LEVERT! Trøndelag. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERT! Trøndelag. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Nord-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 LEVERT! Trøndelag Petroleumsrelatert leverandørindustri Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 Sammendrag LEVERT! Trøndelag Petroleumsbransjen er Norges sterkeste internasjonale bransje og har også et meget sterkt hjemmemarked. Rapporten gir svar på hvor stor leverandørindustri Trøndelag har utviklet, dvs.: Hvordan leverandørene til petroleumsnæringen har utviklet seg fra 27 til 211 Hvilke deler av Trøndelag som har den beste utviklingen Hvilke segmenter innen næringen som utvikler seg best Hvordan Trøndelag som region er posisjonert ift. fremtiden Konklusjonen er at leverandørnæringen i tidsrommet har vært preget av sterk vekst i 27-28, etterfulgt av en nedgang i for deretter ny vekst i 211. Antall bedrifter i regionen har økt fra 119 i 27 til 136 i 211. Trondheim er den største kommunen, både med tanke på antall selskaper, ansatte og omsetning. Det er kun tre kommuner utenom Trondheim som har leverandøraktivitet av betydning: Verdal, Stjørdal og Orkanger. Hele kysten fra Hemne til Vikna inkl. Steinkjer og Namsos har meget liten aktivitet. Resultatmessig er brønnsystemer og boring og engineering de sterkeste segmentene. Norsk sokkel er inne i et år med historisk sett store investeringer, likeledes er de internasjonale markedene sterke. Det er et stort marked innen alle deler av oljevirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt. Brønnsystemer og boring, Undervannsteknologi og Leting og kartlegging og Drift uthever seg spesielt. Trøndelag har interessante klynger inne alle de viktige områdene med ett unntak; innen Boring og brønnsystemere har vi en liten, men voksende klynge. Bedriftene totalt sett har klart seg bra i vanskelige tider, og det er muligheter for rask markedsvekst innen alle nisjene. 2

3 Trondheim, Stjørdal og Verdal er sterke kommuner i Trøndelag. Trondheim har vokst i antall ansatte hvert år siden 27. Ansatte fordelt på kommune Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim Omsetningen har sunket i 29 og 21 etter sterk vekst i 28. Omsetning og årlig endring i omsetning Millioner NOK ,1 % 15, % 1, % 5, %, % -5, % 2-9,5 % -9,3 % , % -15, % Driftsinntekter Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år 3

4 Innhold Sammendrag Avgrensninger og definisjoner Del 1. Utviklingen i Trøndelag / Små, mellomstore og store bedrifter Segmentanalyse Geografisk analyse Del 2. Benchmarking: Trøndelags situasjon sammenlignet med de andre fylkene Del 3. Vekstmuligheter i forhold til markedsutvikling Markedsutviklingen Markedssituasjonen på norsk sokkel Markedsituasjonen i Norskehavet Internasjonale markeder Konklusjoner: Trøndelags petroleumsindustris vekstmuligheter Prosjektstyringsgruppe: Gunn Kari Hygen, Gkhygen Energi (prosjektleder) Knut Viggo Larsen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Asbjørn Rønning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Jan Arild Bøhle, DNB Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge Prosjektassistenter: Jacob Ziesler, stud. IØT NTNU Thomas Walle-Hansen, stud. IØT NTNU 4

5 Avgrensninger og definisjoner Leverandørnæringen er avgrenset etter følgende prinsipper: Bedriftene som er inkludert, skal ha såkalte bransjespesifikke leveranser, dvs at kun leveranser som defineres som direkte bransjeleveranser er med. Alle typer leveranser av generisk karakter er ikke tatt med. Dette betyr at. bedrifter som leverer utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, f.eks. matvarer, telesystemer, heiser, møbler etc., er ikke tatt med. Dette omfatter en stor del av leveransene til bedriftene i likhet med andre bransjer og gjør at leverandørtallet er mindre enn ventet. Bedriftene er rekruttert ved at de har profilert seg ovenfor næringen gjennom annonser, møtedeltakelse, deltakelse i diverse fora inklusive leverandørseminarer, samt at bedriftene er funnet gjennom bransjeerfaring over mange år. Det er ikke gått inn i leverandørregistrene til utvalgte bedrifter. Bedriftene skal ha hoved- eller avdelingskontor i Trøndelag. For de bedriftene som leverer til flere bransjer, er andel av omsetning og ansatte til petroleum tatt med, ikke total omsetning. Hele verdikjeden innen petroleum fra leting til feltavvikling er inkludert, men videreforedling av olje eller gass er ikke med. For konserner med avdelinger / datterbedrifter i flere deler av landet, er det kun tallene for Trøndelag som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Trøndelag. Offshorepersonell i bedriftene er registrert under kontoradresse til bedriften, ikke den ansattes hjemmeadresse. Oljeselskapene er behandlet på følgende måte: deres omsetningstall er ikke inkludert i omsetningstallene, men deres ansatte er inkludert i tabellene over antall ansatte. Utdanningsinstitusjoner som NTNU og HiST er ikke tatt med i denne studien, dvs at FoUkategorien ikke inneholder NTNUs og HiSTs forskning mot bransjen. Data fra Brønnøysundsregistrene er brukt konsekvent, men med følgende endringer: Næringskodene må fravikes da de ikke viser bransjetilhørlighet. Omsetning og ansatte: omsetning og andel av ansatte rettet mot andre bransjer er fratrukket omsetnings- og ansattetallene. Data samlet inn i studien er fra 27-21, tall for ansatte er også samlet inn for 211 for å kartlegge utviklingen i

6 Utviklingen i Trøndelag Utvikling Perioden har vært preget av sterk vekst i 27 og 28, før fallet i oljeprisen førte til en kraftig nedgang i markedet for leverandørene også i Trøndelag. Fra 28 til 21 har omsetningen i leverandørindustrien sunket fra 13,3 til 1,9 MRD NOK, en nedgang på 18%. Antall ansatte har imidlertid økt i samme periode. Antall selskaper i klyngen har i perioden økt med 14% fra 119 til 136 selskaper. For 211 viser tallene over antall ansatte at man konsoliderer og forbereder ny vekst. Det er også en gledelig utvikling i antall bedrifter, spesielt i Trondheim. Ansatte inkluderer ansatte i oljeselskapene, mens omsetningen er beregnet uten omsetning fra oljeselskapene. Omsetning - Trøndelag Millioner NOK ,1 % -9,5 % -9,3 % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % , % Driftsinntekter Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år 1 Ansatte inkluderer ansatte i oljeselskapene, mens omsetningen er beregnet uten omsetning fra oljeselskapene. 6

7 Ansatte - Trøndelag ,1 % 12, % 1, % 6 8, % 6, % 5 4,5 % 4, % 4 2, % 3 2-1,3 %, % -2, % -4, % 1-6, % -6, % , % Ansatte Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år Antall selskaper - Trøndelag Antall selskaper

8 Fordeling av hovedkontor vs. avdelingskontor for selskapene samt hvordan disse utvikler seg I 21 var det 116 bedrifter med hovedkontor i Trøndelag, mens antallet avdelingskontorer dvs. hovedkontor utenom Trøndelag er 25. Dette sier noe om hvor vidt det er stor beslutningsmyndighet i Trøndelag eller om overordnede strategiske beslutninger stort sett blir tatt utenfor regionen. Vi ser av grafen nedenfor at antall bedrifter med hovedkontor i Trøndelag har økt med 23% siden 27, mens antall med avdelingskontor har vært tilnærmet stabilt. Under ser vi at det er en vesentlig forskjell i driftsresultat mellom de som har hovedkontor og de som har avdelingskontor i Trøndelag. 2 Her har avdelingskontorene utviklet seg positivt, mens bedrifter med hovedkontor her har hatt en negativ utvikling. Dette er et svakhetstegn for regionens bedrifter, og viser et klart forbedringspotensial. Ansatte i Trøndelag fordelt etter om bedriften har hovedkontor her eller om de har avdelingskontor Ansatte I ansatte er oljeselskapenes er tatt med, dette gjelder ikke for omsetning og driftresultat. 2 8

9 Millioner NOK Sammenheng mellom omsetning og driftsresultat i bedrifter med hovedkontor opp mot avdelingskontor i Trøndelag Millioner NOK - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsresultat Trøndelag - Driftsresultat Trøndelag -4 Utvikling av antall bedrifter splittet opp mellom om de er representert med hovedkontor eller avdelingskontor i Trøndelag. Dette sett opp mot utvikling i driftsinntekter med samme split Millioner NOK Count of Firmanavn - Count of Firmanavn - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsinntekter Trøndelag

10 Fordeling av små/mellomstore/store bedrifter etter tilknytning i Trøndelagsregionen Bedriftene er inndelt etter total omsetning til petroleumssektoren, ikke kun omsetningen for Trøndelagsdelen. Kategoriene er som følger: Små (S), under 2 millioner i omsetning (67 stk) Mellomstore (M), mellom 2 og 1 millioner i omsetning (29 stk) Store (L), over 1 millioner i omsetning (45 stk) Det er en klar vekst i antallet små bedrifter i perioden, mens antallet mellomstore og store er relativt stabilt. Det er allikevel de store bedriftene som står for den største verdiskapningen med sine store positive driftsresultat. Her har de små og mellomstore bedriftene hatt en tøffere periode, og var i 21 nede på negativt gjennomsnittlig resultat. Under ser vi også hvordan bedriftene i de ulike kategoriene fordeler seg mellom de som har hovedkontor i Trøndelag og de som bare er representert med avdelingskontor i regionen Fordeling av bedriftene i 21 etter størrelse og hvordan disse fordeler seg mellom bedrifter med avdelingskontor/hovedkontor i Trøndelag Små Mellomstore Store 1

11 Gjennomsnittlig driftsresultat 65 Utvikling i gjennomsnittlig driftsresultat sortert etter type bedrift Millioner NOK Små Mellomstore Store Antall bedrifter i SML i perioden Store Mellomstore Små

12 Små Firmanavn Bedrifter med totalomsetning under 2 mill., sortert etter driftsresultat. Alle har Fedem Technology AS hovedkontor i Trøndelag. Professional Turn Milling AS Lodic Firmanavn AS Likviditetsgrad 1 Driftsresultat Unodrill AS Fedem Technology AS 2, Aquastructures AS Professional Turn Milling AS 3, Intrapoint AS Lodic AS 2, Flexiteam AS Unodrill AS 5, Migris AS Aquastructures AS, Orkla Konsult AS Intrapoint AS, Ørin Utvikling AS Flexiteam AS 1, Multiseis Norway AS Migris AS 3, Tech- Mech Consulting AS Orkla Konsult AS 1, Geolearning AS Ørin Utvikling AS, Maritime Robotics AS Multiseis Norway AS 2, Extend AS Tech- Mech Consulting AS 2,2 34 Exnor AS Geolearning AS 1,71 29 Complex Flow Design AS Maritime Robotics AS 3,6 288 Optonor AS Extend AS 2,72 22 Geo Seabed Instruments AS Exnor AS 1, Inventas Trondheim AS Complex Flow Design AS, Nyhavna Mekaniske AS Optonor AS 1, Orkla Engineering AS Geo Seabed Instruments AS 1, Lomvi AS Inventas Trondheim AS 1,16 96 Kaliber Industridesign AS Nyhavna Mekaniske AS 1,23 81 Dynamica AS Orkla Engineering AS 1,17 8 Ferrx AS Lomvi AS 1,53 67 Team Innovation Trondheim AS Kaliber Industridesign AS 1,51-1 Arne Jakobsen AS Dynamica AS 1,52-63 Ecoxy AS Ferrx AS, -92 One Voice AS Team Innovation Trondheim AS 1,5-97 Midnor Cni AS Arne Jakobsen AS 2,15-11 Fueltech Solutions AS Ecoxy AS 1,8-157 Ecotone AS One Voice AS 1, Inrigo AS Midnor Cni AS 12, Hegvik Consulting AS Fueltech Solutions AS, Exprosoft AS Ecotone AS,41-37 Pera AS Inrigo AS 4,2-349 Wireless Instrumentation Systems AS Hegvik Consulting AS, Integrated Optoelectronics AS Exprosoft AS 4,3-718 Deep Sea Anchors AS Pera AS 1,86-13 Sedicon AS Wireless Instrumentation Systems AS, Petrell A/S Integrated Optoelectronics AS 3, Nord-Fosen Pukkverk AS Deep Sea Anchors AS 1, Sensorlink AS Sedicon AS 1, Numerical Rocks AS Petrell A/S 1, Wellcem AS Nord-Fosen Pukkverk AS -514 Verdande Technology AS Sensorlink AS, Numerical Rocks AS 1, Wellcem AS, Verdande Technology AS 12

13 Mellomstore Firmanavn Resman AS Exploro AS Maintech AS Computational Industry Technologies AS Star Information Systems AS Lyng Drilling AS Cybernetica AS Fosdalen AS Smartmotor AS Bemanningshuset AS Axess Orkla Inspection AS Sarens AS Midt Norsk Stillas AS Fugro Geolab Nor AS Chiron AS Master Solutions AS Itema AS Noca AS Fosdalen Industrier AS Cameron Systems AS Vitec AS Weatherford Petroleum Consultants AS Lafopa Industrier AS Ship Modelling & Simulation Centre AS Aptomar AS Optoplan A.S. Phenix Drilling Services AS Ikm Ocean Design AS Hoved-/ 13

14 Table 1 Firmanavn Autronica Fire And Security AS Kongsberg Seatex AS Stiftelsen Sintef Interwell Technology AS Reinertsen AS Bergen Group Fosen AS Sintef Energi AS Weatherford Laboratories (Norway) AS Erling Haug AS Faveo Prosjektledelse AS Aeo Midt-Norge AS Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Kværner Piping Technology AS Fugro Oceanor AS Pmc Servi Cylinderservice AS Sintef Petroleumsforskning AS Teekay Petrojarl Production AS Safetec Nordic AS Aker Reinertsen AS Cavotec Micro-Control AS Bredero Shaw Norway AS Taubåtkompaniet AS Electromagnetic Geoservices ASA Kværner Verdal AS Det Norske Oljeselskap ASA Aibel AS Aker Offshore Partner AS Halliburton AS Technip Norge AS Siemens AS Nexans Norway AS Det Norske Veritas AS Sevan Marine ASA Parker Hannifin AS Falck Nutec AS Odfjell Drilling Technology AS Linjebygg Offshore AS Capgemini Norge AS Nemko AS Tieto Norway AS Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt Necon AS Scandpower AS Force Technology Norway AS Gs-Hydro Norge AS Aker Solutions AS Store Hoved-/ 14

15 Segmentanalyse Segmentinndeling Klyngen er delt inn i segmenter basert på det enkelte selskapets forretningsområde. Flere av bedriftene har aktivitet innen flere av segmentene og det er kun antatt hovedsegment som det er sortert på. Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold (KFMV) sammen med drift er de største segmentene med tanke på omsetning og antall ansatte. Derfor er disse de viktigste driverne for omsetning og sysselsetting i klyngen i Trøndelag. Inndeling Inndelingen i segmenter er basert på selskapenes egen beskrivelse av sin virksomhet, direkte forespørsler til selskap og innsikt fra bransjeeksperter i regionen. Bedriftene som har aktivitet innen flere segmenter, er i denne oppstillingen kun sortert innunder sitt hovedsegment Driftsinntekter Trøndelag i perioden etter segment 14 Utstyr Undervannsteknologi 12 Test og inspeksjon Støtte- og servicetjenester 1 Sikkerhet og beredskap Millions Rørledning Logistikk Leting og kartlegging Konsulent Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold FoU Engineering Drift Brønnsystemer og boring Bemanning Base, logistikk og transport 15

16 Omsetning per ansatt Omsetning per ansatt ligger litt over 1,85 millioner NOK i snitt for bedriftene som helhet. Snittomsetning per ansatt er 1,29 millioner NOK for små selskaper, mens snittet for de store og mellomstore selskapene ligger over 2 millioner NOK i omsetning per ansatt. Stor spredning Det er stor bredde i selskapsstørrelse, spesielt innenfor Støtte- og servicetjenester, KFMV og drift, hvor selskapene har alt fra en til bortimot tusen ansatte og omsetning fra under en million kroner til flere hundre millioner. Små og mellomstore selskaper dominerer klyngen, og de mellomstore selskapene har generelt høyere omsetning per ansatt enn de små selskapene, hvor mange ligger under snittet for klyngen. Det antas at mange av de små selskapene er i oppstartsfasen og derfor ikke har rukket å få så store salgsinntekter som de mellomstore, modne selskapene. I figuren til høyre er alle bedriftene plottet med kode for segment, brutto omsetning, mot antall ansatte. Figuren viser to klynger av bedrifter, en rundt 15 millioner i omsetning med en fin miks fra alle bransjer og en rundt 5-7 millioner i omsetning der også bransjemiksen er bred. Omsetning per ansatt - Trøndelag Undervannsteknologi Støtte- og servicetjenester Sikkerhet og beredskap Leting og kartlegging Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og Engineering Brønnsystemer og boring Millioner NOK 16

17 Omsetning per ansatte 1 Driftsinntekter Trøndelag Millioner NOK 1 1 1, Antall Ansatte Trøndelag Base, logistikk og transport Bemanning Brønnsystemer og boring Drift Engineering FoU Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Konsulent Leting og kartlegging Rørledning Sikkerhet og beredskap Støtte- og servicetjenester Test og inspeksjon Undervannsteknologi Utstyr Linear (Drift) 17

18 Lønnsomheten i de ulike segmentene Lønnsomheten er viktig for utviklingen i de ulike bransjene. Bedriftene våre befinner seg på ulike steder i livssyklusen og et negativt resultat i dag behøver ikke si så veldig mye om potensialet i fremtiden. Det som er spesielt for Trøndelagsregionen er andelen av små innovatørbedrifter, disse vil være i en utviklings- og etableringsfase. De vil gjerne ha lave driftsresultat, men kan allikevel ha et stort potensial for fremtiden dersom de når ut til et større marked. De ulike segmentene utvikler seg noe forskjellig, men det er en positiv trend i flere segmenter blant annet Brønnsystemer og boring og Konstruksjon. Denne økningen er i stor grad drevet av de store virksomhetene. Gjennomsnittlig resultat ligger i intervallet -12 til +13 millioner, noe som speiler sammensetningen av bedriftene i listen. Utvikling i gjennomsnittlig driftsresultat totalt for alle bedrifter i listen etter segment Base, logistikk og transport Millioner NOK Bemanning Brønnsystemer og boring Drift Engineering FoU Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Konsulent Leting og kartlegging Logistikk Rørledning Sikkerhet og beredskap Støtte- og servicetjenester Test og inspeksjon Undervannsteknologi Utstyr Figuren viser at mens enkelte segmenter som Drift og Undervannsteknologi har sterke resultater, finnes det en gruppe med segmenter hvor bedriftene generelt har lavere driftsresultater. Heriblant finner vi Støtte og servicetjenester og Brønnsystemer og boring. Merk at enkelte av disse selskapene har lav omsetning, slik at deres resultatgrad fremdeles er god. 18

19 Antall bedrifter i de ulike segmentene i 27 og Merk at Oljeselskaper ikke telles med i denne oversikten, slik at totalen avviker fra totalt antall selskaper i klyngen for de to oppgitte årene. 19

20 Geografisk analyse - Omsetning og ansatte fordelt på kommune Omsetning per kommune Trondheim kommune er det området med størst omsetning totalt, med over 9 MRD NOK i omsetning i 21. Det er også suverent flest selskaper i kommunen, tre av fire selskaper i klyngen holder til i Trondheim. Av de resterende kommunene er Stjørdal, Orkdal og Verdal store med 2, 58 og 84 millioner kroner i omsetning i Fra 27 til 28 opplevde nesten samtlige kommuner vekst i omsetning, med unntak av Stjørdal og Verdal. Disse kommunene er preget av KFMV. I har omsetningen minket for samtlige, men enkeltkommuner som Stjørdal og Trondheim har i denne perioden klart seg bedre enn gjennomsnittet. Ansatte per kommune Trondheim kommune har størst antall ansatte i klyngen, 73% av alle ansatte tilhører denne kommunen, noe som sammenfaller godt med andel av totalomsetningen som tilfaller Trondheim. Vi ser også her at Verdal, Stjørdal og Orkdal er store kommuner. Antall ansatte : var preget av vekst for samtlige kommuner. For årene har alle kommuner hatt negativ vekst i ett eller flere av årene, med unntak av Trondheim. Totalt antall ansatte har derimot ikke gått ned mye fordi Trondheim, som er meget stor, har klart å vokse i antall ansatte hvert år i perioden Det kommer fram at kysten fra Hemne til Vikna samt Namsos og Steinkjer-området har minimal aktivitet rettet mot oljevirksomheten. 14 Omsetning fordelt på kommune 12 Millions Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim Oljeselskap er ikke med noe som spesielt slår ut i Stjørdal sine tall. 2

21 Trondheim, Stjørdal og Verdal er sterke kommuner i Trøndelag. Trondheim har vokst i antall ansatte hvert år siden 27. Ansatte fordelt på kommune Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim

22 Benchmarking av leverandørindustrien mellom fylkene Leverandørindustrien er sterkest i Stavanger, hvor mange oljeselskaper og dermed også serviceselskaper holder til. Bergen og Møre er også sterke miljøer, med kompetanse innen shipping, som har blitt mer og mer petroleumsrettet med årene. Trøndelag er også relativt sett sterk i landet, og har en meget bred leverandørklynge med unge selskaper. 22

23 Del 3. Markedsmulighetene, vekstmuligheter for næringen Markedssituasjonen på norsk sokkel Det forventes en økning i investeringer knyttet til leting og produksjon frem mot 213. I samme periode forventes oljeprisen å stige til 12$. Spesielt er det kostnader knyttet til felt i drift som vil øke. Store deler av omsetningen i leverandørmarkedet på den norske kontinentalsokkelen vil dermed komme fra vedlikehold, modifikasjon og drift. We expect a continued increase in exploration and production spending We expect an increase in E&P spending of 14% in 211, 8% in 212 and 7% in 213 (from report August 211). We see an upside to the 212 and 213 spending figure. Backed by a survey of 65 global major oil and gas companies. USDm 6, 5, 4, USD/bbl , 6 2, 4 1, e 212e 213e E&P Spending WTI crude price 2 23

24 Fields on stream (maintenance, modification and operations) are driving the growth on the Norwegian Continental Shelf CAPEX split on the Norwegian Continental Shelf 1 % 3 % 9 % 8 % 7 % 52 % 6 % 5 % 4 % 3 % 28 % 2 % 1 % 18 % % 212e 211e Exploration Field Development Fields on Stream Other Source: SSB 6 We are in particularly positive to exposure to the Norwegian Continental Shelf Capital expenditures on the NCS are at record levels, with a 2% YOY increase expected for 212. The combination of ageing infrastructure and prolonged production will require massive modification and upgrades of installations on the NCS. New discoveries increases the visibility on the shelf beyond 215. NOKm 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, CAPEX on the Norwegian Continental Shelf e 212e Exploration Field development Fields on stream Other Source: SSB 5 24

25 Påløpte kostnader etter art i oljevirksomheten Feltinvesteringer på norsk sokkel Historisk utvikling og prognose 25

26 Markedssituasjonen i Norskehavet Norskehavsanalysen ser på kontraktsverdien tilknyttet Norskehavet i alle aktiviteter i Norskehavet 1 år frem i tid som oljeselskapene setter ut. For leting legges til grunn 12 leteboringer per år. Norskehavet kommer til å være et stabilt og sterkt økende marked der leting og drift vil ha en positiv utvikling og utbygging svinge avhengig av de store feltutbyggingene. Større krav til effektivitet og smarte løsninger vil her kunne gi muligheter for de innovative kompetansebedriftene, samt de større bedriftene som gjør den fysiske jobben. Dette store markedet utenfor Trøndelag viser følgende hovedtrekk: Stabil vekst i segmentene tilknyttet drift Sterk etterspørsel etter innovative løsninger på brønnsystemer og boring samt bedre modelleringsverktøy mot dette Undervannsteknologi vil ha en stadig større rolle Kontraktsverdi Norskehavet mill NOK 45 4 Avvikling Transport Boring (tilleggsbrønner) 35 3 Brønnvedlikehold og reservoar Driftsmidler V&M 25 Marine operasjoner 2 Idriftsetting Bygging 15 1 Innkjøpt (materiale og komponenter) Prosjektering Konsept 5 Feltvurderinger/utvikling Generelle undersøkelser Leteboring 26

27 25 2 OE Sm³ pr.dag i Norskehavet og Barentshavet de siste årene Norskehavet Norwegian sea Barentshavet Barents sea Kontraktsverdi tilknyttet drift av installasjoner og anlegg i Norskehavet. Transport mill NOK Internasjonale markeder 3 Boring (tilleggsbrøn ner) Brønnvedlike hold og reservoar Driftsmidler 1 V&M

28 Ca. 2 norske bedrifter er etablert i Rio i dag. Noen velger egne kontorer mens noen velger agenter. IN har en inkubator - 2 kontorer som folk kan leie seg inn til, med ett stort miljø for erfaringsutveksling rundt dette. Andre viktige internasjonale markeder er Korea, Kina, Japan, India, Afrika, Arabiske halvøy og Australia (se figur nedenfor). 28

29 Konklusjoner: Trøndelags petroleumsindustris store vekstmuligheter Leverandørklyngen i Trøndelag er en klynge på 14 bedrifter hvor alle segmenter er representert. De sterkeste segmentene i regionen er Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold og Drift. Disse er også godt posisjonert i forhold til forventet vekst i investeringsnivået innenfor disse områdene på norsk sokkel. Resultatmessig er de store selskapene sterkest, og blant segmentene er Drift og Leting og kartlegging de sterkeste. Geografisk er Verdal, Orkdal og Trondheim de sterkeste kommunene, og bidrar med det meste av verdiskapingen innen leverandørindustrien i regionen. Trøndelagsregionens posisjonering i de ulike segmentene i forhold til markedsutviklingen I de nærmeste år er det et sterkt marked på norsk sokkel inklusive Norskehavet. Med tanke på utvikling av regionen som helhet vil det være fordelaktig å utnytte styrkene som allerede finnes. Trøndelag har sterk innovasjonskraft og høy teknologisk kompetanse. I tillegg har regionen nå bygget opp sterke leverandørmiljøer innen de fleste segmentene innenfor petroleumsnæringen. Utgangspunktet for en rask vekst i denne næringen er til stede. Markedet på norsk sokkel går inn i 1 år med «all time high», samt at internasjonale markeder innen offshore ikke ser ut til å svekkes. Flere av bedriftene med hovedkontor i Trøndelag er godt posisjonert internasjonalt. Tilgangen til nye bedrifter har vær god gjennom flere år, spesielt i Trondheim. Segmenter der store aktører er inne i regionen og der vi har god vekst i antall bedrifter som også er godt posisjonert i forhold til Norskehavsanalysens prognoser: Støtte og servicetjenester Konstruksjon Engineering I disse segmentene møter Trøndelagsbedriftene sterk konkurranse fra andre regioner som har opparbeidet seg en posisjon innenfor disse. Allikevel er det mye kunnskap og innovasjon i Trøndelag som, hvis den blir utnyttet, kan bidra til å styrke Trøndelagsregionens konkurransekraft i disse segmentene. Segmenter som leverer mot strategisk viktige segmenter for fremtiden, men som har potensiale for raskere utvikling: Brønnsystemer og boring Undervannsteknologi Leting og kartlegging Reservoar 29

30 Dette er segmenter der innovasjon og sterk teknologisk kompetanse er konkurransefortrinn, noe som bør kunne gjøre Trøndelag til en meget sterk leverandørregionen innen disse segmentene. Årsaken til tidligere liten vekst i disse segmentene kan være oppkjøp, noe vi har sett at ofte skjer med små teknologisterke bedrifter med utspring i Trøndelag. Tatt i betraktning antall bedrifter og deres kompetanse innenfor disse segmentene i regionen, har allikevel Trøndelag gode forutsetninger for å kunne være en viktig region innenfor disse segmentene i fremtiden. Eksportmarkeder Markedene i Brasil, Gulf of Mexico, Australia, Offshore Afrika og andre er i vekstmarkeder og norske teknologibedrifter har mye å tilføre disse. Næringslivet i disse landene ønsker å lære av den norske kompetansen. Brasil er et marked som krever tålmodighet for å klare å komme inn i. Det er krav til nasjonal andel som gjør det vanskelig å komme inn raskt i markedet. Et ledd i strategien for å entre disse markedene er å ha god tid og å samarbeide med andre norske selskaper om å komme inn i markedet. Australia har store mengder naturressurser og en kultur som er relativt lik den norske. Fremover kommer gass og kondensatproduksjonen til å dominere i Australia. 3

31

32 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

[Internasjonalisering av

[Internasjonalisering av [Internasjonalisering av norske offshoreleverandører] 2009: Befester stillingen i mer krevende markeder MENON-publikasjon nr. 9/2010 Juni 2010 Av Sveinung Fjose Erik W. Jakobsen Anne Espelien Forord Denne

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer