INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 5"

Transkript

1 Dok.id.: Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Utgave: 2.00 Skrevet av: Toril Berntzen Skum Gjelder fra: Godkjent av: Eva Watten Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 34 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD KRAV OM KOMPETANSE FOR TILSETTING 1.1 Krav til pedagogisk kompetanse Krav til faglig kompetanse Krav til kompetanse for tilsetting i fellesfag... 8 Bachelorgrad Mastergrad Kroppsøving 1.4 Krav til kompetanse for tilsetting i yrkesfag... 9 kombinasjoner av fag overlapping 1.5 Krav om yrkespraksis ved tilsetting, de mest aktuelle Lærerutdanninger Lærer med 2- årig utdanning Tidligere godkjent utdanning Utdanning som kan godkjennes som 2-årig lærerutdanning Lærer med 3-årig utdanning Fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram Bacehelor - Yrkesfaglærerutdanning Faglærerutdanning som bygger på fag-eller svennebrev o.l. Design og håndtverk (formgivingsfag) Kunst- og kulturhistorie Service og samferdsel (salg og service) (økonomifag) Helse- og sosialfag Musikk Drama Dans Medier og kommunikasjon 1.7 Krav til kompetanse for tilsetting som morsmålslærer for elever fra språklige minioriteter Krav til kompetanse for tilsetting av lærer med utdanning og praksis fra land i eøs-området Krav til kompetanse for tilsetting av lærer med utdanning og praksis fra land utenfor eøs-området Tidligere godkjent utdanning... 15

2 Krav til kompetanse for tilsetting i lederstillinger rektor avdelingsleder 2. KRAV TIL KOMPETANSE FOR LØNNSINNPLASSERING I STILLINGSKODENE LÆRER, ADJUNKT ELLER LEKTOR 2.1 Innledning stillingskoder 2.2 Ikke normerte stillinger Virkningstidspunkt ved endring av stilllingskode Tidligere godkjent kompetanse Videreutdanning Faglærere i yrkesfag Morsmålslærer med andre kvalifikasjoner enn godkjent lærerutdanning Videreutdanning Godkjente videreutdanninger spesielt for yrkesfag Utdanning godkjent som 30stp/10 vg Utdanning og praksis godkjent som 60 stp/20 vt Tabell som viser oppbygging av yrkesfaglærerutdanning 2.10 Funksjonsstillinger Rådgiver Kontaktlærer Fagansvarlig Samlingsstyrer WEB-ansvarlig Team-leder Hovedverneombud 3. UTLYSNING FORSLAG OM TILSETTING TILSETTING 3.1 Utlysing Saksforberedelse Søknadsdokumentene Utvidet søkerliste Intervju Saksframlegg forslag om tilsetting Høringsorgan Stillingskategori rektor Åremålsavtaler rektor Stillingskategori - ass. rektor og avdelingsleder Stillingskategori - undervisningspersonale Ved uenighet behandling i overordnet organ 3.3 Tilsetting Tilsettingsvilkår 2

3 3 Endring av beskjeftigelse Midlertidig reduksjon Varig reduksjon Tilsetting på vilkår Fast tilsetting etter arbeidsmiljøloven Vikariat Midlertidig tilsetting Tilsettingsvilkår Lønnsfastsetting ved tilsetting Ansiennitetsberegning TILSETTINGSREGLEMENT Utlysning 2 Søknadsfrist 3 Foreløpig svar 4 Utvidet søkerliste 5 Intervju 6 Referanser 7 Forslag om tilsetting og tillitsvalgtes uttalerett 8 Tilsetting kortere enn 1 år 9 Myndighet til å fremme forslag om tilsetting og til å tilsette 10 Klagerett 11 Tilsettingsvilkår 12 Tilsettingsbrev 13 Arbeidsavtale 14 Oppsigelse 15 Taushetsplikt 16 Melding om tilsettingsvedtak og retur av søknad 3

4 4 Forord I forbindelse med at flere oppgaver knyttet til tilsetting, fastsetting av kompetanse, lønn og ansiennitet ble delegert ut til de videregående skolene fra 1. mai 2004, har vi laget en oversikt som vi håper vil være til hjelp i skolenes arbeid med tilsettinger. Når fylkesutdanningssjefen delegerer tilsettingen til rektor, forutsettes det at regelverket følges, og ved usikkerhet bes skolene ta kontakt med Personal- og organisasjonssenteret. Ved gjentatte brudd på regelverket, vil delegasjonen kunne bli inndratt. Målet er en enhetlig praksis ved våre videregående skoler. Hvem har kompetanse til å fatte beslutninger i den enkelte tilsettingssaken? Det er skoleeier, fylkeskommunen som tilsetter lærere. Det er derfor skoleeier som er tillagt den konkrete tilsettingsmyndigheten, og som har ansvaret for at den enkelte tilsettingen skjer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven (OLL) og forskriftens kapittel 14 (forskrift til OLL). I tillegg til å sikre at kvalifiserte personer blir tilsatt, har tilsettingsorganet også ansvar for å tilsette den av søkerne som er best kvalifisert (jfr OLL 10-5). Det er skoleeier som selv må påse at OLL kapittel 10 og forskriftens kapittel 14 brukes/tolkes riktig. Denne tolkningskompetansen gjelder i forhold til hele kapittel 14. Kvalifikasjonsprinsippet Kvalifikasjonsprinsippet er et u-lovfestet forvaltningsrettslig prinsipp som er etablert via rettspraksis og sivilombudsmannens uttalelser og som skal følges i tilsettingssaker i offentlig virksomhet. Prinsippet gjelder tilsetting i all offentlig virksomhet og regulerer de hensyn offentlig arbeidsgiver skal eller kan ta hensyn til ved tilsetting i offentlig stilling. Hva som er offentlig tilsettingsvedtak følger samme definisjon som for enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette omfatter tilsettingsvedtak i statlig- og kommunal virksomhet. Kvalifikasjonsvurderinger skal foretas i forhold til den stilling som er utlyst. Rammene for kvalifikasjonsvurderingen er satt i utlysningsteksten. Man kan derfor ikke se på søkermassen og plukke ut den best kvalifiserte av søkerne uavhengig av kvalifikasjonskravene i utlysningen. Det er til den utlyste stillingen man isolert sett skal være best kvalifisert. Dette innebærer at det er utlysningsteksten som er tilnærmet bindende for den konkrete vurderingen. Sedolf Slettli fylkesutdanningssjef sign Tor Ødegård personal- og organisasjonssjef sign 4

5 5 Kapittel 1 og 2 omhandler Krav til kompetanse for tilsetting (tilsettingsform) Krav til kompetanse for innplassering i de ulike stillingskodene (lønnsinnplassering). Det oppstår av og til situasjoner hvor det i utgangspunktet er konflikt mellom kravet til kompetanse i forhold til tilsetting og kravet til kompetanse i forhold til lønnsinnplassering. Derfor er det viktig å skille mellom tilsettingskravene og kravene til lønnsinnplassering. Et eksempel som viser en slik konflikt: 1 delstilling i tysk 1 full stilling i norsk og samfunnsfag Det er utlyst 2 stillinger: En søker har følgende kompetanse: 45 studiepoeng/15 vekttall tysk studiepoeng = stp 120 stp/40 vt i norsk vektttall = vt hovedfag i sosiologi godkjent pedagogisk utdanning Tabellen nedenfor viser forskjellen i vurderingen av tilsettingsform og lønnsinnplassering i de to stillingene. Utlysingsteksten er utgangspunktet for vurderingen. Utlyst fag Tilsettingsform Lønnsplassering Kommentarer Tysk Midlertidig 7960 Lærer uten Søker har ikke godkjent godkjent utdanning kompetanse i tysk (mangler 15 stp) Samfunnsfag og norsk Fast 7966 Lektor med tilleggsutdanning Søker har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse 5

6 6 1. Krav til kompetanse for tilsetting Innledning Bestemmelsene om kompetanse i forhold til hvilket skoleslag eller fag man kan undervise i, er fastsatt i kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. Hele kapittel 14 er revidert med virkning fra Den detaljerte opplistingen av ulike utdanninger er fjernet slik at det nå stilles minimumskrav med henvisninger til lovverket. Dette er imidlertid bare ment som en forenkling og skal ikke medføre realitetsendringer. Derfor finner du flere plasser henvisning til den gamle forskriften til OLL. Minimumskravene gjelder i forhold til hvilke nivåer det skal undervises på. Det er opp til arbeidsgiver å fastsette tilleggskrav basert på de behov skolen har. I Troms fylkeskommune opprettholder vi kravet til yrkespraksis for lærere som skal tilsettes for undervisning i en rekke yrkesfag. Dette innebærer strengere krav enn minimumskravet i nåværende forskrift. Listen over hvilke utdanninger dette gjelder finner du under punkt 1.5. I henhold til Hovedtariffavtalen(HTA) vedlegg 6 gjelder praksiskravet kun ved tilsetting og ikke ved lønnsinnplassering. 1.1 Krav til pedagogisk kompetanse Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-1 Alle som skal tilsettes fast i undervisningsstilling, må i tillegg til nødvendig faglig kompetanse, ha pedagogisk utdanning av minst et halvt års varighet. Til opplæring av voksne etter OLL kapittel 4 A kan det også tilsettes personer uten formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. I Troms fylkeskommune gis disse midlertidig tilsetting. Forutsetningen er at vedkommende har vesentlig erfaring med opplæring av voksne og er egnet til undervisning av voksne. Med virkning fra godskrives ½-årig og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning etter tid-for-tid-prinsippet. Fra høsten 1998 fikk studenter uttelling i grad for PPU etter normert studietid. 1.2 Krav til faglig kompetanse Henvisning: Opphevet forskrift til opplæringsloven

7 7 Det er ulike krav til kompetanse for å undervise i fellesfag og i yrkesfag. I tillegg er kravene til utdanning forskjellig avhengig av fag/nivå. Tilsettingsorganet (rektor) er ansvarlig for at lærerne har godkjent utdanning som er relevant for de fagene de blir tilsatt for å undervise i. 1.3 Krav til kompetanse for tilsetting i fellesfag Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-3 bokstav a) Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i allmenne fag i videregående opplæring, må fylle ett av disse kravene: Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng (80 vt, inklusive pedagogisk utdanning for undervisning i fag/på fagområder der vedkommende har minst 60 studiepoeng (20 vt relevant utdanning. Faglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområder der vedkommende har minst 60 st.p/20 vtl, relevant utdanning. Lærerutdanning,jfr 14-2, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng (20 vekttall), dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør slik utdanning ønskelig. Minstekravet for å undervise er minst 1 års utdanning i faget dvs minst 60 stp/20 vt). Allmennlærere må ha 4 års utdanning med minst 60 stp/20 vt i et av de utlyste fagene. Dersom en skal undervise på Vg2(VKI) eller Vg3(VKII)-nivå, må den som tilsettes ha fordypning ut over minstekravet på 60 stp/20 vt f. eks. mellomfag ev. hovedfag (90 stp/30 vt ev. 120 stp/40 vt). Bachelorgrad - er et 3-årig studium ved universitet/høgskole, som utgjør 180 stp/60 vt. Utdanningen skal ha ei fordypning på 80/90 stp/26/30 vt innen et fag. Bachelor kan bygges ut til en mastergrad med et 2-årig masterprogram som tilsvarer 120 stp/40 vt. En lærer med bachelorgrad + pedagogisk utdanning lønnes som adjunkt (4 års utdanning). Mastergrad Innen det 5-årige integrerte masterprogrammet ved Universitetet i Tromsø er det et lærerutdanningsprogram i realfag. Studiet inneholder i tillegg til den faglige delen den praktisk-pedagogiske utdanningen, og gir 7

8 8 fordypning i 2 realfag som dekker kompetansekravet for undervisning i videregående skole. En lærer med denne mastergraden lønnes som lektor stillingskode Kroppsøving a) 3-årig utdanning fra Norges idrettshøyskole b) pedagogisk høyskole hvor kroppsøving utgjør minst 60 stp/20 vt. c) 60 studiepoeng (20 vekttall) kroppsøving i kombinasjon med andre fag som gir undervisningskompetanse i videregående opplæring tilsvarende minst 3 år. For å undervise i programfag på idrettsfag kreves idrett mellomfag 120 studiepoeng (40 vekttall). 1.4 Krav til kompetanse for tilsetting i yrkesfag Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-3 bokstav b) Den som skal tilsettes i undervisningsstilling i yrkesfag i opplæring, må fylle et av disse kravene: videregående Yrkesfaglærerutdanning for undervisning i fag/på fagområder der vedkommende har minst 60 stp/20 vt, relevant utdanning,jf Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 180 stp/60 vt, inklusive pedagogisk utdanning,jf 14-1, for undervisning i fag/på fagområder der vedkommende har minst 60 stp/20 vt, relevant utdanning. Ingeniører/sivilingeniører som ikke har fagbrev/sertifikat kan ikke tilsettes for å undervise programfag/studieretningsfag som er lærefag/krever sertifikat. Faglærerutdanning,jf. Nasjonale rammeplaner, for undervisning i fag/på fagområder der vedkommende har minst 60 stp/20 vt, relevant utdanning. Fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring, for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for. I tillegg kreves godkjent pedagogisk utdanning. Lærerutdanning, jf. 14-2, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarende minst 60 stp/20 vt, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør slik utdanning ønskelig. Kombinasjoner av fag - overlapping Henvisning: Opphevet forskrift til opplæringsloven

9 9 Enheter som skal inngå i lærer-, adjunkt- eller lektorutdanning, må ikke faglig dekke hverandre i større utstrekning. Eksempler på overlapping: fagbrev som damefrisør og som herrefrisør gir uttelling som 1 ½ år fagbrev som elektromontør gr. L og skipselektrikersertifikat (elektroautomasjonstekniker) gir uttelling som 1 ½ år fagbrev som elektromontør gr. L og som elektroinstallatør gr. L teller som en årsenhet fagbrev som kokk og som kokk institusjonshushold teller som en årsenhet fagbrev som landbruksmekaniker og som reparatør lette kjøretøy teller som en årsenhet Videreutdanning i forskjellige fag med hovedsakelig pedagogikk som innhold blir likevel godkjent som inntil 2 års videreutdanning, uavhengig av fagsammensetting. Samlet utdanning kan likevel ikke omfatte mer enn 2 års utdanning i fag med hovedsakelig pedagogikk som innhold. Hovedfagseksamen, pedagogisk teori og praksis i ei grunnutdanning som lærer, eller praktisk-pedagogisk utdanning fra et pedagogisk seminar, skal ikke regnes med i disse 2 årene. 1.5 Krav om yrkespraksis ved tilsetting, de mest aktuelle: 2-årig tannpleierutdanning, 2 års etterfølgende praksis ½ år reseptarutdanning, 2 års etterfølgende praksis fag- eller svennebrev, maritimt sertifikat eller dokumentert tilsvarende nivå i fag som ikke er lærerfag. 4 års yrkespraksis fysiokjemikerutdanning, 2 års etterfølgende praksis år ergoterapaututdanning, 2 års etterfølgende praksis, eller aktivitørutdanning med yrkesteori og 4 års etterfølgende praksis års sykepleie/vernepleie, 2 års etterfølgende praksis års sosionomutdanning, 2 års etterfølgende praksis års fysioterapaututdanning, 2 års etterfølgende praksis års bioingeniørutdanning, 2 års etterfølgende praksis års radiografutdanning, 2 års etterfølgende praksis eksamen fra teknisk fagskole, 3 årig høgskole, ingeniørskole eller maritim høgskole og min 2 års praksis som ingeniør eller fagarbeider (kombinert utdanning) 4-årig diakonutdanning, 2 års etterfølgende yrkespraksis sivilingeniøreksamen, 4 års relevant yrkespraksis cand.agrit, grad, 2 års relevant etterfølgende yrkesprakis cand.pharm-kandidat, 2 års relevant etterfølgende yrkespraksis cand.odont-kandidat, 2 års relevant etterfølgende yrkespraksis sivilarkitekt, 2 års relevant etterfølgende yrkespraksis Praksis som er en del av tilsettingskompetansen skal trekkes fra ved 9

10 10 beregning av lønnsansiennitet. 1.6 Lærutdanninger Lærer med 2-årig utdanning Henvisning: Opphevet forskrift til opplæringsloven 14-7 og 14-8 Tidligere godkjent utdanning Alle med lærerutdanning godkjent etter tidligere regler, eller ved dispensasjon, har fremdeles gyldig utdanning som det kan bygges videre på. For å få fast tilsetting kreves praktisk pedagogisk utdanning og godkjent høyskoleutdanning slik at kravet om 3 års utdanning oppfylles. Utdanninger som kan godkjennes som 2-årig lærerutdanning a) Utdanning som fotterapeut/kosmetolog med 5 års etterfølgende yrkespraksis. 1 års yrkesteoretisk utdanning. b) 1-årig utdanning i tegning fra pedagogisk høyskole, bygd på 3 år i videregående skole, grafisk linje, og 4 års etterfølgende yrkespraksis. c) 2-årig barnevernspedagogutdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis. d) 2-årig tannpleierutdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis. e) 2 1/2 års reseptarutdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis. f) Fag- eller svennebrev, maritimt sertifikat eller dokumentert tilsvarende nivå i fag som ikke er lærefag. 1 års yrkesteoretisk utdanning og 4 års etterfølgende yrkespraksis praksis. g) 2-årig fysiokjemikerutdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis. Lærer med 3-årig utdanning Henvisning: Opphevet forskrift til opplæringsloven 14-9 til Fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram a) Lærere med 3-årig ingeniørutdanning, ev. sivilingeniørutdanning og pedagogisk utdanning kan tilsettes for undervisning i fellesfag der de har nødvendig kompetanse. Ellers gjelder reglene i punkt 1.4. Bachelor Yrkesfaglærerutdanning Finnes i følgende fag: mekaniske fag, elektrofag, bygg- og byggtekniske fag), formingsfag, helseog sosialfag, hotell- og næringsmiddelfag, musikk, dans og drama. 10

11 11 Dette er en 3-årig yrkesfaglærerutdanning (inkl. pedagogisk utdanning) på høgskolenivå som utgjør 180 stp/60 vt og som bygger på fagbrev eller tilsvarende. Fagbrevet må være innen det faget som yrkesfaglærerutdanningen omfatter. Lærere med denne utdanningen innplasseres i stillingskode 7962 adjunkt. Faglærerutdanning som bygger på fag- eller svennebrev o.l. a) Fag- eller svennebrev, maritimt sertifikat eller dokumentert tilsvarende nivå i fag som ikke er lærefag. Med maritimt sertifikat er her ment sjøteknikersertifikat II eller maskinistsertifikat av 2. klasse, styrmannssertifikat eller styrmannssertifikat av 2. klasse, elektroautomasjons tekniker- eller skipselektrikersertifikat, kokksertifikat. I tillegg kreves 2 års yrkesteoretisk utdanning og 4 års etterfølgende yrkespraksis. b) 8 års relevant praksis i faget (når faget ikke er lærefag). 2 års yrkesteoretisk utdanning. c) To fag- eller svennebrev eller maritime sertifikat (se nr. 1), 1 års yrkesteoretisk utdanning, 4 års etterfølgende yrkespraksis. Eksempler på utdanninger som kan være relevante som grunnlag for tilsetting for å undervise i programfagene eller deler av programfagene på de ulike utdanningsprogrammene. Design og håndverk (Formgivingsfag) a) 3-årig faglærerutdanning i forming fra pedagogisk høyskole. b) 3-årig utdanning fra kunsthåndverksskole, alle linjer. c) Statens høgskole for kunsthåndverk og design. d) Fagbrev/svennebrev med 4 års relevant praksis og 2 års yrkesteoretisk utdanning innenfor et av følgende fag: Grafisk formgiving, søm, frisør, gullsmed, gravør, duodji, blomsterdekoratør, førtrykk, foto eller annen relevant utdanning. e) 3-årig ergoterapeututdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis eller aktivitørutdanning og 2 års yrkesteoretisk utdanning samt 4 års etterfølgende yrkespraksis. Praksisen bør være fra områdene geriatri, psykisk utviklingshemmede eller annen relevant praksis. Kunst- og kulturhistorie a) Grunnfag i kunsthistorie. b) 3-4 års utdanning fra kunsthåndverksskole. c) 3-årig faglærerutdanning i formingsfag. Service og samferdsel (Salg og service) (økonomifag) a) 3-årig utdanning fra Statens lærerhøyskole i handels- og kontorfag (SLHK, nå høyskolen i Buskerud) eller tilsvarende utdanning fra annen pedagogisk 11

12 12 høyskole. b) 2-årig økonomisk/ administrativ utdanning fra høyskole med 1 års faglig og pedagogisk påbygging fra pedagogisk høyskole. c) Fag fra universitetet minimum 60 stp/20 vt. d) Årsstudium i salg- og serviceledelse 60 stp/20 vt. Helse- og sosialfag a) 3-årig utdanning i sykepleie/vernepleie og 2 års etterfølgende yrkespraksis. b) Faglærer i ernæring, helse- og miljøfag. c) 3-årig sosionomutdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis. d) 3-årig fysioterapiutdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis. e) Nordisk husholdskandidat ernæringslinjen. f) Medisin eller biologi grunnfag som del av 3-årig utdanning. g) 3-årig bioingeniørutdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis. h) 3-årig ergoterapeututdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis. i) 3-årig radiografutdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis. j) 3-årig barnevernpedagogutdanning og 2 års etterfølgende yrkespraksis. k) Fagbrev barne- og ungdomsarbeider fagbrev, yrkesteori og praktisk pedagogisk utdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis l) 3-årig førskolelærerutdanning med 2 års etterfølgende yrkespraksis Musikk a) 3-årig faglærerutdanning fra Norges musikkhøyskole, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), statlig høyskole eller tidligere musikkonservatorium. b) 3-årig organist/kantor/kirkemusikerutdanning eller tilsvarende utdanning. Drama a) Grunnfag drama eller 1-årig fordypning i drama eller 3-årig utdanning fra Statens teaterhøgskole som skuespiller eller instruktør. b) 3-årig utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo som skuespiller eller instruktør. Dans a) 3-årig utdanning fra Den Norske Balletthøyskole som ballett-/dans-/ bevegelsepedagog. b) 3-årig utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo som ballettpedagog. Medier og kommunikasjon a) Høgskoleutdanning medialinje eller utdanning innen kommunikasjon journalist. 12

13 13 b) Høgskoleutdanning innen grafisk design c) Kunst- og håndverksskole 1.7 Krav til kompetanse for tilsetting som morsmålslærer for elever fra språklige minoriteter Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-4 Den som skal tilsettes som morsmålslærer, jf. OLL 2-8 og forskriften til OLL kapittel 24, må fylle ett av disse kravene: Lærerutdanning fra hjemlandet til eleven og dokumentert gode norskkunnskaper. Lærer med samme morsmål som eleven: Universitets- og/eller høgskoleutdanning med samlet varighet på minst 3 år inklusive pedagogisk utdanning, etter 14-1, og dokumentert gode norskkunnskaper. 1 ½ år av utdanningen må omfatte språket og kulturen til eleven. Norskspråklig lærer som ikke har samme morsmål som eleven: Universitets- og/eller høgskoleutdanning i eleven sitt språk som samlet utgjør minst 90 studiepoeng (30 vekttall), og god kjennskap til den kulturelle bakgrunnen til eleven, i tillegg til pedagogisk utdanning etter Krav til kompetanse for tilsetting av lærer med utdanning og praksis fra land i EØS-området Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-6 Den som skal tilsettes, må fylle kriteriene i direktiv 89/48/EØF om ei generell ordning for godkjenning av diplom for høyere yrkeskompetansegivende utdanning av minst tre års lengde, eller direktiv 92/51 /EØF om annen generell ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF. Den som har grad eller utdanning fra utenlandsk institusjon, kan få graden eller utdanningen generelt godkjent, jf. universitets- og høgskoleloven 48. Utdannings- og forskningsdepartementet godkjenner den som har fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, og pedagogisk kompetanse. 1.9 Krav til kompetanse for tilsetting av lærer med utdanning og praksis fra land utenfor EØS-området Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-7 Den som skal tilsettes, må ha utdanning og praksis tilsvarende det som kreves av lærer med norsk utdanning og praksis. Personer som ikke har bestått norsk 13

14 14 videregående opplæring, må dessuten dokumentere tilfredsstillende kunnskaper, dyktighet og innsikt i norsk språk og norske samfunnsforhold og skoleforhold. Den som har grad eller utdanning fra utenlandsk institusjon, kan få graden eller utdanningen generelt godkjent, jf. Universitets- og høgskoleloven 48. Utdannings- og forskningsdepartementet godkjenner den som har fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, og pedagogisk kompetanse Tidligere godkjent utdanning Henvisning: Forskrift til opplæringsloven 14-8 Alle som har utdanning som lærer etter tidligere regler, eller som har fått dispensasjon fra tidligere lærerutdanningskrav, vil fremdeles ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt i undervisningsstilling Krav til kompetanse for tilsetting i lederstillinger Henvisning: Opplæringsloven kapittel 9 Rektor OLL kapittel 9 sier noe om ledelse, funksjoner, utstyr og læremiddel i skolen. Kompetansekravet til rektor som tidligere kom fram i OLL 10-2 ble opphevet i juni 2003 samtidig som 9-1 ble endret og lyder: Hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringa i skolen skal ledes av rektorer. Rektorene skal holde seg fortrolige med den daglige virksomheten i skolene og arbeide for å videreutvikle virksomheten. Den som skal tilsettes som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Rektorer kan tilsettes på åremål. Departementet kan etter søknad gjøre unntak fra reglene i andre ledd og gi anledning til andre måter å organisere ledelsen på. Loven sier ikke lenger noe om at den som tilsettes som rektor må oppfylle de kompetansekravene som gjelder for det skoleslaget han/hun skal være rektor for. Heller ikke spesifiseres krav til minst 3 års undervisningspraksis eller praksis fra administrativt arbeid i skolen eller i annen utdanningsinstitusjon. Åremålsperioden er 6 år. 14

15 15 Avdelingsleder Det er i OLL ikke stilt krav til kompetanse ved tilsetting av avdelingsleder. Men avdelingsleder må fylle kravet til kompetanse for tilsetting i undervisningsstilling i fag som skolen tilbyr, fordi de fleste avdelingsledere har undervisningsplikt som en del av stillingen. I følge vedtatt organisasjonsplan har avdelingsleder både personal- og økonomiansvar. 15

16 16 2. Krav til kompetanse for lønninnplassering i stillingskodene lærer, adjunkt eller lektor 2.1. Innledning Hovedtariffavtalen(HTA)vedlegg 6 har følgende regler for lønnsinnplassering: Tilsatte i undervisningsstilling innplasseres i stillingskodene(stk) 7961 lærer, 7962 adjunkt, 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, 7965 lektor og 7966 lektor med opprykk etter reglene i tariffavtalen basert på normert studietid. Godkjenning av normert studietid foretas av utdanningsinstitusjonene og kan ikke overprøves av tilsettingsmyndigheten. Innplassering i stk 7961 lærer, 7962 adjunkt, 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, 7965 lektor og 7966 lektor med opprykk forutsetter fullført både faglig og pedagogisk utdanning. Praktisk pedagogisk utdanning teller ved innplassering med det antall studiepoeng/vekttall som utdanningen utgjorde på det tidspunktet den ble tatt, likevel slik at all godkjent praktisk pedagogisk utdanning fastsettes til minst 30 stp/10 vt. De som fyller de faglige kravene(men mangler pedagogisk utdanning) og har fag som er med i læreplanene for vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast tilsetting på vilkår eller vikartjeneste får minstelønn som om vedkommende hadde fullført sin utdanning i sin helhet. Unntaket her er: Innplassering i stk 7963 og 7966 som krever både faglig og pedagogisk utdanning. Undervisningsstillingene er plassert i hovedtariffavtalens kap. 4 Sentralt lønns og stillingsregulativ. De pedagogiske stillingene finnes i kap. 4C med minstelønnssatser. Følgende stillingskoder gjelder: Still.kode Hovedbenevnelse 7960 Undervisningspersonell (uten godkjent utdanning) (bruk tabellen for minstelønn for fagarbeiderstillinger-/tilsvarende fagarbeiderstillinger i HTA kap. 4B B-rundskriv 7/2004 fra KS) 7961 Lærer (3 års normert studietid 180 stp./60 vt) 7962 Adjunkt (4 års normert studietid 240 stp./80 vt) 7963 Adjunkt m/tilleggsutdanning (5 års normert studietid 300 stp./100 vt) 7965 Lektor (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på master-/hovedfagsnivå) 7966 Lektor med opprykk (samme som 7965, men må tilsvare 6 års normert studietid 360 stp./120 vt 16

17 Ikke-normerte stillinger Lønnsplassering av rektor fastsettes etter forhandlinger lokalt.(jfr HTA pkt 3.4.2) Lønnsinnplassering for nye avdelingsledere skal skje på skolen og med utgangspunkt i lønna til forrige avdelingsleder. Lønnskrav utover dette sendes til PO-senteret og behandles av personalsjef og fylkesutdanningssjefen. Henvisning: B-rundskriv 5/2006 fra KS (ev. vedlegg 6 HTA) Gjelder punktene 2.3 til og med Virkningstidspunkt ved endring av stillingskode For undervisningspersonale vil virkningstidspunktet for ev. lønnsopprykk være den 1. i måneden etter at arbeidsgiver har mottatt dokumentasjon på gjennomført utdanning. (Dette er ei presisering ift HTA vedlegg 6. Enighet mellom KS og Utdanningsforbundet om presiseringen) 2.4 Tidligere godkjent kompetanse Alle med lærerutdanning godkjent etter tidligere regler eller ved dispensasjon har fremdeles gyldig kompetanse. Disse innplasseres i stillingskoder lik den godkjenning de fikk. Innplassering i stillingskode etter videreutdanning skjer ut fra samlede studiepoeng/vekttall. 2.5 Videreutdanning Ved innplassering i ny kode beholdes tjenesteansiennitet og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn. Ved ansiennitetsopprykk beholdes ikke lokale tillegg. I tillegg til universitets- og høgskoleutdanning skal videreutdanning for faglærere i yrkesfag tatt utenom universitets- og høgskolesystemet (for eksempel et fagbrev i tillegg til det som gir tilsettingskompetanse) godkjennes som videreutdanning og gi grunnlag for innplassering i ny stillingskode. Et ekstra fagbrev vurderes lik 60 studiepoeng. Eksempler på godkjente videreutdanninger finner du under punkt Faglærere i yrkesfag Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedagogisk kompetanse (PPU) med avlagt eksamen før , innplasseres i stillingskode 7961 lærer. Er pedagogisk kompetanse (PPU) tatt 17

18 18 etter , innplasseres i stillingskode 7962 adjunkt. 2.7 Morsmålslærer med andre kvalifikasjoner enn godkjent lærerutdanning Tilsatte som skal gi undervisning i og på morsmål for fremmedspråklige elever som ikke har godkjent lærerutdanning fra Norge eller hjemlandet, tilsettes midlertidig og innplasseres i stillingskode 7961 lærer. 2.8 Videreutdanning Nedenfor finner du en rekke fag som er godkjent som videreutdanning for å bli innplassert i en ny stillingskode. Fra høsten 1998 (fra høsten 1996 ved Universitetet i Oslo) er examen philosophicum normert til 5 vekttall, og kan bare godkjennes som halvårsenhet sammen med påbyggingingsstudium i ex. fac. 5 vekttall. Videreutdanning godkjennes i forhold til lønnsinnplassering med normert studietid i fag som er avsluttet med eksamen. 2.9 Godkjente videreutdanninger spesielt for yrkesfaglige studieretninger Henvisning: Opphevet forskrift til opplæringsloven til Utdanning godkjent som 30 stp/10 vt a) Videreutdanning godkjent av departementet og avsluttet med teoretiskpraktisk prøve 1. Teknologisk institutt: Halvårsenhet i bearbeidingsteknikk, eller i DAK/DAP-IT 2. Narvik ingeniørhøgskole, halvårsenhet DAX/DAP. b) RVO/fylkene Elektronikk/elektroteknikk for lærere ved grunnkurs elektro. c) NS 478 (ASME 6G) sveising. Dette sertifikatet inngår i punkt g. d) Bedriftslederskolen med full eksamen, det vil si Bedriftslederskolen del 1 og 2. Bedriftslederskolen del 1 består av 4. lærlingklasse med regnskapslære og faglig kalkulasjon, eller handelsskole med de fagene som ble krevd for å løse handelsbrev(regnskapslære, bokføring, korrespondanse og dokumentlære og samfunns- og næringslære). e) Lederskolen for håndverk, industri og servicevirksomhet del 1 og 2 (tidligere Bedriftslederskolen del 1 og 2). Mesterutdanning -Mesterbrev vil utgjøre del 1 (88/ l2. juli 1988). f) Kystskipper av 1. klasse eller fiskeskippereksamen. g) Teknologisk institutt: halvårsenhet i material- og sveiseteknologi, nr. 1 og nr. 2. h) Norges Eksportskole (eksportkandidateksamen). i) Halvårsenhet fra EDB-skolen. j) NKI-skolen: halvårsenhet i datalære/informatikk. 18

19 19 k) Sertifikat som elektroautomasjonstekniker (tidligere skipselektriker) -fagbrev som elektromontør gruppe L. Ved dokumentasjon av begge gir bokstav b en halvårsenhet. l) Oslo ingeniørhøgskole/statens lærerkurs, modulstrukturert halvårsenbet i elektronikk. m) Norsk Arbeidsgiverforening sitt kurs for verneingeniører. n) NKI-skolen, lederutdanning for helsesektoren. o) Halvårsenhet i bearbeidingsteknologi ved Høyskolen i Agder. Utdanninger og praksis godkjent som 60 stp/20 vt a) Fag- eller svennebrev som kommer i tillegg til tilsettingskravene. For fagområde som ikke har vært lagt under lærlingloven/opplæringsloven, kan godkjent fagarbeiderstatus vurderes som likeverdig. For at fagbrev nr. 2 skal gi uttelling, kreves det 18 måneder praksis i det nye faget. Slik årsenhet teller en gang i den samlede kompetansen. Det gis ikke opprykk for et tredje fagbrev. b) 1-årig tillegg for teknikere med eksamen fra teknisk fagskole, ny ordning c) Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole, ny ordning, gir en årsenhet i tillegg til å dekke kravet til 1-årig yrkesteoretisk utdanning. Eksamen fra de tidligere tekniske skolene og 4 års etterfølgende yrkespraksis som ingeniør gir kompetanse som lærer med treårig utdanning. d) Ingeniørutdanning fra: 1. Østfold tekniske skole 2. Oslo tekniske skole 3. Oslo teknisk maritime skole 4. Gjøvik tekniske skole 5. Tinius Olsen tekniske skole 6. Horten tekniske skole 7. Telemark tekniske skole 8. Sørlandet tekniske skole 9. Stavanger tekniske skole 10. Bergen tekniske skole 11. Møre og Romsdal tekniske skole 12. Trondheim tekniske skole 13. Narvik tekniske skole 14. Hærens ingeniørskole Hvalsmoen e) Teknologisk institutt: Kompetansegivende kurs for lærere i snekkerfag, bilteknisk lederskolekurs for bilfaglærere, bygg- og anleggsfag, tømrer- og murerlinje. f) 1-årig videreutdanning i sveiseteknologi ved Høyskolen i Agder. g) Lederskolen for treindustrien. h) Trelastskolen. i) Arbeidslederpraksis, ledende laboratoriepraksis eller praksis som konstruktør i minst 2 år med basis i fagutdanning, fag- eller svennebrev eller tilsvarende, eller ingeniøreksamen, eller allsidig kvalitativ fagpraksis i minst 4 år. Slik årsenhet teller en gang i den samlede kompetansen. For yrkesrettede høyskolestudier skal slik praksis komme etter fagstudiet. Praksis som lærer eller leder i skolen, regnes 19

20 20 ikke som arbeidslederpraksis eller fagpraksis i forhold til denne j) bestemmelsen. k) Dispasjøreksamen. l) 1 -årig helsesøsterutdanning. m) 1-årig jordmorutdanning. n) 1 -årig spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie. o) Spesialutdanning for sykepleiere i minst 1 år som omfatter minst 350 timer teoriundervisning, er avsluttet med eksamen og dokumentert med vitnemål. p) Utdanning som bedriftsøkonom (Bedriftsøkonomisk institutt). q) Stabekk høyskole (kostholdsøkonom og husøkonom). r) Skipsførereksamen. s) Høyere skipsførereksamen. t) Maritim høyskole. u) 10 måneders utdanning for utskrevne offiserer fra Sjøkrigsskolen. v) Maskinsjefeksamen. w) Høyere maskinsjefeksamen. x) Eksamen fra studieretning i skipsfartsfag ved høyskole. 20

21 21 YRKESFAGLÆRER eksempler på oppbygging av lærerutdanning Fagbrev Fagbrev Fagbrev 1 Fagbrev Fagbrev Fag som ikke er lærefag 4 år etterfølgende yrkespraksis 4 år etterfølgende yrkespraksis Fagbrev 2 4 år etterfølgende praksis 4 år etterfølgende praksis 8 år relevant yrkespraksis 1 år yrkesteori 2 år yrkesteori 4 år etterfølgende 3-årig ingeniørhøgskole 3-årig yrkesfaglærer 2 år yrkesteori yrkespraksis utdanning i samme fagområde som fagbrevet Ped.sem 1 år yrkesteori = lærer med Ped.sem Ped.sem Ped.sem 2-årig utdanning + årsenhet = lærer med 3-årig utdanning Ped.sem = lærer med = lærer med 3-årig utdanning 3-årig utdanning + årsenhet + årsenhet + årsenhet + årsenhet = lærer med 3-årig utdanning = adjunkt = adjunkt = adjunkt = adjunkt = adjunkt = adjunkt + årsenhet + årsenhet + årsenhet + årsenhet + årsenhet + årsenhet = adjunkt m/opprykk = adjunkt m/opprykk = adjunkt m/opprykk = adjunkt m/opprykk = adjunkt m/opprykk = adjunkt m/opprykk NB!! Vær oppmerksom på at lønnsplassering er avhenging av når pedagogisk utdanning er avlagt, før eller etter 1999, se punkt 2.6 Faglærer i yrkesfag. 21

22 2.10 Funksjonsstillinger I særavtale for undervisningspersonalet, som gjelder fra er det kun to funksjoner som er nevnt, rådgiver og kontaktlærer. Disse har ei minimumsavlønning i henhold til særavtalen. I tillegg kan de ha lokale lønnstillegg. Rådgiver Rådgiver er en funksjon som kombineres med undervisningsstilling. I Troms tilsettes rådgiver i fast stilling. Det er ikke ønskelig at rådgiver har 100% ressurs som rådgiver. På skoler med ressurs til flere rådgivere er det ønskelig at begge kjønn er representert. Rådgiver bør ha tilleggsutdanning i spes.ped., sos.ped. eller lignende. Stillingen lyses vanligvis ut internt. Rådgiver innplasseres i lærerkode, basert på utdanning og praksis, med funksjonstillegg. Øvrige funksjonsstillinger som finnes i videregående skole Kontaktlærer Fagansvarlig Samlingsstyrer WEB-ansvarlig Teamleder Hovedverneombud HTA kapittel 1 FELLESBESTEMMELSENE omhandler en del bestemmelser knyttet til tilsetting, arbeidstid, ferie, lønn og permisjoner som det er nyttig å gjøre seg kjent med.

23 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 2 av Utlysing Forslag om tilsetting Tilsetting 3.1. Utlysing Skolens grunnlag for utlysning er stillingsplanen. I henhold til Hovedavtalens Del B skal stillingsplanen og utlysningstekst drøftes med de tillitsvalgte. Opplæringsloven sier i 10-4 om utlysning av stillinger: Undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig. Kravet om slik utlysning gjelder ikke for stillinger som er ledige for et kortere tidsrom enn seks måneder, eller når arbeidsgiveren skal tilby stillinga til en arbeidstaker eller tidlegere arbeidstaker i virksomheten med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v om oppsigelsesvern og 14-3 om fortrinnsrett til ny tilsetting. Det er nytt at kravet om utlysing av ledige stillinger i den videregående skolen er lovfestet. Kravet omfatter også avdelingslederstillinger i skolen. Utlysningsteksten skal/kan inneholde følgende elementer: stillingskategori tilsettingsform (ved vikariat oppgis lengden på vikariatet) stillingsstørrelse i prosent spesielle krav/ønsker(for eksempel hovedfag, spes.ped.) ved lederstillinger - minst 2 referanser oppgis - kvinner oppfordres til å søke - kreves erfaring i HMS arbeid krav om politiattest (som ikke er eldre enn 2 mnd) ev. velferdstilbud for eksempel barnehage, bolig Ved utlysning av vikariat må skolen oppgi (til personal- og organisasjonssenteret) hvem som skal ha permisjon og vikariatets lengde. Søknadsfristen er minst 2 uker (dersom ikke annet er avtalt). Skolenes forslag til utlysningstekst må være i Personal- og organisasjonssenteret seinest 5 dager før utlysningsdato. 3.2 Saksforberedelse I avtalen om medinnflytelse ved tilsetting av undervisningspersonale heter det: Undervisninspersonalet, gjennom de respektive organisasjoner, skal ha rettigheter som øvrige fylkeskommunalt tilsatte til medinnflytelse i forbindelse Troms fylkeskommune

24 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 3 av 34 med rekruttering til, tilsetting i og omplassering i stillinger. Søknadsdokumentene Søkerne blir i annonsen bedt om å søke elektronisk, og ved intervju må orginaldokumenter av vitnemål og atteste medbringes. Til lederstillinger er det vanlig å be om å oppgi minst 2 referanser. Utvidet søkerliste Til hjelp for de som skal arbeide med tilsettingssaker, skal skolene lage liste over søkerne. Det vises også til Forskrift om partsofftentlighet i saker om tilsetting i offentlig forvaltning. For lærere kan opplysninger som bekrefter at søkeren har fulgt med i utviklingen innen sitt fagområde (eks. kortere etterutdanningskurs), være av vesentlig betydning når 2 søkere ellers står likt. Utvidet søkerliste må inneholde: stillingsbetegnelse søkernr. navn/adresse/fødelsdato/ev. telefonnr. utdanning praksis nåværende stilling Søkerlista settes opp i skjematisk form og sendes de søkerne som har bedt om det, sammen med formular for taushetsplikt. Intervju I de tilfeller det foretas intervju, skal utvelgelsen av intervjukandidater foretas i samarbeid med de tillitsvalgte. Ved tilsetting i rektorstillinger vil dette være hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som deltar. Se for øvrig Troms fylkeskommunes tilsettingsreglement 5 Intervju (bak i heftet). Saksframlegg forslag om tilsetting Til hver stilling bør det så langt råd er, rangeres 3 søkere. Rektor bør utarbeide begrunnelse for sin innstilling. Begrunnelsen, som skal være skriftlig, bør redegjøre for både utvelgelsen og rangeringen av søkerne. Denne redegjørelsen blir sammen med uttalelsene fra høringsinstansene grunnlaget for vedtak om tilsetting. Troms fylkeskommune

25 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 4 av 34 Høringsorgan For pedagogisk personale, inklusiv ass.rektor og avdelingsledere, er høringsadressatene lærerorganisasjonene. Ved tilsetting av rektor skal arbeidstakerorganisasjonene både for driftspersonale og pedagogisk personale høres. Stillingskategori rektor Fylkesutdanningssjefen sender saka til uttalelse til arbeidstakerorganisasjonene (hovedtillitsvalgt fylke). Svarfristen er 7 dager, dersom ikke annet er avtalt. Følgende dokumenter sendes til høringsorganene: utlysningstekst utvidet søkerliste intervjupanelets tilråding etatssjefens forslag om tilsetting Åremålsavtale Rektorer Fylkesrådet har i sak 102/05 gjort slikt vedtak: Avtale om åremålstilsetting av rektorer i videregående skole i Troms fylkeskommune vedtas, og innføres med umiddelbare virkning ved tilsetting av nye rektorer. Utdrag fra saken til fylkesrådet: Avtalen bygger på Arbeidsmiljøloven 58A, Kommunelovens 24 nr 3 samt særavtale for ledere (SGS1004) som er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen kap Rektor i videregående skoler i Troms tilsettes på åremål. Åremålsperioden er 6 år med mulighet for forlengelse med en ny periode dersom det er felles enighet med organisasjonene om dette. 2. Rektor gis lønn etter avtale og etter lokale forhandlinger. Det gis åremålstillegg etter avtale. 3. Ved fratredelse før fylte 58 år gis det ingen spesiell kompensasjon utover reglene om fortrinnsrett til stilling i et år i fylkeskommunen som vedkommende er kvalifisert for. 4. Ved fratredelse mellom fylte 58 år og før fylte 60 år gis det tilbud om et års permisjon med 80 % lønn. Det gis ikke garanti for ny stilling etter endt permisjon. 5. Ved fylte 60 år ved fratredelse har rektor krav på retrettstilling i Troms fylkeskommune. Lønnen settes til 80 % av lønnen i stillingen som rektor, eventuelt den nye stillingens topplønn. Troms fylkeskommune

26 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 5 av Et år før åremålsperioden utløper skal rektor bli underrettet om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode, eventuelt tas det opp til drøfting overgang til annen stilling. 7. Det skal foretas resultatvurdering på bakgrunn av fastsatte mål og resultatkrav som er tillagt stillingen. Dette skal inngå i grunnlaget for lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalen kap. 3. pkt Etter høringen gjør fylkesutdanningssjefen vedtak om tilsetting. Stillingskategori ass.rektor og avdelingsledere Rektor sender følgende dokumenter til høringsorganene: utlysningstekst utvidet søkerliste intervjupanelets tilråding rektors forslag om tilsetting med en svarfrist på 7 dager hvis ikke annet er avtalt. Etter høringen gjør rektor vedtak om tilsetting. Stillingskategori undervisningspersonale Rektor forbereder saken på vanlig måte og sender de samme dokumentene som nevnt ovenfor til høringsorganene. Myndigheten til å fremme forslag om tilsetting kan delegeres til avdelingsleder. Etter høringen gjør rektor vedtak om tilsetting. Ved uenighet behandling i overordnet organ Ved uenighet mellom etatsjef og tillitsvalgte om forslag om tilsetting av rektor, kan hovedtillitsvalgt anke til partsammensatt utvalg. Kravet om anke må fremmes i tillitsvalgtes uttalelse til forslag om tilsetting, og innen uttalefristen. (Jf. Tilsettingsreglementets 10 pkt 2) Ved uenighet mellom rektor og tillitsvalgte om forslag om tilsetting av ass.rektor/avdelingsleder, kan organisasjonene be om behandling i partssammensatt utvalg. Krav om slik behandling må fremmes i tillitsvalgtes uttalelse til forslag om tilsetting innen uttalefristens utløp. Ved uenighet mellom rektor og tillitsvalgte om forslag om tilsetting av undervisningspersonale, kan organisasjonene anke til partssammensatt utvalg. Krav om slik behandling må fremmes i tillitsvalgtes uttalelse til forslag om tilsetting innen uttalefristens utløp. Rektors grunngitte avgjørelse sammen med utlysningstekst, saksframlegg, søknader fra rangerte søkere, søkerliste og høringsuttalelser, sendes fylkesutdanningssjefen for videre behandling. Etter behandling i partssammensatt utvalg sendes saken tilbake til skolen og rektor utsteder tilsettingsbrev. Troms fylkeskommune

27 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 6 av Tilsetting Tilsettingsvilkår Opplæringsloven med forskrift samt Arbeidsmiljøloven regulerer tilsetting av uoppsigelig (se rskr. F-35/99). fast (etter Arbeidsmiljøloven) midlertidig vikariat OLL 10-6 sier Dersom det ikkje er søkjarar som fyller de kompetansekrava som er fastsette i denne lov, kan andre tilsetjast mellombels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode, skal tilsetjinjga vare til og med 31. juli. Stillingene kan organiseres som hel- eller delstillinger. Med hel stilling menes stilling med beskjeftigelsesgrad på 100 %. Med delstilling menes stilling med lavere beskjeftigelsegrad enn 100 %. I rskr. F-35/99 heter det: Det bør som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Endring av beskjeftigelse Undervisningspersonale, tilsatt uoppsigelig eller fast (etter AML) kan etter søknad i tilknytning til ordinær utlysning få tilsettinga omgjort til tilsetting i stilling med lavere eller høyere beskjeftigelsesgrad begrenset oppad til hel stilling. Ved ledig stilling bør som hovedregel deltidstilsatte i fast stilling etter utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Fra rskr. F Dette gjelder dersom det ikke er noen med fortrinnsrett etter Arbeidsmiljølovens kapittel 14. Ved endring av beskjeftigelsen skal det utstedes nytt tilsettingsbrev. Dersom den som får utvidet sin stilling er uoppsigelig tilsatt, vil den nye delstillingen bli fast etter arbeidsmiljøloven. Dette må framgå av tilsettingsbrevet. Dersom den nye stillingen er ved en annen skole, skal vedkommende ha nytt tilsettingsbrev. Stillingen må samlet ikke utgjøre mer enn 100 %. Midlertidig reduksjon Undervisningspersonale, tilsatt uoppsigelig eller fast, kan etter søknad få stillingen midlertidig redusert inntil halv stilling for inntil 3 år. Ved innvilgelse av midlertidig redusert stilling skal det fastsettes når permisjonen opphører Varig reduksjon Undervisningspersonale som ønsker en varig reduksjon av sin stilling, må søke om dette i forbindelse med utarbeidelse av skolens stillingsplan, innen en gitt frist. Nytt tilsettingsbrev utstedes. Troms fylkeskommune

28 Retningslinjer for tilsetting, kompetanse-og lønnsfastsetting for pedagogisk personale Dok.id.: Side : 7 av 34 Tilsetting på vilkår I forskriften til opplæringslovens 14-5 Tilsetting på vilkår heter det: Når det til utlyst full stilling eller delstilling i yrkesfag ikkje melder seg søkjar som fyller kompetansekrava, kan søkjar som fyller dei faglege krava, men manglar pedagogisk eller yrkesteoretisk utdanning, tilsetjast på det vilkår at utdanningen fullføres. Det samme gjelder lærer i morsmål. I tillegg til søkjarar som har fagbrev eller tilsvarande, gjeld ordninga også søkjarar med bl.a. helsefagleg utdanning, siviløkonomar, cand.agric.kandidatar, cand.jur.kandidatar, cand.oecon.kandidatar og kandidatar frå høgskole eller kunst- og handverksskole. Normal gis tilsetting på vilkår om fullført utdanning innen 3 år. Fast tilsetting etter arbeidsmiljøloven Innføring av opplæringsloven og opphør av rettsvilkårsavtalen innebar en normalisering av stillingsvernet for lærere og skoleledere. De særlige stillingsvernreglene ble opphevet og de alminnelige reglene i blant annet arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende. For øvrig vises det også til opplæringslovens kapittel 10 og til reglene i Hovedavtalens Del B. Dette innebærer at lærere tilsatt etter , tilsettes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og begrepet fast tilsetting er knyttet til bestemmelsene i denne loven. Vikariat Tilsetting i vikariat kan bare nyttes når læreren skal tjenestegjøre for en annen i dennes fravær. Et vikariat opphører når stillingens innehaver gjeninntrer i stillingen. Vikar som ikke har godkjent utdanning for stillingen, både faglig og pedagogisk utdanning, kan likevel bare tilsettes for ett skoleår. Blir permisjonen forlenget, trenger ikke vikariatet lyses ut på nytt, dersom den som vikarierer har godkjent utdanning for stillingen (både faglig og pedagogisk utdanning). I opplæringslovens 10-6 Mellombels tilsetjing heter det: Midlertidig tilsetting Dersom det ikkje er søkjarar som fyller dei kompetansekrava som er fastsette i denne lova, kan andre tilsetjast mellombels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode, skal tilsetjinga vare til og med 31. juli. Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Troms fylkeskommune med angivelse av etat/enhet og på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Arbeidstakeren må godta endringer i sitt arbeidsområde når det er saklig begrunnet. Tilsetting skal som hovedregel skje med en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsesfristen 14 dager. Troms fylkeskommune

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v.

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551)

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Utskriftsdato: 7.1.2018 03:25:15 Status: Gjeldende Dato: 30.11.2016 Nummer: 2016/1644 og 2016/1551)

Detaljer

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016

Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle. Modul 4 Februar 2016 Tilsettinger i skole og barnehage Prosedyre, politikk og den tillitsvalgte sin rolle Modul 4 Februar 2016 s2 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Forhandlingsordninger Hovedavtale

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 2 20. april 2012 kl. 11.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1, 29. mars 2012. For øvrig legger KS følgende til grunn: I GENERELT

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tilsettinger Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tillitsvalgte med i prosessen KS-området: HA: del B 3d-e PBL-området: HA kap 3.3 f FUS-område: Ikke beskrevet Spekter-området: Ikke

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.id.: 1.2.2.1.5.1 Prøvetidsreglement Utgave: 1.01 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 20.10.2016 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Side

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no GRATULERER! D U E R S N A R T F E R D I G S O M S T U D E N T O G A R B E I D S L I V E T V E N T E R P Å D E G! H V A S

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Sentral avtale

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Sentral avtale SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Sentral avtale 1 - Årsverket Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

CASEOPPGÅVENE MED LØYSING

CASEOPPGÅVENE MED LØYSING Oppgåve 1 CASEOPPGÅVENE MED LØYSING NN byrjar i 100% undervisningsstilling i byggfag ved XX videregående skole frå 01.08.2008. : Fagbrev i tømrarfaget våren 1998 2-årig teknisk fagskole 2000 1-årig praktisk-pedagogisk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Utdanningsforbundet Akershus

Lønn ved tilsetting. Utdanningsforbundet Akershus Lønn ved tilsetting Utdanningsforbundet Akershus 1 Lik lønn for likt arbeid - ikke i virkeligheten «Vi utdanner Norge»: Utdanningsforbundet er opptatt av at lønns- og arbeidsvilkår, inklusive pensjonsvilkår,

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. I. Økonomi 1. HTA kapittel 4 - generelt tillegg Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/4-2016 Dokument nr.: 16/00933-1 Arkivkode: 0 Dato: 15.06.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-04/16 Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

Detaljer