør ligge i den øvre del av glideskalaen mot 70 ansatte for å kunne ivareta et forsvarlig fagmiljø. Antall oppmøtesteder må også spille en rolle. Det er en rekke slike eksempler hvor selskapene har lavt kundegrunnlag og stor og utfordrende geografi, og dette må hensyntas. Et spørsmål som har blitt aktualisert i etterkant av at forskriften ble vedtatt, er om et nettselskap kan tilfredsstille forskriftens krav til egenbemanning ved å dekke opp kompetansebehovet i enkelte geografisk avgrensede områder innafor konsesjonsområdet, og stå uten egenkompetanse og bemanning i andre geografiske områder innafor konsesjonsområdet. EL & IT Forbundet mener denne modellen bryter med forskriften. I merknadene til forskriften skriver OED: Innen feilretting som er knyttet til oppfølging av arbeidet under driftskontrollfunksjonen og under praktisk vedlikehold stilles det krav til at nettselskapet skal ha et fagmiljø tilpasset virksomhetens omfang. Med dette menes ansatte som praktisk utfører slike oppgaver og som samtidig har et ansvar for kontroll av eventuelle innleide tjenester innen disse funksjoner. Ansatte kan ikke praktisk utføre oppgaver knyttet til feilretting og praktisk vedlikehold og ha ansvar for kontroll av eventuelle innleide tjenester innen disse funksjoner om de er stasjonert i et annet geografisk område. Det har også vært reist spørsmål om hvorvidt ordinær vakt hører inn under ordinære driftssituasjoner. EL & IT Forbundet mener ordinær vakt klart hører inn under kontroll, feilanalyse, vurdering av behov for tiltak og feilretting, og derfor er regulert av kompetanseforskriften. EL & IT Forbundet anbefaler at nettselskapene har nødvendig kompetanse til å utføre drift og vedlikehold under normal drift. Om selskapet ønsker å nedbemanne, er det viktig at det tas hensyn til kundegrunnlag, nett, konsesjonsområdets utstrekning og topografi og klima. En ansatt med montørkompetanse må arbeide som montør i det daglige, og skal ikke telles med dersom vedkommende har gått over til andre oppgaver i selskapet. 9

10 Ved naturhendelser som rammer store områder hvor flere nettkonsesjonærer er involvert, har det vist seg vanskelig å få tak i ekstern hjelp. Lokal kunnskap til anlegg, topografi og klima har stor betydning for forsyningssikkerhet og rask feilretting. Anbud og eksterne entreprenører har erfaringsmessig drevet opp prisen, fordi eksterne kostnader ikke kan reguleres på samme vis som interne i nettselskapene. Det er av stor betydning, både for lokalsamfunn og nasjonen, at selskaper har nødvendig omfang egne ansatte for å opprettholde kompetanse og foreta nyinvesteringer. Ansettelser i nettselskapene er også viktig for sikkerhet, kompetanseutvikling og inntekt for arbeidstakere. Viktigste beveggrunnen til ønsket om konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver er troen på at konkurranseutsetting reduserer kostnadene. Dette har satt seg i bransjen til de grader at også NVE, som har ansvaret for den økonomiske reguleringen av nettselskaper, tidligere har oppmuntret til konkurranseutsetting. Andre grunner for å konkurranseutsette oppgaver kan være at man ikke har kunnskaper nok til å organisere aktivitetene selv, eller ønsket om å øke virksomhetens avkastning ved å svekke arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold. Økt avkastning er viktigste argumentet for eiere som støtter utsetting av oppgaver, selv om det kan føre til økte priser for nettjenester og reduserer forsyningssikkerheten for egne innbyggere og næringsvirksomhet i området. Det er grunn til å frykte at selskaper vil forsøke å holde antallet montører på det tallfestede minimumskravet, eller endog forsøke å telle med fagarbeidere som har andre stillinger i selskapet. Dermed må man fortsatt basere oppgaver innen feilretting og vedlikehold på innleie av tjenester for vesentlige deler av nettet. Forslag om at alle eller enkelte sonekontor baseres på kun innleide montører i stedet for bruk av egne montører, eller at egen bemanning benyttes kun i regionalnettet mens lokalnettet tømmes for montører eller vise versa. Selskapene kan ikke basere seg på det tallfestede minimumskravet dersom dette innbærer at deler av virksomheten ikke bemannes av egne ansatte montører til feilretting og vedlikehold. Det er samfunnets krav til beredskap og sikkerhet for strømforsyningen som gjør det nødvendig at selskapene har en direkte kontroll og ansvar for driften gjennom egen kompetanse. Selskapet skal ha egen kompetanse til å gjøre pålagte oppgaver under normaldrift, og dette må gjelde i alle deler av selskapets virksomhet. I departementets merknader til bestemmelsen står det at eget fagmiljø betyr at det er ansatte som paktisk utfører slike oppgaver og som samtidig har et ansvar for kontroll av eventuelle innleide tjenester innen disse funksjoner. Dette er ikke forenelig med at sonekontorer, lokalnett eller andre vesentlige deler av selskapets virksomhet baserer sine oppgaver innen feilretting og vedlikehold på innleide tjenester framfor eget fagmiljø og ansatte. Fagmiljøet skal være tilpasset virksomhetens omfang, og må derfor være til stede i alle deler av virksomheten. 10

11 Kompetanseforskriften 3 fjerde ledd Nett; kundebehandling, måling og avregning Selskapet har ansvaret for målinger, men ellers kan selskapet i stor utstrekning sette ut kundebehandlingsoppgavene. Det er ikke nødvendig å gå nærmere inn på denne delen av selskapets virksomhet. Kompetanseforskriften 3 femte ledd nett; Henvendelser om tekniske forhold Selskapet må ha egen bemanning til å betjene alle typer tekniske henvendelser, for eksempel: Kundeklager Saker om ny tilknytning Ønsker om kapasitetsøkning Påvisning av kabler Arbeid nær ledning Dette omfatter svært ulike henvendelser med ulike krav til faglig kompetanse. Forskriften krever at en vesentlig del av slike henvendelser må utføres av selskapets egne ansatte. En vesentlig del er et lavere krav enn at hoveddelen må utføres av egne ansatte. Særlig spørsmål vedrørende kundebehandling kan i stor grad settes ut til andre. Spørsmål av sikkerhetsmessig og beredskapsmessig karakter må selskapet håndtere med egne ansatte. Kompetanseforskriften 3 sjette ledd - Nett; Planlegging, prosjektering og ombygging Selskapet må ha egne ansatte med kompetanse til å planlegge og prosjektere nye nettanlegg og bygge om eksisterende nettanlegg, samt ha egne ansatte som følger opp all planlegging m.m. overfor myndighetene og de som er berørt av en utbygging. Selskapet må derfor ha full overordnet kontroll med prosjektet og står ansvarlig overfor myndighetene og omgivelsene. Derimot kan det leies inn nødvendig personell til å utføre selve byggetiltaket, og for dette formålet er det ikke satt noen krav til at selve byggingen må utføres av egne ansatte. Vedlikehold er en del av den daglige driften som selskapet må ha egne fagfolk til å utføre (i samsvar med tredje ledd som er omtalt ovenfor). Grensen mellom vedlikehold og investeringer kan være flytende: Er en oppgradering av nettet del av et alminnelig vedlikehold eller en ombygging? Og hva hvis selskapet underbemanner det løpende vedlikeholdet slik at nye investeringer må gjøres tidligere enn nødvendig? Siden investeringer, ombygging og utbygging gir adgang til å hente inn eksternt personell, vil det kunne være avgjørende for selskapets bruk av egne ansatte om oppgavene defineres som vedlikehold eller ombygging/prosjektering. 11

12 Det er viktig at tillitsvalgte foretar kritisk vurdering av selskapets daglige drift opp mot forskriften, og at selskapets egne ansatte er engasjert i nettutbyggingsprosjekter. Dette sikrer at selskapets egne ansatte har nødvendig kompetanse til drift og vedlikehold, og sikrer at innleid arbeidskraft har lønns- og arbeidsforhold i henhold til lover og avtaler. Kapittel 4 Krav til kompetanse i produksjonsenhet Alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 for kraftproduksjonsanlegg skal ha egen bemanning som dekker kompetanseområdene ledelse, kontroll og praktisk drift. Kompetanseforskriften 4 slår fast at alle som har konsesjon til å drive kraftproduksjonsanlegg skal ha egen bemanning som dekker kompetanseområdene ledelse, kontroll og praktisk drift. Kravet til egenkompetanse er mindre konkretisert for kraftverk enn for nettselskapene. I merknadene til forskriften har departementet angitt en hovedregel om minst ett årsverk per kraftproduksjonsenhet, med behov for økt bemanning for større kraftverk. Dersom ett selskap driver flere kraftverk i samme område, kan kompetansekravet vurderes under ett for produksjonsenhetene. Dette må gjelde produksjonsenheter innenfor et svært avgrenset område med rask ankomst til hver enkelt enhet. Bestemmelsen kan også forstås slik at det ved mindre enheter med krav til ett årsverk, kan samme person ivareta ledelses-, kontroll- og driftsoppgavene. Kraftproduksjon utleie av kraftverk Kraftproduksjonsanlegg kan leies ut til ekstern driftsoperatør for en periode på inntil 15 år iv. Leietakeren må ha egen konsesjon, og kompetanseforskriftens krav gjelder følgelig også for leietakeren. Eieren beholder samtidig ansvar v for at leietakeren oppfyller konsesjonsforpliktelsene, herunder kravene til egne ansatte med nødvendig kompetanse. Konsesjonsmyndighetene har åpnet for at leietakeren av et kraftverk kan være en utenlandsk driftsoperatør. Krav til egen konsesjon og tilhørende krav til egen bemanning gjelder på samme måte for både utenlandske og norske driftsoperatører. EL & IT Forbundet krever at produksjonsselskaper skal ha nødvendig kompetanse til drift og vedlikehold av anlegg under normal drift. Dette øker sikkerheten ved anleggene og sikrer at eier har nødvendig kompetanse til å drifte anleggene. Utleieforskriften åpner for utleie av anlegg over en periode på 15 år, med mulighet for ny utleie når denne perioden er utløpt. Utleie kan erstattes med avtale om kraftsalg, eller felles driftsselskap om eier ikke ønsker å drifte anleggene på egen hånd eller ønsker å redusere risiko. Alternativt vil det være bedre om eiere som ikke ønsker å drive egne anlegg overdrar anleggene til andre kraftselskaper mot oppgjør i aksjer. 12

13 Eiere som velger å leie ut anlegg og overlater drift og vedlikehold til innleier eller driftsoperatør vil kunne miste egenkompetanse for å ta tilbake anleggene ved leieperiodens utløp. EL & IT Forbundet anbefaler at anlegg ikke leies ut, alternativt at eier fortsatt står for drifting av anlegg som leies ut. Kvalifikasjonsforskriften krav til relevant fagkompetanse Kvalifikasjonsforskriften er egen forskrift som stiller bestemte kvalifikasjonskrav for personell som skal bygge, vedlikeholde og reparere elektriske anlegg og utstyr, for faglig ansvarlige leder og for de som utfører kontroll av elektriske anlegg. Forskriften gjelder både for nettvirksomhet og kraftproduksjonsvirksomhet. For å regnes som fagperson i nettselskap og kraftselskap må de ansatte oppfylle de kravene som gjelder i kvalifikasjonsforskriften for det arbeidet de skal utføre for selskapet. Krav til kompetanse for hvert selskap i samme konsern Selskaper innenfor samme konsern må hver for seg oppfylle kravene til antall ansatte med egen kompetanse. Et nettselskap og et produksjonsselskap innenfor samme konsern har hver sin konsesjon for sine respektive anlegg, og står hver for seg ansvarlig for å oppfylle sine konsesjonsforpliktelser. Det betyr at det enkelte selskap hver for seg må oppfylle kompetanseforskriftens bemanningskrav. En montør må være ansatt direkte i nettselskapet, det holder ikke å være ansatt i konsernet. I den grad kompetanseforskriften gir selskapet adgang til å supplere egen kompetanse med å leie inn eksterne, er det positivt hvis selskapet foretrekker innleie internt i konsernet. EL & IT Forbundet anbefaler at eventuelle entreprenørselskap som er etablert som datterselskap i eget konsern, overføres til nettselskapet. Kapittel 5 Krav til informasjon og dokumentasjon Alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2 skal til enhver tid kunne framvise dokumentasjon for at de krav som følger av 3 og 4 er oppfylt. Ved vesentlige endringer i egen bemanning eller annet som har betydning for overholdelse av de krav som følger av 3 og 4, skal konsesjonæren uten ugrunnet opphold skriftlig underrette Norges vassdrags- og energidirektorat. Avtaler og beskrivelse av kontrollrutiner ved kjøp av tjenester skal kunne legges fram på forespørsel. Fagforening og klubber må kreve innsyn i og ettergå selskapenes dokumentasjon med hensyn til forskriften og innkjøp av tjenester. 13

14 Kapittel 6 Dispensasjon Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift. Det er viktig å merke seg at dispensasjonsadgangen bare dreier seg om særlige tilfeller. Generell motvilje mot forskriften eller omstillingsvegring er ikke god nok begrunnelse for å kreve dispensasjon. Et stort antall dispensasjonssøknader støttet av tillitsvalgte vil bidra til å svekke og i verste fall underminere hele forskriften. Klubber og fagforeninger må ha en høy terskel for å gå inn i drøftinger med ledelsen om dispensasjonssøknader, og drøfte eventuell støtte til slike søknader med forbundet sentralt. EL & IT Forbundet mener det er viktig at dispensasjonsadgangen praktiseres stramt, og at avvik fra forskriften blir fulgt opp og påtalt av tillitsvalgte. 14

15 FOTNOTER i Energilovens 3-1: Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Energilovens 3-2: Innen et område kan konsesjon 2 gis for bygging, eierskap og drift av anlegg for fordeling av elektrisk energi mellom spenningsnivåer som fastsettes av departementet. ii Inntektsrammeregulering for nettselskapene gjør at selskapet har økonomisk fordel av å sette ut oppgaver til eksterne. Dette vil være eksterne kostnader som faller utenfor de normerte utgiftene i inntektsrammereguleringen. FOR : Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. iii Kravet i energilovens 3-1 til selskapets eierskap til konsesjonspliktige elektrisk anlegg er ikke så absolutt at det står i veien for felles driftssentral. I Ot.prp. nr. 62 ( ) skriver lovgiver følgende om hensynene bak eierskapskravet: Endringene innebærer at den konsesjonspliktige virksomheten også skal omfatte eierskap til elektriske anlegg i tillegg til å bygge og drive. Departementet mener det er viktig at konsesjonæren har sterk styring og kontroll med de elektriske anleggene av hensyn til oppfølging av beredskapsregelverket, andre samfunnsviktige funksjoner tilknyttet elektriske anlegg og for oppfølging av vilkår fastsatt i medhold av energiloven. Samtidig presiserte lovgiver at denne hovedregelen ikke står i veien for fleksible og rasjonelle organiseringer av kraftproduksjon og kraftoverføring, og åpner for å skille eierskap og drift gjennom leieavtaler. Det må derfor forutsettes at eierskap til driftssentralen ikke er avgjørende så lenge den som drifter (leier) har konsesjon og egen kompetanse, og under forutsetning om at konsesjonæren gjennom avtale får full styringsmessig kontroll over bygninger og utstyr. iv Industrikonsesjonsloven 5 første ledd: Eier av utbygde konsesjonspliktige vannfallsrettigheter kan inngå avtale med driftsoperatør om drift og vedlikehold av kraftverk og tilhørende anlegg for en periode inntil 15 år. v Utleieforskriftens 9 angir kravene til eier (vår understreking): Enhver som eier og selv driver vannkraftanlegg skal i hele avtaleperioden ha ansatte i egen organisasjon med kompetanse og ressurser til å ivareta styring etter krav fastsatt i eller i medhold av lov, herunder om damsikkerhet, manøvrering av vassdraget, overholdelse av naturforvaltningsvilkår og ivaretakelse av teknisk tilstand til kraftverk og eventuelle reguleringsanlegg. Disse kravene gjelder også for drift av brukseierforeninger i henhold til vassdragsreguleringsloven 9. De ansatte må ha vassdragsfaglig kompetanse og inngående 15

16 kjennskap til vannkraftanleggets tekniske tilstand, samt kompetanse til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med ulykker, skader og andre ekstraordinære situasjoner. I de tilfeller hvor leietaker eller driftsoperatør overtar som driftsansvarlig, beholder eieren alt ansvar for at kravene i første ledd til enhver tid oppfylles av den som utfører oppgaven som driftsansvarlig. Eieren skal for hele avtaleperioden ha en representant i egen organisasjon som er tilgjengelig for henvendelser i alle spørsmål relatert til eierens ansvar. 16

17 Notat Regelverk om offentlige anskaffelser - nettselskaper Innledning Dette notatet er ment å supplere eller innarbeides i veilederen til kompetanseforskriften. Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende, og det vil være for komplisert å gå nærmere inn på detaljene i regelverket her, tatt i betraktning det som er veilederens formål. Det redegjøres derfor kort for hovedreglene innenfor de spørsmål som er reist, med sikte på at dette kan innarbeides i veilederen. Energiselskaper og nettselskaper er forpliktet av anbudsreglene Innkjøpsreglene for offentlige virksomheter er regulert i loven om offentlige anskaffelser. Det viktigste er at innkjøp av en viss størrelse skal ut på anbudskonkurranse. Nettselskaper og energiselskaper med kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig eierskap er offentlige foretak 1 som omfattes av innkjøpsreglene, jf. forsyningsforskriftens 1-2 bokstav b. Reglene er nærmere spesifisert i egen forskrift om innkjøp i forsyningssektorene. 2 Energisektoren er en forsyningssektor som faller inn under innkjøpsreglene i forsyningsforskriften. Hvilke innkjøp er omfattet? Alle kontrakter om kjøp av varer, tjenester, bygge- og anleggsarbeider, og også avtaler om kjøp, leie eller leasing, skal som utgangspunkt ut på anbud dersom de er over en viss økonomisk verdi. Terskelverdiene justeres annethvert år, gjeldende terskelverdier fra 1. mars for 1 Forsyningsforskriftens 4 1 bokstav c: Ethvert foretak som offentlige myndigheter direkte eller indirekte kan utøve avgjørende innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten. 2 FOR Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene (vann og energiforsyning, transport og posttjenester) 3 Forsyningsforskriftens

18 forsyningssektorene er: Vare- og tjenestekontrakter: 2,3 millioner kroner ekskl. mva Kontrakter om bygge- og anleggsarbeid: 40,5 millioner kroner ekskl. mva I praksis kan det oppstå spørsmål om hvordan kontraktsverdien skal beregnes. Ofte inngås flere kontrakter i tilknytning til samme prosjekt, og det er da kontraktenes samlede verdi som er avgjørende. Det er videre et forbud mot å dele opp planlagte anskaffelser i den hensikt å komme under terskelverdiene. 4 Dersom det er en løpende kontrakt med ubegrenset løpetid eller løpetid utover fire år, skal kontraktens verdi regnes ut ved å ta den månedlige verdien og multiplisere den med 48, det vil si kontraktens verdi over en fireårsperiode. Arbeid utført av egne ansatte Når arbeidet utføres av egne ansatte, i såkalt egenregi, faller det utenfor innkjøpsreglene. Kompetanseforskriftens krav til egenbemanning i nettselskapene til å utføre selskapets sentrale driftsfunksjoner er setter dermed begrensing i hvilken grad og hva slags arbeid i nettselskapene som kan settes ut på anbud. Unntak for kontrakter mellom selskaper i samme konsern Det stilles ikke krav om anbudskonkurranse dersom et tilknyttet selskap i samme konsern tildeles oppdraget, forutsatt at minst 80 % av leverandørens omsetning skriver seg fra oppdrag fra oppdragsgiveren. 5 Dersom leverandøren opererer i et større marked og har over 20 % av sin omsetning fra andre oppdragsgivere/kunder, kreves det anbudskonkurranse for å sikre at selskapet ikke har fordeler av sin tilknytning til oppdragsgiver som konkurrentene ikke har. Om et oppdrag kan utføres av et annet selskap i konsernet uten anbudskonkurranse, er en vurdering som må gjøres for det enkelte selskap. Dersom flere selskaper inngår i et såkalt fellesforetak (joint venture) får ikke anbudsreglene anvendelse på kontrakter mellom de som deltar i fellesforetaket. 6 Forholdet til arbeidstakeres rettigheter Det er egen forskrift 7 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften skal sikre at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og virke. Når et offentlig eid nettselskap inngår kontrakt om tjenestekjøp eller bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1 million kroner ekskl. mva. (statlig selskap) eller 1,6 million kroner ekskl. mva 4 Forsyningsforskriftens 12 nr. 8 b 5 Forsyningsforskriften Forsyningsforskriftens FOR nr. 112: Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 18

19 (kommunale/fylkeskommunale selskap) stilles det følgende krav til oppdragsgiveren: Det skal stilles krav i kontrakten at leverandør (og eventuelle underleverandører) har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn landsomfattende tariffavtale eler det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiveren skal kreve at leverandør og eventuelle underleverandører på forespørsel kan dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene. Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre sanksjoner dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver skal informere om kravene i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 19

20 Forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. mars 2011 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven) 3-5 første ledd nr. 5, jf første ledd. 1. Formål Forskriften skal bidra til å sikre at alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2 har egen kompetanse til i normaldrift å utføre de oppgavene som følger av energiloven, forskrifter til energiloven og konsesjonsvedtak fastsatt med hjemmel i energiloven. 2. Virkeområde Forskriften gjelder alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller Krav til egenkompetanse hos nettselskaper som har inntektsramme Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til nettforvaltning. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av driftskontrollfunksjonen. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver innen tilstandskontroll, feilanalyse og fastsettelse av tiltaksbehov. Nettselskapet skal ha et fagmiljø innen feilretting og praktisk vedlikehold tilpasset virksomhetens omfang. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse innenfor kundebehandling, måling og avregning. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til å kunne betjene en vesentlig del av henvendelser om tekniske forhold. Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til planlegging og prosjektering av nye elektriske anlegg og til ombygging av eksisterende anlegg. Nettselskaper skal ha bemanning til selv å ivareta oppfølging av slike saker overfor myndigheter og allmennheten. Bestemmelsene må være oppfylt innen 1. juli 2013, jf Krav til kompetanse i kraftproduksjonsenhet Alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 for kraftproduksjonsanlegg skal ha egen bemanning som dekker kompetanseområdene ledelse, kontroll og praktisk drift. Bestemmelsene må være oppfylt innen 1. juli 2013, jf Krav til informasjon og dokumentasjon Alle som har konsesjon i medhold av energiloven 3-1 eller 3-2 skal til enhver tid kunne framvise dokumentasjon for at de krav som følger av 3 og 4 er oppfylt. Ved vesentlige endringer i egen bemanning eller annet som har betydning for overholdelse av de krav som følger av 3 og 4, skal konsesjonæren uten ugrunnet opphold skriftlig underrette Norges vassdrags- og energidirektorat. 20

21 Avtaler og beskrivelse av kontrollrutiner ved kjøp av tjenester skal kunne legges fram på forespørsel. Bestemmelsene må være oppfylt innen 1. juli 2013, jf Dispensasjon Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift. 7. Overtredelsesgebyr Ved overtredelse av bestemmelsene i 3, 4, og 5 kan det ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven 10-7 og Ikrafttreden og overgangsregler Denne forskrift trer i kraft 1. juli Bestemmelsene i 3, 4 og 5 må være oppfylt innen 1. juli Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Til 1 Formål Formålsbestemmelsen tydeliggjør at det er konsesjonærenes egenkompetanse i ordinære driftssituasjoner som reguleres i forskriften. Krav til hvordan beredskapssituasjoner skal håndteres, for eksempel som følge av uvær, følger av annet regelverk. Til 2 Forskriften gjelder alle som har konsesjon for elektriske anlegg og områdekonsesjon for bygging og drift av slike anlegg. Til 3 Første ledd Med nettforvaltning forstås: Daglig ledelse, kriseledelse, sikkerhet og beredskap, inntektsrammespørsmål, tariffutarbeidelse, kapitalforvaltning, økonomisk og teknisk rapportering til NVE, kraftsystem- og energiplanlegging, nivå på leveringskvalitet, investeringsomfang, utredningsansvar mv. Innen nettforvaltning må nettselskapet ha personer med reell kompetanse innen alle de oppgavetyper som er nevnt i definisjonen. Hoveddelen betyr at nettselskapet bør ha minst 2/3 av det samlede antall årsverk innen de oppgaver som omfattes her. Avgrensede oppgaver innen blant annet sikkerhet og beredskap, faktagrunnlag for energiutredninger og spesialisttjenester, kan kjøpes inn når selskapet oppfyller krav til egenkompetanse etter bestemmelsen her. Nettselskap kan inngå samarbeid om kompetanseutvikling, delta i utviklingstiltak, og utvikle sikkerhet og beredskap ved samarbeid med andre nettselskap. 21

22 Annet ledd Med driftskontrollfunksjonen forstås: Operativ drift, registrering av feil og avbrudd, styring av feilretting, koblinger for vedlikehold og styring av vedlikeholdspersonell, kontroll med overføringsforhold og spenningskvalitet, balanseansvar, rapporteringsoppgaver, operativ beredskapsfunksjon og delegert rasjoneringsmyndighet. Driftskontrollfunksjonen omfatter overvåkning av driften og koordinering av nødvendige tiltak. Driftskontrollfunksjonen skal i all hovedsak bemannes med nettselskapets egne ansatte. Det innebærer at nettselskapet må ha minst 2/3 av bemanningen som kreves for denne funksjonen. Nettselskapet kan samarbeide med andre selskaper om en felles driftskontrollfunksjon og om felles driftssentral, men selskapet må ha egne ansatte til å dekke selskapets eget behov innen dette området. Nettselskaper skal ha en kontinuerlig overvåkning av tilstanden i nettet og den operative virksomheten. Forutsatt at nettselskapene oppfyller kravene etter bestemmelsen her, kan de etablere rasjonelle samarbeidsordninger. Eksempelvis kan nettselskapet kjøpe tjenester utenom ordinær arbeidstid. Forskriften åpner for muligheter til å ha felles bygninger og utstyr med andre selskaper, for utleie av driftssentraltjenester og felles vaktordninger. Det kreves at konsesjonæren inngår i et eventuelt samarbeid med egen kompetanse og bemanning. Konsesjonæren kan ikke fjerne egen kompetanse innen driftskontrollfunksjoner og kun kjøpe denne tjenesten av eksterne driftssentraler. Forskriften her er ikke til hinder for samarbeid om driftskontroll med produksjonsselskaper, men forutsetter at nettselskapet har full styringsmessig kontroll over bygninger og utstyr. Nettselskapet må selv ha en bemanning som fullt ut dekker selskapets behov i henhold til de oppgavene som følger av konsesjonene. Samarbeid om driftskontroll med produksjonsselskaper må også skje innenfor de rammer som blant annet følger av bestemmelsene i energiloven 4-6 og 4-7 om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille, og bestemmelsene om krav til nettselskapenes nøytralitet. Alle konsesjonærer som deltar i en eventuell felles driftssentral, skal ha grunnleggende kompetanse i drift og vedlikehold av driftskontrollsystemet med tilhørende datatekniske styringssystemer og sambandsanlegg. Tredje ledd Krav til egenbemanning innen tilstandskontroll, feilanalyse og fastsettelse av tiltaksbehov innebærer at konsesjonæren selv skal foreta kontroll, feilanalyse, vurdere behov for tiltak og planlegge vedlikehold. Innen feilretting som er knyttet til oppfølging av arbeidet under driftskontrollfunksjonen og under praktisk vedlikehold stilles det krav til at nettselskapet skal ha et fagmiljø tilpasset virksomhetens omfang. Med dette menes ansatte som praktisk utfører slike oppgaver og som samtidig har et ansvar for kontroll av eventuelle innleide tjenester innen disse funksjoner. I nettvirksomhet med over kunder skal montørkompetansen utgjøre minst 70 årsverk. Nettvirksomhet med mellom og kunder skal inneha montørkompetanse i størrelsesorden rundt 20 montører, men varierende etter de ulike virksomhetenes størrelse og kundegrunnlag. For nettvirksomhet under kunder stilles det krav om at montørkompetansen tilpasses virksomhetens størrelse og kundegrunnlag. Montører og annet personell som utfører praktisk vedlikehold og feilretting i nettvirksomheten vil bidra til 22

23 kunnskap om nettet særlig knyttet til lokale forhold som ellers ikke vil tilflyte de som er ansvarlig for driften og selskapets ledelse for øvrig. Fjerde ledd Innen kundebehandling, måling og avregning kan store deler av fakturering og andre tekniske oppgaver settes ut. Konsesjonæren må likevel ha egen kompetanse for kvalitetssikring av måleverdikjeden og ansvar for måling. Kundesentertjenester kan settes ut, men nettselskapet må selv ha ansatte til å følge opp kunder som tar kontakt, ha egen kompetanse knyttet til regelverk for stengning, og kunne svare på kundehenvendelser om stenging. Selv om nettselskapet etter bestemmelsen her må ha egen kompetanse til å kunne svare på kundehenvendelser, må ikke hovedfunksjonen for kundebehandling, måling og avregning ligge i nettselskapet. Femte ledd Bestemmelsen stiller krav til egen bemanning for å kunne betjene ulike tekniske henvendelser som kundeklager, saker om ny tilknytning, ønsker om kapasitetsøkninger, påvisning av kabler, arbeider nær ledning mv. En vesentlig del av betjeningen av slike henvendelser skal utføres av konsesjonærens egne ansatte. Sjette ledd Innen nybygging og ombygging må nettselskapet selv stå for den utadrettede virksomhet både i plan- og søknadsfasen og i byggefasen, og disse oppgavene kan ikke overlates til andre. Alle byggetiltak kan fortsatt kjøpes inn. Det som kreves av egen bemanning er planleggingskompetanse og full oppfølging mot myndigheter og omgivelser i fra nettselskapet. Til 4 For å sikre kontinuerlig kompetanse i alle driftsituasjoner vil kravet til kompetanse i kraftselskap for de fleste kraftverk bety minst et årsverk pr. produksjonsenhet. Det vil være behov for økt bemanning for større kraftverk. Disse kravene gjelder i utgangspunktet for drift av hver produksjonsenhet som har anleggskonsesjon. Der ett selskap driver flere kraftverk i samme område, kan kompetansekravet vurderes under ett for produksjonsenhetene. Der flere selskaper eier en kraftproduksjonsenhet sammen, eller der et kraftverk er leid ut for en avgrenset periode, gjelder egenkompetansekravet for det selskap som har anleggskonsesjon og driver anlegget. Ved utleie av kraftverk må eier oppfylle de krav til kompetanse som følger av industrikonsesjonslovens bestemmelser om utleie. Til 5 Første ledd pålegger konsesjonærene til enhver tid å kunne fremvise dokumentasjon for egen bemanning, og at de ansatte innehar nødvendig kompetanse. Selskapene må selv avgjøre på hvilken måte de vil oppfylle kravet til dokumentasjon. Annet ledd pålegger konsesjonæren plikt til å informere Norges vassdrags- og energidirektorat dersom det foretas vesentlige endringer i egen bemanning eller andre endringer i for eksempel organisasjon som kan ha betydning for overholdelse av de krav som stilles til bemanning og kompetanse. Tilsvarende bestemmelser er fastsatt som vilkår i omsetningskonsesjonene. Det 23

24 er nok å informere en gang, dersom endringene utløser informasjonsplikt i medhold av begge regelsett. Tredje ledd regulerer konsesjonærens plikt til å fremlegge avtaler om kjøp av tjenester og kontrollrutiner for de aktuelle avtaler. I tilfeller der det kjøpes tjenester, har Norges vassdragsog energidirektorat behov for å kunne kontrollere at det er inngått avtaler, tjenestetilbyders forpliktelser etter avtalen og at avtalene følges opp gjennom tilfredsstillende kontrollrutiner fra konsesjonærens side. Uten et slikt krav til dokumentasjon vil det være vanskelig å kunne føre et tilfredsstillende tilsyn med at virksomhetene overholder de krav som gjelder. Til 8 annet ledd Konsesjonærer som ikke oppfyller forskriftens krav ved ikrafttredelsen må foreta omorganiseringer og endringer av bemanningen. Slike endringer er tidkrevende å gjennomføre. Departementet finner på denne bakgrunn at en overgangsperiode fram til 1. juli 2013 er nødvendig for disse konsesjonærene. 24

25

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter Advokat Gunnar Martinsen Hva er tema? Hvem gjelder forskriften for? Hvilken bemanning og kompetanse må selskapene ha? Hva kan man fortsatt kjøpe fra andre

Detaljer

Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften)

Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Til 1 Formål Formålsbestemmelsen tydeliggjør at det er konsesjonærenes egenkompetanse i ordinære

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 2.1 Krav

Detaljer

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen NVE-notat. 22.01.2018 Ansvarlig: Ingunn Bendiksen,TB Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen Det er planlagt eller gjennomført ordninger med felles driftssentraler

Detaljer

Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften

Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften - Gjennomgang og diskusjon hos Norwea 18.12.2014 Andreas Erdal KOMPETANSEFORSKRIFTEN Gjeldende rett p.t.

Detaljer

Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk

Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk Norges vassdrags- og energidirektorat Fredrikstad EnergiNett As Postboks 614 1616 FREDRIKSTAD Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk Arkiv: 631 Saksbehandlere: Deres dato: 6.5.2008 Kristin

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggsog områdekonsesjonærer

Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggsog områdekonsesjonærer Forslag til: Forskrift om krav til kompetanse mv hos anleggsog områdekonsesjonærer NVE 18.09.08 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Prosessen med utarbeidelse av forskriften 3 1.2 Bakgrunn for forslaget 3 1.3 Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Høringssvar 14. september 2014

Høringssvar 14. september 2014 Høringssvar 14. september 2014 Reiten-utvalget: Et bedre organisert strømnett Rapporten Et bedre organisert strømnett som OED har sendt ut på høring, skrevet av et ekspertutvalg, har hatt som mandat å

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 16. januar 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen BEMANNING AV

Detaljer

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE

JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE JURIDISKE RAMMER FOR BRANSJESAMARBEID OG BEREDSKAP MULIGHETER FOR SAMARBEID INNENFOR KRAVENE TIL SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE ADVOKAT KRISTIN BJELLA, ADVOKATFIRMAET HJORT DA Hjort.no Om mitt innlegg

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen

Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Arbeidstakernes syn på organisasjonsutviklingen i bransjen Forbundsleder Hans O. Felix EL & IT Forbundet Lysbilde nr.: 1 EL & IT Forbundet har medlemmer innen følgende områder: Ansatte innen elektroinstallasjon

Detaljer

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven.

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. 10.01.2014 Felles høringsnotat for selskapene Øvre Eiker Energi AS, Lier Everk AS, Flesberg Elektrisitetsverk AS, Midtnett

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Organisering av energisektoren og bredbånd. Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon Epost

Organisering av energisektoren og bredbånd. Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon Epost Organisering av energisektoren og bredbånd Ivar Munch Clausen Seniorrådgiver sluttbrukerseksjonen NVE Telefon 99485265 Epost ivc@nve.no NVEs kompass ENL 1-2 Formålsparagrafen Loven skal sikre at produksjon,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVFORSKRIFTEN OG FORSKRIFTER FASTSATT I MEDHOLD AV ENERGILOVFORSKRIFTEN Bakgrunn Stortinget fattet 16. juni 2009 vedtak til lov om endringer i energiloven,

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/ )2(to9c 7/)Z.Q / DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Postboks 294 Bragernes 3001 Drammen Deres ref Vk ref Dato 03/337 03/02065-3 2 NIAR2009 Klage fra EnCom AS (nåværende

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

OVERSIKT OVER KRAV OM KONKURRANSEUTSETTING FOR ANSKAFFELSER TIL NETTVIRKSOMHET, DESEMBER Energi Norge

OVERSIKT OVER KRAV OM KONKURRANSEUTSETTING FOR ANSKAFFELSER TIL NETTVIRKSOMHET, DESEMBER Energi Norge OVERSIKT OVER KRAV OM KONKURRANSEUTSETTING FOR ANSKAFFELSER TIL NETTVIRKSOMHET, DESEMBER 2016 Energi Norge 1 INNLEDNING NVE har i rapport 63:2015 vedtatt et generelt krav i kontrollforskriften om konkurranseutsetting

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 112 ( ) og Ot.prp. nr. 56 ( ) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 111 Jf. Innst. O. nr. 112 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) År 2001 den 30. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2.

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2. Plt 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 17:34:19 16:34:19 15:34:19 Nettkonferansen 2008: Delsesjon 2: Leveringskvalitet i kraftsystemet 2.desember 2008 Utfordrende juridisk problemstilling i Forskrift

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene. Partner Advokat Alf Øystein Skudal

Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene. Partner Advokat Alf Øystein Skudal Norges energidager 2016 Selskapsmessig og funksjonelt skille prosesser og utfordringer ved tilpasning til kravene Partner Advokat Alf Øystein Skudal Kort om selskapsmessig og funksjonelt skille ( 4-6 og

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften) Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften) Til 1 formål Formålsbestemmelsen viser til hensynet til offentlig eierskap, rammene for utleie som

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 19. desember 2017 14.12.2017 nr. 2029 Forskrift

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning  Et bedre organisert strømnett SAKSUTREDNING Dato: 18.05.2015 Arkivsak: 2012/745-9 Saksbehandler: Ola Næprud 61 70 07 67 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Kommunestyret Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

Detaljer

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu

Klage på fastsettelse av anleggsbidrag til Advansia på Fornebu Viken Nett AS Postboks 2468 Solli 0202 OSLO Vår dato: 27.05.2003 Vår ref.: NVE 200204644-6 emk/ave Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Klage på fastsettelse

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Tony Molund Raymond Møkleby Mona Vassbotn. Kurskode: BE320E

Tony Molund Raymond Møkleby Mona Vassbotn. Kurskode: BE320E Kompetanseforskriften organisasjonsmessige endringer i tre nettselskaper Tony Molund Raymond Møkleby Mona Vassbotn Erfaringsbasert Master of Business Administration MBA Tromsø Kurskode: BE320E I Forord

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Temaer Tariffer for utkoblbart forbruk Anleggsbidrag Fellesmåling Konsesjonsplikt

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-4 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 08.05.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 5/2015 Arbeidsutvalg 22.05.2015 Høring Reiten-utvalgets utredning

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN BESØKSADRESSE Floodeløkka 1 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 KUNDESERVICE 815 33 933 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 4 14 HØRINGSDOKUMENT Endringer vedrørende kryssubsidiering Forslag til endringer

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Brukermøte Spenningskvalitet 2007 12. og 13. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22 95 94 57 Norges vassdrags-

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat Ringeriks-Kraft Nett AS Serviceboks 22 3504 HØNEFOSS Vår dato2 1. 06. 2010 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vår ref.: 2002/1231 Dato: 30. januar 2003 Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vedtak V2003-4 Vi viser til vårt varsel om pålegg om meldeplikt i brev

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på tariffering

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Endringer i regulering av. fjernvarme

Endringer i regulering av. fjernvarme Endringer i regulering av fjernvarme Fjernvarmedagene 2016, 12. oktober v/ Heidi Juhler, Norsk fjernvarme etter notat fra Marco Lilli, adv. firma KLuge Hvorfor skal dagens regulering av fjernvarmen endres?

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo KS'BedriftEnergi Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår ref.: Deres ref.: 201106765-12 eb/ivm Vår dato.: l.oktober 2012 Høring - beredskapsforskriften Det vises til

Detaljer

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille Advokat/partner Kristin Ourom tlf. 91 55 07 99 / ko@kvale.no "Erik Villum

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008 Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tarifftemaer hos NVE 14. mai 2008 Temaer 1. Anleggsbidrag 2. Tilknytning av produksjon / småkraft 3. Uregulert lavspenningsnett 4. Fellesmåling 5. Forholdet

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energiloven 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets lovforslag... 3 3.1 Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 Fra sammendraget NVE publ. 3 2004: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer