Sira-Kvina Kraftselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sira-Kvina Kraftselskap AS"

Transkript

1 Sira-Kvina Kraftselskap AS Rafossen kraftverk Konsekvenser for ål

2

3 RAPPORT Rafossen kraftverk Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Sira-Kvina kraftselskap Rafossen kraftverk Konsekvenser for ål Sammendrag: I løpet av de siste tiåra har bestanden med Europeisk ål Anguilla anguilla gått stekt tilbake. Bestanden av ål på glassålstadiet har minket til under 5 % av hva bestanden var før Som følge av den store og hurtige bestandsnedgangen har ålen status som kritisk truet i den norske rødlisten. Årsaken til den markante og hurtige nedgangen i ålbestanden er ikke fastslått, men er trolig sammensatt av flere årsaker som overfiske, vandringshinder, død i kraftturbin, bioakkumulering av forurensning og klimaendring. Bestanden av ål i Kvina har tatt seg noe opp etter at det ble startet kalking av vassdraget, men det virker som om Rafossen er vandringshinder for ål i vassdraget. Etablering av Rafossen kraftverk og planlagt laksetrapp kan medføre at ålen etter utbygging kan komme seg opp Rafossen, noe som medfører stor sannsynlighet for tap av ål i kraftverksturbinene ved ålens utvandring. Dersom det viser seg at ål kan komme opp Rafossen etter utbyggingen kan det være aktuelt med avbøtende tiltak for å hindre ålen i å gå gjennom turbinene. Det foreslås at smoltfellen som skal etableres i forbindelse med laksetrappen utvikles til å også omfatte ål ved hjelp av et stengsel i bunnen slik at ålen ikke går under nettet i kombinasjon med lys-, lyd- eller bobleled. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Håkon Gregersen Kontrollert av: Oline Kleppe/Halvard Kaasa Oppdragsansvarlig / avd.: BK Kristiansand Sign.: Oppdragsleder / avd.: Agnar Theodorsen/ BK Kristiansand

4

5 Innhold 1 Ålens økologi og bestandsutvikling Ålens økologi Bestandsutvikling Ål i Kvinavassdraget Dagens situasjon Konsekvenser av Rafossen kraftverk og laksetrapp Avbøtende tiltak for vandrende ål Referanser... 5

6

7 RAFOSSEN KRAFTVERK Avbøtende tiltak for ål 1 Ålens økologi og bestandsutvikling 1.1 Ålens økologi Ål er en trekkende fiskeart som gyter i Sargassohavet og vandrer til oppvekstområder i sjø- og vassdrag før den returnerer til Sargassohavet for å gyte (og dø). Fra Sargassohavet blir yngelen til den europeiske ålen (Anguilla anguilla) spredd med havstrømmene, og tar tilhold i det som bli den oppvekstområder i europeiske vassdrag og brakkvannsområder når de er ca. to og et halvt år gamle. Ved ankomst Europa er ålen ca. 6,5 cm lang, gjennomsiktig, og kalles glassål. Den største andelen av bestanden med glassål vandrer deretter opp i vann og vassdrag, men en mindre andel forblir i sjøen hele livet. Etter etablering i oppvekstområdene, forvandles glassålen til en pigmentert gulål. Gulålstadiet i oppvekstområdene kan vare fra 6 til 25 år, og ålen er i denne fasen et nattaktivt rovdyr. Etter gulålstadiet starter kjønnsmodningen med en ny endring av utseende. Buken får en blankere farge, og øynene blir vanligvis større (figur 1). Dette stadiet kalles blankål, og inntreffer vanligvis i 6 års alder (mellom 2-15 år) for hanner, og tilsvarende 8-7 år (4-20 år) for hunner (Tesch 2003). Hanner er mindre enn hunnene ved kjønnsmodning (35-46 cm mot cm). Kjønnene har også ulik i habitatbruk ved at hunnene finnes i større tetthet i innlandsvann, mens hannene finnes tilsvarende i større tetthet nær eller langs kysten (Tesch 2003). Blankålen vandrer ut fra ferskvann fra vårparten til sent i november, vanligvis med høyest migrasjonsfrekvens tidlig høst. Det er flere forhold som initierer migrasjonen, og månefase, havstrømninger, tidevann og temperatur er noen faktorer som påvirker. Ålen forlater kystområdene i Europa på høstparten, og det er ukjent hvordan ålen tar seg fram til gyteplassen i Sargassohavet som ligger 8000 km fra Europas kyst. De ulike stadiene hos ålen lever i forskjellig habitat (Laffaille et al. 2004), men likevel kan ålehabitat gjenkjennes som områder med rolig strøm, eller stillestående strøm, som i bakevjer, høler og vann. Substratet som foretrekkes er generelt mudder og røyser av tømmer eller stein som gir skjul. Ålen er ikke noen god svømmer, og beveger seg nær land eller langs bunnen i elver og bekker for å unngå strømsterke partier. Evnen til å forsere vannstrøm varierer med ålens størrelse og vanntemperaturen. Lave vanntemperaturer reduserer evnen til oppvandring og forsering av hindre, samt at tilveksten blir dårligere. Oppvandringen i elver starter normalt ved vanntemperaturer på C. 1.2 Bestandsutvikling I løpet av de siste tiåra har bestanden med europeisk ål gått stekt tilbake, og ICES (International Council for the Exploration of the Sea) har konkludert med at bestanden er lavere enn den biologiske bæreevnen (Åström 2007). Bestanden av ål på glassålstadiet (ung ål som vandrer fra hav til ferskvann) har minket til under 5 % av hva bestanden var før 1980 (Tesch 2003), og fiskefangstgrensene for voksen ål er gradvis satt til 25 % av hva fangsten var på 1960 tallet (Åström 2007). Ålen kan ikke formeres i fangenskap, og en levedyktig bestand i naturen er derfor en forutsetning for at ålen skal overleve som art. Som følge av den store og hurtige bestandsnedgangen, har ålen status som kritisk truet (CR) på den norske rødlisten (Kålås et al. 2006), noe som er den sterkeste kategorien av truethet den norske rødlisten. Ålen er også oppført på den globale rødlista til IUCN. Årsaken til den markante og hurtige nedgangen i ålbestanden er ikke fastslått, men det er trolig flere årsaker ved de ulike livsstadiene til ålen. Noen av årsakene er overfiske, vandringshinder, død i kraftturbin og bioakkumulering av forurensning og klimaendring Side 1

8 RAFOSSEN KRAFTVERK Avbøtende tiltak for ål (Dekker 2007). I forhold til vannkraftturbiner har ålen en langt større dødelighet ved utvandring enn for eksempel for laks. Dødeligheten kan også være stor ved fall på hard grunn eller ved høye fall i vann. Undersøkelser viser at ålen har hatt en utbredelsesmessig og bestandsmessig fordel av vassdragskalkingen av laksevassdrag på Sør-vestlandet (Thorstad m.fl. 2010). Figur 1 Gytemoden hunn blankål (Foto: Håkon Gregersen). 2 Ål i Kvinavassdraget 2.1 Dagens situasjon Ålen er utbredt over hele landet, men med størst bestandstetthet i lavereliggende vann og vassdrag nær kysten. Ål er registrert i Kvina (Larsen et. al 2004), og er ellers vanlig utbredt i alle store vassdrag i Vest Agder, som blant annet Audna, Mandalselva og Otra. Forekomsten av ål i Kvina er kartlagt med el-fiske i perioden fra etter at kaling av vassdraget ble satt i gang i 1994 (Thorstad m.fl. 2010). Resultatet av el-fisket i Kvina nedenfor Rafossen, viser at tettheten av ål har økt fra mindre enn to individ pr. 100 m² i 1995 (året etter at kalkingen startet) til 4-6 individ fram mot midten av 2000-tallet. Ålebestanden i nedre del av Kvina har dermed økt betydelig både i tetthet og utbredelse, spesielt etter år 2000 da kalkingen ble intensivert (Thorstad m.fl. 2010). Rapporten viser også til at el-fiske på 4-5 stasjoner i Kvina ovenfor lakseførende strekning (Rafoss - Øvre Kvinlog, der rafossen er vandingshinder for laks), ikke påviste ål i noen av de årene fisket pågikk. Dette kan tyde på at Rafossen er et absolutt vandringshinder for ål i Kvina. At det ikke fins ål oppstrøms Rafossen tyder på at forholdene for forsering på land ikke er gunstig. Oppvandring på land forekommer kun i områder med fuktig- og gunstig substrat, og hvor ålen har adkomstmuligheter til og fra elva. Overgangssonen mellom elv og land i hølen nedstrøms Rafossen er i hovedsak svaberg. 2.2 Konsekvenser av Rafossen kraftverk og laksetrapp En realisering av Rafossen kraftverk og planlagt laksetrapp kan medføre endringer i ålens muligheter for vandring. Ålen er generelt godt rustet til å forsere vanskelige hindre og bratte fjellvegger dersom fjellet har strukturer, men blir raskt stoppet ved høye vannføringer. Redusert vannføring i Rafossen kan medføre at ålen kan vandre opp fosser og stryk som den ikke klarte å forsere ved høyere vannføringer. Etablering av lakstrappen kan også åpne for at Side 2

9 RAFOSSEN KRAFTVERK Avbøtende tiltak for ål ålen kan vandre opp denne selv om den ikke blir spesielt tilrettelagt for ål, og selv om vannhastigheten i laksetrapper ofte er for høy for åleyngel (Thostad m.fl. 2010). Det er vanskelig å legge stengsler for ål i en slik laksetrapp uten dermed og også vanskeliggjør vandringen for laks og sjøørret. Problemet med at ål kan vandre opp Rafossen er at den har stor sannsynlighet for å dø eller bli skadet ved nedvandring forbi kraftverket. Tre av fire undersøkelser som er gjennomgått i Thorstad m.fl. (2010) viser at over 70 % av den nedvanderende ålen går gjennom kraftverket med påfølgende dødelighet på mellom 50 og 70 %. Årsaker til dødelighet og skader ved nedvandring forbi et kraftverk kan være (Thorstad m.fl) at ålen setter seg fast i beskyttelsesgitteret ved vanninntaket eller foran turbinene kollisjon med roterende turbinblad eller andre deler av turbinen klemskader i turbinen raske trykkendringer, kavitasjon, skjærekrefter og turbulens predasjon på ål som forsinkes eller blir skadet på vei gjennom kraftverket luftovermetning En eventuell strømkabel lagt i elva for utføring av strøm fra Rafossen kraftverk vil mest sannsynlig ikke medføre vesentlige virkninger for ål (Thorstad m.fl. 2010). 3 Avbøtende tiltak for vandrende ål Dersom det viser seg at ålen etter utbygging klarer å komme seg opp Rafossen, som til i dag har vært et vandringshinder, kan det være aktuelt å sette inn avbøtende tiltak for å unngå at den blir drept på vei gjennom kraftverket ved utvandring. Mulige tiltak for å redusere dødelighet av nedvandrende ål forbi kraftverk kan være (Thorstad m. fl. 2010): fanging av nedvandrende ål og transportere dem nedstrøms kraftverket øke andelen ål som benytter trygge vandringsveier utenfor turbinene sanse kraftverket i hele eller deler av perioden med nedvandrende ål redusere dødeligheten av ål som går gjennom turbinene ved konstruksjon av ålevennlige turbiner Det mest kostnadseffektive av disse alternativene for Rafossen kraftverk vil være å etablere sikre vandringsveier og tiltak som leder ålen mot disse sikre vandringsveiene utenom turbinene. Ved utvandring følger ålen oftest hovedstrømmen langs elvebunnen (Deelder 1984), men søker opp andre muligheter og sideløp ved hindringer. Alternative vandringsveier utenom turbinene kan være over eller gjennom luke/rør i kraftverksdammen, gjennom egnet fisketrapp, gammelt elveleie eller gjennom konstruerte omføringsløp. Det er viktig at nedvandringløpet er sikret mot predasjon i størst mulig grad. For å øke sjansen for at ål benytter seg av disse sikre vandringsveiene kan det etableres tiltak som leder ålen mot de trygge vandringsveiene. Led kan lages med elektrisk sperre, lys, lyd eller boblegardin. Det er også viktig å sikre de alternative vandringsveieene mot rovdyr som mink, oter, gråhegre og storskarv. For Rafossen er det mulig å videreutvikle smoltfellen som er planlagt i forbindelse med etableringen av laksetrappa. Som smoltfelle er det planlagt å sette opp et ledenett som fører Side 3

10 RAFOSSEN KRAFTVERK Avbøtende tiltak for ål smolten over minstevannføringsløpet i terskelen. Dette ledet kan utvikles slik at det også virker som led for ål ved å etablere en kant i nedkant av nettet for å hindre ål som vandrer langs bunnen å gå under nettet, samt kombineres med lys, lyd eller boblegardin for å føre ålen til minstevannføringsoverløpet. Side 4

11 RAFOSSEN KRAFTVERK Avbøtende tiltak for ål 4 Referanser Deelder, C. L Synopsis of biological data on the eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). FAO Fisheries Synopsis no. 80, revision 1: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T Norsk Rødliste Artsdatabanken Laffaille, P., Baisez, A., Rigaud, C. & Feunteun, E Habitat preferences of different european eel size classes in a reclaimed marsh: a contribution to species and ecosystem conservation. Wetlands. Volume 24: Larsen, B. M., Berger, H. M., Forseth, T. & Johnsen, B. O Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i _NINA Rapport s. McCarthy, T. K., Frankiewicz, P., Cullen, P., Blaszkowski, M., O Connor, W. & Doherty, D Long-term effects of hydropower installations and associated river regulation on River Shannon eel populations: mitigation and management. Hydrobiologia (2008) 609: Ricker, W.E. (1979) The Functional Relationship between Body Size and Growth.Growth rates and models. Fish Physiology vol. VIII (eds W. S. Hoar, D. J. Randall & J. R. Brett), pp Simon, J Age, growth, and condition of European eel (Anguilla anguilla) from six lakes in the River Havel system (Germany). ICES Journal of Marine Science, Tesch, F. -W The eel. Fifth edition. Blackwell Publishing. 408 s. Thorstad, E. m. fl Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. En kunnskapsoppsummering. NVE rapport Vøllestad, L. A Geographic variation in age and lenght at metamorphosis ogf maturing European eel: environmental effects and phenotypic plasticity. Journal of Animal Ecology 1992:61, s Åstrøm, M., Dekker, W When will the eel recover? A ful life-cycle model. ICES Journal of Marine Science, 64: Side 5

12

13 rao4n Rafossen kraftverk Oppdrag ; p:\271\ rafossen. konsesjonssøknad\05 offentlige myndigheter\søknader\v ål -rafossen kraftverk konsekvenser for ål docx

Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning. Torbjørn Forseth

Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning. Torbjørn Forseth Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning Torbjørn Forseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Rapport nr. 246 Jostedøla Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Research

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015 Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelse Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gjersjøelva Oppegård kommune Akershus fylke 2015 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet Jon Museth Stein I. Johnsen Jo Vegar Arnekleiv Gaute Kjærstad Jan Teigen Morten

Detaljer

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi

A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1358. Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Tilleggsrapport til: Ferskvannsøkologi R Tilleggsrapport til: Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. A P P O R Ferskvannsøkologi T Rådgivende Biologer AS 138 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Tilleggsrapport til:

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen

Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Beregning av gytebestandsmål for Numedalslågen Numedalslågen forvaltningslag, juni 2009. 1 Sammendrag For å utnytte Lågens produksjonskapasitet for laks makismalt er det viktig at det er tilbake nok hunnfisk

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3 Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORTEN REFERERES SOM Anon. 2011. Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken - Oslo kommune Oslo og Akershus 2013

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken - Oslo kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sognsvannsbekken - Oslo kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

EB kraftproduksjon as. Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss

EB kraftproduksjon as. Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss EB kraftproduksjon as Kartlegging av elvemusling ved Embretsfoss FORORD EB Kraftproduksjon AS har i forbindelse med utarbeiding av miljøplan ved Embretsfoss kraftverk engasjert Sweco Norge AS i arbeidet

Detaljer

Vannkraft og miljø. Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring. Jon Arne Eie

Vannkraft og miljø. Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring. Jon Arne Eie Vannkraft og miljø Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring Jon Arne Eie Vannkraft og miljø Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring Jon Arne Eie 2 MILJØBASERT VANNFØRING ISBN:

Detaljer

Smoltundersøkelser i Driva 2005-2009

Smoltundersøkelser i Driva 2005-2009 Zoologisk rapport 2010-5 Jo Vegar Arnekleiv, Lars Rønning, Torbjørn Forseth, Peder Fiske, Jarl Koksvik, Kjetil Hindar og Gaute Kjærstad Smoltundersøkelser i Driva 2005-2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bjørn Ove Johnsen (red), Jo Vegar Arnekleiv, Lars Asplin, Bjørn T. Barlaup, Tor F. Næsje, Bjørn Olav Rosseland & Svein Jakob Saltveit

Bjørn Ove Johnsen (red), Jo Vegar Arnekleiv, Lars Asplin, Bjørn T. Barlaup, Tor F. Næsje, Bjørn Olav Rosseland & Svein Jakob Saltveit Kunnskapsserien for laks og vannmiljø 3 Effekter av vassdragsregulering på villaks Bjørn Ove Johnsen (red), Jo Vegar Arnekleiv, Lars Asplin, Bjørn T. Barlaup, Tor F. Næsje, Bjørn Olav Rosseland & Svein

Detaljer

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING Fossekall og småkraftverk Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning 3 2011 RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring skal styrke

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune

Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune Biologiske undersøkelser i Nesheimsvassdraget, Farsund kommune Stavanger, 31. oktober 2004 AS Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Biologiske undersøkelser

Detaljer

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak Forord Dette er Del 2 av Tiltaksplan for Stjørdalselva og inneholder en oppsummering av ulike habitatjusterende

Detaljer

Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet Rissa kommune Sør-Trøndelag 2012

Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet Rissa kommune Sør-Trøndelag 2012 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet Rissa kommune Sør-Trøndelag 2012 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 Rapport nr. 227 Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen ISSN NR: ISSN-1892-889

Detaljer

Miljøvirkninger av småskala vannkr aft

Miljøvirkninger av småskala vannkr aft Miljøvirkninger av småskala vannkr aft Resultater fra et brukerstyrt forskningsprosjekt Innledning Denne brosjyren er en sammenstilling av aktivitetene og resultatene fra prosjektet Miljøvirkninger av

Detaljer

Overvåking av elvemusling i Norge

Overvåking av elvemusling i Norge 871 Overvåking av elvemusling i Norge Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland Bjørn Mejdell Larsen Jon M. Bjerland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.)

El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.) 488 El-fiskemetodikk Gamle problemer og nye utfordringer Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Utbygging av Håkvikvassdraget og overføring av Tverrdalselva i Narvik kommune. - konsekvensutredning for fagtema fisk og ferskvannsbiologi.

Utbygging av Håkvikvassdraget og overføring av Tverrdalselva i Narvik kommune. - konsekvensutredning for fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Rapport 2011-04 Utbygging av Håkvikvassdraget og overføring av Tverrdalselva i Narvik kommune - konsekvensutredning for fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Rapport nr. 2011-04 Antall sider - 39 Tittel -

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer