Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur"

Transkript

1 Petroleumsguide

2 Innhold s 4-5 s 6-9 s 9-10 s s s s s s s s Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord Snøhvit Goliat Petroleumsrelatert Infrastruktur Beredskap Leverandørindustrien Nedstrømsaktivitet Forskning, utvikling og utdanning Avsluttende kommentar Samarbeidspartnere

3 Contents s 4-5 s 6-9 s 9-10 s s s s s s s s Hammerfest the gateway to the Barents Sea Hammerfest an oil and gas cluster in the north Snøhvit The world s northernmost LNG project Goliat First oil project in the Barents Sea Petroleum-related infrastructure Preparedness The supplier industry Downstream operations Research, development and education Closing comments Business partners

4 Photo: Hermansen Photo: StatoilHydro Photo: Hermansen Photo: Hermansen Photo: Hermansen

5 Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest og bosetningen her er bygd på de ressursene som alltid har ligget i Barentshavet. Byen har i alle år vært en internasjonal handelsby, ishavsby og fiskerihavn. Etter 2. verdenskrig utviklet byen seg til å bli det største senteret i Finnmark, med fiske og fiskeindustri som viktigste næringsvei. Hammerfest framstår blant annet som fylkets fremste servicesenter for fiskeflåten i Barentshavet. Kommunen har god infrastruktur, og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Den videregående skolen har en bred sammensatt fagkrets, også innen petroleumsrettet utdanning. Høgskolen i Finnmark, avdeling helsefag, ligger i Hammerfest. Sammen med sykehuset for Vest-Finnmark og kommunens primærhelsetjeneste har man fylkets beste helsetilbud, samt en godt utbygd sosialtjeneste mot alle aldersgrupper. Fra private og offentlige aktører gjennomføres boligprosjekter og utvikling av næringseiendommer for å dekke etterspørselen i kommunen. Hammerfest har et aktivt kultur- og fritidstilbud, med mange lag og foreninger for alle. Det finnes også flere moderne anlegg for innendørs og utendørs idrett hele året. Byen har et tett og intimt sentrum med mange utesteder, kafeer og restauranter. Hammerfest har et av fylkets best utbygde flyrutetilbud til resten av fylket og landet forøvrig. Hammerfest Havn er fylkets største havn med ca passasjerer hvert år og er blant Nord-Norges største godshavner. Hurtigruten har daglige anløp, og havna er base og knutepunkt for FFR Veolias virksomhet i Finnmark. Kommunen er også et naturlig knutepunkt for transport og kommunikasjon på vei i Finnmark. Kjøretid til Oslo er timer. Avstanden til Kirkenes er 6-7 timer. Hammerfests sentrale plassering, med nærhet til både ressursene i Barentshavet og nødvendig infrastruktur, gjør kommunen ideell som base for blant annet petroleumsindustrien. Det er derfor Hammerfest, med rette, kaller seg porten til Barentshavet. At Hammerfest er en attraktiv kommune kan man blant annet se på folketallsutviklingen. Mens andre kystkommuner i Nord-Norge sliter med nedgang i folketallet, har Hammerfest hatt en svært positiv vekst de senere år. Særlig er det aldersgruppen år som har flyttet til byen. Kommunen satser sterkt på å bli enda mer attraktiv for denne aldersgruppen, blant annet gjennom full barnehagedekning, svært gode skoler og et aktivt kultur-, idretts- og organisasjonsliv. Dette viser at Hammerfest alltid har vært en aktiv kommune med store ressurser, også før utbyggingen av Snøhvit. Likevel er det takket være dette prosjektet at Hammerfest og dets innbyggere virkelig har fått muligheten til å ta sitt potensial til nye høyder. Dette har gitt et lokalsamfunn med stor tro på framtiden, der man drar nytte av egne og hverandres erfaring, for å skape nye muligheter sammen. Hammerfest the gateway to the Barents Sea The true foundations for the town of Hammerfest and its population are the natural resources which have always been present in the Barents Sea. Since its foundation, the town of Hammerfest has been an international centre for trade, an Arctic town and a fishing harbour. After the Second World War, the town developed to become the largest centre in the county of Finnmark, with fishing and the fish industry as its most significant trades. For example, Hammerfest is the county s most important service centre for the Barents Sea fishing fleet. The municipality has an excellent infrastructure, and a well-developed school and nursery service. The upper secondary school has a wide-ranging number of subjects, including educational courses related to oil and gas. The health sector of the Finnmark high school is located in Hammerfest. Together with the hospital for West Finnmark and the municipality s primary health service, Hammerfest has the best health service in the county and well-developed social services for all ages. Both private and public organisations are working on residential projects and the development of commercial properties in order to cover housing and property requirements in the municipality. Hammerfest is an active municipality, with an impressive number of cultural and leisure activities provided by clubs and association for all ages. The town has a number of modern indoor and outdoor sporting arenas open all year round. Hammerfest has a small, intimate town centre, with a wide choice of nightclubs, cafes and restaurants. Hammerfest has one of the best ranges of flights in the county, with direct flights around the county and to the rest of Norway. Hammerfest Harbour is the largest harbour in the county, receiving approximately 100,000 passengers per year, and is among the largest cargo ports in North Norway. The Hurtigruten ships call daily at Hammerfest, and the harbour is the base and hub for FFR Veolia s transport services in the county of Finnmark. The municipality is also a natural hub for transport and communication by road throughout Finnmark. Driving time to Oslo is hours and to Kirkenes, 6-7 hours. Hammerfest s central location, with its proximity to the resources of the Barents Sea and the necessary infrastructure, makes this the ideal municipality and base for the oil and gas industry, among others. And that is why Hammerfest can safely call itself the gateway to the Barents Sea. The attraction of Hammerfest municipality is evident in the growth in population. While other coastal municipalities in North Norway are struggling with de-population, Hammerfest has experienced a very positive growth in recent years. In particular, people between the ages of 20 to 39 have moved to the town. The municipality is investing considerable resources in increasing its attraction to this age group, by providing nursery places for all, high quality schools and an active cultural, sporting and organisational life. This proves that Hammerfest has a long future as an active municipality with significant resources, even before the development of the Snøhvit field. However, it is thanks to the Snøhvit project that Hammerfest and its inhabitants really have the opportunity to take their potential to new heights. Snøhvit has given birth to a local community with an unshakeable belief in the future, in which they can exploit their shared experience in order to create new opportunities together. 5

6 Photo: StatoilHydro Hammerfest som petroleumsklyngen i nord Med LNG anlegget på Melkøya ble Hammerfest det første landfallet på norsk side i Barentshavet. En helårig petroleumsvirksomhet skapte et sterkt behov for ulike tjenester. I dag har det vokst fram et sterkt fagmiljø som betjener aktivitetene rundt Snøhvit og Goliat. I Hammerfest Næringshage er det et høyt profilert miljø av bedrifter, med en dynamisk, kreativ og utadrettet arena for svært utviklingsorienterte aktører. I dag er det totalt 32 bedrifter som er etablert i Hammerfest Næringshage. Den har over flere år bygd opp et viktig kompetansemiljø for utvikling av norsk energiteknologi. I tillegg er de ambisjonene norsk industri har i forhold til petroleumsressurser i Barentshavet godt forankret i leverandørindustrimiljøet i Hammerfest Næringshage. Blant annet er Petro Arctics leverandørnettverk sterkt involvert i både byggingen og driften av Snøhvit LNG. Oljeselskapene er også representert gjennom Eni Norge, operatøren på Goliat. Videre jobbes det aktivt for at hele næringslivet skal vokse sammen med olje- og gassindustrien. Pro Barents AS er en industriinkubator etablert av StatoilHydro, Siva, Bergen Group, Rosenberg, Polarbase og Hammerfest Energi. Virksomheten har som mål å bidra til utvikling og kommersialisering av nye forretningsmuligheter som følge av olje- og gassbransjens aktiviteter i Barentsregionen. Pro Barents har blant annet, sammen med Hammerfest Næringshage AS og Hammerfest Næringsinvest AS, dannet selskapet Arctic Business Centre AS, som skal utvikle Energibyen. Her ønsker de å samle petroleumsrelatert teknologi, industri, forskning og studievirksomhet. Hensikten er at aktørene i petroleumsindustrien skal få tilgang til et spennende teknologimiljø. Pro Barents AS deltar også i prosjekter innen industriell anvendelse av LNG, utnyttelse av kjølevann fra Snøhvit. Selskapet er i tillegg involvert i Hammerfest Gasskraft og andre innovasjonsprosjekter og arenaprosjekter innen olje og gass. 6

7 Photo: Hermansen Photo: StatoilHydro Photo: StatoilHydro Photo: StatoilHydro Hammerfest an oil and gas cluster in the north With the LNG plant on Melkøya, Hammerfest became the first onshore site on the Norwegian side of the Barents Sea. With oil and gas activities all year round, the area had a significant requirement for a number of services. Today, a considerable cluster has developed to service the activities involved at the Snøhvit and Goliat plants. Hammerfest Næringshage is an industrial cluster with high profile groups of companies, creating a dynamic, creative and outward-oriented arena for organisations targeting development. Today, a total of 32 companies have established offices and facilities in Hammerfest Næringshage. Over a number of years, these have grown into an essential centre of expertise for the development of Norwegian energy technology. In addition, the ambitions of Norwegian industry in terms of the oil and gas resources in the Barents Sea, have solid foundations in the supplier cluster located in Hammerfest Næringshage. By example, Petro Arctic has a supplier network which has a significant involvement in both the development and operation of Snøhvit LNG. The oil companies are also represented via Eni Norge, the operator for Goliat. The area is also actively involved in promoting the development of all industry in line with the oil and gas industry. Pro Barents AS is an industrial incubator, established by StatoilHydro, Siva, Bergen Group, Rosenberg, Polarbase and Hammerfest Energi. This organisation aims to contribute towards the development and commercialisation of new business potential as a result of the oil and gas activities in the Barents region. Pro Barents has executed a number of projects, including the establishment of Arctic Business Centre AS together with Hammerfest Næringshage AS and Hammerfest Næringsinvest AS, with the aim to develop an Energy Town where they can assemble oil and gas related technology, industry, research and education. The purpose of this project is to provide access to an exciting technological cluster for the oil and gas industry. Pro Barents AS also takes part in projects related to the industrial application of LNG and the exploitation of the cooling water from Snøhvit. The company is also involved in Hammerfest Gasskraft and other innovation projects and arena projects related to oil and gas. 7

8 Snøhvit -Verdens nordligste LNG- prosjekt De første leteboringene etter olje og gass på norsk side i Barentshavet startet i I årene 1981 og 1984 ble gassfeltene Akseladden, Albatross og Snøhvit funnet. Gjennom ny teknologi gjennomførte Statoil- Hydro den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten kan enorme mengder naturgass bringes til land, og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG- Liquified Natural Gas. Produksjonsanlegget er plassert mellom 250 og 345 meter under havoverflaten. Gassen transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning til landanlegget på Melkøya. Kombinasjonen av en spesialutviklet kjøleteknikk og det arktiske klimaet, gjør at LNG- anlegget også er verdens mest energieffektive. Dette innebærer betydelige utslippsreduksjoner i forhold til sammenlignbare anlegg. Utbyggingen av Snøhvit er det største industriprosjektet som har vært gjennomført i Nord- Norge. Med en prislapp på 58,3 milliarder har gitt, og vil gi, betydelige ringvirkninger for Hammerfest. Man regner med at arbeidsplasser skapes når anlegget kommer i full drift. Rundt 200 av disse er permanente jobber i StatoilHydro sin driftsorganisasjon på Melkøya. Byggingen bidrar i tillegg til nyetablering av bedrifter, og ikke minst nye muligheter for det eksisterende næringslivet i Hammerfest og omegn. Anlegget på Melkøya skal være i drift i år. Hvert år vil det være lokale og regionale leveranser for om lag 305 millioner kroner. Beregningen av lokale og regionale leveranser per juni 2007 viste en verdi på 3,4 milliarder kroner. Dette er nesten seks ganger mer enn det som ble antatt i konsekvens utredningen. Til tross for alle de positive virkningene ved utbyggingen, har det vært like viktig å ta hensyn til de ulike miljøaspektene rundt prosjektet. Et sårbart arktisk miljø som ikke har opplevd en slik ytre påkjenning, krever spesielle krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Helt fra starten har dette vært høyt prioritert når man skulle utforme de tekniske løsningene. Foruten installasjoner som ikke er synlige på havoverflaten og en produksjon lagt til land, er lagring av CO 2 et viktig tiltak. Naturgassen som går fra Snøhvit til LNG- anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest inneholder fem til åtte prosent CO 2. Når gassen når landanlegget blir CO2 skilt ut fra naturgassen, og sendt i rør tilbake til en formasjon i utkanten av Snøhvit. Her lagres den 2600 meter under havbunnen. En skiferkappe som ligger over formasjonen forsegler reservoaret og sørger for at CO 2 holder seg der og ikke flyter til overflaten. CO 2 lagring gir en betraktelig høyere miljøgevinst enn ved å slippe den ut i atmosfæren. Ved full drift på Snøhvit vil tonn CO 2 bli lagret i året. Dette tilsvarer utslippsmengden fra biler. Brønnene på Snøhvit og Albatross ble satt i produksjon i Askeladd settes først i produksjon i 2014/2015. Det er planer om i alt 20 brønner til sammen på disse feltene. Eventyret er godt i gang, og selv om man ikke eksakt kan si hva framtiden bringer, skimtes en utrolig spennende utvikling i horisonten. Snøhvit - The world s northernmost LNG project The first wildcat drillings for oil and gas on the Norwegian side of the Barents Sea started in In 1981 and 1984, the Askeladden, Albatross and Snøhvit fields were found. Applying new technology, StatoilHydro carried out the very first development in the Barents Sea. Vast volumes of natural gas can now be transported to land, without any sea-level installations, and cooled at the world s northernmost and Europe s first export plant for LNG Liquefied Natural Gas. The production plant has been built between 250 and 345 metres below sea level. The gas is transported to land via a 143-km long pipeline to the shore plant on Melkøya. The combination of a specially developed cooling technology and the Arctic climate makes the LNG plant one of the most energy efficient in the world. This implies significant reductions in emissions in relation to comparable plants. The development of Snøhvit is the largest industrial project executed in North Norway. With a total price of 58.3 billion Norwegian kroner, this project has generated and will continue to generate significant spin-off effects for Hammerfest. It is expected that around jobs will be created when the plant is in full operation. Around 200 of these will be permanent positions with StaoilHydro s operating organisation on Melkøya. The development also contributes towards the establishment of companies and, not least, new opportunities for the existing industry in Hammerfest and the county in general. The plant on Melkøya has projected operations for years. Each year, local and regional supplies will total around 305 million kroner. The calculation of local and regional supplies as of June 2007 resulted in a value of 3.4 billion kroner. This is almost six times more than the projections made during the consequence analysis. Despite all the positive impacts of the development, it has been equally important to take into consideration the environmental aspects of the project. The area has a vulnerable Arctic environment which has not previously been subjected to this type of external impact, and this requires special measures related to health, safety and the environment. This issue has received high priority from the start, when designing the technical solutions. In addition to installations which are not visible above sea level and the production plant located on shore, the storage of CO2 is a significant aspect. The natural gas transported from Snøhvit to the LNG plant on Melkøya outside Hammerfest contains 5-8% CO2. When the natural gas reaches the shore plant, the CO2 is separated from the natural gas and sent in pipes back to a formation on the edge of the Snøhvit field. It is stored here at 2600 metres below the seabed. A slate mantle lying over the formation seals the reservoir and ensures that the CO2 remains there and does not float up to the surface. The storage of CO2 represents a much higher environmental gain than just releasing it to the atmosphere. When Snøhvit is fully operational, 700,000 tons of CO2 will be stored every year, corresponding to the emissions from 280,000 cars. The wells at Snøhvit and Albatross started production in Askeladd will start production in 2014/2015. Plans have been prepared for a total of 20 wells on these fields. This is the start of a fairy tale, and although it is difficult to exactly predict what the future may bring, there is no doubt that this area has an extremely exciting outlook. 8 Source: StatoilHydro

9 Photo: StatoilHydro Photo: StatoilHydro Photo: Eiliv Leren Photo: StatoilHydro Photo: StatoilHydro Photo: StatoilHydro

10 Photo: Hermansen Goliat - Første oljeprosjekt i Barentshavet Funnene i Goliat ble oppdaget i 2000, og var det første oljeprosjektet i Barentshavet. Siden den gang har det blitt boret ytterligere fire brønner. I følge oljedirektoratet er de utvinnbare reservene anslått til rundt 250 millioner fat oljeekvivalenter fordelt på henholdsvis 75 % olje og 25 % gass. Feltet ligger ca 85 km nordvest for Hammerfest og ca 50 km sørøst for Snøhvitfeltet. Eni Norge, som operatør på Goliat, har valgt å etablere driftsorganisasjonen for Goliat til Hammerfest. Gjennom en egen prosjektorganisasjon jobber de med å vurdere og videre velge den mest optimale tekniske løsningen med tanke på utbygging. Det ligger nemlig store utfordringer i å lete etter og utvikle ressurser i Barentshavet. Operasjoner i dette miljøfølsomme området må gjennomføres i samsvar med høye krav som er strengere enn på andre steder på norsk sokkel. Goliat og havområdene inn mot kysten er en del av et stort økosystem i skillet mellom atlantiske strømmer og kyststrømmer. Eni Norge involverer alle interessenter, fra fiskere til miljøforkjempere. Konsultasjon og kommunikasjon med lokalsamfunn, lokale myndigheter og andre interesserte parter som de samiske, er en svært viktig del av arbeidet i forhold til Goliat. Her vil helse, miljø og sikkerhet stå i sentrum, der man har grundig planlegging og der det letes etter de beste løsningen før noe settes i verk. Positive samfunnsvirkninger vil komme gradvis, men de største endringene vil imidlertid komme i produksjonsfasen, avhengig av hvilken løsning som velges. Gjennom bruk av lokale leverandører på varer og tjenester, rekruttering av lokal arbeidskraft og en lokal forankring av aktiviteter, vil utbygging og drift av Goliat kunne bidra til regional kompetansebygging og vekst. Foreløpig er hovedaktiviteten i Goliat-prosjektet en analyse av ulike utbyggingskonsept. Når selve utbyggingen og driften blir realisert, er avhengig av hvilket konsept som velges. Men utsiktene er svært gode, og allerede er et konsept med prosessering, lagring og lasting av olje på feltet velprøvd, både på Haltenbanken og i andre områder med kaldt klima. Levetiden på prosjektet er beregnet på 8-15 år, men kan bli forlenget hvis det kommer nye funn i området. 10 Source: Eni Norge

11 Goliat - First oil project in the Barents Sea The Goliat discoveries were made in 2000 and became the first oil project in the Barents Sea. Since then, a further four wells have been drilled. According to the Petroleum Directorate, the recoverable reserves are estimated to be around 250 million barrels oil equivalents, 75% of which are oil and 25% gas. The field is located approximately 85 km north west of Hammerfest and approximately 50 km south west of the Snøhvit field. Eni Norge, as the operator on Goliat, has chosen to establish the operating organisation for the field in Hammerfest. They have set up a project organisation to assess and subsequently select the best technical solutions for the development. Exploring for and developing resources in the Barents Sea represent enormous challenges. Operations in this vulnerable environment must be carried out in compliance with high requirements which are much more stringent than in other parts of the Norwegian continental shelf. Goliat and the waters between the field and the coast form part of a major ecosystem, on the divide between the Atlantic currents and coastal currents. Eni Norge has involved all interested parties, from fishing to environmental protectors. Consultation and communication with the local communities, local authorities and other interested parties such as the Sami community are an essential aspect of the work involved in the Goliat field. Health, safety and the environment will be central elements, requiring careful planning and the very best solutions before implementing operations. The positive impact for the local communities will emerge over time, while the largest changes will take place during the production phase, irrespective of the choices made. The development and operation of Goliat will make a positive contribution to the development of regional expertise and growth via the utilisation of local suppliers of goods and services, the recruitment of local manpower and by basing activities locally. For the time being, the main activities for the Goliat project are the analyses of different development concepts. The timing of the actual development and operation depends upon the choice of concept. However, the outlook is very positive, and a concept for processing, storage and loading of oil on the field has already been tested at Haltenbanken and other areas with a cold climate. The lifetime of the project is estimated to be 8-15 years, but may be extended if new discoveries are made in the area. 11

12 Photo: Hermansen Photo: Hermansen Photo: Hermansen Photo: Eiliv Leren

13 Petroleumsrelatert infrastruktur I forbindelse med utbyggingen av Snøhvit har både nye og gamle bedrifter knyttet seg til den petroleumsrelaterte infrastrukturen. Hammerfest har lenge hatt et sterkt næringsliv og industri. Bedriftene drar fordel av solid kompetanse og erfaring innen sine fagområder, men også utvikling av nye satsningsområder når de leverer tjenester til oljeselskapene. Polarbase AS ble etablert i 1984, og er Barentshavets service- og supplybase for olje og gassrettet virksomhet. Basen er lokalisert ca 5 km utenfor Hammerfest sentrum, og som omlastings- og lagerhavn har den en sentral beliggenhet både i forhold til østre og vestre Barentshav, deriblant Shtokman-feltet nord for Russland. Havneområdet er ISPS-godkjent og har de fleste fasiliteter, i tillegg til forsyningsvirksomhet. Her finnes blant annet godkjente farleder for tankbåter. Polarbase har store næringsareal og er under kontinuerlig videreutvikling. Av selskaper som per i dag er etablert på Polarbase kan blant annet nevnes Buksér og Berging, NOFO, Mento AS, Havator og NorCargo Offshore Polarbase AS. StatoilHydro inngikk i 2005 en avtale med Polarbase om levering av basetjenester i en periode på inntil ti år. Polarbase skal utføre totalleveranser innen terminal- og lagerdrift og rørhåndtering. I forbindelse med dette vil det komme et eget bygg for Snøhvit med verksted og lager. Videre leveres service på skip av den lokale maritime industrien. Norsk Helikopter AS har en fullt utbygd helikopterbase, og står for personelltransport mellom Hammerfest og installasjonene til havs. Hammerfest Gasskraft. som eies av Hammerfest Energi, jobber med å bygge opp et gasskraftverk med CO 2 håndtering. Selskapet ønsker å bygge en gassledning som transporterer naturgassen fra Melkøya ut til deres anlegg. I prosjektet vil det bli brukt renseteknologi som renser CO 2 under trykk. Dette betyr at volumet blir mindre og gir dermed også lavere kostnader, sammenlignet med rensing ved konvensjonelle gasskraftverk. Petroleum-related infrastructure In connection with the development of Snøhvit, both new and existing companies have formed links with the petroleum-related infrastructure. Hammerfest has a strong history of commerce and industry, and these companies are benefiting from solid expertise and experience within their fields, but also from the development of new target areas when delivering services to the oil companies. Polarbase AS was established in 1984, and is the Barents Sea service and supply base for oil and gas related activities. The base is located approximately 5 km outside of Hammerfest centre, and has a central position as a loading and cargo port both in relation to the east and west Barents Sea, including the Shtokman field north of Russia. The port area has ISPS approval and provides the majority of facilities, in addition to its supply service. The port also has approved waterways for tankers. Polarbase has a vast industrial area, and is under continual development. Among the companies currently established at Polarbase, we can mention Buksér og Berging, NOFO, Mento AS, Havator and NorCargo Offshore Polarbase AS. In 2005, StatoilHydro signed an agreement with Polarbase for delivery of base services for a period of up to 10 years. Polarbase shall carry out turnkey supplies related to terminal and storage operation and pipeline management. In this context, a separate building for Snøhvit will be constructed, with workshop and warehouse. The local maritime industry at Polarbase also provides service for ships. Norsk Helikopter AS has a fully developed helicopter base there, and provides personnel transport between Hammerfest and the offshore installations. Hammerfest Gasskraft, owned by Hammerfest Energi, is actively involved in developing a gasworks with CO 2 processing. The company aims to build a gas pipeline which transports natural gas from Melkøya to their plant. The project includes purification technology which purifies CO 2 under pressure. This means that volumes will be reduced, providing lower costs compared with purification at conventional gasworks. 13

14 Beredskap Oljeselskapene er avhengig av god beredskap til enhver tid, og dette er absolutt til stede i Hammerfest. Buksér og Berging AS er et erfarent selskap innen maritim virksomhet. De står for god slepebåtkapasitet, der flåten består av høyteknologiske og spesialbygde skip. I tillegg benyttes lokale fiskebåter som beredskap. Samtidig er det meget viktig at beredskapen er kvalitetssikret og har konstant oppfølging. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) har ansvaret for at beredskapen opprettholdes på en rekke områder. NOFO er en sammenslutning av operatører på norsk sokkel. NOFO ivaretar operatørselskapenes oljevernberedskap som er knyttet til leting etter, og produksjon av, olje og gass. Foreningen har som formål å administrere og vedlikeholde en beredskap mot akutt oljeforurensning som inkluderer personell, utstyr og fartøyer. NOFO skal i denne forbindelse forestå trening og opplæring av beredskaps- og vedlikeholdspersonell, og skal følge utviklingen innen oljevernteknologi, forskning og utvikling i forhold til kontinuerlig forbedring av oljevernressursene. Omfanget av foreningens arbeid inkluderer også videreutvikling av beredskapsplaner og oljevernutstyr for hav, kyst og strandsone. Hammerfest har en av fem NOFO-baser langs kysten. De andre er lokalisert til Stavanger, Mongstad, Kristiansund og Træna. NOFO Hammerfest er lokalisert på Polarbase. At NOFO er etablert i Hammerfest, samtidig som Hammerfest også har Kystverkets beredskapslager, Interkommunalt oljeverndepot, private selskaper med beredskapsressurser samt et samarbeid med fiskere i forhold til oljevernberedskap, gjør at Hammerfest har en svært godt utbygd beredskapsinfrastruktur. 14

15 Photo: Allan Klo Photo: Eiliv Leren Photo: Allan Klo Preparedness Oil companies are dependent upon proper preparedness at all times, and this is fully available in Hammerfest. Buksér og Berging AS is an experienced company within the maritime sector. They provide high tugboat capacity and their fleet comprises high-tech and special design ships. In addition, local fishing boats are used as standby. It is also essential that emergency preparedness in this area is quality assured and constantly monitored. NOFO (Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies) is responsible for ensuring that emergency preparedness is sustained in a number of areas. NOFO is an association representing a group of operating companies on the Norwegian continental shelf, with the purpose of safeguarding the operating companies oil spill preparedness connected with the exploration for and production of oil and gas. The association aims to administer and maintain emergency preparedness for acute oil spills, comprising personnel, equipment and vessels. In this context, NOFO shall carry out training and education of emergency preparedness and maintenance personnel and shall monitor developments related to oil spill preparedness technology, research and development in relation to continuous improvements of the oil spill preparedness resources. The scope of the association s activities also comprises the further development of emergency preparedness plans and oil spill preparedness equipment for sea, coastal waters and shore. Hammerfest is home to one of five NOFO coastal bases. The others are located in Stavanger, Mongstad, Kristiansund and Træna. NOFO Hammerfest is situated at Polarbase. With the NOFO base in Hammerfest, along with the Norwegian Coastal Administration s oil spill contingency depot, the intermunicipal oil spill contingency depot, private companies with emergency preparedness resources and cooperation with the fishing fleet in relation to oil spill preparedness, Hammerfest has a highly developed, excellent infrastructure for emergency preparedness. 15

16 Leverandørindustrien En rekke internasjonale leverandører har etablert seg i Hammerfest i forbindelse med Snøhvit. Sammen med lokale bedrifter danner de ikke bare en leverandørindustri med nyttig tverrfaglighet, men de skaper også et verdifullt mangfold for alle involverte og Hammerfest. Aibel er en ledende leverandør av produkter og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet styrer produksjonsfasiliteter, operasjonssystemer, og teknologi, og leverer produkter på vegne av oljeselskapene. Selskapet er hovedkontraktør for vedlikehold og modifikasjon av Snøhvit-anlegget. I 2008 åpnet Aibel regionskontor i Hammerfest, og ønsker etter hvert å øke staben sin fra dagens 40 ansatte til 100. Dermed jobber de tett med lokale krefter for å vise de karrieremulighetene som ligger i selskapet. NOWECO er et nordnorsk selskap, og har vært med siden starten på Snøhvitutbyggingen. Selskapet driver med rådgivning og kontroll knyttet til sveis og sveisearbeid, og har en vedlikeholds- og modifikasjonsavtale med Aibel på Melkøya. For å være best mulig forberedt på utfordringene som vil komme i Barentshavet, har selskapet valgt å etablere avdelingskontor med egen sveiseskole og inspeksjonsavdeling, samt verksted i Hammerfest. Bedriftens satsning mot petroleumsnæringen og nordområdene er en bevist og langsiktig satsning som man forventer seg mye av i årene fremover. BIS industrier er ledende innen multidisipline tjenester. Et av selskapets primære satsningsområder er vedlikehold av både land og offshore installasjoner. De har i dag vedlikeholdsoppdrag i forhold til isolasjon og overflate/ stillas på Melkøya. BIS Industrier har også etablert en avdeling av BIS Kompetansesenter i Hammerfest, som er selskapets interne skole for utdanning, videreutdanning og oppdatering. Langset AS leverer mekaniske tjenester og arbeidskraft til olje-, prosess og skipsindustrien. Langset Nord AS ble etablert i forbindelse med Snøhvit, og har vært involvert i utbyggingen på Melkøya siden Selskapet har 1250 kvm verkstedlokaler like ved inngangsportalen til Melkøya, og utfører oppdrag innenfor stål- og aluminiumsarbeider, maskinering, skjæring, overflate og stillas. I dag har de også vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter på Snøhvit-anlegget i tillegg til å betjene lokal industri, samt jobbe for å delta på framtidige utbygginger. ELTA-gruppen har sitt hovedkontor i Hammerfest, i tillegg til avdelinger rundt om i Norge. ELTA-gruppen består av selskapene: ELTA Management, ELTA Stillas, ELTA Elektro, ELTA Eiendom, ELTA Facilities og ELTA Shop. Selskapet leverer blant annet arbeidskraft til petroleumsindustrien, og har vært involvert i ferdigstillelsen av LNG anlegget på kontrakt med Aibel. De leverer også arbeid i forhold til lager, service, transport, samt administrative tjenester til anlegget. H. Sjøgren & Sønner AS er et lokalt transportselskap med over 60 års erfaring. De har dratt nytte av sin lange erfaring, og sett muligheten for nye satsingsområder med Snøhvit. Bedriften har fått i oppdrag fra Barents Naturgass AS å transportere LNG fra Melkøya til kunder i nordligere deler av Norge, Sverige og Finland. The supplier industry A number of international suppliers have opened offices in Hammerfest in connection with Snøhvit. Together with local companies, these form not only a valuable, multidisciplinary supplier industry, they also generate an important diversity for all involved parties and for Hammerfest as a town. Aibel is a leading supplier of products and services to the oil and gas industry. The company operates production facilities, operating systems, technology and supplies products on behalf of the oil companies. Aibel is the main contractor for the maintenance and modification of the Snøhvit plant. In 2008, Aibel opened a regional office in Hammerfest, and aims to gradually increase its manpower there from the current 40 employees to 100. The company is presently in close discussions with local parties to present career opportunities with Aibel. NOWECO is a North Norwegian company, and has been involved in the Snøhvit development since the very start. The company provides consultation and control related to welding and welding work, and has a maintenance and modification contract with Aibel on Melkøya. In order to be fully prepared for the challenges they face in the Barents Sea, the company has decided to establish a departmental office with its own welding school and inspection section plus workshop in Hammerfest. The company has a clearly defined and long-term target to work with the oil and gas sector and North Norway, and has a very positive outlook for the years to come. BIS Industrier is a leading supplier of multidisciplinary services. One of the company s primary target areas is the maintenance of both onshore and offshore installations. They currently have maintenance contracts for insulation and surfaces/ scaffolding on Melkøya. BIS Industrier has also established a department of their training centre in Hammerfest (BIS Kompetansesenter), which is the company s internal school for education, higher education and updating of skills. Langset AS supplies mechanical services and manpower to the oil, processing and shipping industries. Langset Nord AS was established in connection with Snøhvit, and this company has been involved in the developments on Melkøya since The company has workshop premises measuring 1250 m2 located right by the gateway to Melkøya island, and carries out assignments related to steel and aluminium work, machining, cutting, surface treatment and scaffolding. Today, they have maintenance and modification contracts on the Snøhvit plant in addition to providing services to local industry, and targeting involvement in future developments. The ELTA Group has its main office in Hammerfest, in addition to departments throughout Norway. The ELTA Group comprises the following companies: ELTA Management, ELTA Stillas, ELTA Elektro, ELTA Eiendom, ELTA Facilities and ELTA Shop. The company supplies services such as manpower to the oil and gas industry, and has been involved in the completion of the LNG plant on contract for Aibel. They also provide services related to storage, service, transport and administration for the plant. H. Sjøgren & Sønner AS is a local transport company with over 60 years of experience. They have utilised their experience and identified the potential for new target areas related to Snøhvit. The company has received assignments from Barents Naturgass AS to transport LNG from Melkøya to customers in northern parts of Norway, Sweden and Finland. 16

17 Photo: StatoilHydro

18 Photo: Hermansen Nedstrømsaktivitet Snøhvit prosjektet har skapt en rekke nedstrømsaktiviteter som både omfatter miljø og videreutvikling av Hammerfest. Økningen i petroleumsrelatert virksomhet har vært en naturlig virkning av prosjektet. Med dette kommer økt sysselsetting og flere innbyggere, som igjen skaper et større behov for alle typer tjenester. Dette har gitt en vekst i næringslivet generelt. Fra et miljøperspektiv har det også vært viktig å tidlig forske på utnyttelse av biprodukter fra anlegget. Denne forskningen har gått parallelt med utbyggingen, og allerede i dag har man en foreslått løsning for CO 2- rensing og gasskraftverk gjennom Hammerfest Gassverk AS. Prosjekter som det arbeides videre med er blant annet utnyttelse av kjølevann til oppdrettsanlegg og industriell anvendelse av LNG. Et av de viktigste nedstrømsselskapene som er etablert i Hammerfest er Barents Naturgass AS. Selskapets visjon er å være det ledende selskapet i Barentsregionen for forsyningsløsninger, distribusjon og salg av naturgass. Forretningsideen er å selge naturgass til sluttkundene og betjene naturgassen gjennom distribusjonskjeden. BNG skal bygge langsiktige verdier ved bygging og eierskap til naturgassinfrastruktur. Barents Naturgass jobber spesielt i det nordnorske markedet, men er også engasjert i Nord-Sverige og Nord-Finland. Blant annet har Kystvakten valgt Barents Naturgass som leverandør av LNG til sine gassdrevne skip i Nord-Norge. 18

19 Downstream operations The Snøhvit project has generated a number of downstream activities which comprise both the environment and the further development of Hammerfest. The increase in oil and gas related activities has been a natural consequence of the project. This brings with it increased employment and increased population, which in turn generates a higher need for all types of services and a general increase in trade and commerce. From an environmental perspective, it has been important to research, at an early stage, the exploitation of by-products from the plant. This research has been carried out on a parallel with the plant development, and a solution has already been proposed for CO2 purification and a gasworks via Hammerfest Gassverk AS. Projects still under way include exploitation of cooling water by fish farms and industrial application of LNG. One of the most important downstream companies established in Hammerfest is Barents Naturgass AS. The company s vision is to be the leading company in the Barents region for supply solutions, distribution and sales of natural gas. The company s business concept is to sell natural gas to end customers and serve the natural gas via the distribution network. BNG aims to generate long-term value by building and owning the natural gas infrastructure. Barents Naturgass has focus on the North Norwegian market, but is also involved in North Sweden and North Finland. The Norwegian Coastal Administration has selected Barents Naturgass as supplier of LNG for its gas-run ships in North Norway. 19

20

21 Forskning, utvikling og utdanning Hammerfest har et svært godt utbygd skoleog barnehagetilbud. Kommunen har full barnehagedekning og mange nyoppussede skoler. I tillegg har Hammerfest videregående opplæring, som har spesialisert seg på petroleum og energi. Arktisk læringssenter for Energi (ALE) er et prosjekt i regi av Finnmark fylkeskommune/hammerfest videregående skole. Hensikten med læringssenteret er å være en samarbeidspartner med næringslivet innen gass- og oljerelaterte fag. ALE knytter til seg industrielle og faglige samarbeidspartnere i forbindelse med opplæringen. Dette innebærer blant annen HMS i arktiske strøk. I Hammerfest er det et voksende miljø innen forskning, utvikling og utdanning. Dette er med på å rekruttere framtidige medarbeidere innen olje- og gassindustrien lokalt. Et annet viktig aspekt er å også gjøre kommunen attraktiv for dyktige fagfolk og studenter fra andre steder i Norge og utlandet. EnergiCampus Nord er et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Tromsø og Stavanger, samt Høgskolene i Finnmark, Narvik og Tromsø, om å skape et forskningsbasert utdanningstilbud innen energi- og ingeniørfag i Hammerfest. Dette samarbeidet gjør det mulig å skape kvalitet innenfor et relativt bredt fagtilbud. Både utviklingen av studietilbudet, undervisning og rekruttering til EnergiCampus Nord skjer i nær kontakt med næringslivet. Utdanningstilbudet drives av en fast kjernestab og har høyt kvalifisert personell innen en rekke fagområder fra alle de samarbeidende parter. Dette er det første utdanningssamarbeid av denne typen i Norge. Research, development and education Schools and nurseries in Hammerfest are extremely well developed. The municipality can provide nursery places for all children, and has a number of fully renovated schools. In addition, Hammerfest can provide upper secondary education specialising in petroleum and energy. The Arctic Education Centre for Energy (ALE) is a project run by Finnmark county municipality/hammerfest upper secondary school. The purpose of the education centre is to act as partner for companies working within oil and gas. ALE has a vast contact network of industrial and technical partners in connection with the educational program, and works with subjects such as HSE in Arctic areas. Hammerfest has an ever-increasing cluster for research, development and education. This contributes towards an increase in local recruitment for the oil and gas industry. Equally important, it attracts skilled workers and students from other parts of Norway and abroad to Hammerfest. EnergiCampus Nord is a cooperation between the Norwegian University of Science and Technology, the universities in Tromsø and Stavanger and the high schools in Finnmark, Narvik and Tromsø to generate a researchbased educational program related to energy and engineering in Hammerfest. This cooperation allows the organisations to generate quality within a relatively wide range of subjects. Both the development of the educational programs, the teaching and recruitment to EnergiCampus Nord take place in close contact with industry and commerce. The educational program is run by a permanent staff with highly qualified personnel within a number of subjects, provided by all partners involved. This is the first educational cooperation of its kind in Norway. 21

22 Avsluttende kommentar Trolig finnes ca 25 % av verdens uutnyttede petroleumsressurser i arktiske strøk, og det forventes en betraktelig oppbygging av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Særlig gjelder dette på russisk side, hvor blant annet Shtokman, et av verdens største gassfelt, skal bygges ut. Disse momentene som her er blitt presentert, viser at Hammerfest er den naturlige petroleumshovedstaden i nord. Hammerfest kan tilby en komplett infrastruktur for petroleumsindustriens oppgaver i Barentshavet. I tillegg til den fysiske infrastruktur og leverandørindustri, er Hammerfest en petroleumsklynge med administrative stillinger, og et innovativt kompetansemiljø. Hammerfest er allerede ledende på petroleum i Nord-Norge, men det jobbes fortsatt aktivt med tilrettelegging for nye aktører og utvikling av allerede etablerte aktører. Hammerfest kommune, lokale næringsaktører og samarbeidspartnere arbeider for å utvikle en infrastruktur som gjør det naturlig å fortsatt velge Hammerfest som lokaliseringssted og logistikksenter for petroleumsaktivitet i Barentshavet. Det jobbes blant annet aktivt med tilrettelegging av nytt næringsareal, og til tross for stor byggeaktivitet, eksisterer det fremdeles ledige areal. 22

23 Closing comments It is estimated that approximately 25% of the world s unexploited petroleum resources are found in Arctic regions, and a significant build-up of oil and gas activities is expected in the northern areas. This is particularly relevant in the Russian sector, where Shtokman is a prime example the development of the world s largest gas field. The information provided above demonstrates that Hammerfest is the natural oil and gas capital in the north. Hammerfest can provide a complete infrastructure for the activities of the oil and gas industry in the Barents Sea. In addition to the physical infrastructure and supplier industry, Hammerfest is an oil and gas cluster with administrative positions, and an innovative centre of expertise. Hammerfest is already a leading centre for oil and gas in North Norway, but the town is still actively involved in paving the way for new companies and helping develop established industry and commerce. Hammerfest municipality, local business and partners are all working towards developing an infrastructure which will make Hammerfest the natural choice as a location and logistics centre for oil and gas activities in the Barents Sea. This includes the preparation of new industrial areas despite significant building activities, there still remain plots of land available for industry. 23

24

25

26 Strict quality and safety requirements Norwegian Welding Control AS Telefon Welding technology services and inspection. Training and certification

27 Leverandørnettverket for petroleumsprosjekter i nord Vi er representert i Hammerfest, Bodø og Kirkenes BNG leverer naturgass fra Barentshavet til industriprosesser, transport og oppvarming i Barentsregionen. Naturgass bidrar til solid nedgang i utslipp av CO2, NOx, svovel og partikler.

28

29

30

31 LANGSET KONSERNET HAR HOVEDKONTOR I MOLDE OG BESTÅR AV BEDRIFTENE: Langset Mek AS, vedlikehold, verksted og produksjon Brødrene Langset AS, utleie av personell Langset Nord AS, Langset Engineering AS, engineering og prosjektledelse Langset Teknikk AS, produksjon og drift av ventilasjonsanlegg Heimdal Propulsion AS, produksjon av gir og propeller Konsernet har 800 medarbeidere og har vært en betydelig underleverandør til Snøvit og Ormen Lange utbyggingene med utførelse av ca 1 million timer innenfor disiplinene: Ventilasjon Elektro Rør, sveis, mekanikere, struktur Snekkere, malere, murere Lager og logistikk tjenester Prosjektledelse, Mechanical Completion Commisioning tjenester til hovedleverandører for Ormen Lange anlegget. Ved vårt eget kurssenter utdanner vi sveisere, samt at vi kurser personell innen en rekke områder som HMS, varme arbeider, truck, kran etc. Langset konsernets bedrifter setter alltid Helse Miljø og Sikkerhet i første rekke, dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Langset konsernets produksjons og utleie bedrifter er En stor takk til våre kunder og samarbeidspartnere som har gitt oss tilliten til å få være med som en betydelig lokal leverandør : StatoilHydro Aker Solutions Stord Aibel Kaefer IKM IKM Gruppen BIS Industrier Thyssen Krupp Xervon Reinertsen Skanska Icopal GMC HVAC

32 Kontaktinformasjon - Sentralbordet/Rådhuset Besøksadresse: Rådhusplassen 1 (Rådhuset), Hammerfest Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest Telefon: Telefax: E-post: Web: TRIAD Communication NO TBR

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Langset AS Leverer verkstedstjenester, bemanning, engineeringog prosessutstyr til skipsindustrien, on og offshoreindustrien i Norge. Hovedkontor i Molde 750 ansatte Mer enn 20 års erfaring i bransjen Omsetning

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober. Autonome systemer

Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober. Autonome systemer Presentasjon NFAS konferanse 4 oktober Autonome systemer Avanserte maritime operasjoner ved UiT Norges arktiske universitet Peter Wide Prof. Teknologi og Sikkerhet i Nordområdene Arbeidserfarenhet I nordnorge:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Erfa møte Arendal

Erfa møte Arendal Erfa møte Arendal 14.12.2015 Anne-Grete Ellingsen CEO GCE NODE Value Creation in the GCE NODE Industrial classification of the Node Members. The relative size of each segment is weighted to the total value

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Nordland Fylkeskommune Kjell Giæver Prosjekt leder Petro Arctic. Vi løfter sammen

Nordland Fylkeskommune Kjell Giæver Prosjekt leder Petro Arctic. Vi løfter sammen Nordland Fylkeskommune 15.02.08 Kjell Giæver Prosjekt leder Petro Arctic Vi løfter sammen Petro Arctics visjon Petro Arctic skal være leverandørnettverket for petroleumsprosjekter i nord Petro Arctic skal

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund 25.09.2014 Kari Svendsbø HMS leder Aibel AS About Aibel Aibel AS is a leading supplier of services related to oil, gas and renewable energy. The company has approx

Detaljer

Bakgrunn og Temaområder.

Bakgrunn og Temaområder. SAMPET Voksenåsen 23. januar 2007 Bakgrunn og Temaområder www.intsok.com 1 Celebrating 10 years Prime Minister Jens Stoltenberg launched the INTSOK initiative as Minister of Petroleum and Energy INTSOK

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør Narvik Havn KF anno 2014 Rune Johan Arnøy Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Georange Havn Stockholm KF - strategiseminar Januar 2014 2011 2 Næring og industri Infrastruktur

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Narvik 11. februar 2014 Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Geir Frantzen Seniorrådgiver Forskningsparken i Narvik geir@fpn.no The total network has an annual turnover

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

BioCarb+ NFR KPN prosjekt MNOK. Enabling the biocarbon value chain for energy

BioCarb+ NFR KPN prosjekt MNOK. Enabling the biocarbon value chain for energy Enabling the biocarbon value chain for energy BioCarb+ Dr. Ing. Øyvind Skreiberg Sjefforsker, SINTEF Energi AS BioCarb+ prosjektleder oyvind.skreiberg@sintef.no http://www.sintef.no/biocarb NFR KPN prosjekt

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Muligheter for bransjen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Leading contractor with proven track record: Complete platforms and onshore plants

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators 1 North Cape Simulators Etablering av et offentlig arktisk kompetanse- og treningssenter innen beredskap,

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer